+ iMeds.pl

Theovent 300 300 mgUlotka Theovent 300

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

THEOVENT 300

300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Theophyllinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Theovent 300 w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theovent 300

3.    Jak stosować Theovent 300

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Theovent 300

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Theovent 300 i w jakim celu się go stosuje

Theovent 300 zawiera teofilinę, która działa rozkurczaj ąco na mięśnie gładkie dróg oddechowych, a także przeciwzapalnie i moczopędnie.

Teofilina pobudza także ośrodek oddechowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

Hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

Leki zawierające teofilinę o przedłużonym uwalnianiu, takie jak Theovent 300, nie są przeznaczone do doraźnego leczenia stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy oskrzelowej) lub nagłego skurczu oskrzeli (napady duszności spowodowane zwężeniem oskrzeli).

Wskazaniem do stosowania leku Theovent 300 jest leczenie i zapobieganie skurczom oskrzeli w przewlekłych chorobach układu oddechowego, takich jak: astma oskrzelowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Theovent 300 Kiedy nie stosować leku Theovent 300

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na teofilinę, inne leki z grupy ksantyn lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    u dzieci, jeżeli jednocześnie stosują lek zwany efedryną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Theovent 300 należy zwrócić się do lekarza, jeżeli pacjent:

•    ma ciężkie niedotlenienie,

•    ma zapalenie płuc lub obrzęk płuc,

•    ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP),

•    ma gorączkę niepoddającą się leczeniu,

•    jest w podeszłym wieku,

•    ma chorobę układu sercowo-naczyniowego (niewydolność krążenia, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze),

•    ma zaburzenia rytmu serca,

•    nadużywa alkoholu,

•    pali tytoń,

•    ma niewydolność wątroby i (lub) nerek,

•    ma chorobę wrzodową,

•    ma nadczynność tarczycy,

•    ma choroby wywołane przez wirusy,

•    miał napady drgawek - lekarz może zalecić stosowanie innego leku,

•    planuje szczepienia lub jest w trakcie szczepień.

Jeśli pacjent w trakcie leczenia przestanie palić tytoń, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Inne leki i Theovent 300

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować równocześnie z lekiem Theovent 300 innych leków zawierających pochodne ksantyny.

Leki mogące zmniejszać stężenie leku Theovent 300 we krwi:

•    leki nasenne i uspokajające - barbiturany,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki - karbamazepina i fenytoina,

•    leki stosowane w leczeniu chorób psychicznych - lit,

•    antybiotyki - ryfampicyna,

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej - sulfinpirazon,

•    produkty zawierające ziele dziurawca (stosowane w leczeniu zaburzeń trawiennych).

U pacjentów stosujących Theovent 300 jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zwiększenie dawki leku Theovent 300.

Leki mogące zwiększać stężenie leku Theovent 300 we krwi:

•    antybiotyki - erytromycyna, cyprofloksacyna,

•    leki stosowane w leczeniu stanów zapalnych - kortykosteroidy,

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej - allopurynol,

•    leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej - cymetydyna,

•    leki stosowane w chorobach serca i nadciśnieniu tętniczym - furosemid, leki blokujące kanał wapniowy, np. werapamil i diltiazem,

•    leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowej - izoprenalina,

•    leki stosowane w leczeniu depresji - fluwoksamina,

•    leki przeciwgrzybicze - tiabendazol,

•    doustne środki antykoncepcyjne,

•    szczepionki przeciw grypie i gruźlicy.

U pacjentów stosujących Theovent 300 jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zmniejszenie dawki leku Theovent 300.

Theovent 300 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Theovent 300 należy zażywać podczas posiłku.

Nie należy spożywać alkoholu, ponieważ wpływa on na skuteczność działania leku Theovent 300.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Theovent 300 przenika przez barierę łożyskową, dlatego nie zaleca się go stosować w ciąży.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Theovent 300 u kobiet w ciąży.

Theovent 300 przenika do mleka matki, dlatego w czasie stosowania tego leku u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu teofiliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Theovent 300

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przyjmować doustnie.

Linia podziału na tabletce Theovent 300 ułatwia dzielenie jej na dwie równe dawki.

Tabletki nie należy rozgryzać ani miażdżyć; należy połykać ją w całości lub podzielone wzdłuż linii (dotyczy to dawkowania leku u dzieci).

Lekarz ustala dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wieku i masy ciała. Dawkowanie najlepiej jest ustalać po oznaczeniu stężenia teofiliny we krwi.

Zalecana dawka to:

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

pół tabletki (150 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku.

U pacjentów z astmą oskrzelową, u których nasilenie objawów występuje nocą lub rano, lekarz może zalecić pół tabletki (150 mg) raz na dobę, wieczorem.

Dorośli:

1 tabletka (300 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku.

U pacjentów z astmą oskrzelową, u których nasilenie objawów występuje nocą lub rano, lekarz może zalecić 1 tabletkę (300 mg) raz na dobę, wieczorem.

Lekarz może okresowo zlecać oznaczanie stężenia teofiliny we krwi, aby upewnić się, czy zalecony sposób dawkowania leku Theovent 300 jest odpowiedni dla pacjenta.

Jeżeli lekarz zadecyduje o zmianie leku Theovent 300 na inny lek zawierający teofilinę, należy monitorować terapię, kontrolując stężenie teofiliny we krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theovent 300

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezwzględnie i natychmiast skontaktować się z lekarzem ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń. Nie wolno podawać kolejnych dawek leku. Przedawkowanie teofiliny prowadzi do nasilenia działań niepożądanych.

Objawy przedawkowania to:

•    nudności, nasilone wymioty, bóle w nadbrzuszu, wymioty z domieszką krwi, zapalenie trzustki,

•    niepokój, zwiększone napięcie mięśniowe, nasilenie odruchów, drgawki, śpiączka,

•    zwiększenie stężenia cukru we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, nagromadzenie w organizmie substancji o charakterze kwasowym (kwasica), zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, rabdomioliza (rozpad mięśni połączony z niewydolnością nerek),

•    przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca.

W przypadku zatrucia lekiem Theovent 300 objawy przedawkowania mogą pojawić się dopiero po 12 godzinach od zażycia leku, ponieważ lek ma postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Theovent 300

Należy jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę leku (nie przyjmować podwójnej dawki) i następnie kontynuować leczenie przyjmując lek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

• podrażnienie żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka,

•    bóle głowy,

•    bezsenność, nadpobudliwość (szczególnie u dzieci),

•    kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca),

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,

•    nasilona diureza (zwiększone wydalanie moczu) szczególnie u dzieci.

Częstość występowania objawów niepożądanych wymienionych wyżej jest nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Theovent 300

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Theovent 300

-    Substancją czynną leku jest teofilina. Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 300 mg teofiliny.

-    Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), talk, magnezu stearynian, celuloza mikrokrystaliczna; skład otoczki: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), krzemionka, emulsja silikonowa SE2, trietylu cytrynian.

Jak wygląda lek Theovent 300 i co zawiera opakowanie

Lek Theovent 300 ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Tabletki są barwy białej w kształcie dwustronnie wypukłego krążka z linią podziału ułatwiającą dzielenie.

Opakowanie leku stanowią blistry z folii PVC/Al, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 50 tabletek (5 blistrów po 10 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel.: (61) 8601 200

fax: (61) 8675 717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1.0/24.02.2012/core02.12 5

Theovent 300

Charakterystyka Theovent 300

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Theovent 300, 300 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 300 mg Theophyllinum (teofiliny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Tabletki są barwy białej w kształcie dwustronnie wypukłego krążka z linią podziału ułatwiającą dzielenie, o gładkiej powierzchni bez odprysków.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie i zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Produkty teofiliny o przedłużonym uwalnianiu, takie jak Theovent 300, nie są przeznaczone do doraźnego leczenia stanu astmatycznego (ciężkiego napadu astmy oskrzelowej) lub nagłego skurczu oskrzeli (napady duszności spowodowane zwężeniem oskrzeli).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Rowek na tabletce Theovent 300 ułatwia dzielenie leku na dwie części.

Tabletek nie należy rozgryzać lub miażdżyć, należy je połykać w całości lub podzielone wzdłuż kreski (konieczność taka może zaistnieć w przypadku dawkowania leku u dzieci).

Dorośli:

1 tabletka (300 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku.

U pacjentów z astmą oskrzelową z nasileniem objawów nocą lub rano można podawać 1 tabletkę (300 mg) raz na dobę, wieczorem.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

'A tabletki (150 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku.

U pacjentów z nasileniem objawów nocą lub rano można podawać A tabletki (150 mg) raz na dobę, wieczorem.

Dawkę teofiliny należy dobierać indywidualnie uwzględniając skuteczność działania produktu i tolerowanie leku przez pacjenta. Dawkowanie najlepiej jest ustalać po oznaczeniu stężenia teofiliny w osoczu (zakres stężeń terapeutycznych: 8 - 20 pg/ml). Monitorowanie stężenia teofiliny w osoczu jest wskazane zwłaszcza w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub niewystarczającej odpowiedzi na leczenie. Jeśli pacjent stosował wcześniej teofilinę lub jej związki, należy to uwzględnić ustalając dawkę początkową i odpowiednio ją zmniejszyć. Dawkę należy obliczyć na podstawie beztłuszczowej masy ciała, ponieważ teofilina nie przenika do tkanki tłuszczowej.

W razie zmiany produktu teofiliny na inny produkt teofiliny należy monitorować terapię, kontrolując stężenie teofiliny w surowicy.

Dobowa dawka podtrzymująca teofiliny u dorosłych wynosi około 11 do 13 mg/kg mc.

Palaczom należy podawać odpowiednio większą dawkę teofiliny z uwzględnieniem masy ciała niż niepalącym dorosłym pacjentom z powodu szybszego wydalania teofiliny.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas dobierania dawki u osób palących, które są w trakcie rzucania palenia, ponieważ stężenie teofiliny w osoczu jest u nich zwiększone w porównaniu z osobami niepalącymi.

Na ogół wydalanie teofiliny przebiega wolniej u pacjentów z niewydolnością serca, ciężkim niedotlenieniem, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, zapaleniem płuc, ostrym obrzękiem płuc, zakażeniami wirusowymi (zwłaszcza grypa), gorączką niepoddającą się leczeniu, u osób w podeszłym wieku i u pacjentów przyjmujących równocześnie niektóre leki (patrz punkt 4.5) oraz po spożyciu większych ilości alkoholu. Dlatego też u takich pacjentów konieczne jest zastosowanie mniejszych dawek teofiliny oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o zwiększeniu stosowanej dawki.

Informowano też o zmniej szeniu wydalania teofiliny po szczepieniu przeciw grypie i gruźlicy.

W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Bardzo często u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wydalanie teofiliny jest wolniejsze.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek może dojść do kumulacji metabolitów teofiliny. Dlatego u tych pacjentów należy stosować mniejsze dawki i zachować szczególną ostrożność podczas zwiększania dawkowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na teofilinę oraz pozostałe ksantyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować w skojarzeniu z efedryną u dzieci.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrożność należy zachować u pacjentów: z zaburzeniami rytmu serca, z innymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem tętniczym, z chorobą wrzodową, z nadczynnością tarczycy.

Należy dokładnie obserwować pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z przewlekłym alkoholizmem, z niewydolnością wątroby lub z infekcjami wirusowymi, ponieważ w wymienionych sytuacjach możliwe jest zmniejszenie klirensu teofiliny, co może doprowadzić do nadmiernego zwiększenia stężenia leku w osoczu.

Nie należy równocześnie stosować innych produktów zawierających pochodne ksantyny.

W przypadku konieczności jednoczesnego podawania aminofiliny należy prowadzić stałą kontrolę stężenia teofiliny w osoczu (patrz punkt 4.5).

Picie alkoholu etylowego oraz palenie tytoniu zwiększają klirens teofiliny, dlatego może być konieczne zwiększenie dawkowania teofiliny.

U pacjentów z epizodami drgawek w wywiadzie zaleca się zastosowanie alternatywnych terapii, gdyż teofilina może nasilać występowanie drgawek.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Metabolizm teofiliny może być przyspieszony lub jej biodostępność oraz stężenie w osoczu mogą być zmniejszone w przypadkach jednoczesnego przyjmowania następujących leków: barbiturany, karbamazepina, lit, fenytoina, ryfampicyna, sulfinpirazon. U pacjentów stosujących teofilinę jednocześnie z którymkolwiek z wyżej wymienionych leków może być konieczne zwiększenie dawki teofiliny.

Metabolizm teofiliny może być spowolniony lub stężenie teofiliny w osoczu może zwiększyć się, nasilając ryzyko przedawkowania i toksyczności, jeśli teofilinę stosuje się równocześnie z następującymi lekami: erytromycyna, cyprofloksacyna, kortykosteroidy, allopurynol, cymetydyna, leki blokujące kanał wapniowy (np. werapamil lub diltiazem), furosemid, izoprenalina, tiabendazol, doustne środki antykoncepcyjne. W takich przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki teofiliny w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Istnieją dane dotyczące występowania interakcji pomiędzy teofiliną i szczepionką przeciw grypie.

Nie należy równocześnie stosować innych produktów zawierających pochodne ksantyny. Ksantyny mogą nasilać hipokaliemię spowodowaną przez jednoczesne stosowanie beta2-agonistów, kortykosteroidów, leków moczopędnych i niedotlenienie. Jest to szczególnie istotne w przypadku zaostrzeń astmy oskrzelowej. Zaleca się wówczas monitorowanie stężenia potasu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Nie należy stosować jednocześnie teofiliny i fluwoksaminy. Jeżeli jest to jednak konieczne, zaleca się zmniejszenie dawki teofiliny o połowę i monitorowanie stężenia teofiliny we krwi.

Stężenie teofiliny w osoczu może być zmniej szone w trakcie równoczesnego stosowania preparatów zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży

Teofilina przenika przez barierę łożyskową, dlatego nie zaleca się jej stosowania w czasie ciąży.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży.

Stosowanie w okresie laktacji

Teofilina przenika do mleka kobiecego i dlatego produkt należy stosować ostrożnie u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu teofiliny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane zazwyczaj występują jeśli stężenie teofiliny we krwi jest większe niż 20 pg/ml.

Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: bóle głowy, pobudzenie OUN (szczególnie u dzieci)

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatania serca

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana: obniżenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: podrażnienie żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: nasilona diureza (szczególnie u dzieci)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Dawka większa niż 3 g może wywoływać ciężkie objawy przedawkowania u dorosłej osoby (u dziecka 40 mg/kg). Dawka śmiertelna może wynosić zaledwie 4,5 g u dorosłego (60 mg/kg u dziecka), lecz zazwyczaj jest większa.

Objawy

•    ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty (często nasilone), bóle w nadbrzuszu i krwawe wymioty. Jeśli bóle brzucha utrzymują się, należy rozważyć zapalenie trzustki;

•    neurologiczne: niepokój, zwiększone napięcie mięśniowe, nasilenie odruchów kończynowych, drgawki. W bardzo ciężkich przypadkach może wystąpić śpiączka;

•    ze strony układu sercowo-naczyniowego: często występuje częstoskurcz zatokowy, mogą pojawić się skurcze ektopowe oraz częstoskurcz nadkomorowy i komorowy;

•    metaboliczne: często występuje hipokaliemia spowodowana przemieszczeniem potasu z osocza do komórek, która może wystąpić nagle i być ciężka. Mogą także wystąpić: hiperglikemia, hipomagnezemia i kwasica metaboliczna oraz rozwinąć się rabdomioliza.

Ostrzeżenie: Ciężkie objawy mogą wystąpić po 12 godzinach od przedawkowania teofiliny w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

Postępowanie w razie przedawkowania

Do ok. 1-2 godzin po przyjęciu znacznej ilości leku można podawać węgiel aktywowany. Węgiel aktywowany podawany doustnie w dawkach wielokrotnych zwiększa eliminację teofiliny.

Należy natychmiast oznaczyć stężenie potasu w osoczu, badanie powtarzać często i wyrównywać hipokaliemię. Jeśli podano duże ilości potasu, w czasie rekonwalescencji może pojawić się ciężka hiperkaliemia. Jeśli stężenie potasu w osoczu jest małe, należy jak najszybciej oznaczyć stężenie magnezu.

W leczeniu arytmii komorowej należy unikać leków przeciwarytmicznych obniżających próg drgawkowy (takich jak lidokaina) z powodu możliwości wywołania lub zaostrzenia drgawek.

W przypadku podejrzenia ostrego zatrucia należy stale kontrolować stężenie teofiliny w osoczu do momentu zanotowania zmniejszenia stężenia leku. Należy wykluczyć hipokaliemię jako przyczynę.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznego. Ksantyny.

Kod ATC: R03DA04

Teofilina działa rozkurczająco na mięśnie gładkie dróg oddechowych, wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Mechanizm działania nie jest całkowicie poznany, polega m.in. na hamowaniu specyficznej fosfodiesterazy, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie stopnia rozpadu cAMP i osłabienie czynności skurczowej mięśni gładkich.

Pobudza także ośrodek oddechowy poprzez nasilenie jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla. Hamuje późną fazę reakcji alergicznej.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Teofilina wchłania się z przewodu pokarmowego szybko, prawie całkowicie i ze stałą szybkością. Nieznaczne przyspieszenie wchłaniania obserwuje się u pacjentów w podeszłym wieku, natomiast spowolnienie pod wpływem pokarmów, preparatów obniżających pH soku żołądkowego oraz dużych dawek produktu. Zaobserwowano również większe wchłanianie teofiliny w godzinach porannych niż wieczornych. W terapii doustnej wskazane jest stosowanie produktów wolno uwalniających się, aby zapobiec trudnym do przewidzenia zmianom stężenia produktu w surowicy występującym podczas szybkiego wchłaniania teofiliny.

Dystrybucja

W układzie krwionośnym teofilina wiąże się z białkami osocza w 40 do 60%. Objętość dystrybucji wynosi od 0,3 do 0,7 l/kg, średnio 0,45 l/kg. Istotnym czynnikiem nieznacznie zwiększającym objętość dystrybucji jest hipoproteinemia. Dotyczy to przede wszystkim pacjentów z marskością wątroby i (lub) z niewyrównaną kwasicą oraz wcześniaków i pacjentów w podeszłym wieku. Teofilina łatwo przenika przez barierę łożyska oraz do mleka kobiecego; przenika również przez barierę krew-mózg.

Metabolizm i eliminacja

Teofilina jest metabolizowana w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu P-450. U dorosłych ok. 85-90% podanej dawki jest unieczynniane, głównie do pochodnych dimetylowych i następnie szybko wydalane z moczem. Kofeina i 3-metyloksantyna są jedynymi czynnymi metabolitami teofiliny. Zmieniający się z wiekiem stopień biotransformacji wpływa na szybkość eliminacji, a zatem i na wielkość dawki potrzebnej do utrzymania terapeutycznego stężenia produktu w surowicy.

U dorosłych dawka ta wynosi około 700 mg na dobę (wykazuje dużą zmienność międzyosobniczą, od 400 do 2000 mg), a okres półtrwania wynosi od 4 do 16 h (średnio 8 h).

Badania parametrów farmakokinetycznych teofiliny

Parametry farmakokinetyczne teofiliny oznaczano u 22 zdrowych ochotników po podaniu jednorazowej dawki 300 mg - 1 tabletki produktu teofiliny o przedłużonym uwalnianiu.

Maksymalne stężenie teofiliny w surowicy krwi wynosiło 4,834 ± 1,580 mg/l i wystąpiło po około 6 godzinach (5,714 ± 1,554 h).

Pole pod krzywą zależności stężenie od czasu (AUC) wynosiło: 114,07 ± 45,20 mg x h/l; objętość dystrybucji: 0,80 ± 0,20 l/kg, a biologiczny okres półtrwania: 15,14 ± 5,28 h.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach i szczurach nie stwierdzono działania teratogennego po podaniu dawek 2 do 3 razy większych niż zwykle stosowane dawki u ludzi w mg/m2 pc.

Zaobserwowano działanie embriotoksyczne u szczurów, którym podawano 220 mg teofiliny na kg masy ciała.

Teofilina nie wykazuje działania mutagennego u bakterii Salmonella sp. oraz w badaniach cytogenetycznych na jajnikach chińskiego chomika in vitro i in vivo.

Stwierdzono zmniejszenie płodności u myszy po stosowaniu teofiliny w dawkach 1 do 3 razy większych niż u ludzi w przeliczeniu na 1 m2 pc. i u szczurów po stosowaniu dawek 2 do 3 razy większych niż zalecane u ludzi w przeliczeniu na 1 m2 pc.

Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Talk

Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna

Skład otoczki:

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A) - zawiesina (Eudragit RL-30D)

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B) - zawiesina (Eudragit RS-30D)

Krzemionka (Syloid 244)

Emulsja silikonowa SE2 Trietylu cytrynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 50 tabletek (5 blistrów po 10 sztuk).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1499

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.11.1990 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 02.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1.0/24.02.2012/core02.12 7

Theovent 300