Imeds.pl

Terpichol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Terpichol

kapsułka miękka

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Terpichol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Terpichol

3.    Jak przyjmować lek Terpichol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Terpichol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Terpichol i w jakim celu się go stosuje

Terpichol jest produktem zawierającym kompozycję mentolu, a-pinenu, mentonu, borneolu, kamfenu, cyneolu. Lek zmniejsza dolegliwości trawienne, zwiększa ilość i szybkość wydzielania żółci.

Wskazania do stosowania

Stosuje się w zaburzeniach wydzielania żółci przez wątrobę, pomocniczo w stanach skurczowych dróg żółciowych.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Terpichol Kiedy nie przyjmować leku Terpichol

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6 - w szczególności pochodne kwasu parahydroksybenzoesowego) oraz w ostrym stanie zapalnym dróg żółciowych, przy uszkodzeniu lub marskości wątroby, w chorobie zapalnej i niewydolności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku gdy u pacjenta występuje kamica żółciowa, stan zapalny w obrębie przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Lek Terpichol a inne leki

Dotychczas nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie leku Terpichol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Terpichol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan oraz propylu parahydroksybenzoesan, może powodować reakcje alergiczne (mozliwe reakcje typu późnego).

3.    Jak przyjmować lek Terpichol

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka dla dorosłych to 1 kapsułka 2 do 4 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Młodzież powyżej 12 lat: 1 kapsułka 1 do 2 razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Terpichol

Nie opisano przypadków przedawkowania. W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku Terpichol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Terpichol

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić reakcje alergiczne, odbijanie i nieprzyjemny smak w ustach. Częstość występowania tych objawów nie została określona.

W przypadku złego tolerowania leku lub uczucia dyskomfortu po przyjęciu leku należy przerwać kurację i zasięgnąć porady lekarza co do dalszego sposobu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: (22) 49-21-301, nr faksu: (22) 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Terpichol

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Terpichol

Substancjami czynnymi leku są:

Mentholum (Mentol) - 40,0 mg, a-Pinenum (a-Pinen) - 21,25 mg,

Menthonum (Menton) - 7,5 mg, Borneolum (Borneol) - 6,25 mg,

Camphenum (Kamfen) - 6,25 mg, Cineolum (Cyneol) - 2,5 mg,

Olive oleum virginale (Olej z oliwek pierwszego tłoczenia) - 41,25 mg.

Pozostałe składniki to: żelatyna, glicerol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Jak wygląda lek Terpichol i co zawiera opakowanie

Lek Terpichol są to kapsułki o kulistym kształcie i charakterystycznym zapachu, przeźroczyste, bezbarwne lub żółtej barwy.

Opakowanie jednostkowe zawiera 2 blistry po 30 kapsułek miękkich, umieszczone wraz z ulotką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50 - 951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68 tel.: +48 71 335 72 25 fax: +48 71 372 47 40 e-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego - tel. 71 321 86 04 wew.123

Data ostatniej aktualizacji ulotki: