Imeds.pl

Terbigen 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Terbigen, 250 mg, tabletki

(Terbinafmum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Terbigen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Terbigen

3.    Jak stosować lek Terbigen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Terbigen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Terbigen i w jakim celu się go stosuje

TerbiGen zawiera terbinafinę, substancj ę należącą do grupy leków przeciwgrzybiczych. Działa przeciwko określonym grzybom na skórze, włosach i paznokciach oraz określonym drożdżakom.

Terbigen może być przepisany przez lekarza w leczeniu:

-    zakażeń grzybiczych skóry, na powierzchni nóg lub w pachwinach, na podeszwach stóp lub między palcami stóp,

-    jeśli leczenie miejscowe (np. stosowanie kremów) nie jest wystarczająco skuteczne,

-    grzybicy paznokci,

-    grzybicy skóry owłosionej głowy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Terbigen Kiedy nie stosować leku Terbigen:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli w czasie leczenia wystąpią objawy, sugerujące zaburzenia czynności wątroby, jak np. uporczywe nudności, brak apetytu, zmęczenie, żółtaczka, ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec. Należy wówczas natychmiast przerwać przyjmowanie leku i zgłosić się do lekarza (patrz punkt 4);

-    jeśli stwierdzono chorobę wątroby: nie zaleca się stosowania leku Terbigen.

-    jeśli stwierdzono nieprawidłową czynność nerek. W takim przypadku    lekarz zaleci zmniejszenie

dawki (patrz punkt 3)

-    jeśli jednocześnie stosuje się leki, które są metabolizowane przez niektóre enzymy, jak np. niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), niektóre leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach serca lub w przypadku wysokiego ciśnienia śródgałkowego (leki beta-adrenolityczne, a także leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (inhibitory monoaminooksydazy typu B) (patrz „Inne leki i Terbigen”);

-    jeśli podczas stosowania leku Terbigen wystąpi jeden z następujących objawów: wysoka gorączka lub ból gardła, silny świąd, ciężka choroba skóry oraz choroba skóry i błon śluzowych, należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 4).

-    lek Terbigen należy stosować ostrożnie u pacjentów z łuszczycą, ze względu na występujące bardzo rzadko przypadki zaostrzenia łuszczycy (patrz punkt 4).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub jeśli dotyczyło w przeszłości.

Inne leki i Terbigen

Należy brać pod uwagę poniższe stwierdzenia nawet, jeśli leki były stosowane w przeszłości lub będą stosowane w najbliższej przyszłości.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Terbigen może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami.

Oznacza to, że leki te mogą nawzajem zmieniać swoje działanie (również nasilać działania niepożądane).

Te oraz inne interakcje mogą wystąpić podczas jednoczesnego stosowania leku Terbigen z:

-    lekami metabolizowanymi głównie przez niektóre enzymy wątrobowe (CYP2D6), jak leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach serca lub w przypadku wysokiego ciśnienia śródgałkowego (leki beta-adrenolityczne), leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (inhibitory monoaminooksydazy typu B): Terbinafina może hamować rozpad tych leków, dlatego lekarz musi dostosować dawkowanie leków.

-    doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, gdyż w niektórych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia miesiączkowania i (lub) krwawienie międzymiesiączkowe;

-    lekami wywierającymi wpływ na enzymy wątrobowe, jak np. ryfampicyna (stosowana w leczeniu gruźlicy), która przyspiesza wydalanie terbinafiny; cymetydyna (stosowana w chorobie wrzodowej żołądka), która spowalnia wydalanie terbinafiny. Lekarz może musieć dostosować dawkowanie terbinafiny.

W tym punkcie ulotki informacyjnej leki są wymienione jako substancje czynne lub grupy, do których należy dana substancja. Należy zapoznać się z nazwą własną danego leku. Dlatego też, aby dowiedzieć się jaką substancję czynną zawiera dany lek, należy zapoznać się z treścią zawartą na opakowaniu leku lub w ulotce dołączonej do opakowania lub należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

Terbigen z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie ma wpływu na lek.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Działanie terbinafiny na kobiety w ciąży jest nieznane. Z tego powodu, lek Terbigen nie powinien być stosowane w czasie ciąży, z wyjątkiem sytuacji, w których lekarz wyraźnie zaleci stosowanie tego leku. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Karmienie piersią

Terbinafina przenika do mleka kobiecego. Z tego powodu, nie wolno stosować leku Terbigen w czasie karmienia piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbigen nie powinien wywierać wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Terbigen Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

Zalecana dawka to jedna tabletka 250 mg raz na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku od 2 lat Masa ciała od 15 do 20 kg

62,5 mg raz na dobę. Tej dawki nie można uzyskać stosując tabletki Terbigen 250 mg. Należy wówczas zastosować inny, dostępny na rynku, lek zawieraj ący terbinafinę.

Masa ciała od 20 kg do 40 kg.

125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Masa ciała powyżej 40 kg.

250 mg raz na dobę (jedna tabletka 250 mg).

Pacjenci z niewydolnościa nerek

125 mg raz na dobę (pół tabletki 250 mg).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie zaleca się stosowania leku Terbigen 250 mg u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami.

W razie wrażenia, że działanie leku Terbigen jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Sposób i droga podania

Należy umieścić tabletkę na języku, a następnie połknąć popijając dużą ilością wody.

Częstość podawania

Należy pamiętać o przyjmowaniu leku i zażywaniu leku do końca cyklu leczenia, aby mieć pewność, że zakażenie grzybicze lub drożdżakami zostało zwalczone. Przyjmowanie leku o tej samej porze każdego dnia daje najlepszy efekt. Pomaga to w zapamiętaniu, kiedy należy przyjąć kolejną tabletkę.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia jest uzależniony od rodzaju i natężenia zakażenia. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry trwa zazwyczaj od 2 do 6 tygodni. Leczenie zakażeń grzybiczych skóry owłosionej głowy trwa zazwyczaj 4 tygodnie. Leczenie zakażeń grzybiczych paznokci trwa zazwyczaj od 6 do 12 tygodni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Terbigen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do najczęstszych objawów przedawkowania leku w wyniku przyjęcia dawki do 5 g na dobę należą: bóle głowy, wymioty, bóle brzucha i zawroty głowy.

Pominięcie zastosowania leku Terbigen

Należy przyjąć pominiętą dawkę, jeśli nie zbliża się pora przyjęcia następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Lek Terbigen przyjmować tylko raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Terbigen

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo będzie trwało leczenie lekiem Terbigen. Nie należy przerywać leczenia przed zakończenie zaleconego cyklu, ponieważ zakażenie może nie być całkowicie wyleczone. Od zakończenia leczenia może upłynąć kilka tygodni zanim ustąpią wszystkie objawy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Terbigen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    ból głowy,

•    brak apetytu,

•    wzdęcia brzucha,

•    ból brzucha,

•    biegunka,

•    wymioty i zgaga (dyspepsja),

•    nudności,

•    wysypka skórna z silnym swędzeniem i tworzeniem się pęcherzy (wysypka lub pokrzywka),

•    ból mięśni, ból stawów,

•    zmęczenie, złe samopoczucie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

•    zaburzenia smaku, w tym utrata smaku.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    reakcje anafilaktyczne,

•    zawroty głowy,

•    drętwienie i mrowienie, zmniejszona wrażliwość (hipestezja),

•    żółtaczka cholestatyczna (może objawiać się żółtym zabarwieniem skóry i białek oczu) oraz niewydolność wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

• ciężka reakcja nadwrażliwości z (wysoką) gorączką, czerwonymi plamami na skórze, bólem stawów i (lub) stanem zapalnym oka (zespół Stevensa-Johnsona),

•    ciężka, nagła reakcja nadwrażliwości związana z gorączką oraz pojawianiem się pęcherzy na skórze lub swędzenia skóry (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

•    ciężka reakcja alergiczna powoduj ąca opuchliznę twarzy lub gardła.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

• ciężkie zaburzenia hematologiczne związane z wysoką gorączką, ostrym bólem gardła i owrzodzeniem jamy ustnej (agranulocytoza),

•    zaburzenia hematologiczne związane ze zwiększoną wrażliwością na zakażenia (neutropenia), zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia),

•    pojawienie się lub zaostrzenie objawów tocznia skórnego lub tocznia rumieniowatego układowego,

•    uczucie niepewności,

•    depresja,

•    zaostrzenie łuszczycy,

•    nieregularna miesiączka, krwawienie międzymiesiączkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Terbigen

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępny dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Terbigen

-    Substancją czynną leku jest: 250 mg terbinafiny w postaci chlorowodorku terbinafiny

-    Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: celuloza mikrokrystaliczna (E460), kroskarmeloza sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna (E551), talk (E553b) i magnezu stearynian (E470b).

Jak wygląda lek Terbigen i co zawiera opakowanie

Białe lub białawe tabletki z napisem „TF/250” na jednej stronie oraz „G” na drugiej stronie. Tabletki mają linię podziału. Lek Terbigen jest dostępny w pudełkach i blistrach zawierających 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd.

Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

Wytwórcy Generics [UK] Ltd.

Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1 TL Wielka Brytania

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate,

Grange Road Dublin 13 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawicielstwa podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa Tel: +48 22 546 64 00 Fax: +48 22 644 22 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2012

6