Imeds.pl

Terbinafina 250 Mg Tabletki 250 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Terbinafina 250 mg tabletki

(Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Terbinafina 250 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Terbinafina 250 mg

3.    Jak przyjmować Terbinafina 250 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Terbinafina 250 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Terbinafina 250 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Terbinafina 250 mg Tabletki należy do leków przeciwgrzybiczych i może być stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych skóry (w tym zakażeń skóry pomiędzy palcami rąk i nóg) i paznokci.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku leku Terbinafina 250 mg

Kiedy nie przyjmować leku Terbinafina 250 mg Tabletki

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6),

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku Terbinafina 250 mg.

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

•    w przypadku łuszczycy lub tocznia rumieniowatego,

•    w przypadku chorób nerek,

Jeśli przed przyjęciem tego leku wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Dzieci:

Terbinafina nie jest wskazana do stosowania u dzieci.

Inne leki i Terbinafina 250 mg

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent stosuje obecnie lub ostatnio lub planuje stosować którykolwiek z następujących leków:

W szczególności:

• lek przeciwbakteryjny - ryfampicyna,

• lek przeciwwrzodowy - cymetydyna,

•    leki przeciwgrzybicze takie jak flukonazol lub ketokonazol,

•    leki stosowane w chorobach serca takie jak amiodaron,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak dezipramina, klomipramina lub lofepramina,

•    niektóre leki przeciwdepresyjne zwane wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, np. paroksetyna,

•    cyklosporyna, lek stosowany w celu kontrolowania układu odpornościowego w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepionych narządów,

•    niektóre leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, np. selegilina stosowana w chorobie Parkinsona,

• leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, takie jak atenolol lub karwedylol,

•    doustne środki antykoncepcyjne („pigułki antykoncepcyjne”), ponieważ mogą wystąpić nieregularne miesiączki lub nagłe krwawienia międzymiesiączkowe,

•    meksyletyna i propafenon stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca,

•    warfaryna - lek przeciwzakrzepowy,

•    kofeina.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach roślinnych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią nie powinna przyjmować leku Terbinafina 250 mg, chyba że lekarz prowadzący zadecyduje inaczej. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w czasie stosowania leku Terbinafina 250 mg pacjentka zajdzie w ciążę.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbinafina 250 mg Tabletki nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zgłaszano przypadki zawrotów głowy lub oszołomienia podczas przyjmowania tego leku. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Terbinafina 250 mg tabletki

Terbinafinę 250 mg należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecił lekarz.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku

Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia i stopnia jego zaawansowania. Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody. Tabletki można stosować z pokarmem lub niezależnie od jedzenia.

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub jego nerki nie pracują prawidłowo należy zwrócić się do lekarza przed przyjęciem leku.

Czas trwania leczenia

Lekarz zadecyduje jak długo będzie trwało leczenie terbinafiną.

Zwykle w przypadku grzybiczych zakażeń skóry leczenie prawdopodobnie potrwa 4 tygodnie.

W przypadku zakażeń grzybiczych skóry w okolicach narządów płciowych leczenie zwykle trwa od 2 do 4 tygodni, a w przypadku zakażeń grzybiczych stóp od 2 do 6 tygodni.

W przypadku zakażeń grzybiczych paznokci leczenie może trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy, jednakże leczenie zakażeń grzybiczych paznokci palców nóg może trwać 6 miesięcy lub dłużej.

Całkowite ustąpienie objawów zakażeń grzybiczych może nastąpić dopiero po kilku tygodniach po zakończeniu leczenia i wyleczeniu zakażenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terbinafina 250 mg Tabletki

Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku, u pacjenta mogą wystąpić mdłości i zawroty głowy oraz bóle głowy i (lub) brzucha. Należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i kilka tabletek, aby lekarz zorientował się jaki lek został zażyty.

Pominięcie przyjęcia leku Terbinafina 250 Tabletki

W takim przypadku należy zażyć lek zaraz kiedy się o tym przypomniało. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku Terbinafina 250 mg Tabletki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Terbinafina 250 mg Tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast powiadomić o tym lekarza, gdyż ich zlekceważenie może prowadzić do wystąpienia bardzo ciężkich objawów:

•    nieoczekiwane reakcje skórne, np. wysypka i(lub) pęcherze i bąble na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (w tym obejmujące znaczne części całego ciała),

•    obrzęk twarzy, języka i(lub) gardła, ostre zaczerwienienie skóry (pokrzywka) i(lub) trudności w połykaniu i(lub) w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy). Może to być reakcja alergiczna.

•    wysoka temperatura, objawy grypopodobne lub zapalenie migdałków (ból gardła),

•    opisano zaburzenia czynności wątroby, których objawami mogą być: zażółcenie skóry, świąd, nudności o nieznanej przyczynie i utrzymujące się nudności (mdłości), zmęczenie, wymioty (mdłości), zabarwiony na ciemno mocz, jasne stolce i ból brzucha.

•    wszelkie objawy niewyjaśnionych uporczywych nudności, zmniejszonego apetytu, zmęczenia, wymiotów, bólu w nadbrzuszu lub żółtaczki, ciemnego zabarwienia moczu lub bladych fekalii,

•    wysypka skórna,

•    wszelkie choroby krwi takie jak neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia.

Jeśli pacjent ma wątpliwości w przypadku odczuwania powyższych objawów, powinien porozmawiać o tym z lekarzem. Lekarz objaśni co należy obserwować i jak należy postępować.

Opisano następujące objawy niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): zmniejszenie apetytu, ból brzucha lub uczucie pełności, biegunka, niestrawność, nudności (mdłości), wysypka, pokrzywka (zaczerwienienie skóry swędzenie), stawów i / lub bóle mięśni.

Częste (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 10pacjentów): ból głowy Niezbyt częste (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 100pacjentów):

utrata smaku i zaburzenia smaku (zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia, jednak zaburzenia mogą trwać jakiś czas i wpływać na apetyt).

Rzadkie (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 1 000pacjentów): niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 10 000pacjentów):, utrata włosów, łysienie, obrzęk występuje tuż poniżej powierzchni skóry lub śluzówki, skóry i układowy toczeń rumieniowaty (choroba wywołująca bóle stawów, wysypkę i gorączkę), toksyczno-rozpływna martwica naskórka (ciężka choroba z pęcherzami na skórze), zespół Stevensa Johnsona (ciężka choroba z pęcherzami na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych) i niektóre choroby krwi obejmujące neutropenię, pancytopenię, małopłytkowość i agranulocytozę (zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi), poważne reakcje alergiczne powodują wysypkę i miejscowy obrzęk szczególnie twarzy i gardła, zawroty głowy, drętwienie i mrowienie ("szpilki i igły"), zmęczenie.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niedokrwistość, przesadne reakcje alergiczne, niepokój, depresja, brak lub utrata węchu, utrata słuchu, dzwonienie w uszach, zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki lub wątroby, zażółcenie skóry, niedrożność żółci, wrażliwość na światło w tym reakcje skórne, objawy grypopodobne, gorączka, fosfokinazy kreatyniny we krwi, utrata masy ciała, ogólne złe samopoczucie

Odnotowano również objawy niepożądane takie jak:

ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka lub pęcherze z wykwitami ropnymi.

Jeśli pacjent choruje na łuszczycę, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zaostrzenie łuszczycy pod wpływem stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek terbinafina 250 mg tabletki Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Terbinafina 250 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku, po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Tabletki pozostałe po zakończeniu leczenia należy zwrócić farmaceucie.

Nie stosować leku Terbinafina 250 mg jeśli zauważy się jakiekolwiek oznaki rozpadu tabletek, takie jak odłamania, złamania, zmiana barwy, należy pokazać je przed zażyciem farmaceucie, w celu uzyskania porady.

Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na śmieci. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowania pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Terbinafina 250 mg

-    Substancją czynną leku jest terbinafina (każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny w postaci terbinafiny chlorowodorku),

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, hypromelozę, karboksymetyloskrobię sodową (Typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Terbinafina 250 mg Tabletki i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest barwy białej, jest okrągła, ma wytłoczoną literę T po j ednej stronie i rowek po drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry.

Jedno opakowanie zawiera 14 lub 28 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska

Wytwórcy:

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ Wielka Brytania

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg Niemcy

Arrow Pharm (Malta) Limited, Unit 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Malta

Medicofarma S.A, ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Czechy:

Finlandia:

Holandia:

Malta:

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Słowenia:

Węgry:

Wielka Brytania: Włochy:


Terbinafine Arrow 250 mg Comprimes Terbinafini Arrow

Terbinafin recept Pharma 250 mg tabletti Terbinafine 250 mg Tabletten Terbinafine 250 mg Tablets Terbina-Q 250 mg Tabletten Terbinafin Recept Terbinafina 250 mg Tabletki Terbinafina Arrolina 250mg Comprimidos Terbinafin Arrow 250 mg tablete Terbinafin Arrow 250 mg Terbinafine 250 mg Tabletta Terbinafine 250 mg Tablets Terbinafina Arrow 250 mg Compresse

Data zatwierdzenia ulotki: 20.12.2012

5