Imeds.pl

Tibaldix 400 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tibaldix, 400 mg, tabletki powlekane

Imatynib

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Tibaldix i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Tibaldix

3.    Jak stosować Tibaldix

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tibaldix

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Tibaldix i w jakim celu się go stosuje

Tibaldix jest lekiem zawierającym substancję czynną o nazwie imatynib. Lek ten działa poprzez hamowanie wzrostu nieprawidłowych komórek w przebiegu chorób wymienionych poniżej. Należą do nich niektóre rodzaje nowotworów.

Przewlekła białaczka szpikowa (CML, ang. Chronic Myeloid Leukaemia). Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z krwinek białych. Zwykle krwinki białe pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Przewlekła białaczka szpikowa jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe krwinki białe (zwane komórkami szpikowymi) zaczynają się mnożyć w niekontrolowany sposób. U dorosłych pacjentów Tibaldix stosowany jest w leczeniu późnego stadium przewlekłej białaczki szpikowej, zwanego także „przełomem blastycznym”. U dzieci i młodzieży jednakże może być stosowany w leczeniu wszystkich stadiów choroby.

Lek Tibaldix jest także wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z:

   Ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (ang. Ph-positive ALL).

Białaczka jest nowotworem wywodzącym się z białych krwinek. Zwykle białe krwinki pomagają organizmowi zwalczać zakażenia. Ostra białaczka limfoblastyczna jest rodzajem białaczki, w której pewne nieprawidłowe białe krwinki (zwane limfoblastami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek.

   Zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi (MDS/MPD - ang. Myelodysplastic/myeloproliferative diseases).

Są to zespoły chorób krwi, w których niektóre białe krwinki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

   Zespołem hipereozynofilowym (ang. Hypereosinophilic Syndrome - HES) i (lub) przewlekłą białaczką eozynofilową (ang. Chronic Eosinophilic Leukemia - CEL). Są to choroby krwi, w których niektóre komórki krwi (zwane eozynofilami) zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.

Guzowatymi włókniakomięsakami skóry (DFSP - ang. Dermatofibrosarcoma

protuberans). DFSP jest nowotworem skóry i tkanek podskórnych, w którym niektóre komórki zaczynają mnożyć się w niekontrolowany sposób. Imatynib hamuje wzrost tych komórek.

W pozostałej części ulotki będą używane skróty nazw chorób wymienionych powyżej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu działania i zasadności podawania leku Tibaldix należy zwrócić się do lekarza.

Imatynib zawarty w leku Tibaldix jest również dopuszczony do stosowania w leczeniu innych chorób, które nie zostały wymienione w tej ulotce. W razie pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Tibaldix

Lek Tibaldix jest przepisywany tylko przez lekarzy mających doświadczenie w stosowaniu leków podawanych w leczeniu nowotworów krwi lub nowotworów litych.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza, nawet, jeśli różnią się one od ogólnych informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Tibaldix:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na imatynib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Jeśli ta informacja dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tibaldix.

Jeśli pacjent podejrzewa, że ma uczulenie, ale nie ma co do tego pewności, powinien zasięgnąć rady lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tibaldix należy omówić to z lekarzem:

-    jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały choroby wątroby, nerek lub serca

-    jeśli pacjent przyjmuje lek o nazwie lewotyroksyna z powodu usunięcia tarczycy.

Jeśli którakolwiek z powyższych informacji dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tibaldix.

Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi, jeśli w czasie stosowania leku Tibaldix nastąpi bardzo szybkie przybranie na wadze. Lek Tibaldix może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

W trakcie przyjmowania leku Tibaldix lekarz będzie regularnie sprawdzał, czy leczenie jest skuteczne. Będą też regularnie wykonywane badania krwi i pomiary masy ciała.

Dzieci i młodzież

Lek Tibaldix jest też stosowany w leczeniu dzieci chorych na CML. Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania leku u chorych na CML dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci z Ph-dodatnią ALL jest ograniczone, a doświadczenie dotyczące stosowania u dzieci MDS/MPD, DFSP oraz HES/CEL jest bardzo ograniczone.

U niektórych dzieci i młodzieży, przyjmujących lek Tibaldix może wystąpić wolniejszy wzrost niż normalnie. Lekarz będzie kontrolował wzrost w czasie regularnych wizyt.

Tibaldix a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, także tych, które są wydawane bez recepty (takich, jak paracetamol) oraz o lekach ziołowych (takich, jak ziele dziurawca). Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Tibaldix, jeśli są przyjmowane jednocześnie. Mogą one nasilać lub osłabiać działanie leku Tibaldix, co może prowadzić do wzmożonych działań niepożądanych lub powodować, że lek Tibaldix będzie mniej skuteczny. W taki sam sposób lek Tibaldix może oddziaływać na inne leki.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leków zapobiegających krzepnięciu krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

-    Nie zaleca się przyjmowania leku Tibaldix w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne, ponieważ może zaszkodzić dziecku. Lekarz przedstawi możliwe zagrożenia związane ze stosowaniem leku Tibaldix w czasie ciąży.

-    Zaleca się, żeby kobiety, które mogą zajść w ciążę, w czasie leczenia stosowały skuteczną metodę antykoncepcji.

-    Nie należy karmić piersią w czasie leczenia lekiem Tibaldix.

-    Pacjenci obawiający się o swoją płodność w czasie przyjmowania leku Tibaldix powinni skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas przyjmowania leku mogą występować zawroty głowy lub senność, lub zaburzenia widzenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ani używać narzędzi do czasu, gdy pacjent znowu poczuje się dobrze.

3. Jak stosować Tibaldix

Lekarz przepisał lek Tibaldix z powodu ciężkiego stanu. Lek Tibaldix może pomóc poprawić ten stan.

Jednak lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, żeby stosować lek tak długo, jak to zalecił lekarz lub farmaceuta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przerywać stosowania leku Tibaldix, jeśli nie zaleci tego lekarz. Jeśli pacjent nie może przyjmować tego leku zgodnie z zaleceniami lekarza lub uważa, że już go nie potrzebuje, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W jakiej dawce przyjmować lek

Stosowanie u dorosłych

Lekarz dokładnie określi liczbę tabletek leku Tibaldix, którą należy przyjmować.

- W przypadku leczenia CML:

Zależnie od stanu pacjenta dawka początkowa wynosi zazwyczaj 600 mg, przyjmowana jako 1 tabletka 400 mg + 2 tabletki 100 mg raz na dobę.

Lekarz może zalecić większą lub mniej szą dawkę w leczeniu CML, w zależności od odpowiedzi na leczenie. Jeśli dawka dobowa wynosi 800 mg (2 tabletki), należy przyjmować 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem.

-    W przypadku leczenia Ph+ ALL:

Dawka początkowa wynosi 600 mg, przyjmowana jako 1 tabletka 400 mg + 2 tabletki 100 mg raz na dobę.

-    W przypadku leczenia MDS/MPD:

Dawka początkowa wynosi 400 mg, przyjmowana jako 1 tabletka raz na dobę.

-    W przypadku leczenia HES/CEL:

Dawka początkowa wynosi 100 mg, przyjmowana jako 1 tabletka 100 mg raz na dobę. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 400 mg, przyjmowanej jako 1 tabletka raz na dobę, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie.

-    W przypadku leczenia DFSP:

Dawka dobowa wynosi 800 mg (2 tabletki), przyjmowana jako 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem. Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lekarz określi liczbę tabletek leku Tibaldix, którą należy podawać dziecku. Dawka leku Tibaldix zależy od stanu dziecka, jego masy ciała i wzrostu. Całkowita dawka dobowa u dzieci nie może być większa, niż 800 mg. Dawkę dobową można podawać dziecku raz na dobę lub podzielić na dwie (połowę dawki rano i połowę wieczorem).

Kiedy i jak przyjmuje się lek Tibaldix

-    Lek Tibaldix należy przyjmować z posiłkiem. Pomoże to zapobiegać problemom żołądkowym w czasie stosowania leku Tibaldix.

-    Tabletki należy połykać w całości, popijając dużą szklanką wody.

W razie problemów z połknięciem tabletek można je rozpuścić w szklance wody niegazowanej lub soku jabłkowego:

•    użyć około 50 ml na każdą 100 mg tabletkę.

•    Mieszać łyżeczką do czasu, gdy tabletki całkowicie się rozpuszczą.

•    Gdy tabletki się rozpuszczą, należy od razu wszystko wypić. W szklance mogą pozostać resztki rozpuszczonych tabletek.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak długo przyjmuje się lek Tibaldix

Lek Tibaldix należy przyjmować codziennie, tak długo, jak zaleci lekarz.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tibaldix

W razie przypadkowego przyjęcia zbyt dużej liczby tabletek należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent może wymagać opieki medycznej. Należy wziąć ze sobą opakowanie leku.

Pominięcie przyjęcia leku Tibaldix

-    Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć ją tak szybko, jak tylko sobie o niej przypomni. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć dawkę, o której pacjent zapomniał.

-    Następnie należy przyjmować lek zgodnie ze schematem leczenia.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zwykle są one łagodne lub umiarkowane.

Te działania niepożądane mogą występować z określoną częstością, która jest definiowana w

następujący sposób:

-    Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób.

-    Często: może dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób.

-    Niezbyt często: może dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób.

-    Rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 osób.

-    Bardzo rzadko: może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób.

-    Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie. Należy natychmiast powiedzieć lekarzowi,

jeśli wystąpi którykolwiek z podanych poniżej objawów:

Bardzo często lub często występujące działania niepożądane:

•    Szybkie zwiększenie masy ciała. Lek Tibaldix może powodować zatrzymanie wody w organizmie (zatrzymanie płynów o ciężkim przebiegu).

•    Objawy zakażenia, takie jak gorączka, silne dreszcze, ból gardła i owrzodzenie jamy ustnej. Lek Tibaldix może powodować zmniejszenie liczby krwinek białych i tym samym większą podatność na zakażenia.

•    Niespodziewane krwawienie lub powstawanie siniaków (pomimo braku urazu).

Niezbyt często lub rzadko występujące działania niepożądane:

•    Ból w klatce piersiowej, nieregularny rytm pracy serca (objawy problemów z sercem).

•    Kaszel, trudności w oddychaniu lub ból podczas oddychania (objawy problemów z płucami).

•    Zawroty głowy lub omdlenia (objawy niskiego ciśnienia krwi).

•    Nudności z utratą apetytu, jasne zabarwienie moczu, zażółcenie skóry lub oczu (objawy problemów z wątrobą).

•    Wysypka, zaczerwienienie skóry z pęcherzami na wargach, w okolicy oczu, na skórze lub wewnątrz jamy ustnej, złuszczanie się skóry, gorączka, wypukłe czerwone lub fioletowe plamy na skórze, swędzenie, uczucie pieczenia, wysypka krostkowa (objawy problemów ze skórą).

•    Silny ból brzucha, krew w wymiocinach, stolcu lub moczu, czarne stolce (objawy zaburzeń żołądkowo-j elitowych).

•    Znacznie zmniejszona ilość oddawanego moczu, uczucie pragnienia (objawy problemów z nerkami).

•    Nudności z biegunką i wymiotami, ból brzucha lub gorączka (objawy problemów jelitowych).

•    Silny ból głowy, osłabienie lub porażenie kończyn lub twarzy, trudności z mówieniem, nagła utrata przytomności (objawy problemów z układem nerwowym).

•    Bladość skóry, uczucie zmęczenia i duszności oraz ciemne zabarwienie moczu (objawy małej liczby krwinek czerwonych).

•    Ból oczu lub pogorszenie widzenia.

•    Ból bioder lub trudności w chodzeniu.

•    Zdrętwienie lub uczucie zimna w palcach dłoni i stóp (objawy zespołu Raynauda).

•    Nagły obrzęk i zaczerwienienie skóry (objawy zakażenia skóry zwane zapaleniem tkanki łącznej).

•    Trudności w słyszeniu.

•    Osłabienie mięśni i kurcze z nieprawidłowym rytmem pracy serca (objawy zmian w poziomie potasu we krwi).

•    Siniaczenie.

•    Ból żołądka z nudnościami.

•    Kurcze mięśni z gorączką, czerwonobrązowe zabarwienie moczu, ból lub osłabienie mięśni (objawy problemów z mięśniami).

•    Ból miednicy, czasem z nudnościami i wymiotami, z niespodziewanym krwawieniem z pochwy, zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi (objawy problemów z jajnikami lub macicą).

•    Nudności, duszność, nieregularne tętno, zmętnienie moczu, zmęczenie i/lub dolegliwości ze strony stawów związane z nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych (np. duże stężenie potasu, kwasu moczowego i fosforu oraz małe stężenie wapnia we krwi).

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane:

•    Ból głowy lub uczucie zmęczenia.

•    Nudności, wymioty, biegunka lub niestrawność.

•    Wysypka.

•    Kurcze mięśni lub ból stawów, mięśni lub kości.

•    Obrzęki, takie jak obrzęki wokół kostek lub oczu.

•    Zwiększenie masy ciała.

W razie nasilenia któregokolwiek z tych objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Często występujące działania niepożądane:

•    Brak łaknienia, utrata masy ciała lub zaburzenia smaku.

•    Zawroty głowy lub osłabienie.

•    Trudności ze snem (bezsenność).

•    Wydzielina z oka ze swędzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem (zapalenie spojówek), łzawienie lub niewyraźne widzenie.

•    Krwawienie z nosa.

•    Ból lub obrzmienie brzucha, wzdęcia, zgaga lub zaparcie.

•    Świąd.

•    Nadmierne wypadanie lub przerzedzenie włosów.

•    Drętwienie dłoni lub stóp.

•    Owrzodzenie j amy ustnej.

•    Ból stawów z obrzękiem.

•    Suchość jamy ustnej, suchość skóry lub suchość oka.

•    Zmniejszenie lub zwiększenie wrażliwości skóry.

•    Uderzenia gorąca, dreszcze lub nocne poty.

W razie nasilenia któregokolwiek z tych objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Częstość nieznana:

•    Zaczerwienie i/lub obrzęk wewnętrznej strony dłoni i podeszew stóp, któremu może towarzyszyć uczucie mrowienia i piekący ból.

•    Spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.

W razie nasilenia któregokolwiek z tych objawów należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Tibaldix

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tibaldix

-    Substancją czynną leku jest mesylan imatynibu. Każda tabletka leku Tibaldix zawiera imatynibu mezylan odpowiadający 400 mg imatynibu.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona, powidon, krospowidon (typ A), krzemionka koloidowa bezwodna, magnezu stearynian.

-    Skład otoczki tabletki: hypromeloza, makrogol 400, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Tibaldix i co zawiera opakowanie

Lek Tibaldix, 400 mg, tabletki powlekane, to okrągłe powlekane tabletki w kolorze od ciemnożółtego do brązowopomarańczowego o średnicy 21,6 mm & 10,6 mm (± 5%), z linią podziału po jednej stronie i napisem „400” po drugiej stronie.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Remedica Ltd

Aharnon Street, Limasol Industrial Estate, 3056 Limassol Cyprus

PharmaSwiss d.o.o Brodisce 32, 236 Trzin Slovenia

Pharmadox Healthcare Ltd

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000

Malta

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35 - 959 Rzeszów

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:

TIBALDIX 400 mg Filmomhulde tabletten

Republika Czeska:

TIBALDIX 400 mg

Estonia:

TIBALDIX

Węgry:

TIBALDIX

Litwa:

TIBALDIX 400 mg plevele dengtos tabletes

Łotwa:

TIBALDIX 400 mg apvalkotas tablets

Polska:

TIBALDIX

Słowacja:

TIBALDIX 400 mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8