+ iMeds.pl

Tfx 10 mgUlotka Tfx

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

TFX, 10 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań

Thymostimulinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek TFX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TFX

3.    Jak stosować lek TFX

4.    Możliwe działanie niepożądane

5.    Jak przechowywać lek TFX

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek TFX i w jakim celu się go stosuje

TFX zawiera czynnik grasiczy X, który jest wyciągiem z grasic cielęcych zawierającym białka i polipeptydy. Substancja czynna leku wykazuje działanie zbliżone do substancji wydzielanych przez grasicę ludzką, czyli działa pobudzająco na układ odpornościowy. TFX wywołuje wzrost liczby białych krwinek - limfocytów T, zwiększa odporność ustroju, hamuje procesy autoagresji oraz zmniejsza działanie niepożądane leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych) i hamujących układ odpornościowy (immunosupresyjnych) na układ krwiotwórczy.

Stosowanie leku TFX zalecane jest w zespołach chorobowych przebiegających z pierwotnym i wtórnym niedoborem odporności; jako leczenie wspomagające w celu pobudzania układu odpornościowego przy podstawowej terapii chorób nowotworowych; w przewlekłym, agresywnym zapaleniu wątroby; w niektórych chorobach mózgu i rdzenia kręgowego; we wtórnych zaburzeniach hemopoezy (wytwarzania krwinek), także polekowych lub po naświetlaniach promieniami rtg.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TFX

Kiedy nie stosować leku TFX:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku TFX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosując TFX zachować szczególną ostrożność:

-    w okresie ciąży i karmienia piersią;

-    podczas dni okołomenstruacyjnych;

-    w okresie fizjologicznej aktywności grasicy do okresu dojrzewania płciowego włącznie; w tym okresie lek może być stosowany tylko w razie stwierdzenia wyraźnych niedoborów immunologicznych.

TFX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

TFX może zwiększyć działanie niektórych hormonów przysadki (somatotropina, hormon luteinizujący) i estrogenów oraz zmniejszać działanie hormonów kory nadnerczy, progesteronu i androgenów w zakresie ich wpływu na układ limfatyczny i szpik kostny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania czynnika grasiczego X u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwe działanie na płód. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania leku TFX w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku przez kobiety karmiące piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

TFX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

TFX zawiera tiomersal

Lek zawiera tiomersal jako środek konserwujący i może powodować reakcje alergiczne. Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występowały lub występują reakcje alergiczne.

3.    Jak stosować lek TFX

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania:

podanie podskórne lub domięśniowe

Na ogół stosuje się 10 do 20 mg dziennie przez 30 dni, a następnie 20 do 30 mg tygodniowo.

Dalsze stosowanie leku oraz czas leczenia i dawkowania zależne są od uzyskanego efektu i wyników odpowiednich badań.

Sposób przygotowania:

Roztwór do wstrzykiwań należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. W tym celu, zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika zawartego w ampułce. Za pomocą strzykawki należy pobrać z ampułki 1 ml rozpuszczalnika i wprowadzić do fiolki z liofilizowaną substancją. Zawartość fiolki wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany rozwór jest gotowy do wstrzyknięcia podskórnego lub domięśniowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TFX

Ryzyko przedawkowania leku TFX jest mało prawdopodobne i ograniczone, ponieważ peptydy grasicy są wrażliwe na działanie pewnych białek (enzymów), które obniżają stężenie leku we krwi i nie mają bezpośredniego wpływu stymulującego czy hamującego na funkcje odpornościowe.

Pominięcie zastosowania leku TFX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W przypadku pominięcia dawki leku TFX, należy podać ją jak najszybciej, mając na uwadze, że dłuższe niż jednodniowe przerwy w podawaniu mogą zmniejszyć skuteczność terapii.

Przerwanie stosowania leku TFX

Nagłe odstawienie leku TFX, powoduje ograniczenie skuteczności zależne od okresu trwania leczenia i nie grozi wystąpieniem innych niekorzystnych konsekwencji.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do możliwych działań niepożądanych po podaniu leku TFX należą:

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Brak ogólnych objawów ubocznych.

Odczyn miejscowy: w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rumień i nieznaczna bolesność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Mogą wystąpić skórne odczyny uczuleniowe: rumień, świąd, wysypka skórna.

Po wystąpieniu powyższych objawów, należy przerwać podawanie leku przez 1-2 dni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek TFX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek TFX

-    Substancja czynną leku jest czynnik grasiczy X (Thymostimulinum), 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg czynnika grasiczego X.

-    Pozostałe składniki, to: fiolka: tiomersal;

ampułka z rozpuszczalnikiem: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek TFX i co zawiera opakowanie

Fiolki i ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

10 fiolek z proszkiem po 10 mg + 10 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml 50 fiolek z proszkiem po 10 mg + 50 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Finepharm S.A.

Ul. Wincentego Pola 19A 58-500 Jelenia Góra

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.

Ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

TFX

Charakterystyka Tfx

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TFX, 10 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 10 mg czynnika grasiczego X (Thymostimulinum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: tiomersal.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biała lub prawie biała liofilizowana substancja w fiolkach; przezroczysty, bezbarwny płyn w ampułkach.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zespoły chorobowe przebiegające z pierwotnym i wtórnym niedoborem immunologicznym. Wspomaganie układu immunologicznego po przeprowadzeniu podstawowej terapii leczniczej chorób nowotworowych. Przewlekłe, agresywne zapalenie wątroby, niektóre choroby mózgu i rdzenia kręgowego, wczesny okres stwardnienia zanikowego bocznego, reumatoidalne zapalenie stawów, wtórne zaburzenia hemopoezy, także polekowe lub po naświetlaniach promieniami rtg.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Powinno być indywidualne, zależne od stanu pacjenta.

Na ogół stosuje się 10 do 20 mg dziennie przez 30 dni, a następnie 20 do 30 mg tygodniowo.

Dalsze stosowanie produktu leczniczego oraz czas leczenia i dawkowania zależne są od efektu terapeutycznego i wyników badań immunologicznych.

Sposób przygotowania

Roztwór do wstrzykiwań należy przygotować bezpośrednio przed użyciem. W tym celu, zachowując zasady postępowania aseptycznego, należy rozpuścić zawartość fiolki używając rozpuszczalnika zawartego w ampułce. Za pomocą strzykawki należy pobrać z ampułki 1 ml rozpuszczalnika i wprowadzić go do fiolki z liofilizowaną substancją . Zawartość fiolki wymieszać do otrzymania jednorodnego roztworu.

Tak przygotowany roztwór jest gotowy do iniekcji podskórnej lub domięśniowej.

Sposób podawania

Podanie podskórne lub domięśniowe

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Do przeciwwskazań względnych należą okres ciąży i karmienia piersią, dni okołomenstruacyjne, niektóre zespoły zaburzeń endokrynologicznych (gruczolak przysadki, akromegalia), czas fizjologicznej aktywności grasicy do okresu dojrzewania płciowego włącznie; w tym czasie TFX można stosować tylko w razie stwierdzenia wyraźnych niedoborów immunologicznych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie produktu leczniczego TFX u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami endokrynologicznymi oraz u kobiet w II fazie cyklu miesiączkowego może częściej powodować działania niepożądane.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy może wykazywać synergizm z niektórymi hormonami przysadki (somatotropina, hormon luteinizujący) i estrogenami oraz działanie antagonistyczne wobec hormonów kory nadnerczy, progesteronu i androgenów w zakresie ich wpływu na układ limfatyczny i szpik kostny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania czynnika grasiczego X u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Karmienie piersią

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania TFX w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego przez kobiety karmiące piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

TFX nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Brak ogólnych objawów ubocznych.

Odczyn miejscowy: w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić rumień i nieznaczna bolesność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Mogą wystąpić skórne odczyny uczuleniowe: rumień, świąd, wysypka skórna.

Przy wystąpieniu powyższych objawów, należy przerwać podawanie produktu leczniczego przez 1-2 dni.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres i nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ryzyko przedawkowania produktu leczniczego TFX jest mało prawdopodobne i ograniczone, ponieważ peptydy grasicy są wrażliwe na działanie proteaz organizmu, które zmniejszają stężenie produktu leczniczego we krwi i nie mają bezpośredniego wpływu stymulującego czy hamującego na funkcje odpornościowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki immunostymulujące, kod ATC: L0 3AX

Czynnik grasiczy X jest wyciągiem z grasic cielęcych, zawierającym białka i polipeptydy o masie cząsteczkowej od 4 000 do 12 000 daltonów. Wykazuje aktywność biologiczną zbliżoną do hormonów wydzielanych przez grasicę ludzką, czyli działa pobudzająco na układ odpornościowy. TFX działa poprzez wybiórczy wpływ na określone czynniki odpowiedzi immunologicznej. Wywołuje wzrost limfocytozy, warunkuje dojrzewanie limfocytów T, zwiększa ogólną i miejscową odporność immunologiczną ustroju, hamuje procesy autoagresji oraz zmniejsza działania niepożądane leków cytostatycznych i immunosupresyjnych na układ krwiotwórczy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego TFX nie są znane, ponieważ dotychczas nie określono w pełni struktury właściwej substancji czynnej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wpływ na płodność

W badaniach płodności u samców szczurów, po wielokrotnym podaniu domięśniowym produktu leczniczego TFX w dawkach 5, 10 i 20 mg/kg mc., nie obserwowano wpływu na układ rozrodczy i zdolność reprodukcji.

Teratogenność

W badaniach u myszy, szczurów i chomików złocistych stwierdzono działanie teratogenne po podaniu podskórnym w okresie organogenezy, w dawkach 6, 12, 30, 60, 120 i 300 mg/kg mc. oraz u myszy i szczurów po podaniu domięśniowym w okresie organogenezy, w dawkach 5, 10 i 40 mg/kg mc.

Mutagenność

W testach Amesa nie wykazano mutagennego działania produktu w stężeniu 10; 50; 100; 500; 1000 i 2000 pg/płytkę.

TFX po podaniu dootrzewnowym w dawkach 0,3; 3,0 i 30,0 mg/kg mc. nie powodował zwiększenia indukcji wymiany chromatyd siostrzanych w szpiku kostnym myszy.

W teście aberracji chromosomowych na komórkach szpiku kostnego nie wykazano działania genotoksycznego produktu TFX w dawkach 0,3; 3,0 i 30,0 mg/kg mc. podanych dootrzewnowo chomikom chińskim.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka:

Tiomersal

Ampułka z rozpuszczalnikiem:

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Nie mieszać produktu leczniczego TFX z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki i ampułki z bezbarwnego szkła w tekturowym pudełku.

10 fiolek z proszkiem po 10 mg + 10 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml 50 fiolek z proszkiem po 10 mg + 50 ampułek z rozpuszczalnikiem po 1 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Finepharm S.A.

ul. Wincentego Pola 19A

58-500 Jelenia Góra

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3498

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 marca 2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 grudnia 2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

TFX