+ iMeds.pl

Tetmodis 25 mgUlotka Tetmodis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tetmodis, 25 mg, tabletki

(Tetrabenazinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tą ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy przekazywać go innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tetmodis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Tetmodis

3.    Jak zażywać lek Tetmodis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tetmodis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TETMODIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tetmodis jest lekiem należącym do grupy leków stosowanych w leczeniu zaburzeń układu nerwowego. Lek Tetmodis jest stosowany w leczeniu chorób powodujących nagłe, nieregularne, niekontrolowane ruchy (hiperkinetyczne zaburzenia ruchowe w chorobie Huntingtona).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZEZ ZAŻYCIEM LEKU TETMODIS Kiedy nie stosować leku Tetmodis

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tetrabenazynę lub inny składnik leku Tetmodis 25 mg tabletki

-    jeśli pacjent przyjmuje rezerpinę (lek stosowany do wyrównywania wysokiego ciśnienia krwi i w leczeniu stanów psychotycznych)

-    jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO (leki stosowane w leczeniu depresji)

-    jeśli u pacjenta występują objawy podobne do choroby Parkinsona

-    jeśli pacjent cierpi na depresję

-    jeśli pacjentka karmi piersią

jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (guz nadnercza)

jeśli u pacjenta występują guzy zależne od prolaktyny, na przykład przysadki mózgowej lub rak piersi

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tetmodis

-    jeśli występują zaburzenia czynności wątroby w stopniu łagodnym do ciężkiego

-    jeśli występuje zaburzenie serca znane jako zespół długiego QT albo występowały zaburzenia rytmu serca,

-    jeśli pojawią się zaburzenia psychiczne, takie jak dezorientacja lub urojenia albo wystąpi sztywność mięśni i podwyższenie temperatury ciała, co wskazuje na możliwość wystąpienia stanu określanego jako złośliwy zespół neuroleptyczny. W razie wystąpienia tych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Tetmodis z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować szczególną ostrożność przy przyjmowaniu leku Tetmodis jednocześnie z lewodopą (lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinson). Nie stosować leku Tetmodis razem z rezerpiną. Należy przerwać stosowanie inhibitorów MAO na 14 dni przed podjęciem terapii tetrabenazyną.

Nie jest zalecane przyjmowanie tego leku z pewnymi rodzajami leków przeciwdepresyjnych, alkoholem, opioidami, beta adrenolitykami, lekami przeciwnadc ¡śnieni owy mi (lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), nasennymi i neuroleptycznymi (lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, terbinafina, moklobemid oraz chinidyna) mogą powodować wzrost stężenia w osoczu aktywnych metabolitów dihydrotetrabenazyny, dlatego należy łączyć je z ostrożnością. Może okazać się konieczne zmniejszenie dawki tetrabenazyny.

Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy stosuje się lek Tetmodis jednocześnie z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc w elektrokardiogramie, w tym niektórymi lekami stosowanymi w terapii chorób psychicznych (neuroleptyki), pewnymi antybiotykami (np. gatifloksacyna, moksyfloksacyna) i niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Lekarz oceni, czy spodziewane korzyści z przyjmowania leku Tetmodis przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Lek Tetmodis nie powinien być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Tetmodis może powodować senność i dlatego w różnym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, w zależności od dawki i indywidualnej podatności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tetmodis

Tabletki zawierają laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK TETMODIS

Lek Tetmodis należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Choroba Huntingtona

Zalecana dawka początkowa wynosi pół tabletki (12,5 mg) raz do trzech razy na dobę. Dawka może zostać zwiększona o pół tabletki co każde trzy lub cztery dni do zaobserwowana optymalnego efektu lub do wystąpienia objawów nietolerancji (ospałość, parkinsonizm, depresja).

Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek (200 mg) na dobę.

W przypadku braku poprawy stanu zdrowia po zastosowaniu maksymalnej dawki przez okres siedmiu dni, jest mało prawdopodobne, że lek będzie skuteczny.

Osoby w podeszłym wieku

Standardowa dawka była podawana pacjentom w podeszłym wieku bez wystąpienia działań niepożądanych. Jednakże występowanie objawów podobnych do choroby Parkinsona jest częste.

' if ÍÍ K:'TW'r ;    >y j r

ii ■Amelii' Poiit/ki LŁkowsj i i-armarj1 00-SÓ2 Warszawa


Dzieci

Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Pacjenci z lekkim lub średnim zaburzeniem czynności wątroby powinni rozpocząć leczenie od dawki pół tabletki na dobę. Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Lek Tetmodis nie jest zalecany do stosowania u tej grupy pacjentów.

Tabletkę(-i) należy połykać, popijając wodą lub napojem niezawierającym alkoholu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Tetmodis

W przypadku zażycia większej dawki leku Tetmodis, pacjenci mogą odczuwać senność, pocenie się, niedociśnienie i skrajnie niską temperaturę ciała (hipotermię). Lekarz zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Tetmodis

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Zamiast tego należy po prostu kontynuować leczenie poprzez przyjęcie następnej dawki o stosownej porze.

Przerwanie stosowania Tetmodis

Nie przerywać stosowania Tetmodis bez zalecenia lekarza. Obserwowano przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego po nagłym przerwaniu stosowania tetrabenazyny.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Tetmodis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane wymienione są zgodnie z klasyfikacją MedDRA i częstością ich występowania:

Bardzo często: u więcej niż 1 pacjenta na 10 Często: u 1 do 10 pacjentów na 100 Niezbyt często: u 1 do 10 pacjentów na I°000 Rzadko: u 1 do 10 pacjentów na 10°000 Bardzo rzadko: u mniej niż 1 pacjenta na 10°000

Częstość nieznana: nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych Bardzo często:

Senność (po większych dawkach), depresja, objawy podobne do objawów choroby Parkinsona (niekontrolowane ruchy rąk, ramion, nóg i głowy, po większych dawkach)

Często:

Dezorientacja, nerwowość, bezsenność, niskie ciśnienie krwi, dysfagia (utrudnione przełykanie), nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Niezbyt często:

Zmiany psychiczne, takie jak dezorientacja, halucynacje, sztywność mięśniowa, gorączka, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego

Rzadko:

Złośliwy zespół neuroleptyczny (zaburzenie neurologiczne)    iKr-rryy!? .r.ryir/.wir-

1 '■L.ąrf-JrT'.tlili binlyii; j.tiliiJWaj !

Hf:- Warszaw?

Bardzo rzadko:

Uszkodzenie mięśni szkieletowych

Dla następujących działań niepożądanych nie ma możliwości określenia częstości na podstawie dostępnych danych:

dezorientacja, nerwowość, ataksja, akatyzja, dystonia, zawroty głowy, niepamięć, rzadkoskurcz, bóle w nadbrzuszu, suchość w ustach.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TETMODIS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Tetmodis po upływie terminu ważności umieszczonego na butelce lub opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tetmodis

-    Substancja czynna: tetrabenazyna.

-    Każda tabletka zawiera 25 mg tetrabenazyny

Inne składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, laktoza jednowodna, talk, żelaza tlenek, żółty (E172), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Tetmodis i co zawiera opakowanie

Żółte, okrągłe, płaskie tabletki z linią podziału po jednej stronie w białej, odkręcanej butelce zawierającej 112 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny i Dosiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf, Austria

Wytwórca:

Trommsdorff GmbH & Co. KG Arzneimittel Trommsdorffstrasse 2-6

52477 Alsdorf, Niemcy

f p;!/ Tyi//.

i'irr.^ry^ri' ■G'lilJykj *    \ "••PfruiJr!i

krajach członkowskich Europejskiego ObsząnrGo sj)ödarczego ' '


Ten lek został dopuszczony do obrotu w pod następującymi nazwami:

Austria: Tetmodis 25 mg Tabletten

Belgia: Tetrabenazine Orpha-Devel Handels und Vertriebs 25 mg tabletten

Bułgaria: Tetmodis 25 mgiaSjierKH

Dania: Tetmodis 25 mg tabletter

Estonia: Tetmodis 25 mg tablett

Finlandia: Tetmodis 25 mg taletti

Francja: Comprimés Tetmodis 25 mg

Grecja: Tetmodis 25 mg Óiołda

Hiszpania: Tetmodis 25 mg comprimidos

Holandia: Tetmodis 25 mg tabletten

Irlandia: Tetmodis 25 mg tablets

Litwa: Tetmodis 25 mg tabletćs

Łotwa: Tetmodis 25 mg tabletes

Niemcy: Tetmodis 25 mg Tabletten

Polska: Tetmodis 25 mg tabletki

Portugalia: Comprimidos de Tetmodis 25 mg

Republika Czeska: Tetmodis 25 mg tablety

Rumunia: Tetmodis, tablete, 25 mg

Słowacja: Tetmodis 25 mg tableta

Słowenia: Tetmodis 25 mg tablete

Szwecja: Tetmodis 25 mg tablett

Węgry: Motetis 25 mg tabletta

Wielka Brytania: Tetmodis 25 mg tablets

Włochy: Tetmodis compresse da 25 mg

Data zatwierdzenia ulotki


o&f* OŸ. Aof.

- i N;N    _

! Vijjrju, 1 ^

VUü;':


; --“i-ï(fïV‘-;. i F¡.5íni3(

-'JWr,


5

Tetmodis

Charakterystyka Tetmodis

-1 -

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tetmodis, 25 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 25 mg tetrabenazyny.

Każda tabletka zawiera 60,8 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Żółta, okrągła, płaska, z linią podziału po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Tetmodis jest wskazany do stosowania w hiperkinetycznych zaburzeniach motorycznych w chorobie Huntingtona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki doustne. Leczenie powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza doświadczonego w leczeniu zaburzeń hiperkinetycznych.

Dorośli

Choroba Huntingtona

Dawkowanie i sposób podawania są indywidualne dla każdego pacjenta i dlatego też przedstawiono tu jedynie wskazówki.

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg na dobę raz do trzech razy na dobę. Dawka może zostać zwiększona co każde trzy lub cztery dni o 12,5 mg do zaobserwowana optymalnego działania lub do wystąpienia objawów nietolerancji (sedacja, parkinsonizm, depresja).

Maksymalna dawka dobowa wynosi 200 mg.

W przypadku braku poprawy po zastosowaniu maksymalnej dawki przez okres siedmiu dni, jest mało prawdopodobne, że substancja czynna będzie skuteczna dla pacjenta, zarówno poprzez zwiększenie dawki, jak i wydłużenie czasu trwania leczenia.

Osoby w podeszłym wieku

Dotychczas nie przeprowadzono specyficznych badań w grupie osób w podeszłym wieku, ale tetrabenazyna była podawana pacjentom w podeszłym wieku w dawce standardowej bez działań niepożądanych. Działania niepożądane podobne do objawów choroby Parkinsona występują u tych pacjentów dość często i mogą ograniczać wielkość dawki.

Dzieci

Nie przeprowadzono wystarczających badan z grupą kontrolną z udziałem dzieci. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacienci z zaburzeniem czynności wątroby

U pacjentów z lekkim lub średnim zaburzeniem czynności wątroby zalecana jest połowa dawki początkowej i wolniejsze zwiększanie dawki. Nie przeprowadzono badan w grupie pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, dlatego u tych pacjentów należy zachować szczególną ostrożność (patrz także punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Nie przeprowadzono dotychczas badań w grupie pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Zalecana jest ostrożność w leczeniu tych pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    Tetrabenazyna może hamować działanie rezerpiny. Dlatego też substancje te nie powinny być przyjmowane jednocześnie.

-    Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy

-    Zespól hipokinezy i sztywności ruchowej (parkinsonizm)

-    Depresja

-    Karmienie piersią

-    Guz chrotnochlonny

-    Guzy zależne od prolaktyny, na przykład przysadki mózgowej lub rak piersi

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi zaburzeniami wrodzonymi związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

Znane są przypadki wystąpienia działań niepożądanych zależnych od dawki, takich jak sedacja, depresja oraz zespół hipokinezy i sztywności ruchowej (parkinsonizmu). W takim przypadku należy zmniejszyć dawkę, a jeśli objawy nie ustępują rozważyć przerwanie stosowania tetrabenazyny.

Przeciwwskazane jest stosowanie inhibitorów MAO (patrz punkt 4.3). Należy przerwać ich przyjmowanie na 14 dni przed zapoczątkowaniem leczenia tetrabenazyną.

Lek Tetmodis powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Opisywano złośliwy zespół neuroleptyczny podczas stosowania tetrabenazyny i po nagłym przerwaniu jej przyjmowania.

Złośliwy zespół neuroleptyczny jest rzadkim powikłaniem terapii tetrabenazyną. Złośliwy zespół neuroleptyczny występuje najczęściej podczas leczenia, w reakcji na zmiany dawki albo po długotrwałej terapii. Głównymi objawami tego stanu są zaburzenia psychiczne, sztywność, hipertermia, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego (nadmierne pocenie się i wahania ciśnienia krwi) oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie podejrzenia o wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego, należy natychmiast przerwać stosowanie tetrabenazyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Tetrabenazyna powoduje nieznaczne wydłużenie (do 8 ms) skorygowanego odstępu QT,

Tetrabenazynę należy stosować ostrożnie w połączeniu z innymi lekami, o których wiadomo, że wydłużają QTc oraz u pacjentów z zespołami wrodzonego wydłużonego odstępu QT oraz zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Produkt Tetmodis nie powinien być stosowany jednocześnie z rezerpiną i inhibitorapy^ĄC?-,-^,. imW)WiA

iiíSSíííisríĚiii i.rrlio1.’."?! i Hsmiacr

Podczas stosowania produktu Tetmodis należy zachować ostrożność w podawaniu lewodopy:.^ v ./ars,/3 w,-

Nie zaleca się równoczesnego stosowania z trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, alkoholem, opioidami, beta-adrenolitykami, lekami przeciw nadciśnieniu, lekami nasennymi i neuroleptykami.

Nie wykonywano badań dotyczących interakcji z tetrabenazyną in vivo , a enzymy metabolizujące są znane częściowo. Badania in vitro wskazują na to, że tetrabenazyna może być inhibitorem CYP2D6 i z tego względu może powodować wzrost stężenia w osoczu produktów leczniczych metabolizowanych przez CYP2D6.

Inhibitory CYP2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna, terbi nafina, moklobemid oraz chinidyna) mogą powodować wzrost stężenia w osoczu aktywnych metabolitów dihydrotetrabenazyny, dlatego należy łączyć je z ostrożnością. Może okazać się konieczne zmniejszenie dawki tetrabenazyny.

Tetrabenazynę można stosować z ostrożnością w połączeniu z lekami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QTc, w tym lekami przeciwpsychotycznymi (np. chlorpromazyna, tioridazyna), antybiotykami (np, gatifloksacyna, moksyfloksacyna) oraz lekami antyarytmicznymi klasy IA i III (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron, sotalol).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża

Badania na zwierzętach były niewystarczające do oceny bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwoju zarodka lub płodu, przebiegu porodu lub rozwoju pourodzeniowego (patrz punkt 5.3). Nie ma wystarczających danych odnośnie stosowania tetrabenazyny u kobiet w ciąży, a potencjalne ryzyko stosowania u ludzi jest nieznane. Produkt Tetmodis nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży, chyba że nie jest dostępne inne leczenie.

Laktacja

Tetrabenazyna jest przeciwwskazana w okresie laktacji (patrz punkt 4,3). W razie konieczności leczenia tetrabenazyną należy zaprzestać karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Należy poinformować pacjentów, że produkt Tetmodis może powodować senność i w ten sposób w różnym stopniu wpływać na ich wydolność (zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn itd.), w zależności od dawki i indywidualnej podatności.

4.8    Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane wymienione są zgodnie z klasyfikacją MedDRA i częstością ich występowania:

Bardzo często (£ 1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1.000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10.000 do < 1/1.000)

Bardzo rzadko (< 1/10.000)

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: depresja

Często:    lęk, bezsenność, dezorientacja

i £ limoni1


Zaburzenia układu nerwowego    r

Bardzo często: senność (po większych dawkach), objawy podobne do o bj a w ó w eh oro^by Tarła nj on'aK; (po większych dawkach)    , -nr-/--iw

Niezbyt często: zaburzenia świadomości złośliwy zespóf neuroleptyczny

Rzadko:


Zaburzenia naczyniowe Często:    niedociśnienie

Zaburzenia żołądka i ielit

Często:    utrudnione przełykanie, nudności, wymioty, biegunka, zaparcie

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ciężki zespół pozapiramidowy, w tym sztywność mięśni, zaburzenia autonomiczne Bardzo rzadko: uszkodzenie mięśni szkieletowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Niezbyt często: hipertermia

W odniesieniu do następujących działań niepożądanych niemożliwe jest oszacowanie ich częstości występowania na podstawie dostępnych danych:

Zaburzenia psychiczne: dezorientacja, nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego: ataksja, akatyzja, dystonia, zawroty głowy, amnezja Zaburzenia naczyniowe: bradykardia, ból w nadbrzuszu, suchość w ustach

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania mogą obejmować senność, nadmierne pocenie się, niedociśnienie i hipotermię. Leczenie jest objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki wpływające na układ nerwowy, kod ATC: N07XX06

Mechanizm ośrodkowy działania produktu Tetmodis jest bardzo podobny do mechanizmu działania rezerpiny, lecz różni go od niej mniejsze działanie obwodowe i dużo krótsze działanie.

Badania na zwierzętach wykazały, że tetrabenazyna zaburza metabolizm amin biogennych, na przykład serotoniny i noradrenaliny a działanie to ogranicza się do mózgu. Przypuszcza się, że ten wpływ tetrabenazyny na aminy w mózgu stanowi wyjaśnienie skutków klinicznych w mózgu. Tetrabenazyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin w zakończeniach neuronów presynaptycznych ośrodkowego układu nerwowego. Skutkuje to spadkiem poziomu monoamin, w tym dopaminy. Spadek poziomu dopaminy powoduje hipokinezę, prowadzącą do zmniejszeniem nasilenia pląsawicy. Tetrabenazyna jest inhibitorem wychwytu zwrotnego monoamin w zakończeniach synaptycznych nerwów poprzez odwracalne i krótkotrwałe powiązanie z pęcherzykowym transporterem monoamin (vesicular monoamine transporter- VMAT). VMAT2 transportuje monoaminy szczególnie w neuronach obwodowych i ośrodkowych, podczas gdy VMAT 1 reguluje transport w obwodowej tkance chromochłonnej. Tetrabenazyna ma większe powinowactwo do VMAT2 niż VMAT1. Wskutek tego tetrabenazyna ma działanie krótkotrwałe i silnie obwodowe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tetrabenazyna ma niski i zmienny stopień dostępności biologicznej. Wydaje się, że jest intensywnie metabolizowana w procesie metabolizmu pierwszego przejścia. Główny metabolit, hydroksytetrabenazyna, powstaje w wyniku redukcji. Niewielka ilość niezmienionej tetrabenazyny może być wykryta w moczu. Opisywano, że hydroksytetrabenazyna jest tak samo aktywna* jak; amoav/ tetrabenazyna w obniżaniu poziomu amin mózgowych, stąd jest prawdopodobrieicżć^tanotw/dria^ai ¡ Fami istotną substancję czynną.    '4terszaw.f

Szczególne populacje

Zaburzenie czynności wątroby

Lekkie i średnie zaburzenie czynności wątroby zwiększa ekspozycję i wydłuża okres połowicznego rozpadu tetrabenazyny i hydroksytetrabenazyny (4 pacjentów z 5-6 punktami w skali Child-Pugh i 1 pacjent z 9 punktami w skali Child-Pugh). Nie zbadano przypadków ciężkiego zaburzenia czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności przewlekłej skutki zaobserwowane po doustnym podawaniu tetrabenazyny były powiązane z obniżeniem poziomu głównych zapasów monoamin. Częstymi objawami są obniżona aktywność, letarg, zez lub przymknięcie oczu. Zaobserwowano skutki farmakologiczne, takie jak senność i uznano je za czynnik ograniczający dawkę.

Z pomocą serii konwencjonalnych testów zbadano działanie genotoksyczne tetrabenazyny,

W badaniu nad tetrabenazyną uzyskano wynik ujemny w zakresie mutacji punktowych i dodatni w zakresie aberracji chromosomowych w komórkach jajnika chomika chińskiego, jedynie w stężeniach cytotoksycznych. Tetrabenazyna nie była genotoksyczna w teście aberracji chromosomowych in vivo. Jednakże, nie przeprowadzono badan rakotwórczości.

Nie prowadzono badań mających na celu zbadanie wpływu na płodność. Tetrabenazyna nie wykazała wpływu na rozród i rozwój potomstwa u królików. Jednakże, zaobserwowana ekspozycja układowa była mniejsza niż podczas obserwacji klinicznych. Możliwy wpływy na rozród i rozwój potomstwa były również niewystarczająco zbadane u szczura. W badaniach okołoporodowych i poporodowych u szczura zaobserwowaną zwiększoną śmiertelność okołoporodową, której przyczyna jest nieznana.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana, kukurydziana

Laktoza j edno wodna

Talk

Żelaza tlenek, żółty (E172)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik do tabletek z HDPE z zakrętką z PP zawierającą środek pochłaniający 'wifgb’^^^^

zabezpieczającą przed dostępem dzieci, z zabezpieczeniem gwarancyjnym. PojemńikJ&iWiĆiiPlf-arniar-!1 .„ui „.„i.    ’Mar.sza u-s

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orpha-Devel Handels und Vertriebs GmbH Wintergasse 85/1B 3002 Purkersdorf, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

oli. o£.<ŹJD40( ■

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

ĄO ( ■

Tetmodis