+ iMeds.pl

Temozolomide polpharma 5 mgUlotka Temozolomide polpharma

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Temozolomide Polpharma, 5 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 20 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 100 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 140 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 180 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 250 mg, kapsułki, twarde

Temozolomidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Temozolomide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Temozolomide Polpharma

3.    Jak stosować Temozolomide Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Temozolomide Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Temozolomide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Temozolomide Polpharma jest lekiem przeciwnowotworowym.

Temozolomide Polpharma jest wskazany w leczeniu pacjentów z następującymi postaciami guzów

mózgu:

•    nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Polpharma jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii).

•    glejakiem złośliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Temozolomide Polpharma jest stosowany w leczeniu tego typu guzów, jeśli występuje ponowny wzrost guza lub nasilenie procesu chorobowego po standardowym leczeniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Temozolomide Polpharma

Kiedy nie stosować leku Temozolomide Polpharma

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na temozolomid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeżeli u pacjenta wystąpiła reakcja uczuleniowa na dakarbazynę (lek przeciwnowotworowy nazywany czasem DTIC). Do objawów reakcji uczuleniowej należą: uczucie swędzenia, brak tchu lub świszczący oddech oraz obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

-    jeżeli u pacjenta dojdzie do znacznego zmniejszenia liczby pewnych rodzajów krwinek (zahamowania czynności szpiku), np. liczby białych krwinek i liczby płytek krwi. Krwinki te są ważne dla zwalczania zakażeń i dla prawidłowego krzepnięcia krwi. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zleci badanie kontrolne krwi, aby upewnić się, że pacjent ma wystarczającą liczbę tych krwinek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Pacjent zostanie poddany ścisłej obserwacji w celu ustalenia czy nie rozwija się ciężka postać zapalenia płuc zwanego zapaleniem płuc wywoływanym przez Pneumocystis carinii (PCP). Pacjenci z nowo rozpoznaną chorobą (glejakiem wielopostaciowym) mogą otrzymywać Temozolomide Polpharma przez 42 dni wraz z radioterapią. W takim przypadku lekarz zaleci również lek zapobiegający występowaniu temu rodzajowi zapalenia płuc (PCP).

-    Jeżeli przed leczeniem występuje u pacjenta zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), krwinek białych i płytek krwi lub występują u niego zaburzenia krzepnięcia krwi lub jeżeli zaburzenia te rozwiną się w trakcie leczenia, lekarz może zdecydować się na zmniej szenie dawki bądź też na przerwanie, zatrzymanie lub zmianę leczenia. Może być również konieczne zastosowanie innych rodzajów leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne zakończenie leczenia temozolomidem. W trakcie leczenia będą wykonywane częste badania krwi w celu obserwacji wpływu leku Temozolomide Polpharma na krwinki.

-    U pacjenta może istnieć niewielkie ryzyko innych zmian dot. krwinek, w tym białaczki.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpią nudności (mdłości) i (lub) wymioty, które są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi leku Temozolomide Polpharma (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”), lekarz może przepisać lek (przeciwwymiotny), który pomoże zapobiec wymiotom.

Jeżeli pacjent często wymiotuje przed leczeniem lub w trakcie leczenia, powinien zapytać lekarza o najkorzystniejszy moment na przyjęcie leku Temozolomide Polpharma do chwili opanowania wymiotów. Jeżeli pacjent wymiotuje po przyjęciu dawki, nie powinien przyjmować drugiej dawki w tym samym dniu.

-    Jeżeli u pacjenta rozwinie się gorączka lub pojawią się objawy zakażenia, powinien się bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

-    Nie należy otwierać, kruszyć lub rozgryzać kapsułek. Jeżeli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu proszku ze skórą, oczami lub nosem. Należy unikać wdychania proszku. Jeżeli przypadkowo pewna jego ilość dostanie się do oczu lub nosa, należy zmyć tę okolicę wodą.

-    Pacjenci w wieku powyżej 70 lat mogą być bardziej podatni na zakażenia, siniaczenie lub krwawienie.

-    W przypadku pacjentów z zaburzeniami ze strony wątroby lub nerek może być konieczna korekta dawki leku Temozolomide Polpharma.

Ze względu na brak doświadczeń leku Temozolomide Polpharma nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Temozolomide Polpharma może powodować trwałą bezpłodność. Mężczyźni otrzymujący Temozolomide Polpharma powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne i nie poczynać dziecka w czasie leczenia oraz w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się, aby pacjent poradził się lekarza w celu rozważenia konserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Inne leki i Temozolomide Polpharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Nie stosować leku Temozolomide Polpharma w okresie ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zalecił takie leczenie.

Podczas leczenia lekiem Temozolomide Polpharma zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne (patrz także punkt powyżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy zakończyć karmienie piersią podczas leczenia lekiem Temozolomide Polpharma. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie otrzymywania leku Temozolomide Polpharma może wystąpić uczucie zmęczenia lub senności. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń.

Temozolomide Polpharma zawiera laktozę

Jeśli pacjent został kiedykolwiek poinformowany przez lekarza, że nie toleruje pewnych cukrów, przed zastosowaniem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

3. Jak stosować Temozolomide Polpharma

Dawkowanie i czas trwania leczenia

Wielkość dawki leku Temozolomide Polpharma zostanie ustalona przez lekarza. Zależy ona od wzrostu i masy ciała pacjenta oraz od tego, czy nowotwór jest nawrotowy, oraz od tego, czy pacjent był już w przeszłości poddawany chemioterapii.

Pacjent może otrzymać inne leki (przeciwwymiotne) do zażycia przed i (lub) po przyjęciu leku Temozolomide Polpharma, aby zapobiec wystąpieniu lub zmniejszyć nasilenie nudności i wymiotów.

Pacjenci z nowo rozpoznanym sleiakiem wielopostaciowym U tych pacjentów leczenie będzie prowadzone w dwóch fazach:

-    najpierw leczenie z radioterapią (faza leczenia skojarzonego)

-    a następnie leczenie wyłącznie lekiem Temozolomide Polpharma (faza monoterapii).

W trakcie fazy leczenia skojarzonego lekarz rozpocznie podawanie leku Temozolomide Polpharma w dawce 75 mg/m2 powierzchni ciała (zazwyczaj stosowana dawka). Pacjent będzie ją przyjmował codziennie przez 42 dni (do 49 dni) wraz z radioterapią. Podanie dawki leku Temozolomide Polpharma może zostać odsunięte w czasie lub zatrzymane, zależnie od wyników badań morfologii krwi i od tolerancji leku w fazie leczenia skojarzonego.

Po zakończeniu radioterapii leczenie zostanie przerwane na 4 tygodnie. Zapewni to organizmowi możliwość regeneracji. Następnie rozpocznie się faza monoterapii.

W trakcie fazy monoterapii dawka i sposób przyjmowania leku Temozolomide Polpharma będą inne. Lekarz ustali właściwą dawkę. Może zostać zastosowanych maksymalnie 6 okresów (cykli) leczenia. Każdy będzie trwał 28 dni. Pacjent będzie przyjmował nową dawkę leku Temozolomide Polpharma podawanego bez innych rodzajów leczenia raz na dobę przez pierwszych 5 dni („dni podawania leku”) w każdym cyklu. Pierwsza dawka będzie wynosić 150 mg/m2 powierzchni ciała. Później nastąpią 23 dni bez przyjmowania leku Temozolomide Polpharma. Razem daje to 28-dniowy cykl leczenia.

Po 28 dniach rozpocznie się następny cykl. Pacjent będzie ponownie przyjmować Temozolomide Polpharma raz na dobę przez 5 dni, po czym nastąpią 23 dni bez leku. Będzie możliwe skorygowanie dawki leku, opóźnienie jego podania lub zaprzestanie jego podawania, zależnie od wyników badań morfologii krwi oraz stopnia tolerancji leku przez pacjenta w trakcie każdego cyklu leczenia.

Pacjenci z guzami, które nawróciły lub uległy rozrostowi (glejak złośliwy, taki jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), stosujący wyłącznie Temozolomide Polpharma

Cykl leczenia lekiem Temozolomide Polpharma trwa 28 dni. Pacjent będzie przyjmował wyłącznie Temozolomide Polpharma raz na dobę przez pierwszych 5 dni. Ta dawka dobowa zależy od tego, czy pacjent był już w przeszłości poddawany chemioterapii, czy nie.

Jeżeli pacjent nie był w przeszłości poddawany chemioterapii, pierwsza dawka leku Temozolomide Polpharma będzie wynosić 200 mg/m2 powierzchni ciała raz na dobę w trakcie pierwszych 5 dni.

Jeżeli pacjent był już poddawany chemioterapii, jego pierwsza dawka leku Temozolomide Polpharma wyniesie 150 mg/m2 powierzchni ciała raz na dobę w trakcie pierwszych 5 dni. Później nastąpią 23 dni bez przyjmowania leku Temozolomide Polpharma. Razem daje to 28-dniowy cykl leczenia.

Po dniu 28. rozpocznie się następny cykl. Pacjent będzie ponownie otrzymywać lek Temozolomide Polpharma raz na dobę przez 5 dni, po czym nastąpią 23 dni bez leku.

Przed każdym nowym cyklem leczenia zostaną wykonane badania krwi, aby sprawdzić, czy istnieje konieczność skorygowania dawki leku Temozolomide Polpharma. W zależności od wyników badań krwi lekarz może skorygować dawkę w odniesieniu do następnego cyklu.

Sposób podawania

Zaleconą dawkę leku Temozolomide Polpharma należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Kapsułki należy przyjmować na pusty żołądek, na przykład co najmniej godzinę przed planowanym śniadaniem. Kapsułki należy połykać w całości, popijając je szklanką wody. Nie można ich otwierać ani rozgryzać. Jeżeli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu leku ze skórą, oczami i nosem. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy starannie umyć daną okolicę ciała.

W zależności od wielkości zalecanej dawki, pacjent może przyjmować więcej niż jedną kapsułkę za jednym razem; mogą to być także kapsułki o innych mocach (o różnej zawartości substancji czynnej w mg). W przypadku poszczególnych wielkości mocy, kapsułki różnią się kolorem i oznakowaniem (patrz tabela poniżej).

Moc

Kolor wieczka

Temozolomide Polpharma, 5 mg, kapsułki, twarde

zielony

Temozolomide Polpharma, 20 mg, kapsułki, twarde

pomarańczowy

Temozolomide Polpharma, 100 mg, kapsułki, twarde

purpurowy

Temozolomide Polpharma, 140 mg, kapsułki, twarde

niebieski

Temozolomide Polpharma, 180 mg, kapsułki, twarde

czekoladowy brąz

Temozolomide Polpharma, 250 mg, kapsułki, twarde

biały

Pacjent powinien się upewnić, czy w pełni rozumie i czy pamięta, co następuje:

•    ile kapsułek ma przyjmować każdego dnia. Powinien poprosić lekarza lub farmaceutę, aby to napisał (ze wskazaniem koloru kapsułki);

•    które dni są dniami zaplanowanego przyjmowania leku.

Należy przeanalizować stosowaną dawkę z lekarzem przed każdym rozpoczęciem nowego cyklu, ponieważ może się różnić od poprzedniego cyklu.

Temozolomide Polpharma należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy bezwzględnie ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Błędy w przyjmowaniu leku mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Temozolomide Polpharma

W razie przypadkowego przyjęcia większej liczby kapsułek leku Temozolomide Polpharma niż została zalecona, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Temozolomide Polpharma

Należy przyjąć brakującą dawkę jak najszybciej w tym samym dniu. Jeżeli upłynął już cały dzień, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów:

-    ciężka reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub innego rodzaju trudności z oddychaniem),

-    niemożliwe    do opanowania krwawienie,

-    drgawki,

-    gorączka,

-    silne bóle głowy, które nie ustępują.

Leczenie lekiem Temozolomide Polpharma może spowodować zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek. Może to spowodować u pacjenta zwiększoną skłonność do powstawania siniaków na skórze lub krwawień, niedokrwistość (niedobór krwinek czerwonych), gorączkę i zmniejszoną odporność na zakażenia. Zmniejszenie liczby krwinek jest na ogół krótkotrwałe. W niektórych przypadkach może trwać dłużej i może prowadzić do bardzo ciężkiej postaci niedokrwistości (tzw. niedokrwistości aplastycznej). Lekarz będzie wykonywać u pacjenta regularne badania kontrolne krwi w celu wykluczenia jakichkolwiek odchyleń od normy i podejmie decyzję o tym, czy konieczne jest odpowiednie leczenie. W niektórych przypadkach dawka leku Temozolomide Polpharma zostanie zmniejszona lub leczenie zostanie przerwane.

Działania niepożądane z badań klinicznych:

Działania niepożądane mogą występować z pewną określoną częstością, którą definiuje się następująco:

-    bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów

-    często: u 1 do 10 na 100 pacjentów

-    niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 pacjentów

-    rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

-    bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    częstość nieznana: nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych.

Temozolomide Polpharma w leczeniu skojarzonym z radioterapią u pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym

U pacjentów otrzymujących lek Temozolomide Polpharma w połączeniu z radioterapią mogą wystąpić inne działania niepożądane niż u pacjentów otrzymujących sam tylko lek Temozolomide Polpharma. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które mogą wymagać odpowiedniego postępowania lekarskiego.

Bardzo często: utrata apetytu, bóle głowy, zaparcia (trudności z oddaniem stolca), nudności (mdłości), wymioty, wysypka, wypadanie włosów, uczucie zmęczenia.

Często: zakażenia jamy ustnej, zakażenia ran, zmniejszona liczba krwinek (neutropenia, małopłytkowość, limfopenia, leukopenia), zwiększone stężenie glukozy we krwi, zmniejszenie masy ciała, zmiana stanu psychicznego lub stanu przytomności, lęk i (lub) depresja, senność, trudności z mówieniem, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją, niezdolność do zaśnięcia lub pozostania w stanie snu, uczucie mrowienia, siniaczenie, drżenia, nieprawidłowe lub niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, pogorszenie słuchu, uczucie braku tchu, kaszel, zakrzep w obrębie nóg, zatrzymanie płynów, obrzęki nóg, biegunka, ból żołądka lub brzucha, zgaga, dolegliwości żołądkowe, trudności z połykaniem, suchość w jamie ustnej, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, suchość skóry, świąd, osłabienie siły mięśniowej, bolesność stawów, mniej lub bardziej nasilone bóle mięśniowe, częste oddawanie moczu, trudności z utrzymaniem moczu, reakcja uczuleniowa, gorączka, odczyny popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych i drgawki.

Niezbyt często: objawy grypopodobne, czerwone punkciki pod skórą, pojawienie się obrzęku twarzy lub osłabienia siły mięśniowej, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie masy ciała, wahania nastroju, omamy i pogorszenie pamięci, porażenie częściowe, zaburzenia koordynacji, trudności z połykaniem, zaburzenia czucia, częściowa utrata widzenia, suche lub bolesne oczy, głuchota, zakażenie ucha środkowego, szum w uszach, ból uszu, palpitacje (gdy pacjent czuje bicie własnego serca), zakrzep w płucach, wysokie ciśnienie tętnicze, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, przeziębienie lub grypa, wzdęcie brzucha, trudności z kontrolą wypróżnień, hemoroidy, złuszczanie skóry, zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne, zmiana barwy skóry, zwiększona potliwość, uszkodzenie mięśni, ból kręgosłupa, trudności z oddawaniem moczu, krwawienie z pochwy, impotencja, brak miesiączki lub bardzo obfite krwawienia miesiączkowe, podrażnienie pochwy, bóle piersi, uderzenia gorąca, dreszcze, przebarwienie języka, zmiana węchu, zwiększone pragnienie, zaburzenia ze strony zębów.

Temozolomide Polpharma w monoterapii u pacjentów z nawrotowym lub postępującym glejakiem Mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które mogą wymagać opieki lekarza.

Bardzo często: zmniejszona liczba krwinek (neutropenia lub limfopenia, małopłytkowość), utrata apetytu, bóle głowy, wymioty, nudności (mdłości), zaparcia (trudności z oddaniem stolca).

Często: zmniejszenie masy ciała, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie mrowienia, uczucie braku tchu, biegunka, bóle brzucha, dolegliwości żołądkowe, wysypka, swędzenie, wypadanie włosów, gorączka, osłabienie, dreszcze, złe samopoczucie, bóle, zmiana smaku.

Niezbyt często: zmniejszenie liczby krwinek (pancytopenia, niedokrwistość, leukopenia).

Rzadko: kaszel, zakażenia, w tym zapalenie płuc.

Bardzo rzadko: zaczerwienienie skóry, pokrzywka, wykwity skórne, reakcje uczuleniowe.

Inne działania niepożądane:

Bardzo rzadko obserwowano przypadki ciężkiej wysypki z obrzękiem skóry, m.in. dłoni i podeszew stóp bądź też bolesnego zaczerwienienia skóry i (lub) powstawaniem pęcherzy na tułowiu lub w jamie ustnej.

W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy o nich bezzwłocznie powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko podczas stosowania leku Temozolomide Polpharma obserwowano przypadki działań niepożądanych ze strony płuc. Pacjenci zgłaszają się na ogół do lekarza z brakiem tchu i kaszlem. W przypadku zauważenia tego typu objawów należy o nich powiadomić lekarza.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących lek Temozolomide Polpharma i podobne do niego leki może istnieć niewielkie ryzyko rozwoju wtórnych nowotworów, w tym białaczki.

Odnotowano przypadki wystąpienia działań niepożądanych ze strony wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, dolegliwości związane z zastojem żółci (cholestaza) i zapalenie wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak przechowywać Temozolomide Polpharma

5.


Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelka:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Saszetki:

5 mg, 20 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Temozolomide Polpharma

- Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda kapsułka zawiera 5 mg, 20 mg, 100 mg,

140 mg, 180 mg lub 250 mg temozolomidu.

-    Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.

Otoczka kapsułki:

5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132).

20 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

100 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), indygotyna (E 132).

140 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132).

180 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

250 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Nadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, stężony roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda Temozolomide Polpharma i co zawiera opakowanie

5 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (zielone, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 5 na denku.

20 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (pomarańczowe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 20 na denku.

100 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (purpurowe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 100 na denku.

140 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (niebieskie, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 140 na denku.

180 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (czekoladowy brąz, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 180 na denku.

250 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (białe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 250 na denku.

Butelka:

5 kapsułek w butelce z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierającej zwitek z poliestru i środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

Saszetki:

5 saszetek (5 x 1 kapsułka) lub 20 saszetek (20 x 1 kapsułka), w tekturowym pudełku.

Saszetka z Papier/LDPE/Aluminium/Etylenu i kwasu akrylowego kopolimer.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska

EirGen Pharma Limited Westside Business Park Old Kilmeaden Road Waterford, Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Temozolomide Polpharma

Charakterystyka Temozolomide polpharma

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Temozolomide Polpharma, 5 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 20 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 100 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 140 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 180 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 250 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka, twarda 5 mg zawiera 5 mg temozolomidu (Temozolomidum). Każda kapsułka, twarda 20 mg zawiera 20 mg temozolomidu (Temozolomidum). Każda kapsułka, twarda 100 mg zawiera 100 mg temozolomidu (Temozolomidum). Każda kapsułka, twarda 140 mg zawiera 140 mg temozolomidu (Temozolomidum). Każda kapsułka, twarda 180 mg zawiera 180 mg temozolomidu (Temozolomidum). Każda kapsułka, twarda 250 mg zawiera 250 mg temozolomidu (Temozolomidum).

Substancja pomocnicza:

Każda kapsułka, twarda 5 mg zawiera 399,3 mg laktozy bezwodnej.

Każda kapsułka, twarda 20 mg zawiera 384,3 mglaktozy bezwodnej.

Każda kapsułka, twarda 100 mg zawiera 61,7 mg laktozy bezwodnej .

Każda kapsułka, twarda 140 mg zawiera 86,4 mg laktozy bezwodnej.

Każda kapsułka, twarda 180 mg zawiera 111,1 mg laktozy bezwodnej.

Każda kapsułka, twarda 250 mg zawiera 154,3 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

5 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (zielone, nieprzezroczyste wieczko/

białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 5 na denku.

20 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (pomarańczowe, nieprzezroczyste

wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 20 na denku.

100 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (purpurowe, nieprzezroczyste wieczko/

białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 100 na denku.

140 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (niebieskie, nieprzezroczyste wieczko/

białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 140 na denku.

180 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (czekoladowy brąz, nieprzezroczyste

wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 180 na denku.

250 mg:    Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (białe, nieprzezroczyste wieczko/ białe,

nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 250 na denku.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Temozolomide Polpharma jest wskazany w leczeniu:

•    dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym w skojarzeniu z radioterapią, a następnie w monoterapii

•    dzieci od 3 lat, młodzieży oraz pacjentów dorosłych z glejakiem złośliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny, wykazującym wznowę lub progresję po standardowym leczeniu.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Temozolomide Polpharma powinien być przepisywany jedynie przez lekarzy z doświadczeniem w

onkologicznym leczeniu guzów mózgu.

Leczenie przeciwwymiotne może być zastosowane (patrz pkt 4.4).

Dawkowanie

Dorośli z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym

Temozolomide Polpharma kapsułki twarde podaje się w skojarzeniu z celowaną radioterapią (okres leczenia skojarzonego), a następnie podaje się do 6 cykli temozolomidu w monoterapii (okres monoterapii).

Okres leczenia skojarzonego

Temozolomid podaje się doustnie w dawce 75 mg/m2 pc. na dobę przez 42 dni w skojarzeniu z celowaną radioterapią (60 Gy podane w 30 dawkach). Nie zaleca się zmniejszania dawki, ale biorąc pod uwagę ocenianą raz w tygodniu toksyczność hematologiczną i pozahematologiczną, opóźnia się podanie kolejnej dawki lub zaprzestaje się podawania temozolomidu.

Skojarzone leczenie temozolomidem można kontynuować przez 42 dni (do 49 dni), jeśli są spełnione wszystkie wymienione warunki:

•    całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l

•    liczba płytek > 100 x 109/l

•    toksyczność pozahematologiczna wg CTC (ang. Common Toxicity Criteria - CTC)

< stopnia 1. (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

W czasie leczenia należy raz w tygodniu wykonywać badania krwi (morfologia z rozmazem). Należy czasowo przerwać lub całkowicie zaprzestać podawania temozolomidu w czasie leczenia skojarzonego zgodnie z kryteriami toksyczności hematologicznej i pozahematologicznej podanymi w Tabeli 1.

Tabela 1.    Przerwanie lub zaprzestanie podawania temozolomidu (TMZ) w

czasie skojarzonego leczenia radioterapii

i temozolomidem

Toksyczność

TMZ przerwaniea

TMZ zaprzestanie

Całkowita liczba granulocytów oboj ętnochłonnych

> 0,5 i < 1,5 x 109/l

< 0,5 x 109/l

Liczba płytek

> 10 i < 100 x 109/l

< 10 x 109/l

Toksyczność pozahematologiczna wg CTC (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów)

Stopień 2.

Stopień 3. lub 4.

a: Leczenie skojarzone temozolomidem można kontynuować, gdy wszystkie z wymienionych warunków są spełnione: całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l, liczba płytek > 100 x 109/l, toksyczność pozahematologiczna wg CTC < stopnia 1. (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

Okres monoterapii

W cztery tygodnie po zakończeniu leczenia skojarzonego temozolomidem i radioterapią, rozpoczyna się monoterapię temozolomidem, stosując do 6 cykli. W 1. cyklu monoterapii podaje się dawkę 150 mg/m2 pc. raz na dobę przez 5 dni, po których następuje 23-dniowa przerwa w podawaniu leku. Na początku 2. cyklu dawkę zwiększa się do 200 mg/m2 pc., o ile toksyczność pozahematologiczna wg CTC w czasie 1. cyklu była < stopniowi 2. (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów), całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l i liczba płytek > 100 x 109/l. Jeśli nie zwiększono dawki w 2. cyklu, nie należy zwiększać jej w kolejnych cyklach. Raz zwiększona do 200 mg/m2 pc. na dobę dawka jest stosowana w 5 pierwszych kolejnych dniach każdego następnego cyklu, o ile nie wystąpią działania toksyczne. W okresie monoterapii należy zmniejszać dawkę lub zaprzestać podawania preparatu, kierując się wytycznymi zawartymi w Tabelach 2. i 3.

W czasie leczenia należy wykonywać badania krwi (morfologia z rozmazem) w 22. dniu cyklu (21 dni po podaniu pierwszej dawki temozolomidu). Dawkę należy zmniejszyć lub zaprzestać podawania preparatu, kierując się danymi zawartymi w Tabeli 3.

Tabela 2.___Poziomy dawek temozolomidu w czasie monoterapii

Poziom dawki

Dawka temozolomidu (mg/m2 pc./dobę)

Uwagi

-1

100

Zmniejszenie z powodu wcześniejszej toksyczności

0

150

Dawka w czasie 1. cyklu

1

200

Dawka w czasie 2.-6. cyklu, jeśli brak toksyczności

Tabela 3.    Zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia temozolomidem

(TMZ)

w czasie monoterapii

Toksyczność

Zmniejszenie dawki TMZ o 1 pozioma

Zaprzestanie podawania TMZ

Całkowita liczba granulocytów oboj ętnochłonnych

< 1,0 x 109/l

patrz przypis b

Liczba płytek

< 50 x 109/l

patrz przypis b

Toksyczność pozahematologiczna wg CTC (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów)

stopień 3

stopień 4.b

a: poziom dawki temozolomidu wymieniony w tabeli 2. b: należy przerwać podawanie temozolomidu, jeśli:

•    poziom dawki -1 (100 mg/m2 pc.) w dalszym ciągu powoduje dużą toksyczność

•    po zmniejszeniu dawki pojawia się ten sam 3. stopień toksyczności pozahematologicznej (z wyjątkiem łysienia, nudności i wymiotów).

Dorośli pacjenci i dzieci w wieku 3 lat lub starsze z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję:

Cykl leczenia obejmuje 28 dni. Pacjentom nie poddawanym wcześniej chemioterapii temozolomidem podaje się lek doustnie w dawce 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez pierwsze 5 dni, po których następuje 23-dniowa przerwa w leczeniu (w sumie 28 dni). U pacjentów poddawanych wcześniej chemioterapii początkowa dawka wynosi 150 mg/m2 pc. raz na dobę i może być zwiększona w drugim cyklu do 200 mg/m2 pc. raz na dobę przez 5 dni pod warunkiem, że nie występuje toksyczność hematologiczna (patrz punkt 4.4).

Populacje szczególne

Dzieci

U dzieci w wieku 3 lat lub starszych temozolomid stosuje się wyłącznie w glejaku złośliwym wykazującym wznowę lub progresję. Nie ma doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania temozolomidu u dzieci w wieku poniżej 3 lat. U dzieci starszych dane te są bardzo ograniczone (patrz punkt 4.4 i punkt 5.1).

Pacjenci z niewydolnością wątroby i nerek

Farmakokinetyka temozolomidu była porównywalna u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Brak danych dotyczących stosowania temozolomidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (Klasa C Childa) lub z niewydolnością nerek. Biorąc pod uwagę farmakokinetyczne właściwości temozolomidu mało prawdopodobna jest konieczność zmniejszenia dawki u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek o różnym stopniu zaawansowania. Jednakże, należy zachować ostrożność w przypadku stosowania temozolomidu u tych pacjentów.

Osoby w podeszłym wieku

Analiza danych farmakokinetycznych populacji pacjentów w wieku 19-78 lat wskazuje, że wiek nie ma wpływu na klirens temozolomidu. Jednakże u pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat) może występować zwiększone ryzyko neutropenii i trombocytopenii (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Kapsułki należy podawać na czczo.

Kapsułki należy połykać w całości popijając szklanką wody. Nie wolno ich otwierać ani rozgryzać. Jeśli po podaniu leku wystąpią wymioty, nie należy podawać drugiej dawki leku w tym samym dniu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nadwrażliwość na dakarbazynę.

Ciężka mielosupresja (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zapalenie płuc spowodowane Pneumocystis carinii

W pilotażowym badaniu dotyczącym przedłużonego 42-dniowego schematu podawania stwierdzono, że pacjenci, którzy otrzymywali temozolomid w skojarzeniu z radioterapią byli szczególnie narażeni na wystąpienie zapalenia płuc spowodowanego przez Pneumocystis carinii (ang. Pneumocystis carinii pneumonia - PCP). Dlatego konieczne jest zastosowanie środków zapobiegających zapaleniu płuc spowodowanemu przez PCP u wszystkich pacjentów otrzymujących temozolomid w skojarzeniu z radioterapią w 42-dniowym schemacie leczenia (maksymalnie do 49 dni) bez względu na liczbę limfocytów. Jeśli wystąpi limfopenia profilaktykę stosuje się do czasu kiedy limfopenia jest < stopniowi 1.

Częstość występowania PCP może być większa, gdy temozolomid stosuje się w schemacie dłuższego podawania. Jednakże, należy dokładnie kontrolować wszystkich pacjentów czy nie rozwija się u nich PCP. Dotyczy to w szczególności pacjentów leczonych równocześnie steroidami.

Nowotwory złośliwe

Bardzo rzadko obserwowano przypadki zespołu mielodysplastycznego i wtórne nowotwory złośliwe, w tym białaczkę szpikową (patrz punkt 4.8).

Leczenie przeciwwymiotne

Nudności i wymioty są bardzo często związane z leczeniem temozolomidem.

Leczenie przeciwwymiotne może być wdrożone przed lub po podaniu temozolomidu.

Dorośli pacjenci z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym

Zaleca się, aby leki przeciwwymiotne były podane w leczeniu skojarzonym przed zastosowaniem pierwszej dawki temozolomidu. Bardzo wskazane jest, aby były podane w czasie monoterapii.

Pacjenci z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję

Pacjenci, u których występowały podczas poprzednich cykli leczenia ciężkie wymioty (stopień 3 lub 4) mogą wymagać leczenia przeciwwymiotnego.

Parametry laboratoryjne

U pacjentów leczonych temozolomidem może wystąpić zahamowanie czynności szpiku, włącznie z długotrwałą pancytopenią, które może prowadzić do niedokrwistości aplastycznej, czasem ze skutkiem śmiertelnym. W niektórych przypadkach ocenę komplikuje jednoczesne podawanie leków, stosowanych w terapii niedokrwistości aplastycznej, w tym karbamazepiny, fenytoiny oraz sulfametoksazolu/trimetoprymu.

Przed podaniem leku wartości następujących parametrów laboratoryjnych muszą wynosić: całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych > 1,5 x 109/l, a liczba płytek > 100 x 109/l. W 22 dniu (21 dni po podaniu pierwszej dawki leku) lub w ciągu 48 godzin od tego dnia, należy oznaczyć całkowitą liczbę krwinek, a następnie oznaczać co tydzień, do czasu, gdy całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych osiągnie wartość > 1,5 x 109/l, a liczba płytek > 100 x 109/l. Jeśli podczas któregokolwiek cyklu chemioterapii całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych zmniejszy się < 1,0 x 109/l lub liczba płytek będzie < 50 x 109/l, w następnym cyklu dawki leku należy zmniejszyć o jeden poziom (patrz punkt 4.2). Poziomy dawkowania obejmują 100 mg/m2 pc., 150 mg/m2 pc. i 200 mg/m2 pc. Najmniejszą zalecaną dawką jest 100 mg/m2 pc.

Stosowanie u dzieci

Nie ma doświadczeń klinicznych w stosowaniu temozolomidu u dzieci poniżej 3 lat. Dane dotyczące stosowania leku u dzieci starszych i młodzieży są bardzo ograniczone (patrz punkt 4.2 i 5.1).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (>70 lat)

U osób w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia neutropenii i trombocytopenii wydaje się być zwiększone w porównaniu z młodszymi pacjentami. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę podczas stosowania temozolomidu u osób w podeszłym wieku.

Stosowanie u mężczyzn

Należy poinformować mężczyzn leczonych temozolomidem, że nie należy poczynać dziecka podczas leczenia i nie krócej niż przez 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki temozolomidu, oraz że powinni zasięgnąć porady w sprawie kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia (patrz punkt 4.6).

Laktoza

Produkt zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą wrodzoną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozo-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono tylko u dorosłych.

W pojedynczym badaniu klinicznym fazy I, podanie temozolomidu z ranitydyną nie miało wpływu na wielkość wchłaniania temozolomidu lub narażenie na jego aktywny metabolit monometylo-triazenoimidazolo-karboksamid (MTIC).

Podanie temozolomidu z pokarmem powodowało zmniejszenie wartości Cmax o 33% i wartości pola pod krzywą (AUC) o 9%.

Ponieważ nie można wykluczyć, że zmiany Cmax mają znaczenie kliniczne, produkt Temozolomide Polpharma nie powinien być stosowany z pokarmem.

Na podstawie analizy farmakokinetyki populacyjnej w II fazie badań klinicznych, stwierdzono że jednoczesne podanie z deksametazonem, prochlorperazyną, fenytoiną, karbamazepiną, ondansetronem, antagonistami receptora H2 lub fenobarbitalem nie zmieniało klirensu temozolomidu. Podanie w skojarzeniu z kwasem walproinowym spowodowało niewielkie, ale istotne statystycznie zmniejszenie klirensu temozolomidu.

Nie przeprowadzono badań mających na celu określenie wpływu temozolomidu na metabolizm lub eliminację innych leków. Ze względu na to, że temozolomid nie jest metabolizowany w wątrobie i w małym stopniu wiąże się z białkami osocza, jest mało prawdopodobne, aby mógł mieć wpływ na farmakokinetykę innych produktów leczniczych (patrz punkt 5.2).

Stosowanie temozolomidu w skojarzeniu z innymi lekami mioelosupresyjnymi może zwiększać prawdopodobieństwo mielosupre sj i.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących ciężarnych kobiet. W badaniach przedklinicznych na szczurach i królikach otrzymujących temozolomid w dawce 150 mg/m2 pc. wykazano działanie teratogenne i(lub) uszkadzające płód (patrz punkt 5.3). Nie należy stosować produktu Temozolomide Polpharma u kobiet w ciąży. W razie konieczności rozważenia stosowania leku podczas ciąży, należy poinformować pacjentkę o potencjalnym ryzyku dla płodu. Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji w celu uniknięcia zajścia w ciążę podczas przyjmowania temozolomidu.

Laktacja

Nie wiadomo czy temozolomid przenika do mleka matki; dlatego też, należy przerwać karmienie piersią w chwili rozpoczęcia leczenia temozolomidem.

Płodność męska

Temozolomid może wywierać działanie genotoksyczne. Dlatego należy poinformować mężczyzn leczonych temozolomidem, że powinni unikać poczęcia dziecka podczas leczenia i nie krócej niż przez 6 miesięcy po otrzymaniu ostatniej dawki temozolomidu, oraz że powinni zasięgnąć porady w sprawie kriokonserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na możliwość wystąpienia nieodwracalnej bezpłodności w wyniku leczenia temozolomidem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. U pacjentów leczonych temozolomidem zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu może być upośledzona ze względu na zmęczenie i senność.

4.8    Działania niepożądane

Doświadczenie uzyskane w badaniach klinicznych

U pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym leczonych temozolomidem w skojarzeniu z radioterapią lub w monoterapii poprzedzonej radioterapią, lub w monoterapii u pacjentów z glejakiem wykazującym wznowę czy progresję, bardzo często występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności, wymioty, zaparcia, jadłowstręt, bóle głowy i zmęczenie. Drgawki bardzo często występowały u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym otrzymujących monoterapię. Wysypka bardzo często występowała u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym otrzymujących temozolomid równocześnie z radioterapią lub w monoterapii, zaś często występowała w przypadku glejaka wykazującego wznowę. Większość odchyleń w parametrach hematologicznych (stopnia 3. i 4.) zgłaszano często lub bardzo często w obu wskazaniach (tabela 4. i 5.). Prezentowane są one po każdej tabeli.

Zdarzenia niepożądane przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości. Częstość uporządkowano wg następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do 1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Nowo zdiagnozowany glejak wielopostaciowy

W tabeli 4. zebrano zdarzenia niepożądane występujące w okresie leczenia skojarzonego i okresie monoterapii u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym.

Tabela 4.    Zdarzenia niepożądane występujące w czasie leczenia skojarzonego

_i monoterapii u pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym

Klasyfikacja układów i narządów

Temozolomid w skojarzeniu

Monoterapia temozolomidem

z radioterapią

n=224

n=288*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często:

Zakażenia, opryszczka zwykła, zakażenie ran, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej

Zakażenia, kandydoza jamy ustnej

Niezbyt często:

Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobne

Zaburzenia krwi i układu chłonne

go_

Często:

Neutropenia,

trombocytopenia, limfopenia, leukopenia

Gorączka neutropeniczna, trombocytopenia, niedokrwistość, leukopenia

Niezbyt często:

Gorączka neutropeniczna, niedokrwistość

Limfopenia, wybroczyny

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często:

Objawy przypominające zespół Cushinga

Objawy przypominające zespół Cushinga

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Jadłowstręt

Jadłowstręt

Często:

Hiperglikemia, zmniejszenie masy ciała

Zmniejszenie masy ciała

Niezbyt często:

Hipokaliemia, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, zwiększenie masy ciała

Hiperglikemia, zwiększenie masy ciała

Zaburzenia psychiczne

Często:

Lęk, labilność emocjonalna, bezsenność

Lęk, depresja, labilność emocjonalna, bezsenność

Niezbyt często:

Pobudzenie, apatia, zaburzenia zachowania, depresja, omamy

Omamy, amnezja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Ból głowy

Drgawki, ból głowy

Często:

Drgawki, zmniejszenie świadomości, senność, afazja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, neuropatia, parastezje, zaburzenia mowy, drżenia

Niedowład połowiczny, afazja, zaburzenia równowagi, senność, splątanie, zawroty głowy, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, dysfazja, zaburzenia neurologiczne (nieokreślone), neuropatia, neuropatia obwodowa, parestezje, zaburzenia mowy, drżenia

Niezbyt często:

Stan padaczkowy, zaburzenia pozapiramidowe, niedowład połowiczy, ataksja, zaburzenia zdolności poznawczej, dysfazja, zaburzenia chodzenia, nadwrażliwość na dotyk, zmniejszenie wrażliwości na dotyk, zaburzenia neurologiczne (nieokreślone), neuropatia obwodowa

Porażenie połowicze, ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzenia chodzenia, nadwrażliwość na dotyk, zaburzenia czucia

Zaburzenia oka

Często:

Zamglone widzenie

Ubytki w polu widzenia, zamglone widzenie, dwojenie

Niezbyt często:

Zaniewidzenie połowicze,

Zmniejszenie ostrości

zmniejszenie ostrości

wzroku, ból gałki ocznej,

wzroku, zaburzenia widzenia, ubytki w polu widzenia, ból gałki ocznej

suchość gałki ocznej

Zaburzenia ucha i błędnika

Często:

Zaburzenia słuchu

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Niezbyt często:

Zapalenie ucha środkowego, szumy uszne, nadwrażliwość na dźwięki, ból ucha

Głuchota, zawroty głowy, ból ucha

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Kołatanie serca

Zaburzenia naczyniowe

Często:

Krwotok, obrzęk, obrzęk nóg

Krwotok, zakrzepica żył głębokich, obrzęk nóg

Niezbyt często:

Krwotok mózgowy, nadciśnienie

Zator tętnicy płucnej, obrzęk, obrzęki obwodowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Duszność, kaszel

Duszność, kaszel

Niezbyt często:

Zapalenie płuc, zakażenie

Zapalenie płuc, zapalenie

górnych dróg oddechowych,

zatok, zakażenie górnych

przekrwienie błony śluzowej

dróg oddechowych,

nosa

zapalenie oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Zaparcie, nudności, wymioty

Zaparcie, nudności, wymioty

Często:

Zapalenie żołądka, biegunka, ból brzucha, dyspepsja, zaburzenia połykania

Zapalenie żołądka, biegunka, dyspepsja, zaburzenia połykania, suchość w jamie ustnej

Niezbyt często:

Uczucie pełności w brzuchu, nietrzymanie kału, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nieokreślone), zapalenie żołądka i jelit, guzki krwawnicze

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często:

Wysypka, łysienie

Wysypka, łysienie

Często:

Zapalenie skóry, suchość skóry, rumień, świąd

Suchość skóry, świąd

Niezbyt często:

Złuszczenie skóry, reakcje

Rumień, zaburzenia

nadwrażliwości na światło,

pigmentacji, nasilenie

zaburzenia pigmentacji

pocenia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Słabość mięśni, ból stawów

Słabość mięśni, ból stawów, ból kostno-mięśniowy, ból mięśni

Niezbyt często:

Miopatia, ból pleców, ból kostno-mięśniowy, ból mięśni

Miopatia, ból pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Zwiększenie częstości oddawania moczu, nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu

Niezbyt często:

Dyzuria

Zaburzenia układu rozrodczego i

piersi

Niezbyt często:

Impotencja

Krwawienie z pochwy, krwotok miesiączkowy, brak miesiączki, zapalenie pochwy, ból piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Zmęczenie

Zmęczenie

Często:

Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku

Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku

Niezbyt często:

Astenia, nagłe zaczerwienienie, uderzenia gorąca, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, przebarwienie języka,

Astenia, obrzęk twarzy, ból, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, choroby zębów, zaburzenia smaku

omamy węchowe, pragnienie

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie aktywności AlAT

Zwiększenie aktywności AlAT

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności

enzymów wątrobowych,

Gamma GT i AspAT

*Pacjent randomizowany do grupy leczonej tylko radioterapią, otrzymywał temozolomid i radioterapię.

Wyniki badań laboratoryjnych

Obserwowano mielosupresję (neutropenia i trombocytopenia), która jest znanym działaniem toksycznym ograniczającym dawkę większości leków cytotoksycznych, w tym temozolomidu. Po zsumowaniu zaburzeń wyników laboratoryjnych i zdarzeń niepożądanych występujących w okresie leczenia skojarzonego i monoterapii stwierdzono, że zaburzenia liczby granulocytów obojętnochłonnych w stopniu 3. i 4., w tym neutropenia, wystąpiły u 8 % pacjentów. Zaburzenia liczby trombocytów w stopniu 3. i 4., w tym trombocytopenia, wystąpiły u 14 % pacjentów otrzymujących temozolomid.

Glejak złośliwy wykazujący wznowę lub progresję

Podczas badań klinicznych najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w szczególności nudności (43%) i wymioty (36%). Objawy te wykazywały zwykle stopień nasilenia 1 lub 2 (0-5 epizodów wymiotów w ciągu 24 godzin) i ustępowały samoistnie albo były szybko opanowywane za pomocą standardowego leczenia przeciwwymiotnego. Częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów wynosiła 4%.

Tabela 5. obejmuje działania niepożądane stwierdzone w czasie badań klinicznych dotyczących glejaka złośliwego wykazującego wznowę lub progresję i po wprowadzeniu temozolomidu na rynek.

Tabela 5.    Działania niepożądane u pacjentów z glejakiem złośliwym

_wykazującym wznowę lub progresję_

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:

Zakażenia oportunistyczne, w tym zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:

Neutropenia lub limfopenia (stopień 3.- 4.) trombocytopenia (stopień 3.- 4.)

Niezbyt często:

Pancytopenia, niedokrwistość (stopień 3.- 4.), leukopenia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Jadłowstręt

Często:

Zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Bóle głowy

Często:

Senność, zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Wymioty, nudności, zaparcie

Często:

Biegunka, bóle brzucha, dyspepsja

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Wysypka, świąd, łysienie

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, erytrodermia, pokrzywka, osutka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Uczucie zmęczenia

Często:

Gorączka, osłabienie, uczucie sztywności mięśni,

złe samopoczucie, ból, zaburzenia smaku

Bardzo rzadko:

Reakcje alergiczne, w tym anafilaksja, obrzęk

naczynioruchowy

Wyniki badań laboratoryjnych

Trombocytopenia i neutropenia stopnia 3. lub 4. występowały odpowiednio u 19% i 17% pacjentów leczonych z powodu glejaka złośliwego. Doprowadziło to do hospitalizacji i(lub) przerwania leczenia temozolomidem odpowiednio u 8% i 4% pacjentów. Spodziewana mielosupresja (występowała zwykle w czasie pierwszych kilku cykli z największym nasileniem (nadir) między dniem 21 i dniem 28), ustępowała szybko, zwykle w ciągu 1-2 tygodni. Nie stwierdzono skłonności do kumulowania się mielosupresji. Wystąpienie trombocytopenii może zwiększać ryzyko krwawień, a neutropenii lub leukopenii ryzyko zakażeń.

Płeć

W analizie farmakokinetyki populacyjnej na podstawie doświadczeń z badań klinicznych uwzględniono 101 kobiet i 169 mężczyzn, u których wystąpił nadir liczby neutrofili obojętnochłonnych oraz 110 kobiet i 174 mężczyzn, u których wystąpił nadir liczby płytek krwi. U kobiet w porównaniu do mężczyzn, w pierwszym cyklu terapii obserwowano większą częstość występowania neutropenii 4. stopnia (całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych - ANC < 0,5 x 109/l ) - 12% u kobiet w porównaniu do 5% u mężczyzn, oraz trombocytopenii (< 20 x 109/l) - 9% u kobiet w porównaniu do 3% u mężczyzn. Według danych dotyczących 400 chorych z nawrotowym glejakiem, neutropenia 4. stopnia wystąpiła u 8% kobiet w porównaniu do 4% u mężczyzn, a trombocytopenia 4. stopnia wystąpiła u 8% kobiet w porównaniu do 3% u mężczyzn w czasie pierwszego cyklu terapii. W badaniu dotyczącym 288 pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym, neutropenia 4. stopnia wystąpiła u 3% kobiet w porównaniu do 0% u mężczyzn, a trombocytopenia 4. stopnia wystąpiła u 1% kobiet w porównaniu do 0% u mężczyzn w pierwszym cyklu terapii.

Doświadczenie uzyskane po wprowadzeniu leku na rynek

Leki przeciwnowotworowe, a szczególnie środki alkilujące, są potencjalnie związane z ryzykiem wystąpienia zespołu mielodysplastycznego i wtórnych nowotworów, w tym białaczki. Bardzo rzadko obserwowano przypadki zespołu mielodysplastycznego i wtórne nowotwory, w tym białaczkę szpikową u pacjentów leczonych według schematów z zastosowaniem temozolomidu. Bardzo rzadko donoszono o długotrwałej pancytopenii, która może prowadzić do niedokrwistości aplastycznej. Bardzo rzadko zgłaszano przypadki toksyczno-rozpływnej martwicy naskórka i zespołu Stevensa-Johnsona.

Bardzo rzadko obserwowano śródmiąższowe zapalenie płuc/zapalenie płuc.

Zgłaszano przypadki działań hepatotoksycznych, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, hiperbilirubinemię, cholestazę i zapalenie wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Klinicznie oceniono u pacjentów dawki 500, 750, 1000 i 1250 mg/m2 pc. (całkowita dawka w cyklu podana w ciągu 5 dni). Toksyczność wobec układu hematologicznego ograniczała wielkość dawki. Obserwowano ją po podaniu każdej dawki ale uważa się, że jest ona cięższa po zastosowaniu większych dawek. U pacjenta, który przyjął nadmierną dawkę 10 000 mg (całkowita dawka w jednym cyklu, podana w ciągu 5 dni) obserwowano następujące działania niepożądane: pancytopenię, gorączkę, niewydolność wielonarządową i śmierć. Istnieją doniesienia o pacjentach, którzy przyjmowali zalecaną dawkę dłużej niż przez 5 dni leczenia (do 64 dni). Do obserwowanych u nich działań niepożądanych należały mielosupresja z zakażeniami lub bez zakażeń, w pewnych przypadkach ciężkimi i długotrwałymi, prowadzącymi do śmierci. W przypadku przedawkowania konieczna jest ocena hematologiczna. Jeśli jest to konieczne należy zastosować leczenie podtrzymujące.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnowotworowe - Inne leki alkilujące, kod ATC: L01A X03.

Temozolomid jest triazenem, który w fizjologicznym pH ulega szybkiej chemicznej przemianie do aktywnego monometylo-triazenoimidazolo-karboksamidu (MTIC). Przypuszcza się, że cytotoksyczność MTIC wynika głównie z alkilacji w pozycji O6 guaniny oraz dodatkowo alkilacji w pozycji N7. Pojawiające się w następstwie działania cytotoksycznego uszkodzenia przypuszczalnie obejmują błędną naprawę adduktów metylowych.

Nowo zdiagnozowany glejak wielopostaciowy

573 pacjentów randomizowano do grupy leczonej temozolomidem i radioterapią (n=287) lub do grupy leczonej samą radioterapią (n=286). Przez 42 dni (maksymalnie do 49 dni), zaczynając od pierwszego dnia radioterapii do czasu jej zakończenia, pacjenci z grupy leczonej temozolomidem i radioterapią otrzymywali temozolomid (75 mg/m2 pc.) raz na dobę. Następnie w 4 tygodnie po zakończeniu radioterapii rozpoczynano monoterapię temozolomidem (150 - 200 mg/m2 pc.). Temozolomid podawano od 1. do 5. dnia każdego 28-dniowego cyklu. Stosowano do 6 cykli. Pacjenci grupy kontrolnej otrzymywali tylko radioterapię. W czasie radioterapii skojarzonej z leczeniem z temozolomidem konieczna była profilaktyka zapalenia płuc wywoływanego przez Pneumocystis carinii (PCP).

W okresie obserwacji po zakończeniu badania temozolomid podawano jako leczenie ratujące życie 161 pacjentom spośród 282 pacjentów (57%) z grupy leczonej tylko radioterapią i 62 pacjentom spośród 277 pacjentów (22%) z grupy leczonej temozolomidem i radioterapią.

Współczynnik ryzyka (ang. hazard ratio - HR) dotyczący ogólnego czasu przeżycia wynosił 1,59 (poziom ufności 95% dla HR=1,33 - 1,91) z log-rank p < 0,0001 na korzyść pacjentów leczonych temozolomidem. Oszacowano, że prawdopodobieństwo przeżycia 2 lat lub dłużej (26% vs 10%) jest większe dla grupy leczonej radioterapią i temozolomidem. Skojarzenie radioterapii z podawaniem temozolomidu, a następnie zastosowanie monoterapii temozolomidem w leczeniu pacjentów z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym powoduje statystycznie istotne zwiększenie ogólnego czasu przeżycia w porównaniu do stosowania samej radioterapii (Rycina 1).

HR (poziom ufności 95 %) = 1,59 (1,33 -1,91) log-rank p< 0,0001

■ -


o


Cl O -1


RT + TMZ


Czas od randomizacji (miesiące)

Rycina 1 Krzywe Kaplana-Meiera ogólnego czasu przeżycia dla populacji ITT (zgodnie z zaplanowanym leczeniem)

Wyniki badania nie były zgodne z wynikami w podgrupie pacjentów w złym stanie ogólnym (WHO PS=2, n=70), w której to podgrupie ogólny czas przeżycia i czas do wystąpienia progresji były podobne w obu ramionach badania. Jednakże, nie obserwowano nie dającego się zaakceptować zagrożenia w tej grupie pacjentów.

Glejak złośliwy wykazujący wznowę lub progresję

Dane dotyczące skuteczności klinicznej u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym (stan ogólny według skali Karnofskiego [KPS] > 70), z progresją lub wznową, po zabiegu chirurgicznym i radioterapii pochodzą z dwóch badań klinicznych, w których temozolomid podawano doustnie. Jedno z tych badań było badaniem nieporównawczym przeprowadzonym w grupie 138 pacjentów (29% otrzymywało wcześniej chemioterapię). Drugie badanie było randomizowanym badaniem z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną, w którym w grupie 225 pacjentów (67% poddano wcześniej chemioterapii nitrozomocznikiem) porównywano skuteczność temozolomidu i prokarbazyny. W obu badaniach podstawowym kryterium (pierwszorzędowym punktem końcowym) był wolny od progresji czas przeżycia (ang. progressive-free survival - PFS), który określono na podstawie analizy obrazowania metodą jądrowego rezonansu magnetycznego (MRI) lub pogorszenia objawów neurologicznych. W badaniu nieporównawczym PFS po 6 miesiącach wynosił 19%, mediana wolnego od progresji czasu przeżycia wynosiła 2,1 miesiąca, a mediana ogólnego przeżycia 5,4 miesiąca. Odsetek obiektywnych odpowiedzi ustalony na podstawie analizy MRI wyniósł 8%.

W badaniu randomizowanym, z grupą kontrolną przyjmującą substancję czynną po 6 miesiącach PFS był istotnie większy dla temozolomidu niż prokarbazyny (odpowiednio 21% i 8%, chi-kwadrat p = 0,008) z medianą PFS wynoszącą odpowiednio 2,89 i 1,88 miesiąca (log rank p = 0,0063). Mediana przeżycia wyniosła odpowiednio 7,34 i 5,66 miesiąca dla temozolomidu i prokarbazyny (log rank p = 0,33). Po 6 miesiącach odsetek pacjentów, którzy przeżyli był istotnie większy w grupie otrzymującej temozolomid (60%) w porównaniu z grupą otrzymującą prokarbazynę (44%) (chi-kwadrat p = 0,019). U pacjentów, u których stosowano uprzednio chemioterapię wykazano korzystny efekt, gdy KPS wynosił 80 lub więcej.

Wyniki dotyczące czasu, po którym nastąpiło pogorszenie stanu neurologicznego wykazują przewagę temozolomidu wobec prokarbazyny, podobnie jak dane dotyczące czasu, po którym nastąpiło pogorszenie stanu ogólnego (KPS < 70 lub spadek, o co najmniej 30 punktów). Według tych kryteriów mediana czasów do progresji wynosiła od 0,7 do 2,1 miesiąca dłużej dla temozolomidu niż dla prokarbazyny (log rank p = < 0,01 do 0,03).

Gwiaździak anaplastyczny wykazujący wznowę

W wieloośrodkowych, prospektywnych badaniach fazy II oceniających skuteczność i bezpieczeństwo doustnego stosowania temozolomidu w leczeniu pacjentów z gwiaździakiem anaplastycznym, u których wystąpiła pierwsza wznowa, wolny od progresji czas przeżycia po 6 miesiącach wynosił 46%. Mediana wolnego od progresji czasu przeżycia wynosiła 5,4 miesiące. Mediana ogólnego czasu przeżycia wynosiła 14,6 miesięcy. Na podstawie oceny ogólnych wyników, stopień odpowiedzi na leczenie populacji ITT, n=162 (zgodnie z zaplanowanym leczeniem) wynosił 35% (13 odpowiedzi całkowitych i 43 odpowiedzi częściowe). U 43 pacjentów nastąpiła stabilizacja choroby. Wolny od objawów czas przeżycia po 6 miesiącach, dla całej badanej populacji wynosił 44%. Mediana czasu przeżycia wolnego od objawów wynosiła 4,6 miesięcy, co jest wynikiem podobnym do czasu przeżycia wolnego od progresji. Dla dobranej pod względem histologicznym populacji, wyniki dotyczące skuteczności były podobne. Uzyskanie potwierdzonej radiologicznie odpowiedzi na leczenie lub utrzymanie stanu wolnego od progresji było ściśle skorelowane z utrzymaniem jakości życia lub jej poprawą.

Dzieci

W badaniach klinicznych temozolomid podawano doustnie przez 5 dni co 28 dni dzieciom (w wieku 3 - 18 lat) z glejakiem pnia mózgu, wykazującym wznowę lub gwiaździakiem o wysokim stopniu złośliwości wykazującym wznowę. Tolerancja leczenia była podobna jak u dorosłych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Temozolomid ulega samoistnej hydrolizie w fizjologicznym pH do aktywnego związku 3-metylo(triazeno-1-yl)imidazolo-4-karboksyamidu (MTIC). MTIC samoistnie hydrolizuje do 5-amino-imidazolo-4-karboksyamidu (AIC), związku pośredniego biorącego udział w biosyntezie puryny i kwasów nukleinowych, oraz do metylohydrazyny, uważanej za aktywny związek alkilujący. Uważa się, że cytotoksyczność MTIC jest przede wszystkim wynikiem alkilacji DNA, głównie w pozycji O6 i N7 guaniny. Porównując do AUC temozolomidu, narażenie na MTIC i AIC wynosi odpowiednio ~2,4% i 23%. In vivo, tm MTIC jest podobne do okresu półtrwania temozolomidu i wynosił 1,8 godziny.

Absorpcja

Po podaniu doustnym dorosłym pacjentom, temozolomid ulega szybkiemu wchłanianiu, osiągając stężenie maksymalne już po 20 minutach od podania (średnio po 0,5 do 1,5 godziny). Po podaniu doustnym znakowanego 14C temozolomidu, średnie wydalanie 14C z kałem w ciągu 7 dni po podaniu wyniosło 0,8%, co wskazuje na całkowite wchłanianie.

Dystrybucja

Temozolomid w niewielkim stopniu wiąże się z białkami (10% do 20%), w związku z czym nie przewiduje się interakcji temozolomidu z lekami w znacznym stopniu wiążącymi się z białkami. Badania emisyjnej tomografii pozytronowej (PET) u ludzi oraz wyniki badań przedklinicznych sugerują, że temozolomid szybko przenika przez barierę krew-mózg i dostaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego. Przenikanie temozolomidu do płynu m.-rdz. zostało potwierdzone u jednego pacjenta, u którego AUC w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosiło około 30% AUC oznaczonego w osoczu, co jest zgodne z danymi uzyskanymi u zwierząt.

Wydalanie

Okres półtrwania (f/2) w osoczu wynosi około 1,8 godziny. Główną drogą wydalania 14C są nerki. Po podaniu doustnym około 5% do 10% podanej dawki leku jest wykrywane w moczu w ciągu 24 godzin w stanie niezmienionym, natomiast pozostała ilość wydalana jest w postaci kwasu temozolomidu, 5-aminoimidazolo-4-karboksamidu oraz niezidentyfikowanych metabolitów polarnych.

Stężenie w osoczu zwiększa się w zależności od dawki. Klirens osoczowy, objętość dystrybucji i okres półtrwania są niezależne od dawki.

Populacje szczególne

Analiza farmakokinetyki populacyjnej temozolomidu wykazała, że klirens osoczowy temozolomidu był niezależny od wieku, czynności nerek lub palenia tytoniu. W oddzielnym badaniu farmakokinetycznym stwierdzono, że profile farmakokinetyczne w osoczu u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby były podobne do obserwowanych u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby.

U dzieci wartość AUC była większa niż u dorosłych, jednakże maksymalna tolerowana dawka (MTD) wynosiła 1000 mg/m2 pc. na 1 cykl chemioterapii, zarówno u dzieci jak i dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzono badania toksyczności na szczurach i psach obejmujące pojedynczy cykl (5-dniowe podanie, 23 dni bez podawania), 3 cykle i 6 cykli. Docelowymi miejscami działania toksycznego był szpik kostny, układ siateczkowo-śródbłonkowy, jądra, układ pokarmowy. Po podaniu większych dawek, które były śmiertelne dla 60% do 100% badanych szczurów i psów występowało zwyrodnienie siatkówki. Większość efektów toksycznych była przemijająca, z wyjątkiem niepożądanych zdarzeń ze strony układu rozrodczego samców oraz zwyrodnienia siatkówki. Jednakże, ponieważ dawki wywołujące zwyrodnienie siatkówki były rzędu dawek śmiertelnych oraz nie stwierdzono porównywalnych efektów w czasie badań klinicznych uznano, że spostrzeżenie to nie ma znaczenia klinicznego.

Temozolomid jest embriotoksycznym, teratogennym i genotoksycznym środkiem alkilującym. Temozolomid jest bardziej toksyczny dla szczurów i psów niż dla człowieka, a dawka kliniczna jest zbliżona do minimalnej dawki śmiertelnej dla szczurów i psów. Wydaje się, że czułym wskaźnikiem toksyczności może być zależne od dawki zmniejszenie liczby leukocytów i płytek. U szczurów w czasie badania obejmującego 6 cykli wystąpiły różne rodzaje nowotworów, w tym rak piersi, rogowiak kolczystokomórkowy skóry, gruczolak podstawnokomórkowy, podczas gdy w badaniach na psach nie zaobserwowano guzów ani zmian przednowotworowych. Szczury wydają się być szczególnie wrażliwe na onkogenne działanie temozolomidu. Pierwsze guzy pojawiły się u nich w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia podawania. Obserwowany okres utajenia jest bardzo krótki, nawet w odniesieniu do środków alkilujących.

Wyniki testów Amesa (salmonella) i aberracji chromosomowych ludzkich limfocytów krwi obwodowej dały pozytywną odpowiedź mutagenną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki:

Laktoza bezwodna Krzemionka koloidalna bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Kwas winowy Kwas stearynowy

Otoczka kapsułki:

5 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Indygotyna (E 132)

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

100 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

140 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

180 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

250 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Nadruk:

Szelak

Glikol propylenowy Woda oczyszczona Stężony roztwór amoniaku Potasu wodorotlenek Żelaza tlenek czarny (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Butelka:

2 lata - 5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg Saszetki:

18 miesięcy - 5 mg

2 lata - 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Butelka:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Saszetki: 5 mg, 20 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka:

5 kapsułek w butelce z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierającej zwitek z poliestru i środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

Saszetki:

5 saszetek (5 x 1 kapsułka) lub 20 saszetek ( 20 x 1 kapsułka), w tekturowym pudełku.

Saszetka z Papier/LDPE/Aluminium/Etylenu i kwasu akrylowego kopolimer.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie należy otwierać kapsułek. Jeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu proszku zawartego w kapsułce ze skórą i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu produktu Temozolomide Polpharma ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast i całkowicie zmyć go za pomocą mydła i wody.

Pacjentów należy poinformować o konieczności przechowywania kapsułek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Zaleca się przechowywanie produktu w szafce zamkniętej na klucz. Przypadkowe połknięcie produktu może spowodować śmierć dzieci.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

5 mg:

Pozwolenie nr 21056

20 mg:

Pozwolenie nr 21057

100 mg:

Pozwolenie nr 21058

140 mg:

Pozwolenie nr 21059

180 mg:

Pozwolenie nr 21060

250 mg:

Pozwolenie nr 21061

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.03.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.04.2015 r.

18

Temozolomide Polpharma