+ iMeds.pl

Tenlosar 12,5 mgUlotka Tenlosar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tenlosar, 12,5 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 25 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 50 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 100 mg, tabletki powlekane

Losartan potasowy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tenlosar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenlosar

3.    Jak stosować lek Tenlosar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tenlosar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tenlosar i w jakim celu się go stosuje

Tenlosar należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując zwężenie tych naczyń. Prowadzi to do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Tenlosar zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami i powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, a tym samym obniżenie ciśnienia tętniczego. Tenlosar spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Tenlosar jest stosowany:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,

-    w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2, u których stwierdza się laboratoryjnie cechy zaburzeń czynności nerek i białkomocz > 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłowe ilości białka),

-    w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli stosowanie tzw. inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki obniżające wysokie ciśnienie tętnicze) nie jest odpowiednie według lekarza - jeśli uzyska się stabilizację niewydolności serca podczas stosowania inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan,

-    u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem ścian lewej

komory serca - stosowanie losartanu wykazało zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru („wskazanie LIFE”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenlosar Kiedy nie stosować leku Tenlosar

-    jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    po trzecim miesiącu ciąży (lepiej także unikać stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie stosowany w tym okresie ciąży (patrz punkt - Ciąża).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Tenlosar poinformować lekarza:

-    jeśli w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) (patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

-    jeśli występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do dużej utraty płynów i (lub) soli z organizmu,

-    jeśli stosowane są leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dieta z ograniczeniem soli, co prowadzi do znacznej utraty płynów i soli z organizmu (patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    w przypadku zwężenia lub niedrożności naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub niedawno przebytego przeszczepienia nerki,

-    w przypadku zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Tenlosar” i punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    jeśli występuje niewydolność serca, z lub bez zaburzeń czynności nerek, lub ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca - konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia lekami z grupy tzw. beta-adrenolityków,

-    jeśli występują zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca,

-w przypadku choroby niedokrwiennej serca (spowodowanej zmniejszonym przepływem krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroby naczyniowo- mózgowej (spowodowanej zmniejszonym krążeniem krwi w mózgu),

-    jeśli występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu zwanego aldosteronem w nadnerczach, którego przyczyną są nieprawidłowości w nadnerczach).

Inne leki i Tenlosar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować oraz lekach ziołowych i preparatach naturalnych.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków

jednocześnie z lekiem Tenlosar:

-    inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, gdyż mogą one dodatkowo obniżać ciśnienie.

Ciśnienie tętnicze mogą obniżać również następujące leki/grupy leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna

-    leki, które zatrzymują potas w organizmie lub mogą zwiększać stężenie potasu (np. suplementy potasu, substytuty soli zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton], lub heparyny),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, jak również inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny, stosowane do łagodzenia bólu), ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Tenlosar obniżające ciśnienie.

W przypadku zaburzeń czynności nerek jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do

dalszego pogorszenia czynności nerek.

Nie należy stosować leków zawieraj ących lit jednocześnie z lekiem Tenlosar bez starannego nadzoru

lekarza. Wskazane mogą być specjalne środki ostrożności (np. badania krwi).

Tenlosar z jedzeniem i piciem

Tenlosar można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Tenlosar przed zaj ściem w ciążę lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Tenlosar. Nie zaleca się stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Tenlosar nie jest zalecany dla matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić inne leczenie jeśli pacjentka chce karmić piersią, szczególnie w przypadku, gdy dziecko to noworodek lub wcześniak.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Tenlosar było badane u populacji dziecięcej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy porozmawiać z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Tenlosar wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Tenlosar może powodować u niektórych osób zawroty głowy lub senność. W razie wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy przed podjęciem takich czynności skonsultować się z lekarzem.

Lek Tenlosar zawiera laktozę

Lek Tenlosar zawierają laktozę jednowodną. Jeśli w przeszłości poinformowano pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Tenlosar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Lekarz zadecyduje jaka dawka leku Tenlosar jest odpowiednia dla pacjenta, w zależności od jego stanu oraz innych stosowanych leków.

Ważne jest stosowanie leku Tenlosar tak długo jak zaleci to lekarz, aby zapewnić pacjentowi odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

Zalecana dawka początkowa leku Tenlosar to 50 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 50 mg), raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze obserwuje się po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dawkę można następnie zwiększyć do 100 mg (dwie tabletki powlekane leku Losartan o mocy 50 mg), raz na dobę.

W przypadku odczucia, że działanie leku Tenlosar jest zbyt silnie lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 6-18 lat)

Zalecana dawka początkowa u pacjentów o mc. od 20 do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kilogram masy ciała podawane raz na dobę (aż do 25 mg leku Tenlosar). Lekarz może zwiększyć dawkę leku, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Zalecana dawka początkowa to 50 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 50 mg), raz na dobę. Dawka ta może być zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki powlekane leku Tenlosar o mocy 50 mg) raz na dobę w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Tabletki leku Tenlosar można podawać jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- lub beta-adrenolityki i leki działające ośrodkowo), jak również z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 12,5 mg) raz na dobę.

Dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach cotygodniowych (tzn. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu, 100 mg na dobę w czwartym tygodniu, 150 mg w piątym tygodniu) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej określonej przez lekarza. Maksymalna dawka to 150 mg (np. trzy tabletki leku Tenlosar o mocy 50 mg lub jedna tabletka leku Tenlosar o mocy 100 mg oraz jedna tabletka leku Tenlosar o mocy 50 mg) raz na dobę.

Dla dawek niemożliwych do osiągnięcia za pomocą leku Tenlosar, lekarz zaleci inne leki zawierające odpowiednią dawkę losartanu.

W leczeniu niewydolności serca lek Tenlosar zazwyczaj jest stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym (lek, który zwiększa ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) preparatem naparstnicy (lek, który sprawia, że serce jest silniejsze i pracuje wydajniej), i (lub) beta-adrenolitykiem.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia u niektórych grup pacjentów, takich jak pacjenci leczeni dużymi dawkami leków moczopędnych, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub osoby w wieku powyżej 75. lat. Nie wolno stosować leku Tenlosar u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt “Kiedy nie stosować leku Tenlosar”).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować lek codziennie mniej więcej o tej samej porze. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Tenlosar do czasu, aż lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tenlosar

W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby tabletek lub w przypadku połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Do objawów przedawkowania należą: niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszenie czynności serca, możliwe zwolnienie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Tenlosar

W razie przypadkowego pominięcia zastosowania dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o stałej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji, należy przerwać stosowanie leku Tenlosar i niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, które mogą powodować do trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, ale rzadko występujące działanie niepożądane, które występuje częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Osłabienie mięśni, wrażliwość lub ból, któremu towarzyszy złe samopoczucie lub wysoka temperatura mogą byś spowodowane rozpadem mięśni, który może zagrażać życiu oraz prowadzić do zaburzeń nerek (rabdomioliza).

Nie jest znana częstotliwość tego działania niepożądanego (nie można określić częstotliwości na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane leku są sklasyfikowane w następujący sposób:

bardzo częste: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów częste: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów niezbyt częste: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów rzadkie: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów bardzo rzadkie: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie jest możliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosownia lekuTenlosar obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    uczucie wirowania (zawroty głowy)

-    niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub u pacjentów stosujących leki moczopędne w wysokich dawkach)

-    zależne od dawki objawy ortostatyczne takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej

-    osłabienie,

-    zmęczenie,

-    za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

-    zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

-    stan, w którym ilość hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi przenoszącego tlen) jest poniżej normy; objawami tego stanu są: zmęczenie, bóle głowy, utrata tchu podczas ćwiczeń fizycznych, zawtory głowy, bladość skóry (anemia)

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężania kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca.

Niezbyt częste działania niepożądane:

-    senność,

-    ból głowy,

-    zaburzenia snu,

-    uczucie nasilonego bicia serca (kołatanie),

-    ból lub uczucie dyskomfotu w klatce piersiowej, często promieniujące do rąk lub karku oraz do

ramion i pleców. Może być to spowodowane zbyt małą ilościa krwi oraz tlenu dopływającą do serca (dławica piersiowa),

-    skrócenie oddechu (duszność),

-    ból brzucha,

-    ostre zaparcie (zatwardzenie),

-    biegunka,

-    nudności,

-    wymioty,

-    pokrzywka,

-    swędzenie skóry (świąd),

-    wysypka,

-    zatrzymywanie płynów skutkujące miejscowym obrzękiem,

-    kaszel.

Rzadkie działania niepożądane:

-    zwęrzenie lub zator naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń krwionośnych w tym plamica

Schoenleina-Henocha),

-    uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja),

-    omdlenie,

-    bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),

-    uszkodzenie części mózgu spowodowane zaburzeniem w dopływie krwi (udar mózgu),

- zapalenie wątroby z objawami takimi jak: nudności, wymioty, utrata apetytu, złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białek oczu, jasna barwa stolca, mocz o ciemnym zabarwieniu

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi), zwykle odwracalne po

odstawieniu leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, mogące prowadzić do krwawień lub częstęgo powstawania siniaków, (trombocytopenia)

-    migrena,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    ból mięśni i stawów,

-    objawy grypopodobne,

-    ból pleców

-    zakażenie dróg moczowych,

-    zwiększenie wrażliwości na słońce (nadwrażliwość na światło),

-    impotencja,

-    zaburzenia erekcji (niemożność wywołania lub utrzymania erekcji)

-    zapalenie trzustki, objawiające się: ostrym bólem brzucha, często z nudnościami oraz wymiotami

-    małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

-    depresja,

-    ogólne złe samopoczucie,

-    dzwonienie, brzęczenie, szum lub klikanie w uszach (szum uszny)

-    zaburzenia smaku lub utrata smaku

Działania niepożądane występujące u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tenlosar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Tenlosar po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Tenlosar nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie należy otwierać opakowania blistrowego, dopóki nie rozpocznie się stosowania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tenlosar

Substancją czynną leku jest losartan potasowy.

Każda tabletka leku Tenlosar, 12,5 mg zawiera 12,5 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 25 mg zawiera 25 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 50 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 100 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, otoczka Opadry white 20A58900 (hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171)).

Jak wygląda lek Tenlosar i co zawiera opakowanie

Tenlosar, 12,5 mg

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone literą „L” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 25 mg

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone literą „LN25” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 50 mg

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi brzegami, oznaczone literą „LN” oraz „50” po stronie z rowkiem podziałowym i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 100 mg

Białe, w kształcie łezki, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone „LN100” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Zawartość opakowania: 28 i 56 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Aluminium w tekturowym pudełku oraz 500 i 1000 tabletek powlekanych w butelce z HDPE z zakrętką z PP w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories,

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Arcalos 50 mg - Filmtabletten and Arcalos 100 mg - Filmtabletten.

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy


Węgry

Irlandia

Wochy

Luksemburg

Norwegia

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Hiszpania


Szwecja

Wielka Brytania


Losartan Mylan Pharma Losartan Mylan

Losartan Mylan xx mg potahované tablety

Solartan

Solartan

LOSARTAN MYLAN PHARMA xx mg, comprimé pelliculé

Losartan-Mylan 12,5 mg Filmtabletten

Losartan-Mylan 50 mg Filmtabletten

Losartan-Mylan 100 mg Filmtabletten

Losartan Mylan xx mg Filmtabletta

Losartan Mylan

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film Losartan Mylan Pharma

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg tablet, filmdrasjert Losartankalium Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, filmomhulde tabletten Tenlosar Tenlosarian

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimate filmate Losartan Generics xx mg filmsko oblozene tablete

Losartan MYLAN Pharmaceuticals 12,5 mg inicio comprimidos recubiertos con película EFG

Losartan MYLAN Pharmaceuticals 25 mg comprimidos recubiertos con película Losartan MYLAN Pharmaceuticals 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG Solartan

Losartan Potassium xx mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013

Tenlosar

Charakterystyka Tenlosar

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tenlosar, 12,5 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 25 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 50 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tenlosar,

Tenlosar,

Tenlosar,

Tenlosar,


Każda tabletka produktu leczniczego potasowego.

Każda tabletka produktu leczniczego Każda tabletka produktu leczniczego Każda tabletka produktu leczniczego potasowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka produktu leczniczego Tenlosar, jednowodnej.

Każda tabletka produktu leczniczego Tenlosar, Każda tabletka produktu leczniczego Tenlosar, Każda tabletka produktu leczniczego Tenlosar, jednowodnej.

12,5 mg zawiera 12,5 mg losartanu

25 mg zawiera 25 mg losartanu potasowego. 50 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego. 100 mg zawiera 100 mg losartanu

12,5 mg zawiera 15,25 mg laktozy

25 mg zawiera 30,5 mg laktozy jednowodnej. 50 mg zawiera 61,0 mg laktozy jednowodnej. 100 mg zawiera 122,0 mg laktozy

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana Tenlosar, 12,5 mg, tabletki

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „L” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 25 mg, tabletki

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „LN25” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 50 mg, tabletki

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi brzegami, z wytłoczonym „LN” oraz „50” po stronie z rowkiem podziału i „M” po drugiej stronie.

Rowek podziału jedynie umożliwia przełamanie tabletki w celu ułatwienia połykania, a nie w celu podziału na równe dawki.

Tenlosar, 100 mg tabletki

Białe, w kształcie łezki, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „LN100” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

•    Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

•    Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem > 0,5 g/dobę jako składowa leczenia przeciwnadciśnieniowego.

•    Leczenie przewlekłej niewydolności serca w przypadku, gdy leczenie inhibitorami ACE nie jest uważane za odpowiednie z powodu wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza kaszlu lub przeciwwskazań. U pacjentów z niewydolnością serca, u których uzyskano stabilizacj ę stanu klinicznego podczas stosowania inhibitora ACE nie należy zmieniać leczenia na losartan potasowy. Pacjenci powinni mieć frakcję wyrzutową lewej komory < 40%, a ich stan powinien zostać ustabilizowany podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.

•    Zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z przerostem lewej komory serca, udokumentowanym w EKG (patrz punkt 5.1, badanie LIFE, Race).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Do stosowania doustnego.

Tabletki produktu leczniczego Tenlosar należy połykać w całości popijając szklanką wody. Produkt leczniczy Tenlosar można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa i podtrzymuj ąca wynosi dla większości pacjentów 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Niektórzy pacjenci mogą odnieść dodatkowe korzyści przez zwiększenie dawki losartanu potasowego do dawki 100 mg raz na dobę, rano.

Losartan potasowego można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie z lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem > 0,5 g na dobę

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego, po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Produkt leczniczy Tenlosar można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- lub beta-adrenolityki i leki działające ośrodkowo), jak również z insuliną i innymi powszechnie stosowanymi lekami hipoglikemizuj ącymi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu potasowego w niewydolności serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać w odstępach cotygodniowych (to jest

12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę, 100 mg na dobę, aż do maksymalnej dawki 150 mg raz na dobę) w zależności od stanu pacjenta.

Dla dawek niedostępnych dla tego produktu leczniczego, należy stosować inne produkty zawierające losartan potasowy.

Zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym z przerostem lewej komory, udokumentowanym w EKG.

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 50 mg losartanu potasowego jeden raz na dobę. W zależności od reakcji (zmian wartości ciśnienia tętniczego) na zastosowane leczenie, należy zastosować dodatkowo małą dawkę hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć jednorazową dawkę losartanu potasowego do 100 mg na dobę biorąc pod uwagę ciśnienie tętnicze.

Populacje szczególne

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniowa:

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych), należy rozważyć dawkę początkową wynoszącą 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych:

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W związku z tym stosowanie losartanu potasowego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Istnieje ograniczona liczba danych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu potasowego u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w leczeniu nadciśnienia

tętniczego (patrz punkt 5.1). Dostępna jest ograniczona ilość danych farmakokinetycznych dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego u dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia (patrz punkt 5.2).

U pacjentów, którzy potrafią połykać tabletki, zalecana dawka wynosi 25 mg, jeden raz na dobę u pacjentów o masie ciała > 20 do < 50 kg. W wyjątkowych przypadkach dawka może zostać zwiększona do maksymalnej dawki 50 mg jeden raz na dobę. Dawkowanie powinno być dopasowane do uzyskanych zmian ciśnienia tętniczego.

U pacjentów o masie ciała > 50 kg, najczęściej stosowana dawka wynosi 50 mg jeden raz na dobę. W wyj ątkowych przypadkach dawka może zostać zwiększona do maksymalnej dawki dobowej - 100 mg jeden raz dziennie. Dawki powyżej 1,4 mg/ kg m.c. (lub przekraczające dawkę 100 mg) na dobę nie były badane u pacjentów pediatrycznych.

Tenlosar nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 6 roku życia, ze względu na ograniczoną ilość dostępnych danych w tej grupie pacjentów.

Lek ten nie jest zalecany u dzieci z wartością współczynnika filtracji kłębuszkowej < 30 ml/ min/ 1,73 m2, ponieważ brak jest odpowiednich danych (patrz również punkt 4.4.).

Tenlosar nie jest zalecany również u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz też punkt 4.4).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

Chociaż u pacjentów w wieku powyżej 75 roku życia należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg, zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 4.4 i 6.1).

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6)

•    Ciężka niewydolność wątroby

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

Obrzęknaczynioruchowy. Pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) należy starannie obserwować (patrz punkt 4.8).

Spadek ciśnienia tętniczego i zaburzenia równowagi elektrolitowej/ płynowej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenia moczopędnego, ograniczania soli w diecie, biegunki lub wymiotów może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze, szczególnie po pierwszej dawce i podczas zwiększania dawki. Takie zaburzenia należy skorygować przed podaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to również dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Zaburzenia elektrolitowe

Zaburzenia elektrolitowe występują często u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z lub bez współistniejącej cukrzycy, i wymagają wyrównania. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie leczonej losartanem, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.8). W związku z tym należy często kontrolować stężenie potasu i kreatyniny w osoczu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca i stężeniem kreatyniny w osoczu wynoszącym od 30 do 50 ml/min.

Nie jest zalecane jednoczesne stosowanie losartanu z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu oraz substytutami soli zawierającymi potas (patrz punkt 4.5)

Zaburzenia czynności wątroby

Biorąc pod uwagę dane farmakokinetyczne, które wskazują na istotne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, u osób z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Brak doświadczenia klinicznego ze stosowaniem losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Dlatego u osób z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować losartanu (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Nie zaleca się również stosowania produktu leczniczego Tenlosar u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

W związku z hamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron opisywano zaburzenia czynności nerek, do niewydolności nerek włącznie (szczególnie u osób, u których czynność nerek zależy od układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek). Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, opisywano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi u osób z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki; zmiany te mogą być odwracalne po zakończeniu leczenia. Produkt leczniczy Tenlosar należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.

Stosowanie u pacjentów pediatrycznych z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci z współczynnikiem przesączania kłębuszkowego <30 ml/min/1,73 m2, ponieważ brak dostępnych danych (patrz punkt 4.2).

W trakcie leczenia losartanem należy monitorować czynność nerek, ponieważ może ona ulec pogorszeniu.

Dotyczy to w szczególności przypadków, kiedy losartan stosowany jest w przebiegu innych stanów (gorączka, odwodnienie), zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburza czynność nerek. Dlatego nie zaleca się skojarzonego stosowania tych leków (patrz punkt 4.5).

Stan po przeszczepieniu nerki

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku u osób po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna.

W związku z tym nie zaleca się stosowania losartanu.

Choroba niedokrwienna serca i zaburzenia naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u osób z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Niewydolność serca

Podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna, u pacjentów z niewydolnością serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje ryzyko ciężkiego niedociśnienia i (często ostrej) niewydolności nerek.

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego w stosowaniu losartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) oraz u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażaj ącymi życiu zaburzeniami rytmu serca. W związku z tym w tych grupach pacjentów losartan należy stosować ostrożnie. Leczenie skojarzone losartanem i beta-adrenolitykiem należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki mitralnej i aortalnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub aortalnej, lub z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu zalecana jest szczególna ostrożność.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Ciąża

Leczenie losartanem nie powinno być rozpoczynane w ciąży. O ile kontynuacja leczenia losartanem uważana jest za istotną u kobiet planujących ciążę, należy zmienić leczenie farmakologiczne na alternatywną formę terapii przeciwnadciśnieniowej, o udowodnionym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. Po potwierdzeniu ciąży, terapia losartanem powinna zostać natychmiast przerwana, a jeżeli to konieczne, należy wdrożyć terapię alternatywną (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie jak inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, losartan i inni antagoniści angiotensyny są wyraźnie mniej skuteczni w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania małej aktywności reniny w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inne leki przeciwnadciśnieniowe mogą nasilać działanie obniżaj ące ciśnienie tętnicze losartanu. Jednoczesne stosowanie z innymi substancjami mogącymi powodować niedociśnienie tętnicze jako działanie uboczne (takimi jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna) może zwiekszać ryzyko niedociśnienia tętniczego.

Losartan jest metabolizowany głównie przez izoenzym CYP2C9 cytochromu P450 do czynnego metabolitu kwasu karboksylowego. W badaniu klinicznym wykazano, że flukonazol (inhibitor CYP2C9) zmniejsza stężenie czynnego metabolitu o około 50%. Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie losartanu i ryfampicyny (która indukuje enzymy metabolizuj ące leki) powoduje zmniejszenie stężenia czynnego metabolitu w osoczu o 40%. Znaczenie kliniczne tych działań nie jest znane. Nie stwierdzono zmian stężenia podczas jednoczesnego stosowania fluwastatyny (słaby inhibitor CYP2C9).

Podobnie jak w przypadku innych leków blokuj ących angiotensynę II lub jej działanie, jednoczesne stosowanie innych leków zatrzymujących potas (np. leków moczopędnych oszczędzających potas, takich jak amiloryd, triamteren, spironolakton) lub mogących zwiększać stężenie potasu (np. heparyna), lub suplementów potasu, lub substytutów soli zawierających potas może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Nie zaleca się jednoczesnego podawania tych leków.

Podczas jednoczesnego stosowania litu i inhibitorów ACE opisywano odwracalne zwiększenie stężenia litu w surowicy i zwiększenie jego toksyczności. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano takie zmiany w odniesieniu do antagonistów receptora angiotensyny II. Stosując jednocześnie lit i losartan należy zachować ostrożność. Jeśli takie leczenie skojarzone jest konieczne, w czasie jego trwania zaleca się monitorowanie stężenia litu w surowicy.

W przypadku stosowania antagonistów angiotensyny II jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (tj. selektywnymi inhibitorami COX-2, kwasem acetylosalicylowym w dawkach przeciwzapalnych i nieselektywnymi NLPZ) możliwe jest osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego. Jednoczesne stosowanie antagonistów angiotensyny II lub leków moczopędnych i NLPZ może prowadzić do większego ryzyka pogorszenia czynności nerek, w tym możliwości wystąpienia ostrej niewydolności nerek, oraz zwiększenia stężenia potasu we krwi, w szczególności u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek. Leczenie skojarzone powinno być stosowane ze szczególną ostrożnością, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Po rozpoczęciu terapii skojarzonej oraz okresowo w trakcie terapii, pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni oraz należy wnikliwie monitorować czynność nerek.

Podwójna blokada (np., przez dodanie inhibitora ACE do antagonisty receptora angiotensyny II) powinna być ograniczona do indywidualnie określonych przypadków i powinna towarzyszyć jej ścisła obserwacja czynności nerek. W niektórych badaniach wykazano, że u pacjentów z rozpoznaną miażdżycą, niewydolnością serca lub z cukrzycą z uszkodzeniami narządów, podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron, jest związana z większą częstością występowania niedociśnienia, omdlenia, hiperkaliemii i zmianami czynności nerek (w tym z ostrą niewydolnością nerek), w porównaniu ze stosowaniem pojedynczej blokady układu renina-angiotensyna-aldosteron.

4.6 Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie losartanu nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane w 2 i 3 trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne, dotyczące ryzyka działania teratogennego po ekspozycji na leki z grupy inhibitorów ACE w trakcie pierwszego trymestru ciąży, nie są ostateczne; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Mimo że brak j est kontrolowanych danych epidemiologicznych, dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem inhibitorów receptorów angiotensyny II (AIIRA), podobne ryzyko może być obecne dla tej grupy leków. O ile kontynuowanie leczenia lekami z grupy AIIRA uważane jest za istotne, u kobiet planujących ciążę należy zmienić leczenie farmakologiczne na alternatywną formę terapii przeciwnadciśnieniowej, o udowodnionym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży. Po potwierdzeniu ciąży, terapia losartanem powinna zostać natychmiast przerwana, a jeżeli to konieczne, należy wdrożyć terapię alternatywną.

Wiadomo, że ekspozycja na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży, ma u ludzi działanie toksyczne na płód (zaburzenia czynności nerek, małowodzie, zaburzenia kostnienia kości czaszki) oraz działa toksycznie na rozwój w okresie noworodkowym (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia) (patrz również punkt 5.3).

Jeżeli dojdzie do ekspozycji na losartan od drugiego trymestru ciąży, zalecana jest ultrasonograficzna kontrola czaszki i czynności nerek.

Noworodki urodzone przez matki stosujące losartan należy ściśle monitorować z powodu możliwości wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ponieważ brak informacji dotyczących stosowania losartanu w okresie karmienia piersią, nie zaleca się stosowania losartan w tym okresie; należy stosować inne leczenie o lepiej udowodnionym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, szczególnie podczas karmienia noworodków lub wcześniaków.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Prowadząc samochód lub obsługując maszyny należy jednak pamiętać, że w czasie przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych mogą czasami występować zawroty głowy i senność, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki.

4.8    Działania niepożądane

Losartan był oceniany w badaniach klinicznych w następujący sposób:

•    W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 3000 dorosłych pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku 18 lat i starszych.

•    W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem 177 pacjentów pediatrycznych z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 6 do 16 lat.

•    W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 9000 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat, mających przerost lewej komory serca (patrz badanie LIFE, punkt 5.1).

•    W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 7700 dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (patrz badanie ELITE I, ELITE II oraz HEAAL, punkt 5.1).

•    W kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem ponad 1500 pacjentów z cukrzycą typu 2, z proteinurią, w wieku ponad 31 lat (patrz badanie RENAAL, punkt 5.1).

W badaniach tych najczęstszym działaniem niepożądanym były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano w następuj ący sposób:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1000, < 1/100); rzadko (> 1/10000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000), częstość występowania nieznana (niemożliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych została określona na podstawie badań klinicznych z grupą kontrolną placebo oraz doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazania do stosowania

Inne

Nadciśnienie

tętnicze

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca

Przewlekła

niewydolność

serca

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z choroba nerek

Doświadczenie

po

wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

często

częstość

nieznana

małopłytkowość

częstość

nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość,

reakcje

anafilaktyczne,

obrzęk

naczynioruchowy* oraz zapalenie naczyń

krwionośnych**

rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hiperkaliemia

często

niezbyt

często*

często*

hiponatremia

częstość

nieznana

hipoglikemia

często

Zaburzenia psychiczne

depresja

częstość

nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

pochodzenia

ośrodkowego

często

często

często

często

senność

niezbyt

często

ból głowy

niezbyt

często

niezbyt często

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazania do stosowania

Inne

Nadciśnienie

tętnicze

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca

Przewlekła

niewydolność

serca

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek

Doświadczenie

po

wprowadzeniu do obrotu

zaburzenia snu

niezbyt

często

parestezje

rzadko

migrena

częstość

nieznana

zaburzenia smaku

częstość

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

często

często

szum uszny

częstość

nieznana

Zaburzenia serca

kołatanie serca

niezbyt

często

dławica piersiowa

niezbyt

często

omdlenie

rzadko

migotanie

przedsionków

rzadko

udar naczyniowy mózgu

rzadko

Zaburzenia naczyniowe

niedociśnienie (ortostatyczne) (w tym niedociśnienie ortostatyczne zależne od dawki) ^

niezbyt

często

często

często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność

niezbyt często

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazania do stosowania

Inne

Nadciśnienie

tętnicze

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca

Przewlekła

niewydolność

serca

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek

Doświadczenie

po

wprowadzeniu do obrotu

kaszel

niezbyt często

częstość

nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

niezbyt

często

zaparcie

niezbyt

często

biegunka

niezbyt często

częstość

nieznana

nudności

niezbyt często

wymioty

niezbyt często

Zaburzenia wątro

>y i dróg żółciowych

zapalenie trzustki

częstość

nieznana

zapalenie wątroby

rzadko

zaburzenia

czynności

wątroby

częstość

nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

pokrzywka

niezbyt często

częstość

nieznana

świąd

niezbyt często

częstość

nieznana

wysypka

niezbyt

często

niezbyt często

częstość

nieznana

nadwrażliwość na światło

częstość

nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśni

częstość

nieznana

ból stawów

częstość

nieznana

rabdomioliza

częstość

nieznana

Działania

niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazania do stosowania

Inne

Nadciśnienie

tętnicze

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca

Przewlekła

niewydolność

serca

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek

Doświadczenie

po

wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia czynności nerek

często

niewydolność

nerek

często

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

zaburzenia erekcj i/impotencj a

częstość

nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie

niezbyt

często

często

niezbyt często

często

zmęczenie

niezbyt

często

często

niezbyt często

często

obrzęk

niezbyt

często

złe samopoczucie

częstość

nieznana

Badania diagnostyczne

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej

(AlAT)§

rzadko

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężeń kreatyniny i potasu w surowicy krwi

często

*W tym obrzęk krtani, głośni, twarzy, warg, gardła i (lub) języka (powodujący niedrożność dróg oddechowych); u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE

**W tym plamica Schonleina-Henocha

^Zwłaszcza u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub stosujących duże dawki leków moczopędnych

^Często u pacjentów, którzy otrzymywali 150 mg losartanu zamiast 50 mg losartanu

łW badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, hiperkaliemię >5,5 mmol/l obserwowano u 9,9% pacjentów leczonych tabletkami zawierającymi losartan i u 3,4% pacjentów leczonych placebo

§Zazwyczaj ustępowało po zakończeniu leczenia

Następujące dodatkowe działania niepożądane występowały znacznie częściej u pacjentów otrzymujących losartan niż placebo (częstość nieznana): ból pleców, zakażenia dróg moczowych oraz objawy grypopodobne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

W związku z hamowaniem układu renina-angiotensyna-aldosteron u pacjentów z grupy ryzyka opisywano zaburzenia czynności nerek do niewydolności nerek włącznie; zaburzenia czynności nerek mogą ustąpić po odstawieniu preparatu (patrz punkt 4.4)

Populacja pediatryczna

Dane dotyczące profilu działań niepożądanych dla pacjentów pediatrycznych wydają się być zbliżone do obserwowanych w grupie dorosłych pacjentów. Dane dotyczące populacji pacjentów pediatrycznych są ograniczone.

4.9 Przedawkowanie

Objawy zatrucia

Jak dotąd brak doświadczeń dotyczących przedawkowania u ludzi. Najbardziej prawdopodobne objawy, to: niedociśnienie, tachykardia. Bradykardia może wystąpić na wskutek pobudzenia przywspółczulnego (poprzez nerw błędny)..

Leczenie zatrucia

W przypadku wystąpienia objawowego niedociśnienia należy wdrożyć leczenie wspomagające. Postępowanie zależy od czasu, jaki upłynął od zażycia leku oraz rodzaju i nasilenia objawów. Najważniejsza powinna być stabilizacja układu krążenia. Po doustnym przyj ęciu leku wskazane jest podanie odpowiedniej ilości węgla aktywowanego. Następnie należy starannie monitorować parametry życiowe, a w razie potrzeby je skorygować. Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć poprzez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści angiotensyny II Kod ATC: C09CA01

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Losartan jest syntetycznym, doustnym antagonistą receptora angiotensyny II (typu AT1). Angiotensyna II, substancja silnie zwężająca naczynia krwionośne, jest głównym czynnym

hormonem w układzie renina/angiotensyna i odgrywa ważną rolę w patofizjologii nadciśnienia. Angiotensyna II wiąże się z receptorem ATi, obecnym w wielu tkankach (np. w mięśniach gładkich naczyń, nadnerczach, nerkach i sercu) i wywiera szereg ważnych działań biologicznych, między innymi powoduje zwężenie naczyń i uwalnianie aldosteronu. Angiotensyna II pobudza również proliferację komórek mięśni gładkich.

Losartan blokuje selektywnie receptor AT1. W badaniach in vitro i in vivo losartan i jego czynny farmakologicznie metabolit, kwas karboksylowy E-3174 blokują wszystkie fizjologicznie istotne działania angiotensyny II, bez względu na źródło lub drogę jej syntezy.

Losartan nie wykazuje działania agonistycznego ani nie blokuje receptorów innych hormonów lub kanałów jonowych ważnych dla regulacji układu krążenia. Losartan nie hamuje też ACE (kininazy II), enzymu rozkładającego bradykininę. W związku z tym nie powoduje nasilenia objawów niepożądanych zależnych od bradykininy.

Podczas stosowania losartanu , zniesienie ujemnego sprzężenia zwrotnego pomiędzy angiotensyną II, a wydzielaniem reniny prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza (PRA). Zwiększenie PRA powoduje zwiększenie stężenia angiotensyny II w osoczu. Pomimo tego zwiększenia, działanie przeciwnadciśnieniowe i zmniejszenie stężenia aldosteronu w osoczu utrzymuj ą się, co wskazuje na skuteczną blokadę receptora angiotensyny II. Po odstawieniu losartanu PRA i stężenie angiotensyny II powracają do wartości wyjściowych w ciągu trzech dni.

Zarówno losartan, jak i jego główny czynny metabolit maj ą znacznie większe powinowactwo do receptora AT1 niż do receptora AT2. Czynny metabolit działa 10-40 razy silniej niż losartan, w odpowiednich proporcjach wagowych.

Badania dotyczące nadciśnienia

W kontrolowanych badaniach klinicznych, podawanie losartanu raz na dobę pacjentom z łagodnym do umiarkowanego pierwotnym nadciśnieniem tętniczym powodowało istotne statystycznie zmniejszenie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Porównanie wartości ciśnienia po 24 godzinach od podania dawki i po 5-6 godzinach wykazało, że obniżenie ciśnienia utrzymuje się przez 24 godziny; naturalny rytm dobowy został zachowany. Obniżenie ciśnienia tętniczego tuż przed podaniem kolejnej dawki wynosiło 7080% działania stwierdzanego 5-6 godzin po podaniu leku.

Odstawienie losartanu u pacjentów z nadciśnieniem nie powodowało nagłego zwiększenia ciśnienia (efekt z odbicia). Pomimo wyraźnego obniżenia ciśnienia tętniczego, losartan nie wywiera istotnego wpływu na częstość pracy serca.

Losartan jest tak samo skuteczny u mężczyzn, jak i u kobiet oraz u osób młodszych (poniżej 65 lat) i osób w podeszłym wieku z nadciśnieniem.

Badanie LIFE

Badanie LIFE (Losartan Intervention For Endpoint Reduction in Hypertension - wpływ losartanu na redukcję punktów końcowych w nadciśnieniu tętniczym) było randomizowanym badaniem z zastosowaniem potrójnie ślepej próby, z aktywną kontrolą, z udziałem 9193 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku od 55 do 80 lat, z udokumentowanym w EKG przerostem lewej komory serca. Pacjentów losowo przydzielono albo do grupy przyjmującej 50 mg losartanu raz na dobę albo do grupy przyjmującej 50 mg atenololu raz na dobę. Jeśli nie uzyskano docelowych wartości ciśnienia tętniczego (< 140/90 mmHg), najpierw dodawano hydrochlorotiazyd (12,5 mg), a następnie, jeśli była taka potrzeba, zwiększano dawkę losartanu lub atenololu do 100 mg raz na dobę. W razie potrzeby, w celu osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego dodawano inne leki przeciwnadciśnieniowe z wyjątkiem inhibitorów ACE, antagonistów angiotensyny II i beta-adrenolityków.

Średni okres obserwacji wynosił 4,8 roku.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była łączna chorobowość i śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, oceniana jako zmniejszenie łącznej częstości występowania zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, udarów mózgu i zawałów mięśnia sercowego. W obu grupach uzyskano istotne obniżenie ciśnienia tętniczego do podobnych wartości. Leczenie losartanem spowodowało zmniejszenie ryzyka o 13% (p=0,021, 95% przedział ufności 0,770,98) w porównaniu z atenololem dla pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy złożony punkt końcowy. Było to przede wszystkim związane ze zmniejszeniem częstości występowania udaru mózgu. Leczenie losartanem zmniejszało ryzyko udaru o 25% w porównaniu z leczeniem atenololem (p=0,001 95% przedział ufności 0,63-0,89). Częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych i zawałów serca nie różniły się istotnie pomiędzy grupami.

Rasa

W badaniu LIFE u pacjentów rasy czarnej leczonych losartanem stwierdzono większe ryzyko wystąpienia pierwszorzędowego złożonego punktu końcowego, czyli incydentu sercowo-naczyniowego (np. zawał serca, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych), a w szczególności udaru mózgu niż u pacjentów rasy czarnej leczonych atenololem. Wyniki uzyskane w badaniu LIFE dla losartanu w porównaniu z atenololem w odniesieniu do chorobowości/śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych nie dotyczą więc pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem i przerostem lewej komory serca.

Badanie RENAAL

Badanie RENAAL (Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Receptor Antagonist Losartan- Badanie dotyczące redukcji punktów końcowych w NIDDM (cukrzycy insulinoniezależnej) za pomocą antagonistów receptorów angiotensyny II było kontrolowanym badaniem klinicznym prowadzonym na całym świecie, z udziałem 1513 pacjentów z cukrzycą typu 2 i białkomoczem, z lub bez współistniej ącego nadciśnienia tętniczego. 751 pacjentów otrzymywało losartan. Celem badania było wykazanie nefroprotekcyjnego działania losartanu, dodatkowo do korzyści związanych z obniżeniem ciśnienia.

Pacjentów z białkomoczem i stężeniem kreatyniny w surowicy 1,3 - 3,0 mg/dl przydzielono losowo do grupy otrzymującej 50 mg losartanu raz na dobę z możliwością zwiększenia dawki w celu uzyskania obniżenia ciśnienia tętniczego albo do grupy placebo. Badany lek stosowano dodatkowo do konwencjonalnego leczenia przeciwnadciśnieniowego z wyjątkiem inhibitorów ACE i antagonistów angiotensyny II.

Badaczy poinstruowano, aby w uzasadnionych przypadkach zwiększali dawkę badanego leku do 100 mg na dobę; 72% pacjentów przyjmowało przez większość czasu dawkę 100 mg na dobę. W obu grupach dozwolone było uzupełniające leczenie innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- i beta-adrenolityki oraz leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo) w zależności od potrzeby. Pacjentów obserwowano przez okres do 4,6 roku (średnio 3,4 roku).

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był złożony punkt końcowy obejmujący podnoszenie stężenia kreatyniny w surowicy i schyłkową niewydolność nerek (konieczność dializoterapii lub transplantacji) lub zgon.

Wyniki wykazały, że leczenie losartanem (327 przypadków) w porównaniu ze stosowaniem placebo (359 przypadków) powoduje 16,1% zmniejszenie ryzyka (p=0,022) w odniesieniu do ilości pacjentów, u których wystąpił pierwszorzędowy złożony punkt końcowy. Dla następujących pojedynczych i ocenianych łącznie elementów pierwszorzędowego punktu końcowego wyniki wykazały istotne zmniejszenie ryzyka w grupie leczonych losartanem: 25,3% zmniejszenie ryzyka podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy (p=0,006); 28,6% zmniejszenie ryzyka schyłkowej niewydolności nerek (p=0,002); 19,9% zmniejszenie ryzyka schyłkowej niewydolności nerek lub zgonu (p=0,009); 21% zmniejszenie ryzyka podwojenia stężenia kreatyniny w surowicy lub schyłkowej niewydolności nerek (p=0,01). Śmiertelność ze wszystkich przyczyn nie różniła się istotnie między dwiema ocenianymi grupami.

W badaniu tym losartan był generalnie dobrze tolerowany, o czym świadczy częstość przerywania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych, porównywalna z częstością w grupie placebo.

Badanie HEAAL

Badanie HEAAL (Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan -Badanie oceny punktu końcowego niewydolności serca dla losartanu - antagonisty angiotensyny II) było kontrolowanym klinicznym badaniem przeprowadzonym na całym świecie u 3834 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA), w wieku od 18 do 98 lat, którzy nie tolerowali leczenia inhibitorem ACE. Pacjenci byli losowo przydzieleni do grupy otrzymującej losartan w dawce 50 mg raz na dobę lub do grupy otrzymującej 150 mg losartanu raz na dobę, na bazie konwencjonalnej terapii z wyłączeniem inhibitorów ACE.

Pacjentów obserwowano przez ponad 4 lat (mediana 4,7 roku).Głównym punktem końcowym badania był złożony punkt końcowy wszystkich przyczyn zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca.

Wyniki wykazały, że leczenie 150 mg losartanu (828 przypadków) w porównaniu z 50 mg losartanu (889 zdarzeń) spowodowało o 10,1% zmniejszenie ryzyka (p = 0,027 95% przedział ufności 0.82-0.99) w grupie pacjentów osiągających pierwotny złożony punkt końcowy. Było to zależne głównie od zmniejszenia częstości hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Stosowanie losartanu w dawce 150 mg zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 13,5% w stosunku do leczenia dawką 50 mg losartanu (p = 0,025, 95% przedział ufności 0.76-0.98).Odsetek przyczyn zgonów nie różnił się istotnie między grupami. Niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia i były częstsze w grupie stosującej 150 mg niż w grupie stosującej 50 mg, ale te działania niepożądane nie prowadziły do przerwania leczenia znacząco bardziej w grupie leczonej dawką150 mg.

Badania ELITE I i ELITE II

W badaniu ELITE trwającym ponad 48 tygodni, z udziałem 722 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) nie stwierdzono różnic między pacjentami leczonymi losartanem, a pacjentami otrzymującymi kaptopryl w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego, jakim były utrzymujące się zaburzenia czynności nerek. Obserwacja uzyskana w badaniu ELITE I, że losartan w porównaniu z kaptoprylem zmniejsza ryzyko zgonu, nie została potwierdzona w późniejszym badaniu ELITE II, opisanym poniżej.

W badaniu ELITE II losartan podawany w dawce 50 mg raz na dobę (dawka początkowa 12,5 mg, zwiększana do 25 mg, a następnie 50 mg raz na dobę) porównano z kaptoprylem podawanym w dawce 50 mg 3 razy na dobę (dawka początkowa 12,5 mg, zwiększana do 25 mg, a następnie 50 mg 3 razy na dobę). Pierwszorzędowym punktem końcowym tego prospektywnego badania była śmiertelność ze wszystkich przyczyn.

W badaniu tym 3152 pacjentów z niewydolnością serca (klasa II-IV wg NYHA) obserwowano przez prawie 2 lata (średnio 1,5 roku), aby określić, czy losartan wykazuje przewagę nad kaptoprylem w zmniejszaniu śmiertelności ze wszystkich przyczyn. Pierwszorzędowy punkt końcowy nie wykazał żadnej istotnej statystycznie różnicy między losartanem p a kaptoprylem w zmniejszaniu śmiertelności ze wszystkich przyczyn.

W obu badaniach klinicznych z lekiem porównawczym (nie placebo) pacjenci z niewydolnością serca lepiej tolerowali losartan niż kaptopryl, co oceniano na podstawie istotnie mniejszej częstości przerwania leczenia z powodu wystąpienia działań niepożądanych i istotnie mniejszej częstości występowania kaszlu.

Zaobserwowano niewielkie zwiększenie wskaźnika śmiertelności w badaniu ELITE II w małej podgrupie (22% wszystkich pacjentów z niewydolnością serca), stosującej beta-adrenolityki w momencie rozpoczęcia badania.

Populacja pediatryczna

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Działanie przeciwnadciśnieniowe losartanu potwierdzono w badaniu klinicznym, obejmującym 177 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, w wieku od 6 do 16 roku życia, o masie ciała > 20 kg i współczynnikiem filtracji kłębuszkowej > 30 ml/ min/ 1,73 m2. Pacjenci o masie ciała > 20 kg do < 50 kg otrzymywali 2,5 mg, 25 mg lub 50 mg losartanu na dobę, a pacjenci o masie ciała > 50 kg otrzymywali 5 mg, 50 mg lub 100 mg losartanu na dobę. Po upływie trzech tygodni, w wyniku stosowania losartanu jeden raz na dobę uzyskano obniżenie ciśnienia tętniczego, zależne od zastosowanej dawki.

Ogólnie, stwierdzono spadek ciśnienia tętniczego uzależniony od zastosowanej dawki. Związek między reakcj ą na leczenie a zastosowaną dawką był bardzo wyraźny w grupie, w której stosowano małą dawkę w porównaniu z grupą stosującą średnią dawkę ( I okres: -6,2 mmHg w porównaniu do -11,65 mmHg), ale ulegał osłabieniu po porównaniu grupy, stosującej średnią dawkę z grupą stosującą dużą dawkę (I okres: -11,65 w porównaniu do -12,21 mmHg). Najmniejsza badana dawka 2,5 mg i 5 mg, odpowiadająca średniej dawce dobowej 0,07 mg/kg nie wydawała się zapewniać stałego, skutecznego działania przeciwnadciśnieniowego.

Wyniki te zostały potwierdzone w trakcie II okresu badania, w którym pacjenci po upływie trzech tygodni leczenia, w sposób randomizowany zostali przydzieleni do grupy otrzymującej losartanu lub placebo. Różnica w zwiększeniu ciśnienia tętniczego w porównaniu do grupy placebo była największa w grupie, w której stosowano średnią dawkę (6,70 mmHg w przypadku średniej dawki, w porównaniu do 5,38 mmHg dla dużej dawki). Zwiększenie wartości ciśnienia rozkurczowego było identyczne dla obu grup, w przypadku pacjentów otrzymujących placebo oraz w grupie nadal stosującej losartan w najmniejszej dawce, co ponownie sugeruje, że najmniejsza dawka w każdej z grup nie ma istotnego działania obniżaj ącego ciśnienie tętnicze.

Nie badano długoterminowego wpływu losartanu na wzrost, dojrzewanie oraz rozwój ogólny. Nie potwierdzono również długoterminowego wpływu terapii przeciwnadciśnieniowej losartanem w okresie dzieciństwa na zmniejszenie wskaźników chorobowości i śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych .

U dzieci z nadciśnieniem tętniczym (N = 60) i prawidłowym ciśnieniem tętniczym (N = 246) z białkomoczem, oceniano wpływ na białkomocz w 12-tygodniowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo i z aktywną kontrolą (amlodypina) . Białkomocz zdefiniowano jako stosunek białko / kreatynina w moczu > 0,3. Pacjenci z nadciśnieniem (w wieku od 6 do 18 lat) zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej losartan (n = 30) lub otrzymującej amlodypinę (n = 30). Pacjenci z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (w wieku od 1 do 18 lat) zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej losartan (n = 122) lub placebo (n = 124). Losartan podawano w dawkach 0,7 mg / kg do 1,4 mg / kg (w maksymalnej dawce 100 mg na dzień). Amlodypinę podawano w dawkach 0,05 mg / kg do 0,2 mg / kg (w dawce maksymalnie 5 mg na dobę).

Ogólnie, u pacjentów otrzymujących losartan po 12 tygodniach leczenia odnotowano statystycznie istotne zmniejszenie, w stosunku do wartości wyjściowych, białkomoczu o 36% w porównaniu do 1% zwiększenia w grupie stosującej placebo / amlodypinę (p < 0,001). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących losartan doszło do zmniejszenia białkomoczu, w stosunku do wartości wyjściowych, o -41,5% (95% CI: -29,9, -51,1), w porównaniu do jego zwiększenia o 2,4% (95% CI: -22,2, 14,1) w grupie stosującej amlodypinę. Obniżenie zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ciśnienia tętniczego było większe w grupie stosującej losartanu (-5.5/-3.8 mmHg) niż w grupie leczonej amlodypiną (0.1 / +0.8 mm Hg). U dzieci z prawidłowym ciśnieniem obserwowano niewielkie obniżenie ciśnienia tętniczego w grupie stosującej losartan (-3.7/-3.4 mm Hg) w porównaniu do grupy stosujacej placebo. Nie zaobserwowano znaczącej korelacji pomiędzy obniżeniem ciśnienia krwi i białkomoczem. Stwierdzono jednak, że jest możliwe, że obniżenie ciśnienia tętniczego jest odpowiedzialne, w części, za zmniejszenie białkomoczu w grupie leczonej losartanem. Długoterminowy wpływ zmniejszenia białkomoczu u dzieci nie był badany.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Losartan p dobrze się wchłania po podaniu doustnym i podlega metabolizmowi pierwszego przejścia z wytworzeniem czynnego metabolitu kwasu karboksylowego i innych nieczynnych metabolitów. Biodostępność układowa losartanu wynosi około 33%.

Maksymalne stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu obserwuje się odpowiednio po 1 godzinie i po 3-4 godzinach.

Dystrybucja

Losartan i jego czynny metabolit wiążą się w > 99% z białkami osocza, głównie z albuminami. Objętość dystrybucji wynosi 34 litry.

Metabolizm

Około 14% losartanu podanego dożylnie lub doustnie ulega przekształceniu do czynnego metabolitu. Po doustnym i dożylnym podaniu losartanu znakowanego 14C radioaktywność krążącego osocza zależy głównie od losartanu i jego czynnego metabolitu. U około 1% badanych osób obserwowano minimalne przekształcanie losartanu do czynnego metabolitu.

Poza czynnymi metabolitami wytwarzane są metabolity nieaktywne.

Wydalanie

Klirens osoczowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi odpowiednio około 600 ml/min i 50 ml/min. Klirens nerkowy losartanu i jego czynnego metabolitu wynosi odpowiednio około 74 ml/min i 26 ml/min. W przypadku doustnego podawania losartanu około 4% podanej dawki wydala się w postaci niezmienionej z moczem, a około 6% wydala się z moczem w postaci czynnego metabolitu. Farmakokinetyka losartanu i jego czynnego metabolitu ma charakter liniowy dla doustnych dawek losartanu do 200 mg.

Po podaniu doustnym stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu zmniejszają się w sposób wielowykładniczy z końcowym okresem półtrwania wynoszącym odpowiednio około 2 godziny i 6-9 godzin. Podczas podawania raz na dobę dawki 100 mg ani losartan , ani jego czynny metabolit nie ulegają istotnej kumulacji w osoczu.

W wydalaniu losartanu i jego metabolitów znaczenie ma zarówno wydalanie z żółcią, jak i z moczem.

Po podaniu doustnym/dożylnym losartanu znakowanego 14C u ludzi, około 35%/43% radioaktywności wykrywa się w moczu, a 58%/50% w kale.

Charakterystyka grup pacjentów

U pacjentów w podeszłym wieku z nadciśnieniem stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu nie różnią się istotnie od stężeń stwierdzanych u młodych pacjentów z nadciśnieniem.

U kobiet z nadciśnieniem stężenia losartanu w osoczu były nawet dwukrotnie większe niż u mężczyzn z nadciśnieniem, natomiast stężenia czynnego metabolitu w osoczu u mężczyzn i u kobiet nie różniły się.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej poalkoholową marskością wątroby stężenia losartanu i jego czynnego metabolitu w osoczu po podaniu doustnym były odpowiednio 5 razy i 1,7 raza większe niż u młodych ochotników płci męskiej (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Stężenia losartanu w osoczu nie ulegają zmianie u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 10 ml/min. U pacjentów dializowanych wartość AUC losartanu jest około dwukrotnie większa niż u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stężenie czynnego metabolitu w osoczu nie ulega zmianie ani u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ani u pacjentów hemodializowanych.

Losartan ani jego czynny metabolit nie są usuwane z organizmu przez hemodializę.

Farmakokinetyka u dzieci i młodzieży

Farmakokinetyka losartanu badana była u 50 dzieci i młodzieży z nadciśnieniem tętniczym w wieku > 1 miesiąca do < 16 lat, po upływie jednego dnia, po doustnym zażyciu od 0,54 do 0,77 mg/ kg mc. losartanu (dawki średnie).

Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że we wszystkich grupach czynny metabolit wytwarzany jest z losartanu. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano bardzo zbliżone parametry farmakokinetyczne losartanu po doustnym zażyciu u niemowląt i dzieci w fazie nauki chodzenia, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym oraz dzieci w okresie dojrzewania. Parametry farmakokinetyczne metabolitu w większym stopniu różniły się między grupami wiekowymi. Porównując dzieci w wieku przedszkolnym z dziećmi w okresie dojrzewania, różnice te stawały się statystycznie istotne. Stosunkowo duże było narażenie w grupie niemowląt i małych dzieci.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne uzyskane z konwencjonalnych badań farmakologii ogólnej, genotoksyczności i karcynogenności nie wskazuj ą na żadne szczególne zagrożenie dla ludzi. W badaniach toksyczności dawek wielokrotnych podanie losartanu powodowało zmniejszenie wartości parametrów dotyczących krwinek czerwonych (erytrocyty, hemoglobina, hematokryt), zwiększenie stężenia azotu mocznikowego w surowicy i czasami zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie masy serca (bez zmian histologicznych) i zmiany w przewodzie pokarmowym (zmiany w błonie śluzowej, wrzody, nadżerki, krwawienia). Wykazano, że losartan, podobnie jak inne substancje działające bezpośrednio na układ renina-angiotensyna, wywiera niepożądane działanie na późny rozwój płodu, prowadząc do śmierci płodu i wad rozwojowych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Skrobia żelowana, kukurydziana Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry white 20A58900 o składzie:

Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 100 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 7, 10, 14, 21, 28, 30, 38, 56, 60, 84, 90, 98, 99 i 100 tabletek powlekanych.

Butelka z HDPE z zakrętką z PP w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 500 i 1000 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S.

117 Allée des Parcs 69800 Saint Priest Francja

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21097, 21098, 21099, 21100

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

25/03/2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Marzec 2013

23

Tenlosar