+ iMeds.pl

Timlatan (50 mcg + 5 mg)/mlUlotka Timlatan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Timlatan, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Latanoprostum + Timololum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielegniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Timlatan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Timlatan

3.    Jak stosować Timlatan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Timlatan

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest TIMLATAN i w jakim celu się go stosuje

Timlatan jest lekiem stosowanym w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego (ciśnienia wewnątrz oka).

Timlatan jest lekiem złożonym zawierającym dwie substancje czynne: latanoprost (pochodna prostaglandyny) i tymololu maleinian (lek beta-adrenolityczny).

Wewnątrz oka produkowany jest płyn zwany cieczą wodnistą. Płyn ten przesącza się następnie do krwioobiegu, co pozwala na utrzymanie w oku odpowiedniego ciśnienia. Jeżeli odpływ płynu jest utrudniony, rośnie ciśnienie w oku.

Leki beta-adrenolityczne, poza innymi działaniami, zmniejszają ciśnienie wewnątrz oka przez zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej. Prostaglandyny poprawiają odpływ cieczy wodnistej.

Timlatan stosowany jest:

•    w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz oka u pacjentów z jaskrą otwartego kąta (uszkodzenie nerwu wzrokowego spowodowane wysokim ciśnieniem wewnątrz oka),

•    w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrz oka u pacjentów, u których działanie samych leków beta-adrenolitycznych jest niewystarczające.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TIMLATAN Kiedy me stosować leku Timlatan:

• jeśli pacjent ma uczulenie na latanoprost lub tymolol, beta-adrenolityki lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały w przeszłości problemy dróg oddechowych, takie jak astma oskrzelowa, ciężka przewlekła obrutacyjne zapalenie płuc (ciężka choroba płuc powodująca świszczący oddech, problemy w oddychaniu i (lub) długo utrzymujący się kaszel),

•    jeśli u pacjenta występują niektóre zaburzenia serca, np. wolny rytm serca (rzadkoskurcz zatokowy, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia), osłabienie serca (jawna niewydolność serca) lub ostra lub przewlekła niewydolność serca (wstrząs kardiogenny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Timlatan należy zwrócić się do lekarza jeśli u pacjenta występuje obecnie lub w przeszłości:

-    choroba serca - objawy mogą obejmować ból lub ucisk w klatce piersiowej, zadyszka lub uczucie duszenia się, wada serca, niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie)

-    zaburzenia rytmu serca takie jak nienaturalnie wolna częstość akcji serca (bradykaria)

-    problemy w oddychaniu, astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (choroba płuc powodująca świszczący oddech, problemy w oddychaniu i (lub) długo utrzymujący się kaszel)

-    schorzenia związane ze zmniejszeniem przepływu krwi (przewlekłe niedokrwienie kończyn jak zespół lub choroba Raynauda)

-    cukrzycę ponieważ tymolol może maskować objawy obniżenia stężenia cukru we krwi

-    nadczynność tarczycy ponieważ tymolol może maskować objawy

-    jeśli pacjent zamierza poddać się jakiemukolwiek typowi operacji oka (w tym operacji zaćmy) lub przeszedł jakikolwiek typ operacji oka w przeszłości

-    jeśli u pacjenta występują choroby oczu (takie jak: ból oka, podrażnienie oka, zapalenie oka lub niewyraźne widzenie).

Jeżeli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Dzieci i młodzież

Timlatan powinien być stosowany z ostrożnością u młodocianych pacjentów, i ze szczególną ostrożnością u noworodków, niemowląt i młodszych dzieci. Jeśli wystąpi kaszel, świszczący oddech, zaburzenia oddychania lub nietypowe przerwy w oddychaniu (bezdech), należy natychmiast przerwać stosowanie leku i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Użycie przenośnego aparatu do badania bezdechu może być pomocne. Przeprowadzono badania u dzieci w wieku od 12 dni do 5 lat z podwyższonym ciśnieniem ocznym lub chorych na jaskrę, które stosowały tymolol. Aby otrzymać więcej informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Pacjenci w podeszłym wieku

Timlatan jest odpowiedni również do leczenia pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci noszący soczewki kontaktowe

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent nosi soczewki kontaktowe.

Należy zapoznać się z punktem „Timlatan zawiera benzalkoniowy chlorek”

Inne leki i Timlatan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, także tych wydawanych bez recepty stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Timlatan może wpływać na inne stosowane leki lub inne leki mogą wpływać na przyjmowanie leku Timlatan włączając inne krople do oczu stosowane w jaskrze.

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje lub zamiesza stosować:

•    leki stosowane w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia tętniczego

•    leki stosowane w chorobach serca (włączając chinidynę lub digoksynę)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy

•    epinefrynę

■    guanetydynę leki antydepresyjne znane jako fluoksetyny, paroksetyny

•    klonidynę (stosowana w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego

Ciąża i karmienie piersią

Leku Timlatan nie stosować w czasie ciąży chyba, że lekarz uzna to za niezbędne

Leku Timlatan nie stosować podczas karmienia piersią. Substancja czynna może przenikać do mleka ludzkiego.

W ciąży i podczas karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po wkropleniu leku Timlatan do oczu może dojść do tymczasowego pogorszenia ostrości widzenia. Jeżeli u pacjenta wystąpi zaburzone widzenie - zwłaszcza bezpośrednio po zastosowaniu leku Timlatan, pacjent nie powinien:

•    prowadzić żadnych pojazdów,

•    używać żadnych narzędzi lub obsługiwać żadnych maszyn.

Timlatan zawiera benzalkoniowy chlorek

Timlatan zawiera benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący, który może powodować podrażnienie oczu. Chlorek benzalkoniowy może być też wchłaniany przez miękkie soczewki kontaktowe i wywierać szkodliwe działanie na oko. W związku z tym należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy zapoznać się z instrukcją dla osób noszących soczewki kontaktowe w punkcie 3.

3. Jak stosować Timlatan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych (w tym osoby w podeszłym wieku)

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj zalecana dawka to: jedna kropla do każdego chorego oka raz na dobę.

Sposób stosowania

Po zastosowaniu leku Timlatan należy uciskać wewnętrzny kącik oka przy nosie (patrz rysunek 1) przez 2 minuty. Takie działanie utrudni przedostanie się substancji czynnej do organizmu.

Rysunek 1

Jeżeli pacjent stosuje inne krople do oczu oprócz leku Timlatan, należy je zastosować po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Szczegółowe badanie lekarskie powinno poprzedzić zastosowanie leku Timlatan. Lekarz dokładnie oceni ryzyko i korzyść zastosowania leku zawierającego tymolol. Jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem zaleca się zastosowanie leku o najniższym dostępnym stężeniu substancji czynnej raz dziennie. W odniesieniu do „stosowania u dzieci” 0,1% stężenie substancji czynnej może być wystarczające do skutecznego obniżenia ciśnienia w oku. W przypadku, gdy ta dawka nie wystarczy aby obniżyć ciśnienie, może być konieczne podanie dwa razy dziennie w odstępach 12 godzinnych. Dzieci, zwłaszcza noworodki, należy uważnie obserwować w ciągu 1 do 2 godzin po podaniu pierwszej dawki leku czy występują działania niepożądane do czasu przeprowadzenia zabiegu.

Sposób podawania

Jednorazowo należy zakroplić tylko jedną kroplę leku Timlatan. Po wkropleniu leku należy trzymać oczy zamknięte tak długo jak to jest tylko możliwe (np. 3-5 minut) oraz uciskać wewnętrzny kącik oka

przy nosie aby utrudnić przedostanie się substancji czynnej do organizmu (sposób postepowania patrz poniżej).

Czas trwania leczenia:

Do krótkotrwałego leczenia u dzieci i młodzieży.

Instrukcja stosowania

1.    Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję siedzącą lub stojącą.

2.    Zdjąć zakrętkę ochronną z butelki.


3.    Za pomocą opuszki palca delikatnie odciągnąć dolną powiekę chorego oka w dół.

4.    Końcówkę butelki zbliżyć do oka bez dotykania go. Delikatnie nacisnąć butelkę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Należy uważać, aby nie nacisnąć butelki zbyt mocno,


6.    Ucisnąć palcem wewnętrzny kącik chorego oka (blisko nosa). Utrzymać ucisk przez 2 minuty, mając oko zamknięte. Zapobiegnie to wchłonięciu kropli do organizmu. Jeśli tak zalecił lekarz, należy powtórzyć te same czynności dla drugiego oka. Jeśli kropla nie trafi do oka, wkroplić kolejną.

7.    Zamknąć butelkę.

Osoby noszące szkła kontaktowe

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, należy je zdjąć przed zastosowaniem leku Timlatan. Po zastosowaniu leku Timlatan należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Timlatan

Jeżeli do oka dostanie się zbyt wiele kropli leku, może dojść do podrażnienia i zaczerwienienia.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli pacjent lub ktokolwiek inny przez pomyłkę połknął krople do oczu lub jeżeli pacjent zastosował krople częściej niż zalecił to lekarz.

Należy mieć pod ręką opakowanie leku, aby lekarz mógł uzyskać więcej informacji o leku. Następnie lekarz zdecyduje o dalszym postępowaniu.

Pominięcie zastosowania leku Timlatan

Jeżeli pacjent zapomni zastosować krople do oczu powinien kontynuować leczenie przyjmując kolejną dawkę o zwykłej porze. Dobowa dawka nie powinna przekraczać jednej kropli do chorego oka.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Timlatan

Nie należy przerywać przyjmowania ani odstawiać leku Timlatan bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Wynik leczenia może być zagrożony, jeżeli pacjent nie stosuje leku Timlatan regularnie lub często zapomina go zastosować.

Podwyższone ciśnienie wewnątrz oka może uszkodzić nerw wzrokowy i spowodować pogorszenie się wzroku. Może dojść do ślepoty. Zazwyczaj pacjent praktycznie nie zauważy żadnych objawów podwyższonego ciśnienia wewnątrz oka. Zaburzenie to można rozpoznać tylko badaniem oka przez lekarza. Jeżeli u pacjenta występuje podwyższone ciśnienie wewnątrz oka konieczne jest regularne badanie oka i pomiar ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Ciśnienie w oku należy mierzyć co najmniej co 3 miesiące. Pomiar pola widzenia i badanie nerwu wzrokowego należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza,farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy kontynuować stosowanie kropli, chyba że wystąpią ciężkie działania niepożądane. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o radę do lekarza lub farmaceuty. Nie należy przerywać stosowania leku Timlatan bez konsultacji z lekarzem.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane zaobserwowane w czasie jednoczesnego stosowania latanoprostu i tymololu.

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

Stopniowa zmiana koloru oka przez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w kolorowej części oka zwanej tęczówką. U pacjenta, którego oczy mają mieszany kolor (niebiesko-brązowy, szaro-brązowy, żółto-brązowy lub zielono-brązowy) łatwiej jest dostrzec zmianę koloru niż u pacjenta, którego oczy mają jeden kolor (niebieski, szary, zielony lub brązowy). Zmiana koloru oka może przebiegać latami. Zmiana koloru oka może być nieodwracalna i może być bardziej widoczna, gdy pacjent stosuje lek tylko do jednego oka. Wydaje się, iż nie występują inne problemy związane ze zmianą koloru oka. Zmiana koloru oka nie postępuje po odstawieniu leku Timlatan.

Często (występujące u 1 do 10 leczonych pacjentów na 100)

Podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatość, świąd, kłucie lub uczucie ciała obcego w oku) i ból oka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 leczonych pacjentów na 1 000)

Ból głowy.

Zaczerwienienie oka, zakażenie oka (zapalenie spojówek), niewyraźne widzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie lub pękanie powierzchni oka.

Wysypka skórna lub świąd.

Inne działania niepożądane

Poniższych działań niepożądanych nie obserwowano podczas jednoczesnego stosowania latanoprostu i tymololu, jednak obserwowano je podczas stosowania substancji czynnych osobno, z tego powodu mogą wystąpić podczas stosowania leku Timlatan.

Poniżej wymienione działania niepożądane zawierają działania zaobserwowane w klasie ocznych beta-adrenolityków podczas stosowania w leczeniu zmian ocznych.

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, tymolol ulega absorpcji ogólnoustrojowej. Może to być przyczyną wystąpienia podobnych działań niepożądanych jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenergicznych. Działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) są łagodniejsze niż w przypadku stosowania leków doustnych czy podawanych dożylnie.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Reakcje alergiczne, w tym nagły obrzęk twarzy, warg, ust, języka lub krtani mogący powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczyń), pokrzywka, miejscowa i ogólna wysypka, świąd, nagła zagrażająca życiu reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia)

Zaburzenia psychiczne:

Problemy z zasypianiem (bezsenność), depresja, utrata pamięci, koszmary senne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zmęczenie (omdlenia), udar, zawroty głowy, mrowienie lub drętwienie dłoni i nóg, uczucie mrowienia (parestezja), zmniejszony przepływ krwi do części mózgu (niedokrwienie mózgu), nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych nużliwości mięśni j (myasthenia gravis) (zaburzenia mięśniowe), ból głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany w rzęsach i włosach znajdujących się wokół oka (zwiększona ilość, długość, grubość i ciemnienie), zmiana kierunku wzrostu rzęs, obrzęk wokół oka, obrzęk kolorowej części oka (tęczówka/błona naczyniowa), objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia gałki ocznej (np. uczucie pieczenia, szczypania, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, podrażnienie lub uczucie ciała obcego w oku, zmiany w widzeniu/zaburzenia widzenia po zabiegu chirurgicznym, odwarstwienie naczyniówki (po zabiegach filtracyjnych), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suche oczy, uszkodzenie podstawy tylnej części oka, podwójne widzenie, opadanie górnej powieki.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Gwizdanie/dzwonienie w uszach (szum uszny).

Zaburzenia serca:

Nasilenie dławicy, odczuwanie rytmu serca (silne bicie serca, kołatanie), zmiany rytmu oraz szybkości bicia serca (arytmia), spowolnienie pracy serca (bradykardia), bóle w klatce piersiowej, obrzek, niewydolność serca, zawał serca, blok przedsionkowo-komorowy serca lub choroby serca związane z oddychaniem lub obrzękiem stóp i nóg z powodu niemożliwości wystarczającej ilości przepływu krwi (zastoinowa niewydolność serca).

Zaburzenia naczyniowe:

Niskie ciśnienie tętnicze krwi (hipotensja), zmniejszony przepływ krwi (przewlekłe niedokrwienie palców u rąk i stóp) oraz przebarwienie palców u rąk i stóp (zespół Raynauda) oraz uczucie zimna rąk i stóp.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, nasilnie astmy, duszność, skurcz oskrzeli świszczący oddech lub niewydolność oddechowa -zazwyczaj występujący u pacjentów z odnotowaną chorobą skurczu oskrzeli), kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenie smaku, nudności, biegunka, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ból brzucha, wymioty. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ściemnienie skóry wokół oczu, utrata włosów/łysienie, wysypka skórna z biało- srebrnymy zmianami (wysypka łuszczycopodobna) lub nasilenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból stawów, ból mięśni niespowodowany wysiłkiem fizycznym (mięśnioból)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Zaburzenia seksualne, zmniejszenie popędu płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

nietypowy ból mięśni lub ból niespowodowany wysiłkiem fizycznym (astenia) lub zmęczenie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać TIMLATAN

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Należy stosować się do instrukcji przechowywania:

Zamknięte butelki: Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia należy wyrzucić butelkę razem z pozostałą zawartością. W przeciwnym razie występuje ryzyko zakażenia oka.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Timlatan

Substancjami czynnymi leku są latanoprost i tymololu maleinian.

1 ml roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada

5    mg tymololu.

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrogramów latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu.

Pozostałe substancje pomocnicze to: sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu wodorotlenek lub kwas solny (1M) (do dostosowania pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda Timlatan i co zawiera opakowanie

Timlatan to przezroczysty, bezbarwny płyn znajdujący się w przezroczystej butelce z kroplomierzem i zakrętką.

Timlatan dostępny jest w następujących wielkościach opakowań:

1 butelka z kroplomierzem zawierająca 2,5 ml kropli do oczu 3 butelki z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu

6    butelek z kroplomierzem, każda zawierająca 2,5 ml kropli do oczu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra Polska

Wytwórca

SC ROMPHARM Company SRL 1A Eroilor Street 075100 Otopeni Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Irlandia Timlatan 50 micrograms/ml + 5 mg/ml eye drops, solution Słowacja    Timlatan

Bułgaria    TuMaaTaH 50 MHKporpaMa + 5 mg/ml Kanuu 3a ouu, pa3TBop

Łotwa Timlatan 50 mikrogrami/ 5 mg/ml acu pilieni, skidums Litwa Timlatan 50 mikrogramą + 5 mg/ml akią lasai, tirpalas Polska Timlatan

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.06.2013

8

Timlatan

Charakterystyka Timlatan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Timlatan, 50 mikrogramów/ml + 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu (Latanoprostum) i 6,8 mg tymololu maleinianu, co odpowiada 5 mg tymololu (Timololum).

Jedna kropla zawiera około 1,5 mikrogramów latanoprostu i 150 mikrogramów tymololu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,2 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Roztwór to przezroczysty, bezbarwny płyn.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta oraz z nadciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których jest niedostateczna odpowiedź na leczenie produktami beta-adrenolitycznymi lub analogami prostaglandyn.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Pacjenci dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zalecane jest podawanie 1 kropli do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym raz na dobę.

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Nie należy przekraczać dawki jednej kropli raz na dobę do oka lub obydwu oczu objętych procesem chorobowym.

Okluzja przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 minuty zmniejsza wchłanianie ogólnoustrojowe. Powoduje to zmniejszenie częstości występowania działań niepożądanych i zwiększenie działania miejscowego.

Sposób podawania

Przed podaniem kropli do oczu należy zdjąć soczewki kontaktowe; można je założyć z powrotem po 15 minutach (patrz punkt 4.4).

Jeżeli stosowane są inne miejscowe leki okulistyczne, należy je podać po co najmniej 5-minutowej przerwie.

Dzieci i młodzież

Ze względu na ograniczoną ilość danych, tymolol może być zalecany przejściowo tylko w leczeniu jaskry pierwotnej wrodzonej oraz jaskry pierwotnej młodzieńczej do czasu podjęcia decyzji o zabiegu chirurgicznym albo w przypadku braku skuteczności zabiegu, na czas podjęcia decyzji odnośnie dalszego postępowania.

Dawkowanie

Lekarze rozważający zastosowanie tymololu u dzieci lub młodzieży powinni wnikliwie oszacować stosunek ryzyka do korzyści. Przed zastosowaniem tymololu należy przeprowadzić szczegółowy wywiad i badania w kierunku zaburzeń ogólnoustrojowych.

Nie ma szczegółowych zaleceń odnośnie dawkowania, ponieważ dane kliniczne są ograniczone (patrz także punkt 5.1).

Jednakże, jeśli korzyść przewyższa ryzyko, zaleca się użycie substancji czynnej w najniższym stężeniu raz dziennie. Jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe nie ulegnie dostatecznemu obniżeniu, należy rozważyć ostrożne zwiększenie dawki do maksymalnie dwóch kropli dziennie do chorego oka. Przy podawaniu dwa razy dziennie, należy zachować odstęp 12 godzin. Ponadto dzieci, szczególnie noworodki, należy pozostawić w gabinecie i poddać ścisłej obserwacji przez 1 - 2 godziny po pierwszym podaniu i uważnie monitorować w kierunku wystąpienia działań niepożądanych ze strony oka oraz ogólnoustrojowych, do czasu wykonania zabiegu.

U dzieci i młodzieży wystarczające może być zastosowanie substancji czynnej w stężeniu 0,1%. Sposób podawania

W celu ograniczenia występowania potencjalnych działań niepożądanych jednorazowo należy podać tylko jedną kroplę. Ogólnoustrojowe wchłanianie miejscowo podawanych P-blokerów można ograniczyć poprzez uciśnięcie ujścia przewodu nosowo-łzowego i trzymanie zamkniętych oczu tak długo jak to jest możliwe (np. przez 3-5 minut) po zakropleniu. Patrz także punkt 4.4., 5.2.

Czas trwania leczenia

Do krótkotrwałego leczenia dzieci i młodzieży (patrz także rozdział 4.2 "Dzieci"). "

4.3    Przeciwwskazania

Timlatan, krople do oczu, roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    nadreaktywnością oskrzeli, w tym astmą oskrzelową występującą obecnie lub w wywiadzie, ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

• bradykardią zatokową, zespołem chorego węzła zatokowego, blokiem zatokowo-przedsionkowym, blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia niekontrolowanym za pomocą rozrusznika serca, jawną niewydolnością serca, wstrząsem kardiogennym.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działanie ogólnoustrojowe

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, produkt leczniczy Timlatan może ulegać absorpcji ogólnoustrojowej. Z uwagi na beta-adrenergiczne działanie tymololu, mogą wystąpić takie same działania niepożądane dotyczące układu sercowo-naczyniowego, płuc, jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych.

Działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

Zaburzenia serca U pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. choroba wieńcowa serca, dławica Prinzmetala i niewydolność serca) i niedociśnienie terapię lekami beta-adrenolitycznymi należy dokładnie ocenić i oraz rozważyć zastosowanie innych produktów leczniczych. Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego powinni być obserwowani pod kątem pogorszenia się występujących chorób i działań niepożądanych.

Z uwagi na negatywny wpływ na czas przewodzenia należy zachować ostrożność podczas stosowania beta-adrenolityków u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia.

Zaburzenia naczyniowe

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego (np. ciężkimi postaciami choroby Raynauda lub zespołu Raynauda).

Zaburzenia układu oddechowego:

Po podaniu niektórych produktów okulistycznych zawierających beta-adrenolityk, zgłaszano reakcje ze strony układu oddechowego, włącznie ze zgonami z powodu skurczu oskrzeli u pacjentów z astmą. Timlatan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko jeśli spodziewana korzyść przewyższa potencjalne ryzyko.

Produkt leczniczy Timlatan należy stosować z ostrożnością u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) i tylko wtedy możliwa korzyść przeważa nad potencjalnym ryzykiem stosowania produktu.

Hipoglikemia/cukrzyca

Leki beta-adrenolityczne należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze skłonnością do samoistnej hipoglikemii lub pacjentów z niestabilną cukrzycą, bowiem leki beta-adrenolityczne mogą maskować objawy ostrej hipoglikemii.

Leki beta-adrenolityczne mogą także maskować objawy nadczynności tarczycy.

Choroby rogówki

Produkty lecznicze okulistyczne zawierające beta-andrenolityki mogą powodować wysuszenie oczu. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z chorobami rogówki.

Reakcje nadwrażliwości

W trakcie leczenia inhibitorami receptorów beta-adrenergicznych pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie mogą wykazywać silniejszą reakcję na powtarzający się kontakt z takimi alergenami i brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zwykle stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych.

Inne beta-adrenolityki

Podawany jednocześnie tymolol z innymi ogólnoustrojowymi produktami beta-adrenolitycznymi, może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Nie jest zalecane stosowanie dwóch lub więcej miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz rozdział 4.5).

Jednoczesne podawanie produktu leczniczego Timlatan z innym ogólnoustrojowym produktem beta-adrenolitycznym może prowadzić do nasilenia działania zmniejszającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów beta-adrenergicznych. Należy uważnie obserwować odpowiedź na leczenie u tych pacjentów. Nie jest zalecane stosowanie dwóch miejscowo działających beta-adrenolityków (patrz punkt 4.5).

Wpływ na oko

Latanoprost może stopniowo zmieniać kolor oka poprzez zwiększenie ilości brązowego pigmentu w tęczówce. Podobnie jak w przypadku latanoprostu u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem przez okres do jednego roku, zaobserwowano nasilenie pigmentacji w tęczówce (na podstawie dokumentacji fotograficznej). Takie działanie obserwowane było przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych, niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, a zmiana koloru jest związana ze zwiększeniem zawartości melaniny w melanocytach zrębu tęczówki. Zazwyczaj brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, zdarza się jednak, że cała tęczówka lub jej część staje się bardziej brązowa. Podczas badań klinicznych u pacjentów z jednorodnym niebieskim, szarym, zielonym lub brązowym zabarwieniem oczu, leczonych przez dwa lata latanoprostem, zmiany takie obserwowane były wyjątkowo rzadko.

Zmiana koloru tęczówki w większości przypadków przebiega powoli i często może być niezauważalna klinicznie przez kilka miesięcy lub lat i nie dowiedziono, aby zmianie koloru tęczówki towarzyszyły inne objawy lub zmiany patologiczne.

Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki, jednak zmiany koloru mogą być trwałe.

Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii.

W badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w obrębie siateczki beleczkowania w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli dojdzie do zwiększenia pigmentacji tęczówki i stan kliniczny tego wymaga należy przerwać leczenie.

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii.

Brak udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania latanoprostu w jaskrze zapalnej i neowaskularnej, lub jaskrze przewlekłej zamkniętego kąta lub jaskrze wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz jaskrze barwnikowej.

Latanoprost nie wykazuje wpływu na źrenicę, bądź jest on nieznaczny, jednak nie ma doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych atakach jaskry z zamkniętym kątem. Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu w tych stanach chorobowych do czasu uzyskania większej ilości danych klinicznych.

Podczas leczenia latanoprostem obserwowano obrzęk plamki żółtej, włącznie z torbielowatym obrzękiem plamki. Zdarzenia te występowały głównie u pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z rozpoznanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki. U pacjentów takich latanoprost z tymololem należy stosować ostrożnie.

Odwarstwienie naczyniówki

Podczas stosowania środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej (np. tymolol, acetazolamid) po zabiegach filtracyjnych opisywano przypadki odwarstwienia naczyniówki.

Znieczulenie do zabiegów chirurgicznych

Leki okulistyczne zawierające beta-adrenolityki mogą hamować ogólnoustrojowe działanie beta-agonistyczne np. adrenaliny. Jeżeli pacjent przyjmuje tymolol, należy poinformować o tym anestezjologa.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Krople do oczu Timlatan zawierają benzalkoniowy chlorek, który jest często używanym środkiem konserwującym w produktach okulistycznych. Benzalkoniowy chlorek powodował keratopatię punktowatą i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oka oraz odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjentów z zespołem suchego oka lub schorzeniami przebiegającymi z uszkodzeniem rogówki stosujących produkt Timlatan często lub długotrwale, należy starannie monitorować.

Soczewki kontaktowe mogą absorbować benzalkoniowy chlorek, z tego względu przed zastosowaniem produktu leczniczego Timlatan soczewki należy zdjąć i nie zakładać wcześniej niż po 15 minutach (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież

Krople do oczu zawierające tymolol powinny być stosowane ostrożnie u młodocianych pacjentów chorych na jaskrę (patrz także punkt 5.2).

Ważne jest aby poinformować rodziców o możliwości wystąpienia działań niepożądanych, dzięki czemu będą mogli natychmiast przerwać stosowanie leku. Objawami jakie należy monitorować są np. kaszel i świszczący oddech. Ze względu na możliwość wystąpienia bezdechu i oddechu Cheyne'a-Stokes’a, produkt ten powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u noworodków, niemowląt i młodszych dzieci.

Przenośny aparat do monitorowania bezdechu u noworodków może znaleźć zastosowanie u dzieci leczonych tymololem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie zostały przeprowadzone szczegółowe badania dotyczące interakcji produktu lecznczego Timlatan z innymi produktami leczniczymi.

Istnieją doniesienia o występowaniu paradoksalnych reakcji podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn. Dlatego nie zaleca się stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów lub pochodnych prostaglandyn.

Notowano sporadycznie przypadki rozszerzenia źrenicy jako wynik jednoczesnego stosowania okulistycznych beta-adrenolityków i adrenaliny (epinefryny).

Podczas jednoczesnego stosowania leków beta-adrenolitycznych w postaci roztworu z doustnymi lekami blokuj ącymi kanał wapniowy, beta-adrenolitykami, preparatami przeciwarytmicznymi (w tym amiodaronem), glikozydami naparstnicy, parasympatykomimetykami, guanetydynąmoże dochodzić do nasilenia działania co powoduje wystąpienie niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii.

Stwierdzono nasilenie ogólnoustrojowego zahamowania receptorów beta-adrenergicznych (np. zmniejszona częstotliwość rytmu serca, depresja) podczas leczenia skojarzonego inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, fluoksetyny, paroksetyny) i tymololem.

Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania beta-adrenolityków.

Beta-adrenolityki mogą nasilać działanie hipoglikemizujące leków przeciwcukrzycowych. Beta-adrenolityki mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Latanoprost:

Brak jest dostatecznych danych na temat stosowania latanoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie u ludzi nie jest znane.

Tymolol:

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tymololu u kobiet w ciąży. O ile nie jest to bezwzględnie konieczne, nie należy stosować produktu Timlatan podczas ciąży. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

Badania epidemiologiczne nie potwierdziły wpływu na powstawanie wad rozwojowych u płodu, ale wykazały ryzyko wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu w przypadku podawania doustnych beta-andrenolityków. Ponadto w przypadku podawania beta- andrenolityków przed porodem u noworodków obserwowano przedmiotowe i podmiotowe objawy zablokowania receptorów beta (np. bradykardię, niedociśnienie, niewydolność oddechową i hipoglikemię).

Jeżeli produkt leczniczy Timlatan jest stosowany aż do porodu, stan noworodka powinien być dokładnie monitorowany przez pierwsze dni życia.

Karmienie piersią:

Leki beta-adrenolityczne przenikają do mleka matki. Przy stosowaniu tymololu w dawkach terapeutycznych w postaci kropli do oczu mało prawdopodobne jest jednak wydzielenie z mlekiem dostatecznej ilości leku do wywołania u dziecka klinicznych objawów zablokowania receptorów beta. Zmniejszenie wchłaniania ogólnoustrojowego - patrz rozdział 4.2.

Latanoprost oraz jego metabolity mogą także przenikać do mleka matki. Dlatego też produktu leczniczego Timlatan nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania kropli do oczu, niekiedy może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do czasu ustąpienia objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej stwierdzanymi działaniami niepożądanymi po zastosowaniu latanoprostu były działania związane z narządem wzroku. Na podstawie danych uzyskanych z wydłużonej fazy pierwszoplanowych badań produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol stwierdzono, że u 16-20% pacjentów stosujących krople do oczu z latanoprostem i tymololem wystąpiło nasilenie pigmentacji tęczówki, niekiedy trwałe. W otwartych pięcioletnich badaniach u 33% pacjentów stosujących latanoprost zaobserwowano zmianę pigmentacji tęczówki (patrz punkt 4.4). Inne działania niepożądane dotyczące oka są zazwyczaj przemijające i występują przy podawaniu dawki leku.

W przypadku tymololu najbardziej ciężkie działania niepożądane są z reguły ogólnoustrojowe, w tym bradykardia, arytmia, zastoinowa niewydolność serca, skurcz oskrzeli oraz reakcje alergiczne.

Poniżej wymieniono działania niepożądane związane ze stosowaniem kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem, jakie odnotowano w badaniach klinicznych.

Poniżej wymieniono działania niepożądane według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) orazczęstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy.

Zaburzenia oka:

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki.

Często: podrażnienie oka (w tym kłucie, pieczenie i świąd), ból oka.

Niezbyt często: przekrwienie spojówek, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, nadmierne łzawienie, zapalenie brzegów powiek, choroby rogówki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: wysypka, świąd.

Dodatkowe działania niepożądane, jakie mogą wystąpić były obserwowane w badaniach klinicznych, pochodzą z raportów z rynku lub dostępnej literatury i są specyficzne dla poszczególnych substancji czynnych preparatu.

Dla latanoprostu są to:

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy.

Zaburzenia oka:

Zmiany w wyglądzie rzęs (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie, zwiększenie ilości), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki / zapalenie błony naczyniowej oka, obrzęk plamki (u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki, jak również u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki), suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i ubytki rogówki, zmiany kierunku wyrastania rzęs, co może powodować drażnienie oka i torbiel tęczówki.

Zaburzenia serca:

Pogorszenie wcześniej istniejącej dławicy piersiowej, kołatanie serca.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

Astma, zaostrzenie astmy, duszność.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Ciemnienie skóry powiek.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bóle stawów, bóle mięśni.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Ból w okolicy klatki piersiowej.

Podobnie jak inne leki okulistyczne podawane miejscowo, tymolol ulega absorpcji ogólnoustrojowej. Może to być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych jak przy ogólnoustrojowym stosowaniu produktów beta-adrenolitycznych. Ogólnoustrojowe działania niepożądane po podaniu miejscowym (do oka) występują rzadziej niż po podaniu ogólnoustrojowym.

Obserwowano dodatkowe działania niepożądane po zastosowaniu ocznych beta-adrenolityków i mogących potencjalnie wystąpić po podaniu produktu leczniczego Timlatan

Zaburzenia układu immunologicznego:

Ogólnoustrojowa reakcja alergiczna, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, miejscowa lub uogólniona wysypka, świąd, reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Hipoglikemia.

Zaburzenia psychiczne:

Depresja, utrata pamięci, bezsenność, koszmary nocne.

Zaburzenia układu nerwowego:

Zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgowo-naczyniowy, nasilenie objawów przedmiotowych i podmiotowych miastenii, omdlenie, ból głowy.

Zaburzenia oka:

Objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oczu (np. uczucie pieczenia, szczypania, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie) zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia i odwarstwienie naczyniówki po zabiegu filtracyjnym (patrz punkt 4.4), zmniejszenie wrażliwości rogówki, suchość oczu, , zapalenie rogówki, podwójne widzenie, opadanie powiek,

Zaburzenia ucha i błędnika:

Szum w uszach.

Zaburzenia serca:

Kołatanie serca, arytmia, bradykardia, bóle w klatce piersiowej, obrzęk, zatrzymanie czynności serca, przedsionkowo-komorowy,. zastoinowa niewydolność serca, zaburzenie rytmu serca.

Zaburzenia naczyniowe:

Zmniejszone ciśnienie tętnicze krwi, objaw Raynauda, zimne dłonie i stopy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z uprzednio występującymi stanami spastycznymi oskrzeli), duszność, kaszel.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Zaburzenie smaku, nudności, biegunka, zaburzenia trawienia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból brzucha, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Wypadanie włosów, łuszczyca, wysypka łuszczycopodobna lub zaostrzenie łuszczycy, wysypka skórna.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Zaburzenia seksualne, zmniejszenie popędu płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Osłabienie/uczucie zmęczenia.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest dostępnych danych na temat przedawkowania u ludzi kropli do oczu zawierających latanoprost z tymololem.

Objawy po przedawkowaniu tymololu: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli i zatrzymanie akcji serca. Jeśli wystąpią takie objawy należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W przeprowadzonych badaniach ustalono, że tymolol nie jest usuwany z organizmu podczas dializy.

Poza podrażnieniem oka i przekrwieniem spojówki nie obserwowano innych ocznych lub ogólnych objawów przedawkowania latanoprostu.

Jeżeli dojdzie do przypadkowego spożycia latanoprostu, mogą być przydatne następujące informacje:

Leczenie: Jeśli to konieczne należy zastosować płukanie żołądka. Leczenie objawowe.

Latanoprost jest w większości metabolizowany podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Dożylny wlew 3 mikrogramów/kg mc. u zdrowych ochotników nie wywołał żadnych objawów, natomiast dawka od 5,5 do10 mikrogramów/kg mc. wywołała nudności, bóle brzucha, zawroty głowy, zmęczenie, uderzenia gorąca i nadmierne pocenie się. Objawy te były o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i ustępowały bez leczenia, w ciągu 4 godzin po podaniu wlewu dożylnego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne blokujące receptory beta-adrenergiczne - tymolol, preparaty złożone, kod ATC: S01ED51

Mechanizm działania

Produkt leczniczy Timlatan zawiera dwie substancje czynne: latanoprost oraz tymololu maleinian. Obydwie substancje zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) w wyniku różnych mechanizmów działania, a ich wspólne podanie prowadzi do większego obniżenia IOP, w porównaniu do działania którejkolwiek osobno stosowanej substancji.

Latanoprost, analog prostaglandyny F2a jest selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP, który prowadzi do obniżenia IOP poprzez zwiększanie odpływu cieczy wodnistej. Główny mechanizm działania to zwiększanie przepływu naczyniówkowo-twardówkowego. Ponadto u ludzi obserwuje się również pewne ułatwienie przepływu (zmniejszenie oporu odpływu przez siateczkę beleczkowania). Latanoprost nie ma istotnego wpływu na produkcję cieczy wodnistej, barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Długotrwałe leczenie latanoprostem oczu u małp, które poddano pozatorebkowemu usunięciu soczewki, nie wpłynęło na czynność naczyń krwionośnych siatkówki, co zostało udowodnione w badaniu angiografii fluoresceinowej. Podczas krótkotrwałego leczenia pacjentów z pseudofakią latanoprost również nie wywoływał przecieku fluoresceiny do tylnego odcinka oka.

Tymolol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem, działającym na receptory adrenergiczne p1 oraz p2, nie mającym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej, bezpośredniego działania hamującego czynność mięśnia sercowego ani nieswoistego działania stabilizującego błonę.

Tymolol obniża IOP poprzez zmniejszanie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym.

Nie jest do końca jasny dokładny mechanizm działania leku, ale prawdopodobne jest jego działanie hamujące nadmierną syntezę cyklicznego AMP wywołanej przez endogenną stymulację beta-adrenergiczną. Nie stwierdzono istotnego wpływu tymololu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. W badaniach na królikach długotrwałe leczenie tymololem nie miało wpływu na wewnątrzgałkowy przepływ krwi.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie kliniczne

W badaniach określających dawkę optymalną, krople do oczu zawierające latanoprost i tymolol spowodowały istotnie większe obniżenie średniego dziennego IOP w porównaniu do monoterapii tymololem lub latanoprostem podawanymi raz na dobę. W dwóch trwających sześć miesięcy dobrze kontrolowanych badaniach klinicznych, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, działanie tych kropli zmniejszające IOP porównano z monoterapią latanoprostem lub tymololem u pacjentów z IOP o wartości przynajmniej 25 mm Hg lub większej. Po początkowym, 2 do 4 tygodniowym okresie leczenia tymololem (średnie obniżenie IOP o 5 mm Hg od włączenia do badania), zanotowano dodatkowe zmniejszenie średniego IOP odpowiednio o 3,1 mm Hg, 2,0 mm Hg i 0,6 mm Hg po 6-miesięcznym leczeniu latanoprostem i tymololem podawanym dwa razy na dobę. Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost z tymololem obniżające IOP zanotowano w trwającej 6-miesięcy, otwartej, wydłużonej fazie tych badań.

Dostępne dane wskazują, że produkt leczniczy podany wieczorem efektywniej zmniejsza IOP, niż podany rano. Jednak zalecając poranne lub wieczorne stosowanie produktu leczniczego należy wziąć pod uwagę styl życia oraz prawdopodobieństwo stosowania się do zaleceń.

Należy pamiętać, że w przypadku niedostatecznej skuteczności stosowania kropli zawierających latanoprost z tymololem, można stosować tymolol oraz latanoprost raz na dobę co wykazują wyniki badań.

Działanie produktu złożonego zawierającego latanoprost i tymolol rozpoczyna się po godzinie od podania i osiąga maksymalne nasilenie w ciągu od sześciu do ośmiu godzin. Po wielokrotnym podawaniu osiągano odpowiednie zmniejszenie IOP po 24 godzinach od podania produktu.

Dzieci i młodzież

Dostępne są bardzo ograniczone dane dotyczące stosowania tymololu (0.25%, 0.5% dwa razy dziennie 1 kropla) u dzieci i młodzieży podczas leczenia do 12 tygodni. Jedno, małe, podwójnie zaślepione, randomizowane, opublikowane badanie kliniczne przeprowadzone u 105 dzieci w wieku od 12 dni do 5 lat (n = 71 leczonych tymololem) wykazało, że tymolol zastosowany we wskazaniu jaskra pierwotna wrodzona oraz jaskra pierwotna młodzieńcza jest skuteczny w leczeniu krótkotrwałym.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Latanoprost

Latanoprost jest nieaktywnym estrem izopropylowym, który po hydrolizie do kwasu latanoprostowego zachodzącej w rogówce przy udziale esteraz, uzyskuje aktywność biologiczną. Prolek jest dobrze wchłaniany przez rogówkę i cała jego ilość, która przechodzi do cieczy wodnistej, jest hydrolizowana podczas przejścia przez rogówkę. Badania przeprowadzone u ludzi wykazały, że maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej, prawie 15-30 ng/ml, występuje po około 2 godzinach od podania miejscowego samego latanoprostu. Po miejscowym podaniu do worka spojówkowego u małp dystrybucja latanoprostu odbywa się przede wszystkim w odcinku przednim oka, w spojówce i powiekach.

Klirens osoczowy kwasu latanoprostowego wynosi 0,40 l/godz./kg mc., natomiast współczynnik objętości dystrybucji jest niewielki i wynosi 0,16 l/kg, przyczyniając się do krótkiego okresu półtrwania leku w osoczu, wynoszącego 17 minut. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87%.

W oku kwas latanoprostowy praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Podstawowe metabolity latanoprostu 1,2-dinor i 1,2,3,4-tetranor nie wykazują lub wykazują nieznaczną aktywność biologiczną w badaniach na zwierzętach i są wydalane głównie w moczu.

Tymolol

Maksymalne stężenie tymololu w cieczy wodnistej osiągane jest po około 1 godzinie po miejscowym zakropieniu leku. Część dawki przenika do krwioobiegu i maksymalne stężenie w osoczu o wartości 1 ng/ml osiągane jest po 10-20 minutach po miejscowym podaniu jednej kropli leku do każdego oka raz na dobę (300 mikrogramów/dobę). Okres półtrwania leku w osoczu wynosi około 6 godzin. Tymolol jest metabolizowany w znacznym stopniu w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej.

Dzieci i młodzież

Jak potwierdzono w badaniach u dorosłych, 80% każdej kropli dostaje się do systemu nosowo-łzowego, gdzie produkt może być szybko wchłonięty do krążenia przez błonę śluzową nosa, spojówkę, przewód nosowo-łzowy, jamę ustną i gardło, jelito oraz przez skórę, jeśli łzy wypłyną. Ponieważ objętość krwi u dzieci jest mniejsza niż u dorosłych, należy spodziewać się wyższego stężenia substancji aktywnej. Dodatkowo, szlaki metaboliczne u noworodków są niewykształcone, co może powodować wydłużenie okresu półtrwania i wzmacniać nasilenie działań niepożądanych. Ograniczone dane wskazują, że stężenie tymololu w osoczu u dzieci po podaniu roztworu 0,25% znacznie przekracza wartości osiągane u dorosłych po podaniu roztworu 0,5%, szczególnie u niemowląt i przyjmuje się, że może to zwiększyć ryzyko działań niepożądanych, takich jak skurcz oskrzeli i bradykardia.

Latanoprost/Tymolol

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy latanoprostem i tymololem. Jedyną różnicą była tendencja do utrzymywania się 2-krotnie większych stężeń latanoprostu w cieczy wodnistej po upływie 1 do 4 godzin od podania kropli do oczu zawierających latanoprost i tymolol, w porównaniu z monoterapią.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Profil bezpieczeństwa miejscowego i ogólnoustrojowego poszczególnych składników leku jest dobrze poznany. Ponadto nie obserwowano żadnych niepożądanych objawów ogólnych lub ocznych u królików leczonych miejscowo preparatem złożonym lub roztworami latanoprostu i tymololu w kroplach do oczu. Badania bezpieczeństwa farmakologicznego, genotoksyczności oraz działania rakotwórczego obydwu składników leku nie wykazały szczególnych zagrożeń u ludzi. Latanoprost nie wpływał na gojenie się ran rogówki u królików, natomiast tymolol hamował ten proces u królików i małp podczas podawania kropli częściej niż raz na dobę.

Podczas stosowania latanoprostu nie stwierdzono wpływu na płodność samców i samic szczurów oraz wpływu teratogennego u szczurów i królików. Nie zaobserwowano embriotoksyczności u szczurów po zastosowaniu dożylnych dawek o wielkości do 250 mikrogramów/kg mc./dobę. Jednakże latanoprost powodował uszkodzenia zarodka i płodu objawiające się większą częstością późnej resorpcji i aborcji zarodka i poronień oraz zmniejszeniu masy ciała płodów u królików w przypadku dawek dożylnych o wielkości 5 mikrogramów/kg mc./dobę i większych (w przybliżeniu 100-krotność dawki terapeutycznej).

Tymolol nie wykazał wpływu na płodność samców i samic szczurów, ani działania teratogennego u myszy, szczurów i królików.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Benzalkoniowy chlorek Sodu diwodorofosforan dwuwodny Disodu wodorofosforan dwunastowodny Sodu wodorotlenek (do dostosowania pH)

Kwas solny (1M) (do dostosowania pH)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Badania in vitro wykazały, że po zmieszaniu kropli latanoprost/tymolol z kroplami do oczu zawierającymi tiomersal dochodzi do wytrącenia osadu. W razie jednoczesnego stosowania takich leków z produktem leczniczym zawierającym latanoprost/tymolol, należy je podawać w odstępie co najmniej pięciu minut.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste butelki z LDPE z przezroczystym kroplomierzem z LDPE i białą zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

1 x 2,5 ml; 3 x 2,5 ml; 6 x 2,5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do

stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Ćeska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Prague 7 Czech Republic

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 18850

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.11.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2015-05-25

12

Timlatan