+ iMeds.pl

Tinctura crataegi herbapol w krakowie sa -Ulotka Tinctura crataegi herbapol w krakowie sa

Ulotka dołączona do opakowania:

Informacja dla pacjenta

TINCTURA CRATAEGI Herbapol w Krakowie SA

Płyn doustny, 4,63 g/5 ml

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Jeśli po upływie 6 tygodni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

3.    Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i w jakim celu się go stosuje

Lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA to macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) kwiatostanu głogu.

Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA to lek tradycyjnie stosowany w stanach łatwego męczenia się, w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca nie wymagającej stosowania innych leków, jako wspomagający pracę serca i układu krążenia oraz w dolegliwościach serca o podłożu nerwowym. Lek jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA Kiedy nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Nie stosować leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA w przypadku nadwrażliwości na kwiatostan głogu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Produkt leczniczy zawiera do 58 % v/v etanolu (alkoholu), czyli w 2,3 g w dawce jednorazowej (5 ml), co stanowi równowartość 58 ml piwa lub 24 ml wina.

Ze względu na zawartość etanolu lek może działać szkodliwie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce.

W przypadku, gdy dolegliwości nie ustąpią, objawy utrzymają się przez okres dłuższy niż 6 tygodni lub następuje gromadzenie się płynu (z objawami obrzęku nóg) należy wówczas zwrócić się do lekarza.

UWAGA: należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów poważnej niewydolności serca, takich jak: duszności oraz ból w okolicy serca promieniujący w kierunku ramion, górnej części jamy brzusznej i w okolice szyi.

Dzieci i młodzież

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Z uwagi na zawartość etanolu leku nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu ponieważ alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

3. Jak stosować lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: dorośli: 1 łyżeczkę (ok. 5 ml) rozpuścić w szklance (ok. 200 ml) wody. Przyjmować w 4-5 podzielonych dawkach w ciągu dnia. Działanie preparatu występuje po 2-3 tygodniach stosowania.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie dotyczy. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Przypadki przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Dotychczas nie odnotowano, jednak jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA

Skład na 100 g produktu:

Nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentiae tinctura) - 100 g.

Preparat stanowi macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) Crataegus monogyna Jacquin oraz Crataegus oxyacantha L. infolorescentia (kwiatostanu głogu).

Zawartość etanolu 53-58% obj.

Jak wygląda lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA i co zawiera opakowanie

Lek Tinctura crataegi Herbapol w Krakowie SA ma postać płynu o żółtobrunatnej barwie. Opakowanie stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową lub polietylenową.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol" w Krakowie S.A. ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel.12 411 69 11, fax 12 411 5837 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Tinctura Crataegi Herbapol w Krakowie SA

Charakterystyka Tinctura crataegi herbapol w krakowie sa

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TINCTURA CRATAEGI Herbapol w Krakowie SA , płyn doustny, 4,63g/5 ml

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Skład na 100 g produktu:

Nalewka z kwiatostanu głogu (Crataegi inflorescentiae tinctura) - 100 g.

Preparat stanowi macerat (1:5) etanolem 60% (v/v) Crataegus monogyna Jacquin oraz Crataegus oxyacantha L. infolorescentia (kwiatostanu głogu).

Zawartość etanolu 53-58% obj.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt tradycyjnie stosowany w stanach łatwego męczenia się, w początkowym okresie upośledzonej wydolności serca nie wymagającej stosowania innych leków, jako wspomagający pracę serca i układu krążenia oraz w dolegliwościach serca o podłożu nerwowym. Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długotrwałym stosowaniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: dorośli: 1 łyżeczkę (ok. 5 ml) rozpuścić w szklance (ok. 200 ml) wody. Przyjmować w 4-5 podzielonych dawkach w ciągu dnia. Działanie preparatu występuje po 2-3 tygodniach stosowania.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwiatostan głogu.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy zawiera do 58 % v/v etanolu (alkoholu), czyli w 2,3 g w dawce jednorazowej (5 ml), co stanowi równowartość 58 ml piwa lub 24 ml wina.

Ze względu na zawartość etanolu lek może działać szkodliwie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce.

Pacjenta należy poinformować, że w przypadku, gdy dolegliwości nie ustąpią, objawy utrzymają się przez okres dłuższy niż 6 tygodni lub następuje gromadzenie się płynu (z objawami obrzęku nóg) oraz w przypadku wystąpienia objawów poważnej niewydolności serca, takich jak: duszności, ból w okolicy serca promieniujący w kierunku ramion, górnej części jamy brzusznej i w okolice szyi, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Dzieci i młodzież: Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie odnotowano.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia.

Brak danych na temat wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na zawartość etanolu preparatu nie należy stosować przed prowadzeniem pojazdu ponieważ alkohol może zostać wykryty w powietrzu wydychanym.

4.8 Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu},e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przypadki przedawkowania nie są znane.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Nie wykonano badań farmakodynamicznych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Nie wykonano badań farmakokinetycznych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych, nie wykonano badań na zwierzętach.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową lub polietylenową.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie wymaga.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Krakowskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” w Krakowie S.A. ul. Chałupnika 14, 31-464 Kraków tel. 12 411 69 11, fax 12 411 58 37 e-mail: herbapol@herbapol.krakow.pl

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0808

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.09.1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

3

Tinctura Crataegi Herbapol w Krakowie SA