Imeds.pl

Thyrozol 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Thyrozol, 5 mg, tabletki powlekane Thyrozol, 10 mg, tabletki powlekane Thyrozol, 20 mg, tabletki powlekane

Thiamazolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ja ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Thyrozol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Thyrozol

3.    Jak stosować lek Thyrozol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Thyrozol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Thyrozol i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera tiamazol. Hamuje on w tarczycy nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycowych bez względu na jego przyczynę.

Thyrozol jest stosowany w celu leczenia nadmiernej produkcji hormonów tarczycowych,

-    gdy konieczne jest przyjmowanie leku w celu leczenia tarczycy produkującej hormony w nadmiernych ilościach, szczególnie w przypadku obecności niewielkiego wola tarczycy (obrzmienie z przodu szyi) lub braku wola,

-    gdy planowana jest operacj a tarczycy,

-    gdy planowane jest leczenie jodem radioaktywnym, szczególnie w przypadkach bardzo silnego zwiększenia produkcji hormonów tarczycy,

-    po leczeniu jodem radioaktywnym do czasu, aż w pełni ujawnią się efekty leczenia.

Thyrozol jest stosowany, aby zapobiec nadmiernemu wytwarzaniu hormonów tarczycy przed planowaną ekspozycją na jod, na przykład przed badaniem z użyciem środków kontrastowych zawierających jod,

-    gdy stwierdza się niewielkie zwiększenie wytwarzania hormonów tarczycowych bez współistniejących objawów,

-    gdy w tarczycy obecne są pewne obszary wytwarzające hormony (gruczolaki autonomiczne),

-    gdy nadmierne wytwarzanie hormonów tarczycowych występowało już w przeszłości.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Thyrozol Kiedy nie stosować leku Thyrozol

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tiamazol, substancje zbliżone do tiamazolu (pochodne tionamidu) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli w badaniach laboratoryjnych stwierdza się zmniejszenie liczby niektórych krwinek (granulocytopenia),

-    jeśli przed rozpoczęciem leczenia lekiem Thyrozol stwierdza się zastój żółci,

-    jeśli w przeszłości stwierdzano uszkodzenie szpiku po leczeniu tiamazolem lub karbimazolem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Thyrozol należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli w przeszłości występowały łagodne reakcje alergiczne na tiamazol, takie jak wysypki alergiczne lub świąd skóry, należy porozmawiać z lekarzem, który zadecyduje, czy można przyjmować Thyrozol.

W przypadku obecności dużego wola tarczycy (obrzmienie z przodu szyi), które utrudnia oddychanie, należy porozmawiać z lekarzem, gdyż w czasie leczenia lekiem Thyrozol wole może się powiększyć. Lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu leku przez krótki okres czasu i z regularną kontrolą w czasie leczenia.

Należy zaprzestać przyjmowania leku Thyrozol i natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią takie objawy, jak zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból gardła lub gorączka. Przyczyną może być poważne zmniejszenie liczby niektórych krwinek (agranulocytoza). Może się to zdarzyć szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia i może prowadzić do groźnych następstw.

W przypadku bardzo nasilonego wytwarzania nadmiernej ilości hormonów tarczycy konieczne może być przyjmowanie bardzo dużych dawek leku Thyrozol (powyżej 120 mg na dobę). W takiej sytuacji lekarz będzie okresowo wykonywał kontrolne badania krwi, gdyż możliwe jest wystąpienie uszkodzenia szpiku kostnego. Jeśli do tego dojdzie, lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia i, w razie potrzeby, zapisze inny lek.

Jeśli w czasie leczenia lekiem Thyrozol dojdzie do powiększenia wola lub jeśli czynność tarczycy będzie nadmiernie osłabiona, lekarz może zmodyfikować dawkę leku Thyrozol. Sytuacje takie mogą się jednak zdarzyć również w naturalnym przebiegu choroby. Podobnie, może dojść do wystąpienia lub nasilenia pewnego rodzaju choroby oczu (orbitopatia endokrynna), co nie ma związku z leczeniem lekiem Thyrozol.

W czasie leczenia lekiem Thyrozol możliwe jest zwiększenie masy ciała. Jest to prawidłowa reakcja organizmu. Thyrozol wpływa na hormony tarczycy, które kontrolują zużycie energii w organizmie.

Inne leki i Thyrozol

Wpływ na to, jak działa Thyrozol, ma podaż jodu. Lekarz ustali dawkę leku Thyrozol biorąc pod uwagę podaż jodu i czynność tarczycy u indywidualnego pacjenta.

W przypadku stosowania leków przeciwzakrzepowych (zapobiegających krzepnięciu krwi) należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż normalizacja czynności tarczycy pod wpływem leku Thyrozol może mieć wpływ na działanie tych leków. To samo może odnosić się do innych leków. Z tego powodu należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych lekach przyjmowanych aktualnie lub w niedalekiej przeszłości.

Ciąża i karmienie piersią

Generalnie, ciąża ma korzystny wpływ na produkcję hormonów tarczycy. W każdym przypadku należy zgłosić się do lekarza, gdyż konieczne może być dalsze leczenie lekiem Thyrozol, szczególnie w pierwszych miesiącach ciąży. Lekarz może podjąć decyzję o zmniejszeniu dawki leku Thyrozol, aby uniknąć szkodliwego wpływu leku na dziecko. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy Thyrozol był stosowany jednocześnie z hormonami tarczycy, gdyż takiego połączenia leków nie wolno stosować w czasie ciąży.

To samo dotyczy karmienia piersią. Dawki do 10 mg zazwyczaj nie są szkodliwe dla dziecka. Lekarz będzie regularnie kontrolować czynność tarczycy u dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Thyrozol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Thyrozol zawiera laktozę

W przypadku nietolerancji niektórych cukrów należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż Thyrozol zawiera laktozę.

3.    Jak stosować lek Thyrozol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Lekarz ustali dawkę indywidualnie w zależności od ciężkości choroby. Zazwyczaj zalecane są następujące dawki:

-    Dorośli

Dawka początkowa wynosi 10 mg do 40 mg leku Thyrozol na dobę (lub więcej u niektórych pacjentów) i jest stosowana do czasu, aż tarczyca zacznie funkcjonować prawidłowo. Dawka podtrzymująca wynosi albo 5 mg do 20 mg leku Thyrozol na dobę w skojarzeniu z hormonami tarczycy albo 2,5 mg do 10 mg leku Thyrozol na dobę bez hormonów tarczycy.*

-    Stosowanie u dzieci i młodzieży (od 3 do 17 lat)

Dawka początkowa wynosi 0,5 mg leku Thyrozol na kg masy ciała na dobę. Potem lekarz zadecyduje, czy wystarczy mniejsza dawka podtrzymująca i czy konieczne jest dodatkowe stosowanie hormonów tarczycy. *

Stosowanie u dzieci (w wieku 2 lat i poniżej)

Thyrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku 2 lat i poniżej.

Jeśli istnieje ryzyko nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy po badaniu diagnostycznym z użyciem środka kontrastowego zawierającego jod, lekarz może zalecić przyjmowanie 10 mg do 20 mg leku Thyrozol na dobę w skojarzeniu z nadchloranem przez okres około 10 dni (do czasu aż środek kontrastowy zawierający jod zostanie wydalony z organizmu).*

*Jeśli potrzebne są małe dawki, dostępne są tabletki zawierające 5 mg leku.

Pacjenci z chorobami wątroby

W razie zaburzeń czynności wątroby lub choroby wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi. W takich przypadkach konieczne będzie zmniejszenie dawki leku Thyrozol.

Pacjenci z chorobami nerek

W razie zaburzeń czynności nerek lub choroby nerek należy powiedzieć o tym lekarzowi. W takich przypadkach konieczne będzie zmniejszenie dawki leku Thyrozol.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia może być różny w zależności od powodu stosowania leku Thyrozol. Lekarz wyjaśni, jak długo należy przyjmować lek. Zwykle czas trwania leczenia jest następujący:

-    Leczenie nadmiernej produkcji hormonów tarczycy (bez zabiegu chirurgicznego): od 6 miesięcy do 2 lat.

-    Leczenie poprzedzające zabieg chirurgiczny: 3-4 tygodnie przed operacją.

-    Leczenie przed podaniem jodu radioaktywnego: do czasu normalizacji czynności tarczycy.

-    Leczenie po podaniu jodu radioaktywnego: 4-6 miesięcy, do czasu ujawnienia się efektów terapii jodem radioaktywnym.

Podawanie

Tabletki należy przyjmować rano, po śniadaniu i popijać je niewielką ilością płynu, np. połową szklanki wody. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

W przypadku przyjmowania większej liczby tabletek na dobę, można je również rozdzielić na kilka porcji i przyjmować w regularnych odstępach czasu w ciągu dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Thyrozol

W razie przypadkowego przyjęcia większej dawki leku niż zalecana nie powinno być problemu. Jeśli przyjęcie większej dawki zdarzyło się częściej, należy jak najszybciej po zauważeniu tego faktu skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić zmianę dawki leku Thyrozol lub zapisać dodatkowo hormony tarczycy, aby uniknąć wzrostu wola.

Pominięcie zastosowania leku Thyrozol

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Następnego dnia należy przyjąć taką samą dawkę, jak zwykle.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W czasie przyjmowania leku Thyrozol mogą wystąpić następujące objawy niepożądane, w niektórych

przypadkach nawet po kilku miesiącach leczenia.

Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):

-    Reakcje skórne o różnym nasileniu (wysypka, świąd, swędzące bąble pokrzywkowe). W większości przypadków mają łagodny charakter i ustępują w trakcie dalszego leczenia lekiem Thyrozol.

Częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób):

-    Bóle stawów.

Niezbyt częste (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób):

-    W przypadku wystąpienia takich objawów, jak zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ból gardła lub gorączka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy poważnego zmniejszenia liczby pewnych krwinek (agranulocytoza).

Rzadkie (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

-    Zaburzenia smaku lub utrata smaku

-    Gorączka.

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10.000 osób):

-    Zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (pancytopenia), choroba węzłów chłonnych (uogólniona limfadenopatia)

-    Zaburzenie dotyczące hormonów regulujących stężenie glukozy we krwi objawiające się zmniejszeniem stężenia cukru we krwi (autoimmunologiczny zespół insulinowy)

-    Zapalenie lub podrażnienie nerwów (neuritis, polineuropatia)

-    Obrzęk ślinianek

-    Zaburzenia czynności wątroby lub zapalenie wątroby (żółtaczka cholestatyczna, toksyczne zapalenie wątroby). Zwykle objawy ustępują po przerwaniu leczenia.

-    Ostre alergiczne reakcje skórne mogące występować na całym ciele, w tym pęcherzowe reakcje skórne (zespół Stevensa-Johnsona), wypadanie włosów, zapalna autoimmunologiczna choroba skóry i tkanki łącznej (toczeń rumieniowy).

Dzieci i młodzież

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży są podobne jak te obserwowane u dorosłych

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych, należy natychmiast skontaktować się z

lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do

lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Thyrozol

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Thyrozol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Thyrozol

10 mg lub 20


-    Substancj ą czynną leku jest tiamazol. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg,

mg tiamazolu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: bezwodna krzemionka koloidalna, stearynian magnezu, hypromeloza, talk, celuloza proszek, skrobia kukurydziana, jednowodna laktoza, karboksymetyloskrobia sodowa Otoczka: dimetikon 100, makrogol 400, dwutlenek tytanu (E 171) i tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek Thyrozol i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Thyrozol, 5 mg są to żółte, dwuwypukłe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletki powlekane Thyrozol, 10 mg są to szaro-pomarańczowe dwuwypukłe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletki powlekane Thyrozol, 20 mg są to brązowe, dwuwypukłe, okrągłe tabletki z rowkiem dzielącym po obu stronach.

Tabletki powlekane Thyrozol, 5 mg i 10 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 20, 30, 50 lub 100 tabletek.

Tabletki powlekane Thyrozol, 20 mg są dostępne w opakowaniach zawierających 20, 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa

Wytwórca

Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt, Niemcy

Merck KGaA & Co.

Werk Spittal Hosslgasse 20 9800 Spittal/Drau Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria: Thyrozol Republika Czeska: Thyrozol Estonia: Thyrozol Francja: Thyrozol Niemcy: Thyrozol Łotwa: Thyrozol Litwa: Thyrozol Polska: Thyrozol Rumunia: Thyrozol Słowacja: Thyrozol Hiszpania: Tirozol

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.03.2013

6