Imeds.pl

Tialorid Mite 2,5 Mg + 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tialorid mite 2,5 mg + 25 mg tabletki

Amiloridi hydrochloridum + Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tialorid mite i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid mite

3.    Jak stosować lek Tialorid mite

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tialorid mite

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tialorid mite i w jakim celu się go stosuje

Tialorid mite jest lekiem zawierającym dwie substancje czynne: chlorowodorek amilorydu, który jest lekiem moczopędnym oszczędzającym potas oraz hydrochlorotiazyd, który jest lekiem o umiarkowanym działaniu moczopędnym.

Tialorid mite jest wskazany w leczeniu:

•    nadciśnienia tętniczego krwi lekkiego lub umiarkowanego (jako jedyny lek lub z innymi lekami obniżającymi ciśnienie krwi)

•    niewydolności krążenia

•    marskości wątroby z wodobrzuszem i obrzękami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tialorid mite Kiedy nie stosować leku Tialorid mite

•    jeśli pacjent ma uczulenie na amiloryd, hydrochlorotiazyd, inne sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Innymi sulfonamidami mogą być: tiazydowe leki moczopędne, antybiotyki sulfonamidowe (np. sulfametoksazol) i acetazolamid, który jest stosowany w leczeniu obrzęków i jaskry (podwyższone ciśnienie w oku), chorób serca i padaczki;

•    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie we krwi jednej lub więcej z następujących substancji: potasu, wapnia, mocznika lub kreatyniny;

•    jeśli pacjent ma chorobę Addisona;

•    jeśli pacjent ma cukrzycę (wysokie stężenie glukozy we krwi);

•    jeśli pacjent ma chorobę wątroby lub nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje lit (lek stosowany w depresji);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki oszczędzające potas (np. triamteren, spironolakton);

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tialorid mite:

•    jeśli pacjent ma podwyższone stężenie substancji naturalnie występujących w organizmie: kwasu moczowego, cholesterolu i trójglicerydów;

•    jeśli pacjent ma toczeń układowy rumieniowaty;

•    jeśli pacjent ma dnę moczanową;

•    jeśli pacjent miał w ostatnim czasie nasilone wymioty lub biegunkę;

•    jeśli pacjent ma podawane dożylnie płyny.

Dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci.

Tialorid mite a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować, a w szczególności o stosowaniu:

•    leków stosowanych w cukrzycy: chlorpropamidu, innych doustnych leków przeciwcukrzycowych lub insuliny;

•    innych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, takich jak guanetydyna, metyldopa, inhibitory ACE (enalapryl, kaptopryl);

•    amin presyjnych (np. adrenalina) stosowanych w leczeniu ciężkich reakcji alergicznych;

•    litu (stosowanego w depresji);

•    barbituranów (stosowane w leczeniu bezsenności lub lęku);

•    narkotycznych leków przeciwbólowych (np. kodeina, dekstropropoksyfen, morfina, pentazocyna, petydyna);

•    niesteroidowych leków przeciwzapalnych (stosowane w leczeniu bólu i gorączki, np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen);

•    cholestyraminy lub kolestypolu (stosowane w leczeniu podwyższonego stężenia cholesterolu we krwi);

•    kortykosteroidów (stosowane w leczeniu reumatyzmu, zapalenia stawów, schorzeń alergicznych, niektórych chorób skóry, astmy lub zaburzeń krwi);

•    hormonu adrenokortykotropowego ACTH (stosowany w testach oceniających prawidłową czynność nadnerczy).

Tialorid mite z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku z alkoholem może nasilać się niedociśnienie ortostatyczne (obniżenie ciśnienia krwi podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą).

Lekarz może także zalecić unikanie spożywania niektórych potraw zawierających duże ilości potasu, takich jak mleko, banany, rodzynki i suszone śliwki.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lek może być stosowany w okresie ciąży w przypadku zdecydowanej konieczności.

Kobieta planująca ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Hydrochlorotiazyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tialorid mite może wywołać objawy niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: osłabienie, znużenie, zawroty głowy. W razie wystąpienia tego typu objawów niepożądanych istnieje niebezpieczeństwo związane z prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn.

Lek Tialorid mite zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Tialorid mite

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz ustali dawkę indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od ciężkości choroby i reakcji na lek.

Podanie doustne.

Stosowanie u dorosłych

W nadciśnieniu tętniczym krwi

Początkowo 1 tabletkę na dobę. W razie konieczności, dawkę można zwiększyć do 2 tabletek na dobę, podawanej jednorazowo lub w dwóch dawkach podzielonych.

W niewydolności krążenia

Początkowo 1 tabletkę preparatu Tialorid mite na dobę. W razie konieczności dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

W marskości wątroby

Leczenie rozpoczyna się małymi dawkami, które zwiększa się stopniowo aż do uzyskania odpowiedniego działania moczopędnego. Nie należy przekraczać dawki 4 tabletek na dobę.

Po ustąpieniu obrzęków należy zmniejszyć dawkę leku. Dawka podtrzymująca może być mniejsza od dawki początkowej.

Stosowanie u dzieci

Lek nie jest wskazany do stosowania u niemowląt i dzieci.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U tych pacjentów dawkę leku należy dobierać w zależności od stanu czynności nerek i klinicznej reakcji na leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Tialorid mite

W przypadku zapomnienia przyjęcia jednej dawki leku, należy ją pominąć, a kolejną dawkę przyjąć we właściwym czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tialorid mite

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie przyjętego leku w celu identyfikacji przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

•    brak łaknienia, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle żołądka, krwawienia, uczucie pełności w jamie brzusznej, pragnienie, suchość w jamie ustnej, czkawka, zapalenie trzustki, przemijające zaburzenia smaku;

•    kaszel;

•    zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, znużenie, bóle w klatce piersiowej i bóle pleców, złe samopoczucie;

•    parestezje (wrażenia czuciowe np. kłucie, palenie), osłupienie, niepokój ruchowy, bezsenność lub senność, uczucie zmęczenia, nerwowość, zaburzenia pamięci, depresja;

•    zmiany w obrazie krwi, niedokrwistość, zaburzenia rytmu serca, tachykardia (szybkie bicie serca), nadmierne obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia, choroba niedokrwienna serca;

•    impotencja;

•    zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, zaburzenia czynności nerek;

•    świąd, wysypka;

•    zaczerwienienie twarzy, obfite pocenie się;

•    bóle kończyn, kurcze mięśni, bóle stawów;

•    duszność;

•    niesmak;

•    zaburzenia widzenia;

•    gorączka, uczucie zatkania nosa;

•    zmiany w wynikach badań laboratoryjnych krwi i moczu, odwodnienie, dna moczanowa. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tialorid mite

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tialorid mite

-    Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek amilorydu oraz hydrochlorotiazyd. Każda tabletka zawiera odpowiednio 2,5 mg chlorowodorku amilorydu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki leku to ludipress (mieszanina laktozy jednowodnej, powidonu K 30 i powidonu usieciowanego CL), magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Tialorid mite i co zawiera opakowanie

Tialorid mite to tabletka okrągła, barwy żółtawej z odcieniem seledynowym, obustronnie wypukła.

Jedno opakowanie leku zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Biuro Handlowe POLPHARMA Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5