+ iMeds.pl

Tetralysal 300 mgUlotka Tetralysal

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tetralysal, 300 mg, kapsułki twarde

Lymecyclinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tetralysal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetralysal

3.    Jak stosować Tetralysal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tetralysal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tetralysal i w jakim celu się go stosuje

Tetralysal jest antybiotykiem należącym do grupy tetracyklin. W leczeniu trądziku działa:

-    przeciwbakteryjnie na drobnoustrój Propionibacterium acnes;

-    przeciwzapalnie (poprzez hamowanie aktywności niektórych rodzajów krwinek białych);

-    hamując bakteryjny enzym wytwarzający wolne kwasy tłuszczowe, które działają drażniąco. Dzięki temu zmniejsza się liczba zmian zapalnych na skórze.

Wskazaniem do stosowania leku Tetralysal jest trądzik pospolity o średnim i dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków.

Tetralysal może być również stosowany w trądziku różowatym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetralysal Kiedy nie stosować leku Tetralysal:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na limecyklinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest nadwrażliwy na inne antybiotyki z grupy tetracyklin;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zwane retinoidami (stosowane w leczeniu chorób skóry);

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

-    w okresie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenie i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tetralysal należy omówić to z lekarzem.

W przypadku silnego narażenia na światło słoneczne lub inne źródło promieni ultrafioletowych (UV) lek może bardzo rzadko powodować reakcje skórne (działanie fototoksyczne). Takie działanie wykazano po zastosowaniu dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnym silnym narażeniu na promieniowanie UV (opalanie się, solarium). Podczas leczenia wskazane jest jednak unikanie promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania ultrafioletowego (np. solaria).

Jeśli wystąpią zmiany na skórze, zwłaszcza rumień lub pęcherze, należy natychmiast zgłosić się do lekarza, gdyż może to być początek rzadko występujących, zagrażających życiu ciężkich powikłań skórnych.

Jeśli wystąpi biegunka w okresie stosowania leku lub kilka tygodni po zakończeniu stosowania, należy natychmiast zwrócić się do lekarza. Biegunka może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie rozmnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile.

Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny.

Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapieraj ąco.

Nie należy zażywać leku przeterminowanego, gdyż może to spowodować uszkodzenie nerek.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenie dotyczy sytuacji występuj ących w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać leku Tetralysal dzieciom w wieku poniżej 12 lat, z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i zahamowania rozwoju szkliwa.

Lek Tetralysal a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować antybiotyków z grupy tetracyklin, jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki zwane retinoidami, podawane ogólnie (nie na skórę). Niesie to ze sobą ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Wchłanianie leku Tetralysal może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania leków zoboj ętniaj ących sok żołądkowy lub zawieraj ących jony żelaza. Leków tych nie należy przyjmować na 2 godziny przed zażyciem leku Tetralysal lub po jego zażyciu.

Tetralysal może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glukokortykosteroidów.

Może utrudniać oznaczanie amin katecholowych i glukozy (metodami redukcyjnymi) w moczu, daj ąc fałszywie zawyżone wyniki.

Stosowanie leków zawierających dydanozynę zmniejsza wchłanianie leku Tetralysal oraz innych leków z tej grupy, co może obniżać skuteczność leczenia.

Tetralysal z jedzeniem i piciem

Jednoczesne przyjmowanie posiłków, także mleka, nie wpływa istotnie na wchłanianie leku.

Stosowanie leku Tetralysal u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Tetralysal u kobiet w ciąży, z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i zahamowania rozwoju szkliwa u dziecka.

Nie należy stosować leku Tetralysal u matek karmiących, z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i zahamowania rozwoju szkliwa u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tetralysal nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Tetralysal zawiera żółcień chinolinową (E 104)

Barwnik - żółcień chinolinowa - może wywoływać reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Tetralysal

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Zalecana dawka, to:

-    w leczeniu trądziku pospolitego:

-    300 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal) na dobę przez 12 tygodni;

-    w leczeniu trądziku różowatego:

-    początkowo 600 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal dwa razy na dobę) przez 10 dni, a następnie 300 mg (jedna kapsułka leku Tetralysal) raz na dobę przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Dostępne są również kapsułki zawierające 150 mg substancji czynnej.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy przyjmować lek Tetralysal.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tetralysal

Ostre zatrucia spowodowane antybiotykami występują rzadko. Przedawkowanie leku może uszkodzić wątrobę. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Tetralysal

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Tetralysal może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Tetralysal jest dobrze tolerowany i działania niepożądane występują rzadko.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane według częstości występowania:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (występuj ące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Często:

   Nudności

•    Ból brzucha

•    Biegunka

•    Ból głowy

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   Zmiany w liczbie komórek krwi

•    Zaburzenia widzenia

•    Diplopia (podwójne widzenie)

•    Trwała utrata wzroku

• Zapalenie j ęzyka

•    Zapalenie jelit

•    Wymioty

•    Ból w górnej części brzucha

•    Rzekomobłoniaste zapalenie jelit

•    Zapalenie trzustki

•    Gorączka

•    Żółkniecie skóry lub oczu (żółtaczka)

•    Zmiany w wynikach testów laboratoryjnych (badania krwi, badania enzymów wątrobowych)

•    Reakcje alergiczne (swędzenie skóry twarzy, również okolic oczu i ust)

•    Swędzenie skóry, wysypka lub pokrzywka

•    Nagłe, poważne reakcje alergiczne o uogólnionym charakterze powiązane ze złym samopoczuciem

•    Drożdżyca

•    Zapalenie pochwy

•    Kandydoza

•    Zwiększone ciśnienie w mózgu

•    Zawroty głowy

•    Zwiększenie wrażliwości skóry na światło słoneczne

•    Toksyczna martwica naskórka

•    Powstawanie pryszczy lub łuszczenie sie skóry na dużych obszarach, owrzodzenie lub zmiany w okolicy usta, warg, okolicach intymnych i analnych

Opisane niżej działania niepożądane mogą wystąpić podczas leczenia innymi lekami należącymi do tej samej grupy, do której należy Tetralysal (tetracykliny).

• Przebarwienia zębów oraz niedorozwój szkliwa zębów, jeśli lek był podawany dzieciom w wieku poniżej 8 lat.

•    Zmiany w wynikach badań krwi (zmniejszenie liczny czerwonych krwinek, zwiększenie liczby pewnych grup białych krwinek).

• Zwiększenie ilości mocznika we krwi, co może być intensyfikowane jednoczesnym stosowaniem leków moczopędnych.

Nie należy zażywać leku Tetralysal w przypadku zwiększenia ciśnienia w mózgu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tetralysal

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Tetralysal

-    Substancją czynną leku jest limecyklina. Jedna kapsułka twarda zawiera 408 mg limecykliny, co odpowiada 300 mg tetracykliny.

-    Pozostałe składniki leku to: magnezu stearynian, krzemionka koloidalna uwodniona.

-    Otoczka kapsułki: wieczko: żelatyna, indygokarmin (E 132), erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171)

część dolna:

żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda Tetralysal i co zawiera opakowanie

Tetralysal jest dostępny w postaci kapsułek twardych barwy czerwono-żółtej. Opakowanie zawiera 16 lub 28 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel.: (22) 331 21 80

Wytwórca:

Laboratoires Sophartex S.A.

21, rue de Pressoir, 28500 Vernouillet Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Tetralysal

Charakterystyka Tetralysal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tetralysal, 300 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka twarda zawiera 408 mg limecykliny (Lymecyclinum), co odpowiada 300 mg tetracykliny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa (E 104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda (część dolna żółta, wieczko czerwone)

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Trądzik pospolity (acne vulgaris) o średnim i dużym nasileniu, ze zmianami zapalnymi w postaci grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków.

Trądzik różowaty (acne rosacea).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa.

Sposób podawania

W długotrwałym leczeniu trądziku pospolitego:

300 mg (1 kapsułka) na dobę przez okres 12 tygodni.

W leczeniu trądziku różowatego, dawka zalecana początkowo u dorosłych wynosi 600 mg (2 kapsułki) na dobę przez 10 dni, następnie 300 mg (1 kapsułka) na dobę, przez okres od 3 do 6 miesięcy.

Dostępne są również kapsułki zawierające 150 mg substancji czynnej.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Leku nie należy stosować:

•    w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny;

•    u dzieci w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa;

•    w okresie ciąży i karmienia piersią (ryzyko wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa);

•    w skojarzeniu z retinoidami podawanymi ogólnie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci i młodzież

Produktu nie należy stosować w wieku poniżej 12 lat z powodu ryzyka wystąpienia trwałych przebarwień zębów i hipoplazji szkliwa.

Tetralysal może bardzo rzadko wywoływać działanie fototoksyczne.

Działania fototoksyczne obserwowano po zastosowaniu dużych dawek leku (1200 mg/dobę) oraz jednoczesnego silnego narażenia na promieniowanie UV.

Podczas leczenia wskazane jest jednak unikanie promieni słonecznych i innych źródeł promieniowania ultrafioletowego (np. solaria).

W przypadku wystąpienia zmian skórnych o charakterze rumienia lub pęcherzy należy przerwać leczenie produktem Tetralysal, gdyż może to być początek zagrażaj ących życiu ciężkich zmian skórnych.

Lek należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby. Przedawkowanie może wywołać działanie hepatotoksyczne.

Przyjmowanie produktu przeterminowanego może spowodować wystąpienie kwasicy kanalikowo-nerkowej (Pseudo-Fanconi syndrom), która ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku.

Jeżeli wystąpi biegunka w okresie stosowania lub do kilku tygodni po zakończeniu stosowania produktu leczniczego, pacjent powinien to zgłosić lekarzowi. Biegunka może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie rozmnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach może być konieczne podanie metronidazolu lub wankomycyny.

Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapieraj ąco.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest leczenie skojarzone tetracyklinami z retinoidami podawanymi doustnie. Terapia taka niesie ze sobą ryzyko nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Wchłanianie limecykliny może być zmienione w przypadku jednoczesnego stosowania leków zoboj ętniaj ących lub zawieraj ących jony żelaza. Leków tych nie należy podawać przez 2 godziny przed zażyciem leku Tetralysal i 2 godziny po jego zażyciu.

Nie wykazano istotnego wpływu posiłków, w tym mleka, na wchłanianie produktu leczniczego. Tetralysal może nasilać działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (pochodnych kumaryny), zwiększając ryzyko krwotoku, cytostatyków, doustnych leków przeciwcukrzycowych, glukokortykosteroidów.

Limecyklina może utrudniać oznaczenie amin katecholowych i glukozy (metody fluorymetryczne, metoda Hingerty) w moczu, dając fałszywie zawyżone wyniki.

Stosowanie jednoczesne leków zawieraj ących dydanozynę obniża wchłanianie limecykliny.

Podczas leczenia tetracyklinami zaobserwowano zwiększenie stężenia sodu w surowicy krwi (hipernatremia), które mogło być związane ze stosowaniem leków moczopędnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Tetracykliny przenikaj ą przez barierę łożyskową, dlatego też nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Tetracykliny są wybiórczo wchłaniane przez rozwijaj ącą się tkankę kostną i zęby, co może powodować późniejszą hipoplazj ę i przebarwienia szkliwa zębów u dzieci.

Laktacja

Tetracykliny przenikają do mleka, dlatego też nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią. Tetracykliny są wybiórczo wchłaniane przez rozwijającą się tkankę kostną i zęby, co może powodować hipoplazję i przebarwienia szkliwa zębów u dzieci.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie wykazano wpływu leku Tetralysal na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania działania niepożądanego

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi oraz układu limfatycznego

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Małopłytkowość

Neutropenia

Zaburzenia oka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia widzenia Podwójne widzenie Trwała utrata wzroku

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (>1/100 do <1/10)

Nudności, ból brzucha, biegunka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ból w górnej części jamy

brzusznej

Wymioty

Zapalenie języka,

Zapalenie jelita cienkiego i

okrężnicy

Zapalenie jelit

rzekomobłoniaste

Zapalenie trzustki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Gorączka

Zakażenia i zarażenia ektopasożytnicze

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Blastomykoza Zapalenie pochwy Kandydoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nadwrażliwość

Pokrzywka

Obrzęk naczynioruchowy

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Żółtaczka

Zwiększenie aktywności transaminaz

Zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy we krwi Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia układu nerwowego

Często (>1/100 do <1/10)

Ból głowy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe Zawroty głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Reakcje nadwrażliwości na światło

Wysypka rumieniowata

Świąd

Wysypka

Zespół Stevensa Johnsona Zapalenie skóry Toksyczna martwica naskórka

Niektóre działania niepożądane dotyczą całej grupy tetracyklin:

•    Przebarwienia zębów oraz niedorozwój szkliwa zębów mogą wystąpić jeśli lek jest podawany dzieciom w wieku poniżej 8 lat

•    Anemia hemolityczna, eozynofilia oraz inne zaburzenia hematologiczne

•    Nerkowa hiperazotemia powiązana z efektem antyanabolicznym, który może być intensyfikowany przez diuretyki

Należy zaprzestać leczenia w przypadku pojawienia się symptomów zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwi to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301

Faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Ostre zatrucia spowodowane antybiotykami występują rzadko i brak specyficznego antidotum. Zalecane jest usunięcie leku z górnego odcinka przewodu pokarmowego poprzez opróżnienie żołądka wymuszonymi wymiotami lub płukaniem żołądka. Zależnie od okoliczności, należy rozważyć zastosowanie leczenia wspomagającego oraz dużą podaż płynów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, kod ATC J 01 AA 04 Mechanizm działania

Limecyklina działa przeciwbakteryjnie identycznie jak chlorowodorek tetracykliny. Działanie to wynika ze zdolności hamowania biosyntezy białek bakteryjnych.

Limecyklina jest lekiem stosowanym w średnio ciężkim trądziku grudkowo-krostkowym oraz w trądziku z większymi elementami zapalnymi.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania Działanie terapeutyczne jest skutkiem:

•    działania przeciwbakteryjnego na Propionibacterium acnes;

•    działania przeciwzapalnego - hamowania aktywności granulocytów wielojądrzastych;

•    unieczynniania lipazy bakteryjnej oraz hamowania syntezy nowych cząsteczek enzymu, co zmniejsza wytwarzanie wolnych kwasów tłuszczowych działających drażniąco.

W obrazie klinicznym obserwuje się zmniejszoną liczbę grudek, krost, guzków, cyst oraz nacieków.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Limecyklina szybko wchłania się z górnych odcinków przewodu pokarmowego, osiągaj ąc stężenia terapeutyczne w osoczu w ciągu pierwszej godziny od podania. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 3-4 godzinach od zażycia.

Nie wykazano, aby jednoczesne przyjmowanie posiłków, w szczególności mleka, wpływało istotnie na wchłanianie limecykliny.

Dystrybucja

Po podaniu 300 mg produktu leczniczego Tetralysal u dorosłych:

•    maksymalne stężenie w osoczu wynosi od 1,6 do 4 pg/ml;

•    resztkowe stężenie jest bardzo zmienne i wynosi od 0,29 do 2,19 pg/ml.

Po podaniu kolejnych dawek leku stężenie w osoczu stabilizuje się i utrzymuje pomiędzy 2,3 a 5,8 pg/ml.

Metabolizm

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 10 godzin.

Eliminacja.

Lek jest wydalany głównie z moczem, w mniejszym stopniu z żółcią.

Około 65% podanej dawki jest wydalanych w ciągu 48 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie opisane, z uwagi na szerokie stosowanie tetracyklin od 40 lat u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna uwodniona

Osłonka kapsułki:

część dolna: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), erytrozyna (E 127), żółcień chinolinowa (E 104); wieczko: żelatyna, indygokarmin (E 132); erytrozyna (E 127), tytanu dwutlenek (E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry miękkie z folii Aluminium/PE, w tekturowym pudełku

Wielkość opakowania: 16 kapsułek (4 blistry po 4 kapsułki) lub 28 kapsułek (7 blistrów po 4 kapsułki)

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Galderma Polska Sp. z o.o. ul. Łączyny 4 02-820 Warszawa, Polska tel. (48 22) 331 21 80

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12736

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia dopuszczenie do obrotu: 15 marca 2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 marca 2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKT LECZNICZEGO

6

Tetralysal