Imeds.pl

Tenlosar 25 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tenlosar, 12,5 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 25 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 50 mg, tabletki powlekane Tenlosar, 100 mg, tabletki powlekane

Losartan potasowy

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tenlosar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenlosar

3.    Jak stosować lek Tenlosar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tenlosar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tenlosar i w jakim celu się go stosuje

Tenlosar należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując zwężenie tych naczyń. Prowadzi to do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi. Tenlosar zapobiega wiązaniu się angiotensyny II z tymi receptorami i powoduje rozkurcz naczyń krwionośnych, a tym samym obniżenie ciśnienia tętniczego. Tenlosar spowalnia pogarszanie się czynności nerek u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2.

Tenlosar jest stosowany:

-    w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat,

-    w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2, u których stwierdza się laboratoryjnie cechy zaburzeń czynności nerek i białkomocz > 0,5 g na dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłowe ilości białka),

-    w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, jeśli stosowanie tzw. inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (inhibitory ACE, leki obniżające wysokie ciśnienie tętnicze) nie jest odpowiednie według lekarza - jeśli uzyska się stabilizację niewydolności serca podczas stosowania inhibitora ACE, nie należy zmieniać leczenia na losartan,

-    u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi i pogrubieniem ścian lewej

komory serca - stosowanie losartanu wykazało zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru („wskazanie LIFE”).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tenlosar Kiedy nie stosować leku Tenlosar

-    jeśli pacjent ma uczulenie na losartan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    po trzecim miesiącu ciąży (lepiej także unikać stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie stosowany w tym okresie ciąży (patrz punkt - Ciąża).

Ważne jest, aby przed zastosowaniem leku Tenlosar poinformować lekarza:

-    jeśli w przeszłości wystąpił obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) (patrz również punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”),

-    jeśli występują nasilone wymioty lub biegunka prowadzące do dużej utraty płynów i (lub) soli z organizmu,

-    jeśli stosowane są leki moczopędne (leki zwiększające ilość wody wydalanej przez nerki) lub dieta z ograniczeniem soli, co prowadzi do znacznej utraty płynów i soli z organizmu (patrz punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    w przypadku zwężenia lub niedrożności naczyń krwionośnych prowadzących do nerek lub niedawno przebytego przeszczepienia nerki,

-    w przypadku zaburzeń czynności wątroby (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Tenlosar” i punkt 3 „Dawkowanie w szczególnych grupach pacjentów”),

-    jeśli występuje niewydolność serca, z lub bez zaburzeń czynności nerek, lub ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca - konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas jednoczesnego leczenia lekami z grupy tzw. beta-adrenolityków,

-    jeśli występują zaburzenia dotyczące zastawek serca lub mięśnia serca,

-w przypadku choroby niedokrwiennej serca (spowodowanej zmniejszonym przepływem krwi w naczyniach krwionośnych serca) lub choroby naczyniowo- mózgowej (spowodowanej zmniejszonym krążeniem krwi w mózgu),

-    jeśli występuje pierwotny hiperaldosteronizm (zespół spowodowany zwiększonym wydzielaniem hormonu zwanego aldosteronem w nadnerczach, którego przyczyną są nieprawidłowości w nadnerczach).

Inne leki i Tenlosar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować oraz lekach ziołowych i preparatach naturalnych.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku przyjmowania następujących leków

jednocześnie z lekiem Tenlosar:

-    inne leki obniżaj ące ciśnienie tętnicze, gdy ż mogą one dodatkowo obniżać ciśnienie.

Ciśnienie tętnicze mogą obniżać również następuj ące leki/grupy leków: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, baklofen, amifostyna

-    leki, które zatrzymują potas w organizmie lub mogą zwiększać stężenie potasu (np. suplementy potasu, substytuty soli zawieraj ące potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne [amiloryd, triamteren, spironolakton], lub heparyny),

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna, jak również inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny, stosowane do łagodzenia bólu), ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Tenlosar obniżające ciśnienie.

W przypadku zaburzeń czynności nerek jednoczesne stosowanie tych leków może prowadzić do

dalszego pogorszenia czynności nerek.

Nie należy stosować leków zawieraj ących lit jednocześnie z lekiem Tenlosar bez starannego nadzoru

lekarza. Wskazane mogą być specjalne środki ostrożności (np. badania krwi).

Tenlosar z jedzeniem i piciem

Tenlosar można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Tenlosar przed zaj ściem w ciążę lub gdy tylko pacjentka dowie się, że jest w ciąży i zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Tenlosar. Nie zaleca się stosowania leku Tenlosar we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ może on poważnie zaszkodzić dziecku, jeśli będzie stosowany po trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza rozpocząć karmienie piersią. Lek Tenlosar nie jest zalecany dla matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić inne leczenie jeśli pacjentka chce karmić piersią, szczególnie w przypadku, gdy dziecko to noworodek lub wcześniak.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Tenlosar było badane u populacji dziecięcej. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy porozmawiać z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jest mało prawdopodobne, aby lek Tenlosar wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, podobnie jak wiele innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego, lek Tenlosar może powodować u niektórych osób zawroty głowy lub senność. W razie wystąpienia zawrotów głowy lub senności należy przed podjęciem takich czynności skonsultować się z lekarzem.

Lek Tenlosar zawiera laktozę

Lek Tenlosar zawierają laktozę jednowodną. Jeśli w przeszłości poinformowano pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, przed zażyciem tego leku powinien skontaktować się z lekarzem.

3.    Jak stosować lek Tenlosar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Lekarz zadecyduje jaka dawka leku Tenlosar jest odpowiednia dla pacjenta, w zależności od jego stanu oraz innych stosowanych leków.

Ważne jest stosowanie leku Tenlosar tak długo jak zaleci to lekarz, aby zapewnić pacjentowi odpowiednią kontrolę ciśnienia tętniczego.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym

Zalecana dawka początkowa leku Tenlosar to 50 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 50 mg), raz na dobę. Maksymalne działanie obniżające ciśnienie tętnicze obserwuje się po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów dawkę można następnie zwiększyć do 100 mg (dwie tabletki powlekane leku Losartan o mocy 50 mg), raz na dobę.

W przypadku odczucia, że działanie leku Tenlosar jest zbyt silnie lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku 6-18 lat)

Zalecana dawka początkowa u pacjentów o mc. od 20 do 50 kg to 0,7 mg losartanu na kilogram masy ciała podawane raz na dobę (aż do 25 mg leku Tenlosar). Lekarz może zwiększyć dawkę leku, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane.

Dorośli pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2

Zalecana dawka początkowa to 50 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 50 mg), raz na dobę. Dawka ta może być zwiększona do 100 mg losartanu (2 tabletki powlekane leku Tenlosar o mocy 50 mg) raz na dobę w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Tabletki leku Tenlosar można podawać jednocześnie z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- lub beta-adrenolityki i leki działające ośrodkowo), jak również z insuliną i innymi często stosowanymi lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Dorośli pacjenci z niewydolnością serca

Zalecana dawka początkowa to 12,5 mg (1 tabletka powlekana leku Tenlosar o mocy 12,5 mg) raz na dobę.

Dawkę należy zwiększać stopniowo w odstępach cotygodniowych (tzn. 12,5 mg na dobę w pierwszym tygodniu, 25 mg na dobę w drugim tygodniu, 50 mg na dobę w trzecim tygodniu, 100 mg na dobę w czwartym tygodniu, 150 mg w piątym tygodniu) aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej określonej przez lekarza. Maksymalna dawka to 150 mg (np. trzy tabletki leku Tenlosar o mocy 50 mg lub jedna tabletka leku Tenlosar o mocy 100 mg oraz jedna tabletka leku Tenlosar o mocy 50 mg) raz na dobę.

Dla dawek niemożliwych do osiągnięcia za pomocą leku Tenlosar, lekarz zaleci inne leki zawierające odpowiednią dawkę losartanu.

W leczeniu niewydolności serca lek Tenlosar zazwyczaj jest stosowany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym (lek, który zwiększa ilość wody wydalanej przez nerki) i (lub) preparatem naparstnicy (lek, który sprawia, że serce jest silniejsze i pracuje wydajniej), i (lub) beta-adrenolitykiem.

Dawkowanie u szczególnych grup pacjentów

Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia u niektórych grup pacjentów, takich jak pacjenci leczeni dużymi dawkami leków moczopędnych, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub osoby w wieku powyżej 75. lat. Nie wolno stosować leku Tenlosar u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt “Kiedy nie stosować leku Tenlosar”).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować lek codziennie mniej więcej o tej samej porze. Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku Tenlosar do czasu, aż lekarz zaleci inaczej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tenlosar

W przypadku zastosowania zbyt dużej liczby tabletek lub w przypadku połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Do objawów przedawkowania należą: niskie ciśnienie tętnicze, przyspieszenie czynności serca, możliwe zwolnienie czynności serca.

Pominięcie zastosowania leku Tenlosar

W razie przypadkowego pominięcia zastosowania dawki leku, należy przyjąć następną dawkę o stałej porze. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli u pacjenta wystąpi którakolwiek z niżej wymienionych sytuacji, należy przerwać stosowanie leku Tenlosar i niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

Ciężkie reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, które mogą powodować do trudności w połykaniu lub oddychaniu).

Jest to ciężkie, ale rzadko występujące działanie niepożądane, które występuje częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów. Może być konieczna pilna pomoc medyczna lub hospitalizacja.

Osłabienie mięśni, wrażliwość lub ból, któremu towarzyszy złe samopoczucie lub wysoka temperatura mogą byś spowodowane rozpadem mięśni, który może zagrażać życiu oraz prowadzić do zaburzeń nerek (rabdomioliza).

Nie jest znana częstotliwość tego działania niepożądanego (nie można określić częstotliwości na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane leku są sklasyfikowane w następuj ący sposób:

bardzo częste: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów częste: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów niezbyt częste: występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów rzadkie: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów bardzo rzadkie: występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie jest możliwa do oszacowania na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosownia lekuTenlosar obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste działania niepożądane:

-    zawroty głowy,

-    uczucie wirowania (zawroty głowy)

-    niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub u pacjentów stosujących leki moczopędne w wysokich dawkach)

-    zależne od dawki objawy ortostatyczne takie jak zmniejszenie ciśnienia krwi występujące podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej

-    osłabienie,

-    zmęczenie,

-    za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    zbyt duże stężenie potasu we krwi (hiperkaliemia),

-    zmiany czynności nerek, w tym niewydolność nerek,

-    stan, w którym ilość hemoglobiny (czerwonego barwnika krwi przenoszącego tlen) jest poniżej normy; objawami tego stanu są: zmęczenie, bóle głowy, utrata tchu podczas ćwiczeń fizycznych, zawtory głowy, bladość skóry (anemia)

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężania kreatyniny i potasu w surowicy u pacjentów z niewydolnością serca.

Niezbyt częste działania niepożądane:

-    senność,

-    ból głowy,

-    zaburzenia snu,

-    uczucie nasilonego bicia serca (kołatanie),

-    ból lub uczucie dyskomfotu w klatce piersiowej, często promieniujące do rąk lub karku oraz do

ramion i pleców. Może być to spowodowane zbyt małą ilościa krwi oraz tlenu dopływającą do serca (dławica piersiowa),

-    skrócenie oddechu (duszność),

-    ból brzucha,

-    ostre zaparcie (zatwardzenie),

-    biegunka,

-    nudności,

-    wymioty,

-    pokrzywka,

-    swędzenie skóry (świąd),

-    wysypka,

-    zatrzymywanie płynów skutkujące miejscowym obrzękiem,

-    kaszel.

Rzadkie działania niepożądane:

-    zwęrzenie lub zator naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń krwionośnych w tym plamica

Schoenleina-Henocha),

-    uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja),

-    omdlenie,

-    bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków),

-    uszkodzenie części mózgu spowodowane zaburzeniem w dopływie krwi (udar mózgu),

- zapalenie wątroby z objawami takimi jak: nudności, wymioty, utrata apetytu, złe samopoczucie, gorączka, swędzenie, zażółcenie skóry i białek oczu, jasna barwa stolca, mocz o ciemnym zabarwieniu

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi), zwykle odwracalne po

odstawieniu leku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania:

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, mogące prowadzić do krwawień lub częstęgo powstawania siniaków, (trombocytopenia)

-    migrena,

-    zaburzenia czynności wątroby,

-    ból mięśni i stawów,

-    objawy grypopodobne,

-    ból pleców

-    zakażenie dróg moczowych,

-    zwiększenie wrażliwości na słońce (nadwrażliwość na światło),

-    impotencja,

-    zaburzenia erekcji (niemożność wywołania lub utrzymania erekcji)

-    zapalenie trzustki, objawiające się: ostrym bólem brzucha, często z nudnościami oraz wymiotami

-    małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia),

-    depresja,

-    ogólne złe samopoczucie,

-    dzwonienie, brzęczenie, szum lub klikanie w uszach (szum uszny)

-    zaburzenia smaku lub utrata smaku

Działania niepożądane występujące u dzieci są podobne do obserwowanych u dorosłych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Tenlosar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Tenlosar po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Tenlosar nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie należy otwierać opakowania blistrowego, dopóki nie rozpocznie się stosowania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tenlosar

Substancją czynną leku jest losartan potasowy.

Każda tabletka leku Tenlosar, 12,5 mg zawiera 12,5 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 25 mg zawiera 25 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 50 mg zawiera 50 mg losartanu potasowego.

Każda tabletka leku Tenlosar, 100 mg zawiera 100 mg losartanu potasowego.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, magnezu stearynian, otoczka Opadry white 20A58900 (hydroksypropyloceluloza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171)).

Jak wygląda lek Tenlosar i co zawiera opakowanie

Tenlosar, 12,5 mg

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone literą „L” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 25 mg

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone literą „LN25” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 50 mg

Białe, owalne, dwuwypukłe tabletki powlekane ze ściętymi brzegami, oznaczone literą „LN” oraz „50” po stronie z rowkiem podziałowym i „M” po drugiej stronie.

Tenlosar, 100 mg

Białe, w kształcie łezki, dwuwypukłe tabletki powlekane oznaczone „LN100” po jednej stronie i „M” po drugiej stronie.

Zawartość opakowania: 28 i 56 tabletek powlekanych w blistrach PVC/Aluminium w tekturowym pudełku oraz 500 i 1000 tabletek powlekanych w butelce z HDPE z zakrętką z PP w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs 69800 Saint Priest Francja

Wytwórca:

McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories,

35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Generics [UK] Ltd Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Arcalos 50 mg - Filmtabletten and Arcalos 100 mg - Filmtabletten.

Austria

Belgia

Cypr

Czechy

Dania

Finlandia

Francja

Niemcy


Węgry

Irlandia

Wochy

Luksemburg

Norwegia

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowenia

Hiszpania


Szwecja

Wielka Brytania


Losartan Mylan Pharma Losartan Mylan

Losartan Mylan xx mg potahovane tablety

Solartan

Solartan

LOSARTAN MYLAN PHARMA xx mg, comprime pellicule

Losartan-Mylan 12,5 mg Filmtabletten

Losartan-Mylan 50 mg Filmtabletten

Losartan-Mylan 100 mg Filmtabletten

Losartan Mylan xx mg Filmtabletta

Losartan Mylan

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film Losartan Mylan Pharma

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg tablet, filmdrasjert Losartankalium Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, filmomhulde tabletten Tenlosar Tenlosarian

Losartan Mylan 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimate filmate Losartan Generics xx mg filmsko oblozene tablete

Losartan MYLAN Pharmaceuticals 12,5 mg inicio comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Losartan MYLAN Pharmaceuticals 25 mg comprimidos recubiertos con pelicula Losartan MYLAN Pharmaceuticals 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG Solartan

Losartan Potassium xx mg Film-coated Tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2013