+ iMeds.pl

Tianeptine sandoz 12,5 mgUlotka Tianeptine sandoz

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tianeptine SANDOZ, 12,5 mg, tabletki powlekane

Tianeptinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta..

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tianeptine SANDOZ i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tianeptine SANDOZ

3.    Jak stosować lek Tianeptine SANDOZ

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tianeptine SANDOZ

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tianeptine SANDOZ i w jakim celu się go stosuje

Tianeptine SANDOZ zawiera substancję czynną tianeptynę, która jest lekiem przeciwdepresyjnym. Tianeptyna ma właściwości przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Nie wpływa na sen i uwagę.

Lek Tianeptine SANDOZ jest stosowany w stanach depresyjnych o lekkim, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tianeptine SANDOZ Kiedy nie stosować leku Tianeptine SANDOZ

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tianeptynę sodową lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

•    jeśli pacjent stosuje jednocześnie niewybiórcze inhibitory MAO (inne leki przeciwdepresyjne):

-    należy odczekać 2 tygodnie przed rozpoczęciem stosowania tianeptyny.

-    tianeptynę należy odstawić 24 godziny przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

■    Jeśli pacjent planuje przerwanie stosowania leku Tianeptine SANDOZ. Leczenia nie wolno przerywać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni, pod kontrolą lekarza.

■    Jeśli pacjent ma się poddać operacji w znieczuleniu ogólnym. Przyjmowanie leku Tianeptine SANDOZ należy przerwać na 24 do 48 godzin przed planowanym podaniem znieczulenia. Jeśli jednak konieczne jest przeprowadzenie zabiegu w trybie pilnym, można go wykonać bez przerwy w leczeniu, ale pod warunkiem odpowiedniego nadzoru w okresie okołooperacyjnym.

■    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Konieczna może być modyfikacja przez lekarza stosowanego dawkowania.

■    Jeśli pacjent wchodzi w fazę maniakalną (nadpobudliwość lub przyspieszenie myślenia), powinien zaprzestać przyjmowania leku Tianeptine SANDOZ i zasięgnąć porady lekarza.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może prowadzić do uzależnienia.

Dzieci i młodzież

Leku Tianeptine SANDOZ nie wolno stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

U pacjentów z depresją i (lub) zaburzeniami lękowymi mogą czasami występować myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy pacjent rozpoczyna stosowanie leków przeciwdepresyjnych, gdyż do uzyskania ich działania musi upłynąć pewien czas - zazwyczaj około 2 tygodni lub dłużej.

Wystąpienie myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

•    u pacjenta występowały wcześniej myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

•    pacjent jest młodym dorosłym. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, leczonych lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze, należy skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnego lub przyjaciela o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Inne leki i Tianeptine SANDOZ

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jednoczesne stosowanie leku Tianeptine SANDOZ z innymi lekami może prowadzić do wywołania wzajemnych interakcji.

Leku Tianeptine SANDOZ nie wolno podawać razem z inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO), stosowanymi np. w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona (takimi jak selegilina lub moklobemid). Między stosowaniem inhibitorów monoaminooksydazy a rozpoczęciem stosowania leku Tianeptine SANDOZ muszą upłynąć co najmniej 2 tygodnie. Między zakończeniem stosowania leku Tianeptine SANDOZ a rozpoczęciem leczenia inhibitorami MAO wystarczy 24-godzinny okres wymywania.

Podczas jednoczesnego stosowania z mianseryną (lekiem przeciwdepresyjnym) obserwowano zmniejszenie skuteczności leku Tianeptine SANDOZ.

Tianeptine SANDOZ z jedzeniem i piciem

Lek Tianeptine SANDOZ można przyjmować podczas posiłków.

Podczas stosowania leku Tianeptine SANDOZ należy unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Tianeptine SANDOZ w czasie ciąży. Jeśli pacjentka stwierdzi, że jest w ciąży,, powinna natychmiast poinformować o tym lekarza, który zadecyduje o kontynuacji leczenia lub o zmianie leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi. Leku Tianeptine SANDOZ nie należy stosować w czasie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych pacjentów lek może wpływać ujemnie na czynności wymagające zwiększonej uwagi, koordynacji ruchowej i szybkiego podejmowania decyzji (takie jak prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn, praca na wysokości itp.). Czynności te można wykonywać jedynie po uzyskaniu zgody lekarza.

U niektórych pacjentów lek może spowodować zaburzenia reakcji i zdolności prowadzenia pojazdów. Podczas stosowania leku Tianeptine SANDOZ może wystąpić senność.

3. Jak stosować lek Tianeptine Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lekarz poinformuje, w jaki sposób i jak długo należy stosować lek Tianeptine SANDOZ.

Dorośli

Zwykle stosowaną dawką są 3 tabletki powlekane na dobę (po 12,5 mg soli sodowej tianeptyny):

1 tabletka rano, 1 tabletka w południe i 1 tabletka wieczorem. Lek można przyjmować podczas posiłków.

Sposób stosowania

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek U pacjentów w wieku powyżej 70 lat i u pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zmniejszy dawkę do 2 tabletek na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat)

Leku Tianeptine SANDOZ z reguły nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia

•    Może upłynąć kilka tygodni, zanim nastąpi poprawa samopoczucia. Dlatego Tianeptine SANDOZ należy przyjmować nieprzerwanie, nawet jeśli czasowo nie ma oznak poprawy.

•    Nie wolno zmieniać dawki leku bez uprzedniego uzgodnienia z lekarzem.

•    Lek należy przyjmować tak długo, jak zalecił to lekarz. Za wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót objawów choroby. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez co najmniej 6 miesięcy od uzyskania poprawy samopoczucia.

W KAŻDYM PRZYPADKU NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ LEKARZA

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tianeptine SANDOZ

W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania leczenie należy natychmiast przerwać.

Lekarz wykona płukanie żołądka i będzie kontrolował czynności życiowe pacjenta. W opisanych sytuacjach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się bezpośrednio na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Należy pokazać opakowanie po leku Tianeptine SANDOZ.

Pominięcie zastosowania leku Tianeptine SANDOZ

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomni zażyć tabletkę, powinien ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się czas zażycia następnej dawki, należy przyjąć tabletkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tianeptine SANDOZ

Leczenia lekiem Tianeptine SANDOZ nie należy przerywać nagle; dawki należy zmniejszać stopniowo w ciągu

7-14 dni. Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Prawdopodobieństwo wystąpienia pewnych działań jest większe niż innych. Niżej wymieniono możliwe działania niepożądane leku Tianeptine SANDOZ, które podzielono następująco:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    ból brzucha

-    suchość w jamie ustnej

-    jadłowstręt (zaburzenia odżywiania)

-    nudności

-    wymioty

-    zaparcie

-    wzdęcia

-    bezsenność

-    senność

-    koszmary senne

-    przyspieszone lub nietypowe bicie serca, ból w klatce piersiowej

-    zawroty głowy

-    bóle głowy

-    osłabienie

-    drżenie

-    uderzenia gorąca

-    zapaść

-    trudności w oddychaniu

-    uczucie dławienia w gardle

-    ból pleców, ból mięśni

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    wysypka

-    świąd

-    pokrzywka

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    nadużywanie i uzależnienie od leków, zwłaszcza u pacjentów w wieku poniżej 50 lat z nadużywaniem leków lub alkoholu w wywiadzie.

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych):

-    próby i zachowania samobójcze

-    trądzik

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych

-    zapalenie wątroby

-    splątanie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Tianeptine Sandoz

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium: brak szczególnych środków ostrożności dotyczących

przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tianeptine SANDOZ

Substancją czynną leku jest tianeptyna sodowa. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: mannitol, skrobia kukurydziana, hydroksypropyloceluloza, magnezu stearynian Otoczka: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, kwasu metakrylowego kopolimer, talk, tytanu dwutlenek (E171), trietylu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, żelaza tlenek żółty (E172), sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Tianeptine SANDOZ i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Tianeptine SANDOZ są bladożółte, okrągłe, dwuwypukłe, o średnicy 7 mm.

Lek jest dostępny w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium lub Aluminium/Aluminium.

Wielkość opakowań:

28, 30, 60, 90 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca ZF Unia Co-op ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57, 1526 Ljubljana Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben Niemcy

Jelfa S.A.

Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, No 7

Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

6 DE/H/2623/01/IB/08

Tianeptine Sandoz

Charakterystyka Tianeptine sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tianeptine SANDOZ, 12,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg tianeptyny sodowej (Tianeptinum natricum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Bladożółta, okrągła, dwuwypukła tabletka powlekana o średnicy 7 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tianeptine SANDOZ jest wskazany w leczeniu depresji.

Tianeptine SANDOZ jest wskazany u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka wynosi po 12,5 mg 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), przed posiłkami.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku dawkę należy zmniejszyć do 12,5 mg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Podawanie produktu Tianeptine SANDOZ dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <19 ml/min) oraz u pacjentów z ciężką marskością wątroby (klasa C w skali Childa-Pugha) dawkę należy ograniczyć do 12,5 mg dwa razy na dobę.

Jeśli leczenie ma zostać zakończone lub przerwane, tianeptyny nie należy odstawiać w sposób nagły, ale zmniejszając stopniowo jej dawkę przez 7 do 14 dni.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na tianeptynę sodową lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO.

Między leczeniem inhibitorami MAO a zastosowaniem tianeptyny konieczne jest zachowanie dwutygodniowego okresu wymywania. W przypadku zastąpienia tianeptyny inhibitorem MAO 24-godzinny okres wymywania jest wystarczający.

•    Nie zaleca się podawania produktu Tianeptine SANDOZ dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Próba samobójcza/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samouszkodzenia i popełnienia samobójstwa. Ryzyko utrzymuje się do momentu uzyskania u pacjenta istotnej klinicznie remisji. Ponieważ remisja może nie nastąpić w ciągu pierwszych lub kolejnych tygodni leczenia, należy ściśle monitorować stan pacjenta do momentu jej uzyskania. Zgodnie z danymi klinicznymi ryzyko popełnienia samobójstwa może wzrosnąć w początkowym etapie zdrowienia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub wykazujący przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze mają wyższe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być ściśle obserwowani w trakcie terapii. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych z użyciem leków przeciwdepresyjnych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wykazała zwiększone w porównaniu z placebo ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

Podczas leczenia, zwłaszcza w początkowej fazie oraz po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy zwiększonego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy ostrzec o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, na zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

•    Należy ściśle monitorować pacjentów z ryzykiem popełnienia samobójstwa, zwłaszcza na początku leczenia.

•    Jeśli konieczne jest znieczulenie ogólne, należy poinformować anestezjologa o stosowaniu tianeptyny i wstrzymać leczenie na 24 do 48 godzin przed planowanym zabiegiem.

•    W stanach nagłych operację można wykonać bez zachowania okresu wymywania leku, ale pacjenta należy ściśle obserwować w okresie okołooperacyjnym.

•    Podobnie jak innych leków psychotropowych, tianeptyny nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy zmniejszać stopniowo przez 7 do 14 dni.

•    W razie uzależnienia od alkoholu lub leków w wywiadzie należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zwiększenia dawki.

•    Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

•    W razie ciężkiej niewydolności nerek trzeba rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

•    Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Tianeptyny nie należy stosować w leczeniu depresji u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, gdyż nie ustalono jej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów. W badaniach klinicznych zachowania samobójcze (próby oraz myśli samobójcze) oraz wrogość (głównie agresję, zachowania buntownicze i przejawy gniewu) obserwowano częściej u dzieci i młodzieży otrzymujących inne leki przeciwdepresyjne niż w grupie otrzymującej placebo. Jeśli jednak ze względu na stan kliniczny zostanie wdrożone leczenie tianeptyną, pacjenta należy ściśle kontrolować, czy nie pojawią się u niego zachowania samobójcze. Ponadto brak danych dotyczących bezpieczeństwa długotrwałego stosowania leku u dzieci i młodzieży oraz jego wpływu na ich wzrastanie, dojrzewanie, rozwój poznawczy i behawioralny.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia niezalecane:

   Tianeptyny nie należy stosować z inhibitorami MAO ze względu na zwiększone ryzyko zapaści krążeniowej, napadowego nadciśnienia tętniczego, hipertermii, drgawek oraz zgonu.

•    Mianseryna: ze względu na antagonistyczne działanie obserwowane w modelach zwierzęcych.

•    Ze względu na ciężkie i czasami zakończone zgonem interakcje podczas jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie zastosowania inhibitorów MAO i innych leków

przeciwdepresyjnych, konieczne jest zachowanie dwutygodniowego okresu wymywania między leczeniem inhibitorami MAO a zastosowaniem tianeptyny. W przypadku zamiany tianeptyny na inhibitor MAO wystarczający jest 24-godzinny okres wymywania.

•    Tianeptyna jest metabolizowana głównie w procesie beta-oksydacji (a nie, jak to się zdarza częściej, przy udziale układu cytochromu P450), dlatego nie są spodziewane interakcje z tym związane i nie były one obserwowane.

•    Nie zaleca się picia alkoholu podczas stosowania tianeptyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tianeptyny u kobiet w ciąży. Dane z badań na zwierzętach są niewystarczające do oceny wpływu leku na przebieg ciąży oraz rozwój zarodka i płodu. Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane. Produktu Tianeptine SANDOZ nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ nie przeprowadzono szczególnych badań dotyczących przenikania tianeptyny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych do mleka kobiecego, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Tianeptine SANDOZ wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ale u niektórych pacjentów może zaburzać sprawność psychomotoryczną. Pacjentów prowadzących pojazdy lub obsługujących maszyny należy ostrzec o potencjalnym ryzyku wystąpienia senności.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania tianeptyny obserwowano wymienione niżej działania niepożądane, które sklasyfikowano zgodnie z częstością.

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: jadłowstręt psychiczny

Zaburzenia psychiczne

Często: koszmary senne Rzadko: nadużywanie i uzależnienie od leków, zwłaszcza u pacjentów w wieku poniżej 50 lat z nadużywaniem alkoholu lub leków w wywiadzie Częstość nieznana: opisano przypadki występowania wyobrażeń prób samobójczych i zachowań samobójczych w trakcie lub we wczesnym etapie po zakończeniu leczenia tianeptyną (patrz punkt 4.4), splątanie.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: bezsenność, senność, zawroty głowy, ból głowy, zapaść, drżenie

Zaburzenia serca

Często: tachykardia, skurcze dodatkowe, ból w okolicy przedsercowej (ból w klatce piersiowej)

Zaburzenia naczyniowe

Często: uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcie, wzdęcia, ból żołądka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka plamisto grudkowa lub rumieniowa, świąd, pokrzywka Częstość nieznana: trądzik

Zburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: ból pleców, bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: astenia, uczucie dławienia w gardle

Nasilenie i częstość większości działań niepożądanych zmniejsza się wraz z czasem trwania leczenia i najczęściej nie jest przyczyną przerwania terapii.

W większości przypadków trudno odróżnić działania niepożądane tianeptyny od objawów somatycznych, na które zwykle skarżą się pacjenci z depresją.

4.9 Przedawkowanie

Dostępne dane wskazują na wysoki indeks terapeutyczny tianeptyny. Istnieją doniesienia o przyjęciu do 90 tabletek (1125 mg) samej tianeptyny lub w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi.

Jak wskazuje doświadczenie, przedawkowanie tianeptyny powoduje wystąpienie następujących objawów: nudności, wymioty, zawroty głowy i senność.

Postępowanie w leczeniu objawowym obejmuje płukanie żołądka, monitorowanie kliniczne układu krążenia i układu oddechowego, a także funkcji metabolicznych, neurologicznych i czynności nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: psychoanaleptyki: inne leki przeciwdepresyjne

Kod ATC: N06AX14

Tianeptyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwdepresyjnym.

W badaniach na zwierzętach obserwowano następujące właściwości tianeptyny:

-    nasilanie aktywności elektrycznej komórek piramidowych hipokampa i przyspieszenie odzyskania przez nie aktywności po funkcjonalnym zahamowaniu;

-    wzmożenie wychwytu zwrotnego serotoniny w korze i neuronach hipokampa;

-    zwiększenie wychwytu zwrotnego serotoniny (5-HT) do neuronów (w przeciwieństwie do innych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych). Mechanizm ten podważa konwencjonalne teorie dotyczące depresji. Ponadto tianeptyna zwiększa metabolizm dopaminy w mózgu i zmniejsza uwalnianie acetylocholiny, ale wpływ tych działań na skuteczność przeciwdepresyjną tianeptyny nie jest jasny.

W badaniach u ludzi tianeptyna wykazuje:

-    wpływ na objawy lęku związane z depresją;

-    wpływ na zaburzenia nastroju; tianeptyna zajmuje pośrednie miejsce między pobudzającymi a uspokajającymi lekami przeciwdepresyjnymi;

-    wyraźny wpływ na zaburzenia somatyczne, zwłaszcza żołądkowo-jelitowe, związane z fobiami i zaburzeniami nastroju.

Dodatkowo tianeptyna:

-    nie wpływa na sen i czuwanie;

-    nie wpływa na układ cholinergiczny (brak działań przeciwcholinergicznych).

Czas do wystąpienia działania leczniczego:

-    w przypadku depresji: 7 do 14 dni od rozpoczęcia leczenia doustnego;

-    w przypadku depresji z lękiem: 7 do 14 dni od rozpoczęcia leczenia doustnego;

-    w przypadku depresji związanej z odstawieniem alkoholu: 4 do 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia doustnego.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tianeptyna wchłania się szybko i prawie całkowicie w przewodzie pokarmowym (biodostępność wynosi 99%) i nie podlega efektowi pierwszego przejścia. Czas do uzyskania maksymalnego stężenia po podaniu doustnym 12,5 mg tianeptyny wynosi od 1 do 2 godzin. Pokarm nie wpływa istotnie na wielkość wchłaniania i lek można podawać z posiłkiem w celu poprawy przestrzegania zaleceń dotyczących dawkowania.

Dystrybucja

Lek podlega szybkiej dystrybucji w organizmie; średni okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi około 0,7 godziny. Dystrybucja leku w organizmie jest ograniczona, pozorna objętość dystrybucji po podaniu doustnym wynosi około 0,8 l/kg i jest zbliżona do objętości dystrybucji po podaniu dożylnym. Tianeptyna wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza (95% do 96%), głównie z albuminami. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek obserwowano większe stężenie wolnej frakcji leku ze względu na duże stężenia niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych.

Metabolizm

Tianeptyna jest głównie metabolizowana w wątrobie w procesie beta-oksydacji i w mniejszym stopniu N-demetylacji. Metabolizm może zachodzić również w innych lokalizacjach (np. w osoczu, nerkach). Pochodna kwasu pentanowego (MC5) jest głównym czynnym metabolitem leku, zaś pochodna kwasu propionowego (MC3) jest metabolitem nieczynnym, wydalanym głównie w moczu.

W biotransformacji tianeptyny nie bierze udziału cytochrom P450.

Wydalanie

Tianeptyna jest wydalana przez nerki oraz drogą pozanerkową. Jedynie 8% substancji czynnej w postaci niezmetabolizowanej wydalane jest przez nerki; metabolity wydalane są głównie w moczu. Wydalanie z żółcią wynosi 15%. Klirens całkowity wynosi 240 ml/minutę.

Okres półtrwania w fazie eliminacji związku macierzystego wynosi 2,5 do 3 godzin, natomiast czynnego metabolitu MC5 od 7 do 8 godzin.

Osoby w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyczne u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) przeprowadzone w trakcie długotrwałego leczenia tianeptyną wykazały, że okres półtrwania w fazie eliminacji w tej grupie jest wydłużony do 4-9 godzin. Dawkowanie należy odpowiednio zmodyfikować.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, uzależnieniem od alkoholu z marskością wątroby lub bez marskości, wskaźniki farmakokinetyczne nie są zmienione.

Zaburzenia czynności nerek

Badania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wykazały wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji tianeptyny o 1 godzinę. Dawkowanie należy odpowiednio zmodyfikować.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, toksycznego wpływu na reprodukcję, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.Długotrwałe badania toksyczności na gryzoniach i innych gatunkach zwierząt nie wykazały żadnych niespodziewanych działań.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję nie wykazały nieprawidłowości, zwłaszcza działania embriotoksycznego lub teratogennego. W badaniach działania mutagennego nie dowiedziono genotoksyczności tianeptyny i jej głównego metabolitu. Ponadto nie stwierdzono działania rakotwórczego u szczurów i myszy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Mannitol

Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza

Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy Kwasu metakrylowego kopolimer Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Trietylu cytrynian Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu wodorowęglan Żelaza tlenek żółty (E172)

Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Blistry z folii PVC/PVdC/Aluminium: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium: brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVdC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 15, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100, 300 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18339

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011-06-10

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7 DE/H/2623/01/IB/08

Tianeptine Sandoz