+ iMeds.pl

Tiaprid pmcs 100 mgUlotka Tiaprid pmcs

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki

(Tiapridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lubfarmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tiaprid PMCS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tiaprid PMCS

3.    Jak przyjmować stosować lek Tiaprid PMCS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tiaprid PMCS

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TIAPRID PMCS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tiaprid PMCS jest lekiem wpływającym na funkcje psychiczne i działającym pozytywnie na ciężkie postaci mimowolnych i nieprawidłowych ruchów u pacjenta.

Tiaprid PMCS jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku lub w przypadku przewlekłego uzależnienia od alkoholu, w tym w leczeniu objawów odstawiennych po nagłym przerwaniu spożywania alkoholu.

Lek jest także stosowany w przypadku ciężkich postaci nieprawidłowych ruchów (pląsawica Huntingtona).

Tiaprid PMCS może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIAPRID PMCS

Kiedy nie stosować leku Tiaprid PMCS

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na tiapryd lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tiaprid PMCS,

-    jeśli u pacjenta występuje rzadka choroba nadnerczy, zwana guzem chromochłonnym nadnerczy, powodująca bóle głowy, uderzenia gorąca i okresowe zwiększenie ciśnienia tętniczego,

-    jeśli pacjent przyjmuje lewodopę w leczeniu choroby Parkinsona (choroba objawiająca się silnym drżeniem i sztywnością mięśni),

-    jeśli u pacjenta występuje rak mózgu, wytwarzający prolaktynę i (lub) rak piersi.

Jeśli pacjent przypuszcza, że którakolwiek z powyższych sytuacji może go dotyczyć lub w razie

jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zastosuje się lek

Tiaprid PMCS.

Jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zastosuje się lek Tiaprid PMCS.

-    jeśli pacjent ma chorobę Parkinsona,

-    jeśli pacjent ma padaczkę, musi istnieć ważny powód zalecenia tego leku przez lekarza, ponieważ może on zwiększać częstość napadów,

-    jeśli pacjent ma chorobę nerek, powinien dokładnie przestrzegać stosowania mniejszej dawki, zaleconej przez lekarza,

-    jeśli pacjent stosuje inne leki (patrz „Stosowanie innych leków”),

-    jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że występuje u niego zwiększone ryzyko udaru mózgu lub przej ściowe zmniejszenie przepływu krwi w mózgu (przej ściowe napady niedokrwienne).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z rodziny pacjenta wystąpiły w przeszłości zakrzepy krwi (zablokowanie naczyń, zator). Podczas stosowania podobnych leków obserwowano tworzenie się zakrzepów krwi.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki, jeśli stosowane są jednocześnie, mogą wpływać na działanie leku Tiaprid PMCS i odwrotnie.

Agoniści dopaminergiczni (leki o działaniu podobnym do dopaminy, naturalnej substancji pełniącej ważną funkcj ę w układzie nerwowym) i Tiaprid PMCS znoszą wzajemnie swoje działanie, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie.

Nie zaleca się stosowania leku Tiaprid PMCS jednocześnie z lekami, przepisanymi pacjentowi w leczeniu chorób serca (diltiazem, werapamil, klonidyna, guanfacyna, digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, amiodaron, sotalol). Nie zaleca się także stosowania leku Tiaprid PMCS z takimi lekami, jak leki moczopędne, leki przeczyszczające, glikokortykosteroidy, ponieważ mogą one powodować zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza niskie stężenie potasu we krwi. Ponadto, nie zaleca się stosowania leku Tiaprid PMCS z następującymi lekami: pimozydem, sultopirydem, haloperydolem, tiorydazyną, metadonem, imipraminą, lekami przeciwdepresyjnymi, litem, beprydylem, cyzaprydem, halofantryną, pentamidyną, sparfloksacyną.

Leki wpływaj ące na czynność ośrodkowego układu nerwowego, jak leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, nasenne, uspokajające, przeciwymiotne, przeciwalergiczne mogą nasilać działanie leku Tiaprid PMCS, powoduj ąc zmniejszenie czujności i senność. Alkohol również nasila ogólne działanie leku Tiaprid PMCS, powodując zwłaszcza zwiększenie depresji i znaczną senność.

Stosowanie leku Tiaprid PMCS z jedzeniem i piciem

Tiaprid PMCS można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowania leku Tiaprid PMCS.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku Tiaprid PMCS, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub sądzi, że może być w ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę

podczas stosowania leku Tiaprid PMCS, powinna jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

U noworodków, których matki stosowały lek Tiaprid PMCS w ostatnim trymestrze (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Ponieważ nie wiadomo, czy lek przenika do mleka ludzkiego, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Tiaprid PMCS.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów i nie posługiwać się żadnymi narzędziami ani nie obsługiwać żadnych maszyn, ponieważ lek Tiaprid PMCS może powodować depresję i senność.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TIAPRID PMCS

Tiaprid PMCS należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka jest ustalana przez lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Tiapryd PMCS u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat wynosi: Dorośli:

Leczenie zaburzeń zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem: zazwyczaj stosowana dawka to 200-400 mg na dobę, podawane w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Dawka początkowa wynosi zazwyczaj 50 mg (% tabletki) dwa razy na dobę.

Zazwyczaj stosowana dawka w leczeniu objawów podczas przewlekłego uzależnienia od alkoholu to 300 do 400 mg na dobę, podawane w trzech dawkach podzielonych.

W przypadku ciężkich postaci nieprawidłowych ruchów dawka ustalana jest indywidulanie w szerokim zakresie dawkowania od 300 mg do 1200 mg..

Dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 100-150 mg na dobę, maksymalnie do 300 mg na dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek lekarz zmniejszy dawkę leku.

W każdym przypadku lekarz ustali odpowiednią dawkę, liczbę tabletek, które należy przyjmować na dobę oraz czas trwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiaprid PMCS

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek mogą wystąpić skurcze mięśni twarzy i szyi, niekontrolowane wysuwanie j ęzyka, długotrwały skurcz mięśni żwaczy, senność, depresja, utrata świadomości. Może także wystąpić drżenie i sztywność mięśni kończyn. W przypadku przedawkowania lub przypadkowego przyj ęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Należy przyjąć tabletkę natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeżeli pacjent zapomniał zastosować więcej, niż jedną dawkę, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Przerwanie stosowania lekuTiaprid PMCS

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Objawy choroby mogą powrócić lub nasilić się.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Tiaprid PMCS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko notowano występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego, który charakteryzuje się wysoką gorączką, poceniem się, sztywnością mięśni, przyspieszeniem pracy serca, przyspieszeniem oddychania, sennością lub splątaniem. Jeśli te objawy nasilą się, należy przerwać stosowanie leku Tiaprid PMCS i natychmiast poszukać pomocy medycznej.

Bardzo rzadko mogą wystąpić zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza nóg (objawy to obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Jeśli pacjent zauważył którykolwiek z tych objawów, powinien natychmiast poszukać pomocy medycznej.

Podczas leczenia mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (występują częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych osób):

-    zawroty głowy

-    bóle głowy

-    nasilenie drżenia rąk

-    zwiększenie ciśnienia tętniczego

-    zwiększenie wydzielania śliny

-    skurcze niektórych mięśni twarzy i szyi

-    senność

-    bezsenność

-    letarg

-    uczucie zmęczenia

-    osłabienie

-    uczucie wyczerpania

Niezbyt często (występują częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych osób):

-    niepokój ruchowy

-    skurcze mięśni

-    sztywność szyi i mięśni żwaczy

-    zaburzenia cyklu miesiączkowego

-    wydzielanie mleka z piersi

-    powiększenie i ból piersi, również u mężczyzn

-    zaburzenia orgazmu

-    impotencja

-    zwiększenie masy ciała

Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    zaburzenia rytmu serca, które mogą stanowić zagrożenie życia i powodować zatrzymanie czynności serca oraz nagły zgon,

-    rytmiczne, mimowolne ruchy, zwłaszcza kończyn, języka i (lub) twarzy i arytmie.

U pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne obserwowano nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z pacjentami, którzy nie otrzymywali tego typu leków.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TIAPRID PMCS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Tiaprid PMCS po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności” lub „EXP”.Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Tiaprid PMCS

-    Substancją czynną leku jest tiaprydu chlorowodorek. Jedna tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu.

-    Ponadto lek zawiera mannitol, celulozę mikrokrystaliczną granulowaną, powidon 25, sól karboksymetyloskrobię sodową (typ A), krzemionkę koloidalną, bezwodną i magnezu stearynian.

Jak wygląda lekTiaprid PMCS i co zawiera opakowanie

Tabletki leku Tiaprid PMCS są barwy prawie białej, okrągłe, z krzyżykiem dzielącym po jednej

stronie, o średnicy 9,5 mm. Tabletkę można podzielić na cztery równe ćwiartki.

Lek dostarczany jest w opakowaniach blistrowych, zawieraj ących 20 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i Wytwórca

PRO.MED. CS. Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praga 4, Republika Czeska

Data zatwierdzenia ulotki: 23.11.2012

5

Tiaprid PMCS

Charakterystyka Tiaprid pmcs

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tiaprid PMCS, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 111,1 mg tiaprydu chlorowodorku, co odpowiada 100 mg tiaprydu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Okrągła tabletka barwy prawie białej, z krzyżykiem dzielącym po jednej stronie, o średnicy 9,5 mm. Tabletkę można podzielić na cztery równe ćwiartki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaburzenia zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z demencją.

Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu:

-    ostry zespół majaczeniowy

-    zespół odstawienny

Ciężka postać pląsawicy Huntingtona.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy rozważyć zastosowanie najmniejszej skutecznej dawki. Leczenie należy rozpocząć od małej dawki, którą należy zwiększać stopniowo, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Zaburzenia zachowania u pacjentów w podeszłym wieku z demencją: 200-400 mg/dobę

Leczenie należy rozpocząć od małej dawki 50 mg, dwa razy na dobę. Następnie dawkę należy zwiększać o 50-100 mg, w odstępach co 2-3 dni. Średnia dawka u pacjentów w podeszłym wieku wynosi 300 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 400 mg na dobę.

Zaburzenia zachowania podczas odstawiania alkoholu: 300-400 mg/dobę przez 1-2 miesiące.

Pląsawica Huntingtona: 300-1200 mg/dobę

Dawka początkowa: do 1200 mg/dobę, podawane w co najmniej trzech dawkach podzielonych. Następnie dawkę należy zmniejszać stopniowo do dawki podtrzymującej, w zależności od odpowiedzi pacjenta.

Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zwykła dawka wynosi 100-150 mg/dobę, do maksymalnie 300 mg/dobę.

Tabletki można zażywać w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Niewydolność nerek: u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 30-60 ml/min dawkę produktu należy zmniejszyć do 75% zwykle stosowanej dawki, do 50% u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 10-30 ml/min oraz do 25% u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min.

Niewydolność wątroby: produkt jest słabo metabolizowany, w związku z tym nie ma konieczności zmniej szania dawki.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

-    występowanie nowotworu, którego wzrost zależy od stężenia prolaktyny (np. gruczolak przysadki typuprolactinoma i rak piersi).

-    guz chromochłonny nadnerczy.

-    jednoczesne stosowanie z lewodopą lub innymi produktami leczniczymi o działaniu dopaminergicznym (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wydłużenie odstępu QT:

Tiapryd może powodować wydłużenie odstępu QT. Działanie to może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades de pointes (patrz punkt 4.8). Przed rozpoczęciem leczenia, i jeżeli pozwala na to stan kliniczny pacjenta, zaleca się monitorowanie czynników, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń rytmu:

-    bradykardia poniżej 55 akcji na minutę

-    zaburzenia równowagi elektrolitowej, zwłaszcza hipokaliemia;

-    wrodzone wydłużenie odstępu QT, wydłużenie odstępu QT stwierdzone w wywiadzie rodzinnym;

-    jednoczesne leczenie produktami, które mogą powodować bradykardię (< 55 akcji na minutę), zaburzenia równowagi elektrolitowej , zaburzenia przewodzenia w sercu lub wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.5 „Interakcje”).

Należy rozważyć zastosowanie tiaprydu u pacjentów z czynnikami ryzyka, które mogą predysponować do wydłużenia odstępu OT.

Udar mózgu:

W badaniach klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną otrzymującą placebo, przeprowadzonych u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, leczonych pewnymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, zaobserwowano w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka udaru mózgu. Mechanizm takiego wzrostu ryzyka nie jest znany. Nie można wykluczyć wzrostu ryzyka w przypadku stosowania innych leków przeciwpsychotycznych lub w innych populacjach pacjentów. Tiapryd należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występuje czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Zwiększenie śmiertelności u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem:

Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne występowało nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z grupą nieleczoną. Brak jest wystarczających danych, aby zdecydowanie ustalić skalę tego ryzyka. Przyczyna zwiększonego ryzyka nie jest znana.

Ryzyko zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym

W czasie stosowania leków przeciwpsychotycznych stwierdzono przypadki występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ponieważ u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka rozwoju ŻChZZ, przed i w trakcie leczenia produktem Tiaprid PMCS należy określić wszystkie możliwe czynniki ryzyka wystąpienia ŻChZZ i podjąć odpowiednie środki profilaktyczne.

-    Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego (z możliwym skutkiem śmiertelnym) z takimi objawami, jak hipertermia, sztywność mięśni i zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego. W przypadku wystąpienia hipertermii, której przyczyna nie jest znana, należy przerwać leczenie tiaprydem.

-    U pacjentów z chorobą Parkinsona tiapryd należy stosować ze szczególną ostrożnością.

-    Neuroleptyki mogą zmniejszać próg drgawkowy, nawet jeśli nie obserwowano takiego działania w przypadku tiaprydu. Dlatego pacjentów z padaczką w wywiadzie należy uważnie monitorować w trakcie leczenia tiaprydem.

-    W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

-    Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, u pacjentów w podeszłym wieku tiapryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość wystąpienia działania sedatywnego.

-    Działanie tiaprydu u dzieci jest dokładnie badane. Z tego względu należy zachować ostrożność stosując produkt u dzieci (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Skojarzenia leków przeciwwskazane:

Agoniści dopaminergiczni, z wyjątkiem pacjentów z chorobą Parkinsona (kabergolina, chinagolid), ze względu na: wzajemny antagonizm między agonistami dopaminergicznymi a neuroleptykami.

Skojarzenia leków niewskazane:

Alkohol:

Alkohol może nasilać działanie sedatywne neuroleptyków. Zaburzenia koncentracji uwagi mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Należy unikać picia alkoholu i stosowania leków zawierających alkohol.

Leki, które mogą powodować torsades de pointes lub wydłużenie odstępu QT:

-    Leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, dizopiramid, hydrochinidyna).

-    Leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), niektóre neuroleptyki (sultopryd, pipotiazyna, sertyndol, weralipryd, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, tiorydazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, pimozyd, haloperydol, droperydol, flufenazyna, pipamperon, flupentyksol, zuklopentyksol), niektóre leki przeciwpasożytnicze (halofantryna, lumefantryna, pentamidyna), inne leki, takie jak , erytromycyna podawana dożylnie, spiramycyna podawana dożylnie, moksyfloksacyna, sparfloksacyna, imipramina, leki przeciwdepresyjne, lit, beprydyl, cyzapryd, difemanil, mizolastyna, winkamina podawana dożylnie.

Zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, szczególnie torsades de pointes.

Jeżeli to możliwe, należy przerwać leczenie lekami zwiększającymi ryzyko wystąpienia torsades de pointes - nie dotyczy to leków stosowanych w zakażeniach. Jeżeli nie można przerwać stosowania, należy uważnie monitorować odstęp QT i zapis EKG.

Lewodopa:

Wzajemny antagonizm między lewodopą a neuroleptykami.

U pacjentów z chorobą Parkinsona należy stosować minimalne, skuteczne dawki obu leków.

Agoniści dopaminergiczni, z wyjątkiem lewodopy (amantadyna, apomorfina, bromokryptyna, entakapon, lizuryd, pergolid, pirybedyl, pramipeksol, ropinirol, selegilina), u pacjentów z chorobą Parkinsona:

Wzajemny antagonizm między agonistami dopaminergicznymi a neuroleptykami. Agoniści dopaminergiczni mogą powodować pogorszenie zaburzeń psychotycznych.

Jeżeli konieczne jest jednoczesne leczenie pacjentów z chorobą Parkinsona agonistami dopaminergicznymi i neuroleptykami, dawkę neuroleptyku należy stopniowo obniżać i w końcu odstawić (nagłe odstawienie jest związane z ryzykiem wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego).

Metadon:

Zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, szczególnie torsades de pointes. Skojarzenia leków wymagające zachowania środków ostrożności:

Leki powodujące bradykardię (szczególnie leki przeciwarytmiczne klasy IA, beta-adrenolityki, niektóre leki przeciwarytmiczne klasy II, niektórzy antagoniści wapnia np. diltiazem i werapamil, klonidyna, guanfacyna; glikozydy nasercowe, pilokarpina, inhibitory cholinoesterazy):

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, zwłaszcza torsades de pointes.

Konieczne jest monitorowanie kliniczne oraz zapisu EKG.

Beta-adrenolityki stosowane w niewydolności serca (bisoprolol, karwedilol, metoprolol, nebiwolol): Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, zwłaszcza torsades de pointes. Konieczne jest monitorowanie kliniczne oraz zapisu EKG.

Leki indukujące zaburzenia równowagi elektrolitowej, szczególnie leki zmniejszające stężenie potasu we krwi (leki moczopędne zmniejszające stężenie potasu we krwi, środki przeczyszczające o działaniu przyśpieszającym perystaltykę, amfoterycyna B podawana dożylnie, glikokortykosteroidy, tetrakozaktyd, kosyntropina):

Zwiększone ryzyko komorowych zaburzeń rytmu, zwłaszcza torsades de pointes.

Zaleca się wyrównanie stężenia potasu we krwi przed podaniem tiaprydu i monitorowanie parametrów klinicznych, EKG i elektrolitów.

Skojarzenia leków, które należy rozważyć:

Leki obniżające ciśnienie krwi (wszystkie):

Działanie zmniejszające ciśnienie krwi i zwiększone ryzyko ortostatycznego spadku ciśnienia (działanie addytywne).

Inne leki hamujące OUN:

Narkotyki (leki przeciwbólowe, leki przeciwkaszlowe i opioidy stosowane w leczeniu substytucyjnym), leki przeciwhistaminowe hamujące receptory H1 o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny, inne leki anksjolityczne nie będące benzodiazepinami, leki nasenne, neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo, inne leki: baklofen, talidomid, pizotyfen, klonidyna i pochodne substancje.

Nasilone hamujące działanie na OUN. Zaburzenia koncentracji uwagi mogą negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Beta-adrenolityki (z wyjątkiem esmololu, sotalolu i beta-adrenolityków podawanych w niewydolności serca):

Działanie rozszerzające naczynia i ryzyko wystąpienia niedociśnienia, zwłaszcza ortostatycznego spadku ciśnienia (działanie addytywne).

Pochodne azotanów i podobne związki:

4.6    Wplyw na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Istnieją tylko ograniczone dane z badań klinicznych, dotyczące stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. Rzadko obserwowano objawy pozapiramidowe u kobiet po porodzie, które stosowały wysokie dawki neuroleptyków podczas ciąży. Jeżeli tiapryd zostanie podany pod koniec ciąży, zwłaszcza w dużych dawkach, mogą wystąpić:

-    objawy podobne do występujących po podaniu atropiny, szczególnie nasilone w przypadku jednoczesnego podawania leków przeciw parkinsonizmowi: tachykardia, nadmierne pobudzenie, rozdęcie jamy brzusznej, opóźnione wydalenie smółki.

-    sedacja.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym produktu Tiaprid PMCS) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Należy zachować największą ostrożność zalecając ten produkt kobiecie w ciąży.

Laktacja

Badania na zwierzętach wykazały, że tiapryd przenika do mleka. Nie wiadomo, czy tiapryd przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia tiaprydem.

Płodność

U zwierząt leczonych tiaprydem obserwowano zmniejszenie płodności, wynikające z działania farmakologicznego produktu (wpływ na wydzielanie prolaktyny).

Podawanie tiaprydu może powodować hiperprolaktynemię, z towarzyszącym brakiem miesiączki, brakiem owulacji oraz zaburzeniem płodności u ludzi, wynikające z interakcji z receptorami dopaminergicznymi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tiapryd wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ może powodować depresję, nawet jeśli stosowany jest zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z badań klinicznych

W kontrolowanych badaniach klinicznych odnotowano następujące działania niepożądane. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach może być trudne odróżnienie działania niepożądanego od objawów choroby podstawowej.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    Zawroty głowy, ból głowy.

Parkinsonizm i podobne objawy: drżenie, wzmożone napięcie, hipokinezja, ślinienie się. Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku przeciw parkinsonizmowi.

Niezbyt często:    Niepokój, dystonia (kurcze, kręcz szyi, napady przymusowego patrzenia się

w górę, szczękościsk). Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku przeciw parkinsonizmowi.

Rzadko:    Ostra dyskineza. Objawy te są zazwyczaj odwracalne po podaniu leku

przeciw parkinsonizmowi.

Zaburzenia psychiczne

Często:    Ospałość, senność, bezsenność, pobudzenie, letarg.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    Tiapryd może powodować zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu -

ustępujące po zaprzestaniu stosowania produktu. Może to być przyczyną mlekotoku, braku miesiączki, ginekomastii, powiększenia i bólu piersi, zaburzeń orgazmu i impotencji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    Astenia, uczucie zmęczenia

Niezbyt często:    Zwiększenie masy ciała

Dane ze spontanicznych doniesień

Zaburzenia układu nerwowego

Nie znane:    Podobnie jak w przypadku innych neuroleptyków, obserwowano późne

dyskinezy (charakteryzujące się mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy) po podawaniu tiaprydu dłużej niż 3 miesiące. W takich przypadkach leki przeciw parkinsonizmowi są nieskuteczne lub leków mogą powodować nasilenie objawów.

Podobnie jak w przypadku innych neuroleptyków, obserwowano złośliwy zespół neuroleptyczny (patrz punkt 4.4), który jest możliwym, śmiertelnym powikłaniem.

Zaburzenia serca

Nie znane:    Wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca, jak torsades de

pointes, tachykardia komorowa, która może prowadzić do migotania komór lub zatrzymania akcji serca i nagłego zgonu (patrz punkt "Ostrzeżenia”)

Zaburzenia naczyniowe

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, w tym zator płucny i zakrzepicę żył głębokich. Niedociśnienie, zazwyczaj ortostatyczne.

Nie znane:


4.9 Przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania tiaprydu są ograniczone. Obserwowano senność i nadmierne uspokojenie, śpiączkę, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi oraz objawy pozapiramidowe.

W przypadku ostrego przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość przyjęcia wielu leków.

Ponieważ tiapryd w niewielkim stopniu podlega dializie, nie można zastosować hemodializy w celu jego eliminacji.

Nie istnieje swoiste antidotum na tiapryd. Należy wdrożyć ścisłe monitorowanie funkcji życiowych, w tym ciągłe monitorowanie czynności serca (ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz następczych komorowych zaburzeń rytmu serca) do czasu ustabilizowania stanu pacjenta.

W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy podać leki antycholinergiczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, neuroleptyki. kod ATC: N05AL03

Tiapryd jest atypowym lekiem neuroleptycznym, niezależnym od aktywności cyklazy adenylowej, działającym przez wybiórcze blokowanie receptorów dopaminergicznych podtypu D2 i D3. Tiapryd wykazuje małe powinowactwo do receptorów podtypu DjWykazano, że produkt nasila pobudzenie i wrażliwość receptorów.

Przeciwlękowe działanie tiaprydu wykazano w badaniach dotyczących stresu, prowadzonych na różnych modelach zwierzęcych., obejmujących również próby objawów odstawiennych. Ponadto, wykazano, że tiapryd wywiera pozytywne działanie na czujność u pacjentów w podeszłym wieku. Dotychczas nie ustalono mechanizmu działania przeciwlękowego tiaprydu, jednakże różni się on od mechanizmu działania przeciwdopaminergicznego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym 200 mg tiaprydu maksymalne stężenie w osoczu krwi, wynoszące 1,3 pg/ml, osiągane było w ciągu 1 godziny.

Dostępność biologiczna tiaprydu w postaci tabletek lub kropli wynosi 75%. Bezwzględna dostępność biologiczna zwiększa się o 20%, jeśli tiapryd podawany jest przed posiłkiem. U pacjentów w podeszłym wieku wchłanianie leku jest wolniejsze.

Dystrybucja fizyczna przebiega szybko (mniej niż 1 godzinę). Tiapryd przenika przez barierę krew-mózg i łożyska, nie kumulując się. W doświadczeniach przeprowadzonych na zwierzętach stwierdzono przenikanie do mleka matki, wskaźnik przenikania mleko/ krew wynosił 1.2.

Tiapryd nie wiąże się z białkami osocza krwi i jest słabo związany z erytrocytami.

Produkt jest słabo metabolizowany u ludzi. 70% podanej substancji jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2,9 godziny u kobiet i 3,6 godziny u mężczyzn. Tiapryd jest wydalany głównie z moczem, klirens nerkowy wynosi 330 ml/min.

U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie jest skorelowane z klirensem kreatyniny.

Dawkę produktu należy zmniejszyć do 75% zwykle stosowanej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 30-60 ml/min, do 50% u pacjentów, u których klirens kreatyniny mieści się w zakresie 10-30 ml/min oraz do 25% u pacjentów, u których klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra i przewlekła tiaprydu jest mała, objawy zatrucia są najczęściej uwarunkowane działaniem przeciwdopaminergicznym i zmianami hormonalnymi w organizmie (hiperprolaktynemia). Nie stwierdzono przypadków działania mutagennego.

Chociaż w badaniach dotyczących działania toksycznego na zarodek nie wykazano działania teratogennego, odnotowano działanie embriotoksyczne. W badaniach dotyczących okresu około-i poporodowego u szczurów obserwowano działanie toksyczne u potomstwa, gdy matkom podawano duże dawki produktu. Po długotrwałym podawaniu u zwierząt doświadczalnych wystąpiły zmiany w narządach płciowych (jądrach, prostacie, macicy, jajnikach) oraz zaburzenia płodności. Zwiększyła się częstość występowania przerostu i nowotworów gruczołów sutkowych, przysadki mózgowej i tkanek wewnątrzwydzielniczych trzustki i nadnerczy. Wszystkie powyższe działania były spowodowane przewlekłym zwiększeniem stężenia prolaktyny we krwi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol

Celuloza mikrokrystaliczna granulowana Powidon 25

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister PVC/PVDC/Al w pudełku tekturowym.

Wielkość opakowań: 20, 30, 50, 60, 90, 100 lub 500 tabletek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PRO.MED.CS Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 20147

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.05.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.12.2013

9

Tiaprid PMCS