+ iMeds.pl

Terbigen 250 mgUlotka Terbigen

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Terbigen, 250 mg, tabletki

(Terbinafmum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Terbigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Terbigen

3.    Jak stosować lek Terbigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Terbigen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Terbigen i w jakim celu się go stosuje

TerbiGen zawiera terbinafinę, substancj ę należącą do grupy leków przeciwgrzybiczych. Działa przeciwko określonym grzybom na skórze, włosach i paznokciach oraz określonym drożdżakom.

Terbigen może być przepisany przez lekarza w leczeniu:

-    zakażeń grzybiczych skóry, na powierzchni nóg lub w pachwinach, na podeszwach stóp lub między palcami stóp,

-    jeśli leczenie miejscowe (np. stosowanie kremów) nie jest wystarczająco skuteczne,

-    grzybicy paznokci,

-    grzybicy skóry owłosionej głowy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Terbigen Kiedy nie stosować leku Terbigen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli w czasie leczenia wystąpią objawy, sugerujące zaburzenia czynności wątroby, jak np. uporczywe nudności, brak apetytu, zmęczenie, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec. Należy wówczas natychmiast przerwać przyjmowanie leku i zgłosić się do lekarza (patrz punkt 4);

-    jeśli stwierdzono chorobę wątroby: nie zaleca się stosowania leku Terbigen.

-    jeśli stwierdzono nieprawidłową czynność nerek. W takim przypadku    lekarz zaleci zmniejszenie

dawki (patrz punkt 3)

-    jeśli jednocześnie stosuje się leki, które są metabolizowane przez niektóre enzymy, jak np. niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach serca lub w przypadku wysokiego ciśnienia śródgałkowego (leki beta-adrenolityczne, a także leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (inhibitory monoaminooksydazy typu B) (patrz „Inne leki i Terbigen”);

-    jeśli podczas stosowania leku Terbigen wystąpi jeden z następujących objawów: wysoka gorączka lub ból gardła, silny świąd, ciężka choroba skóry oraz choroba skóry i błon śluzowych, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4).

-    lek Terbigen należy stosować ostrożnie u pacjentów z łuszczycą, ze względu na występujące bardzo rzadko przypadki zaostrzenia łuszczycy (patrz punkt 4).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli dotyczyło w przeszłości.

Inne leki i Terbigen

Należy brać pod uwagę poniższe stwierdzenia nawet, jeśli leki były stosowane w przeszłości lub będą stosowane w najbliższej przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Terbigen może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Oznacza to, że leki te mogą nawzajem zmieniać swoje działanie (również nasilać działania niepożądane).

Te oraz inne interakcje mogą wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leku Terbigen z:

-    lekami metabolizowanymi głównie przez niektóre enzymy wątrobowe (CYP2D6), jak leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach serca lub w przypadku wysokiego ciśnienia śródgałkowego (leki beta-adrenolityczne), leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (inhibitory monoaminooksydazy typu B): Terbinafina może hamować rozpad tych leków, dlatego lekarz musi dostosować dawkowanie leków.

-    doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, gdyż w niektórych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia miesiączkowania i (lub) krwawienie międzymiesiączkowe;

-    lekami wywierającymi wpływ na enzymy wątrobowe, jak np. ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy), która przyspiesza wydalanie terbinafiny; cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka), która spowalnia wydalanie terbinafiny. Lekarz może musieć dostosować dawkowanie terbinafiny.

W tym punkcie ulotki informacyjnej leki są wymienione jako substancje czynne lub grupy, do których należy dana substancja. Należy zapoznać się z nazwą własną danego leku. Dlatego też, aby dowiedzieć się jaką substancję czynną zawiera dany lek, należy zapoznać się z treścią zawartą na opakowaniu leku lub w ulotce dołączonej do opakowania lub należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Terbigen z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na lek.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Działanie terbinafiny na kobiety w ciąży jest nieznane. Z tego powodu, lek Terbigen nie powinien być stosowane w czasie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz wyraźnie zaleci stosowanie tego leku. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Terbinafina przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu, nie wolno stosować leku Terbigen w czasie karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbigen nie powinien wywierać wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Terbigen Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

Zalecana dawka to jedna tabletka 250 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku od 2 lat Masa ciała od 15 do 20 kg

62,5 mg raz na dobę. Tej dawki nie można uzyskać stosując tabletki Terbigen 250 mg. Należy wówczas zastosować inny, dostępny na rynku, lek zawieraj ący terbinafinę.

Masa ciała od 20 kg do 40 kg.

125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Masa ciała powyżej 40 kg.

250 mg raz na dobę (jedna tabletka 250 mg).

Pacjenci z niewydolnościa nerek

125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Terbigen 250 mg u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

W razie wrażenia, że działanie leku Terbigen jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Sposób i droga podania

Należy umieścić tabletkę na języku, a następnie połknąć popijając dużą ilością wody.

Częstość podawania

Należy pamiętać o przyjmowaniu leku i zażywaniu leku do końca cyklu leczenia, aby mieć pewność, że zakażenie grzybicze lub drożdżakami zostało zwalczone. Przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia daje najlepszy efekt. Pomaga to w zapamiętaniu, kiedy należy przyjąć kolejną tabletkę.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest uzależniony od rodzaju i natężenia zakażenia. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry trwa zazwyczaj od 2 do 6 tygodni. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry owłosionej głowy trwa zazwyczaj 4 tygodnie. Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci trwa zazwyczaj od 6 do 12 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Terbigen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do najczęstszych objawów przedawkowania leku w wyniku przyjęcia dawki do 5 g na dobę należą: bóle głowy, wymioty, bóle brzucha i zawroty głowy.

Pominięcie zastosowania leku Terbigen

Należy przyjąć pominiętą dawkę, jeśli nie zbliża się pora przyjęcia następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek Terbigen przyjmować tylko raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Terbigen

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo będzie trwało leczenie lekiem Terbigen. Nie należy przerywać leczenia przed zakończenie zaleconego cyklu, ponieważ zakażenie może nie być całkowicie wyleczone. Od zakończenia leczenia może upłynąć kilka tygodni zanim ustąpią wszystkie objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Terbigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    ból głowy,

•    brak apetytu,

•    wzdęcia brzucha,

•    ból brzucha,

•    biegunka,

•    wymioty i zgaga (dyspepsja),

•    nudności,

•    wysypka skórna z silnym swędzeniem i tworzeniem się pęcherzy (wysypka lub pokrzywka),

•    ból mięśni, ból stawów,

•    zmęczenie, złe samopoczucie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    zaburzenia smaku, w tym utrata smaku.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    reakcje anafilaktyczne,

•    zawroty głowy,

•    drętwienie i mrowienie, zmniejszona wrażliwość (hipestezja),

•    żółtaczka cholestatyczna (może objawiać się żółtym zabarwieniem skóry i białek oczu) oraz niewydolność wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

• ciężka reakcja nadwrażliwości z (wysoką) gorączką, czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) stanem zapalnym oka (zespół Stevensa-Johnsona),

•    ciężka, nagła reakcja nadwrażliwości związana z gorączką oraz pojawianiem się pęcherzy na skórze lub swędzenia skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

•    ciężka reakcja alergiczna powodująca opuchliznę twarzy lub gardła.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

• ciężkie zaburzenia hematologiczne związane z wysoką gorączką, ostrym bólem gardła i owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza),

•    zaburzenia hematologiczne związane ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia),

•    pojawienie się lub zaostrzenie objawów tocznia skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego,

•    uczucie niepewności,

•    depresja,

•    zaostrzenie łuszczycy,

•    nieregularna miesiączka, krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Terbigen

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępny dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Terbigen

-    Substancją czynną leku jest: 250 mg terbinafiny w postaci chlorowodorku terbinafiny

-    Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna (E460), kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna (E551), talk (E553b) i magnezu stearynian (E470b).

Jak wygląda lek Terbigen i co zawiera opakowanie

Białe lub białawe tabletki z napisem „TF/250” na jednej stronie oraz „G” na drugiej stronie. Tabletki mają linię podziału. Lek Terbigen jest dostępny w pudełkach i blistrach zawierających 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd.

Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórcy Generics [UK] Ltd.

Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road Dublin 13 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 644 22 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2012

6

TerbiGen

Charakterystyka Terbigen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Terbigen, 250 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe lub białawe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki z napisem „TF/250” po jednej stronie i z napisem „G” po drugiej stronie.

Tabletka ma rowek dzielący.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    grzybica skóry owłosionej głowy,

-    zakażenia grzybicze, takie jak: grzybica tułowia, grzybica podudzi, grzybica stóp w przypadkach, w których leczenie doustne jest uzasadnione z uwagi na umiejscowienie, nasilenie lub rozległość infekcji,

-    grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

Uwaga: Terbinafina w postaci tabletek stosowanych doustnie nie jest skuteczna w leczeniu łupieżu pstrego. Należy brać pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne, np. zalecenia narodowe dotyczące prawidłowego stosowania i przepisywania leków przeciwdrobnoustrojowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli:

Raz na dobę 250 mg.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 pmol/l), należy stosować dawkę 125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Niewydolność wątroby

Nie zaleca się leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”.

Czas trwania leczenia zależy od wskazania i od ciężkości zakażenia.

Zakażenia skóry

Ogólne wskazówki dotyczące dawkowania:

-    grzybica stóp (odmiana międzypalcowa, podeszwowa/typu mokasynowego) 2-6 tygodni,

-    grzybica skóry tułowia lub grzybica podudzi 2-4 tygodnie.

Objawy zakażenia mogą ustąpić całkowicie, dopiero po upływie wielu tygodni po wyleczeniu mikologicznym.

Zakażenia włosów i skóry owłosionej głowy Ogólne wskazówki dotyczące dawkowania:

- grzybica skóry owłosionej głowy 4 tygodnie.

Grzybica skóry owłosionej głowy występuje głównie u dzieci.

Grzybica paznokci

Leczenie trwa zwykle 6 do 12 tygodni.

Grzybica paznokci rąk:

w zdecydowanej większości przypadków grzybicy paznokci rąk wystarcza 6 tygodni leczenia. Grzybica paznokci stóp:

w zdecydowanej większości przypadków grzybicy paznokci stóp wystarcza 12 tygodni leczenia.

U niektórych pacjentów, u których występuje powolne odrastanie paznokci może być konieczne leczenie do sześciu miesięcy i dłuższe.

Całkowite ustąpienie objawów w grzybiczych zakażeniach paznokci występuje dopiero po wielu miesiącach po wyleczeniu mikologicznym i zakończeniu terapii. Zależy to od czasu, jaki jest potrzebny do odrośnięcia zdrowych paznokci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak danych wskazujących na to, aby u pacjentów w podeszłym wieku konieczne było inne dawkowanie niż u młodszych pacjentów. Należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wcześniej występującej słabszej czynności nerek lub wątroby (patrz: punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Dzieci od 2 lat

Masa ciała 15-20 kg:    62,5 mg na dobę (Należy zastosować inną, odpowiednią postać leku o

mniejszej dawce)

Masa ciała 20-40 kg:    125 mg (pół tabletki 250 mg) na dobę

Masa ciała > 40 kg:    250 mg (1 tabletka 250 mg) na dobę

Brak danych na temat leczenia dzieci młodszych niż w wieku 2 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli u pacjenta występuj ą objawy przedmiotowe i podmiotowe sugerujące zaburzenia czynności wątroby, jak np. uporczywe nudności niewyjaśnionego pochodzenia, brak apetytu, zmęczenie, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu lub jasny stolec, należy skontrolować czynność wątroby i zakończyć leczenie terbinafiną (patrz punkt 4.8. „Działania niepożądane”).

Badania farmakokinetyczne z zastosowaniem pojedynczej dawki u pacjentów z występującą chorobą wątroby wykazały, że klirens terbinafiny może zmniejszyć się o około 50%.

Ze względu na brak prospektywnych badań klinicznych dotyczących terapeutycznego zastosowania terbinafiny w postaci tabletek u pacjentów z przewlekłymi lub czynnymi chorobami wątroby, preparat ten nie jest zalecany w tej grupie pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy krwi powyżej 300 pmol/l) zalecaną dawkę należy zmniejszyć o połowę.

Badania in vitro wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm CYP2D6. Z tego względu należy obserwować pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki metabolizowane głównie przez ten enzym, jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (ang. tricyclic antidepressants, TCA), leki beta-adrenolityczne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) i inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) typu B, jeśli leki te mają wąskie zakresy terapeutyczne (patrz punkt 4.5. „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).

W razie wystąpienia następujących objawów: gorączki, bolącego gardła, świądu, rozsianej choroby skóry lub zmian skórnych z zajęciem błon śluzowych, pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”).

Dzieci

Nie są dostępne wystarczające dane dotyczące leczenia dzieci młodszych niż w wieku 2 lat.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro oraz badania na zdrowych ochotnikach sugeruj ą, że terbinafina wywiera minimalny wpływ na metabolizm antypiryny, leku wykorzystywanego jako model substancji przekształcanych przez cytochrom P450 (np. cyklosporyna, terfenadyna, triazolam, tolbutamid i doustne środki antykoncepcyjne).

Badania in vitro wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm z udziałem CYP2D6. Badania te mają znaczenie kliniczne w przypadku jednoczesnego stosowania innych leków metabolizowanych głównie przez ten enzym, takich jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (ang. TCA), leki beta-adrenolityczne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) i inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO) typu B, jeśli leki te mają wąskie zakresy terapeutyczne (patrz punkt. 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Podczas jednoczesnego stosowania terbinafiny i doustnych środków antykoncepcyjnych opisywano przypadki zaburzeń miesiączkowania i samoistnych krwotoków. Mechanizm tej możliwej interakcji nie jest znany. Eliminacja terbinafiny z osocza może ulec przyspieszeniu przez leki indukujące (np. ryfampicyna) a zwolnieniu przez leki hamujące cytochrom P 450 (jak cymetydyna). W badaniu na zdrowych ochotnikach, jednoczesne podanie pojedynczej dawki 100 mg flukonazolu, inhibitora cytochromu P 450, spowodowało zwiększenie Cmax i AUC (pole pod krzywą stężenia leku w czasie) odpowiednio o około 50 i 70%. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania tych leków, należy odpowiednio dostosować dawkę terbinafiny w postaci tabletek.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania terbinafiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu w odniesieniu do tosyczności reprodukcyjnej (patrz punkt 5.3).

Zapobiegawczo zaleca się unikanie stosowania produktu Terbigen u kobiet w ciąży.

Terbinafina przenika do mleka matki i dlatego nie należy stosować produktu Terbigen w okresie karmienia piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy się spodziewać, że Terbigen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane występują u około 10% pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych. Objawy niepożądane mają zazwyczaj charakter przejściowy. Najczęściej zdarzają się objawy niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (5%).

Zaburzenia żołądka i jelit Często (> 1/100 do < 1/10):

Uczucie wzdęcia brzucha, utrata apetytu, dyspepsja, nudności, łagodne bóle brzucha lub biegunka.

Niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100):

Zaburzenia lub utrata smaku, ustępujące zwykle w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często (> 1/100, < 1/10):

Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000):

Wysypka, pokrzywka.

Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka naskórka lub reakcje anafilaktyczne). Nadwrażliwość na światło.

W przypadku pojawienia się narastającej wysypki

leczenie należy zakończyć.

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze doniesienia (> 1/10 000):    zaostrzenie łuszczycy

Zaburzenia układu nerwowego Często (> 1/100, < 1/10): Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000):

Bóle głowy, złe samopoczucie i zmęczenie Parestezje, osłabienie czucia, zawroty głowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i

tkanki łącznej

Często (> 1/100, < 1/10):

Bóle stawowe i mięśniowe. Objawy te występują jako elementy reakcji nadwrażliwości razem z uczuleniowymi reakcjami skórnymi.

Narządy zmysłów

Niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100):

Zaburzenia lub utrata smaku, które zwykle ustępują w ciągu kilku tygodni lub miesięcy po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000):

Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych zwykle w postaci cholestazy, w rzadkich przypadkach w postaci niewydolności wątroby (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000):

Neutropenia, trombocytopenia (częstość występowania < 0,02%).

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze

doniesienia (< 1/10 000):    Zaburzenia hematologiczne, takie jak neutropenia,

trombocytopenia i agranulocytoza.

reakcje anafilaktyczne oraz choroba posurowicza wystąpienie lub zaostrzenie objawów tocznia skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego


zaburzenia psychiczne, takie jak depresja i lęk.


Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000): Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki(< 1/10 000):

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko (< 1/10 000):    nieregularne miesiączki i krwawienie

międzymiesiączkowe.

4.9. Przedawkowanie

Objawy:

Opisano wiele przypadków przedawkowania. Przyjęcie terbinafiny w dawce do 5 g powoduje bóle głowy, odruchy wymiotne, bóle brzucha i zawroty głowy.

Uzyskano całkowite ustąpienie objawów.

Leczenie:

Aby zapobiec absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka, a następnie podać węgiel aktywowany (adsorbent) i siarczan sodu (środek przeczyszczający). W razie potrzeby zastosować objawowe leczenie podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania wewnętrznego Kod ATC: D01 BA 02

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim spektrum działania przeciwgrzybiczego. W małych stężeniach terbinafna działa przeciwgrzybiczo na dermatofity i niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki wywiera działanie grzybobójcze lub grzybostatyczne, w zależności od gatunku.

Terbinafina wybiórczo zaburza wczesny etap biosyntezy sterolu u grzybów. Jest to przyczyną niedoboru ergosterolu i wewnątrzkomórkowego odkładania się skwalenu, co powoduje obumieranie komórki grzyba. Mechanizm działania terbinafiny polega na hamowaniu epoksydazy skwalenowej w błonie komórkowej grzybów.

Enzym epoksydaza skwalenowa nie jest powiązany z układem cytochromu P450. Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów i innych leków.

Po podaniu doustnym lek gromadzi się w skórze, włosach i paznokciach, osiągając stężenia wystarczaj ące, aby zapewnić aktywność grzybobójczą.

Częstość występowania oporności na lek różni się u określonych gatunków w zależności od czasu i umiejscowienia. Z tego powodu konieczne są lokalne dane, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Informacja przedstawiona poniżej jest jedynie próbą wskazania prawdopodobieństwa, czy dany drobnoujstrój może być wrażliwy na terbinafinę.

DROBNOUSTROJE

MIC90 (ąg/ml)

DROBNOUSTROJE

MIC90 (ąg/ml)

WRAŻLIWE


Grzyby

A. flavus

0,000125-2,7

A. glaucus

0,4

A. janus

0,8

A. niger

0,5-8,7

A. terreus

0,03-0,8

A. ustus

0,5

A. versicolor

1

Acremonium spp.

0,031-8,0

Alternaría spp.

0,13

Aspergillus fumigatus

0,00005-1,6

Aspergillus spp.

0,03

Bipolaris spp.

0,13

Chrysosporium spp.

0,03-0,13

Cladosporium spp.

0,03-3,4

Curvularia spp.

0,06-0,13

Epidermophyton floccosum

0,000001-0,03

Exophiata spp.

0,03-0,13

Exserohilum spp.

0,3

Fusarium spp.

0,0005->128

Geotrichum spp.

1,0

Microsporum canis

0,000006-0,03

Microsporum gypseum

0,015-0,016

Paecillomyces spp.

0,01-64

Penicillum spp.

0,03-0,06

Phialophora spp.

0,06

Pseudallescheria boydii

0,5

Rhizopus spp.

0,0005->100,0

Scedosporium spp.

< 0,032-16,0

Sporothrix spp.

0,03-0,13

Syncephalastrum spp.

0,13

Trichophyton mentagrophytes

< 0,001-0,016

Trichophyton rubrum

< 0,0001-0,25

Trichophyton tonsurans

0,001-2,0

Wangiella spp.

0,03

Drozdzaki

C. guilliermondii

0,25-2,0

C. lusitaniae

0,13-1,0

C. parapsilosis

0,03->16,0

C. tropicalis

0,06-16,0

Candida albicans

0,13->16,0

Candida glabrata

2,0-16,0

Cryptococcus neoformans

0,06->16,0

Trichosporon beigelli

0,13-1,0


NIEWRAŻLIWE

Grzyby

Aspergillus fumigatus

> 16,0

Mucor spp.

16,0->128,0

Scedosporium apiospermum

> 32,0

Scedosporium prolificans

16-32,0

Drożdżaki

C. kefyr

> 16,0


Nie ma danych na temat rozwoju oporności patogennych grzybów u ludzi podczas stosowania terbinafiny. Na podstawie przeprowadzonych in vitro badań wielu substratów, stwierdzono że mechanizmy eliminacji często dotyczące azoli, występują u niektórych gatunków drożdżaków i mogą być podstawą rozwoju oporności na terbinafinę. Z uwagi na coraz częstsze stosowanie terbinafiny, w praktyce klinicznej w przyszłości można oczekiwać występowania nabytej oporności na lek. Stwierdza się pewien stopień oporności krzyżowej między azolami a terbinafiną.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie w osoczu krwi wynosi 0,97 ą,g/ml i występuje w ciągu 2 godzin po doustnym podaniu 250 mg terbinafiny. Jednoczesne spożycie pokarmu zwiększa dostępność biologiczną terbinafiny, nie powoduje jednak konieczności modyfikacji dawki.

Terbinafina silnie wiąże się z białkami osocza (99%).

Terbinafina szybko przenika do skóry właściwej i gromadzi się w lipofilnej warstwie rogowej naskórka. Terbinafina przenika również do łoju, występuje więc w dużych stężeniach w mieszkach włosowych oraz w tych częściach skóry, w których jest dużo włosów i łoju. Wykazano również, że terbinafina już w pierwszych tygodniach leczenia przenika do paznokci. In vitro wykazano, że terbinafina jest metabolizowana przez co najmniej 7 izoenzymów układu CYP, wśród których największe znaczenie mają izoenzymy CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 i CYP2C19. In vivo terbinafina jest szybko i w dużym stopniu metabolizowana do metabolitów nie wykazujących działania przeciwgrzybiczego. Terbinafina i jej metabolity są wydalane głównie z moczem. Okres półtrwania wynosi 17 godzin. Brak dowodów świadczących o kumulacji terbinafiny.

Właściwości farmakokinetyczne terbinafiny w stanie stacjonarnym wydają się nie zależeć od wieku pacjentów. Jednakże, u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, szybkość eliminacji terbinafiny może być zmniejszona, co może prowadzić do zwiększenia stężenia leku w osoczu krwi.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia przekraczającego maksymalną ekspozycję u człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji w praktyce klinicznej.

Długotrwałe badania (trwające do 1 roku) na szczurach i psach, podczas których stosowano dawki doustne do 100 mg/kg mc. na dobę, nie wykazały wyraźnego działania toksycznego u żadnego z gatunków zwierząt. Stosując duże doustne dawki, wątrobę i nerki uznano za potencjalne narządy docelowe.

Dwuletnie badanie rakotwórczości przeprowadzone na myszach, nie wykazało obecności nowotworów ani innych nieprawidłowości, po zastosowaniu dawek doustnych do 130 mg/kg mc. (u samców) i 156 mg/kg mc. (u samic) na dobę.

Dwuletnie badanie rakotwórczości przeprowadzone na szczurach, wykazało zwiększoną częstość występowania guzów wątroby u samców po zastosowaniu największej dawki doustnej 69 mg/kg mc. Zmiany, związane z proliferacją peroksysomalną są specyficzne dla gatunku, z tego względu nie obserwowano ich w badaniach rakotwórczości u myszy, psów ani małp.

Badania na małpach, w których zastosowano duże dawki terbinafiny, wykazały zaburzenia refrakcji w oku po zastosowaniu największej dawki (poziom dawek nietoksycznych 50 mg/kg mc.). Zaburzenia te związane były z obecnością metabolitu terbinafiny w tkance oka i ustępowały po odstawieniu leku.

Nie były związane ze zmianami histologicznymi.

Standardowe badania genotoksyczności in vitro i in vivo nie wykazały właściwości mutagennych ani klastogennych.

W badaniach na szczurach i królikach nie stwierdzano niepożądanego wpływu na płodność ani na inne parametry związane z układem rozrodczym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna (E460)

Kroskarmeloza sodowa Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna (E551)

Talk (E553b)

Magnezu stearynian (E470b)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3.    Termin ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Aluminium, umieszczone w tekturowym pudełku, zawierające 6, 7, 8, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90 oraz 98 tabletek oraz 100, 250 z 500 tabletek (EAV).

Butelki HDPE zawierające 6, 7, 8, 14, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 oraz 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących stosowania i przygotowywania.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd.

Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr 11710

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.07.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

TerbiGen