+ iMeds.pl

Tilaprox (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Tilaprox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tilaprox, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór Latanoprostum + Timololum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tilaprox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tilaprox

3.    Jak stosować lek Tilaprox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tilaprox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tilaprox i w jakim celu się go stosuje

Tilaprox jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz gałki ocznej).

Tilaprox jest lekiem złożonym, zawierającym dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymololu maleinian (beta-adrenolityk).

Wewnątrz oka wytwarzany jest płyn, nazywany cieczą wodnistą. Następnie ten płyn jest odprowadzany do krwioobiegu, co wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Jeśli odpływ jest utrudniony, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej zwiększa się.

Poza innymi działaniami, beta-adrenolityki zmniejszają ciśnienie wewnątrz gałki ocznej poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej. Prostaglandyny ułatwiają odpływ cieczy wodnistej.

Tilaprox stosowany jest:

-    w celu zmniej szenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania (uszkodzenie nerwu wzrokowego, spowodowane zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym)

-    w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej u pacjentów, u których reakcja na beta-adrenolityki lub pochodne prostaglandyny, stosowane jako jedyny lek, jest niewystarczająca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tilaprox Kiedy nie stosować leku Tilaprox

-    jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia układu oddechowego, takie jak astma, ciężkie, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli (ciężka choroba płuc, która może powodować wystąpienie świszczącego oddechu, trudności w oddychaniu i (lub) długotrwałego kaszlu).

-    jeśli u pacjenta występują niektóre zaburzenia serca np. wolna czynność serca (bradykardia zatokowa, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia), osłabienie serca (jawna niewydolność serca) lub ostra lub przewlekła niewydolność serca (wstrząs kardiogenny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tilaprox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości:

-    choroba wieńcowa (objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność lub dławienie), niewydolność serca, niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    zaburzenia czynności serca, takie jak wolna czynność serca

-    problemy z oddychaniem, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc

-    choroba wynikająca z zaburzeń krążenia krwi (np. choroba Raynauda lub zespół Raynauda)

-    cukrzyca, ponieważ tymolol może maskować podmiotowe i przedmiotowe objawy niskiego stężenia glukozy we krwi

-    nadczynność tarczycy, ponieważ tymolol może maskować jej objawy podmiotowe i przedmiotowe

-    jakakolwiek operacja oka (w tym operacja zaćmy) problemy z oczami (takie, jak ból oka, podrażnienie lub zapalenie oka lub niewyraźne widzenie)

-    zespół suchego oka

-    dławica piersiowa (szczególnie rodzaj, zwany dławicą Prinzmetala)

-    ciężkie reakcje alergiczne, które zazwyczaj wymagają leczenia szpitalnego.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tilaprox należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    u pacjenta występowało lub obecnie występuje wirusowe zakażenie oka wywołane przez wirus opryszczki.

-    pacjent nosi soczewki kontaktowe. Lek Tilaprox może być stosowany, należy jednak przestrzegać zaleceń dla osób noszących soczewki kontaktowe, podanych w punkcie „Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek”.

Przed planowaną operacją należy powiedzieć lekarzowi, że pacjent stosuje Tilaprox, ponieważ latanoprost i tymolol mogą zmieniać działanie niektórych leków stosowanych w czasie znieczulenia.

Tilaprox a inne leki

Tilaprox może wpływać na działanie innych leków stosowanych przez pacjenta, w tym inne krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry, lub leki te mogą zaburzać działanie leku Tilaprox. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent stosuje lub planuje stosować leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, leki nasercowe lub stosowane w leczeniu cukrzycy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie i mogą wystąpić interakcje. Pacjent powinien o tym pamiętać, jeśli przyjmuje lub stosuje następujące leki:

>    Leki blokujące kanały wapniowe (stosowane np. w leczeniu choroby niedokrwiennej serca lub wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Guanetydynę (stosowana w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Beta-adrenolityki (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi)

Leki przeciwarytmiczne (leki przywracające prawidłowy rytm serca)

Glikozydy naparstnicy (stosowane w leczeniu niewydolności serca)

Parasympatykomimetyki (stosowane np. w leczeniu jaskry).

Stosowanie leku Tilaprox z wymienionymi powyżej lekami może powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i (lub) zwolnienie czynności serca.

>    Leki działające w ten sam sposób, jak Tilaprox

Wpływ innych leków o podobnym działaniu, jak Tilaprox może być nasilony, jeśli stosowane są one w tym samym czasie, co Tilaprox. Z tego względu nie zaleca się jednoczesnego podawania do oka dwóch beta-adrenolityków lub dwóch pochodnych prostaglandyn.

>    Klonidynę

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie z lekiem Tilaprox substancję czynną, klonidynę, w celu zmniej szenia ciśnienia wewnątrz gałki ocznej i nagle przerwie stosowanie klonidyny, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej może się zwiększyć. Jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie beta-adrenolityki w celu zmniejszenia ciśnienia tętniczego, może się ono dodatkowo zwiększyć na skutek przeciwnego działania obu leków.

>    Chinidynę (stosowaną w leczeniu chorób serca i niektórych rodzajów malarii)

>    Leki przeciwdepresyjne: fluoksetynę i paroksetynę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Tilaprox u dzieci i młodzieży.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lek Tilaprox jest odpowiedni także do leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Nie należy stosować leku Tilaprox podczas ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Tilaprox, jeśli pacjentka karmi piersią. Tilaprox może przenikać do mleka matki.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu kropli do oczu może wystąpić przemijające zaburzenie widzenia. Jeśli u pacjenta wystąpi niewyraźne widzenie - szczególnie bezpośrednio po zakropleniu leku Tilaprox - nie należy:

-    prowadzić pojazdów

-    obsługiwać żadnych urządzeń ani maszyn.

Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek.

Lek Tilaprox zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Benzalkoniowy chlorek zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Tilaprox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zalecił inaczej, zalecana dawka leku Tilaprox to:

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: 1 kropla do każdego chorego oka raz na dobę.

Jeżeli pacjent stosuje dodatkowo inne krople do oczu razem z lekiem Tilaprox, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ich podaniem.

Sposób stosowania:

1.    Należy umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Odkręcić ochronną zakrętkę zewnętrzną z butelki.

3.    Ostrożnie odciągnąć czubkiem palca dolną powiekę chorego oka w dół.

4.    Trzymać górną część kroplomierza blisko oka, nie dotykając oka. Delikatnie nacisnąć butelkę, tak, aby do oka wpadła jedna kropla. Należy upewnić się, że nie naciska się butelki zbyt mocno, tak aby do oka nie dostała się więcej niż jedna kropla.

5.    Następnie puścić dolną powiekę.

6.    Po zastosowaniu leku Tilaprox uciskać palcem kącik oka w pobliżu nosa przez 2 minuty. Pomoże to zapobiec wchłonięciu latanoprostu i tymololu do organizmu. W celu zakroplenia do drugiego oka, jeśli tak przepisał lekarz, należy powtórzyć wszystkie czynności. Jeśli kropla nie wpadła do oka, należy zakroplić drugą kroplę.

7.    Zamknąć butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tilaprox

Po podaniu do oka zbyt dużej liczby kropli może wystąpić podrażnienie i zaczerwienienie oka.

W razie przypadkowego połknięcia leku przez pacjenta lub kogoś z jego otoczenia lub zastosowania kropli częściej, niż zalecono, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy mieć przy sobie opakowanie leku, tak aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji na temat leku.

Lekarz zadecyduje, co należy zrobić w takiej sytuacji.

Pominięcie zastosowania leku Tilaprox

Jeśli pacjent zapomniał zastosować krople, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przekraczać zalecanej dawki jednej kropli raz na dobę do chorego oka.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tilaprox

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Tilaprox bez wcześniejszego porozumienia się z lekarzem.

Jeśli pacjent nie stosuje leku regularnie lub często zapomina o jego stosowaniu, wynik leczenia może być niepewny.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie wewnątrz gałki ocznej) może powodować uszkodzenie nerwu wzrokowego i pogorszenie widzenia. Może wystąpić ślepota. Zazwyczaj, pacjent nie zauważy żadnych obajwów zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Choroba może być potwierdzona wyłącznie na podstawie badania przeprowadzonego przez lekarza okulistę. Jeśli pacjent ma zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe, konieczne jest regularne badanie oka, połączone z pomiarem ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciśnienie w oku należy mierzyć przynajmniej raz na trzy miesiące. Badanie pola widzenia oraz badanie nerwu wzrokowego należy wykonywać co najmniej raz w roku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione poniżej objawy są znanymi działaniami niepożądanymi występującymi po zastosowaniu kropli do oczu, zawierających substancje czynne latanoprost i tymolol. Najważniejszym, możliwym działaniem niepożądanym jest stopniowa, trwała zmiana koloru oczu. Krople zawierające substancje czynne, latanoprost i tymolol, mogą również powodować poważne zmiany czynności serca. Jeżeli pacjent zauważy zmiany rytmu serca lub czynności serca, powinien skontaktować się z lekarzem i poinformować go o stosowaniu leku Tilaprox.

Zazwyczaj pacjent może nadal stosować krople, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane.

Jeśli pacjent ma obawy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Tilaprox bez porozumienia z lekarzem.

Możliwe działania niepożądane wymieniono poniżej zgodnie z częstością ich występowania.

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób)

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 osób)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Bardzo często

•    Stopniowa zmiana koloru oczu, wynikająca ze zwiększenia ilości brązowego barwnika w kolorowej części oka, zwanej tęczówką. Zmianę tą można zaobserwować częściej u osób o oczach mieszanego koloru (np. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych lub zielono-brązowych), niż u osób o oczach jednego koloru (niebieskich, szarych, zielonych lub brązowych). Zmiany koloru oczu mogą rozwijać się w ciągu wielu lat. Zmiana koloru może być trwała i bardziej zauważalna, jeśli pacjent stosuje lek Tilaprox tylko do jednego oka. Wydaje się, że zmiana koloru oczu nie jest związana z występowaniem żadnych problemów. Zmiana koloru oczu nie postępuje po przerwaniu leczenia lekiem Tilaprox.

Często

•    Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, uczucie „piasku pod powieką”, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku), ból oka.

Niezbyt często

•    Ból głowy.

•    Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub uszkodzenie powierzchni oka.

•    Wysypka skórna lub świąd.

Inne działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

•    Wystąpienie wirusowego zakażenia oka wywołanego przez wirus opryszczki (HSV).

Zaburzenia układu immunologicznego:

•    Objawy reakcji alergicznej (obrzęk i zaczerwienienie skóry oraz wysypka).

Zaburzenia psychiczne:

•    Depresja, utrata pamięci, zmniejszenie popędu płciowego, bezsenność, koszmary senne. Zaburzenia układu nerwowego:

•    Zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie skóry, zmiany przepływu krwi do mózgu, nasilenie się objawów miastenii (jeśli ta choroba występuje u pacjenta), nagłe zasłabnięcie lub uczucie zbliżającego się zasłabnięcia (omdlenia).

Zaburzenia oka:

•    Zmiany dotyczące rzęs i drobnych włosów wokół oka (zwiększenie liczby, wydłużenie, pogrubienie i ściemnienie), zmiany kierunku wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (zapalenie tęczówki/ zapalenie błony naczyniowej oka), obrzęk tylnej części oka (obrzęk plamki żółtej), zapalenie lub podrażnienie powierzchni oka (zapalenie rogówki), suchość oczu, zmiany/zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, opadanie górnej powieki i uszkodzenie tylnej warstwy oka (stan, zwany odwarstwieniem siatkówki oka, obserwowany jedynie, gdy lek stosowany jest po niektórych rodzajach operacji oka), torbiele wypełnione płynem w kolorowej części oka (torbiele tęczówki).

Zaburzenia ucha:

•    Gwizdanie/ dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Zaburzenia serca:

•    Nasilenie dławicy piersiowej, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, zwolnienie czynności serca, niewydolność serca (zatrzymanie akcji serca, blok serca lub zastoinowa niewydolność serca).

Zaburzenia naczyniowe:

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, odbarwienie/ uczucie chłodu w palcach rąk i stóp (objaw Raynauda), chłodne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

•    Astma oskrzelowa, nasilenie astmy, skrócenie oddechu, nagłe trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

•    Nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

•    Ściemnienie skóry wokół oczu, utrata włosów (łysienie), świąd skóry lub nasilenie świądu skóry.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

•    Ból stawów, ból mięśni.

Zaburzenia ogólne:

•    Ból w klatce piersiowej, zmęczenie, obrzęki.

Tymolol, podobnie jak inne leki stosowane do oczu, wchłania się do krwi. Może to spowodować

podobne działania niepożądane, jak po dożylnym lub doustnym zastosowaniu beta-adrenolityków.

Działania niepożądane po miejscowym podaniu leków do oka występują rzadziej, niż po podaniu

doustnym lub w iniekcji. Wymienione poniżej działania niepożądane obejmują reakcje odnotowane po

zastosowaniu beta-adrenolityków w leczeniu chorób oczu:

•    Uogólnione reakcje alergiczne, w tym obrzęki podskórne, które mogą występować m.in. na twarzy i kończynach oraz powodować niedrożność dróg oddechowych i trudności w przełykaniu lub oddychaniu. Pokrzywka lub swędząca wysypka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, ciężkie, zagrażające życiu reakcje alergiczne.

•    Niskie stężenie glukozy we krwi.

•    Trudności w zasypianiu (bezsenność), depresja, koszmary senne, utrata pamięci.

•    Omdlenie, udar, zmniejszenie dopływu krwi do mózgu, zaostrzenie objawów podmiotowych i przedmiotowych miastenii (zaburzenia mięśniowe), zawroty głowy, nietypowe wrażenia czuciowe takie jak drętwienie i mrowienie, ból głowy.

•    Podmiotowe i przedmiotowe objawy podrażnienia oka (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i występujące po zabiegu filtracji odwarstwienie warstwy poniżej siatkówki, w której znajdują się naczynia krwionośne, co może spowodować zaburzenia widzenia, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki (uszkodzenie przedniej warstwy gałki ocznej), opadanie górnej powieki (powodujące przymknięcie oka do połowy), podwójne widzenie.

•    Wolna czynność serca, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki (wskutek gromadzenia się płynów), zmiany rytmu lub szybkości uderzeń serca, zastoinowa niewydolność serca (choroba serca przebiegająca z zadyszką i obrzękami stóp i nóg wskutek gromadzenia się płynów), zaburzenia rytmu serca, zawał serca, niewydolność serca.

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp.

•    Zwężenie dróg oddechowych w płucach (głównie u pacjentów z wcześniejszą chorobą), trudności w oddychaniu, kaszel.

•    Zaburzenia smaku, nudności, niestrawność, biegunka, uczucie suchości w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty.

•    Wypadanie włosów, wysypka skórna o biało-srebrzystym zabarwieniu (podobna do łuszczycowej) lub nasilenie objawów łuszczycy, wysypka skórna.

•    Ból mięśni, który nie jest wywołany ćwiczeniami fizycznymi.

•    Zaburzenia seksualne, zmniejszenie libido.

•    Osłabienie mięśni, zmęczenie.

W bardzo rzadkich przypadkach, u niektórych pacjentów z ciężkim uszkodzeniem przezroczystej warstwy w przedniej części oka (rogówki) występowały mętne plamy na rogówce z powodu odkładania się na niej wapnia w trakcie leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tilaprox

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących przechowywania:

Nieotwarta butelka: przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po pierwszym otwarciu butelki: nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po otwarciu butelki należy ją usunąć po 4 tygodniach, nawet jeśli pozostał w niej niezużyty lek.

W przeciwnym razie istnieje ryzyko zakażenia oka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tilaprox

-    Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian. l ml kropli zawiera 50

mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu.

-    Pozostałe składniki to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan

dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek do ustalenia pH i kwas solny do ustalenia pH.

Jak wygląda lek Tilaprox i co zawiera opakowanie

Lek Tilaprox to przejrzysty, bezbarwny roztwór, pakowany w przezroczystą butelkę z kroplomierzem, zabezpieczonym nakrętką.

Lek Tilaprox dostępny jest w następujących opakowaniach:

1 butelka z kroplomierzem, zawierająca 2,5 ml kropli do oczu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca:

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11/2014

8

Tilaprox

Charakterystyka Tilaprox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tilaprox, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co opowiada 5 mg tymololu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór jest przejrzystym, bezbarwnym płynem. pH 5,5-6,5; osmolalność 270-330 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego (ang. IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki beta-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku):

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Dzieci i młodzież:

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Tilaprox u dzieci i młodzieży nie zostały jeszcze ustalone.

Sposób podawania:

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe produkty lecznicze okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Ucisk w okolicy przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejszają wchłanianie ogólne. Może to spowodować zmniejszenie występowania uogólnionych działań niepożądanych i nasilenie działania miejscowego.

4.3    Przeciwwskazania

Tilaprox, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:

•    chorobami przebiegającymi z nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

•    bradykardią zatokową, chorobą węzła zatokowego, blokiem węzłowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia, który nie jest kontrolowany stymulatorem. Jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

•    nadwrażliwością na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy Tilaprox ulega absorpcji ogólnoustrojowej. Z uwagi na beta-adrenergiczne działanie tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, płuc i inne działania niepożądane występujące podczas ogólnego stosowania produktów beta-adrenolitycznych. Uogólnione działania niepożądane po miejscowym zastosowaniu do oka występują rzadziej niż po podaniu ogólnym. Aby zmniejszyć wchłanianie ogólne, patrz punkt 4.2.

Zaburzenia serca

U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) oraz niedociśnieniem tętniczym terapię lekami beta-adrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

U pacjentów z blokiem serca I stopnia beta-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności, ze względu na ich niekorzystny wpływ na czas przewodzenia.

Po podaniu tymololu raportowano o występowaniu reakcji ze strony serca i rzadko zgonów, związanych z niewydolnością serca.

Zaburzenia naczyń

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężka postać choroby Raynauda lub zespół Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego

Po podaniu niektórych beta-adrenolityków stosowanych w okulistyce obserwowano reakcje ze strony układu oddechowego, włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą.

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc latanoprost + tymolol należy stosować z ostrożnością i jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści przewyższają ryzyko.

Hipoglikemia i cukrzyca

Beta-adrenolityki należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z niestabilną cukrzycą, bowiem leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii. Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Produkty okulistyczne zawierające beta-adrenolityki mogą powodować suchość oka. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z chorobami rogówki.

Stosowanie innych leków beta-adrenolitycznych

Jednoczesne podawanie tymololu z innym lekiem beta-adrenolitycznym o działaniu ogólnym może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Reakcja pacjentów powinna być uważnie monitorowana. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Reakcje anafilaktyczne

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą być bardziej wrażliwi na ponowny kontakt z tymi alergenami i wykazywać brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Znieczulenie przed zabiegiem chirurgicznym

Produkty okulistyczne zawierające beta-adrenolityki mogą znosić ogólnoustrojowe działanie beta-agonistów, np. adrenaliny. Należy poinformować anestezjologa, jeśli pacjent stosuje tymolol.

Skojarzone leczenie

Tymolol może wchodzić w interakcje z innymi produktami leczniczymi, patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo podawanych beta-adrenolityków lub dwóch miejscowo podawanych produktów leczniczych zawierających prostaglandyny.

Wpływ na oko:

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko/szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki w większości przypadków przebiega powoli i często może być niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w obrębie siateczki beleczkowania w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki i stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskulamej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zatem zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Latanoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów z opryszczkowym zapaleniem rogówki w wywiadzie. Nie zaleca się jego stosowania w przypadku czynnego zapalenia rogówki wywołanego przez wirus opryszczki oraz u pacjentów z przebytym nawracającym opryszczkowym zapaleniem rogówki, związanym ze stosowaniem analogów prostaglandyn.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki żółtej, włącznie z torbielowatym obrzękiem plamki. Zdarzenia te występowały głównie u pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki. U pacjentów takich latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu Tilaprox zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Tilaprox często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed zastosowaniem produktu leczniczego Tilaprox soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji latanoprostu + tymololu z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Podczas jednoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających beta-adrenolityki z doustnymi lekami blokującymi kanał wapniowy, beta-adrenolitykami, lekami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaron), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami lub guanetydyną może dochodzić do addytywnego działania co powoduje wystąpienie niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii.

Podczas jednoczesnego leczenia inhibitorami CYP 2D6 (np. chinidyną, fluoksetyną, paroksetyną) i tymololem, zgłaszano występowanie nasilonej ogólnoustrojowej blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. zwolnienie częstości akcji serca, depresja).

Podawany jednocześnie z innym doustnym produktem beta-adrenolitycznym, produkt leczniczy Tilaprox może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków.

Notowano sporadycznie przypadki rozszerzenia źrenicy podczas jednoczesnego stosowania beta-adrenolityków i adrenaliny (epinefryny).

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Latanoprost:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tymololu podczas ciąży, chyba, że jest to wyraźnie konieczne. Aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

W badaniach epidemiologicznych nie odnotowano powstawania wad rozwojowych po doustnym podawaniu beta-adrenolityków, natomiast stwierdzono zwiększone ryzyko opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego. Ponadto u noworodków, których matki do czasu porodu stosowały beta-adrenolityki, odnotowano występowanie przedmiotowych i podmiotowych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych (np. bradykardia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddechowe i hipoglikemia). Jeśli latanoprost + tymolol jest stosowany aż do porodu, należy szczególnie uważnie obserwować noworodka w pierwszych dniach życia.

Z tego względu latanoprostu + tymololu nie należy stosować u kobiet w ciąży (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Leki beta-adrenolityczne przenikają do mleka matki. Nie jest jednak prawdopodobne, aby po podaniu tymololu w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu, jego stężenie w mleku było na tyle duże, aby spowodować wystąpienie klinicznych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych u noworodka. Aby zmniejszyć wchłanianie ogólnoustrojowe, patrz punkt 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki.

Dlatego też latanoprostu + tymololu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W otwartych pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku.

W przypadku tymololu najbardziej ciężkie działania niepożądane są z reguły ogólnoustrojowe, w tym bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Tymolol, podobnie jak inne stosowane miejscowo produkty okulistyczne, jest wchłaniany do krążenia ogólnego. Może to spowodować wystąpienie działań niepożądanych obserwowanych po podaniu ogólnie działających leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. Uogólnione działania niepożądane po miejscowym zastosowaniu do oka występują rzadziej niż po podaniu ogólnym. Wymienione działania niepożądane obejmują reakcje występujące podczas stosowania produktów okulistycznych zawierających leki z grupy beta-adrenolityków.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania:

bardzo często (>1/10),

często (>1/100 do <1/10),

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100),

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000),

bardzo rzadko (<1/10 000).

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych, pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Opryszczkowe zapalenie rogówki.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka i torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

Pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból klatce piersiowej.

Dla tymololu są to:

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Bezsenność, depresja, koszmary nocne, utrata pamięci.

Zaburzenia układu nerwowego:

Omdlenie, udar mózgowo-naczyniowy, niedokrwienie mózgu, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, zawroty głowy, parestezje, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. pieczenie, kłucie, świąd, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, niewyraźne widzenie i odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, nadżerka rogówki, opadanie powiek, podwójne widzenie.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szum w uszach.

Zaburzenia serca:

Bradykardia, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, obrzęki, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, blok przedsionkowo-komorowy, zatrzymanie czynności serca, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenia smaku, nudności, zaburzenia trawienia, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wypadanie włosów, łuszczyca, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zaburzenia seksualne, zmniejszone libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie/uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko odnotowano przypadki zwapnienia rogówki w związku ze stosowaniem kropli do oczu zawierających fosforany u pacjentów ze znacznie uszkodzoną rogówką.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeśli wystąpią takie objawy należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne - tymolol, preparaty złożone, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Tilaprox zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne beta-1 oraz beta-2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące nadmierną syntezę cyklicznego AMP wywołanej przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach określających dawkę optymalną, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6-miesięcznym leczeniu latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost z tymololem obniżające IOP zanotowano w trwającej 6-miesięcy, otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że produkt leczniczy podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie produktu leczniczego należy wziąć pod uwagę styl życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym podawaniu osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek jest dobrze wchłaniany przez rogówkę i cała jego ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przejścia przez rogówkę. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Latanoprost/Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 do 4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych miejscowo preparatem złożonym lub roztworami latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu objawiające się większą częstością późnej resorpcji i aborcji zarodka i poronień oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek

Sodu diwodorofosforan dwuwodny

Disodu fosforan dwunastowodny

Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

Kwas solny (1M) (do dostosowania pH)

Woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost/tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich leków z produktem leczniczym zawierającym latanoprost/tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu butelki: 28 dni - nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2°C do 8°C).

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste butelki z LDPE z przezroczystym kroplomierzem z LDPE i białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19739

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.02.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/2014

11

Tilaprox