+ iMeds.pl

Tetracyclinum 30 mg/g



Ulotka Tetracyclinum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TETRACYCLINUM , 30 mg/g, maść

(Tetracyclini hydrochloridum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek T etracyclinum    i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

3.    Jak stosować lek Tetracyclinum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tetracyclinum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tetracyclinum i w jakim celu się go stosuje

Tetracyclinum    ma postać maści, zawiera substancję czynną tetracykliny chlorowodorek.

Wskazania

Tetracyclinum    stosuje się:

-    w miejscowym leczeniu ropnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny;

-    w leczeniu zapalnych form trądzika, którego objawami są występujące na skórze grudki, krosty, guzy, cysty i torbiele ropne. Głównie w trądziku grudkowo - krostkowym (acne papulo -pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawieraj ącymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu;

-    w leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetracyclinum

Kiedy nie stosować leku Tetracyclinum

-    jeśli pacjent ma uczulenie na tetracyklinę, jak również na wszystkie substancje z grupy tetracyklin lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Stosuj ąc maść T etracyclinum    przeciwwskazane jest opalanie.

Uwaga: lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Tetracyclinum a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku nie należy stosować u kobiet w ciąży i u matek karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tetracyclinum nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Tetracyclinum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą leku 2 do 3 razy na dobę lub nakładać maść w opatrunku zamkniętym, zwykle w ciągu 4 do 6 tygodni.

Jeśli wymagane, lekarz może zalecić kontynuowanie leczenia do 12 tygodni.

Jeśli po 2 tygodniach leczenia nie nastąpi poprawa lub objawy nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.

Po użyciu maści należy umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pominięcie zastosowania leku Tetracyclinum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki, należy zastosować lek tak szybko jak jest to możliwe. Następnie należy kontynuować leczenie stosuj ąc lek zgodnie z zalecanym przez lekarza dotychczasowym dawkowaniem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Tetracyclinum

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5


Jak przechowywać lek Tetracyclinum

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie lub tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tetracyclinum

-    Substancją czynną leku jest tetracyklina w postaci tetracykliny chlorowodorku.

1 g maści zawiera 30 mg tetracykliny chlorowodorku.

-    Pozostały składnik to: wazelina biała.

Jak wygląda Tetrac tcliniim    i co zawiera opakowanie

Lek Tetracyclinum    jest jednolitą, tłustą masą barwy żółtej.

Dostępne opakowanie leku to tuba aluminiowa zawierająca 10 g maści, umieszczona w tekturowym pudełku.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9

35-105 Rzeszów

tel. 17 862 05 90

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

Tetracyclinum

Charakterystyka Tetracyclinum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TETRACYCLINUM , 30 mg/g, maść

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g maści zawiera 30 mg tetracykliny chlorowodorku (Tetracyclini hydrochloridum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść

Jednolita, tłusta masa barwy żółtej

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy przeznaczony miejscowo w ropnych zakażeniach skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na tetracykliny. W leczeniu zapalnych form trądzika. Głównie w trądziku grudkowo -krostkowym (acne papulo - pustulosa). Maść może być stosowana w monoterapii oraz w leczeniu skojarzonym z preparatami do stosowania na skórę, zawierającymi retinoidy lub nadtlenek benzoilu. W leczeniu trądziku ropowiczego (acne phlegmonosa) jako środek pomocniczy z retinoidami stosowanymi doustnie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Chorobowo zmienione miejsca pokrywać cienką warstwą maści 2 do 3 razy na dobę lub nakładać maść w opatrunku zamkniętym, zwykle w ciągu 4 do 6 tygodni.

Jeśli wymagane, leczenie kontynuować do 12 tygodni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetracykliny chlorowodorek, jak również na wszystkie substancje z grupy tetracyklin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nie stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W trakcie leczenia przeciwwskazane jest opalanie.

Lek daje żółte świecenie w świetle nadfioletowym (np. światło w dyskotece).

Należy zwracać szczególną uwagę na datę ważności leku. Nie stosować leku przeterminowanego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak jest szczegółowych danych literaturowych na temat interakcji tetracykliny stosowanej miejscowo wraz z innymi lekami stosowanymi na skórę.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających dowodów dotyczących bezpieczeństwa stosowania tetracykliny miejscowo na skórę u kobiet w ciąży, dlatego leku nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania u kobiet karmiących piersią. Ze względu na właściwości lipofilowe tetracyklina przenika do mleka matek karmiących piersią. W związku z tym u matek karmiących nie należy stosować leku Tetracyclinum .

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tetracyclinum    nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Mogą wystąpić skórne reakcje nadwrażliwości (rumień, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, obrzęki), nadkażenia drożdżakami lub opornymi szczepami bakterii, rzadko złuszczające zapalenie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie stwierdzono przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: dermatologia, antybiotyki i chemioterapeutyki, antybiotyki do stosowania zewnętrznego, tetracyklina i jej pochodne, tetracyklina, kod ATC: D 06 AA 04

Mechanizm działania tetracykliny polega na hamowaniu biosyntezy białek (przez wiązanie z podjednostką 30S rybosomu) i procesów fosforylacyjnych w komórce bakteryjnej.

Zakres działania tetracykliny jest bardzo szeroki:

-    bakterie Gram-dodatnie: gronkowce, paciorkowce, Listeria spp., Erysipelothrix spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Nocardia spp.,

-    bakterie Gram-uiemne: Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Shigella spp., Neisseria gonorrhoeae, Brucella spp., Pasteurella spp., Vibrio cholerae, Haemophilus spp., Bordetella pertussis, Actinobacillus mallei, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Bartonella spp.,

- inne: Spirochaeta spp., Mycobacterium spp., Rickettsia spp., Chlamydia spp., Mycoplasma spp., Actinomyces spp.

Nie działa na Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia marcescens, Providencia spp.

Nie wywiera również działania na grzyby, pierwotniaki i wirusy.

Szczepy oporne na tetracykliny występują we wszystkich gatunkach bakterii, w nierównym jednak stopniu. Najczęściej szczepy oporne stwierdza się wśród gronkowców, enterokoków i enterobakterii. W trakcie leczenia rozwój oporności ma charakter powolny. Przyjmuje się, że za jego rozwój odpowiedzialne są zmiany przepuszczalności błony komórkowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tetracyklina stosowana w postaci doustnej łatwo przenika do tkanek, gdzie jest rozmieszczana stosunkowo równomiernie, przenika także przez barierę łożyskową do płodu. U ludzi po podaniu doustnym na czczo stwierdza się wchłanianie ok. 60 - 80 % tetracykliny.

Tetracyklina wiąże się w ok. 47 % z białkami osocza. Tetracyklina przekracza barierę krew-łożysko, w krwioobiegu płodu pojawia się od 25 % do 75 % tetracykliny obecnej w krwioobiegu matczynym. Stosowana na skórę maść Tetracyclinum    wykazuje działanie miejscowe.

Wieloletnie obserwacje kliniczne produktów leczniczych do stosowania na skórę zawieraj ących tetracyklinę dowodzą, że nie wywołuje ona działania układowego. Stosując standardowe metody oznaczania wykazano, że w wyniku stosowania na skórę preparatów tetracykliny w wazelinie, nie stwierdza się obecności leku zarówno w osoczu jak i w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z polietylenu lub polipropylenu, zawierająca 10 g maści. Tuba z ulotką dla pacjenta umieszczona jest w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

CHEMA-ELEKTROMET Spółdzielnia Pracy ul. Przemysłowa 9 35-105 Rzeszów

e-mail: chema@chema. rze szow .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2680

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04 grudnia 1986 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Strona 4 z 4

Tetracyclinum