Imeds.pl

Tinctura Ginko Bilobae -

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, 4,525 g/5 ml,

płyn doustny

Ginkgo bilobae folii tinctura

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

3.    Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm i w jakim celu się go stosuje

W skład leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm wchodzi nalewka z liści miłorzębu japońskiego.

Wskazania do stosowania

Lek tradycyjnie stosowany w zaburzeniach obwodowego krążenia krwi.

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest tradycyjnym lekiem roślinnym i jego skuteczność działania opiera się wyłącznie na doświadczeniu płynącym z długiego okresu stosowania leku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Kiedy nie stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm:

-    jeśli znana jest nadwrażliwość na produkty zawierające w swoim składzie miłorząb

japoński.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaleca się przerwać stosowanie produktu 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym (np. wyrwanie zęba).

Jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień (zaburzenia krzepnięcia krwi) lub hemofilia, przed rozpoczęciem stosowania Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zachować szczególną ostrożność stosując Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, ponieważ dawka jednorazowa preparatu 5 ml, zawiera ok. 2,7 g etanolu, co odpowiada ok. 28 ml wina i 69 ml piwa.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek może powodować szkodliwe działanie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę lecząc kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka, jak pacjenci z uszkodzeniami wątroby.

Dzieci i młodzież

Ze względu na zawartość etanolu oraz braku odpowiedniej ilości danych nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Inne leki i Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ze względu na zawartość etanolu w preparacie nie zaleca się równoczesnego stosowania leku z innymi środkami farmaceutycznymi mogącymi wpływać niekorzystnie na wątrobę.

W przypadku regularnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków wpływających na krzepliwość krwi (np. heparyna, warfaryna, pochodne kumaryny) przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (IPP) (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontakotwać się z się z lekarzem przed zastosowaniem Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm.

Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm z jedzeniem, piciem i alkoholem

Pożywienie nie wpływa na działanie leku. Nie zaleca się stosowania leku wraz z alkoholem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na możliwe wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i karmienia piersią.

Należy pamiętać, że preparat zawiera 60 - 70 % V/V etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bezpośrednio po zastosowaniu preparatu alkohol może być wykrywany przez przyrządy do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z tego względu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych bezpośrednio po przyjęciu preparatu. Należy zachować co najmniej półgodzinną przerwę.

3.    Jak stosować lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm Dorośli

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować lek 3 razy dziennie po 5 - 10 ml rozcieńczony wodą.

Do leku dołączono miarkę ułatwiającą odmierzanie zalecanej dawki.

Zalecany czas kuracji to 21 dni, następnie należy zasięgnąć porady lekarza.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży do 18 lat.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Ze względu na zawartość etanolu przedawkowanie może powodować szkodliwe działanie przy uszkodzeniu wątroby, alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, przy chorobach umysłowych, a także osłabiać sprawność psychoruchową.

Pominięcie zastosowania leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Należy kontynuować zalecane dawkowanie, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm, może powodować działania niepożądane. Podczas stosowania leku mogą wystąpić łagodne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle i zawroty głowy, sporadycznie przypadki skórnej reakcji uczuleniowej (wysypki, świąd).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tinctura Ginkgo bilobae Phytopharm

Substancją czynną leku jest nalewka z liści miłorzębu japońskiego (Ginkgo bilobae folii tinctura (1:5)). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % V/V.

Zawartość etanolu w produkcie leczniczym wynosi 60-70 % V/V.

Jak wygląda lek Tinctura Ginkgo Phytopharm i co zawiera opakowanie

Opakowanie bezpośrednie produktu leczniczego stanowi butelka ze szkła barwnego o pojemności 100 ml z zakrętką i miarką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wersja 02 4