Imeds.pl

Tenaxum 1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tenaxum 1 mg tabletki

Rilmenidinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek T enaxum i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenaxum

3.    Jak stosować lek Tenaxum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tenaxum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tenaxum i w jakim    celu się go stosuje

Tenaxum zawiera jako substancję czynną rylmenidynę, która obniża ciśnienie tętnicze krwi. Działanie leku utrzymuje się przez 24 godziny.

Lek Tenaxum jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego (samoistnego).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenaxum Kiedy nie stosować leku Tenaxum:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka depresja;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 15 ml/min);

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie sultopryd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tenaxum należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Nigdy nie należy nagle przerywać leczenia, lecz stopniowo zmniejszać dawkę leku.

-    Nie należy pić alkoholu podczas leczenia lekiem Tenaxum.

-    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub niedawno przebył chorobę serca.

-    Z lekiem Tenaxum nie należy przyjmować beta-adrenolityków stosowanych w niewydolności serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol).

Dzieci i młodzież

Lek Tenaxum nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Inne leki i Tenaxum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy upewnić się, że lekarz został poinformowany o przyjmowaniu przez pacjenta następujących leków, ponieważ konieczna jest obserwacja:

-    baklofen (lek do leczenia sztywności mięśni występującej w chorobach, takich jak stwardnienie rozsiane);

-    leki wydłużające odstęp QT w badaniu EKG, stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (takie jak chinidyna, amiodaron);

-    inne leki wydłużające odstęp QT w badaniu EKG, takie jak:

-    niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu lęku, schizofrenii lub innych psychoz (takie jak pimozyd, zyprazydon, sertyndol);

-    leki przeciwmalaryczne (takie jak meflochina lub halofantryna);

-    erytromycyna podawana dożylnie (antybiotyk);

-    pentamidyna (lek przeciwpasożytniczy);

-    cyzapryd (lek stosowany w refluksie żołądkowo-przełykowym);

-    alfa-adrenolityki (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia);

-    amifostyna (stosowana w chemioterapii);

-    kortykosteroidy stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów;

-    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, inhibitory MAO);

-    inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i leki stosowane w terapii zastępczej);

-    inne działające ośrodkowo leki przeciwnadciśnieniowe.

Lek Tenaxum z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tenaxum należy przyjmować w trakcie posiłków.

Nie należy pić alkoholu w trakcie stosowania leku Tenaxum.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Pomimo iż nie wykazano szkodliwego działania w badaniach na zwierzętach, leku Tenaxum nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Rylmenidyna przenika do mleka, dlatego stosowanie leku Tenaxum w okresie karmienia piersią nie jest wskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli zostanie przekroczona przepisana dawka leku lub lek zostanie przyjęty w skojarzeniu z innymi środkami, mogącymi zaburzać czujność, istnieje ryzyko wystąpienia senności.

Lek Tenaxum zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Tenaxum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tenaxum stosuje się doustnie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Zalecana dawka to 1 tabletka (1 mg) na dobę, przyjmowana rano na początku posiłku.

Jeżeli po miesiącu leczenia nie zostanie uzyskana normalizacja wartości ciśnienia tętniczego, lekarz zwiększy dawkę do 2 tabletek (2 mg) na dobę (jedna tabletka rano i jedna wieczorem).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tenaxum

W razie przedawkowania, może wystąpić niedociśnienie i zaburzenia świadomości.

W przypadku przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Tenaxum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej, tylko przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.

Przerwanie stosowania leku Tenaxum

Leczenia lekiem Tenaxum nie należy przerywać nagle. Jeśli istnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy zmniejszać stopniowo, pod kontrolą lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, uporządkowane według zmniejszającej się częstości występowania, są:

-    częste (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): kołatanie serca, bezsenność, senność, lęk, depresja, zaburzenia seksualne, ból żołądka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, biegunka, zaparcia, wysypka, swędzenie, skurcze mięśni, uczucie zimna

w kończynach (w dłoniach i (lub) stopach), obrzęk, osłabienie, zmęczenie po wysiłku.

-    niezbyt częste (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): uderzenia gorąca, nudności; obserwowano spadek ciśnienia krwi podczas wstawania, związany z zawrotami głowy.

Te działania niepożądane są łagodne i przemijające w przypadku stosowania dawek terapeutycznych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Tenaxum

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tenaxum

-    Substancją czynną leku jest rylmenidyna. Jedna tabletka zawiera 1 mg rylmenidyny, co odpowiada 1,544 mg diwodorofosforanu rylmenidyny.

-    Pozostałe składniki leku to: karboksymetyloskrobia sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza, parafina 54/56, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, wosk biały.

Jak wygląda lek Tenaxum i co zawiera opakowanie

Lek Tenaxum jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca:

Les Laboratoires Servier Industrie 905 route de Saran 45520 Gidy Francja

lub

ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6 B 03-236 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Servier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4