+ iMeds.pl

Tetraspan 100 mg/ml hes roztwór do infuzji 100 mg/mlUlotka Tetraspan 100 mg/ml hes roztwór do infuzji

Niniejszy produkt leczniczy bedzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tvm pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tetraspan, 100 mg/ml, roztwór do infuzji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tetraspan 100 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetraspan 100 mg/ml

3.    Jak stosować lek Tetraspan 100 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tetraspan 100 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tetraspan 100 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

Tetraspan 100 mg/ml jest roztworem do infuzji podawanym przez rurkę do żyły.

Tetraspan 100 mg/ml jest lekiem osoczozastępczym, który jest stosowany do przywracania objętości krwi w wyniku jej utraty, gdy stosowanie produktów nazywanych krystaloidami nie jest wystarczające.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tetraspan 100 mg/ml Kiedy nie stosować leku Tetraspan 100 mg/ml:

•    u pacjentów uczulonych na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    u pacjentów z ciężkim uogólnionym zakażeniem (sepsa);

•    u pacjentów z oparzeniami;

•    u pacjentów z niewydolnością nerek lub dializowanych;

•    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby;

•    u pacjentów z krwawieniem w mózgu (krwawienie wewnątrzczaszkowe lub mózgu);

•    u pacjentów w stanie krytycznym (np. przebywających na Oddziale Intensywnej Terapii);

•    u pacjentów, u których w organizmie jest zbyt dużo płynu i zostali poinformowani, że występuje u nich stan przewodnienia;

•    u pacjentów u których obecny jest płyn w płucach (obrzęk płuc);

•    u pacjentów odwodnionych;

•    u pacjentów u których wystąpił znaczny wzrost stężenia potasu, sodu lub chlorków we krwi;

•    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby;

•    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;

•    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi;

•    u pacjentów po przeszczepie narządu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tetraspan 100 mg/ml należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują:

•    zaburzenia czynności wątroby;

•    zaburzenia czynności serca i zaburzenia krążenia;

•    zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    zaburzenia czynności nerek.

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (anafilaktycznej/anafilaktoidalnej), lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta, aby zaobserwować wczesne objawy reakcji alergicznej po podaniu tego leku.

Zabiegi chirurgiczne i urazy:

Lekarz rozważy, czy lek ten jest odpowiedni dla pacjenta.

Lekarz ostrożnie ustali dawkę leku Tetraspan 100 mg/ml tak aby uniknąć przeciążenia płynami, przede wszystkim u pacjentów z problemami płuc, serca lub krążeniem.

Personel pielęgniarski również podejmie środki w celu monitorowania równowagi płynów ustrojowych, stężenia soli we krwi i czynności nerek. W razie potrzeby pacjent może otrzymać dodatkowe sole mineralne.

Ponadto pacjentowi zapewniona zostanie podaż odpowiedniej ilości płynów.

Tetraspan 100 mg/ml jest przeciwwskazany u pacjentów z zaburzeniami czynność nerek lub uszkodzeniem nerek wymagającym dializy.

Jeśli zaburzenie czynności nerek pojawi się w trakcie leczenia:

Jeśli lekarz zaobserwuje pierwsze objawy wystąpienia zaburzenia czynności nerek, zaprzestanie podawania tego leku. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba monitorowania czynności nerek do 90 dni.

Jeśli lek Tetraspan 100 mg/ml jest podawany wielokrotnie, lekarz będzie monitorować krzepliwość krwi, czas krwawienia oraz inne parametry. W przypadku utraty krzepliwości lekarz przerwie podawanie tego leku.

Stosowanie tego leku nie jest zalecane u pacjentów w trakcie operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca, które wspomaga pompowanie krwi podczas zabiegu.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz będzie ściśle monitorował stan pacjenta podczas leczenia i może dostosować dawkę, z uwagi na to, że pacjenci w podeszłym wieku są bardziej narażeni na problemy z nerkami i sercem.

Inne leki i Tetraspan 100 mg/ml

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza przyjmować.

Lekarz zachowa szczególną ostrożność przepisując ten lek, jeśli pacjent otrzymuje/przyjmuje:

•    aminoglikozydy (leki z grupy antybiotyków),

•    leki, które mogą powodować zatrzymanie potasu lub sodu,

•    leki stosowane w leczeniu niewydolności serca (np. preparaty z naparstnicy, digoksyna).

Lek Tetraspan 100 mg/ml może nasilać działania niepożądane tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Wystąpienie reakcji alergicznej na lek, wskutek stosowania hydroksyetyloskrobi, może wywołać szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko.

Pacjentka otrzyma ten lek tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla nienarodzonego dziecka, szczególnie, jeśli pacjentka jest w pierwszym trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka matki. Dlatego też lekarz poda ten roztwór tylko wtedy, jeśli uzna, że jest to koniczne i podejmie decyzję, czy na pewien czas przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tetraspan 100 mg/ml nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Tetraspan 100 mg/ml

Tetraspan 100 mg/ml jest podawany pacjentowi dożylnie przez kroplówkę (infuzja dożylna).

Dawkowanie

Lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta.

Lekarz zastosuje możliwie najmniejszą skuteczną dawkę i ograniczy czas infuzji leku Tetraspan 100 mg/ml maksymalnie do 24 godzin.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 ml/kg m.c. (co odpowiada 1,8 g hydroksyetyloskrobi na kg mc.).

Dzieci

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania tego leku u dzieci. Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci w szczególnym stanie

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, z problemami płuc, serca lub układu krążenia dawka leku zostanie dostosowana do indywidualnego stanu pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tetraspan 100 mg/ml

Jeśli pacjent otrzymał większą niż zalecana dawka leku Tetraspan 100 mg/ml, może doznać przeciążenia układ krążenia, które może wywierać wpływ na funkcjonowanie serca i płuc.

Jeśli to nastąpi, lekarz natychmiast przerwie infuzję leku Tetraspan 100 mg/ml i wdroży niezbędne leczenie.

W przypadku jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane są bezpośrednio związane z działaniem terapeutycznym roztworów skrobi i podawanych dawek, czyli z rozcieńczeniem krwi pacjenta i części krwi, które są odpowiedzialne za jej krzepnięcie. Poza tym obserwowano ciężkie reakcje alergiczne.

Opisane poniżej działania niepożądane mogą być ciężkie. Jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy przerwać podawanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 lub więcej na 10 pacjentów):

zmniejszona ilość czerwonych krwinek i zmniejszone stężenie białka we krwi w związku z rozcieńczeniem.

Często, w zależności od podanej dawki (mogą wystąpić u więcej niż 1 lub więcej na 100 pacjentów): rozcieńczenie czynników krzepnięcia krwi (składniki krwi, które są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi). Może to prowadzić do powikłań krwotocznych.

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

Reakcje alergiczne mogą wystąpić niezależnie od dawki. Mogą być to reakcje typu ciężkiego prowadzące nawet do wstrząsu. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, w szczególności reakcja anafilaktyczna/rzekomoanafilaktyczna (w tym także obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w przełykaniu, pokrzywka i trudności z oddychaniem) lekarz natychmiast przerwie infuzję leku Tetraspan 100 mg/ml i zastosuje podstawowe środki zaradcze.

Nie jest możliwe przewidzenie na podstawie testów, którzy pacjenci mogą doznać reakcji alergicznej, ani przebiegu lub nasilenia takiej reakcji alergicznej.

Częstość nieznana (nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

•    uszkodzenie nerek;

•    uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Infuzja hydroksyetyloskrobi powoduje podwyższenie poziomu enzymu alfa-amylazy w osoczu, co może zostać nieprawidłowo zinterpretowane jako dowód na występowanie zaburzenia trzustki.

Niezbyt często (może wystąpić u więcej niż 1 na 100 pacjentów):

U pacjentów przyjmujących wielokrotne infuzje leku Tetraspan 100 mg/ml przez kilka dni, po leczeniu może wystąpić świąd, który może pojawić się nawet kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Świąd może utrzymywać się przez kilka miesięcy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tetraspan 100 mg/ml

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Po użyciu należy usunąć pojemnik i wszelkie niewykorzystane resztki roztworu.

Nie zamrażać.

Nie stosować leku, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, bezbarwny lub pojemnik lub jego zamknięcie są uszkodzone.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tetraspan 100 mg/ml

- Zawartość substancji czynnych na 1000 ml leku Tetraspan 100 mg/ml:

Hydroksyetyloskrobia (HES)

100,0 g

(Stopień podstawienia:

0,42)

(Średnia masa cząsteczkowa:

130 000 Da)

Sodu chlorek

6,25 g

Potasu chlorek

0,30 g

Wapnia chlorek dwuwodny

0,37 g

Magnezu chlorek sześciowodny

0,20 g

Sodu octanu trójwodny

3,27 g

Kwas L-jabłkowy

0,67 g

- Pozostałe składniki leku to:

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH));

Woda do wstrzykiwań.

Stężenia elektrolitów:

Sód

140,0 mmol/l

Potas

4,0 mmol/l

Wapń

2,5 mmol/l

Magnez

1,0 mmol/l

Chlorki

118,0 mmol/l

Octany

24,0 mmol/l

L-jabłczany

5,0 mmol/l

pH:

5,6-6,4

Osmolarność teoretyczna:

296 mOsm/l

Kwasowość (miareczkowana do pH 7,4):

<2,0 mmol/l

Jak wygląda lek Tetraspan 100 mg/ml i co zawiera opakowanie

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny.

Tetraspan 100 mg/ml jest dostępny w następujących rodzajach i wielkościach opakowań:

•    Butelka polietylenowa (Ecoflac plus) dostępna w następujących opakowaniach:

10 x 500 ml

•    Worek plastikowy (Ecobag) z zamknięciem z gumy butylowej i zewnętrznym workiem polipropylenowym, dostępny w następujących opakowaniach:

20 x 250 ml 20 x 500 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Niemcy

Telefon:    +49 5661 71 0

Telefaks:    +49 5661 71 4567

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Holandia

Wielka Brytania


Tetraspan 10% Infusionslösung

Tetraspan 10%, 100 mg/ml oplossing voor infusie

Tetraspan 10%

Tetraspan 100 mg/ml infusionsv^ske Tetraspan 100 mg/ml infusioonilahus Tetraspan 100 mg/ml infuusioneste, liuos Tetraspan 10% Infusionslösung Tetraspan Srakupa yra sy%uop 10%

Tetraspan 10% oldat infuziös hasznalatra EquiHes 100 mg/ml Solution for Infusion Tetraspan 100 mg/ml soluzione per infusione Tetraspan 100 mg/ml skidum infüzijäm Tetraspan 100 mg/ml infuzinis tirpalas Tetraspan 10% Infusionslösung Tetraspan 100 mg/ml roztwör do infuzji Tetraspan 10% soluqäo para perfusäo Tetraspan 10%

Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje Isohes 10% Soluciön para perfusiön Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100g/l Tetraspan 10% Solution for Infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zastosowanie produktów leczniczych zawierających hydroksyetyloskrobię należy ograniczyć do początkowego okresu przywracania objętości płynów śródnaczyniowych, z maksymalnym okresem podawania do 24 godzin.

Początkowe 10-20 ml należy podawać powoli, prowadząc ścisłą obserwację pacjenta tak, aby jak najszybciej wykryć ewentualną reakcję anafilaktyczną/ anafilaktoidalną.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. Leczenie należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwać infuzję, gdy tylko odpowiednie parametry hemodynamiczne zostaną osiągnięte. Nie wolno przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Produkt należy użyć niezwłocznie po otwarciu opakowania bezpośredniego. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie należy ponownie podłączać częściowo zużytych pojemników. Stosować wyłącznie, jeśli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, a pojemnik nie jest uszkodzony.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

Tetraspan 100 mg/ml jest hiperonkotyczny:

Tetraspan 100 mg/ml jest roztworem hiperonkotycznym, tzn. że efekt objętościowy jest większy niż objętość podanego płynu (wskutek mobilizacji płynu z przestrzeni zewnątrznaczyniowej). W związku z tym należy w szczególności rozważyć ryzyko wystąpienia hiperwolemii.

Instrukcje wykonywania dożylnego wlewu produktu Tetraspan pod ciśnieniem:

Plastikowe pojemniki Ecoflac plus i Ecobag:

Jeśli roztwór ma być podany bardzo szybko pod ciśnieniem, przed rozpoczęciem zabiegu należy całkowicie usunąć powietrze z zarówno z plastikowych pojemników jak i z zestawu infuzyjnego, aby zapobiec możliwości powstania zatoru powietrznego w trakcie podawania płynu. Infuzję pod ciśnieniem należy przeprowadzać z użyciem mankietu ciśnieniowego.

Ecobag:
1


2


Umieścić pojemnik Ecobag w mankiecie ciśnieniowym.

Zwiększyć ciśnienie.

Otworzyć zacisk rolkowy i rozpocząć wlew.


Podłączyć zestaw infuzyjny.

Umieścić pojemnik w pozycji pionowej.

Otworzyć zacisk rolkowy, wycisnąć powietrze z pojemnika i do połowy napełnić komorę kroplówki płynem.

Obrócić pojemnik o 180° i zalać przewód infuzyjny w celu usunięcia z niego pęcherzyków powietrza.

Zamknąć zacisk rolkowy.

Ecoflac plus:
1


2


Podłączyć zestaw infuzyjny.    Umieścić pojemnik Ecoflac plus w mankiecie

Umieścić pojemnik w pozycji pionowej.    ciśnieniowym.

Otworzyć zacisk rolkowy, wycisnąć powietrze z pojemnika i Zwiększyć ciśnienie.

do połowy napełnić komorę kroplówki płynem.    Otworzyć zacisk rolkowy i rozpocząć wlew.

Obrócić pojemnik o 180° i zalać przewód infuzyjny w celu usunięcia z niego pęcherzyków powietrza.

Zamknąć zacisk rolkowy.

8

Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji

Charakterystyka Tetraspan 100 mg/ml hes roztwór do infuzji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tetraspan 100 mg/ml roztwór do infuzji

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 000 ml roztworu zawiera:

Hydroksyetylo)skrobia (HES)    100,0 g

(Stopień podstawienia:    0,42)

(Średnia masa cząsteczkowa:    130 000 Da)

Sodu chlorek    6,25 g

Potasu chlorek    0,30 g

Wapnia chlorek dwuwodny    0,37 g

Magnezu chlorek sześciowodny    0,20 g

Sodu octan trójwodny    3,27 g

Kwas L-jabłkowy    0,67 g

Stężenia elektrolitów:

Sód    140,0 mmol/l

Potas    4,0 mmol/l

Wapń    2,5 mmol/l

Magnez    1,0 mmol/l

Chlorki    118,0 mmol/l

Octany    24,0 mmol/l

L-jabłczany    5,0 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

5,6-6,4 297 mOsmol/l <2,0 mmol/l


Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny. pH:

Osmolarność teoretyczna:

Kwasowość (miareczkowanie do pH 7,4):

4 SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie hipowolemii spowodowanej nagłą utratą krwi, gdy leczenie krystaloidami nie jest wystarczające (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie produktów leczniczych zawierających hydroksyetyloskrobię należy ograniczyć do początkowego okresu przywracania objętości płynów śródnaczyniowych, z maksymalnym okresem podawania do 24 godzin.

Objętość roztworu na dobę i szybkość infuzji zależą od ilości utraconej krwi oraz od ilości płynów potrzebnej do zachowania lub przywrócenia parametrów hemodynamicznych.

Początkowe 10-20 ml należy podawać powoli, prowadząc ścisłą obserwację pacjenta tak, aby jak najszybciej wykryć ewentualną reakcję anafilaktyczną/ anafilaktoidalną.

Należy ograniczyć wielkość dawki zgodnie ze stopniem hemodylucji, patrz punkt 4.4 i 4.8.

Dorośli

Maksymalna objętość roztworu na dobę:

Maksymalna dawka dobowa wynosi 18 ml/kg m.c. (co odpowiada 1,8 g hydroksyetyloskrobi na kg mc). Odpowiada to 1 260 ml produktu Tetraspan 100 mg/ml dla pacjenta ważącego 70 kg.

Maksymalna szybkość infuzji:

Maksymalna szybkość infuzji zależy od stanu klinicznego. Pacjentom w stanie ostrego wstrząsu można dopadać maksymalnie 18 ml na kg mc. na godzinę (co odpowiada 0,30 ml na kg na min lub 1,8 g hydroksyetyloskrobi na kg masy ciała na godzinę).

W sytuacjach zagrażających życiu można podać szybko 500 ml w postaci infuzji pod ciśnieniem. Patrz również punkt 4.2.

Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę. Leczenie należy prowadzić z ciągłym monitorowaniem hemodynamiki tak, by przerwać infuzję, gdy tylko odpowiednie parametry hemodynamiczne zostaną osiągnięte. Nie wolno przekroczyć maksymalnej zalecanej dawki dobowej.

Pacjenci w _podeszłym wieku Patrz punkt 4.4.

Dzieci

Dane dotyczące stosowania u dzieci są ograniczone, dlatego zaleca się nie stosować produktów zawierających hydroksyetyloskrobię w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania:

Podanie dożylne.

W przypadku szybkiej infuzji pod ciśnieniem, przy użyciu plastikowego pojemnika wypełnionego powietrzem, przed rozpoczęciem infuzji należy usunąć powietrze z pojemnika i zestawu infuzyjnego w celu uniknięcia ryzyka powstania zatoru powietrznego, który może powstać w związku z infuzją.

Czas trwania leczenia zależy od czasu trwania i stopnia zaawansowania hipowolemii, wpływu stosowanego leczenia na hemodynamikę oraz stopnia hemodylucji.

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    sepsa;

•    oparzenia;

•    zaburzenia czynności nerek lub terapia nerkozastępcza;

•    krwotok wewnątrzczaszkowy lub śródmózgowy;

•    pacjenci w stanie krytycznym (zwykle pacjenci przebywający na Oddziale Intensywnej Terapii);

•    przewodnienie;

•    obrzęk płuc;

•    odwodnienie;

•    hiperkaliemia;

•    ciężka hipernatremia lub ciężka hiperchloremia;

•    ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

•    zastoinowa niewydolność serca;

•    ciężkie zaburzenia krzepnięcia;

•    pacjenci po przeszczepie narządów.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ Tetraspan 100 mg/ml jest roztworem hiperonkotycznym, należy pamiętać, że efekt objętościowy jest większy niż objętość podanego płynu (wskutek mobilizacji płynu z przestrzeni zewnątrznaczyniowej). W związku z tym należy w szczególności rozważyć ryzyko wystąpienia hiperwolemii.

Ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej (anafilaktycznej / anafilaktoidalnej) pacjenta należy ściśle monitorować, a infuzja powinna być prowadzona z użyciem najmniejszej dawki (patrz punkt 4.8).

Wskazanie, do leczenia uzupełniającego objętość płynów z użyciem hydroksyetyloskrobi, powinno być wnikliwie rozważone, wymaga ono monitorowania hemodynamiki w celu kontroli objętości płynów i dawki (Patrz również punkt 4.2).

Należy zawsze unikać przeciążenia płynami z powodu przedawkowania lub zbyt szybkiej infuzji. Dawka musi być dostosowana dokładnie, w szczególności u pacjentów z chorobami płuc i krążenia. Stężenia elektrolitów, równowagę płynów i czynność nerek należy ściśle monitorować. Należy odpowiednio uzupełniać elektrolity i płyny zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Produkty zawierające hydroksyetyloskrobię są przeciwwskazane do stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub w trakcie terapii nerkozastępczej (patrz punkt 4.3). Stosowanie hydroksyetyloskrobi należy przerwać po pierwszych objawach uszkodzenia nerek. Zgłaszano zwiększone zapotrzebowanie na terapię nerkozastępczą do 90 dni po podawaniu roztworów zawierających hydroksyetyloskrobię Zaleca się monitorowanie czynności nerek u pacjentów przez co najmniej 90 dni.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Należy unikać ciężkiej hemodylucji wynikającej z zastosowania dużych dawek hydroksyetyloskrobi podczas leczenia pacjentów z hipowolemią.

Należy dokładnie monitorować parametry krzepnięcia krwi w przypadku wielokrotnego podawania. Przerwać stosowanie hydroksyetyloskrobi po wystąpieniu pierwszych zaburzeń krzepnięcia.

Nie jest zalecane stosowanie roztworów zawierających hydroksyetyloskrobię u pacjentów podczas operacji na otwartym sercu, podłączonych do płuco-serca, ze względu na ryzyko nadmiernego krwawienia.

Należy zapewnić wystarczającą podaż płynów.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas leczenia należy ściśle monitorować pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej narażeni na niewydolność serca i zaburzenia czynności nerek, w związku z czym należy uważnie dostosować dawkę w celu uniknięcia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego i nerek w wyniku hiperwolemii.

Zabiegi chirurgiczne i urazy:

Brak jest wystarczających, długookresowych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz u pacjentów po urazach. Oczekiwane korzyści ze stosowania należy wnikliwie rozważyć w stosunku do wątpliwości dotyczących długookresowego bezpieczeństwa stosowania. Należy rozważyć inne dostępne sposoby leczenia.

Dzieci i młodzież:

Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania u dzieci, nie zaleca się stosowania produktów zawierających hydroksyetyloskrobię w tej grupie wiekowej (patrz punkt 4.2).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Po podaniu roztworów zawierających hydroksyetyloskrobi może wystąpić przejściowe podwyższenie aktywności alfa-amylazy. Nie należy tego interpretować jako objawu uszkodzenia trzustki (patrz punkt. 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Aminoglikozydy

Działania niepożądane aminoglikozydów na nerki mogą ulec nasileniu w przypadku podawania w skojarzeniu z roztworami hydroksyetyloskrobi. Dlatego też należy unikać przedłużonego podawania obu leków jednocześnie.

Produkty lecznicze powodujące zatrzymanie potasu i sodu

Należy dokładnie rozważyć równoczesne podawanie leków, które mogą wywoływać zatrzymywanie potasu lub sodu.

Glikozydy naparstnicy

Podwyższone stężenia wapnia może zwiększyć ryzyko toksycznego wpływu glikozydów naparstnicy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania hydroksyetyloskrobi u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na reprodukcję, prowadzone z podobnymi produktami, po wielokrotnym leczeniu badanych zwierząt, wskazują na krwawienie z pochwy, embriotoksycz-ność i teratogenność (patrz punkt 5.3).

Reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne związane ze stosowaniem hydroksyetyloskrobi mogą mieć szkodliwy wpływ na płód.

W okresie ciąży Tetraspan 100 mg/ml należy stosować wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu. Należy szczególnie zwrócić na to uwagę, jeśli rozważ się leczenie przy pomocy produktu leczniczego Tetraspan 100 mg/ml w pierwszym trymestrze ciąży.

Należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia przedawkowania prowadzącego do hiperwolemii z następczą patologiczną hemodylucją i niedotlenieniem płodu (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy hydroksyetyloskrobia przenika do mleka ludzkiego, dlatego też należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego kobietom karmiącym piersią. Można rozważyć tymczasowe zaprzestanie karmienia piersią.

Płodność Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tetraspan 100 mg/ml nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane Ogólne

Najczęściej obserwowane działania niepożądane mają bezpośredni związek z działaniem leczniczym roztworów skrobi oraz podawaną objętością, tj. rozcieńczeniem krwi w wyniku wypełnienia przestrzeni wewnątrznaczyniowych bez jednoczesnego podania składników krwi. Może również wystąpić rozcieńczenie czynników krzepnięcia. Obserwowano ciężkie reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne i mogą one wymagać natychmiastowego działania (patrz także punkt „Reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne” poniżej).

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 to < 1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmniej szenie wartości he-matokrytu i obniżenie stężenia białek osocza

rozcieńczenie czynników krzepnięcia, wydłużenie czasu krwawienia i APTT, zmniej szenie aktywności kompleksu FVIII/vWF (1) (patrz punkt. 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

uszkodzenie

wątroby

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje anafilak-tyczne/ rzeko-moanafilaktycz-ne o różnym natężeniu (patrz punkt „Reakcje anafilaktycz-ne/rzekomoanafi laktyczne o różnym natężeniu” poniżej)

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 to < 1/1 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

uszkodzenie

nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

świąd, który słabo reaguje na jakiekolwiek leczenie (2)

Badania diagnostyczne

zwiększenie aktywności a-amylazy w surowicy (3)

(1)    Działanie występuje po podaniu stosunkowo dużych objętości hydroksyetyloskrobi i może mieć wpływ na krzepnięcie krwi. Patrz punkt 4.4.

(2)    Świąd ten może wystąpić kilka tygodni po zakończeniu infuzji skrobi i może się utrzymywać przez wiele miesięcy. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego działania niepożądanego nie zostało wystarczająco zbadane dla produktu leczniczego Tetraspan 100 mg/ml.

(3)    Jest to skutek wytworzenia kompleksu amylazy z hydroksyetyloskrobią, o opóźnionej eliminacji nerkowej i pozanerkowej. Nie należy tego błędnie interpretować jako dowodu na zaburzenia trzustki.

Reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne

Po podaniu hydroksyetyloskrobi mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne/rzekomoanafilaktyczne o różnym natężeniu, które nie zależą od dawki. Dlatego należy uważnie monitorować wszystkich pacjentów otrzymujących infuzję skrobi, w celu wykrycia reakcji anafilaktycznych/rzekomoanafilaktycznych. W przypadku wystąpienia reakcji anafilaktycznej/rzekomoanafilaktycznej infuzję należy natychmiast przerwać i wdrożyć standardowe leczenie.

Na podstawie przeprowadzonych badań nie jest możliwe ustalenie, którzy pacjenci mogą ucierpieć w wyniku reakcji anafilaktycznej/rzekomoanafilaktycznej, jak również przebiegu oraz natężenie takiej reakcji. Nie wykazano, aby profilaktyczne stosowanie kortykosteroidów miało działanie zapobiegawcze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Objawy

Przedawkowanie produktu leczniczego Tetraspan 100 mg/ml może prowadzić do niezamierzonej hiperwo-lemii i przeciążenia układu krążenia ze znacznym spadkiem wartości hematokrytu i stężenia białek. Może być to związane z następczym zaburzeniem czynności serca i płuc (obrzęk płuc).

Leczenie

W tym przypadku należy natychmiast przerwać infuzję i rozważyć podanie leków moczopędnych. W przypadku przedawkowania, należy leczyć pacjenta objawowo i monitorować stężenie elektrolitów we krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: substytuty krwi i frakcje białek osocza; kod ATC: B05A-A07

Mechanizm działania i rezultat działania farmakodynamicznego

Tetraspan 100 mg/ml jest koloidalnym środkiem zastępującym osocze, zawierającym hydroksyetyloskrobię (HES) w zrównoważonym roztworze elektrolitów. Średnia masa cząsteczek wynosi 130 000 Daltonów, a stopień podstawienia cząsteczek wynosi 0,42.

Tetraspan 100 mg/ml jest płynem hiperonkotycznym, tzn. wewnątrznaczyniowy wzrost objętości osocza jest większy niż objętość podanego płynu.

Przy podaniu izowolemicznym efekt zwiększenia objętości utrzymuje się przez co najmniej 4-9 godzin. Czas utrzymywania się efektu objętości zależy przede wszystkim od stopnia podstawienia cząsteczek oraz, w mniej szym stopniu, od średniej masy cząsteczkowej. Wewnątrznaczyniowa hydroliza polimerów hydroksy-etyloskrobi powoduje ciągłe uwalnianie mniejszych cząsteczek, które z kolei są aktywne onkotycznie zanim zostaną wydalone przez nerki.

Tetraspan 100 mg/ml może obniżać hematokryt oraz lepkość osocza.

Tetraspan 100 mg/ml wywiera także korzystne działanie na mikrokrążenie, zmieniając charakterystykę przepływu krwi.

Zawartość kationów w krystaloidowej części składowej produktu Tetraspan 100 mg/ml dostosowana jest do fizjologicznych stężeń elektrolitów w osoczu. Aniony stanowią mieszaninę chlorków, octanów i jabłczanów, w celu zmniejszenia ryzyka nadmiaru chlorków we krwi i kwasicy. Dodawanie octanu i jabłczanu zamiast anionów mleczanowych ma na celu zmniej szenie ryzyka kwasicy mleczanowej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne

Właściwości elektrolitów zawartych w produkcie leczniczym Tetraspan 100 mg/ml są takie same jak w normalnej fizjologii.

Wchłanianie

Ponieważ Tetraspan 100 mg/ml jest podawany dożylnie, jego biodostępność wynosi 100%.

Dystrybucja

Hydroksyetyloskrobia jest mieszaniną wielu różnych cząsteczek o różnej masie cząsteczkowej i różnym stopniu podstawienia. Jak w przypadku wszystkich koloidów, także hydroksyetyloskrobia jest tymczasowo

magazynowana głównie w komórkach w układzie fagocytów jednojądrzastych, jednakże bez toksycznego oddziaływania na wątrobę, płuca, śledzionę i węzły chłonne. Mniejsze ilości magazynowej w skórze substancji aktywnej są w dalszym ciągu wykrywalne histologicznie kilka miesięcy po podaniu. Magazynowanie to wydaje się być przyczyną świądu, który obserwowano po długotrwałym podawaniu wysokich dawek hy-droksyetyloskrobi.

Hydroksyetyloskrobia nie przenika przez barierę krew-mózg. Nie wykryto istotnych stężeń hydroksyetylo-skrobi w pępowinie, co wyklucza możliwość przenikania hydroksyetyloskrobi od matki do płodu

Metabolizm/eliminacj a

Eliminacja zależy od stopnia podstawienia oraz w mniejszym stopniu od masy cząsteczkowej. Cząsteczki, których wymiary są mniejsze od tak zwanego progu nerkowego są wydalane poprzez filtrację kłębuszkową. Większe cząsteczki zanim zostaną wydalone przez nerki są najpierw rozkładane przez alfa-amylazę. Szybkość z jaką cząsteczki są rozkładane zmniejsza się wraz ze wzrostem stopnia podstawienia cząsteczkowego.

Po jednorazowym wlewie 1000 ml produktu leczniczego Tetraspan 100 mg/ml, klirens osocza wynosi 19 ml/min a AUC 58 mg x h/ml. Końcowy okres półtrwania w surowicy wynosi około 4-5 godzin.

Właściwości farmakokinetyczne u dzieci

Brak danych z leczenia dotyczących właściwości farmakokinetycznych u dzieci.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono toksykologicznych badań na zwierzętach produktu Tetraspan 100 mg/ml.

Opublikowane wyniki badań toksykologicznych przeprowadzonych na zwierzętach z wielokrotnym leczeniem hiperwolemii, przy użyciu podobnych produktów zawierających hydroksyetyloskrobię, wykazały krwawienie i rozległą histiocytozę (nagromadzenie piankopodobnych histiocytów/makrofagów) w kilku narządach wraz ze wzrostem masy wątroby, nerek i śledziony. Obserwowano infiltrację tłuszczu, wakuoli-zację narządów oraz podwyższone wartości AlAT i AspAT. Niektóre z tych efektów prawdopodobnie powstają w wyniku hemodylucji, zwiększonego obciążenia układu krążenia oraz pobierania i magazynowania skrobi w komórkach fagocytujących.

Obserwowano, że podobne produkty zawierające hydroksyetyloskrobię nie wykazywały genotoksyczności w standardowych badaniach.

Badania toksycznego wpływu produktów zawierających hydroksyetyloskrobię na rozmnażanie wykazały u zwierząt doświadczalnych krwawienie z pochwy i oznaki toksycznego wpływu na zarodek lub płód oraz teratogenności, związanej z wielokrotnym podawaniem. Skutki te mogą być związane z hemodylucją i mogą prowadzić do niedotlenienia i hiperwolemii u płodu. Krwawienie może być również po części bezpośrednią konsekwencją działania hydroksyetyloskrobi na krzepnięcie krwi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3 Okres ważności

Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu

Worki plastikowe (Ecobag):    2 lata

Plastikowe pojemniki polietylenowe (Ecoflac plus):    3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania

Infuzję należy rozpocząć natychmiast po podłączeniu pojemnika do zestawu infuzyjnego.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie zamrażać

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tetraspan 100 mg/ml jest dostępny w następujących rodzajach opakowań i zawartości:

•    Butelka polietylenowa (Ecoflac plus)

10 x 500 ml

•    Worek plastikowy (Ecobag) wykonany z trójwarstwowej folii (warstwa wewnętrzna z polipropylenu) z zamknięciem z gumy butylowej i zewnętrznym workiem polipropylenowym.

20 x 250 ml 20 x 500 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

Infuzję należy rozpocząć natychmiast po podłączeniu pojemnika do zestawu infuzyjnego.

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Produkt należy użyć niezwłocznie po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego. Niewykorzystaną zawartość należy wyrzucić.

Stosować tylko, jeśli roztwór jest przezroczysty, bezbarwny, a opakowanie nie jest uszkodzone.

Nie należy ponownie podłączać częściowo zużytych pojemników.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Melsungen, Niemcy

Telefon:    +49 5661 71 0

Telefax:    +49 5661 71 4567

8 NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12810

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.04.2007 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji