Imeds.pl

Tertens-Am 5 Mg + 1,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TERTENS-AM, 1,5 mg + 5 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu TERTENS-AM, 1,5 mg + 10 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Indapamidum + Amlodipinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tertens-AM i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tertens-AM

3.    Jak stosować lek Tertens-AM

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tertens-AM

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tertens-AM i w jakim celu się go stosuje

Tertens-AM jest stosowany w leczeniu zastępczym wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów już przyjmujących indapamid oraz amlodypinę w oddzielnych tabletkach w tej samej dawce.

Tertens-AM jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: indapamid i amlodypinę. Indapamid jest lekiem moczopędnym. Leki moczopędne zwiększają ilość moczu wytwarzanego przez nerki. Jednakże indapamid różni się od innych leków moczopędnych, ponieważ powoduje tylko niewielkie zwiększenie ilości wytwarzanego moczu. Amlodypina jest antagonistą wapnia (należącym do grupy leków nazywanych dihydropirydynami) i powoduje rozluźnienie naczyń krwionośnych, co ułatwia przepływ przez nie krwi. Każda z substancji czynnych zmniejsza ciśnienie tętnicze.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tertens-AM

Kiedy nie stosować leku Tertens-AM:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na indapamid, którykolwiek sulfonamid (grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego), na amlodypinę lub na innych antagonistów wapnia (grupa leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami mogą być: swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze (niedociśnienie tętnicze);

-    jeśli u pacjenta występuje zwężenie zastawki aortalnej serca (zwężenie aorty) lub wstrząs kardiogenny (stan, kiedy serce nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej do potrzeb organizmu ilości krwi);

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca po zawale serca;

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub stan nazywany encefalopatią wątrobową (zaburzenie czynności mózgu wywołane chorobą wątroby);

-    jeśli u pacjenta występuje małe stężenie potasu we krwi;

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tertens-AM należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli pacjenta dotyczy lub dotyczyła którakolwiek z poniższych sytuacji, należy poinformować o tym lekarza:

-    ostatnio przebyty zawał serca;

-    jeśli pacjent ma niewydolność serca, jakiekolwiek zaburzenia rytmu serca, jeśli pacjent ma chorobę niedokrwienną serca (chorobę serca spowodowaną przez niedostateczny przepływ krwi w naczyniach krwionośnych serca);

-    jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące nerek;

-    jeśli u pacjenta występuje znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego (przełom nadciśnieniowy);

-    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i dawka leku musi być zwiększona;

-    jeśli pacjent przyj muj e inne leki;

-    jeśli pacjent jest niedożywiony;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące wątroby;

-    jeśli pacjent ma cukrzycę;

-    jeśli pacjent ma dnę moczanową;

-    jeśli u pacjenta ma być przeprowadzone badanie czynności przytarczyc;

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje uczuleniowe na światło.

Lekarz może zalecić wykonanie badań krwi, aby sprawdzić czy nie doszło do zmniejszenia stężenia sodu lub potasu albo zwiększenia stężenia wapnia.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczy go którakolwiek z sytuacji wymienionych powyżej lub ma pytania albo wątpliwości dotyczące stosowania leku, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież

Leku Tertens-AM nie należy podawać dzieciom i młodzieży.

Tertens-AM a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy przyjmować leku Tertens-AM:

-    z litem (stosowanym w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak mania, choroba maniakalno-depresyjna i nawracająca depresja) z powodu ryzyka zwiększonego stężenia litu we krwi;

-    z dantrolenem (we wlewie), stosowanym w ciężkich zaburzeniach temperatury ciała.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ może to wymagać zachowania szczególnej ostrożności:

-    inne leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego;

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol, ibutylid, dofetylid);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, lęk, schizofrenia (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki);

-    beprydyl (stosowany w leczeniu dławicy piersiowej, stanu powodującego ból w klatce piersiowej);

-    cyzapryd, difemanil (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych);

-    sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna podawana we wstrzyknięciu (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń);

-    winkamina podawana dożylnie (stosowana w leczeniu objawowym zaburzeń procesów poznawczych u pacjentów w podeszłym wieku, w tym utraty pamięci);

-    halofantryna (lek przeciwpasożytniczy stosowany w leczeniu niektórych rodzajów malarii);

-    pentamidyna (stosowana w leczeniu pewnych rodzajów zapalenia płuc);

-    mizolastyna (stosowana w leczeniu reakcji alergicznych, takich jak gorączka sienna);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne o działaniu przeciwbólowym (np. ibuprofen) lub duże dawki kwasu acetylosalicylowego;

-    inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego i niewydolności serca);

-    doustnie podawane kortykosteroidy, stosowane w leczeniu różnych chorób, w tym ciężkiej astmy i reumatoidalnego zapalenia stawów;

-    preparaty naparstnicy (stosowane w leczeniu chorób serca);

-    leki przeczyszczające pobudzające perystaltykę;

-    baklofen (stosowany w leczeniu sztywności mięśni występującej w takich chorobach jak stwardnienie rozsiane);

-    leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren);

-    metformina (stosowana w leczeniu cukrzycy);

-    środki cieniujące zawierające jod (stosowane podczas badań diagnostycznych z zastosowaniem promieni Roentgena);

-    tabletki zawierające wapń lub inne preparaty uzupełniające niedobór wapnia;

-    cyklosporyna, takrolimus lub inne leki hamujące układ odpornościowy po przeszczepieniu narządu oraz stosowane w leczeniu chorób z autoagresji lub ciężkich chorób reumatycznych, lub dermatologicznych;

-    tetrakozaktyd (stosowany w leczeniu choroby Crohna);

-    ketokonazol, itrakonazol, amfoterycyna B podawana dożylnie (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    rytonawir, indynawir, nelfinawir (tak zwane inhibitory proteazy stosowane w leczeniu HIV);

-    ryfampicyna, erytromycyna, klarytromycyna (antybiotyki);

-    ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum);

-    werapamil, diltiazem (stosowane w chorobach serca);

-    symwastatyna, lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu i tłuszczy (trójglicerydów) we krwi;

-    allopurynol (stosowany w leczeniu dny moczanowej).

Lek Tertens-AM z jedzeniem i piciem

Osoby przyjmujące lek Tertens-AM nie powinny spożywać soku grejpfrutowego ani grejpfrutów, ponieważ grejpfruty oraz sok grejpfrutowy mogą prowadzić do zwiększenia stężenia substancji czynnej - amlodypiny we krwi, co może powodować nieprzewidziane nasilenie działania obniżającego ciśnienie tętnicze leku Tertens-AM.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku w czasie ciąży. W przypadku planowania lub potwierdzenia ciąży, lekarz jak najszybciej zaleci inne leczenie.

Nie wolno przyjmować leku Tertens-AM, jeśli pacjentka karmi piersią. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tertens-AM może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jeśli tabletki powodują, że pacjent czuje nudności, ma zawroty głowy, jest zmęczony albo ma bóle głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn oraz należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpią takie objawy, należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności wymagających uwagi.

Lek Tertens-AM zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku.

3. Jak stosować lek Tertens-AM

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to jedna tabletka przyjmowana raz na dobę, najlepiej rano.

Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tertens-AM

Zażycie zbyt wielu tabletek może spowodować, że ciśnienie tętnicze będzie małe lub nawet niebezpiecznie niskie. Pacjent może odczuwać zawroty głowy, senność, „pustkę” w głowie, może wystąpić uczucie omdlewania lub słabnięcia. U pacjenta mogą wystąpić nudności, wymioty, kurcze, dezorientacja i zmiany w ilości wytwarzanego przez nerki moczu. Jeśli obniżenie ciśnienia krwi jest znaczne, może wystąpić wstrząs. Skóra pacjenta może stać się chłodna, wilgotna, pacjent może stracić przytomność. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku zażycia zbyt wielu tabletek leku Tertens-AM.

Pominięcie przyjęcia leku Tertens-AM

Nie należy się martwić. Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, należy pominąć tę dawkę leku. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tertens-AM

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego jest zwykle długotrwałe, dlatego przed przerwaniem przyjmowania tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych, należy przerwać

zażywanie leku i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem:

-    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, bólu w klatce piersiowej, duszności lub trudności w oddychaniu (niezbyt często, może wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów);

-    obrzęk powiek, twarzy lub warg (bardzo rzadko, może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów);

-    obrzęk języka i gardła, powodujący znaczne trudności w oddychaniu (bardzo rzadko, może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów);

-    ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, nasilone swędzenie, pęcherze, łuszczenie i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub inne reakcje alergiczne (bardzo rzadko, może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów);

-    zawał, nieprawidłowa czynność serca (bardzo rzadko, może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów);

-    zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca (torsade depointes) (częstość nieznana);

-    zapalenie trzustki, które może powodować silny ból brzucha i pleców oraz bardzo złe samopoczucie (bardzo rzadko, może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów).

Zgłoszono następujące częste działania niepożądane. Jeśli jakiekolwiek z działań jest uciążliwe dla

pacjenta lub trwa dłużej niż tydzień, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane - mogą dotyczyć maksymalnie 1 na 10 pacjentów:

-    ból głowy, zawroty głowy, senność (zwłaszcza na początku leczenia);

-    kołatanie serca (odczuwanie bicia serca), zaczerwienienie twarzy;

-    ból brzucha, nudności;

-    obrzęk kostek (opuchlizna), zmęczenie;

-    małe stężenie potasu we krwi, co może powodować osłabienie mięśni;

wysypki.

Poniżej przedstawiono inne zgłoszone działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Niezbyt częste działania niepożądane - mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów:

-    wahania nastroju, niepokój, depresja, bezsenność;

-    drżenie, zaburzenia smaku, omdlenie;

-    uczucie drętwienia lub mrowienia w kończynach, nieodczuwanie bólu;

-    zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, dzwonienie w uszach;

-    niskie ciśnienie tętnicze;

-    kichanie lub katar spowodowane przez zapalenie błony śluzowej nosa;

-    zmieniona czynność jelit, biegunka, zaparcie, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty;

-    wypadanie włosów, nasilone pocenie, swędząca skóra, czerwone plamy na skórze, odbarwienie skóry;

-    zaburzenie oddawania moczu, parcie na pęcherz moczowy w nocy, zwiększona częstość oddawania moczu;

-    niemożność osiągnięcia wzwodu, dyskomfort lub powiększenie piersi u mężczyzn;

-    osłabienie, ból, złe samopoczucie;

-    ból mięśni lub stawów, kurcze mięśni, ból pleców;

-    zwiększenie lub zmniej szenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane - mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 1 000 pacjentów:

-    dezorientacja;

-    uczucie zawrotów głowy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane - mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów:

-    zmiany obrazu krwi, takie jak małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi, co powoduje łatwe tworzenie się siniaków oraz krwawienia z nosa), leukopenia (zmniej szenie liczby krwinek białych, co może powodować niewyjaśnioną gorączkę, ból gardła lub inne objawy grypopodobne - jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem) oraz niedokrwistość (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych);

-    nadmierne stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia);

-    zwiększenie stężenia wapnia we krwi;

-    zaburzenia dotyczące nerwów, co może powodować osłabienie, mrowienie lub drętwienie;

-    kaszel;

-    obrzęk dziąseł;

-    wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka);

-    nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie    wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka),

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, co może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych; w przypadku niewydolności wątroby istnieje możliwość powstania encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu wywołanego chorobą wątroby);

-    choroba nerek;

-    zwiększenie napięcia mięśni;

-    zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką;

-    nadwrażliwość na światło;

-    zaburzenia obejmujące wystąpienie sztywności, drżenia i (lub) zaburzeń ruchowych.

Nieznana częstość (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    mogą wystąpić zmiany w wynikach badań laboratoryjnych i lekarz może zalecić badania krwi, aby monitorować stan zdrowia pacjenta. Mogą wystąpić następujące zmiany w wynikach badań laboratoryjnych:

- małe stężenie sodu we krwi, co może prowadzić do odwodnienia i niskiego ciśnienia tętniczego;

-    zwiększenie stężenia kwasu moczowego, substancji, która może spowodować lub nasilić napad dny moczanowej (bolesność w obrębie stawu (stawów), zwłaszcza stóp);

-    zwiększenie stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą;

-    nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG;

-    krótkowzroczność;

-    zamazane widzenie;

-    osłabienie widzenia.

W przypadku występowania tocznia rumieniowatego układowego (rodzaj kolagenozy) może nastąpić nasilenie się objawów.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tertens-AM

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blistry: Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tertens-AM

-    Substancjami czynnymi leku są: indapamid i amlodypina.

Jedna tabletka Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg zawiera 1,5 mg indapamidu oraz 6,935 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 5 mg amlodypiny).

Jedna tabletka Tertens-AM, 1,5 mg + 10 mg zawiera 1,5 mg indapamidu oraz 13,87 mg amlodypiny bezylanu (co odpowiada 10 mg amlodypiny).

-    Pozostałe składniki tabletki to:

-    rdzeń tabletki Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg i Tertens-AM, 1,5 mg + 10 mg: laktoza jednowodna, hypromeloza 4000 mPas, magnezu stearynian, powidon K30, krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana.

-    otoczka tabletki Tertens-AM, 1,5 mg + 5 mg: glicerol, hypromeloza 6 mPas, makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

-    otoczka tabletki Tertens-AM, 1,5 mg + 10 mg: glicerol, hypromeloza 6 mPas, żelaza tlenek czerwony (E172), makrogol 6000, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Tertens-AM i co zawiera opakowanie

Tertens-AM, 1,5 mg +5 mg: białe, okrągłe, powlekane tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu o średnicy 9 mm, z wytłoczonym znakiem po jednej stronie.

Tertens-AM, 1,5 mg +10 mg: różowe, okrągłe, powlekane tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu o średnicy 9 mm, z wytłoczonym znakiem po jednej stronie.

Tabletki są dostępne w blistrach zawierających po 30, 60 i 90 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot 92284 Suresnes cedex Francja

Wytwórca

Les Laboratoires Servier Industrie (LSI)

905 route de Saran 45520 Gidy Francja

lub

Servier (Ireland) Industries Ltd (SII)

Moneylands, Gorey Road Arklow - Co. Wicklow Irlandia

lub

Anpharm Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa Polska

lub

Laboratorios Servier S.L.

Avenida de los Madronos, 33

28043 Madryt

Hiszpania

lub

Egis Pharmaceuticals PLC H-1165 Budapeszt Bókenyfóldi ut 118-120 Węgry

lub

Egis Pharmaceuticals PLC H-9900 Kórmend Matyas kiraly u. 65 Węgry

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Seryier Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 10 01-248 Warszawa Nr telefonu: (22) 594 90 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Cypr

Republika Czeska

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

NATRIXAM, Tabletten mit veranderter Wirkstofffreisetzung NADREXAM comprime a liberation modifiee NATRIXAM, TadneTKH c H3MeHeHO ocBodo^gaBaHe NATRIXAM, Sroróa 8^syxópevnę anoSsopenopę NATRIXAM, tablety s nzenym uvolńovamm NATRIXAM

NATRIXAM, depottabletti NATRIXAM, comprime a liberation modifiee NATRIXAM, Tabletten mit veranderter Wirkstofffreisetzung NATRIXAM, Sroróa 8^8yxóp8vnę anoSsopenopę NATRIXAM, módositott hatóanyagleadasu tabletta NATRIXAM, modified-release tablets NATRILOR, compresse a rilascio modificato TERTENSAM, ilgstosas darbibas tabletes NATRIXAM, modifikuoto atpalaidavimo tabletes NADREXAM, comprime a liberation modifiee NATRIXAM, modified-release tablets NATRIXAM, tabletten met gereguleerde afgifte Tertens-AM

NATRIXAM, comprimidos de libertaęao modificada NATRIXAM, comprimate cu eliberare modificata NATRIXAM, tablety s riadenym uvofńovamm NADEXAM, tablete s prirejenim sproscanjem NATRIXAM, comprimidos de liberación modificada

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2014

8