+ iMeds.pl

Terbinafina 250 mg tabletki 250 mgUlotka Terbinafina 250 mg tabletki

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Terbinafina 250 mg tabletki

(Terbinafinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera informacje ważne dla pacjenta

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Terbinafina 250 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Terbinafina 250 mg

3.    Jak przyjmować Terbinafina 250 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Terbinafina 250 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Terbinafina 250 mg i w jakim celu się go stosuje

Lek Terbinafina 250 mg Tabletki należy do leków przeciwgrzybiczych i może być stosowany w leczeniu ciężkich zakażeń grzybiczych skóry (w tym zakażeń skóry pomiędzy palcami rąk i nóg) i paznokci.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku leku Terbinafina 250 mg

Kiedy nie przyjmować leku Terbinafina 250 mg Tabletki

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6),

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem leku Terbinafina 250 mg.

Należy zachować szczególną ostrożność jeśli:

•    w przypadku łuszczycy lub tocznia rumieniowatego,

•    w przypadku chorób nerek,

Jeśli przed przyjęciem tego leku wystąpi którakolwiek z powyższych sytuacji należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Dzieci:

Terbinafina nie jest wskazana do stosowania u dzieci.

Inne leki i Terbinafina 250 mg

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent stosuje obecnie lub ostatnio lub planuje stosować którykolwiek z następujących leków:

W szczególności:

• lek przeciwbakteryjny - ryfampicyna,

• lek przeciwwrzodowy - cymetydyna,

•    leki przeciwgrzybicze takie jak flukonazol lub ketokonazol,

•    leki stosowane w chorobach serca takie jak amiodaron,

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, takie jak dezipramina, klomipramina lub lofepramina,

•    niektóre leki przeciwdepresyjne zwane wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, np. paroksetyna,

•    cyklosporyna, lek stosowany w celu kontrolowania układu odpornościowego w celu zapobiegania odrzucenia przeszczepionych narządów,

•    niektóre leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, np. selegilina stosowana w chorobie Parkinsona,

• leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, takie jak atenolol lub karwedylol,

•    doustne środki antykoncepcyjne („pigułki antykoncepcyjne”), ponieważ mogą wystąpić nieregularne miesiączki lub nagłe krwawienia międzymiesiączkowe,

•    meksyletyna i propafenon stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca,

•    warfaryna - lek przeciwzakrzepowy,

•    kofeina.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach roślinnych.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży lub karmi piersią nie powinna przyjmować leku Terbinafina 250 mg, chyba że lekarz prowadzący zadecyduje inaczej. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w czasie stosowania leku Terbinafina 250 mg pacjentka zajdzie w ciążę.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Terbinafina 250 mg Tabletki nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zgłaszano przypadki zawrotów głowy lub oszołomienia podczas przyjmowania tego leku. Jeśli pacjent odczuwa zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn.

3. Jak przyjmować lek Terbinafina 250 mg tabletki

Terbinafmę 250 mg należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecił lekarz.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku

Dawka leku zależy od rodzaju zakażenia i stopnia jego zaawansowania. Zwykle stosowana dawka to jedna tabletka na dobę. Tabletkę należy połykać w całości popijając szklanką wody. Tabletki można stosować z pokarmem lub niezależnie od jedzenia.

Jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub jego nerki nie pracują prawidłowo należy zwrócić się do lekarza przed przyjęciem leku.

Czas trwania leczenia

Lekarz zadecyduje jak długo będzie trwało leczenie terbinafiną.

Zwykle w przypadku grzybiczych zakażeń skóry leczenie prawdopodobnie potrwa 4 tygodnie.

W przypadku zakażeń grzybiczych skóry w okolicach narządów płciowych leczenie zwykle trwa od 2 do 4 tygodni, a w przypadku zakażeń grzybiczych stóp od 2 do 6 tygodni.

W przypadku zakażeń grzybiczych paznokci leczenie może trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy, jednakże leczenie zakażeń grzybiczych paznokci palców nóg może trwać 6 miesięcy lub dłużej.

Całkowite ustąpienie objawów zakażeń grzybiczych może nastąpić dopiero po kilku tygodniach po zakończeniu leczenia i wyleczeniu zakażenia.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terbinafina 250 mg Tabletki

Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku, u pacjenta mogą wystąpić mdłości i zawroty głowy oraz bóle głowy i (lub) brzucha. Należy natychmiast porozumieć się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tę ulotkę i kilka tabletek, aby lekarz zorientował się jaki lek został zażyty.

Pominięcie przyjęcia leku Terbinafina 250 Tabletki

W takim przypadku należy zażyć lek zaraz kiedy się o tym przypomniało. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku Terbinafina 250 mg Tabletki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Terbinafina 250 mg Tabletki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast powiadomić o tym lekarza, gdyż ich zlekceważenie może prowadzić do wystąpienia bardzo ciężkich objawów:

•    nieoczekiwane reakcje skórne, np. wysypka i(lub) pęcherze i bąble na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych (w tym obejmujące znaczne części całego ciała),

•    obrzęk twarzy, języka i(lub) gardła, ostre zaczerwienienie skóry (pokrzywka) i(lub) trudności w połykaniu i(lub) w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy). Może to być reakcja alergiczna.

•    wysoka temperatura, objawy grypopodobne lub zapalenie migdałków (ból gardła),

•    opisano zaburzenia czynności wątroby, których objawami mogą być: zażółcenie skóry, świąd, nudności o nieznanej przyczynie i utrzymujące się nudności (mdłości), zmęczenie, wymioty (mdłości), zabarwiony na ciemno mocz, jasne stolce i ból brzucha.

•    wszelkie objawy niewyjaśnionych uporczywych nudności, zmniejszonego apetytu, zmęczenia, wymiotów, bólu w nadbrzuszu lub żółtaczki, ciemnego zabarwienia moczu lub bladych fekalii,

•    wysypka skórna,

•    wszelkie choroby krwi takie jak neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia.

Jeśli pacjent ma wątpliwości w przypadku odczuwania powyższych objawów, powinien porozmawiać o tym z lekarzem. Lekarz objaśni co należy obserwować i jak należy postępować.

Opisano następujące objawy niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): zmniejszenie apetytu, ból brzucha lub uczucie pełności, biegunka, niestrawność, nudności (mdłości), wysypka, pokrzywka (zaczerwienienie skóry swędzenie), stawów i / lub bóle mięśni.

Częste (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 10pacjentów): ból głowy Niezbyt częste (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 100pacjentów):

utrata smaku i zaburzenia smaku (zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia, jednak zaburzenia mogą trwać jakiś czas i wpływać na apetyt).

Rzadkie (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 1 000pacjentów): niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadkie (występujące rzadziej aniżeli u 1 na 10 000pacjentów):, utrata włosów, łysienie, obrzęk występuje tuż poniżej powierzchni skóry lub śluzówki, skóry i układowy toczeń rumieniowaty (choroba wywołująca bóle stawów, wysypkę i gorączkę), toksyczno-rozpływna martwica naskórka (ciężka choroba z pęcherzami na skórze), zespół Stevensa Johnsona (ciężka choroba z pęcherzami na skórze, ustach, oczach i narządach płciowych) i niektóre choroby krwi obejmujące neutropenię, pancytopenię, małopłytkowość i agranulocytozę (zmniejszenie liczby różnych rodzajów komórek krwi), poważne reakcje alergiczne powodują wysypkę i miejscowy obrzęk szczególnie twarzy i gardła, zawroty głowy, drętwienie i mrowienie ("szpilki i igły"), zmęczenie.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): niedokrwistość, przesadne reakcje alergiczne, niepokój, depresja, brak lub utrata węchu, utrata słuchu, dzwonienie w uszach, zapalenie naczyń krwionośnych, zapalenie trzustki lub wątroby, zażółcenie skóry, niedrożność żółci, wrażliwość na światło w tym reakcje skórne, objawy grypopodobne, gorączka, fosfokinazy kreatyniny we krwi, utrata masy ciała, ogólne złe samopoczucie

Odnotowano również objawy niepożądane takie jak:

ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka lub pęcherze z wykwitami ropnymi.

Jeśli pacjent choruje na łuszczycę, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zaostrzenie łuszczycy pod wpływem stosowania leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek terbinafina 250 mg tabletki Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Terbinafina 250 mg po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku, po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Tabletki pozostałe po zakończeniu leczenia należy zwrócić farmaceucie.

Nie stosować leku Terbinafina 250 mg jeśli zauważy się jakiekolwiek oznaki rozpadu tabletek, takie jak odłamania, złamania, zmiana barwy, należy pokazać je przed zażyciem farmaceucie, w celu uzyskania porady.

Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na śmieci. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowania pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Terbinafina 250 mg

-    Substancją czynną leku jest terbinafina (każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny w postaci terbinafiny chlorowodorku),

-    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, krzemionkę koloidalną bezwodną, hypromelozę, karboksymetyloskrobię sodową (Typ A), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Terbinafina 250 mg Tabletki i co zawiera opakowanie

Każda tabletka jest barwy białej, jest okrągła, ma wytłoczoną literę T po j ednej stronie i rowek po drugiej stronie.

Tabletki pakowane są w blistry.

Jedno opakowanie zawiera 14 lub 28 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Arrow Poland S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska

Wytwórcy:

Arrow Generics Limited, Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4SZ Wielka Brytania

Juta Pharma GmbH, Gutenbergstrasse 13, 24941 Flensburg Niemcy

Arrow Pharm (Malta) Limited, Unit 62, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Malta

Medicofarma S.A, ul. Kozienicka 97, 26-600 Radom, Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Czechy:

Finlandia:

Holandia:

Malta:

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Portugalia:

Słowacja:

Słowenia:

Węgry:

Wielka Brytania: Włochy:


Terbinafine Arrow 250 mg Comprimes Terbinafini Arrow

Terbinafin recept Pharma 250 mg tabletti Terbinafine 250 mg Tabletten Terbinafine 250 mg Tablets Terbina-Q 250 mg Tabletten Terbinafin Recept Terbinafina 250 mg Tabletki Terbinafina Arrolina 250mg Comprimidos Terbinafin Arrow 250 mg tablete Terbinafin Arrow 250 mg Terbinafine 250 mg Tabletta Terbinafine 250 mg Tablets Terbinafina Arrow 250 mg Compresse

Data zatwierdzenia ulotki: 20.12.2012

5

Terbinafina 250 mg tabletki

Charakterystyka Terbinafina 250 mg tabletki

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Terbinafina 250 mg Tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 250 mg terbinafiny, co odpowiada 281,25 mg terbinafiny chlorowodorku. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Tabletki barwy białej, okrągłe, z literą „T” po jednej stronie i rowkiem po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry i paznokci (jak: grzybica tułowia, grzybica pachwin , grzybica stóp) wywołane przez dermatofity, takie jak Trichophyton (T. rubrum, T. mentagrophytes,    T.

verrucosum, T. Tonsurans, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum, gdy doustne leczenie jest wskazane, ze względu na umiejscowienie lub rozległość zakażenia.

Leczenie grzybicy paznokci.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwgrzybiczych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Zwykle stosowana dawka wynosi 250 mg na dobę, przy czym czas trwania leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Zakażenia skóry

Czas leczenia jest zwykle następujący:

-    grzybica stóp (międzypalcowa, typ podeszwowy/mokasynowy):    2 do 6 tygodni,

-    grzybica tułowia:    4 tygodnie,

-    grzybica pachwin:    2 do 4 tygodni.

Grzybica _ paznokci

Czas leczenia większości pacjentów wynosi od 6 tygodni do 3 miesięcy. Można przewidzieć, że leczenie pacjentów z zakażeniem paznokci palców rąk, paznokci palców stopy - oprócz palucha, lub leczenie młodych pacjentów, będzie trwać krócej niż 3 miesiące. Leczenie zakażeń paznokci palców stóp przez 3 miesiące jest zwykle wystarczające, jednak u nielicznych pacjentów może być konieczne leczenie 6-miesięczne lub dłuższe. Niedostateczne odrastanie paznokcia podczas pierwszych tygodni leczenia pozwala na identyfikację tych pacjentów, u których prawdopodobnie będzie konieczne dłuższe leczenie - do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia, w czasie których wyrośnie zdrowy paznokieć.

Całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia może nastąpić dopiero po kilku tygodniach po wyleczeniu mikologicznym.

Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów.

Zaburzenia czynności wątroby

Lek Terbinafina w tabletkach nie jest zalecany u pacjentów z przewlekłą lub aktywną chorobą wątroby (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia czynności nerek

Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie chorych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i 5.2 Własności farmakokinetyczne).

Stosowanie u _pacjentów w _podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na to, że pacjenci w podeszłym wieku wymagają innego dawkowania i mogą u nich występować działania niepożądane inne niż u młodszych pacjentów. W przypadku przepisania terbinafiny w tabletkach w tej grupie wiekowej należy brać pod uwagę możliwość wcześniej istniejących zaburzeń czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dzieci i młodzież

Stosowanie terbinafiny nie jest wskazane w leczeniu dzieci.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą, niezależnie od posiłku.

4.3    Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na terbinafinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Terbinafina.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Czynność wątroby

Lek Terbinafina nie zaleca się u pacjentów z przewlekłą lub aktywną chorobą wątroby. Przed przepisaniem terbinafiny, należy zbadać czynność wątroby. Hepatotoksyczność może wystąpić u pacjentów z lub bez istniejącej wcześniej choroby wątroby, dlatego zaleca się przeprowadzenie okresowych (po 4-6 tygodniach leczenia) badań czynności wątroby. Leczenie Terbinafiną należy natychmiast przerwać w przypadku podwyższonych wyników badań czynności wątroby. Bardzo rzadko odnotowano przypadki ciężkiej niewydolności wątroby (niektóre ze skutkiem śmiertelnym, lub wymagające przeszczepu wątroby) u pacjentów leczonych Terbinafiną w tabletkach. W większości przypadków niewydolności wątroby pacjenci byli z innymi poważnymi schorzeniami i nie ma pewności co do związku przyczynowego ze stosowaniem terbinafiny (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Pacjentów, którym przepisano terbinafinę należy ostrzec o konieczności natychmiastowego zgłoszenia jakichkolwiek objawów niewyjaśnionych uporczywych nudności, utraty apetytu, zmęczenia, wymiotów, bólu w prawym nadbrzuszu lub żółtaczce, ciemnym moczu lub jasnych fekali. Pacjenci u których wystąpią takie objawy, muszą przerwać stosowanie leku Terbinafina, a czynność wątroby natychmiast ulegnie poprawie.

Wpływ na skórę

Ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka) bardzo rzadko odnotowano u pacjentów przyjmujących terbinafinę. Jeśli wystąpi wysypka, leczenie terbinafiną należy przerwać.

Wpływ na układ krwiotwórczy

Bardzo rzadkie przypadki zaburzeń krwi (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia) zgłaszano u pacjentów leczonych terbinafiną. Etiologia wszelkich zaburzeń krwi, które występują u pacjentów leczonych terbinafiną powinna zostać oceniona i należy rozważyć ewentualną zmianę dawkowania leku w tym zaprzestania leczenia terbinafiną.

Wpływ na czynność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny w surowicy powyżej 300 mikro mol/l) nie zaleca się stosowania terbinafiny, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2 Własności farmakokinetyczne).

Terbinafinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów z istniejącą wcześniej łuszczycą lub toczniem rumieniowatym, ponieważ zgłaszano bardzo rzadkie przypadki tocznia rumieniowatego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na terbinafinę.

Klirens osoczowy terbinafiny może być nasilony przez leki, które indukują metabolizm (takie jak ryfampicyna) lub osłabiony przez leki hamujące cytochrom P450 (takie jak cymetydyna). Kiedy jest konieczne jednoczesne stosowanie tych leków, dawka tabletek terbinafiny powinna być odpowiednio dostosowana.

Następujące produkty lecznicze mogą zwiększać działanie lub stężenie w osoczu terbinafiny. Cymetydyna zmniejszyła klirens terbinafiny o 33%.

W wyniku hamowania enzymów CYP2C9 i CYP3A4 flukonazol zwiększa Cmax i AUC terbinafiny odpowiednio 52% i 69%. Podobne zwiększenie ekspozycji może wystąpić, gdy inne leki, które hamują zarówno CYP2C9 i CYP3A4, takie jak ketokonazol i amiodaron są podawane jednocześnie z terbinafiną.

Następujące produkty lecznicze mogą zmniejszać działanie lub stężenie terbinafiny w osoczu. Ryfampicyna zwiększa klirens terbinafiny o 100%.

Wpływ terbinafiny na inne produkty lecznicze.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych in vitro oraz u zdrowych ochotników, terbinafina wykazuje niewielki potencjał hamowania lub zwiększenie klirensu większości leków, które są metabolizowane przez układ cytochromu P450 (np. terfenadyna, triazolam, tolbutamid lub doustne środki antykoncepcyjne), z wyjątkiem tych, które są metabolizowane przez CYP2D6 (patrz poniżej).

Terbinafina nie wpływa na klirens antypiryny lub digoksyny.

Odnotowano kilka przypadków nieregularnego miesiączkowania u pacjentek przyjmujących terbinafinę w tabletkach jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, aczkolwiek są to nieliczne przypadki w porównaniu do pacjentek przyjmujących tylko same doustne środki antykoncepcyjne.

Terbinafma może nasilać działanie lub stężenie w osoczu następujących produktów leczniczych. Kofeina

Terbinafma zmniejszyła klirens kofeiny podawanej dożylnie o 19%.

Związki metabolizowane głównie przez CYP2D6.

Badania in vitro i in vivo wykazały, że terbinafma hamuje metabolizm związany z CYP2D6. Odkrycie to może mieć znaczenie kliniczne dla związków metabolizowanymi głównie przez CYP2D6, np. niektóre związki należące do następujących grup leków, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), beta-adrenolityki, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), leki przeciwarytmiczne (w tym klasy 1A, 1B i 1C) i inhibitory monoaminooksydazy (MAO-Is) typu B, zwłaszcza jeśli mają też wąskie okno terapeutyczne (patrz 4.4. specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Terbinafma zmniejszenie klirens dezypraminy o 82%.

Terbinafma może nasilać działanie lub zwiększać stężenie w osoczu następujących produktów leczniczych.

Terbinafma zwiększyła klirens cyklosporyny o 15%.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano toksycznego działania na płód ani na płodność zwierząt. Ponieważ doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest bardzo ograniczone, terbinafinę w tabletkach nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga leczenia doustnego terbinafiną oraz potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Laktacja

Terbinafina przenika do mleka matek dlatego u kobiet karmiących piersią nie należy stosować terbinafiny doustnie.

Płodność

Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu terbinafiny na płód i płodność wskazują brak działań niepożądanych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leczenia terbinafiną w tabletkach na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy jako działania niepożądane nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były obserwowane w badaniach klinicznych lub w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu.

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujących, według następującej konwencji:

Częstość występowania reakcji niepożądanych została określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10);

niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tabela 1._

Zaburzenia krwi i układu chłonnego_

Bardzo rzadko: neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia

Częstość nieznana: anemia_

Zaburzenia układu immunologicznego_

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy, wystąpienie lub nasilenie postaci skórnej lub układowej tocznia rumieniowatego

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, reakcje przypominające chorobę posurowiczą_

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania_

Bardzo często: zmniejszony apetyt_

Zaburzenia układu nerwowego_

Często: ból głowy

Niezbyt często: zaburzenie smaku**, brak odczucia smaku**

Bardzo rzadko: zawroty głowy, parestezje, niedoczulica

Częstość nieznana: utrata powonienia_

Zaburzenia psychiczne_

Częstość nieznana: niepokój, depresja*_

Zaburzenia ucha i błędnika_

Częstość nieznana: niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach_

Zaburzenia naczyniowe_

Częstość nieznana: Zapalenie naczyń_

Zaburzenia żołądka i jelit_

Bardzo często: wzdęcie brzucha, ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności

Częstość nieznana: zapalenie trzustki_

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych_

Rzadko: niewydolność wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana: zapalenie wątroby, żółtaczka, cholestaza_

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej_

Bardzo często: wysypka, pokrzywka

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie.

Częstość nieznana: nadwrażliwość na światło, fotodermatoza, reakcje alergiczne związane z

nadwrażliwością na światło i nieznaczna polimorficzna wysypka_

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej_

Bardzo często: bóle stawów, bóle mięśni

Częstość nieznana: rabdomioliza_

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania_

Bardzo rzadko: zmęczenie

Częstość nieznana: objawy grypopodobne, gorączka_

Badania diagnostyczne_

Częstość nieznana: zwiększenie stężenia we krwi fosfokinazy kreatyniny, zmniejszenie masy

ciała***_

* Niepokój i objawy depresyjne związane z zaburzeniem smaku.

** Zaburzenia smaku w tym utrata smaku, które zwykle ustępuje powoli po odstawieniu leku. Zgłaszano pojedyncze przypadki długotrwałej utraty smaku.

*** Odnotowano przypadki długotrwałego zaburzenia smaku, czasami prowadzącego do zmniejszenia spożycia pokarmu i zmniejszenia masy ciała.

4.9 Przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (po zażyciu do 5 g produktu), objawiających się bólem głowy, nudnościami, bólami w nadbrzuszu i zawrotami głowy. Zalecane leczenie przedawkowania polega na eliminowaniu leku, przede wszystkim przez podanie węgla aktywowanego oraz, w razie potrzeby, na objawowym leczeniu podtrzymującym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybiczne do stosowania wewnętrznego kod ATC: D01 BA02

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. W małych stężeniach terbinafina działa grzybobójczo na dermatofity, pleśnie i niektóre grzyby dimorficzne. Na drożdżaki, zależnie od gatunku, działa grzybobójczo lub grzybostatycznie.

Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu i w rezultacie do śmierci komórki grzybów. Działanie terbinafiny polega na hamowaniu epoksydazy skwalenu w błonie komórkowej grzybów.

Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450. Terbinafina nie wpływa na metabolizm hormonów lub innych leków.

Po podawaniu doustnym lek odkłada się w skórze, paznokciach i włosach w stężeniach wykazujących działanie grzybobójcze i jest tam obecny przez 15 do 20 dni po zakończeniu leczenia.

5.2    Własności farmakokinetyczne

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 250 mg terbinafiny, maksymalne średnie stężenie leku w osoczu wynosi 0,97 ąg/ml po 2 godzinach po podaniu. Okres półtrwania w fazie wchłaniania wynosi 0,8 godziny, a okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 4,6 godziny. Terbinafina łączy się silnie (w 99%) z białkami osocza, szybko przenika przez skórę i gromadzi się w lipofilnej warstwie rogowej naskórka.

Terbinafina wydziela się również z łojem, osiągając w ten sposób duże stężenie w mieszkach włosowych, włosach i skórze, w miejscach w których wydziela się najwięcej łoju. Są również dowody na to, że terbinafina odkłada się w płytce paznokciowej w ciągu pierwszych tygodni po rozpoczęciu leczenia. Terbinafina jest gwałtownie metabolizowana z udziałem 7 izoenzymów CYP, głównie CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8 i CYP2C19. Biotransformacja leku prowadzi do powstania nieaktywnych metabolitów, wydzielanych głównie z moczem. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 17 godzin. Nie ma dowodów na kumulowanie się leku w osoczu.

Nie zaobserwowano zależnych od wieku zmian w farmakokinetyce terbinafiny, jednak szybkość eliminacji może być zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, spowodowanego zwiększeniem stężenia leku we krwi.

Pokarm wpływa nieznacznie na biodostępność terbinafiny, która wynosi ok. 80 % i dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długotrwałych badaniach (do 1 roku) na szczurach i psach nie odnotowano znaczących objawów toksyczności u obu gatunków, po zastosowaniu doustnych dawek do ok. 100 mg/kg mc. na dobę. Uznano, że wątroba i prawdopodobnie także nerki po podaniu dużych dawek doustnych są narażone na potencjalne toksyczne działanie.

W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego na myszach, nie stwierdzono zmian nowotworowych lub innych nieprawidłowości, które można wiązać ze stosowaniem dawek do 130 mg/kg mc. na dobę (samce) i do 156 mg/kg mc. na dobę (samice). W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego na szczurach obserwowano zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby u samców, którym podawano doustnie maksymalną dawkę 69 mg/kg mc. na dobę, przy której ekspozycja ogólnoustrojowa była podobna do ekspozycji w warunkach klinicznych. Mechanizm powstawania guzów nie został ustalony. Znaczenie kliniczne tych danych jest niewiadome. Wykazano, że zmiany te mogą być związane z proliferacją peroksysomów i że są swoiste gatunkowo, gdyż nie obserwowano ich w badaniach rakotwórczych na myszach, psach i małpach.

W badaniach na małpach u których stosowano duże dawki, stwierdzono nieprawidłowości w załamywaniu światła w siatkówce po podaniu większych dawek (dawki nietoksyczne do 50 mg/kg mc.). Nieprawidłowości te były związane z obecnością metabolitu terbinafiny w tkance oka i ustępowały po zaprzestaniu podawania leku. Nie były one związane ze zmianami histologicznymi.

Nie wykazano działania mutagennego lub klastogennego leku w standardowym zestawie testów badania genotoksyczności in vitro i in vivo.

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na płodność i rozrodczość w badaniach na szczurach i królikach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Hypromeloza

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku. Opakowania:

14 tabletek (1 blister po 14 szt.),

28 tabletek (2 blistry po 14 szt.).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Arrow Poland S.A., Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa, Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12473

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.10.2006/10.08.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.12.2012

8

Terbinafina 250 mg tabletki