+ iMeds.pl

Tialorid mite 2,5 mg + 25 mgUlotka Tialorid mite

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tialorid mite 2,5 mg + 25 mg tabletki

Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tialorid mite i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid mite

3.    Jak stosować lek Tialorid mite

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tialorid mite

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tialorid mite i w jakim celu się go stosuje

Tialorid mite jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne: chlorowodorek amilorydu, który jest lekiem moczopędnym oszczędzającym potas oraz hydrochlorotiazyd, który jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym.

Tialorid mite jest wskazany w leczeniu:

•    nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi)

•    niewydolności krążenia

•    marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid mite Kiedy nie stosować leku Tialorid mite

•    jeśli pacjent ma uczulenie na amiloryd, hydrochlorotiazyd, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Innymi sulfonamidami mogą być: tiazydowe leki moczopędne, antybiotyki sulfonamidowe (np. sulfametoksazol) i acetazolamid, który jest stosowany w leczeniu obrzęków i jaskry (podwyższone ciśnienie w oku), chorób serca i padaczki;

•    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie we krwi jednej lub więcej z następujących substancji: potasu, wapnia, mocznika lub kreatyniny;

•    jeśli pacjent ma chorobę Addisona;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę (wysokie stężenie glukozy we krwi);

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje lit (lek stosowany w depresji);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki oszczędzające potas (np. triamteren, spironolakton);

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tialorid mite:

•    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie substancji naturalnie występujących w organizmie: kwasu moczowego, cholesterolu i trójglicerydów;

•    jeśli pacjent ma toczeń układowy rumieniowaty;

•    jeśli pacjent ma dnę moczanową;

•    jeśli pacjent miał w ostatnim czasie nasilone wymioty lub biegunkę;

•    jeśli pacjent ma podawane dożylnie płyny.

Dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci.

Tialorid mite a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o stosowaniu:

•    leków stosowanych w cukrzycy: chlorpropamidu, innych doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny;

•    innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takich jak guanetydyna, metyldopa, inhibitory ACE (enalapryl, kaptopryl);

•    amin presyjnych (np. adrenalina) stosowanych w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych;

•    litu (stosowanego w depresji);

•    barbituranów (stosowane w leczeniu bezsenności lub lęku);

•    narkotycznych leków przeciwbólowych (np. kodeina, dekstropropoksyfen, morfina, pentazocyna, petydyna);

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (stosowane w leczeniu bólu i gorączki, np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen);

•    cholestyraminy lub kolestypolu (stosowane w leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi);

•    kortykosteroidów (stosowane w leczeniu reumatyzmu, zapalenia stawów, schorzeń alergicznych, niektórych chorób skóry, astmy lub zaburzeń krwi);

•    hormonu adrenokortykotropowego ACTH (stosowany w testach oceniających prawidłową czynność nadnerczy).

Tialorid mite z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku z alkoholem może nasilać się niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą).

Lekarz może także zalecić unikanie spożywania niektórych potraw zawierających duże ilości potasu, takich jak mleko, banany, rodzynki i suszone śliwki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Kobieta planująca ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tialorid mite może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: osłabienie, znużenie, zawroty głowy. W razie wystąpienia tego typu objawów niepożądanych istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Lek Tialorid mite zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Tialorid mite

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz ustali dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby i reakcji na lek.

Podanie doustne.

Stosowanie u dorosłych

W nadciśnieniu tętniczym krwi

Początkowo 1 tabletkę na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek na dobę, podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W niewydolności krążenia

Początkowo 1 tabletkę preparatu Tialorid mite na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

W marskości wątroby

Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od dawki początkowej.

Stosowanie u dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Tialorid mite

W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tialorid mite

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie przyjętego leku w celu identyfikacji przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie pełności w jamie brzusznej, pragnienie, suchość w jamie ustnej, czkawka, zapalenie trzustki, przemijające zaburzenia smaku;

•    kaszel;

•    zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, znużenie, bóle w klatce piersiowej i bóle pleców, złe samopoczucie;

•    parestezje (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), osłupienie, niepokój ruchowy, bezsenność lub senność, uczucie zmęczenia, nerwowość, zaburzenia pamięci, depresja;

•    zmiany w obrazie krwi, niedokrwistość, zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie serca), nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia, choroba niedokrwienna serca;

•    impotencja;

•    zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności nerek;

•    świąd, wysypka;

•    zaczerwienienie twarzy, obfite pocenie się;

•    bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów;

•    duszność;

•    niesmak;

•    zaburzenia widzenia;

•    gorączka, uczucie zatkania nosa;

•    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi i moczu, odwodnienie, dna moczanowa. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tialorid mite

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tialorid mite

-    Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek amilorydu oraz hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera odpowiednio 2,5 mg chlorowodorku amilorydu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki leku to ludipress (mieszanina laktozy jednowodnej, powidonu K 30 i powidonu usieciowanego CL), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Tialorid mite i co zawiera opakowanie

Tialorid mite to tabletka okrągła, barwy żółtawej z odcieniem seledynowym, obustronnie wypukła.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Tialorid mite

Charakterystyka Tialorid mite

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tialorid mite 2,5 mg + 25 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera:

Amiloridi hydrochloridum (amilorydu chlorowodorek) 2,5 mg Hydrochlorothiazidum (hydrochlorotiazyd)    25 mg

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna od 200,655 mg do 209,475 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletka okrągła, barwy żółtawej z odcieniem seledynowym, obustronnie wypukła.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Tialorid mite jest wskazany w leczeniu:

-    nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (w monoterapii lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi);

-    zastoinowej niewydolności krążenia;

-    marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkę leku należy ustalać indywidualnie, w zależności od ciężkości choroby i reakcji pacjenta na lek. Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:

U dorosłych

W nadciśnieniu tętniczym krwi

Początkowo 1 tabletkę raz na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek na dobę, podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W zastoinowej niewydolności krążenia

Początkowo 1 tabletkę na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

W marskości wątroby

Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od dawki początkowej.

Dawkowanie u niemowląt i dzieci

Tialorid mite nie jest wskazany do stosowania u dzieci. (patrz pkt 4.3.)

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie.

4.3.    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na amiloryd, hydrochlorotiazyd oraz inne sulfonamidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Hiperkaliemia (stężenie potasu w surowicy powyżej 5,5 mmol/l).

•    Podwyższony poziom wapnia w surowicy.

•    Stężenie mocznika we krwi powyżej 10 mmol/l, kreatyniny powyżej 130 ^mol/l.

•    Leczenie preparatami litu.

•    Leczenie innymi lekami oszczędzającymi potas (np. triamteren, amiloryd).

•    Stosowanie leków uzupełniających potas lub dieta bogata w potas (w ciężkich i opornych przypadkach hipokaliemii można stosować Tialorid mite pod kontrolą).

•    Ciężka niewydolność wątroby.

•    Stan przedśpiączkowy w marskości wątroby.

•    Ciężka niewydolność nerek.

•    Bezmocz.

•    Nefropatia cukrzycowa.

•    Cukrzyca.

•    Choroba Addisona.

•    Laktacja.

•    Nie zaleca się stosowania u dzieci, gdyż bezpieczeństwo i skuteczność stosowania u nich leku nie zostały ustalone.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek może wywołać hiperkaliemię, która może być przyczyną groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca. Hiperkaliemia występuje częściej u pacjentów z niewydolnością nerek, u chorych na cukrzycę oraz u pacjentów w podeszłym wieku.

Wskazana jest kontrola stężenia potasu w surowicy krwi u wszystkich pacjentów leczonych preparatem Tialorid mite, szczególnie na początku leczenia i po ustaleniu odpowiedniej dawki leku. W przypadku wystąpienia hiperkaliemii, należy odstawić Tialorid mite i w razie konieczności podjąć działanie zmniejszające stężenie potasu.

Chociaż po zastosowaniu preparatu Tialorid mite istnieje mniejsze niebezpieczeństwo wystąpienia zaburzeń elektrolitowych (hiponatremia, zasadowica hipochloremiczna, hipokaliemia, hipomagnezemia), wskazana jest kontrola równowagi wodno-elektrolitowej. Taką kontrolę zaleca się szczególnie wtedy, kiedy u pacjenta wystąpią wymioty i (lub) jeśli otrzymuje on parenteralnie płyny. Następujące objawy wskazują na zaburzenia równowagi elektrolitowej: suchość w ustach, pragnienie, osłabienie, letarg, senność, niepokój ruchowy, drgawki, dezorientacja, bóle i skurcze mięśni, nużliwość mięśni, niedociśnienie, oliguria, tachykardia, nudności, wymioty.

Hipokaliemia może wystąpić w wyniku szybkiej diurezy, długotrwałej terapii i ciężkiej marskości wątroby. Hipokaliemia może zwiększyć wrażliwość serca na toksyczne działanie glikozydów naparstnicy.

Hiponatremia spowodowana lekiem przebiega najczęściej łagodnie i bezobjawowo i na jej wystąpienie narażone są szczególnie osoby w podeszłym wieku.

Tialorid mite należy ostrożnie stosować w następujących grupach pacjentów:

-    u osób z zaburzeniami czynności nerek (stężenie azotu mocznikowego większe niż 30 mg/dl lub stężenie kreatyniny większe niż 1,5 mg/dl), ponieważ istnieje u nich niebezpieczeństwo rozwoju hiperkaliemii. Mogą również wystąpić lub nasilić się objawy mocznicy wskutek kumulacji leku.

-    u osób z marskością wątroby, z współistniejącym wodobrzuszem, alkalozą metaboliczną i obrzękami, ze względu na większe ryzyko wzrostu stężenia azotu mocznikowego w surowicy krwi podczas forsowanej diurezy.

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może wystąpić encefalopatia lub śpiączka wątrobowa.

-    u osób z alergią lub astmą oskrzelową występującymi aktualnie lub w wywiadzie, ponieważ mogą wystąpić objawy nadwrażliwości na lek.

-    u osób z chorobą serca i płuc lub niekontrolowaną cukrzycą, ponieważ istnieje ryzyko rozwoju kwasicy oddechowej i metabolicznej; konieczna jest częsta kontrola równowagi kwasowo -zasadowej.

-    Tialoridu mite nie należy podawać pacjentom z cukrzycą z uwagi na ryzyko rozwoju hiperkaliemii. Jeśli zachodzi konieczność zastosowania leku, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić stan wydolności nerek, w celu zminimalizowania tego ryzyka. Może być konieczna odpowiednia zmiana dawek leków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny.

-    hydrochlorotiazyd zmniejsza tolerancję glukozy. U pacjentów z cukrzycą utajoną może się ujawnić postać jawna tej choroby. Hydrochlorotiazyd może podwyższać poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi.

-    u pacjentów chorych na dnę moczanową, gdyż lek może podwyższać stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi i wywołać napad dny.

-    u osób z układowym toczniem rumieniowatym, hydrochlorotiazyd może zaostrzać objawy choroby.

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Chlorpropamid wykazuje działanie synergiczne z produktem Tialorid mite, co zwiększa ryzyko hiponatremii.

Może być konieczna zmiana dawkowania insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych.

Tialorid mite nasila działanie innych leków przeciwnadciśnieniowych. Podczas jednoczesnego stosowania z guanetydyną, metyldopą lub preparatami blokującymi receptory adrenergiczne może wystąpić ciężka hipotonia ortostatyczna. Należy zmniejszyć dawki tych leków.

Podczas jednoczesnego stosowania preparatu Tialorid mite z inhibitorami ACE zwiększa się ryzyko hiperkaliemii. Należy wówczas kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Leczenie diuretykami należy zakończyć na 2-3 dni przed rozpoczęciem terapii inhibitorami ACE, aby zapobiec hipotonii występującej często po rozpoczęciu leczenia inhibitorami ACE.

Podczas równoczesnego stosowania preparatu Tialorid mite i amin presyjnych (np. adrenalina) zmniejsza się reaktywność naczyniowa amin.

Tialorid mite stosowany równocześnie z solami litu zwiększa ich toksyczność (zmniejsza się klirens litu i zwiększa jego stężenie w surowicy krwi). W zasadzie należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków.

Podczas stosowania hydrochlorotiazydu z barbituranami, opioidami lub alkoholem może nasilać się niedociśnienie ortostatyczne.

Podczas równoczesnego stosowania hydrochlorotiazydu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) zwiększa się ryzyko wystąpienia niewydolności nerek; NLPZ poprzez hamowanie działania prostaglandyn zmniejszają przepływ nerkowy i mogą zmniejszać diuretyczne, natriuretyczne i hipotensyjne działanie hydrochlorotiazydu.

Cholestyramina lub kolestypol wiążą hydrochlorotiazyd i zmniejszają jego wchłanianie z przewodu pokarmowego, odpowiednio o 85% i 43%. W przypadku, gdy cholestyramina jest przyjmowana po 4 godzinach po podaniu hydrochlorotiazydu, wchłanianie hydrochlrotiazydu jest mniejsze o 30 - 35%.

Kortykosteroidy lub ACTH mogą nasilać wywołaną przez tiazydy utratę elektrolitów, zwłaszcza hipokaliemię.

Tialorid mite nasila zwiotczające mięśnie działanie leków z grupy tubokuraryny.

Testy laboratoryjne

Hydrochlorotiazyd wpływa na metabolizm wapnia, dlatego lek należy odstawić przed wykonaniem badań czynności przytarczyc.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Lek może być stosowany w ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Tiazydy przekraczają barierę łożyska.

Leki te nie są wskazane u kobiet ciężarnych, nawet do leczenia umiarkowanych obrzęków, ponieważ nie zapobiegają rozwojowi zatrucia ciążowego, ale mogą spowodować hipowolemię, zwiększyć lepkość krwi i zmniejszyć ukrwienie łożyska. Obserwowano żółtaczkę u płodów i noworodków oraz trombocytopenię u noworodków urodzonych przez matki, które stosowały tiazydy w czasie ciąży.

U kobiet, które stosowały tiazydy przed porodem zwiększało się stężenie kwasu moczowego i kreatyniny w płynie owodniowym.

Karmienie piersią

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią z uwagi na możliwość wystąpienia objawów niepożądanych u karmionych niemowląt.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tialorid mite może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: osłabienie, znużenie, zawroty głowy, osłupienie. Należy poinformować pacjenta, że w razie wystąpienia tego typu objawów niepożądanych istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Objawy niepożądane występujące po zastosowaniu leku Tialorid mite są związane z jego działaniem moczopędnym, terapią tiazydami lub z zasadniczą chorobą i mogą być następujące (potwierdzone klinicznie):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego    leukopenia, agranulocytoza, trombocytopenia,

niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania hiperkaliemia, zaburzenia równowagi

elektrolitowej, odwodnienie, dna, hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne


Zaburzenia układu nerwowego


Zaburzenia oka


bezsenność, nerwowość, zaburzenia pamięci, depresja, senność

zawroty głowy, bóle głowy, parestezje, osłupienie, niepokój ruchowy

przemijające zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyniowe arytmie, tachykardia, zwiększenie toksyczności

glikozydów naparstnicy, niedociśnienie, również ortostatyczne, choroba niedokrwienna serca

Zaburzenia oddechowe,

duszność, kaszel, zatkanie nosa

klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenia żołądka i jelit


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej


brak łaknienia, zaburzenie smaku, nudności, wymioty, skurcze, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie pełności w jamie brzusznej, pragnienie, suchość w jamie ustnej, czkawka, zapalenie trzustki

świąd, wysypka, zaczerwienienie twarzy,

obfite pocenie się, reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe,

tkanki łącznej i kości    bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów,

bóle w klatce piersiowej i bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych impotencja, zaburzenia w oddawaniu moczu,

oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i

stany w miejscu podania    uczucie zmęczenia, osłabienie, znużenie, złe

samopoczucie, gorączka, omdlenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Brak swoistej odtrutki na Tialorid mite, a także danych dotyczących usuwania leku z ustroju za pomocą dializy.

Objawy zatrucia

Najpoważniejsze z nich to utrata wody i elektrolitów, a także inne, jak: tachykardia, hipotensja, wstrząs, osłabienie, stany splątania, zawroty głowy, kurcze mięśni łydek, parestezje, zmęczenie, utrata świadomości, nudności, wymioty, pragnienie, poliuria, oliguria lub anuria, hipokaliemia, hiponatremia, alkaloza, podwyższone stężenie azotu mocznikowego w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Leczenie zatrucia

Leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

W razie zatrucia należy spowodować wymioty i zastosować węgiel aktywowany.

Należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi i korygować je w razie potrzeby.

W hiperkaliemii prowadzić leczenie normalizujące stężenie potasu w surowicy tj. zastosować Natrium bicarbonicum i.v. lub glukozę z insuliną szybko działającą.

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek moczopędny o umiarkowanym działaniu z lekiem moczopędnym oszczędzającym potas; kod ATC: C03EA01

Tialorid mite jest lekiem złożonym z dwóch leków moczopędnych, tj. hydrochlorotiazydu i amilorydu. Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem tiazydowym o średnio silnym działaniu.

Mechanizm tego działania polega na bezpośrednim wpływie na hamowanie zwrotnego transportu jonów sodowych w kanalikach dystalnych krętych, co w efekcie powoduje zwiększenie natriurezy i diurezy. Zwiększone wydalanie sodu pociąga za sobą wydalanie jonów potasu, wskutek zahamowania wymiany jonów sodu i potasu w kanalikach dystalnych, czemu zapobiega amiloryd znajdujący się w preparacie.

Po długotrwałej terapii tiazydami może wystąpić łagodna postać alkalozy metabolicznej z hipokalemią i hipochloremią.

Hydrochlorotiazyd, podobnie jak inne tiazydy, zwiększa wchłanianie zwrotne wapnia i zmniejsza jego wydalanie z moczem.

Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie jonów magnezowych, co może być przyczyną hipomagnezemii.

Hydrochlorotiazyd hamuje wydalanie kwasu moczowego, co może być przyczyną hiperurykemii. Wynikiem pozanerkowego działania hydrochlorotiazydu jest hiperglikemia występująca na czczo oraz nieprawidłowa krzywa glikemiczna po obciążeniu glukozą.

Hydrochlorotiazyd powoduje niewielki spadek przesączania kłębuszkowego, co ogranicza jego zastosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek.

Tiazydy obniżają ciśnienie tętnicze krwi u pacjentów z nadciśnieniem. Sugeruje się, że mechanizm tego działania polega nie tylko na zmniejszeniu objętości płynów pozakomórkowych, ale również na bezpośrednim działaniu na naczynia i zmniejszeniu oporu obwodowego. Zmniejszenie ilości sodu w ścianach naczyń krwionośnych zmniejsza ich oddziaływanie na endogenne aminy katecholowe. Ponadto nasila się aktywność reniny w osoczu na skutek zmiany objętości płynów krążących. Amiloryd jest diuretykiem oszczędzającym potas i nasilającym natriuretyczne, diuretyczne i hipotensyjne działanie hydrochlorotiazydu. Utrudnia wnikanie jonów wodorowych do nabłonków kanalików w dystalnej części nefronu, a tym samym hamuje przepływ tych jonów do miejsca ich wymiany na jony potasowe. W wyniku tego działania zmniejsza się reabsorpcja sodu i sekrecja potasu oraz jonów wodorowych. Amiloryd nie hamuje całkowicie procesu wymiany jonów sodowych na potasowe, ale wydatnie ją zmniejsza.

Mechanizm działania oszczędzającego potas polega na wpływie na kanaliki dystalne.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Tiazydy wchłaniają się z przewodu pokarmowego w różnym stopniu. Początek działania po podaniu doustnym występuje po około 2 h, a maksymalny efekt po około 3-6 h.

Czas działania diuretycznego zależy od szybkości wydalania i może być różny u poszczególnych pacjentów. Po pojedynczej dawce leku wynosi 6-12 h. Początek działania hipotensyjnego występuje po 3 - 4 dniach. Po przerwaniu długotrwałego leczenia działanie hipotensyjne zanika podczas pierwszego tygodnia po odstawieniu leku.

Amiloryd wchłania się z przewodu pokarmowego w około 50%; pokarm zmniejsza jego wchłanianie do 30%. Działanie moczopędne amilorydu zastosowanego w dawce 5-10 mg na dobę, występuje po około 2 h po zastosowaniu i trwa 10-12 h; po większych dawkach może się zwiększyć do 24 h i więcej.

U dorosłych, po zastosowaniu amilorydu w dawce 20 mg, stężenie maksymalne (około 38-48 ng/ml) występuje po 3-4 h po podaniu.

Dystrybucja

Tiazydy przenikają do przestrzeni pozakomórkowych i przekraczają barierę łożyska.

Nie przenikają przez barierę krew-mózg. Przechodzą również do mleka kobiecego.

Amiloryd przekracza barierę łożyska i przenika do mleka zwierząt. Badań takich nie prowadzono u ludzi. Objętość dystrybucji amilorydu wynosi 350-380 l, co wskazuje na dużą pozanaczyniową dystrybucję tego leku.

Metabolizm

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany.

Wydalanie

Zarówno hydrochlorotiazyd, jak i amiloryd są wydalane z moczem, głównie w postaci niezmienionej. W ciągu 24 h wydala się nie mniej niż 61% hydrochlorotiazydu. Około 50% amilorydu zastosowanego w dawce 20 mg wydala się z moczem w postaci niezmienionej, w ciągu 72 h i około 40% z kałem, prawdopodobnie jako nie wchłonięty lek.

Wydalanie hydrochlorotiazydu następuje w wyniku przesączania kłębuszkowego i aktywnej sekrecji w kanaliku proksymalnym.

U pacjentów z nie zaburzoną czynnością nerek okres półtrwania hydrochlorotiazydu wynosi 5,6 - 14,8 h, a amilorydu 6-9 h po podaniu pojedynczej dawki.

U pacjentów z niewydolnością nerek (np. z klirensem kreatyniny 5-46 ml/min) czas półtrwania amilorydu może się wydłużyć do 21 - 144 h.

W nie wyrównanej niewydolności serca lub zaburzeniach czynności nerek należy zmienić dawkowanie leku.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

LD50 u szczurów po podaniu hydrochlorotiazydu p.o.> 2750 mg/kg mc.

LD50 po podaniu amilorydu p.o. wynosi 56 mg/kg mc. u myszy i 36-86 mg/kg mc. u szczurów.

W badaniach na myszach (samice) i szczurach (samice i samce), którym podawano hydrochlorotiazyd odpowiednio w dawce 600 mg/kg mc./dobę i 100 mg/kg mc./dobę przez 2 lata, nie obserwowano działania karcinogennego.

Mutagenność

W następujących badaniach in vitro:

-    na szczepach Salmonella typhimurium TA 98,TA 1535,1537 i 1538 (test Amesa),

-    w teście aberracji chromosomalnej na jajniku chomika chińskiego, oraz w badaniach in vivo z użyciem mysich zawiązków chromosomów komórkowych i chromosomów szpiku kostnego chomika chińskiego, pozytywne wyniki uzyskano jedynie w teście in vitro na jajniku chomika chińskiego, zmiany siostrzanej chromatydy i w komórkach chłoniaka mysiego, po zastosowaniu hydrochlorotiazydu w dawce 43-1300 ąg/ml. Amiloryd nie wykazywał działania mutagennego w testach wykonanych na szczepach Salmonella typhimurium. Nie obserwowano również ewidentnego karcinogennego działania amilorydu u szczurów i myszy, które otrzymywały amiloryd doustnie w dawce 20-25 razy większej od maksymalnej dawki dobowej stosowanej u ludzi, przez okres odpowiednio 104 lub 92 tygodni.

Hydrochlorotiazyd podawany ciężarnym myszom i szczurom w różnych okresach ciąży, w dawce odpowiednio 3000 i 1000 mg/kg mc./dobę, nie miał znaczącego wpływu na płód. Wpływu na reprodukcję stada u zwierząt nie można odnieść w pełni do ludzi, dlatego w czasie ciąży można stosować lek tylko wtedy, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Amiloryd podany królikom i myszom w dawce odpowiednio 20 i 25 razy większej od maksymalnej dawki stosowanej u ludzi, nie miał znaczącego wpływu na płodność.

Po podaniu amilorydu szczurom i królikom w dawce do 8 mg/kg mc./dobę obserwowano zmniejszenie wzrostu płodów, zmniejszenie masy ciała samic królików oraz niepożądane działania na wzrost i przeżycie potomstwa szczurów.

Nie jest znany wpływ amilorydu na umieralność płodów.

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Ludpiress (mieszanina laktozy jednowodnej, powidonu K 30 i powidonu usieciowanego CL)

Magnezu stearynian.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.6. Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Polipropylenowy pojemnik do tabletek zawierający 50 tabletek, w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3738

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 06.11.1995 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 23.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Tialorid mite