+ iMeds.pl

Tenaxum 1 mgUlotka Tenaxum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tenaxum 1 mg tabletki

Rilmenidinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek T enaxum i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenaxum

3.    Jak stosować lek Tenaxum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tenaxum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tenaxum i w jakim    celu się go stosuje

Tenaxum zawiera jako substancję czynną rylmenidynę, która obniża ciśnienie tętnicze krwi. Działanie leku utrzymuje się przez 24 godziny.

Lek Tenaxum jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego (samoistnego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenaxum Kiedy nie stosować leku Tenaxum:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka depresja;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie sultopryd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tenaxum należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Nigdy nie należy nagle przerywać leczenia, lecz stopniowo zmniejszać dawkę leku.

-    Nie należy pić alkoholu podczas leczenia lekiem Tenaxum.

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub niedawno przebył chorobę serca.

-    Z lekiem Tenaxum nie należy przyjmować beta-adrenolityków stosowanych w niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol).

Dzieci i młodzież

Lek Tenaxum nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Tenaxum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta następujących leków, ponieważ konieczna jest obserwacja:

-    baklofen (lek do leczenia sztywności mięśni występującej w chorobach, takich jak stwardnienie rozsiane);

-    leki wydłużające odstęp QT w badaniu EKG, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (takie jak chinidyna, amiodaron);

-    inne leki wydłużające odstęp QT w badaniu EKG, takie jak:

-    niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol);

-    leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna);

-    erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk);

-    pentamidyna (lek przeciwpasożytniczy);

-    cyzapryd (lek stosowany w refluksie żołądkowo-przełykowym);

-    alfa-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia);

-    amifostyna (stosowana w chemioterapii);

-    kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów;

-    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, inhibitory MAO);

-    inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i leki stosowane w terapii zastępczej);

-    inne działające ośrodkowo leki przeciwnadciśnieniowe.

Lek Tenaxum z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tenaxum należy przyjmować w trakcie posiłków.

Nie należy pić alkoholu w trakcie stosowania leku Tenaxum.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Pomimo iż nie wykazano szkodliwego działania w badaniach na zwierzętach, leku Tenaxum nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Rylmenidyna przenika do mleka, dlatego stosowanie leku Tenaxum w okresie karmienia piersią nie jest wskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli zostanie przekroczona przepisana dawka leku lub lek zostanie przyjęty w skojarzeniu z innymi środkami, mogącymi zaburzać czujność, istnieje ryzyko wystąpienia senności.

Lek Tenaxum zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Tenaxum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tenaxum stosuje się doustnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Zalecana dawka to 1 tabletka (1 mg) na dobę, przyjmowana rano na początku posiłku.

Jeżeli po miesiącu leczenia nie zostanie uzyskana normalizacja wartości ciśnienia tętniczego, lekarz zwiększy dawkę do 2 tabletek (2 mg) na dobę (jedna tabletka rano i jedna wieczorem).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tenaxum

W razie przedawkowania, może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia świadomości.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Tenaxum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Tenaxum

Leczenia lekiem Tenaxum nie należy przerywać nagle. Jeśli istnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy zmniejszać stopniowo, pod kontrolą lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, uporządkowane według zmniejszającej się częstości występowania, są:

-    częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): kołatanie serca, bezsenność, senność, lęk, depresja, zaburzenia seksualne, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, zaparcia, wysypka, swędzenie, skurcze mięśni, uczucie zimna

w kończynach (w dłoniach i (lub) stopach), obrzęk, osłabienie, zmęczenie po wysiłku.

-    niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): uderzenia gorąca, nudności; obserwowano spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, związany z zawrotami głowy.

Te działania niepożądane są łagodne i przemijające w przypadku stosowania dawek terapeutycznych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Tenaxum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tenaxum

-    Substancją czynną leku jest rylmenidyna. Jedna tabletka zawiera 1 mg rylmenidyny, co odpowiada 1,544 mg diwodorofosforanu rylmenidyny.

-    Pozostałe składniki leku to: karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, parafina 54/56, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, wosk biały.

Jak wygląda lek Tenaxum i co zawiera opakowanie

Lek Tenaxum jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca:

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy Francja

lub

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6 B 03-236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Tenaxum

Charakterystyka Tenaxum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tenaxum, 1 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 1 mg rylmenidyny (Rilmenidinum), co odpowiada 1,544 mg diwodorofosforanu rylmenidyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze pierwotne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie dawki 1 mg rylmenidyny (1 tabletka na dobę, przyjmowana rano). Jeżeli po miesiącu leczenia nie uzyska się normalizacji wartości ciśnienia tętniczego, dawkę można zwiększyć do 2 mg (1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem). Lek należy zażywać w trakcie posiłków.

Ze względu na dobrą tolerancję biologiczną i kliniczną rylmenidyna może być stosowana u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z cukrzycą.

U pacjentów z niewydolnością nerek, jeżeli klirens kreatyniny jest > 15 ml/min, modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Leczenie jest długotrwałe.

Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy stopniowo zmniejszać.

4.3    Przeciwwskazania

Tego produktu nigdy nie wolno stosować w następujących przypadkach:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    ciężka depresja.

-    nie należy stosować rylmenidyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min) z powodu braku odpowiednich badań.

-    jednoczesne stosowanie sultoprydu i rylmenidyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

Tego produktu nie należy na ogół stosować w skojarzeniu:

-    z alkoholem;

-    z beta-adrenolitykami stosowanymi w niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol), patrz punkt 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy stopniowo zmniejszać.

Tak jak w przypadku innych leków hipotensyjnych leczenie rylmenidyną należy prowadzić pod stałą kontrolą lekarską, zwłaszcza pacjentów z niedawno przebytymi chorobami układu krążenia (udar mózgu, zawał mięśnia sercowego).

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia rylmenidyną.

U pacjentów z niewydolnością nerek, gdy klirens kreatyniny jest większy niż 15 ml/min, modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Nie stosować rylmenidyny u dzieci ze względu na brak odpowiednich badań.

Produkt Tenaxum zawiera laktozę. Z tego względu nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia _ przeciwwskazane

-    sultopryd

Zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsade de pointes.

Skojarzenia niezalecane

-    alkohol

Alkohol zwiększa działanie sedacyjne tych substancji. Zaburzenie czujności może mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i leków zawierających alkohol.

-    beta-adrenolityki stosowane w leczeniu niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol)

Ośrodkowe zmniejszenie napięcia współczulnego i działanie rozszerzające naczynia leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo może być szkodliwe u pacjentów z niewydolnością serca leczonych beta-adrenolitykiem i lekami rozszerzającymi naczynia.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rylmenidyny i inhibitorów MAO.

Skojarzenia wymagające szczególnej uwagi

-    baklofen

Zwiększenie działania przeciwnadciśnieniowego, należy monitorować leczenie i dostosować dawkę w razie potrzeby.

-    beta-adrenolityki

Wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego w przypadku nagłego odstawienia działającego ośrodkowo leku przeciwnadciśnieniowego. Należy unikać nagłego odstawienia działającego ośrodkowo leku przeciwnadciśnieniowego. Należy przeprowadzić obserwację kliniczną.

-    leki powodujące torsade de pointes (oprócz sultoprydu):

-    leki przeciwarytmiczne klasy 1a (chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid);

-    leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, dofetilid, ibutilid, sotalol);

-    niektóre neuroleptyki: pochodne fenotiazyny (chlorpromazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna), pochodne benzamidu (amisulpryd, sulpiryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol), inne neuroleptyki (pimozyd);

-    inne leki: beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, moksyfloksacyna, pentamidyna, spiramycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie.

Zwiększone ryzyko arytmii komorowych, zwłaszcza zaburzeń torsade de pointes. Zaleca się monitorowanie kliniczne i elektrokardiograficzne.

Skojarzenia leków, które należy rozważyć

-    alfa-adrenolityki

Nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi. Zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego.

-    amifostyna

Zwiększenie działania przeciwnadciśnieniowego.

-    kortykosteroidy, tetrakozaktyd (podanie ogólne) - oprócz hydrokortyzonu stosowanego w terapii zastępczej w chorobie Addisona

Zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego (zatrzymanie wody i sodu przez kortykosteroidy).

-    neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne typu imipraminy

Zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (działanie kumulacyjne).

-    inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i leki stosowane w terapii zastępczej), pochodne benzodiazepiny, anksjolityki inne niż pochodne benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, antagoniści receptora histaminowego o działaniu uspokajającym, leki przeciwdepresyjne

o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), inne działające ośrodkowo leki przeciwnadciśnieniowe, baklofen, talidomid, pizotifen, indoramina.

Zwiększone działanie hamujące ośrodkowy układ nerwowy. Zaburzona czujność może niebezpiecznie wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Możliwe skojarzenia leków

Doustne leki przeciwcukrzycowe, insulina, leki zmniejszające stężenie kwasu moczowego we krwi, leki zmniejszające stężenie trójglicerydów we krwi, pochodne glikozydów naparstnicy, leki przeciwarytmiczne, przeciwzakrzepowe, leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, inne leki przeciwnadciśnieniowe, w szczególności leki moczopędne, dihydralazyna a także inhibitory kanałów wapniowych i inhibitory konwertazy angiotensyny mogą być jednocześnie stosowane z produktem Tenaxum i żadne interakcje nie zostały opisane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowania rylmenidyny należy unikać u kobiet w ciąży, chociaż nie obserwowano działania teratogennego lub embriotoksycznego w badaniach na zwierzętach.

Karmienie piersią

Rylmenidyna przenika do mleka, dlatego stosowanie leku w okresie karmienia piersią nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Badania przeprowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, nie wykazały wpływu rylmenidyny w dawkach terapeutycznych (1 lub 2 dawki po 1 mg na dobę) na zdolność koncentracji. Jednakże, jeżeli są przyjmowane większe dawki lub

rylmenidyna jest stosowana w skojarzeniu z innymi lekami zmniejszającymi czujność, istnieje możliwość wystąpienia senności, o czym należy poinformować kierowców i osoby obsługujące maszyny.

4.8 Działania niepożądane

Poniższe działania niepożądane są uszeregowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA według następującej częstości występowania:

bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10000).

Tabela zawierająca działania niepożądane

MedDRA

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia psychiczne

Lęk

Często

Depresja

Często

Bezsenność

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Senność

Często

Zaburzenia serca

Palpitacje

Często

Zaburzenia naczyniowe

Uczucie zimna w kończynach

Często

Obrzęk

Często

Uderzenia gorąca

Niezbyt często

Niedociśnienie ortostatyczne

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból żołądka

Często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Często

Biegunka

Często

Zaparcia

Często

MedDRA

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Częstość

występowania

Nudności

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Często

Wysypka

Często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

Często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenie czynności seksualnych

Często

Zaburzenia ogólne

Astenia

Często

Zmęczenie po wysiłku

Często

4.9 Przedawkowanie

Nie zanotowano przypadków przedawkowania.

W razie przedawkowania może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia świadomości. Należy wykonać płukanie żołądka, można stosować sympatykomimetyki. Rylmenidyna jest w małym stopniu usuwana z organizmu za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Agoniści receptora imidazolinowego.

Kod ATC: C02AC06.

Mechanizm działania

Rylmenidyna jest pochodną oksazoliny. Selektywnie oddziałuje na receptory imidazolinowe (Ii) w ośrodkach wazomotorycznych zarówno rdzenia przedłużonego jak i obwodowych (nerki), zmniejszając wzmożoną aktywność układu współczulnego. Rylmenidyna wykazuje większą selektywność w stosunku do receptorów imidazolowych niż do mózgowych receptorów alfa-2-adrenergicznych, co odróżnia ją od leków z grupy agonistów receptorów alfa 2.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Rylmenidyna wykazuje zależne od dawki działanie hipotensyjne u szczurów z wrodzonym nadciśnieniem tętniczym. Działanie to nie jest związane z efektem neurofarmakologicznym, który obserwuje się w przypadku alfa-2-agonistów. Działanie sedatywne obserwowano po zastosowaniu dużych dawek rylmenidyny, jednak było on mniej nasilone niż w przypadku alfa-2-agonistów.

Brak działania neurofarmakologicznego z zachowaniem efektu hipotensyjnego został potwierdzony u ludzi.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Rylmenidyna wykazuje działanie hipotensyjne zależne od dawki, zarówno w odniesieniu do ciśnienia skurczowego jak i rozkurczowego, u pacjentów w pozycji leżącej i stojącej. Badania kliniczne z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, z placebo, wykazały, że rylmenidyna w dawkach terapeutycznych (1 mg na dobę w dawce pojedynczej lub 2 mg dwa razy na dobę) wykazuje skuteczne działanie hipotensyjne u chorych na nadciśnienie tętnicze łagodne i umiarkowane. Efekt hipotensyjny utrzymywał się przez całą dobę oraz w trakcie wysiłku. Wyniki te zostały potwierdzone w badaniach długoterminowych. Nie stwierdzono też nabytej tolerancji na lek.

Kontrolowane za pomocą placebo badania z zastosowaniem podwójnie ślepej próby wykazały, że rylmenidyna nie ma wpływu na zdolność koncentracji. Częstość występowania działań niepożądanych, takich jak: senność, suchość w jamie ustnej, zaparcia, była identyczna jak w grupie otrzymującej placebo.

Kontrolowane badania porównawcze wykazały, wobec klonidyny w dawce 0,15 do 0,30 mg/dobę lub alfa-metylodopy w dawce 500 do 1000 mg/dobę, małą częstość występowania działań niepożądanych po podaniu 2 mg produktu Tenaxum na dobę.

W dawkach terapeutycznych rylmenidyna nie wpływa na czynność mięśnia serca, nie powoduje retencji wody i sodu, nie zaburza równowagi metabolicznej.

Rylmenidyna utrzymuje swe działanie hipotensyjne przez 24 godziny po podaniu. Zmniejsza opory obwodowe. Nie ma wypływu na pojemność wyrzutową serca, kurczliwość mięśnia serca oraz na procesy elektrofizjologiczne zachodzące w mięśniu sercowym.

Nie powoduje ortostatycznych spadków ciśnienia krwi, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku; nie zaburza też kompensacyjnego przyspieszenia czynności serca w czasie wysiłku.

Rylmenidyna nie zaburza przepływu nerkowego, przesączania kłębuszkowego i frakcji filtracyjnej. Rylmenidyna nie wpływa na procesy regulacji węglowodanowej, zarówno u chorych na cukrzycę typu 1 jak i typu 2.

Rylmenidyna nie wpływa na gospodarkę lipidową.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

-    jest szybkie, maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 3,5 ng/ml występuje po 1,5 - 2 godzinach po podaniu pojedynczej dawki 1 mg;

-    jest całkowite, dostępność biologiczna wynosi 100%, brak efektu pierwszego przejścia przez wątrobę;

-    jest stałe; równoczesne spożycie posiłku nie modyfikuje dostępności biologicznej leku;

-    szybkość wchłaniania po podaniu zalecanych dawek terapeutycznych jest stała, różnice indywidualne nie występują.

Dystrybucja

Stopień związania z białkami jest mniejszy niż 10 %; objętość dystrybucji wynosi 5 l/kg. Biotransformacj a

Rylmenidyna jest metabolizowana w procesie hydrolizy lub utleniania pierścienia oksazolinowego. Metabolity nie wykazują działania agonistycznego na receptory alfa-2 adrenergiczne.

Eliminacja.

Rylmenidyna jest wydalana głównie przez nerki: 65% podanego leku jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Klirens nerkowy wynosi 2/3 całkowitego klirensu leku.

Okres półtrwania wynosi 8 godzin, niezależnie od dawki czy zastosowania wielokrotnych dawek. Okres półtrwania u pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia wynosi ok. 13 ± 1 godzina. Działanie farmakologiczne utrzymuje się przez 24 godziny.

Stałe stężenie w surowicy występuje po ok. 3 dobach.

U chorych leczonych rylmenidyną przez ponad 2 lata stężenie leku w surowicy pozostawało stałe przez ten okres.

Zaburzenie czynności wątroby

Okres półtrwania leku wynosi 12 ± 1 godzina.

Zaburzenie czynności nerek

Ponieważ wydalanie leku odbywa się głównie przez nerki, u pacjentów z niewydolnością nerek obserwuje się zwolnienie tempa wydalania leku, korelujące z klirensem kreatyniny. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min), okres półtrwania wynosi około 35 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza Parafina 54/56

Krzemionka koloidalna bezwodna

Magnezu stearynian

Talk

Wosk biały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 blister z folii PVC/Al/poliamid-Al zawierający 30 tabletek lub 2 blistry z folii PVC/Al/poliamid-Al po 15 tabletek, w tekturowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Niewykorzystanych leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zwrócić je do apteki lub zapytać farmaceutę jak się ich pozbyć, aby było to zgodne z lokalnymi wymaganiami. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7269

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 sierpnia 1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29 września 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Tenaxum