Imeds.pl

Temozolomide Polpharma 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Temozolomide Polpharma, 5 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 20 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 100 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 140 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 180 mg, kapsułki, twarde Temozolomide Polpharma, 250 mg, kapsułki, twarde

Temozolomidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Temozolomide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Temozolomide Polpharma

3.    Jak stosować Temozolomide Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Temozolomide Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Temozolomide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Temozolomide Polpharma jest lekiem przeciwnowotworowym.

Temozolomide Polpharma jest wskazany w leczeniu pacjentów z następującymi postaciami guzów

mózgu:

•    nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym. Temozolomide Polpharma jest najpierw stosowany razem z radioterapią (okres skojarzonego leczenia), a następnie jako jedyny lek (okres monoterapii).

•    glejakiem złośliwym, jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny. Temozolomide Polpharma jest stosowany w leczeniu tego typu guzów, jeśli występuje ponowny wzrost guza lub nasilenie procesu chorobowego po standardowym leczeniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Temozolomide Polpharma

Kiedy nie stosować leku Temozolomide Polpharma

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na temozolomid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeżeli u pacjenta wystąpiła reakcja uczuleniowa na dakarbazynę (lek przeciwnowotworowy nazywany czasem DTIC). Do objawów reakcji uczuleniowej należą: uczucie swędzenia, brak tchu lub świszczący oddech oraz obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła.

-    jeżeli u pacjenta dojdzie do znacznego zmniejszenia liczby pewnych rodzajów krwinek (zahamowania czynności szpiku), np. liczby białych krwinek i liczby płytek krwi. Krwinki te są ważne dla zwalczania zakażeń i dla prawidłowego krzepnięcia krwi. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz zleci badanie kontrolne krwi, aby upewnić się, że pacjent ma wystarczającą liczbę tych krwinek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Pacjent zostanie poddany ścisłej obserwacji w celu ustalenia czy nie rozwija się ciężka postać zapalenia płuc zwanego zapaleniem płuc wywoływanym przez Pneumocystis carinii (PCP). Pacjenci z nowo rozpoznaną chorobą (glejakiem wielopostaciowym) mogą otrzymywać Temozolomide Polpharma przez 42 dni wraz z radioterapią. W takim przypadku lekarz zaleci również lek zapobiegający występowaniu temu rodzajowi zapalenia płuc (PCP).

-    Jeżeli przed leczeniem występuje u pacjenta zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość), krwinek białych i płytek krwi lub występują u niego zaburzenia krzepnięcia krwi lub jeżeli zaburzenia te rozwiną się w trakcie leczenia, lekarz może zdecydować się na zmniej szenie dawki bądź też na przerwanie, zatrzymanie lub zmianę leczenia. Może być również konieczne zastosowanie innych rodzajów leczenia. W niektórych przypadkach może być konieczne zakończenie leczenia temozolomidem. W trakcie leczenia będą wykonywane częste badania krwi w celu obserwacji wpływu leku Temozolomide Polpharma na krwinki.

-    U pacjenta może istnieć niewielkie ryzyko innych zmian dot. krwinek, w tym białaczki.

-    Jeżeli u pacjenta wystąpią nudności (mdłości) i (lub) wymioty, które są bardzo częstymi działaniami niepożądanymi leku Temozolomide Polpharma (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”), lekarz może przepisać lek (przeciwwymiotny), który pomoże zapobiec wymiotom.

Jeżeli pacjent często wymiotuje przed leczeniem lub w trakcie leczenia, powinien zapytać lekarza o najkorzystniejszy moment na przyjęcie leku Temozolomide Polpharma do chwili opanowania wymiotów. Jeżeli pacjent wymiotuje po przyjęciu dawki, nie powinien przyjmować drugiej dawki w tym samym dniu.

-    Jeżeli u pacjenta rozwinie się gorączka lub pojawią się objawy zakażenia, powinien się bezzwłocznie skontaktować z lekarzem.

-    Nie należy otwierać, kruszyć lub rozgryzać kapsułek. Jeżeli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu proszku ze skórą, oczami lub nosem. Należy unikać wdychania proszku. Jeżeli przypadkowo pewna jego ilość dostanie się do oczu lub nosa, należy zmyć tę okolicę wodą.

-    Pacjenci w wieku powyżej 70 lat mogą być bardziej podatni na zakażenia, siniaczenie lub krwawienie.

-    W przypadku pacjentów z zaburzeniami ze strony wątroby lub nerek może być konieczna korekta dawki leku Temozolomide Polpharma.

Ze względu na brak doświadczeń leku Temozolomide Polpharma nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Temozolomide Polpharma może powodować trwałą bezpłodność. Mężczyźni otrzymujący Temozolomide Polpharma powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne i nie poczynać dziecka w czasie leczenia oraz w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się, aby pacjent poradził się lekarza w celu rozważenia konserwacji nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Inne leki i Temozolomide Polpharma

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę. Nie stosować leku Temozolomide Polpharma w okresie ciąży, chyba że lekarz prowadzący wyraźnie zalecił takie leczenie.

Podczas leczenia lekiem Temozolomide Polpharma zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne środki antykoncepcyjne (patrz także punkt powyżej „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Należy zakończyć karmienie piersią podczas leczenia lekiem Temozolomide Polpharma. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W czasie otrzymywania leku Temozolomide Polpharma może wystąpić uczucie zmęczenia lub senności. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń.

Temozolomide Polpharma zawiera laktozę

Jeśli pacjent został kiedykolwiek poinformowany przez lekarza, że nie toleruje pewnych cukrów, przed zastosowaniem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

3. Jak stosować Temozolomide Polpharma

Dawkowanie i czas trwania leczenia

Wielkość dawki leku Temozolomide Polpharma zostanie ustalona przez lekarza. Zależy ona od wzrostu i masy ciała pacjenta oraz od tego, czy nowotwór jest nawrotowy, oraz od tego, czy pacjent był już w przeszłości poddawany chemioterapii.

Pacjent może otrzymać inne leki (przeciwwymiotne) do zażycia przed i (lub) po przyjęciu leku Temozolomide Polpharma, aby zapobiec wystąpieniu lub zmniejszyć nasilenie nudności i wymiotów.

Pacjenci z nowo rozpoznanym sleiakiem wielopostaciowym U tych pacjentów leczenie będzie prowadzone w dwóch fazach:

-    najpierw leczenie z radioterapią (faza leczenia skojarzonego)

-    a następnie leczenie wyłącznie lekiem Temozolomide Polpharma (faza monoterapii).

W trakcie fazy leczenia skojarzonego lekarz rozpocznie podawanie leku Temozolomide Polpharma w dawce 75 mg/m2 powierzchni ciała (zazwyczaj stosowana dawka). Pacjent będzie ją przyjmował codziennie przez 42 dni (do 49 dni) wraz z radioterapią. Podanie dawki leku Temozolomide Polpharma może zostać odsunięte w czasie lub zatrzymane, zależnie od wyników badań morfologii krwi i od tolerancji leku w fazie leczenia skojarzonego.

Po zakończeniu radioterapii leczenie zostanie przerwane na 4 tygodnie. Zapewni to organizmowi możliwość regeneracji. Następnie rozpocznie się faza monoterapii.

W trakcie fazy monoterapii dawka i sposób przyjmowania leku Temozolomide Polpharma będą inne. Lekarz ustali właściwą dawkę. Może zostać zastosowanych maksymalnie 6 okresów (cykli) leczenia. Każdy będzie trwał 28 dni. Pacjent będzie przyjmował nową dawkę leku Temozolomide Polpharma podawanego bez innych rodzajów leczenia raz na dobę przez pierwszych 5 dni („dni podawania leku”) w każdym cyklu. Pierwsza dawka będzie wynosić 150 mg/m2 powierzchni ciała. Później nastąpią 23 dni bez przyjmowania leku Temozolomide Polpharma. Razem daje to 28-dniowy cykl leczenia.

Po 28 dniach rozpocznie się następny cykl. Pacjent będzie ponownie przyjmować Temozolomide Polpharma raz na dobę przez 5 dni, po czym nastąpią 23 dni bez leku. Będzie możliwe skorygowanie dawki leku, opóźnienie jego podania lub zaprzestanie jego podawania, zależnie od wyników badań morfologii krwi oraz stopnia tolerancji leku przez pacjenta w trakcie każdego cyklu leczenia.

Pacjenci z guzami, które nawróciły lub uległy rozrostowi (glejak złośliwy, taki jak glejak wielopostaciowy lub gwiaździak anaplastyczny), stosujący wyłącznie Temozolomide Polpharma

Cykl leczenia lekiem Temozolomide Polpharma trwa 28 dni. Pacjent będzie przyjmował wyłącznie Temozolomide Polpharma raz na dobę przez pierwszych 5 dni. Ta dawka dobowa zależy od tego, czy pacjent był już w przeszłości poddawany chemioterapii, czy nie.

Jeżeli pacjent nie był w przeszłości poddawany chemioterapii, pierwsza dawka leku Temozolomide Polpharma będzie wynosić 200 mg/m2 powierzchni ciała raz na dobę w trakcie pierwszych 5 dni.

Jeżeli pacjent był już poddawany chemioterapii, jego pierwsza dawka leku Temozolomide Polpharma wyniesie 150 mg/m2 powierzchni ciała raz na dobę w trakcie pierwszych 5 dni. Później nastąpią 23 dni bez przyjmowania leku Temozolomide Polpharma. Razem daje to 28-dniowy cykl leczenia.

Po dniu 28. rozpocznie się następny cykl. Pacjent będzie ponownie otrzymywać lek Temozolomide Polpharma raz na dobę przez 5 dni, po czym nastąpią 23 dni bez leku.

Przed każdym nowym cyklem leczenia zostaną wykonane badania krwi, aby sprawdzić, czy istnieje konieczność skorygowania dawki leku Temozolomide Polpharma. W zależności od wyników badań krwi lekarz może skorygować dawkę w odniesieniu do następnego cyklu.

Sposób podawania

Zaleconą dawkę leku Temozolomide Polpharma należy przyjmować raz na dobę, najlepiej codziennie o tej samej porze.

Kapsułki należy przyjmować na pusty żołądek, na przykład co najmniej godzinę przed planowanym śniadaniem. Kapsułki należy połykać w całości, popijając je szklanką wody. Nie można ich otwierać ani rozgryzać. Jeżeli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu leku ze skórą, oczami i nosem. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, należy starannie umyć daną okolicę ciała.

W zależności od wielkości zalecanej dawki, pacjent może przyjmować więcej niż jedną kapsułkę za jednym razem; mogą to być także kapsułki o innych mocach (o różnej zawartości substancji czynnej w mg). W przypadku poszczególnych wielkości mocy, kapsułki różnią się kolorem i oznakowaniem (patrz tabela poniżej).

Moc

Kolor wieczka

Temozolomide Polpharma, 5 mg, kapsułki, twarde

zielony

Temozolomide Polpharma, 20 mg, kapsułki, twarde

pomarańczowy

Temozolomide Polpharma, 100 mg, kapsułki, twarde

purpurowy

Temozolomide Polpharma, 140 mg, kapsułki, twarde

niebieski

Temozolomide Polpharma, 180 mg, kapsułki, twarde

czekoladowy brąz

Temozolomide Polpharma, 250 mg, kapsułki, twarde

biały

Pacjent powinien się upewnić, czy w pełni rozumie i czy pamięta, co następuje:

•    ile kapsułek ma przyjmować każdego dnia. Powinien poprosić lekarza lub farmaceutę, aby to napisał (ze wskazaniem koloru kapsułki);

•    które dni są dniami zaplanowanego przyjmowania leku.

Należy przeanalizować stosowaną dawkę z lekarzem przed każdym rozpoczęciem nowego cyklu, ponieważ może się różnić od poprzedniego cyklu.

Temozolomide Polpharma należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy bezwzględnie ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Błędy w przyjmowaniu leku mogą mieć poważne konsekwencje zdrowotne.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Temozolomide Polpharma

W razie przypadkowego przyjęcia większej liczby kapsułek leku Temozolomide Polpharma niż została zalecona, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zażycia leku Temozolomide Polpharma

Należy przyjąć brakującą dawkę jak najszybciej w tym samym dniu. Jeżeli upłynął już cały dzień, należy zasięgnąć porady lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia dowolnego z następujących objawów:

-    ciężka reakcja uczuleniowa (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub innego rodzaju trudności z oddychaniem),

-    niemożliwe    do opanowania krwawienie,

-    drgawki,

-    gorączka,

-    silne bóle głowy, które nie ustępują.

Leczenie lekiem Temozolomide Polpharma może spowodować zmniejszenie liczby pewnych rodzajów krwinek. Może to spowodować u pacjenta zwiększoną skłonność do powstawania siniaków na skórze lub krwawień, niedokrwistość (niedobór krwinek czerwonych), gorączkę i zmniejszoną odporność na zakażenia. Zmniejszenie liczby krwinek jest na ogół krótkotrwałe. W niektórych przypadkach może trwać dłużej i może prowadzić do bardzo ciężkiej postaci niedokrwistości (tzw. niedokrwistości aplastycznej). Lekarz będzie wykonywać u pacjenta regularne badania kontrolne krwi w celu wykluczenia jakichkolwiek odchyleń od normy i podejmie decyzję o tym, czy konieczne jest odpowiednie leczenie. W niektórych przypadkach dawka leku Temozolomide Polpharma zostanie zmniejszona lub leczenie zostanie przerwane.

Działania niepożądane z badań klinicznych:

Działania niepożądane mogą występować z pewną określoną częstością, którą definiuje się następująco:

-    bardzo często: u więcej niż 1 na 10 pacjentów

-    często: u 1 do 10 na 100 pacjentów

-    niezbyt często: u 1 do 10 na 1000 pacjentów

-    rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

-    bardzo rzadko: u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    częstość nieznana: nie można jej oszacować na podstawie dostępnych danych.

Temozolomide Polpharma w leczeniu skojarzonym z radioterapią u pacjentów z nowo rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym

U pacjentów otrzymujących lek Temozolomide Polpharma w połączeniu z radioterapią mogą wystąpić inne działania niepożądane niż u pacjentów otrzymujących sam tylko lek Temozolomide Polpharma. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które mogą wymagać odpowiedniego postępowania lekarskiego.

Bardzo często: utrata apetytu, bóle głowy, zaparcia (trudności z oddaniem stolca), nudności (mdłości), wymioty, wysypka, wypadanie włosów, uczucie zmęczenia.

Często: zakażenia jamy ustnej, zakażenia ran, zmniejszona liczba krwinek (neutropenia, małopłytkowość, limfopenia, leukopenia), zwiększone stężenie glukozy we krwi, zmniejszenie masy ciała, zmiana stanu psychicznego lub stanu przytomności, lęk i (lub) depresja, senność, trudności z mówieniem, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją, niezdolność do zaśnięcia lub pozostania w stanie snu, uczucie mrowienia, siniaczenie, drżenia, nieprawidłowe lub niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, pogorszenie słuchu, uczucie braku tchu, kaszel, zakrzep w obrębie nóg, zatrzymanie płynów, obrzęki nóg, biegunka, ból żołądka lub brzucha, zgaga, dolegliwości żołądkowe, trudności z połykaniem, suchość w jamie ustnej, podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, suchość skóry, świąd, osłabienie siły mięśniowej, bolesność stawów, mniej lub bardziej nasilone bóle mięśniowe, częste oddawanie moczu, trudności z utrzymaniem moczu, reakcja uczuleniowa, gorączka, odczyny popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych i drgawki.

Niezbyt często: objawy grypopodobne, czerwone punkciki pod skórą, pojawienie się obrzęku twarzy lub osłabienia siły mięśniowej, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie masy ciała, wahania nastroju, omamy i pogorszenie pamięci, porażenie częściowe, zaburzenia koordynacji, trudności z połykaniem, zaburzenia czucia, częściowa utrata widzenia, suche lub bolesne oczy, głuchota, zakażenie ucha środkowego, szum w uszach, ból uszu, palpitacje (gdy pacjent czuje bicie własnego serca), zakrzep w płucach, wysokie ciśnienie tętnicze, zapalenie płuc, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, przeziębienie lub grypa, wzdęcie brzucha, trudności z kontrolą wypróżnień, hemoroidy, złuszczanie skóry, zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne, zmiana barwy skóry, zwiększona potliwość, uszkodzenie mięśni, ból kręgosłupa, trudności z oddawaniem moczu, krwawienie z pochwy, impotencja, brak miesiączki lub bardzo obfite krwawienia miesiączkowe, podrażnienie pochwy, bóle piersi, uderzenia gorąca, dreszcze, przebarwienie języka, zmiana węchu, zwiększone pragnienie, zaburzenia ze strony zębów.

Temozolomide Polpharma w monoterapii u pacjentów z nawrotowym lub postępującym slejakiem Mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które mogą wymagać opieki lekarza.

Bardzo często: zmniejszona liczba krwinek (neutropenia lub limfopenia, małopłytkowość), utrata apetytu, bóle głowy, wymioty, nudności (mdłości), zaparcia (trudności z oddaniem stolca).

Często: zmniejszenie masy ciała, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie mrowienia, uczucie braku tchu, biegunka, bóle brzucha, dolegliwości żołądkowe, wysypka, swędzenie, wypadanie włosów, gorączka, osłabienie, dreszcze, złe samopoczucie, bóle, zmiana smaku.

Niezbyt często: zmniejszenie liczby krwinek (pancytopenia, niedokrwistość, leukopenia).

Rzadko: kaszel, zakażenia, w tym zapalenie płuc.

Bardzo rzadko: zaczerwienienie skóry, pokrzywka, wykwity skórne, reakcje uczuleniowe.

Inne działania niepożądane:

Bardzo rzadko obserwowano przypadki ciężkiej wysypki z obrzękiem skóry, m.in. dłoni i podeszew stóp bądź też bolesnego zaczerwienienia skóry i (lub) powstawaniem pęcherzy na tułowiu lub w jamie ustnej.

W przypadku wystąpienia tego typu objawów należy o nich bezzwłocznie powiadomić lekarza.

Bardzo rzadko podczas stosowania leku Temozolomide Polpharma obserwowano przypadki działań niepożądanych ze strony płuc. Pacjenci zgłaszają się na ogół do lekarza z brakiem tchu i kaszlem. W przypadku zauważenia tego typu objawów należy o nich powiadomić lekarza.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów przyjmujących lek Temozolomide Polpharma i podobne do niego leki może istnieć niewielkie ryzyko rozwoju wtórnych nowotworów, w tym białaczki.

Odnotowano przypadki wystąpienia działań niepożądanych ze strony wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, dolegliwości związane z zastojem żółci (cholestaza) i zapalenie wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelka:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Saszetki:

5 mg, 20 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

100 mg, 140 mg, 180 mg, 250 mg:

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Temozolomide Polpharma

- Substancją czynną leku jest temozolomid. Każda kapsułka zawiera 5 mg, 20 mg, 100 mg,

140 mg, 180 mg lub 250 mg temozolomidu.

-    Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki: laktoza bezwodna, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa typ A, kwas winowy, kwas stearynowy.

Otoczka kapsułki:

5 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), indygotyna (E 132).

20 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

100 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), indygotyna (E 132).

140 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132).

180 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

250 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171).

Nadruk: szelak, glikol propylenowy, woda oczyszczona, stężony roztwór amoniaku, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172).

Jak wygląda Temozolomide Polpharma i co zawiera opakowanie

5 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (zielone, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 5 na denku.

20 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (pomarańczowe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 20 na denku.

100 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (purpurowe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 100 na denku.

140 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (niebieskie, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 140 na denku.

180 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (czekoladowy brąz, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 180 na denku.

250 mg: Kapsułki, twarde, żelatynowe, o rozmiarze 0 (białe, nieprzezroczyste wieczko/ białe, nieprzezroczyste denko) z drukowaną cyfrą 250 na denku.

Butelka:

5 kapsułek w butelce z HDPE z zamknięciem z PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierającej zwitek z poliestru i środek pochłaniający wilgoć, w tekturowym pudełku.

Saszetki:

5 saszetek (5 x 1 kapsułka) lub 20 saszetek (20 x 1 kapsułka), w tekturowym pudełku.

Saszetka z Papier/LDPE/Aluminium/Etylenu i kwasu akrylowego kopolimer.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska Wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański, Polska

EirGen Pharma Limited Westside Business Park Old Kilmeaden Road Waterford, Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8