+ iMeds.pl

Tiamowet 45% granulat, 450 mg/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur i indyków 450 mg/gCharakterystyka Tiamowet 45% granulat, 450 mg/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur i indyków

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Tiamowet 45% granulat, 450 mg/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur/j indyków

J

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Tiamuliny wodorofumaran 450 mg/g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania roztworu doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

ł

Świnia, kura, indyk.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków7 zwderząt

Tiamowet 45% granulat jest przeznaczony do stosowania u świń, indycząt i kurcząt w zwalczaniu

chorób wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na tiamulinę;

świnie:

•    dyzenteria świń (Bracbyspira byodysenteriaty

•    enzootyczne zapalenie płuc (AĄycoplasma byopnenmomae,? Pasteurella mnltoádá)\

•    pleuropneumonia świń (Acłinobacilluspkuropneumomae);

•    mykoplazmowe zapalenie stawów (Mycop/asma hjorhinis, Mycop/asma bjosynomaé)

•    rozrostowe zapalenie jelit świń (PPE) (Lawso/mi intracellulańs);

•    spirochetoza jelit świń (Bracbyspirapilosicoli)\ indyki:

• mykoplazmozy (Aiycop/asma gaUisepticnm, Mycop/asma synoviae, Mycop/asma mc/eagridis, Mycop/asma iowae);

•    spirochetoza (Brachyspira spp)\ kury:

•    mykoplazmozy {Mycoplasmagailisepiicumy Mycoplasma sytwmae)\

•    spirochetoza {¡iracbyspira spp).

4.3.    Przeciwwskazania

Ze względu na ryzyko zniszczenia flory jelita grubego nie stosować produktu u koni.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunkówzwderząt

Nie stosować równocześnie lub w okresie krótszym niż 7 dni od ostatniego podania preparatów zawierających salinomycynę, monenzynę, maduramycynę i narazynę.

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Brak.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W trakcie leczenia u niektórych zwierząt (najczęściej u świń powyżej 50 kg m.c. i utrzymywanych w złych warunkach zooliigienicznych) niekiedy mogą pojawić się skórne zmiany rumieniowe, świąd i zaczerwienienia w okolicy głowy, brzucha i krocza. W takim przypadku należy przerwać podawanie leku, zmyć skórę zwierząt wodą, oczyścić kojce z kału.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Tiamulina nie wykazuje działania szkodliwego dla zwierząt w okresie reprodukcji oraz rozwoju płodu zwłaszcza w zalecanych dawkach .

Ciąża:

Może być stosowany w okresie ciąży.

Ptaki nieśne:

Nie stosować u ptaków niosących się lub na 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu nieśności.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

W trakcie leczenia nie podawać dodatków paszowych zawierających (jako kokcydiostatyki lub stymulator)7 wzrostu) antybiotyki jonoforowe (monenzyna, salinomycyna, narazyna, maduramycyna). Tiamulina zwalnia ich metabolizm, co prowadzi do ich kumulacji w organizmie zwierzęcia. Intoksykacja jonoforami objawia się zmniejszeniem apetytu, drżeniem mięśni, zaburzeniami w ruchu, porażeniami, a w ciężkich przypadkach zejściem śmiertelnym. Przerwa pomiędzy podaniem takich preparatów a tiamuliny musi wynosić przynajmniej 7 dni.

Produkt można łączyć z tetracyklinami (z uwagi na działanie synergistyczne) a także kojarzyć z takimi kokcydiostatykami, jak: amprolium, arprinocid, lasalocid, robenidine, clopidol, nicarbazin.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Tiamowet 45% granulat podaje się doustnie w dawkach:

♦    u świń:

Dyzenteria, zespół adenomatozy jelitowej - dzienna dawka lecznicza wynosi ok. 6-8 mg wodorofumaranu tiamuliny/ kg mc. Odpowiada to stężeniu 0,006% (60 mg/kg = 60 mg/1 wody) substancji aktywnej w wodzie. Stężenie to osiąga się rozpuszczając 1 g produktu Tiamowet 45% granulat w 7,5 litrach wody. Lek należy podawać przez 3-5 kolejnych dni.

Enzootyczne zapalenie płuc, pleuropneumonia - dzienna dawka lecznicza wynosi ok. 12-24 mg wodorofumaranu tiamuliny/ kg mc. Odpowiada to stężeniu 0,012 - 0,018% (120 - 180 mg/kg = 120 - 180 mg/1 wody) substancji aktywnej w wodzie. Stężenie to osiąga się rozpuszczając 1 g produktu Tiamowet 45% granulat w 3,6 - 2,4 litrach wody. Lek należy podawać przez 3-5 kolejnych dni.

W systemie żywienia płynną karmą, lek należy dawkować w przeliczeniu na łączną masę ciała leczonych zwierząt. Dzienna dawka 6 mg wodorofumaranu tiamuliny odpowiada 1 g produktu na 75 kg mc. Przy dwukrotnym karmieniu dawkę dzienną należy podzielić na dwie równe porcje.

•    u kur, indyków:

Leczniczo podaje się Tiamowet 45% granulat w stężeniu 0,025% wodorofumaranu tiamuliny (250 mg/kg = 250 mg/1 wody) w wodzie. Stężenie to osiąga się rozpuszczając 1 g produktu Tiamowet* 45% granulat w 1,8 litra wody. Lek należy podawać przez 3-5 kolejnych dni. W

stadach gdzie występuje chroniczna forma mykoplazmozy (brojler)') podaje się metafilaktycznie Tiamowet 45% granulat w stężeniu 0,0125 - 0,02% wodorofumaranu tiamuliny (125 - 200 mg/kg = 125 - 200 mg/1 wody) w wodzie. Stężenie to osiąga się rozpuszczając I g produktu w 3,6-2,3 litra wody. Lek należy podawać przez 3-5 kolejnych dni.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie tiamuliny może objawiać się przejściowym ślinotokiem> wymiotami, depresją ze strony CUN. W takich przypadkach należy przerwać podawanie leku, zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

4.11.    Okres(-y) karencji

Tkanki jadalne - świnie 12 dni; kuty, indyki — 7 dni.

Nie stosować u niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE

Cimpa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania wewnętrznego

Kod ATCvet: QJ01XQ01

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Substancją czynną preparatu jest tiamulina, pólsyntctyczna pochodna plcuromutiliny, antybiotyku otrzymywanego ze szczepu promieniowca Pleurotus m ulitis. Tiamulina wykazuje silne działanie bakteriostatyczne, którego mechanizm polega na łączeniu się z podjednostką 50S rybosomów i hamowaniu syntezy białka i kwasów nukleinowych. Zakres działania przcciwbakteryjnego obejmuje drobnoustroje z rodzaju:

Mycoplasma*. M. byopneumoniae; M. byorbinis; M. bovirhhús; M. bovis; V neoplasma spp.; M. gaili sep ii cum;

M. synomae; M. me/eagridis; AI. byosynoviae; AL dispar.

Bracbyspira:    Bracbyspira byodysenteriae, Brachyspira pilosicoli

"Leptospira:    Leptospira spp.

Bakterie Gram-dodatnie: Stapbylococcus spp.y Streptococcus spp., Clostridium perfringens, IJsteria

monocytogenes, Erysipe/otbrix spp., Arcanobacterium pyogenes Bakterie Gram-ujemne: Pasleurel/a spp., ActinobaciUus spp., Klebsiella pneumoniae,

Haemophilus spp., Fusobacterium necropborum, Bac/eroides spp., Lamo ni a inlracelullaris, Campy/obacter (Vibrio) coli

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Około 85% podanej doustnie tiamuliny wchłania się do krwiobiegu, a stężenie maksymalne Cmax osiąga:

u świń po tmaN=l,21 hr (Cmax=0,69 pg/ml); u indyków po tmax=2 hr (Cmax=l.l pg/ml); u kurcząt po tmax=2 hr (Cmas=l,7 pg/ml).

W organizmie jest dobrze dystrybuowana, najwyższe stężenia uzyskuje w płucach, wątrobie, nerkach i w błonie śluzowej jelit. Jest w znacznym stopniu metabolizowana. Po doustnym podaniu 10 mg znaczonego trytem wodorofumaranu tiamuliny /kg mc. w wątrobie świń stwierdzono ponad 15 jej metabolitów. Tiamulina jest prawic całkowicie wydalana z organizmu, z czego około 30% wydalane jest z moczem, a 60% z żółcią.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Woda oczyszczona

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego

nic wolno mieszać z innymi lekami.

j

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcicńczcniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży - 24 miesiące.

Okres trwałości po rekonstytucji zgodnie z instrukcją - 20 godzin

Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego - 49 dni

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Pojemnik z PP z wieczkiem z LDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym o zawartości 1000 g.

Do opakowania dołączona jest miarka z PP.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nic zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13 -14, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 0 95 728 55 00 ’ fax 0 95 735 90 43

e-mail: info@vetoquinol.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

876/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

31/08/1999

14/12/2004

22/12/2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.

Tiamowet 45% Granulat, 450 mg/g, granulat do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur i indyków