+ iMeds.pl

Telumyl 4 mgUlotka Telumyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Telumyl, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

Montelukastum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Telumyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telumyl

3.    Jak stosować lek Telumyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Telumyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Telumyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Telumyl jest antagonistą receptora leukotrienowego, który blokuje działanie substancji zwanych leukotrienami.

Leukotrieny powoduj ą zwężenie i obrzęk dróg oddechowych w płucach. Poprzez blokowanie działania leukotrienów lek Telumyl łagodzi objawy astmy i pomaga kontrolować astmę.

Lekarz zalecił stosowanie leku Telumyl w leczeniu astmy u dzieci, w celu zapobiegania występowaniu objawów astmy w ciągu dnia i w nocy.

•    Lek Telumyl w dawce 4 mg jest stosowany w leczeniu dzieci w wieku od 2 do 5 lat, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli astmy za pomocą dotychczas stosowanych leków i konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia.

•    Lek Telumyl w dawce 4 mg może być również stosowany zamiast wziewnych kortykosteroidów u pacjentów w wieku od 2 do 5 lat, którzy ostatnio nie przyjmowali doustnych kortykosteroidów w leczeniu astmy i, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych.

•    Lek Telumyl w dawce 4 mg pomaga również zapobiegać zwężeniu dróg oddechowych wywołanemu wysiłkiem fizycznym u pacjentów w wieku 2 lat i starszych.

Lekarz określi, jak stosować lek Telumyl w zależności od występujących u dziecka objawów i stopnia nasilenia astmy.

Czym jest astma?

Astma jest chorobą przewlekłą.

W astmie występują:

- trudności w oddychaniu spowodowane zwężeniem dróg oddechowych. Zwężenie to nasila się lub zmniejsza w odpowiedzi na różne czynniki.

-    wrażliwość dróg oddechowych powoduje, że reagują one na wiele czynników, takich jak dym papierosowy, pyłki roślin, zimne powietrzew lub wysiłek fizyczny.

-    obrzęk (stan zapalny) błony śluzowej wyściełającej drogi oddechowe.

Do objawów astmy należą: kaszel, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Telumyl

Należy powiedzieć lekarzowi o wszelkich dolegliwościach i uczuleniach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości.

Kiedy nie stosować leku Telumyl u dzieci

- Jeśli dziecko ma uczulenie na montelukast lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6.1).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• W razie nasilenia się objawów astmy lub trudności w oddychaniu u dziecka, należy natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego.

•    Lek Telumyl stosowany doustnie nie jest przeznaczony do leczenia ostrych napadów astmy. Jeśli taki napad wystąpi, należy postępować według wskazówek otrzymanych od lekarza. Zawsze należy mieć przy sobie wziewny lek przeznaczony do stosowania u dziecka w razie wystąpienia napadu astmy.

•    Ważne jest, aby dziecko przyjmowało wszystkie leki przeciwko astmie przepisane przez lekarza prowadzącego. Leku Telumyl nie należy stosować zamiast innych leków przeciwko astmie, zaleconych przez lekarza prowadzącego.

•    Należy pamiętać o skonsultowaniu się z lekarzem, jeśli u dziecka przyjmującego leki przeciwko astmie wystąpią jednocześnie takie objawy, jak objawy przypominające grypę, uczucie mrowienia lub drętwienia rąk lub nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypka.

•    Dziecku nie należy podawać kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub leków przeciwzapalnych (zwanych także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub NLPZ), jeżeli leki te nasilają u niego objawy astmy.

Stosowanie u dzieci

Lek Telumyl, 4 mg, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Lek Telumyl, 5 mg, jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.

Inne leki i lek Telumyl

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Telumyl lub Telumyl może wpływać na działanie innych leków przyjmowanych przez dziecko.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich podawanych dziecku aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Przed rozpoczęciem podawania leku Telumyl należy poinformować lekarza o stosowaniu przez dziecko następuj ących leków:

•    fenobarbitalu (stosowanego w leczeniu padaczki),

•    fenytoiny (stosowanej w leczeniu padaczki),

•    ryfampicyny (stosowanej w leczeniu gruźlicy i niektórych innych zakażeń).

Lek Telumyl z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Telumyl, 4 mg, podczas posiłku; lek należy przyjmować co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Niniejszy podrozdział nie ma zastosowania dla leku Telumyl w dawce 4 mg, gdyż lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Jednakże poniższe informacje są istotne dla substancji czynnej, montelukastu.

Stosowanie w okresie ciąży

Kobiety w ciąży lub planujące ciążę powinny skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Telumyl. Lekarz oceni, czy kobieta może zażywać lek Telumyl w tym okresie.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy lek Telumyl przenika do mleka kobiecego. Jeżeli kobieta karmi piersią lub zamierza karmić piersią, powinna skonsultować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem leku Telumyl.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niniejszy podrozdział nie ma zastosowania dla leku Telumyl w dawce 4 mg, gdyż lek jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Jednakże poniższe informacje są istotne dla substancji czynnej, montelukastu.

Nie należy się spodziewać wpływu leku Telumyl na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, u poszczególnych osób reakcja na lek może być różna. W bardzo rzadkich przypadkach podczas stosowania leku Telumyl opisywano występowanie działań niepożądanych (takich jak zawroty głowy i senność), które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Telumyl zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.

Jeśli dziecko choruje na fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu) należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka leku Telumyl 4 mg, zawiera fenyloalaninę (w ilości odpowiadającej 1,12 mg fenyloalaniny na każdą tabletkę do rozgryzania i żucia).

3. Jak stosować lek Telumyl

•    Lek należy podawać dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

•    Dziecko powinno przyjąć tylko jedną tabletkę leku Telumyl raz na dobę, zgodnie z zaleceniami lekarza.

•    Lek należy podawać nawet wówczas, gdy u dziecka nie występują objawy astmy, a także wtedy, gdy wystąpił ostry napad astmy.

•    Ten lek należy zawsze stosować u dziecka zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek należy podawać doustnie.

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

Należy stosować jedną tabletkę do rozgryzania i żucia leku Telumyl raz na dobę, wieczorem. Nie należy stosować leku Telumyl bezpośrednio podczas posiłku; lek Telumyl należy podawać co najmniej godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku.

Jeśli dziecko przyjmuje lek Telumyl, należy upewnić się, że nie stosuje innych leków, które zawierają tę samą substancję czynną, montelukast.

Przyjęcie przez dziecko większej niż zalecana dawki leku Telumyl

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W większości przypadków przedawkowania nie zaobserwowano działań niepożądanych. W przypadku przedawkowania u dorosłych i u dzieci najczęściej obserwowano następujące objawy: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty oraz wzmożoną pobudliwość ruchową.

Pominięcie przyjęcia przez dziecko leku Telumyl

Należy stosować lek Telumyl zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli jednak dawka zostanie przez dziecko pominięta, należy powrócić do zwykłego schematu dawkowania: jedna tabletka raz na dobę.

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania przez dziecko leku Telumyl

Telumyl jest skuteczny w leczeniu astmy tylko wtedy, gdy jest regularnie stosowany.

Ważne jest, aby kontynuować podawanie leku Telumyl dziecku tak długo, jak zalecił lekarz.

Pomoże to w utrzymaniu pod kontrolą objawów astmy u dziecka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza pediatry lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u dziecka wystąpi któreś z następujących działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Telumyl i skontaktować się z lekarzem:

Niezbyte często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób )

• ciężkie reakcje alergiczne (tzw. wstrząs anafilaktyczny), które mogą powodować trudności w oddychaniu, zawroty głowy i omdlenie.

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)

•    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, j ęzyka lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób)

•    zapalenie wątroby, choroby wątroby (nacieki eozynofilów w wątrobie)

•    delikatne, czerwone guzki pod skórą najczęściej występujących na goleniach (rumień guzowaty)

•    zaczerwienie skóry z tworzeniem się pęcherzy, które maja wygląd małych tarcz (centralne ciemne plamy otoczone bledszym obszarem z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi) zwane rumieniem wielopostaciowym

W pacjentów z astmą, leczonych lekiem Telumyl, w bardzo rzadkich przypadkach zgłaszano występowanie zespołu objawów, takich jak objawy grypopodobne , mrowienie lub drętwienie rąk i nóg, nasilenie objawów płucnych i (lub) wysypkę (zespół Churga-Straussa). Jeśli u dziecka wystąpi jeden lub więcej z powyższych objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu 4 mg w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, najczęściej zgłaszanymi (występującymi u co najmniej 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 dzieci stosuj ących lek) działaniami niepożądanymi, które uznano za związane ze stosowaniem leku, były:

•    bóle brzucha,

•    wzmożone pragnienie.

Dodatkowo, w badaniach klinicznych z zastosowaniem montelukastu w dawce 10 mg w postaci tabletek powlekanych odnotowano następujące działanie niepożądane:

•    ból głowy.

Objawy te były zazwyczaj łagodne i występowały częściej u pacjentów przyjmujących montelukast w tabletkach niż u pacjentów przyjmujących placebo (tabletki nie zawierające leku).

Dodatkowo, po wprowadzeniu leku do obrotu, odnotowano występowanie następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób )

•    zakażenie górnych dróg oddechowych

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób)

•    biegunka

•    nudności

•    wymioty

•    wysypka

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

•    gorączka

Niezbyte często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób )

•    zmiany zachowania i zmiany związane z nastrojem, np. zaburzenia snu , w tym koszmary senne, trudności z zasypianiem, lunatykowanie, drażliwość, uczucie lęku, niepokój, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, depresja

•    zawroty głowy, senność

•    drętwienie i mrowienie ,

•    drgawki

•    krwawienie z nosa

•    suchość w ustach

•    niestrawność

•    zasinienie, świąd, pokrzywka

•    bóle stawów i mięśni , kurcze mięśni

•    zmęczenie, złe samopoczucie

•    obrzęk

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób)

•    Zwiększona skłonność do krwawień

•    zaburzenia uwagi

•    zaburzenia pamięci

•    drżenie

•    kołatanie serca

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10000 osób)

•    omamy (widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją), dezorientacja

•    myśli i działania samobójcze

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V*. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Telumyl

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

• Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku,butelce lub blistrze po: EXP.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Butelki: Po otwarciu zużyć w ciągu 100 dni.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Telumyl:

•    Substancją czynną leku jest montelukast. Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego).

•    Pozostałe składniki to:

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Aspartam (E 951)

Aromat wiśniowy (maltodekstryna kukurydziana, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian)

Jak wygląda lek Telumyl i co zawiera opakowanie

Lek Telumyl, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia są to tabletki barwy białej do białawej, owalne, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym znakiem „M” z jednej strony oraz znakiem „MS1” z drugiej strony.

Tabletki są dostępne w następujących opakowaniach:

Blistry Aluminium/Aluminium w opakowaniach po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 lub 200 tabletek lub w blistrach perforowanych z podziałem na dawkę pojedynczą zawierajacych 28x1 tabletek

Białe butelki z polietylenu z białym wieczkiem z polipropylenu, zawierające watę oraz pojemnik z substancją pochłaniajacą wilgoć, po 28, 56, 100, 112, 200 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road,

Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Mylan Hungary Kft H-2900 Komarom Mylan utca 1 Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 9595 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 546 64 03

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2014

7

Telumyl

Charakterystyka Telumyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Telumyl, 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

4 mg tabletka do rozgryzania i żucia.

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu (w postaci montelukastu sodowego). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tableka do rozgryzania i żucia zawiera 2,0 mg aspartamu (E 951).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia

4 mg tabletka do rozgryzania i żucia: tabletka barwy białej do białawej, owalna, obustronnie wypukła,

0    wymiarach 9,5mm x 4,9mm, z wytłoczonym znakiem „M” z jednej strony oraz oznakowaniem „MS1” z drugiej strony.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Telumyl 4 mg jest stosowany pomocniczo w leczeniu dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których leczenie za pomocą wziewnych kortykosteroidów

1    stosowanych doraźnie krótko działających leków B-adrenomimetycznych nie zapewnia wystarczaj ącej kliniczej kontroli objawów astmy.

Telumyl 4 mg może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u dzieci w wieku od 2 do 5 lat z astmą o łagodnym nasileniu, u których w ostatnim okresie nie występowały ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów i które nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.2).

Telumyl 4mg jest wskazany w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku 2 lat i starszych, w której dominującym objawem jest skurcz ostrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Produkt powinien być podawany dziecku pod nadzorem osoby dorosłej.

Dawką dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat jest jedna tabletka do rozgryzania i żucia 4 mg podawana raz na dobę, wieczorem.

Jeśli pora przyjęcia leku zbiega się z porą posiłku, Telumyl należy przyjąć 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku. W tej grupie wiekowej dostosowanie dawki nie jest konieczne. Telumyl,

4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zalecenia ogólne.

Terapeutyczny wpływ produktu leczniczego Telumyl 4 mg na wskaźniki kontroli astmy widoczny jest w pierwszej dobie od rozpoczęcia stosowania. Pacjentom należy zalecić, aby kontynuowali stosowanie produktu leczniczego Telumyl zarówno wtedy, gdy objawy astmy są pod kontrolą, jak i w okresach zaostrzenia astmy.

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek lub z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawka leku jest taka sama dla pacjentów płci męskiej, jak i żeńskiej.

Stosowanie produktu leczniczego Telumyl 4 mg zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym nasileniu:

Telumyl 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia nie jest zalecany do stosowania w monoterapii u pacjentów z astmą przewlekłą o umiarkowanym nasileniu. Stosowanie montelukastu zamiast małych dawek kortykosteroidów wziewnych u dzieci z astmą przewlekłą o łagodnym nasileniu należy rozważać jedynie wtedy, gdy w ostatnim okresie nie występowały u nich ciężkie napady astmy wymagające stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych (patrz punkt 4.1). Zgodnie z definicją, astma przewlekła o łagodnym nasileniu charakteryzuje się występowaniem objawów astmy częściej niż jeden raz w tygodniu, ale rzadziej niż jeden raz na dobę, występowaniem objawów nocnych częściej niż dwa razy w miesiącu, ale rzadziej niż jeden raz w tygodniu, oraz prawidłową czynnością płuc pomiędzy napadami. Jeżeli do wizyty kontrolnej (zwykle w ciągu jednego miesiąca) nie udaje się w zadowalaj ącym stopniu opanować objawów astmy, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leku przeciwzapalnego lub zmianę leku zgodnie ze schematem leczenia astmy. Należy okresowo oceniać u pacjentów stopień kontroli objawów astmy.

Stosowanie produktu leczniczego Telumyl 4 mg w zapobieganiu astmie u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, u których dominującym objawem jest skurcz ostrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym.

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat, dominującym objawem astmy może być skurcz oskrzeli wywołany wysiłkiem fizycznym, co wymaga leczenia doustnymi kortykosteroidami. Stan pacjentów należy ocenić po upływie od 2 do 4 tygodni leczenia montelukastem. Jeśli nie osiągnięto satysfakcjonujacej odpowiedzi na leczenie, należy rozważyć zastosowanie dodatkowej lub innej terapii.

Stosowanie produktu leczniczego Telumyl 4 mg w odniesieniu do innych metod leczenia astmy:

Podczas stosowania produktu leczniczego Telumyl jako leku pomocniczego w terapii wziewnymi kortykosteroidami, nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej produktem leczniczym Telumyl (patrz punkt 4.4).

Tabletki 10 mg są przeznaczone do stosowania u pacjentów w wieku 15 lat i starszych.

Tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg są przeznaczone do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinformować pacjentów, że montelukastu w postaci doustnej nigdy nie należy stosować w leczeniu ostrych napadów astmy i w takim przypadku powinni mieć łatwy dostęp do zwykle stosowanego przez nich „doraźnie” odpowiedniego leku. Jeśli wystąpi ostry napad astmy, należy zastosować produkt leczniczy krótko działającego h-agonisty w postaci wziewnej. Jeśli konieczne będzie zastosowanie więcej niż zwykle inhalacji krótko działającego h-agonisty, pacjent powinien jak najszybciej zgłosić się po poradę do lekarza.

Produktem leczniczym Telumyl, 4 mg nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.

Brak danych wskazujących na możliwość zmniejszenia dawki kortykosteroidów przyjmowanych doustnie w przypadku jednoczesnego stosowania z montelukastem.

Rzadko, u pacjentów przyjmujących leki przeciwastmatyczne, w tym montelukast, może wystąpić układowa eozynofilia, niekiedy z objawami klinicznymi zapalenia naczyń krwionośnych, co odpowiada rozpoznaniu zespołu Churga-Strauss, często leczonego kortykosteroidami stosowanymi ogólnie. Przypadki wystąpienia tego zespołu czasami były związane ze zmniejszeniem dawki lub przerwaniem leczenia kortykosteroidem stosowanym doustnie. Nie można wykluczyć związku przyczynowego z antagonizmem receptorów leukotrienowych, dlatego lekarze powinni zwracać szczególną uwagę na występujące u pacjentów objawy, takie jak: eozynofilię, wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie się objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię. Pacjentów, u których wystąpią takie objawy, należy ponownie zbadać, a stosowany u nich schemat leczenia ponownie ocenić.

Telumyl, 4 mg zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.U pacjentów z fenyloketonurią należy wziąć pod uwagę, że każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera fenyloalaninę w ilości odpowiadającej 1,12 mg fenyloalaniny na każdą dawkę.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Telumyl 4 mg można stosować jednocześnie z innymi lekami zwykle podawanymi w zapobieganiu i długotrwałym leczeniu astmy. W badaniach interakcji leków, montelukast w zalecanej dawce klinicznej nie miał istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę następuj ących leków: teofiliny, prednizonu, prednizolonu, doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu z noretyndronem w stosunku 35:1), terfenadyny, digoksyny i warfaryny.

U osób otrzymuj ących jednocześnie fenobarbital, pole pod krzywą stężenia montelukastu w osoczu (AUC) zmniejszyło się o około 40%. Ze względu na to, że montelukast jest metabolizowany z udziałem izoenzymów CYP 3A4, 2C8 i 2C9, należy zachować ostrożność, szczególnie u dzieci, podczas jednoczesnego podawania montelukastu z lekami pobudzającymi aktywność CYP 3A4, 2C8 i 2C9, takimi jak: fenytoina, fenobarbital i ryfampicyna.

Badania in vitro wskazują, że montelukast jest silnym inhibitorem CYP 2C8. Jednakże dane z badania klinicznego dotyczącego interakcji montelukastu z rozyglitazonem (substrat badawczy reprezentatywny dla produktów leczniczych metabolizowanych głównie przez CYP 2C8) wskazywały, że montelukast nie hamuje izoenzymu CYP 2C8 in vivo. Dlatego nie przewiduje się, że montelukast znacząco zmienia metabolizm produktów leczniczych metabolizowanych przez ten enzym (np. paklitaksel, rozyglitazon i repaglinid).

Badania in vitro wskazuj ą, że montelukast jest substratem dla CYP 2C8 i w mniej znaczącym stopniu dla 2C9 i 3A4. W badaniu klinicznym dotyczącym interakcji montelukastu z gemfibrozylem (inhibitorem CYP 2C8 i 2C9), gemfibrozyl zwiększał ekspozycję ogólnoustrojową na montelukast 4,4 - krotnie. Nie jest wymagane rutynowe dostosowanie dawki montelukastu przy jednoczesnym stosowaniu gemfibrozylu lub innych silnych inhibitorów CYP 2C8, jednakże lekarz powinien mieć na uwadze możliwy wzrosot ilości działań niepożądanych.

Na podstawie danych z badań in vitro, nie są spodziewane istotne klinicznie działania niepożądane przy stosowaniu słabszych inhibitorów CYP 2C8 (np. trimetoprimu). Jednoczesne stosowanie montelukastu z itrakonazolem będącym silnym inhibitorem CYP 3A4, nie powodowało znaczącego wzrostu ekspozycji ustrojowej na montelukast.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciążą

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka i (lub) płodu.

Ograniczona liczba danych z dostępnych baz danych, dotyczących zastosowań leku w okresie ciąży, nie wskazuje na istnienie związku przyczynowo-skutkowego między stosowaniem montelukastu a występowaniem wad rozwojowych (takich jak wady kończyn), rzadko zgłaszanych w skali całego świata po wprowadzeniu leku do obrotu.

Telumyl 4 mg może być stosowany podczas ciąży jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że montelukast przenika do mleka samic (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy montelukast przenika do mleka kobiecego.

Telumyl, 4 mg może być stosowany u kobiet karmiących piersią jedynie wówczas, gdy zostanie to uznane za bezwzględnie konieczne.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie należy się spodziewać, że montelukast wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednak w bardzo rzadkich przypadkach pacjenci zgłaszali występowanie senności lub zawrotów głowy.

4.8    Działania niepożądane

Montelukast był oceniany w następuj ących badaniach klinicznych:

•    tabletki powlekane 10 mg u około 4000 dorosłych pacjentów w wieku 15 lat i starszych,

• tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg u około 1750 dzieci w wieku od 6 do 14 lat,

• tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg u około 851 dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych montelukastem często (>1/100 do <1/10) zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku, występujące częściej niż u pacjentów otrzymujących placebo:

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli i młodzież w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201), (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=461),

(jedno badanie 48-tygodniowe; n=278)

Zaburzenia układu

ból głowy

ból głowy

Klasyfikacja układów i narządów

Dorośli i młodzież w wieku 15 lat i starsi (dwa badania 12-tygodniowe; n=795)

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat (jedno badanie 8-tygodniowe; n=201), (dwa badania 56-tygodniowe; n=615)

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat (jedno badanie 12-tygodniowe; n=461),

(jedno badanie 48-tygodniowe; n=278)

nerwowego

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

ból brzucha

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

pragnienie

Podczas długotrwałego stosowania leku (przez okres do 2 lat u osób dorosłych oraz przez okres do 12 miesięcy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat) w badaniach klinicznych z udziałem ograniczonej liczby pacjentów, nie stwierdzono zmian profilu bezpieczeństwa.

Łącznie 502 dzieci w wieku od 2 do 5 lat było leczonych montelukastem przez co najmniej 3 miesiące, 338 przez 6 miesięcy lub dłużej i 534 pacjentów przez 12 miesięcy lub dłużej. Również u tych pacjentów profil bezpieczeństwa nie zmieniał się podczas długotrwałego stosowania.

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu do obrotu są wymienione w poniższej tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz terminologią działań niepożądanych. Kategorie częstości występowania zostały oszacowane na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Kategoria częstości*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zakażenie górnych dróg oddechowych!

Bardzo często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zwiększona skłonnośc do krwawień

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości w tym anafilaksja

Niezbyt często

Nacieki eozynofilów w wątrobie

Bardzo rzadko

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia snu w tym koszmary senne, bezsenność, somnambulizm, lęk, pobudzenie, w tym zachowanie agresywne lub wrogość, depresja, nadpobudliwość psychoruchowa (w tym drażliwość, niepokój)

Niezbyt często

Zaburzenia uwagi, upośledzenie pamięci, drżenia

Rzadko

Omamy, dezorientacja, myśli i zachowania samobójcze (skłonności samobójcze)

Bardzo rzadko

Zaburzenia ukłądu nerwowego

Zawroty głowy, senność, parestezje / niedoczulica, drgawki

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Bardzo rzadko

Zaburzenia ukłądu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Krwawienia z nosa

Niezbyt często

Zespół Churga i Strauss (ang. Churg-Strauss Syndrome,CSS) (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia żoładka i jelit

Biegunka}, nudności!, wymioty!

Często

Suchość w jamie ustnej, niestrawność

Niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Podwyższony poziom aktywności aminotransferaz (AlAT, AspAT)

Często

Zapalenie wątroby (w tym , wątrobowokomórkowe oraz uszkodzenie wątroby o mieszanej etiologii).

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka }

Często

Siniaki, pokrzywka, świąd

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy

Rzadko

Rumień guzowaty, rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki podskórnej

Bóle stawów, bóle mięśni, w tym kurcze mięśni

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Gorączka}

Często

Osłabienie / zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk

Niezbyt często

* Kategoria częstotliwości: Zdefiniowana dla każdego działania niepożądanego przez częstość występowania odnotowaną w badaniach klinicznych : bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

t To działanie niepożądane bardzo często zgłaszane u pacjentów, którzy otrzymywali montelukast, odnotowano również jako bardzo częste u pacjentów, którzy otrzymywali placebo w badaniach klinicznych.

i To działanie niepożądane często zgłaszane u pacjentów, którzy otrzymywali montelukast, odnotowano również jako częste u pacjentów, którzy otrzymywali placebo

w badaniach klinicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania wymienionego w załączniku V*.

4.9 Przedawkowanie

Brak szczegółowych informacji na temat leczenia przedawkowania montelukastu. W długotrwałych badaniach dotyczących leczenia astmy, w których montelukast podawano pacjentom w dawkach do 200 mg na dobę przez 22 tygodnie, a w badaniach krótkotrwałych w dawkach do 900 mg na dobę przez około tydzień, nie stwierdzono klinicznie istotnych działań niepożądanych.

Po wprowadzeniu leku do obrotu oraz podczas badań klinicznych zgłaszano przypadki ostrego przedawkowania montelukastu. Przypadki te dotyczą dorosłych i dzieci oraz dawki wyższej od 1000 mg (około 61 mg/kg mc. u dziecka w wieku 42 miesięcy). Obserwacje kliniczne i laboratoryjne były zgodne z profilem bezpieczeństwa stosowania leku zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci.

W większości przypadków przedawkowania nie wystąpiły działania niepożądane. Najczęściej występujące działania niepożądane były zgodne z profilem bezpieczeństwa stosowania montelukastu i należały do nich: ból brzucha, senność, wzmożone pragnienie, ból głowy, wymioty i nadmierna aktywność psychoruchowa.

Nie wiadomo, czy montelukast jest usuwany w trakcie dializy otrzewnowej lub hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagonista receptora leukotrienowego Kod ATC: R03D C03

Leukotrieny cysteinylowe (LTC4, LTD4, LTE4) są eikozanoidami o silnym działaniu zapalnym, uwalnianymi z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i eozynofilów. Te ważne mediatory uczestniczące w rozwoju astmy wiążą się z receptorami leukotrienów cysteinylowych (CysLT), które występują w drogach oddechowych u ludzi i wywołuj ą między innymi skurcz oskrzeli, wydzielanie śluzu, zmianę przepuszczalności naczyń krwionośnych oraz napływ eozynofilów.

Montelukast jest związkiem aktywnym, który po podaniu doustnym z dużym powinowactwem i selektywnością wiąże się z receptorem CysLT1. W badaniach klinicznych wykazano, że montelukast w małych dawkach (5 mg) hamuje skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem LTD4. Rozszerzenie oskrzeli obserwowano w ciągu 2 godzin po podaniu doustnym. Działanie rozszerzające oskrzela spowodowane podaniem b-agonisty nasilało się pod wpływem montelukastu. Leczenie montelukastem powodowało hamowanie zarówno wczesnej, jak i późnej fazy skurczu oskrzeli po ekspozycji na alergen. W porównaniu z placebo, montelukast zmniejszał liczbę eozynofilów we krwi obwodowej u pacjentów dorosłych oraz u dzieci. W osobnym badaniu stwierdzono, że leczenie montelukastem spowodowało znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (pomiar w plwocinie). U pacjentów dorosłych oraz u dzieci w wieku od 2 do 14 lat montelukast, w porównaniu z placebo, spowodował zmniejszenie liczby eozynofilów we krwi obwodowej wraz z kliniczną poprawą kontroli astmy.

W badaniach z udziałem osób dorosłych montelukast w dawce 10 mg raz na dobę, w porównaniu z placebo, spowodował znaczącą poprawę mierzonej rano, natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej FEVi (zmiana o 10,4% to 2,7%, względem wartości początkowej), porannego szczytowego przepływu wydechowego PEFR (zmiana o 24,5 l/min to 3,3 l/min, względem wartości początkowej) oraz powodował znamienne zmniejszenie całkowitego zużycia ß-agonisty (odpowiednio

0    -26,1% i -4,6%, względem wartości początkowej). W porównaniu z grupą placebo, pacjenci przyjmujący montelukast zgłaszali znamienne zmniejszenie objawów astmy wystepujących zarówno w dzień, jak i w nocy.

Badania z udziałem osób dorosłych wykazały, że montelukast przynosi dodatkowe korzyści kliniczne podczas stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidem w postaci wziewnej (procentowa zmiana FEVw porównaniu do wartości początkowych podczas stosowania beklometazonu w postaci wziewnej z montelukastem w porównaniu ze zmianą podczas stosowania samego beklometazonu w postaci wziewnej o odpowiednio 5,43% i 1,04%; zmiana zużycia ß-agonisty: odpowiednio o -8,70% i 2,64%). W porównaniu z beklometazonem w postaci wziewnej (200 pg dwa razy na dobę; dozownik ciśnieniowy z komorą inhalacyjną) montelukast umożliwił uzyskanie szybszej reakcji początkowej na leczenie, chociaż podczas 12-tygodniowego badania, beklometazon zapewnił większą średnią skuteczność leczenia (odsetek zmiany względem wartości początkowej odpowiednio podczas stosowania montelukastu lub beklometazonu wynosił: w odniesieniu do FEV1: odpowiednio 7,49%

1    13,3%; w odniesieniu do zużycia ß-agonisty: odpowiednio -28,28% i -43,89%). Jednakże w porównaniu do beklametazonu u znacznego odsetka pacjentów leczonych montelukastem stwierdzono podobną reakcję kliniczną (tzn. u 50% pacjentów leczonych beklometazonem stwierdzono poprawę FEV1 o około 11% lub więcej względem wartości początkowej w porównaniu z około 42% pacjentów leczonych montelukastem, u których uzyskano taką samą odpowiedź).

W trwającym 12 tygodni badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyli pacjenci w wieku od 2 do 5 lat, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę spowodował poprawę wskaźników kontroli astmy w porównaniu z grupą placebo, niezależnie od jednocześnie stosowanego leczenia kontrolującego astmę (kortykosteroidy lub kromoglikan sodowy w postaci wziewnej lub z zastosowaniem nebulizatora). Sześćdziesiąt procent pacjentów nie otrzymywało innych leków kontrolujących astmę. Montelukast spowodował zmniejszenie nasilenia objawów w ciągu dnia (w tym kaszlu, świszącego oddechu, trudności w oddychaniu i ograniczenia aktywności fizycznej) i w nocy, w porównaniu z placebo. Ponadto w grupie pacjentów przyjmuj ących montelukast, w porównaniu z grupą placebo, stwierdzono zmniejszenie zużycia ß-agonistöw i kortykosteroidów stosowanych doraźnie w przypadku nasilenia się objawów astmy. U pacjentów przyjmujących montelukast przez dłuższy okres nie występowały objawy astmy, w porównaniu z placebo. Działanie terapeutyczne osiągnięto po pierwszej dawce.

W trwającym 12 miesięcy badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, w którym uczestniczyły dzieci w wieku 2 do 5 lat z astmą łagodną i z okresowymi zaostrzeniami, montelukast w dawce 4 mg raz na dobę znamiennie (p<0,001) zmniejszył częstość występowania zaostrzeń astmy w ciągu roku w porównaniu z placebo (odpowiednio 1,6 zaostrzeń w porównaniu z 2,34). Zaostrzenie astmy zostało zdefiniowane jako utrzymywanie się przez ponad (lub) 3 kolejne dni objawów astmy wymagających stosowania ß-agonisty lub kortykosteroidów (doustnie lub wziewnie) lub hospitalizacji z powodu astmy. Procentowe zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń astmy w ciągu roku wynosiło 31,9% (95% CI [przedział ufności] od 16,9 do 44,1).

W badaniu klinicznym trwającym 8 tygodni, w którym uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 14 lat, w grupie przyjmuj ącej montelukast 5 mg raz na dobę, w porównaniu z grupą placebo, stwierdzono znamienną poprawę czynności układu oddechowego (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,71% i o 4,16%, względem wartości początkowej; zmiana porannego PEFR odpowiednio o 27,9 l/min i o 17,8 l/min, względem wartości początkowej) oraz zmniejszenie zużycia doraźnie podawanych ß-agonistöw (odpowiednio o -11,7% i +8,2%, względem wartości początkowej).

W badaniu trwającym 12 miesięcy, w którym porównano skuteczność montelukastu i wziewnego flutykazonu w kontroli astmy u dzieci w wieku 6 do 14 lat z astmą przewlekłą łagodną. Wykazano, że montelukast nie był gorszy od flutykazonu pod względem procentowego zwiększenia liczby dni bez konieczności doraźnego stosowania leków przerywających napad astmy (ang. asthma rescue-free days, RFD), co stanowiło pierwszorzędowy punkt końcowy. Po 12 miesiącach leczenia wyrażona w procentach średnia RFD zwiększyła się od 61,6 do 84,0 w grupie otrzymującej montelukast oraz od

60,9 do 86,7 w grupie otrzymującej flutykazon. Średnia różnica pomiędzy grupami pod względem wyrażonej w procentach RFD, obliczona metodą najmniejszych kwadratów, była istotna statystycznie (-2,8 przy 95% CI od -4,7 do -0,9), ale utrzymywała się w granicach uprzednio zdefiniowanych jako klinicznie nie gorsza.

W 12-miesięcznym okresie leczenia zarówno montelukast, jak i flutykazon poprawiły również stopień opanowania objawów astmy w odniesieniu do następujących drugorzędowych kryteriów oceny:

FEV1 zwiększył się od 1,83 l do 2,09 l w grupie leczonej montelukastem oraz od 1,85 l do 2,14 l w grupie leczonej flutykazonem. Różnica wartości FEV1 pomiędzy badanymi grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów wynosiła -0,02 l (95% CI od -0,06 do 0,02). Średnie zwiększenie FEV1 od początku badania wyrażone jako procent wartości należnej wynosiło 0,6% w grupie leczonej montelukastem i 2,7% w grupie leczonej flutykazonem. Różnica średnich wartości procentowych zmian należnej wartości FEV1 od początku badania obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna: -2,2% (95% CI od -3,6 do -0,7).

Odsetek dni, w których pacjenci stosowali betamimetyki, zmniejszył się z 38,0 do 15,4 w grupie otrzymującej montelukast i z 38,5 do 12,8 w grupie leczonej flutykazonem. Dla tego parametru średnia różnica pomiędzy grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna: 2,7%, (95% CI od 0,9 do 4,5).

Odsetek pacjentów, u których wystąpił napad astmy (definiowany jako zaostrzenie astmy wymagające stosowania steroidów doustnych, nieplanowanej wcześniej wizyty u lekarza, zgłoszenia się na izbę przyjęć lub hospitalizacji), wyniósł 32,2 w grupie leczonej montelukastem oraz 25,6 w grupie przyjmującej flutykazon; iloraz szans (95% CI) był istotny: wynosił 1,38 (od 1,04 do 1,84).

Odsetek pacjentów przyjmujących kortykosteroidy stosowane ogólnie (głównie doustnie) w czasie prowadzenia badania wyniósł 17,8% w grupie leczonej montelukastem i 10,5% w grupie przyjmującej flutykazon. Średnia różnica pomiędzy grupami obliczona metodą najmniejszych kwadratów była istotna: 7,3% (95% CI od 2,9 do 11,7).

W trwającym 12 tygodni badaniu z udziałem pacjentów dorosłych stwierdzono znamienne zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 wynosiło 22,33% w grupie przyjmującej montelukast w porównaniu z 32,40% w grupie placebo; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wyniósł w obu grupach odpowiednio 44,22 min i 60,64 min). Działanie to utrzymywało się przez 12 tygodni trwania badania. Zmniejszenie powysiłkowego skurczu oskrzeli wykazano także w krótkotrwałym badaniu z udziałem dzieci w wieku od 6 do 14 lat (maksymalne zmniejszenie wartości FEV1 odpowiednio o 18,27% i 26,11%; czas powrotu wskaźnika FEV1 do wartości mieszczących się w granicach 5% FEV1 mierzonego przed wysiłkiem wyniósł odpowiednio 17,76 min i 27,98 min). W obu badaniach działanie leku oceniano pod koniec okresu między kolejnymi dawkami (dawkowanie raz na dobę).

U pacjentów z astmą i nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy, przyjmujących jednocześnie wziewne i (lub) doustne kortykosteroidy, leczenie montelukastem, w porównaniu z placebo, spowodowało znamienną poprawę kontroli astmy (zmiana FEV1 odpowiednio o 8,55% i -1,74%, względem wartości początkowej; zmniejszenie całkowitego zużycia ß-agonisty odpowiednio o -27,78% i 2,09%, względem wartości początkowej).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie. Po podaniu doustnym montelukast jest szybko wchłaniany. U dorosłych po podaniu na czczo tabletki powlekanej 10 mg średnie maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) jest osiągane w ciągu 3 godzin (Tmax). Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 64%.

Standardowy posiłek nie wpływa na biodostępność ani na Cmax po doustnym podaniu produktu. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność wykazano w badaniach klinicznych, w których tabletki powlekane 10 mg były podawane niezależnie od czasu przyjmowania posiłków.

U dorosłych po podaniu doustnym na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 5 mg Cmax jest osiągane w ciągu 2 godzin. Średnia dostępność biologiczna po podaniu doustnym wynosi 73%. Standardowy posiłek powoduje jej zmniejszenie do 63%.

U dzieci w wieku od 2 do 5 lat po podaniu na czczo tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg C max jest osiągane w ciągu 2 godzin po podaniu. Średnie Cmax jest o 66% większe, natomiast średnie Cmin jest mniejsze w porównaniu z wartością osiąganą u pacjentów dorosłych przyjmujących tabletki powlekane 10 mg.

Dystrybucja. Montelukast w ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji montelukastu w stanie stacjonarnym wynosi przeciętnie 8-11 litrów. Badania na szczurach ze znakowanym radioaktywnie montelukastem wskazuj ą na minimalne przenikanie przez barierę krew-mózg. Ponadto, stężenia związków radioaktywnych po 24 godzinach od podania dawki lek« były minimalne we wszystkich pozostałych tkankach.

Metabolizm. Montelukast ulega intensywnym przemianom metabolicznym. W badaniach z zastosowaniem dawek terapeutycznych u dorosłych i dzieci stężenia metabolitów montelukastu w osoczu w stanie stacjonarnym były nieoznaczalne.

Cytochrom P450 2C8 jest głównym enzymem metabolizmu montelukastu. Dodatkowo niewielki udział mogą mieć CYP 3A4 i 2C9, jednak itrakonazol, inhibitor CYP3A4 nie wykazywał wpływu na farmakokinetykę montelukastu u zdrowych osób otrzymujących 10 mg montelukastu dziennie. Dalsze badania in vitro z zastosowaniem mikrosomów ludzkiej wątroby wykazały, że terapeutyczne stężenia montelukastu w osoczu nie hamują izoenzymów 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 i 2D6 cytochromu P450. Udział metabolitów w działaniu terapeutycznym montelukastu jest minimalny.

Wydalanie. Klirens osoczowy montelukastu u zdrowych osób dorosłych wynosi przeciętnie 45 ml/min. Po doustnym podaniu dawki znakowanego radioaktywnie montelukastu 86% dawki znakowanej radioaktywnie wykryto w kale z 5-dobowej zbiórki, a <0,2% w moczu. Wyniki te w połączeniu z szacunkowymi wartościami biodostępności montelukastu po podaniu doustnym wskazuj ą na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane niemal wyłącznie z żółcią.

Stosowanie leku w różnych grupach pacjentów. Nie jest konieczne dostosowywanie dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.

Nie przeprowadzono badań z udziałem pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ze względu na to, że montelukast i jego metabolity są wydalane z żółcią, można założyć, że nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Brak danych na temat farmakokinetyki montelukastu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (>9 punktów wg klasyfikacji Childa-Pugha).

Podczas stosowania dużych dawek montelukastu (20 i 60 razy większych od dawki zalecanej do stosowania u osób dorosłych) obserwowano zmniejszenie stężenia teofiliny w osoczu krwi.

Nie stwierdzono takiego działania podczas stosowania leku w zalecanej dawce 10 mg raz na dobę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących działania toksycznego montelukastu, przeprowadzonych na zwierzętach, stwierdzono nieznaczne, przemijające zmiany parametrów biochemicznych, takich jak aktywność aminotransferazy alaninowej, stężenia glukozy, fosforu i triglicerydów w surowicy krwi. Objawami toksycznego działania leku u zwierząt były: zwiększenie wydzielania śliny, objawy ze strony przewodu pokarmowego, luźne stolce i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Objawy takie występowały po podaniu dawek, po których narażenie ogólnoustrojowe jest >17 razy większe niż po dawce klinicznej. U małp działania niepożądane wystąpiły po podaniu leku w dawkach od 150 mg/kg mc. na dobę (po których narażenie ogólnoustrojowe jest >232 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej). W badaniach na zwierzętach montelukast nie wpływał na płodność ani na zdolność do reprodukcji podczas stosowania dawki, po której narażenie ogólnoustrojowe jest 24 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej. W badaniu wpływu na płodność samic szczura, którym podawano montelukast w dawce 200 mg/kg mc. na dobę (po której narażenie ogólnoustrojowe jest 69 razy większej niż po stosowanej dawce klinicznej) stwierdzono niewielkie zmniejszenie masy ciała noworodków. W badaniach na królikach stwierdzono większą częstość występowania niepełnego kostnienia w porównaniu do równoległej grupy kontrolnej zwierząt po narażeniu ogólnoustrojowym ponad 24 razy większym niż po stosowanej dawce klinicznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości u szczurów. Wykazano, że montelukast przenika przez barierę łożyskową i przenika do mleka zwierząt.

Po jednorazowym doustnym podaniu montelukastu sodowego myszom i szczurom w maksymalnej badanej dawce do 5000 mg/kg mc. (co odpowiada 15 000 mg/m2pc. u myszy i 30 000 mg/m2 pc. u szczurów) nie stwierdzono przypadków zgonu. Taka dawka odpowiada w przeliczeniu dawce 25 000 razy większej od zalecanej dawki dobowej u osób dorosłych (przyjmując, że masa ciała pacjenta wynosi 50 kg).

Stwierdzono, że montelukast w dawkach do 500 mg/kg mc. na dobę u myszy (po których narażenie jest w przybliżeniu ponad 200 razy większe niż po stosowanej dawce klinicznej) nie wykazuje działania fototoksycznego podczas naświetlania UVA, UVB lub światłem widzialnym.

Montelukast nie wykazał działania mutagennego w testach in vitro i in vivo ani działania rakotwórczego u gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Aspartam (E 951)

Aromat wiśniowy 501027 AP 0551 zawierający maltodekstrynę kukurydzianą, alkohol benzylowy, trietylu cytrynian )

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blistry: 3 lata

Butelki: 3 lata. Po otwarciu zużyć w ciągu 100 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100, 112 lub 200 tabletek.

Blistry Aluminium/Aluminium perforowane z podziałem na dawkę pojedynczą, w tekturowym pudełku zawierającym 28x1 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP zawierającym watę oraz pojemnik z substancj ą pochłaniajacą wilgoć, po 28, 56, 100, 112, 200 lub 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18780

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12/10/2011 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Marzec 2014

12

Telumyl