+ iMeds.pl

Tersilat 10 mg/gUlotka Tersilat

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tersilat

10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór

Terbinafini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Tersilat i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tersilat

3.    Jak stosować Tersilat

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tersilat

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tersilat i w jakim celu się go stosuje

Tersilat to lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę zawierający jako substancję czynną terbinafiny chlorowodorek. Lek działa na różne gatunki grzybów wywołujących choroby skóry. Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki w zależności od gatunku działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów).

Tersilat jest wskazany w miejscowym leczeniu:

-    grzybicy stóp,

-    grzybicy fałdów skórnych,

-    grzybicy skóry gładkiej,

-    łupieżu pstrego.

Grzybica stóp - występuje na jednej lub dwóch stopach, najczęściej pomiędzy palcami. Pojawia się także na podeszwie lub bocznych stronach stóp. Zmiany grzybicze między palcami cechuje maceracja, złuszczanie, mogą mieć także charakter pęcherzykowy. Do nagłych zaostrzeń z wysiewem licznych pęcherzyków i pęcherzy dochodzi przeważnie podczas upałów. Swędzenie, ból, stan zapalny, wysiew pęcherzyków mogą mieć charakter łagodny lub nasilony. W przypadku długo utrzymującej się grzybicy stóp może dochodzić do zakażenia paznokci (grzybica na powierzchni lub pod płytką paznokciową). Paznokcie stają się pogrubiałe, matowe, pod wolnym ich brzegiem dochodzi do nagromadzenia mas rogowych. Następuje rozwarstwienie płytki paznokciowej, paznokieć może zostać zniszczony. W przypadku pojawienia się opisanych powyżej zmian w obrębie paznokci, należy zwrócić się po poradę do lekarza, gdyż Tersilat nie jest skuteczny w leczeniu grzybicy paznokci. Konieczne jest wówczas przyjmowanie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej.

Grzybica fałdów skórnych - może pojawiać się na tych obszarach skóry, które są pofałdowane i wilgotne, to jest:

-    w pachwinach,

-    na wewnętrznej powierzchni ud (zmiany obustronne, ale także często bardziej nasilone po jednej stronie; zmiany te mogą rozprzestrzeniać się do pośladków lub ku górze brzucha),

-    pod piersiami,

-    w obrębie pach.

Pojawiające się w tych miejscach na skórze zmiany grzybicze powodują zaczerwienienie, świąd i łuszczenie naskórka.

Grzybica skóry gładkiej - może występować na całym ciele, najczęściej spotykana jest na nieowłosionej skórze głowy, szyi, twarzy, oraz ramionach. Charakterystyczne są obrączkowate ogniska o zabarwieniu różowym do czerwonego. Pokryte są one grudkami i łuskami, szerzą się one obwodowo i wykazują skłonność do ustępowania w części środkowej.

Łupież pstry - występuje na skórze w postaci łuszczących się, plackowatych ognisk. Zmiany te mogą uwidaczniać się wyłącznie latem, ponieważ ogniska grzybicy nie brązowieją pod wpływem opalania się, uwidaczniają się jako różnej wielkości plamy słoneczne. Łupież pstry pojawia się głównie na tułowiu, szyi, ramionach zwłaszcza podczas upałów, przy wzmożonej potliwości skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tersilat Kiedy nie stosować leku Tersilat

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu nadwrażliwości na te substancje, gdyż w takim przypadku nie należy stosować leku Tersilat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Należy unikać kontaktu leku z twarzą i oczami, a także uszkodzoną skórą, ponieważ zawarty w leku alkohol może powodować podrażnienia. Jeżeli przypadkowo lek dostanie się do oczu, należy je przemyć bieżącą wodą.

Nie należy wdychać leku. Jeśli po przypadkowej inhalacji lekiem wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Tersilat a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować innych leków czy innych sposobów leczenia na zmienione chorobowo miejsca na skórze (w tym leków dostępnych bez recepty) podczas leczenia lekiem Tersilat.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza.

Nie należy stosować leku Tersilat w czasie karmienia piersią, gdyż terbinafina przenika do mleka ludzkiego.

Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do skóry leczonej tym lekiem, w tym skóry piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tersilat zawiera glikol propylenowy

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować Tersilat

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, Tersilat należy stosować na chorobowo zmienione miejsca w sposób podany poniżej.

Dorośli

grzybica stóp - raz na dobę przez 1 tydzień, grzybica fałdów skórnych - raz na dobę przez 1 tydzień, grzybica skóry gładkiej - raz na dobę przez 1 tydzień, łupież pstry - dwa razy na dobę przez 1 tydzień.

Lek należy stosować w zalecanych dawkach przez zalecany okres, nawet jeżeli objawy zakażenia ustępują już po kilku dniach od zastosowania leku. Zapobiegnie to wystąpieniu nawrotu choroby, co może mieć miejsce, gdy lek nie będzie stosowany regularnie lub będzie stosowany przez czas krótszy niż zalecany.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

W razie braku poprawy po tygodniu leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Sposób stosowania

Do stosowania wyłącznie na skórę.

Należy postępować dokładnie według poniższej instrukcji:

-    Umyć i osuszyć ręce oraz chorobowo zmienione miejsca na skórze i miejsca je otaczające.

-    Rozpylić aerozol na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice, tak aby pokryć je w całości cienką warstwą leku.

-    Po każdym zastosowaniu leku należy wytrzeć nadmiar roztworu pozostającego na otworze wylotowym butelki czystą, suchą ściereczką.

-    Po zastosowaniu aerozolu należy umyć ręce.

Jak postępować podczas leczenia lekiem Tersilat, aby wspomóc działanie leku

Podczas leczenia zmienioną chorobowo skórę należy:

-    utrzymywać w czystości poprzez regularne mycie,

-    wycierać delikatnie, nie trzeć,

-    unikać drapania miejsc leczonych, gdyż może spowodować to spowolnienie procesu leczenia lub rozprzestrzenienie się zakażenia.

Podstawą profilaktyki chorób grzybiczych skóry jest stosowanie własnego ręcznika, ubrań osobistych oraz częste mycie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tersilat

W razie zastosowania większej dawki niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku Tersilat, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Tersilat

W przypadku pominięcia dawki leku Tersilat, należy zastosować go jak najszybciej i następnie stosować zgodnie ze schematem dawkowania. Jeśli o pominięciu zastosowania leku pacjent przypomni sobie podczas kolejnej aplikacji, należy zastosować zwykle stosowaną ilość leku i kontynuować leczenie według wcześniej ustalonego schematu.

Lek należy stosować regularnie, gdyż stosowanie zgodnie z zaleceniami jest podstawą powodzenia leczenia i zmniejsza ryzyko powrotu zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Może wystąpić zaczerwienienie skóry, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach pokrytych roztworem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które wprawdzie pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301

fax.: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl @urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tersilat

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki - 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tersilat

-    Substancją czynną leku jest terbinafiny chlorowodorek.

1 g leku zawiera 10 mg terbinafiny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to:

etanol, glikol propylenowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda Tersilat i co zawiera opakowanie

Tersilat, aerozol na skórę to bezbarwny przezroczysty roztwór.

Opakowania

Butelka ze szkła oranżowego, zamykana pompką dozującą z POM i wieczkiem z polipropylenu, zawierająca 15 ml lub 30 ml leku, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Wytwórca

mibe GmbH Arzneimittel Münchener Strasse 15 06796 Brehna Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Tersilat

Charakterystyka Tersilat

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tersilat, 10 mg/g, aerozol na skórę, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g roztworu zawiera 10 mg terbinafmy chlorowodorku (Terbinafmi hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: glikol propylenowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Aerozol na skórę, roztwór.

Bezbarwny, przezroczysty roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zakażenia grzybicze skóry (grzybica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej) wywołane przez dermatofity.

Łupież pstry.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Tersilat należy stosować raz lub dwa razy na dobę, w zależności od wskazania.

Czas trwania leczenia i częstość stosowania produktu:

Grzybica stóp (Tinea pedis):    raz na dobę    przez    1    tydzień

Grzybica fałdów skórnych (Tinea cruris):    raz na dobę    przez    1    tydzień

Grzybica skóry gładkiej (Tinea corporis):    raz na dobę    przez    1    tydzień

Łupież pstry (Pityriasis versicolor):    dwa razy na dobę    przez 1 tydzień

Objawy kliniczne ustępują zazwyczaj w ciągu kilku dni. Nieregularne stosowanie produktu lub przedwczesne przerwanie leczenia niesie ze sobą ryzyko nawrotu choroby.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących, iż leczenie pacjentów w podeszłym wieku wymaga innego dawkowania, oraz że u tych chorych mogą się pojawiać działania niepożądane odmienne od obserwowanych u młodszych pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Tersilat u dzieci, ponieważ nie ma wystarczających badań klinicznych dotyczących stosowania w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania Podanie na skórę.

Przed nałożeniem produktu należy dokładnie oczyścić i osuszyć powierzchnię skóry, na którą będzie on nanoszony. Na zmienione chorobowo miejsca na skórze i ich okolice nanieść cienką warstwę produktu, tak aby pokryć je w całości.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tersilat powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z uszkodzeniami skóry w miejscach, które mogą zostać podrażnione przez zawarty w produkcie alkohol.

Tersilat jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Produkt może powodować podrażnienie oczu. Nie powinien być stosowany w obrębie twarzy. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dokładnie bieżącą wodą.

W razie przypadkowej inhalacji produktem, należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy.

Tersilat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Nie są znane interakcje produktu leczniczego Tersilat z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, w okresie ciąży nie należy stosować produktu leczniczego Tersilat, chyba że korzyści dla matki wynikające z jego zastosowania przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu i dziecka.

Badania toksycznego oddziaływania terbinafiny na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jej szkodliwego działania.

Karmienie piersią

Produktu leczniczegoTersilat nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Terbinafina przenika do mleka ludzkiego. Niemowlęta i małe dzieci nie powinny mieć dostępu do leczonej skóry, w tym skóry piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tersilat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Może wystąpić zaczerwienienie, świąd, pieczenie, objawy podrażnienia skóry w miejscach pokrytych produktem. Objawy te rzadko wymagają przerwania leczenia. Objawów tych nie należy jednak mylić z reakcjami alergicznymi, takimi jak: świąd, wysypka, pęcherzyki i pokrzywka, które pojawiają się rzadko, jeśli jednak wystąpią, leczenie należy przerwać.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji i Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl @urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zaobserwowano przypadków przedawkowania produktu zawierającego terbinafiny chlorowodorek w postaci aerozolu na skórę. W przypadku połknięcia większej ilości produktu leczniczego Tersilat mogą wystąpić działania niepożądane podobne do działań występujących po przedawkowaniu terbinafiny w postaci tabletek. Należą do nich: bóle głowy, nudności, ból brzucha i zawroty głowy. Należy również wziąć pod uwagę zawartość alkoholu w produkcie leczniczym Tersilat.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D01AE15

Terbinafina jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego stosowaną w zakażeniach grzybiczych wywołanych przez dermatofity z rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum,

T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis i Epidermophyton floccosum. Terbinafina w małych stężeniach działa grzybobójczo na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki, w zależności od gatunku, terbinafina działa grzybobójczo (Pityrosporum orbiculare lub Malassezia furfur) lub grzybostatycznie.

Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę syntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w ścianie komórkowej grzybów. Enzym ten nie jest związany z układem cytochromu P450. Terbinafina nie ma wpływu na metabolizm hormonów lub innych leków.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po miejscowym zastosowaniu terbinafiny na skórę u ludzi, mniej niż 5% dawki przenika do organizmu. Z tego względu działanie ogólnoustrojowe terbinafiny po podaniu na skórę jest niewielkie.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długoterminowych badaniach (do 1 roku) przeprowadzonych na szczurach i psach nie zaobserwowano toksycznego działania terbinafiny po podaniu doustnym w dawkach dobowych do 100 mg/kg mc. Uznano, że w przypadku stosowania dużych dawek doustnych potencjalnie zagrożone organy to wątroba oraz prawdopodobnie nerki.

Podczas dwuletniego badania rakotwórczości doustnie podawanego leku u myszy, nie stwierdzono zmian nowotworowych ani innych nieprawidłowości związanych ze stosowaniem dawek do 130 mg/kg mc. na dobę (samce) oraz do 156 mg/kg mc. na dobę (samice).

Podczas dwuletniego badania rakotwórczości terbinafiny na szczurach, którym podawano terbinafinę doustnie, zaobserwowano zwiększoną częstość występowania guzów wątroby u samców, którym podawano największą dawkę - 69 mg/kg mc. na dobę. Zmiany te mogą być związane z rozrostem peroksysomów i są specyficzne dla gatunku, jako że nie zaobserwowano ich w badaniu rakotwórczości leku na myszach oraz w innych badaniach na myszach, psach lub małpach.

W badaniach na małpach, którym podawano duże dawki terbinafiny wynoszące powyżej 50 mg/kg mc. (poziom dawek nietoksycznych 50 mg/kg mc.), obserwowano w siatkówce nieprawidłowości refrakcji. Były one związane z obecnością metabolitów terbinafiny w tkankach oka i znikały po odstawieniu leku. Nie były one związane ze zmianami histologicznymi.

W standardowym zestawie badań genotoksyczności przeprowadzonych in vitro i in vivo, nie stwierdzono potencjalnego działania mutagennego i klastogennego terbinafiny.

W badaniach wpływu terbinafiny na reprodukcję, przeprowadzonych na szczurach i królikach nie obserwowano zmian płodności ani innych działań niepożądanych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol

Glikol propylenowy Makrogolu eter cetostearylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego typu III zamykana pompką dozującą z POM i wieczkiem z polipropylenu, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 15 ml lub 30 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22036

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.08.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Tersilat