+ iMeds.pl

Ticlo 250 mgUlotka Ticlo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ticlo, 250 mg tabletki powlekane

Ticlopidini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis i treść ulotki:

1.    Co to jest lek Ticlo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ticlo

3.    Jak stosować lek Ticlo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ticlo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ticlo i w jakim celu się go stosuje

Ticlo jest lekiem hamującym agregację płytek i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia. Efektem zastosowania leku jest obniżenie lepkości krwi i przedłużenie czasu krwawienia. Działanie hamujące agregację płytek występuje po około 2 dniach stosowania leku w dawce 2 * 250 mg, szczyt działania lek osiąga po 3-8 dniach stosowania, zaś po odstawieniu leku, działanie utrzymuje się jeszcze przez około 72 godziny. Czas krwawienia po zastosowaniu leku Ticlo może być przedłużony dwukrotnie lub więcej razy (nawet pięciokrotnie). Po zakończeniu leczenia czas krwawienia i inne parametry czynności płytek krwi normalizują się zwykle w ciągu tygodnia. Lek Ticlo, w dawkach zwykle stosowanych, nie wykazuje innych działań farmakologicznych poza hamowaniem czynności płytek.

Wskazania do stosowania leku u dorosłych:

•    Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym epizodzie niedokrwienia mózgu (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie);

•    Zapobieganie ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego;

•    Zapobieganie wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Leczenie lekiem Ticlo powinno być zarezerwowane dla pacjentów, u których nie można zastosować kwasu acetylosalicylowego ani blokerów receptora ADP, takich jak: klopidogrel, prasugrel, tikagrelor lub gdy wyżej wymienione są nieskuteczne.

Kiedy nie stosować leku Ticlo

Leku Ticlo nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują:

•    uczulenie na tyklopidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    skazy krwotoczne;

•    zaburzenia czynności układu krwiotwórczego;

• schorzenia przebiegające z wydłużeniem czasu krwawienia;

•    uszkodzenia narządowe ze skłonnością do krwawień;

•    leukopenia, neutropenia, trombocytopenia, agranulocytoza;

•    zmiany chorobowe ze skłonnością do krwawień np. w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ticlo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia;

•    jeśli u pacjenta występuj ą zaburzenia czynności wątroby;

•    długotrwałe przyjmowanie tyklopidyny.

Stosowanie leku Ticlo jest związane z ryzykiem wystąpienia ostrej neutropenii (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych we krwi) i (lub) agranulocytozy (brak granulocytów we krwi).

Przed rozpoczęciem podawania leku, należy zbadać morfologię krwi (czerwone i białe krwinki wraz z rozmazem oraz płytki krwi). Następnie, zwłaszcza przez pierwsze trzy miesiące leczenia, zalecane jest wykonywanie kontrolnych badań krwi w odstępach dwutygodniowych. W razie zmniejszenia liczby granulocytów obojętnochłonnych poniżej 1,5 * 109/l lub płytek krwi poniżej 100 x 109/l stosowanie leku Ticlo należy przerwać.

Najczęściej zaburzenia krwiotworzenia oraz skłonność do krwawień związane są ze zbyt późnym rozpoznaniem wspomnianych powyżej zmian składu krwi, wynikającym z zaniechania badań kontrolnych krwi.

Zmniejszenie liczby leukocytów może zwiększyć skłonność do zakażeń.

W razie wystąpienia zaburzeń krzepnięcia (wydłużone lub inne niż zazwyczaj krwawienie, łatwość występowania siniaków, plamica, smolisty stolec) i (lub) wystąpienia objawów zakażenia (np. ból gardła, gorączka, naloty w gardle) należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Do nadmiernego zahamowania krzepnięcia dochodzi najczęściej u chorych przyjmujących jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych jednocześnie, zwłaszcza o lekach wymienionych powyżej.

W czasie leczenia lekiem Ticlo nie wolno, bez porozumienia z lekarzem, stosować leków przeciwgorączkowych i (lub) przeciwbólowych.

Jeżeli konieczne jest wykonanie zabiegu chirurgicznego (nawet niewielkiego, jak np. ekstrakcja zęba), należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku Ticlo. Jeżeli jest to możliwe, lek Ticlo należy odstawić, co najmniej na 10 dni przed planowanym zabiegiem.

W przypadku nagłej konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego u chorego leczonego lekiem Ticlo, w celu zmniejszenia ryzyka powikłań krwotocznych należy podać 0,5-1,0 mg/kg mc. metyloprednizolonu i.v. 0,2 do 0,4 pg/kg mc. desmopresyny lub przetoczyć koncentrat płytek krwi. Przed rozpoczęciem stosowania leku Ticlo, należy poinformować lekarza o przebytych w przeszłości lub istniejących obecnie chorobach wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek Ticlo

należy stosować ze szczególną ostrożnością (patrz rozdział "Stosowanie leku Ticlo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby”).

Lek Ticlo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. leki przeciwpłytkowe, doustne leki przeciwzakrzepowe, heparyny, pochodne salicylanów, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne). Jeżeli jednoczesne stosowanie wymienionych leków jest konieczne, należy regularnie kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Lek Ticlo zwalnia eliminację teofiliny. Jednoczesne stosowanie teofiliny i leku Ticlo może powodować wzrost stężenia teofiliny we krwi. U pacjentów leczonych lekiem Ticlo dawki teofiliny należy odpowiednio zmodyfikować.

Lek Ticlo może prowadzić do nieznacznego obniżenie stężenia digoksyny we krwi.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Ticlo z fenytoiną.

Jednoczesne stosowanie leków zobojętniających kwas żołądkowy prowadzi do obniżenia stężenia leku Ticlo we krwi. Jednoczesne stosowanie cymetydyny prowadzi do znaczącego podwyższenia stężenia leku Ticlo we krwi.

Lek Ticlo zwalnia eliminację cefalosporyn i powoduje zwiększenie ich stężenia we krwi. U pacjentów leczonych lekiem Ticlo dawki cefalosporyny należy odpowiednio zmodyfikować.

Stosowanie leku Ticlo z jedzeniem i piciem

Lek Ticlo należy przyjmować podczas posiłków.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Lek może być stosowany w ciąży jedynie na wyraźne zlecenie lekarza, w przypadkach, gdy w jego opinii korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących wydzielania leku Ticlo z mlekiem matki. Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ticlo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Ticlo u dzieci i młodzieży.

Stosowanie leku Ticlo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby lek należy stosować ze szczególną ostrożnością. W razie pojawienia się żółtego zabarwienia skóry lub białkówek, odbarwionego stolca lub ciemnego zabarwienia moczu w czasie leczenia lekiem Ticlo należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Lek Ticlo zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Ticlo stosuje się doustnie, zwykle 2 razy na dobę po jednej tabletce (2 razy na dobę po 250 mg tyklopidyny chlorowodorku). Lek należy przyjmować podczas posiłków.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ticlo jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Ticlo

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W oparciu o badania przeprowadzone na zwierzętach stwierdzono, że przedawkowanie leku powoduje ciężkie objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. W przypadku przedawkowania tyklopidyny zaleca się wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka i leczenie podtrzymujące. Należy monitorować czas krwawienia.

Pominięcie przyjęcia leku Ticlo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób); często (u mniej niż 1 na 10 osób); niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób); rzadko (u mniej niż 1 na 1 000 osób); bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Wskaźniki morfologii krwi były dokładnie monitorowane w dwóch dużych badaniach klinicznych przeprowadzonych u 2048 pacjentów z przemijającymi napadami niedokrwiennymi (TIA) i udarem mózgu leczonych tyklopidyną (wieloośrodkowe kontrolowane badania kliniczne CATS i TASS). Donoszono, że u 2,4% pacjentów wystąpiła neutropenia, w tym u 0,8% ciężka neutropenia (poniżej 450 leukocytów obojętnochłonnych w 1 mm3 krwi). W tych badaniach klinicznych, a zwłaszcza w badaniach po wprowadzeniu produktu leczniczego do lecznictwa większość przypadków ciężkiej neutropenii lub agranulocytozy (< 300 neutrofili/mm3) występowała w pierwszych trzech miesiącach leczenia tyklopidyną i nie towarzyszyły im objawy kliniczne (konieczność monitorowania wskaźników morfologii krwi). W takich przypadkach stwierdzono zahamowanie czynności szpiku.

Często: neutropenia, w tym ciężka neutropenia.

Niezbyt często: izolowana trombocytopenia < 80 000/mm3 oraz rzadkie przypadki trombocytopenii połączonej z niedokrwistością hemolityczną.

Rzadko: aplazja szpiku kostnego lub pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) (patrz punkt 2 - Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zaburzenia naczyniowe:

Częstość nieznana: podczas leczenia często mogą wystąpić powikłania krwotoczne, głównie siniaki lub wybroczyny, krwawienia z nosa. Donoszono o występowaniu krwawień śród- i pooperacyjnych (patrz punkt 2- Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: biegunka, nudności. Biegunka jest zwykle łagodna i przemijająca, występuje głównie podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zaburzenia żołądka i jelit zwykle przemijają po 1 do 2 tygodni leczenia bez konieczności przerywania terapii.

Bardzo rzadko: ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (włącznie z limfocytowym zapaleniem okrężnicy). Jeżeli te działania niepożądane są ciężkie i nie przemijają, leczenie tyklopidyną należy przerwać.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, zwłaszcza grudkowo-plamkowa lub o charakterze pokrzywki ze świądem. Zazwyczaj wysypka skórna występuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia, średnio po 11 dniach. W przypadku przerwania leczenia wysypka przemija w ciągu kilku dni. Reakcje skórne mogą być uogólnione.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne) podczas pierwszych miesięcy leczenia. Po przerwaniu leczenia rokowanie jest zazwyczaj pomyślne. Opisano jednak bardzo rzadkie przypadki zaburzeń mających skutek śmiertelny. Zaobserwowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo rzadko: reakcje immunologiczne o różnej postaci np.: reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek spowodowane nadwrażliwością, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia, izolowana gorączka.

Badania diagnostyczne

Często: w obydwu grupach pacjentów (otrzymujących tyklopidynę lub placebo) obserwowano zwiększenie (izolowane lub nie) aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferaz (dwukrotnie powyżej górnej granicy normy).

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, niewielkie zwiększenie stężenia bilirubiny. Podczas długotrwałego leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. Stężenie w surowicy krwi frakcji HDL, LDL, VLDL cholesterolu i triglicerydów może zwiększyć się o 8% do 10% w ciągu pierwszego miesiąca leczenia. Nie obserwowano dalszego zwiększenia stężenia lipidów we krwi w przypadku kontynuacji leczenia. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein, zwłaszcza HDL do LDL pozostaje niezmieniony. Dane z badań klinicznych wykazały, że działanie na lipidy we krwi nie zależy od wieku pacjenta, płci, jednoczesnego spożywania alkoholu lub występowania cukrzycy i nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ticlo

Substancją czynną leku jest 250 mg tyklopidyny chlorowodorku, co odpowiada 219,6 mg tyklopidyny. Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy. Składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171).

Jak wygląda lek Ticlo i co zawiera opakowanie

Tabletki Ticlo są pakowane w pudełko tekturowe zawierające po 20, 30 i 60 tabletek w blistrach po 10 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:

VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Tel.: + 48 22 696 99 20

Wytwórca:

Takeda Pharma Sp. z o. o. ul. Księstwa Łowickiego 12 99-420 Łyszkowice

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Ticlo

Charakterystyka Ticlo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ticlo 250 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 250 mg tyklopidyny chlorowodorku (Ticlopidini hydrochloridum), co odpowiada 219,6 mg tyklopidyny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Ticlo jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów w celu:

•    Zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u chorych po przebytym epizodzie niedokrwienia mózgu (udar niedokrwienny mózgu, przejściowe ataki niedokrwienne (TIA) w wywiadzie);

•    Zapobiegania ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania przestankowego;

•    Zapobiegania wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych hemodializom.

Ponieważ stosowanie tyklopidyny związane jest z ryzykiem wystąpienia ostrej neutropenii i (lub) agranulocytozy, tyklopidyna powinna być zarezerwowana dla pacjentów, u których nie można zastosować kwasu acetylosalicylowego ani blokerów receptora ADP, takich jak: klopidogrel, prasugrel, tikagrelor lub gdy wyżej wymienione są nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zwykle stosuje się, 2 razy na dobę 250 mg doustnie (2 razy na dobę jedną tabletkę).

Lek należy przyjmować podczas posiłków.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Ticlo u dzieci i młodzieży.

Produktu leczniczego Ticlo nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ponieważ tyklopidyna jest metabolizowana w wątrobie należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby i (lub) żółtaczki leczenie należy przerwać i zlecić wykonanie testów czynnościowych wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

• nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    skaza krwotoczna;

•    zaburzenia czynności układu krwiotwórczego;

• schorzenia przebiegające z wydłużonym czasem krwawienia;

•    przy uszkodzeniach narządowych ze skłonnością do krwawień;

•    leukopenia, neutropenia trombocytopenia, agranulocytoza w wywiadzie;

•    zmiany chorobowe ze skłonnością do krwawień np. w czynnej chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotoczne incydenty naczyniowo-mózgowe w ostrej fazie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Ticlo może spowodować ciężkie, zagrażające życiu hematologiczne działania niepożądane takie, jak: neutropenia lub agranulocytoza, zakrzepowa plamica małopłytkowa

1    niedokrwistość (patrz punkt 4.8). Te ciężkie działania niepożądane mogą być związane z:

-    nieodpowiednim monitorowaniem, późnym rozpoznaniem i nieodpowiednim postępowaniem terapeutycznym w przypadku wystąpienia działań niepożądanych,

-    równoczesnym podawaniem leków przeciwzakrzepowych lub przeciwpłytkowych, takich jak kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Jednak w przypadku założenia stentu metalowego tyklopidynę należy podawać w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (100 mg do 325 mg na dobę) przez około jeden miesiąc po implantacji. Zasadnicze znaczenie ma fakt, aby dokładnie przestrzegać zarejestrowanych wskazań do stosowania produktu leczniczego, środków ostrożności i przeciwwskazań do podawania tyklopidyny.

Monitorowanie wskaźników hematologicznych

Morfologia krwi z rozmazem (w tym oznaczenie liczby płytek) musi być wykonana na początku leczenia, a następnie powtarzana co dwa tygodnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia. Jeśli leczenie zostanie przerwane w ciągu pierwszych trzech miesięcy stosowania produktu, należy kontrolować liczbę granulocytów obojętnochłonnych i płytek krwi przez kolejne

2    tygodnie. W razie neutropenii (< 1500 neutrofilów/mm3) lub trombocytopenii

(<100 000 płytek/mm3), należy przerwać leczenie produktem Ticlo i kontrolować morfologię krwi do chwili powrotu do normy.

Monitorowanie kliniczne

Wszyscy pacjenci powinni być uważnie monitorowani ze względu na możliwe występowanie działań niepożądanych, szczególnie podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia.

Przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego należy opisać pacjentowi objawy mogące świadczyć o wystąpieniu neutropenii (gorączka, ból gardła, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej); trombocytopenii i (lub) zaburzeń hemostazy (wydłużone lub inne niż zazwyczaj krwawienie, łatwość występowania siniaków, plamica, smolisty stolec), zapalenia wątroby (pojawienie się żółtego zabarwienia skóry lub białkówek, odbarwionego stolca lub ciemnego zabarwienia moczu) w czasie leczenia tyklopidyną.

Należy poinformować pacjentów, że w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie produktu leczniczego i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

W zależności od stanu klinicznego pacjenta i wyników badań laboratoryjnych lekarz może podjąć decyzję o ponownym rozpoczęciu leczenia tyklopidyną.

Wystąpienie trombocytopenii, niedokrwistości hemolitycznej, objawów neurologicznych, zaburzeń czynności nerek i gorączki świadczy o możliwości rozwoju zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP). TTP może wystąpić nagle. Większość przypadków obserwowano podczas pierwszych 8 tygodni od rozpoczęcia leczenia.

W przypadku podejrzenia zakrzepowej plamicy małopłytkowej pacjent powinien być leczony przez specjalistów hematologów (z powodu ryzyka zgonu).

Zaobserwowano, że przeprowadzenie plazmaferezy poprawia rokowanie.

Hemostaza

Należy zachować szczególną ostrożność stosując tyklopidynę u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia.

Tyklopidyny nie należy podawać jednocześnie z heparynami, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i lekami przeciwpłytkowymi (patrz punkt 4.4 i punkt 4.5). Jednak w wyjątkowych przypadkach jednoczesnego stosowania tych leków konieczna jest kliniczna kontrola wskaźników laboratoryjnych i kliniczna kontrola pacjenta (patrz punkt 4.5).

U pacjentów poddawanych planowym zabiegom chirurgicznym należy przerwać stosowanie tyklopidyny co najmniej na 10 dni przed terminem zabiegu, o ile to tylko możliwe.

U pacjentów, którzy są poddawani zabiegom chirurgicznym ze wskazań nagłych, można zastosować trzy rodzaje postępowania pojedynczo lub w skojarzeniu, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia krwawienia i przedłużonego czasu krwawienia:

-    podanie 0,5 do 1 mg/kg mc. metyloprednizolonu dożylnie, które może być powtórzone;

-    zastosowanie desmopresyny w dawce 0,2 do 0,4 pg/kg mc.;

-    przetoczenie masy płytkowej.

Ponieważ tyklopidyna jest metabolizowana w wątrobie należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zapalenia wątroby i (lub) żółtaczki leczenie należy przerwać i zlecić wykonanie testów czynnościowych wątroby.

Do nadmiernego zahamowania krzepnięcia dochodzi najczęściej u pacjentów przyjmujących jednocześnie z tyklopidyną leki przeciwzakrzepowe, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Lekarz musi posiadać informacje o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta, jednocześnie z tyklopidyną, zwłaszcza o lekach wymienionych powyżej. Pacjenta należy poinformować, aby w czasie leczenia tyklopidyną nie stosował bez porozumienia z lekarzem leków przeciwgorączkowych i (lub) przeciwbólowych.

Długotrwałe podawanie tyklopidyny może powodować zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, aminotransferaz oraz podwyższenie w osoczu stężenia bilirubiny, cholesterolu oraz trójglicerydów.

Produkt Ticlo zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Skojarzenia produktów leczniczych powodujące zwiększone ryzyko krwotoku:

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Zwiększenie ryzyka krwotoku (nasilenie działania zapobiegającego agregacji płytek, nasilenie działania NLPZ na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, to należy dokładnie obserwować pacjenta.

Leki przeciwpłytkowe

Zwiększenie ryzyka krwotoku (nasilenie działania zapobiegającego agregacji płytek).

W przypadku jednoczesnego stosowania, należy dokładnie monitorować stan pacjenta.

Pochodne salicylanów (podobnie jak kwas acetylosalicylowy)

Zwiększenie ryzyka krwotoku (nasilenie działania zapobiegającego agregacji płytek; nasilenie działania pochodnych salicylanów na błonę śluzową żołądka i dwunastnicy). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, to należy dokładnie monitorować stan pacjenta.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Zwiększenie ryzyka krwotoku (skojarzenie działania przeciwzakrzepowego i działania zapobiegającego agregacji płytek). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, to należy dokładnie obserwować pacjenta i kontrolować czas protrombinowy (ang. INR).

Heparyny

Zwiększenie ryzyka krwotoku (skojarzenie działania przeciwzakrzepowego i działania zapobiegającego agregacji płytek). Jeżeli konieczne jest jednoczesne stosowanie tych leków, to należy dokładnie monitorować stan pacjenta i kontrolować czas kaolinowo-kefalinowy (ang. APTT).

Skojarzenia produktów leczniczych wymagające zachowania środków ostrożności:

Teofilina

Podczas jednoczasowego stosowania tyklopidyny i teofiliny dochodzi do zwiększenie stężenia teofiliny we krwi i wzrostu ryzyka wystąpienia przedawkowania (poprzez zwolnienie metabolizmu teofiliny). Pacjenta należy dokładnie obserwować i, jeżeli konieczne, oznaczyć stężenie teofiliny we krwi. Dawkowanie teofiliny należy dostosować podczas leczenia tyklopidyną i po jego zakończeniu.

Digoksyna

Jednoczesne stosowanie tyklopidyny i digoksyny może prowadzić do nieznacznego zmniejszenia (około 15%) stężenia digoksyny we krwi; nie powinno to wpływać na skuteczność terapeutyczną digoksyny.

Fenobarbital

U ochotników, długotrwałe podawanie fenobarbitalu nie wpływało na hamujące agregację płytek działanie tyklopidyny.

Fenytoina

W badaniach in vitro wykazano, że tyklopidyna nie wpływa na wiązanie się fenytoiny z białkami osocza. Jednakże, nie przeprowadzono badań in vivo dotyczących interakcji tyklopidyny i jej metabolitów na etapie wiązania z białkami osocza. Rzadko donoszono o zwiększonym stężeniu fenytoiny i jej działaniu toksycznym podczas jednoczesnego stosowania z tyklopidyną. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków. Może być pomocne oznaczenie stężenia fenytoiny we krwi.

Inne jednocześnie stosowane terapie:

W badaniach klinicznych podawano jednocześnie tyklopidynę z lekami p-adrenolitycznymi, antagonistami wapnia i lekami moczopędnymi - nie donoszono o występowaniu klinicznie znaczących interakcji. W badaniach in vitro wykazano, że tyklopidyna odwracalnie wiąże się z białkami osocza (98%) i nie wchodzi w interakcje z propranololem (lekiem silnie wiążącym się z białkami osocza) na etapie wiązania z białkami osocza.

Bardzo rzadko obserwowano zmniejszenie stężenia cyklosporyny we krwi. W przypadku jednoczesnego podawania z tyklopidyną, należy monitorować stężenie cyklosporyny we krwi.

Jednoczesne stosowanie leków zobojętniających kwas żołądkowy prowadzi do obniżenia stężenia tyklopidyny we krwi o ok. 18%. Jednoczesne stosowanie cymetydyny prowadzi do znaczącego podwyższenia stężenia tyklopidyny we krwi. Tyklopidyna spowalnia eliminację cefalosporyn i powoduje zwiększenie ich stężenia we krwi. U pacjentów leczonych tyklopidyną dawki cefalosporyny należy odpowiednio zmodyfikować.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tyklopidyny u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią. W badaniach na szczurach wykazano, że tyklopidyna przenika do mleka karmiących samic. Z wyjątkiem umotywowanych przypadków, gdzie zastosowanie tyklopidyny jest bezwzględnie wskazane, produktu leczniczego nie należy stosować u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych na temat wpływu produktu Ticlo na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Ticlo nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Częstość występowania określono w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1 000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

często

niezbyt często rzadko

neutropenia, w tym ciężka neutropenia izolowana trombocytopenia (< 80 000/mm3)

aplazja szpiku kostnego, pancytopenia, zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP), trombocytopenia połączona z niedokrwistością hemolityczną

Zaburzenia naczyniowe

częstość nieznana

siniaki, wybroczyny, krwawienia z nosa, krwawienia śród- i pooperacyjne.

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często bardzo rzadko

biegunka, nudności

ciężka biegunka z zapaleniem okrężnicy (w tym limfocytowym)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

bardzo rzadko

wysypka

rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

rzadko

częstość nieznana

zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne) piorunujące zapalenie wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo rzadko

reakcje alergiczne, anafilaksja, obrzęk Quinckego, zapalenie stawów, zapalenie naczyń, toczeń, zaburzenia czynności nerek spowodowane nadwrażliwością, alergiczne zmiany w płucach, eozynofilia, izolowana gorączka.

Badania diagnostyczne

często

częstość nieznana

zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności aminotransferaz*

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie stężenia cholesterolu, zwiększenie stężenia triglicerydów

* zwiększenie (izolowane lu

nie) obserwowane w badaniu w obydwu grupach pacjentów

(otrzymujących tyklopidynę lub placebo) obserwowano zwiększenie (izolowane lub nie) Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

W dwóch dużych badaniach klinicznych z udziałem 2048 pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego leczonych tyklopidyną, częstość neutropenii wynosiła 2,4%, w tym 0,8% przypadków ciężkiej neutropenii (< 450 neutrofilów/mm3). Zgon wystąpił w około 0,02% przypadków. Większość zmian hematologicznych występowała w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia i nie zawsze towarzyszyły im objawy kliniczne (stąd potrzeba rutynowej kontroli morfologii krwi, patrz punkt 4.4).W takich przypadkach stwierdzono zahamowanie czynności szpiku.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Biegunka jest zwykle łagodna i przemijająca, występuje głównie podczas pierwszych trzech miesięcy leczenia. Zaburzenia żołądka i jelit zwykle przemijają po 1 do 2 tygodni leczenia bez konieczności przerywania terapii. Jeżeli te działania niepożądane są ciężkie i nie przemijają leczenie tyklopidyną należy przerwać.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wysypka skórna, zwłaszcza grudkowo-plamkowa lub o charakterze pokrzywki ze świądem, występuje zazwyczaj w ciągu pierwszych trzech miesięcy leczenia, średnio po 11 dniach.

W przypadku przerwania leczenia wysypka przemija w ciągu kilku dni. Reakcje skórne mogą być uogólnione.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Zapalenie wątroby (cytolityczne i cholestatyczne) występuje podczas pierwszych miesięcy leczenia. Po przerwaniu leczenia rokowanie jest zazwyczaj pomyślne. Opisano jednak bardzo rzadkie przypadki zaburzeń mających skutek śmiertelny.

Badania diagnostyczne:

Podczas długotrwałego leczenia tyklopidyną może wystąpić zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi. Stężenie w surowicy krwi frakcji HDL, LDL, VLDL cholesterolu i triglicerydów może zwiększyć się o 8% do 10% po jednym do czterech miesięcy leczenia. W przypadku kontynuacji leczenia nie obserwowano dalszego zwiększenia stężenia lipidów we krwi. Stosunek poszczególnych frakcji lipoprotein, zwłaszcza HDL do LDL, pozostawał niezmieniony. Dane z badań klinicznych wykazały, że działanie na lipidy we krwi nie zależy od wieku pacjenta, płci, jednoczesnego spożywania alkoholu lub występowania cukrzycy i nie ma wpływu na ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W oparciu o badania przeprowadzone na zwierzętach stwierdzono, że przedawkowanie produktu leczniczego powoduje ciężkie objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego.

W przypadku przedawkowania tyklopidyny zaleca się wywoływanie wymiotów, płukanie żołądka i leczenie podtrzymujące. Należy monitorować czas krwawienia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory agregacji płytek (z wyłączeniem heparyny), kod ATC: B 01 AC 05

Tyklopidyna jest związkiem hamującym agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia. Powoduje obniżenie lepkości krwi i wydłużenie czasu krwawienia. Zapobiega w ten sposób tworzeniu się zakrzepów krwi w naczyniach krwionośnych.

Działanie tyklopidyny występuje tylko in vivo (nie występuje in vitro). Nie ma dowodów na obecność aktywnych, krążących we krwi, metabolitów tyklopidyny.

Tyklopidyna działa na agregację płytek krwi poprzez hamowanie zależnego od ADP wiązania fibrynogenu z błoną komórkową płytki. Nie powoduje hamowania cyklooksygenazy (jak w przypadku kwasu acetylosalicylowego), dlatego tyklopidyna nie wywołuje działań niepożądanych, wynikających ze zmniejszenia stężenia prostaglandyn (nadżerki i owrzodzenia błony śluzowej żołądka). Wydaje się, że C-AMP płytki nie ma wpływu na mechanizm działania tyklopidyny.

Czas krwawienia po tyklopidynie (mierzono metodą Ivy tj. przy utrzymywanym w założonym na ramię mankiecie sfigmomanometru ciśnieniu 40 mm Hg) jest wydłużony ponad 2 razy w stosunku do wartości wyjściowej. Wydłużenie czasu krwawienia (bez mankietu) jest słabiej wyrażone.

Po zakończeniu leczenia czas krwawienia i inne parametry czynności płytek krwi normalizują się zwykle w ciągu tygodnia

Działanie antyagregacyjne występuje po około 2 dniach stosowania leku w dawce dobowej 2 razy 250 mg. Maksymalne działanie występuje po 5-8 dniach stosowania w wymienionej dawce i utrzymuje się przez około 72 godziny po odstawieniu leku. Wpływ na czynność płytek nie jest skorelowany ze stężeniami w osoczu.

W dawkach terapeutycznych tyklopidyna hamuje indukowaną ADP (2,5 pmola/l) agregację płytek w 50 do 70%.

Mniejsze dawki tyklopidyny powodują mniejsze hamowanie agregacji płytek.

W randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniu przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych (TASS) z użyciem tyklopidyny w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym (w dawce 1300 mg/dobę) więcej niż 3000 pacjentów z incydentami niedokrwiennymi w obrębie mózgu, zarówno przemijającymi i niewielkimi udarami, otrzymywało leczenie tyklopidyną średnio przez 3 lata.

Podczas stosowania tyklopidyny przez cały czas trwania badania, obserwowano znaczące zmniejszenie:

-    liczby niepowodujących zgonu incydentów niedokrwiennych mózgu i (lub) zgonów liczonych we wszystkich przypadkach;

-    liczby powodujących zgon i niepowodujących zgonu incydentów niedokrwiennych mózgu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Tyklopidyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Pokarm ułatwia wchłanianie tyklopidyny.

Po podaniu doustnym leku maksymalne stężenie w surowicy występuje po około 2 godzinach. Dystrybucja

Tyklopidyna wiąże się z białkami osocza w 98%, głównie z albuminami i lipoproteinami. Metabolizm

Tyklopidyna jest szybko i prawie całkowicie metabolizowana, głównie w wątrobie.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby stężenia tyklopidyny w surowicy ulegają zwiększeniu.

Stężenie w stanie stacjonarnym produktu leczniczego jest osiągane po 7 do 10 dniach leczenia podczas podawania 250 mg tyklopidyny dwa razy na dobę. Średni okres półtrwania w stanie stacjonarnym wynosi od 30 do 50 godzin. Nie obserwowano całkowitej korelacji pomiędzy hamowaniem agregacji płytek krwi ze stężeniem produktu leczniczego w surowicy.

Eliminacja.

Tykolpidyna jest metabolizowana wątrobie, wydalana w 50-60% z moczem i w 23-30% z kałem.

Farmakokinetyka tyklopidyny podlega modyfikacji u pacjentów w podeszłym wieku; farmakologiczne i terapeutyczne działanie tyklopidyny w dawce 500 mg na dobę nie zależy od wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, kwas stearynowy. Składniki otoczki: hydroksypropylometyloceluloza, makrogol 6000, dwutlenek tytanu (E 171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC zawierające po 10 tabletek, umieszczone w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 20, 30 lub 60 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

VEDIM Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4505

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29 października 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 20 marca 2014.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Ticlo