+ iMeds.pl

Tianesal 12,5 mgUlotka Tianesal

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tianesal, 12,5 mg, tabletki powlekane

Tianeptinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tianesal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tianesal

3.    Jak stosować lek Tianesal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tianesal

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TIANESAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Tianesal należy do grupy określanej jako leki przeciwdepresyjne.

Lek Tianesal jest stosowany w stanach depresyjnych o dużym, umiarkowanym bądź małym nasileniu.

2.    INFOMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIANESAL Kiedy nie stosować leku Tianesal:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sól sodową tianeptyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tianesal, (patrz punkt 6);

•    jeśli stosuje się równocześnie inne leki z powodu depresji takie jak inhibitory monoaminooksydazy (MAO).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tianesal:

Depresja i (lub) zaburzenia lękowe mogą przebiegać z występowaniem myśli o samouszkodzeniu lub myśli samobójczych. Ryzyko ich wystąpienia dotyczy szczególnie początku leczenia, kiedy to leki przeciwdepresyjne nie zaczynają jeszcze w pełni działać, co może zajmować około dwóch tygodni, czasem dłużej.

Ryzyko wystąpienia takich objawów może wzrosnąć:

•    Gdy występowały już wcześniej myśli o samouszkodzeniu lub myśli samobójcze.

•    Gdy pacjent jest młodą, dorosłą osobą. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych w wieku poniżej 25 lat leczonych lekami przeciwdepresyjnymi z powodu zaburzeń psychicznych.

W każdym przypadku wystąpienia myśli o samouszkodzeniu lub myśli samobójczych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub zgłosić się pilnie do szpitala. Można zwrócić się do najbliższej pacjentowi osoby (krewni lub znajomi) informując ją o swojej chorobie i poprosić o przeczytanie niniejszej ulotki. Można również poprosić o opinię czy stan kliniczny w ocenie najbliższych się pogorszył oraz zapytać o to, czy sami nie stwierdzają pogorszenia objawów.

W przypadku wchodzenia w fazę maniakalną (nadpobudliwość lub przyspieszenie myślenia), należy zaprzestać przyjmowania leku Tianesal, oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

W przypadku planowego zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym:

Leczenie lekiem Tianesal należy przerwać na 24 do 48 godzin przed planowym podaniem znieczulenia. W razie konieczności wykonania pilnego zabiegu nie jest konieczne uzyskanie powyższej przerwy w leczeniu pod warunkiem ścisłego okołooperacyjnego monitoringu.

W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek lekarz może zadecydować o zmianie sposobu dawkowania.

Stosowanie innych leków:

Równoczesne zażywanie leku Tianesal z innymi lekami może prowadzić do wywołania wzajemnych reakcji ze strony leków.

Lek Tianesal nie może być zażywany łącznie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) stosowanymi np. w leczeniu depresji czy choroby Parkinsona (tj. selegiliną czy moklobemidem). Aby móc wdrożyć leczenie lekiem Tianesal, muszą upłynąć minimum 2 tygodnie od odstawienia inhibitorów monoaminooksydazy.

Podczas równoczesnego stosowania leku Tianesal z mianseryną (lekiem przeciwdepresyjnym) obserwowano osłabienie skuteczności działania leku.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Tianesal z jedzeniem i piciem:

Tianesal może być przyjmowany wraz z posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią:

Należy poinformować lekarza o istniejącej ciąży lub planowaniu zajścia w ciążę. Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej nie należy stosować leku Tianesal w czasie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

U niektórych pacjentów lek może wpływać negatywnie na czynności wymagające większej uwagi lub koordynacji psychoruchowej (takie jak prowadzenie pojazdów, obsługa urządzeń mechanicznych, praca na wysokości, itp.). Niniejsze czynności wykonywać jedynie po uzyskaniu zgody lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TIANESAL

Lek Tianesal należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz poinformuje w jaki sposób i przez jaki okres czasu zażywać lek Tianesal.

Dorośli:

Zwykle stosowana dawka wynosi 3 tabletki powlekane (12,5 mg soli sodowej tianeptyny) po jednej tabletce rano, w południe i wieczorem. Tabletki powinny być połykane w całości i popijane wodą.

Tabletki można przyjmować wraz z posiłkami.

Pacjenci w podeszłym wieku lub z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek:

Dawka u pacjentów powyżej 70 roku życia lub u pacjentów z upośledzoną funkcją wątroby lub nerek powinna być zmniejszona do 2 tabletek dziennie.

Dzieci i młodzież (do 18 roku życia):

Tianesal z reguły nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży.

Czas trwania leczenia

-    Czas, po którym nastąpi poprawa samopoczucia może zająć kilka tygodni. W tym czasie należy zażywać lek Tianesal, pomimo braku oznak poprawy.

-    Nie należy zmieniać sposobu dawkowania leku bez zasięgnięcia wcześniejszej porady lekarskiej.

-    Zażywanie tabletek należy kontynuować tak długo, jak zaleci lekarz prowadzący.

W przypadku wcześniejszego przerwania leczenia niż zalecane, objawy choroby mogą powrócić. Zalecany minimalny czas leczenia wynosi 6 miesięcy od uzyskania poprawy samopoczucia.

W KAŻDYM PRZYPADKU ZAWSZE NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ LEKARSKICH

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tianesal:

W razie przedawkowania lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie musi zostać natychmiast w takich sytuacjach przerwane; w takich sytuacjach konieczne może być wykonanie płukania żołądka i ścisłe monitorowanie czynności życiowych.

W powyższych przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala na oddział ratunkowy i pokazać opakowanie po leku Tianesal.

Pominięcie zastosowania leku Tianesal:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki należy zażyć ją jak najszybciej od momentu przypomnienia sobie o tym, chyba że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki - należy wtedy przyjąć tylko tę następną dawkę o jej zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tianesal:

Leczenia lekiem Tianesal nie należy przerywać nagle; dawki należy zmniejszać stopniowo w ciągu 7 do 14 dni.

Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Tianesal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy niepożądane są ułożone z częstością występowania jak niżej:


bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko: nieznana:


występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Poniżej podano objawy obserwowane podczas stosowania leku Tianesal. Często:

Jadłowstręt psychiczny (zaburzenia odżywiania)

Koszmary senne Bezsenność Senność Zawroty głowy

Bóle głowy

Zapaść

Drżenie

Zaburzenia widzenia Uderzenia gorąca

Przyspieszenie lub nietypowe bicie serca, ból w klatce piersiowej Problemy z oddychaniem

Suchość w ustach, zaparcia, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zgaga

Bóle pleców, mięśni

Osłabienie

Uczucie dławienia w gardle Niezbyt często:

Swędzenie, wysypka (pokrzywka)

Rzadko:

Uzależnienie od alkoholu i leków, szczególnie u pacjentów poniżej 50 roku życia z wcześniejszym wywiadem w kierunku wyżej wymienionych uzależnień

Częstość nieznana:

Próby i zachowania samobójcze

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TIANESAL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Tianesal po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i opakowaniu kartonowym po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Dla blistrów PVC/PVDC/Aluminium: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Dla blistrów Aluminium/Aluminium: produkt nie wymaga dodatkowych środków ostrożności przy przechowywaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera Tianesal:

Substancją czynną leku jest sól sodowa tianeptyny. Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny.

Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka o składzie:

Kwasu metakrylowego kopolimer Talk

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu wodorowęglan Żelaza tlenek żółty (E 172)

Sodu laurylosiarczan

Jak wygląda Tianesal i co zawiera opakowanie:

Tianesal to bladożółte, powlekane, okrągłe, dwuwypukłe tabletki o średnicy 7 mm.

Tianesal jest dostępny w zestawach blistrów PVC/PVDC/Aluminium oraz Aluminium/Aluminium.

Wielkość opakowania:

20, 30 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska (logo)

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy ul. Chłodna 56/60 00-872 Warszawa Polska

Jelfa S.A.

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avenida Miralcampo, 7 Polígono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares,

Guadalajara

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:

Grecja:

Niemcy:


Tialera 12,5 mg ^naMHpaHH TadaeTKH

Tianeptine / Liconsa 12.5 mg Emrakupeva ps ksnró npévro SroKÍa Tianeptin Liconsa 12.5 mg Filmtabletten

Tianesal

Polska:

Portugalia:


Tianeptine Liconsa

Data zatwierdzenia ulotki: 27.04.2012

Tianesal

Charakterystyka Tianesal

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tianesal, 12,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 12,5 mg soli sodowej tianeptyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Bladożółta, powlekana, okrągła, dwuwypukła tabletka o średnicy 7 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Tianesal stosuje się w leczeniu depresji.

Lek Tianesal jest wskazany u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecana dawka wynosi po 12,5 mg 3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), przed posiłkami.

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów uzależnionych od alkoholu, z lub bez marskości wątroby.

U pacjentów powyżej 70 roku życia oraz w przypadku niewydolności nerek dawka powinna zostać zredukowana do 2 tabletek na dobę.

Dzieci i młodzież:

Nie oceniano skuteczności działania leku oraz bezpieczeństwa jego stosowania u osób poniżej 18 roku życia.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na sól sodową tianeptyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    nie stosować równolegle z nieselektywnymi inhibitorami MAO.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Próba samobójcza/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego Depresja związana jest z podwyższonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzenia i popełnienia samobójstwa. Ryzyko utrzymuje się do momentu wprowadzenia pacjenta w istotną klinicznie remisję. W związku z faktem, że remisja może nie nastąpić w ciągu pierwszych lub kolejnych tygodni leczenia, należy ściśle monitorować stan pacjenta do momentu jej uzyskania. Zgodnie z danymi klinicznymi ryzyko popełnienia samobójstwa może wzrosnąć w początkowym etapie leczenia.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub wykazujący widoczne tendencje samobójcze przed rozpoczęciem leczenia mają wyższe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i powinni być ściśle obserwowani w trakcie terapii. Metaanaliza badań klinicznych kontrolowanych placebo z użyciem leków przeciwdepresyjnych w zaburzeniach psychicznych wykazała zwiększone w stosunku do placebo ryzyko zachowań samobójczych u dorosłych pacjentów poniżej 25 roku życia stosujących leki przeciwdepresyjne.

Podczas leczenia, szczególnie w początkowej fazie, oraz w przypadku zmiany dawkowania leków, pacjentów należy poddać ścisłej obserwacji, a szczególnie tych z grupy wysokiego ryzyka.

Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy ostrzec, iż konieczna jest obserwacja czy nie dochodzi do pogorszenia stanu klinicznego, pojawienia się myśli lub prób samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu; a w przypadku wystąpienia powyższych objawów o konieczności natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza.

•    Pacjenci z grupy ryzyka popełnienia samobójstwa powinni być ściśle monitorowani, szczególnie w początkowym etapie leczenia.

•    W przypadku wystąpienia nagłego zabiegu operacyjnego, pacjent powinien być dokładnie monitorowany przez cały okres pooperacyjny.

•    W razie konieczności wykonania planowego znieczulenia ogólnego lekarz anestezjolog powinien być poinformowany o stosowaniu u pacjenta tianeptyny. Należy wstrzymać podawanie leku na 24-48 godzin przed wykonaniem planowego znieczulenia.

•    W przypadku wystąpienia stanu nagłego, zabieg operacyjny może być wykonany bez względu na czas od przyjęcia ostatniej dawki leku, jednak pacjenta w okresie okołooperacyjnym należy ściśle obserwować.

•    Podobnie jak innych leków psychotropowych, tianeptyny nie należy odstawiać nagle. Dawkę należy stopniowo zmniejszać w okresie 7 do 14 dni.

•    W przypadku rozpoznania uzależnienia od alkoholu lub leków należy zachować szczególną ostrożność w celu uniknięcia zwiększenia dawki.

•    Nie podawać dawki większej niż zalecana.

Równoczesne stosowanie tianeptyny i inhibitorów MAO jest przeciwwskazane z uwagi na zwiększone ryzyko omdleń naczynioruchowych, napadów wzmożonego ciśnienia, hipertermii, drgawek oraz zgonu.

W związku z występowaniem ciężkich, a czasem prowadzących do zgonu interakcji podczas przyjmowania inhibitorów MAO z innymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz w razie konieczności stosowania inhibitorów MAO tianeptynę należy odstawić na minimum 15 dni przed włączeniem inhibitorów MAO.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek należy rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2). Stosowanie u dzieci i młodzieży do lat 18.

Nie stosować tianeptyny w leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18. Zachowania związane z samobójstwem (próby i myśli samobójcze) oraz wrogość (przeważnie agresja, zachowanie opozycyjne i buntownicze) w badaniach klinicznych były częściej obserwowane wśród dzieci i młodzieży otrzymującej leki przeciwdepresyjne w porównaniu do otrzymujących placebo. Jeżeli ze względu na stan kliniczny zostanie wdrożone leczenie tianeptyną, pacjenta należy ściśle kontrolować, czy nie pojawią się u niego zachowania samobójcze. W dodatku brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, jego wpływu na wzrost i dojrzewanie, funkcje poznawcze oraz zachowanie u dzieci i młodzieży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Połączenia niezalecane:

•    Nie stosować tianeptyny z inhibitorami MAO z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia omdleń naczynioruchowych, napadów wzmożonego ciśnienia, hipertermii, drgawek oraz zgonu.

•    Mianseryna: z powodu antagonistycznego działania na modelach zwierzęcych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciaża

Brak jest odpowiednich danych dotyczących stosowania tianeptyny u kobiet ciężarnych. Nie ma wystarczających danych pochodzących z badań na zwierzętach w odniesieniu do wpływu leku na rozwój ciąży, zarodka i płodu. Istnienie ryzyka dla człowieka nie jest znane. Lek Tianesal nie powinien być stosowany w czasie ciąży.

Karmienie _ piersią:

W związku z tym, że nie przeprowadzono badań z użyciem tianeptyny, ani trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych oceniających przedostawanie się leku do mleka ludzkiego, w trakcie leczenia nie zaleca się karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek Tianesal wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, u niektórych pacjentów zdolności psychomotoryczne mogą być obniżone. Pacjenci prowadzący pojazdy lub obsługujący urządzenia mechaniczne powinni zostać ostrzeżeni o ryzyku wystąpienia senności.

4.8    Działania niepożądane

Podczas stosowania tianeptyny obserwowano poniższe działania niepożądane.

Objawy niepożądane są wymienione zgodnie z malejącą częstotliwością.

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1,000 do < 1/100), rzadko (> 1/10,000 do < 1/1,000); bardzo rzadko (< 1/10,000); częstość nieznana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: jadłowstręt psychiczny.

Zaburzenia psychiczne

Często: Koszmary nocne.

Rzadko: nadużywanie i uzależnienie od leków, szczególnie u pacjentów poniżej 50 roku życia i z wcześniejszym wywiadem nadużywania alkoholu lub leków.

Częstość nieznana: Istnieją dane o pojedynczych przypadkach dotyczących wyobrażeń prób samobójczych i zachowań samobójczych w trakcie lub we wczesnym etapie po zakończeniu leczenia tianeptyną (rozdział 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bezsenność, ospałość, zawroty głowy, ból głowy, zapaść, drżenia.

Zaburzenia oka

Często: Zaburzenia widzenia.

Zaburzenia serca

Często: Tachykardia, kołatania serca, częstoskurcze, ból w okolicy przedsercowej (ból w klatce piersiowej).

Zaburzenia naczyniowe

Często: Uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Duszność.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Suchość w ustach, zaparcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, dyspepsja, biegunka, wzdęcia, zgaga.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: plamisto grudkowa lub rumieniowa wysypka, świąd, pokrzywka.

Zburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Ból pleców, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i zmiany w miejscu podania

Często: Astenia, uczucie dławienia w gardle.

Nasilenie i częstość występowania większości objawów niepożądanych maleje wraz z czasem trwania leczenia i najczęściej nie jest przyczyną przerwania terapii.

W większości przypadków trudno jest odróżnić objawy niepożądane po tianeptynie od objawów somatycznych, na które skarżą się pacjenci z depresją.

4.9 Przedawkowanie

W każdym przypadku przedawkowania leczenie powinno być natychmiast przerwane, a pacjent ściśle monitorowany.

Należy wykonać następujące czynności:

-    płukanie żołądka;

-    ocenić układ sercowo naczyniowy, parametry życiowe, funkcję nerek i parametry metaboliczne;

-    w momencie wykrycia niepokojących objawów należy wdrożyć leczenie objawowe

i podtrzymujące, w szczególności wspomaganie oddechowe oraz wyrównanie czynności nerek i parametrów metabolicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Psychoanaleptyki: inne leki przeciwdepresyjne kod ATC: N06AX14

Tianeptyna jest trójcyklicznym lekiem przeciwdepresyjnym.

W badaniach na zwierzętach zaobserwowano uzyskanie poniższych właściwości:

-    wzrost potencjału aktywności elektrycznej komórek piramidowych hipokampa i przywrócenie jego aktywności po jego uprzednim hamowaniu przez chorobę;

-    wzmożenie wychwytu zwrotnego serotoniny w korze i komórkach nerwowych hipokampa.

W przeciwieństwie do innych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych tianeptyna zwiększa wychwyt zwrotny serotoniny (5-HT) do neuronów. Powyższy mechanizm podważa powszechne teorie dotyczące depresji. Dodatkowo tianeptyna zwiększa metabolizm dopaminy w mózgowiu i hamuje uwalnianie acetylocholiny, niemniej wpływ powyższych działań na skuteczność kliniczną tianeptyny nie jest jasny.

W badaniach u ludzi tianeptyna wykazuje:

-    wpływ na zaburzenia nastroju; tianeptyna zajmuje pośrednią pozycję pomiędzy pobudzającymi a uspokajającymi lekami przeciwdepresyjnymi;

-    wyraźny wpływ na zaburzenia somatyczne, szczególnie żołądkowo-jelitowe, związane z fobiami i zaburzeniami nastroju.

Dodatkowo tianeptyna:

-    nie wykazuje wpływu na sen i czuwanie;

-    nie wykazuje wpływu na układ cholinergiczny (brak działań antycholinergicznych).

Czas pojawienia się i trwania działania leczniczego:

-    w przypadku depresji: 7 do 14 dni od rozpoczęcia przyjmowania leku doustnie;

-    w przypadku depresji z lękiem: 7 do 14 dni od rozpoczęcia przyjmowania leku doustnie;

-    w przypadku depresji związanej z odstawieniem alkoholu: 4 do 8 tygodni od rozpoczęcia przyjmowania leku doustnie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tianeptyna wchłania się szybko i prawie w całości w przewodzie pokarmowym (biodostępność leku wynosi 99%) i nie podlega efektowi pierwszego przejścia. Czas do uzyskania szczytowego stężenia od momentu przyjęcia doustnego 12,5 mg substancji wynosi od 1 do 2 godzin. Pokarm nie wpływa istotnie na wydłużanie czasu wchłaniania, jednak lek może być podawany wraz z posiłkiem, ma to na celu poprawę przestrzegania zaleceń lekarskich.

Dystrybucja

Dystrybucja leku w organizmie jest szybka; średni połowiczny czas dystrybucji wynosi około 0,7 godziny. Dystrybucja leku w organizmie jest ograniczona, pozorna objętość dystrybucji leku po podaniu doustnym wynosi ok. 0,8 L/kg i po podaniu dożylnym jest podobna. Tianeptyna wiąże się w dużym odsetku z białkami osocza (95 do 96%) przeważnie z albuminami. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, z powodu wysokich stężeń niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych obserwowano wyższe stężenia wolnej frakcji leku.

Metabolizm

Tianeptyna jest głównie metabolizowana poprzez P-oksydację i (w mniejszym stopniu) poprzez N-demetylację w wątrobie. Metabolizm może zachodzić również w innych lokalizacjach (np. w osoczu, nerkach). Pochodna kwasu pentanowego (MC5) jest głównym aktywnym metabolitem leku, pochodna kwasu propionowego (MC3) jest metabolitem nieaktywnym, wydalanym przede wszystkim przez nerki. Biotransformacja tianeptyny nie zachodzi za pośrednictwem cytochromu P450.

Eliminacja

Tianeptyna jest wydalana przez nerki oraz drogą pozanerkową. Jedynie 8% niezmetabolizowanych aktywnych substancji jest wydalana przez nerki; metabolity wydalane są głównie z moczem. Wydalanie z żółcią wynosi 15%. Klirens całkowity wynosi 240 ml/minutę.

Okres półtrwania w fazie eliminacji w głównym kompartmencie wynosi 2,5 do 3 godzin, natomiast dla aktywnego metabolitu MC5 od 7 do 8 godzin.

Osoby w podeszłym wieku

Badania farmakokinetyczne prowadzone wśród osób w podeszłym wieku (powyżej 70 roku życia) w trakcie wieloletniej terapii tianeptyną wykazały, że okres półtrwania w fazie eliminacji w tej grupie jest wydłużony do 4-9 godzin. Dawkowanie w tej grupie chorych powinno być odpowiednio zmodyfikowane.

Zaburzenie czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, uzależnieniem od alkoholu, z lub bez współistniejącej marskości wątroby wskaźniki farmakokinetyczne nie ulegają zmianom.

Zaburzenie czynności nerek

Badania prowadzone u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wykazały wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji tianeptyny o 1 godzinę. Dawkowanie w tej grupie chorych należy odpowiednio zmodyfikować.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Mannitol

Skrobia kukurydziana Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka o składzie:

Kwasu metakrylowego kopolimer Talk

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Trietylu cytrynian Celuloza mikrokrystaliczna Kwas stearynowy Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu wodorowęglan Żelaza tlenek żółty (E 172)

Sodu laurylosiarczan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

36 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Dla blistrów PVC/PVDC/Aluminium. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Dla blistrów Aluminium/Aluminium. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium Blistry Aluminium/Aluminium

Wielkość opakowań:

15 tabletek powlekanych 20 tabletek powlekanych 28 tabletek powlekanych 30 tabletek powlekanych 60 tabletek powlekanych 90 tabletek powlekanych 100 tabletek powlekanych 300 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania leku

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BLAU FARMA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna ul. Jutrzenki 94 02-230 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Tianesal