+ iMeds.pl

Tenasil 10 mg/gUlotka Tenasil

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tenasil 10 mg/g krem

Terbinafini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub

według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tenasil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenasil

3.    Jak stosować Tenasil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tenasil

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tenasil i w jakim celu się go stosuje

Tenasil jest lekiem do miejscowego stosowania na skórę i zawiera substancję czynną -chlorowodorek terbinafiny. Lek ten działa przeciwgrzybiczo na różne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry u ludzi.

Wskazania do stosowania

Tenasil stosuje się w leczeniu grzybicy stóp, grzybicy fałdów skórnych, grzybicy skóry gładkiej, drożdżakowego zakażenia skóry i łupieżu pstrego.

Grzybica stóp występuje najczęściej między palcami stóp. Pojawia się także na podeszwowym sklepieniu stopy. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny i wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony.

Grzybica fałdów skórnych występuje w pofałdowanych i wilgotnych miejscach skóry, (np.: pachwiny, wewnętrzna powierzchnia ud, pod piersiami). Występujące w tych miejscach zakażenia grzybicze powodują zaczerwienienie, swędzenie i łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej może występować na całym ciele. Charakterystyczne są dla niej obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej. Łupież pstry pojawia się zazwyczaj na szyi, ramionach i w obrębie dekoltu. Występuje w postaci łuszczących się plackowatych ognisk. Zmiany te uwidaczniają się latem, gdyż nie brązowieją pod wpływem opalania się.

Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenasil Kiedy nie stosować leku Tenasil

- jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tenasil należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Lek przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Jeżeli jednak lek dostanie się omyłkowo do oczu, należy je dokładnie przemyć wodą.

Jeśli wystąpią objawy uczulenia po zastosowaniu leku Tenasil, należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe spostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Tenasil a inne leki

Brak badań.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Tenasil nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tenasil nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tenasil zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Tenasil

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli Tenasil został przepisany przez lekarza, należy stosować go zgodnie z otrzymanymi od niego zaleceniami.

Zalecana dawka:

■    W grzybicy skóry gładkiej i grzybicy stóp Tenasil stosuje się raz na dobę przez tydzień, nakładając lek cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę i miejsca bezpośrednio ją otaczające,

■    W grzybicy fałdów skórnych Tenasil stosuje się raz na dobę przez tydzień, nakładając lek cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę i miejsca bezpośrednio ją otaczające. Posmarowane miejsca można przykryć świeżą i czystą gazą (szczególnie, gdy lek jest stosowany na noc),

■    W łupieżu pstrym Tenasil stosuje się raz na dobę przez dwa tygodnie, nakładając lek cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę i miejsca bezpośrednio ją otaczające.

Za pomocą zakrętki przebić warstwę zabezpieczającą otwór tuby. Następnie umyć i osuszyć ręce oraz zmienione chorobowo obszary skóry, na które nanoszony będzie lek.

Po każdym użyciu leku należy dokładnie umyć ręce.

Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Aby zwiększyć skuteczność leczenia, należy ponadto zastosować się do poniższych zaleceń:

■    utrzymywać skórę w czystości poprzez regularne mycie;

■    używać tylko własnych ręczników i ubrań osobistych;

■    skórę po umyciu wycierać delikatnie;

■    nie należy przerywać leczenia przed upływem zalecanego okresu stosowania leku Tenasil, nawet jeżeli objawy ustępują już w pierwszych dniach jego stosowania.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tenasil

W razie połknięcia leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tenasil

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takim przypadku lek należy zastosować jak najszybciej i następnie kontynuować stosowanie leku zgodnie z zalecanym schematem leczenia.

Regularne stosowanie leku Tenasil jest warunkiem powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko nawrotu choroby.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach lek może powodować: podrażnienie skóry, zaczerwienie skóry, pieczenie skóry, swędzenie i suchość skóry.

Tych objawów nie należy mylić z reakcjami uczuleniowymi (jak np. obrzęk, ból, wysypka w miejscu stosowania leku), które występują rzadko, lecz oznaczają, że należy przerwać leczenie.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Tenasil

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby - 1 rok.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po określeniu: {Termin ważności (EXP)}. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tenasil

-    Substancj ą czynną leku j est terbinafiny chlorowodorek.

-    1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, izopropylu mirystynian, alkohol benzylowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Jak wygląda Tenasil i co zawiera opakowanie

Tenasil ma postać białego kremu.

Dostępne opakowanie leku to tuba zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Tenasil

Charakterystyka Tenasil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tenasil, 10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku (Terbinafini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: alkohol cetylowy i alkohol stearylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem Biały krem

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry wywołane przez dermatofity rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum (np. grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej). Drożdżakowe zakażenia skóry wywołane przez rodzaj Candida (np. Candida albicans). Łupież pstry wywołany przez Pityrosporum orbiculare (inaczej Malassezia furfur).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie na skórę.

Przed nałożeniem kremu należy dokładnie oczyścić i osuszyć leczoną powierzchnię skóry. Nieregularne stosowanie lub przedwczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem choroby. Jeżeli po dwóch tygodniach od rozpoczęcia leczenia nie stwierdza się poprawy, należy zweryfikować diagnozę.

Sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

W leczeniu grzybicy stóp Tenasil należy stosować raz na dobę, nakładając cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę oraz bezpośrednie otoczenie ogniska zakażenia. U większości pacjentów poprawa następuje po kliku dniach. Leczenie kremem Tenasil powinno trwać tydzień.

W leczeniu grzybicy fałdów skórnych Tenasil należy stosować raz na dobę, nakładając cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę oraz bezpośrednie otoczenie ogniska zakażenia. U większości pacjentów poprawa następuje po kilku dniach terapii. Leczenie kremem Tenasil powinno trwać tydzień. Skórę, na którą naniesiono krem można przykryć gazą, zwłaszcza na noc.

W leczeniu grzybicy skóry gładkiej Tenasil należy stosować raz na dobę, nakładając cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę oraz bezpośrednie otoczenie ogniska zakażenia. U większości pacjentów poprawa następuje po kilku dniach terapii. Leczenie kremem Tenasil powinno trwać tydzień.

W leczeniu drożdżycy skóry Tenasil należy stosować raz na dobę, nakładając cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę oraz bezpośrednie otoczenie ogniska zakażenia. U większości pacjentów poprawa następuje po kilku dniach terapii. Leczenie kremem Tenasil powinno trwać tydzień.

W łupieżu pstrym Tenasil należy stosować raz na dobę przez dwa tygodnie, nakładając cienką warstwę kremu na zmienioną chorobowo skórę oraz obszary bezpośrednio ją otaczające.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących, by leczenie stosowanymi zewnętrznie preparatami zawierającymi terbinafinę wymagało innego dawkowania lub powodowało odmienne działania niepożądane niż obserwowane u młodszych pacjentów.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tenasil u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorowodorek terbinafiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Chronić oczy przed kontaktem z produktem leczniczym. W razie kontaktu, oczy należy przemyć dokładnie wodą.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej po zastosowaniu kremu Tenasil, należy przerwać leczenie.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Tenasil nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią. Terbinafina po zastosowaniu na skórę może przenikać do mleka kobiecego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tenasil nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie i zaczerwienienie skóry, pieczenie skóry, swędzenie, suchość skóry.

Tych objawów nie należy mylić z reakcjami alergicznymi (jak obrzęk, ból, wysypka w miejscu stosowania), które występują rzadko, lecz powodują konieczność przerwania leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie opisano przypadku przedawkowania.

W przypadku połknięcia produktu należy niezwłocznie wykonać płukanie żołądka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego Kod ATC: D01AE15

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie oraz grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie. Mechanizm działania leku polega na hamowaniu epoksydazy skwalenowej, kluczowego enzymu biorącego udział w biosyntezie steroli grzybów. Prowadzi to do niedoborów ergosterolu i kumulacji skwalenu w komórce grzyba.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Mniej niż 5% podanego na skórę chlorowodorku terbinafiny wchłania się do organizmu. Z tego powodu działanie ogólnoustrojowe po podaniu na skórę jest niewielkie.

Eliminacja:

Około 75% chlorowodorku terbinafiny wchłoniętego przez skórę jest wydalane z moczem, głównie w postaci metabolitów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone na królikach i szczurach nie wykazały wpływu terbinafiny na płodność i rozwój płodu po doustnym podawaniu dawki do 300 mg/kg mc./dobę.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitanu stearynianu Polisorbat 60 Cetylu palmitynian Alkohol stearylowy Alkohol cetylowy Izopropylu mirystynian Alkohol benzylowy Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby - 1 rok.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polipropylenu, w tekturowym pudełku.

15 g - 1 tuba 15 g

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9328

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 kwietnia 2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Tenasil