Imeds.pl

Tiaprid Pmcs 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki

(Tiapridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lubfarmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tiaprid PMCS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tiaprid PMCS

3.    Jak przyjmować stosować lek Tiaprid PMCS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tiaprid PMCS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TIAPRID PMCS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tiaprid PMCS jest lekiem wpływającym na funkcje psychiczne i działającym pozytywnie na ciężkie postaci mimowolnych i nieprawidłowych ruchów u pacjenta.

Tiaprid PMCS jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku przewlekłego uzależnienia od alkoholu, w tym w leczeniu objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu spożywania alkoholu.

Lek jest także stosowany w przypadku ciężkich postaci nieprawidłowych ruchów (pląsawica Huntingtona).

Tiaprid PMCS może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIAPRID PMCS

Kiedy nie stosować leku Tiaprid PMCS

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tiapryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tiaprid PMCS,

-    jeśli u pacjenta występuje rzadka choroba nadnerczy, zwana guzem chromochłonnym nadnerczy, powoduj ąca bóle głowy, uderzenia gorąca i okresowe zwiększenie ciśnienia tętniczego,

-    jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona (choroba objawiająca się silnym drżeniem i sztywnością mięśni),

-    jeśli u pacjenta występuje rak mózgu, wytwarzający prolaktynę i (lub) rak piersi.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którakolwiek z powyższych sytuacji może go dotyczyć lub w razie

jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zastosuje się lek

Tiaprid PMCS.

Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zastosuje się lek Tiaprid PMCS.

-    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona,

-    jeśli pacjent ma padaczkę, musi istnieć ważny powód zalecenia tego leku przez lekarza, ponieważ może on zwiększać częstość napadów,

-    jeśli pacjent ma chorobę nerek, powinien dokładnie przestrzegać stosowania mniejszej dawki, zaleconej przez lekarza,

-    jeśli pacjent stosuje inne leki (patrz „Stosowanie innych leków”),

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego zwiększone ryzyko udaru mózgu lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi w mózgu (przejściowe napady niedokrwienne).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z rodziny pacjenta wystąpiły w przeszłości zakrzepy krwi (zablokowanie naczyń, zator). Podczas stosowania podobnych leków obserwowano tworzenie się zakrzepów krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki, jeśli stosowane są jednocześnie, mogą wpływać na działanie leku Tiaprid PMCS i odwrotnie.

Agoniści dopaminergiczni (leki o działaniu podobnym do dopaminy, naturalnej substancji pełniącej ważną funkcj ę w układzie nerwowym) i Tiaprid PMCS znoszą wzajemnie swoje działanie, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie.

Nie zaleca się stosowania leku Tiaprid PMCS jednocześnie z lekami, przepisanymi pacjentowi w leczeniu chorób serca (diltiazem, werapamil, klonidyna, guanfacyna, digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol). Nie zaleca się także stosowania leku Tiaprid PMCS z takimi lekami, jak leki moczopędne, leki przeczyszczające, glikokortykosteroidy, ponieważ mogą one powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza niskie stężenie potasu we krwi. Ponadto, nie zaleca się stosowania leku Tiaprid PMCS z następuj ącymi lekami: pimozydem, sultopirydem, haloperydolem, tiorydazyną, metadonem, imipraminą, lekami przeciwdepresyjnymi, litem, beprydylem, cyzaprydem, halofantryną, pentamidyną, sparfloksacyną.

Leki wpływaj ące na czynność ośrodkowego układu nerwowego, jak leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, nasenne, uspokajające, przeciwymiotne, przeciwalergiczne mogą nasilać działanie leku Tiaprid PMCS, powoduj ąc zmniejszenie czujności i senność. Alkohol również nasila ogólne działanie leku Tiaprid PMCS, powodując zwłaszcza zwiększenie depresji i znaczną senność.

Stosowanie leku Tiaprid PMCS z jedzeniem i piciem

Tiaprid PMCS można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowania leku Tiaprid PMCS.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Tiaprid PMCS, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę

podczas stosowania leku Tiaprid PMCS, powinna jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

U noworodków, których matki stosowały lek Tiaprid PMCS w ostatnim trymestrze (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka ludzkiego, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Tiaprid PMCS.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów i nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek Tiaprid PMCS może powodować depresję i senność.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TIAPRID PMCS

Tiaprid PMCS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka jest ustalana przez lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tiapryd PMCS u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat wynosi: Dorośli:

Leczenie zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem: zazwyczaj stosowana dawka to 200-400 mg na dobę, podawane w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 50 mg (‘A tabletki) dwa razy na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu objawów podczas przewlekłego uzależnienia od alkoholu to 300 do 400 mg na dobę, podawane w trzech dawkach podzielonych.

W przypadku ciężkich postaci nieprawidłowych ruchów dawka ustalana jest indywidulanie w szerokim zakresie dawkowania od 300 mg do 1200 mg..

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 100-150 mg na dobę, maksymalnie do 300 mg na dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zmniejszy dawkę leku.

W każdym przypadku lekarz ustali odpowiednią dawkę, liczbę tabletek, które należy przyjmować na dobę oraz czas trwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiaprid PMCS

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek mogą wystąpić skurcze mięśni twarzy i szyi, niekontrolowane wysuwanie j ęzyka, długotrwały skurcz mięśni żwaczy, senność, depresja, utrata świadomości. Może także wystąpić drżenie i sztywność mięśni kończyn. W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyj ęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent zapomniał zastosować więcej, niż jedną dawkę, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Przerwanie stosowania lekuTiaprid PMCS

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Objawy choroby mogą powrócić lub nasilić się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Tiaprid PMCS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko notowano występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego, który charakteryzuje się wysoką gorączką, poceniem się, sztywnością mięśni, przyspieszeniem pracy serca, przyspieszeniem oddychania, sennością lub splątaniem. Jeśli te objawy nasilą się, należy przerwać stosowanie leku Tiaprid PMCS i natychmiast poszukać pomocy medycznej.

Bardzo rzadko mogą wystąpić zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza nóg (objawy to obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Jeśli pacjent zauważył którykolwiek z tych objawów, powinien natychmiast poszukać pomocy medycznej.

Podczas leczenia mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych osób):

-    zawroty głowy

-    bóle głowy

-    nasilenie drżenia rąk

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego

-    zwiększenie wydzielania śliny

-    skurcze niektórych mięśni twarzy i szyi

-    senność

-    bezsenność

-    letarg

-    uczucie zmęczenia

-    osłabienie

-    uczucie wyczerpania

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych osób):

-    niepokój ruchowy

-    skurcze mięśni

-    sztywność szyi i mięśni żwaczy

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego

-    wydzielanie mleka z piersi

-    powiększenie i ból piersi, również u mężczyzn

-    zaburzenia orgazmu

-    impotencja

-    zwiększenie masy ciała

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    zaburzenia rytmu serca, które mogą stanowić zagrożenie życia i powodować zatrzymanie czynności serca oraz nagły zgon,

-    rytmiczne, mimowolne ruchy, zwłaszcza kończyn, języka i (lub) twarzy i arytmie.

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne obserwowano nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali tego typu leków.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TIAPRID PMCS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Tiaprid PMCS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności” lub „EXP”.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Tiaprid PMCS

-    Substancją czynną leku jest tiaprydu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.

-    Ponadto lek zawiera mannitol, celulozę mikrokrystaliczną granulowaną, powidon 25, sól karboksymetyloskrobię sodową (typ A), krzemionkę koloidalną, bezwodną i magnezu stearynian.

Jak wygląda lekTiaprid PMCS i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Tiaprid PMCS są barwy prawie białej, okrągłe, z krzyżykiem dzielącym po jednej

stronie, o średnicy 9,5 mm. Tabletkę można podzielić na cztery równe ćwiartki.

Lek dostarczany jest w opakowaniach blistrowych, zawieraj ących 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska

Data zatwierdzenia ulotki: 23.11.2012

5