Imeds.pl

Tiorfan 100 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Tiorfan, 100 mg, kapsułki, twarde

(Racecadotrilum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Tiorfan ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tiorfan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tiorfan

3.    Jak stosować lek Tiorfan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tiorfan

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Tiorfan i w jakim celu się go stosuje

Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu biegunki.

Tiorfan jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów ostrej biegunki u dorosłych, jeśli biegunka nie może być leczona przyczynowo.

Racekadotryl może być stosowany, jako leczenie wspomagające, gdy możliwe jest stosowanie leczenia przyczynowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tiorfan Kiedy nie stosować leku Tiorfan

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na racekadotryl lub którykolwiek z pozostałych

składników leku Tiorfan (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tiorfan należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza, jeśli:

- występuje krew lub ropa w stolcu i gorączka. Przyczyną może być infekcja bakteryjna, która powinna być leczona przez lekarza

-    występuje biegunka przewlekła lub biegunka spowodowana przyjmowaniem antybiotyków

-    występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    występują przedłużające się lub niekontrolowane wymioty

-    występuje nietolerancja laktozy (patrz „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tiorfan”).

Inne leki i Tiorfan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Tiorfan w czasie ciąży, przy podejrzeniu ciąży i w czasie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tiorfan ma mały wpływ lub nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tiorfan

Tiorfan zawiera laktozę (rodzaj cukru). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Tiorfan. Lek nie zawiera glutenu.

3. Jak stosować lek Tiorfan

Tiorfan występuje w postaci kapsułek.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka to jedna kapsułka trzy razy dziennie, którą należy połknąć popijaj ąc szklanką wody.

Tiorfan należy przyjmować najlepiej przed głównymi posiłkami, ale rozpoczynając leczenie można przyjąć jedną kapsułkę o dowolnej porze dnia.

Lekarz zadecyduje o długości leczenia lekiem Tiorfan. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 7 dni.

W celu uzupełnienia utraconych płynów z powodu biegunki lek ten powinien być stosowany równocześnie z odpowiednią ilością płynów i soli (elektrolitów). Najlepszym sposobem uzupełnienia płynów i elektrolitów jest picie tzw. doustnych płynów nawadniających (w przypadku wątpliwości zwrócić się do lekarza lub farmaceuty).

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci

Dostępne są inne postacie leku dla dzieci i niemowląt.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tiorfan

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Tiorfan należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Tiorfan

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są bóle głowy (występujące u 1 do 10 pacjentów na 100).

Niezbyt często zgłaszane działania niepożądane (występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000): wysypka i rumień (zaczerwienienie skóry).

Inne działania niepożądane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): rumień wielopostaciowy (różowe zmiany na skórze kończyn i wewnątrz jamy ustnej), obrzęk języka, obrzęk twarzy, obrzęk ust, obrzęk powiek, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk pod skórą występujący w różnych częściach ciała), pokrzywka, rumień guzowaty (podskórne stany zapalne w postaci guzków), wysypka grudkowa (wykwity na skórze z małymi, twardymi i guzkowatymi zmianami), świerzbiączka (swędzące zmiany skórne), świąd (uogólnione swędzenie), toksyczny wykwit skóry.

Należy przerwać przyjmowanie leku Tiorfan i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

-    obrzęk twarzy, j ęzyka lub gardła

-    trudności w przełykaniu

-    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Tiorfan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tiorfan

Substancją czynną leku jest racekadotryl. Każda kapsułka zawiera 100 mg racekadotrylu.

Inne składniki leku to: laktoza, skrobia żelowana kukurydziana, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka kapsułki: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Tiorfan i co zawiera opakowanie

Tiorfan występuje w postaci kapsułek, twardych koloru kości słoniowej.

Opakowania po 6, 10, 20, 100 lub 500 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Bioprojet Europe Ltd.

29, Earlsfort Terrace

Dublin-2

Irlandia

Wytwórca:

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Via Carlos III, 94 08028 Barcelona Hiszpania

Sophartex 21 rue de Pressoir 28500 Vernouillet Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02 - 676 Warszawa Tel. 22 319 12 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Hiszpania: TiOrFAN Niemcy: TIORFAN Portugalia: TIORFAN Grecja: HIDRASEC Włochy: TIORFIX Austria: HIDRASEC Belgia: TIORFIX Czechy: HIDRASEC Dania: HIDRASEC Estonia: HIDRASEC Finlandia: HIDRASEC Węgry: HIDRASEC Irlandia: HIDRASEC Łotwa: HIDRASEC Litwa: HIDRASEC Luksemburg: TIORFIX Holandia: HIDRASEC Polska: TIORFAN Słowacja: HIDRASEC Słowenia: HIDRASEC Szwecja: HIDRASEC Wielka Brytania: HIDRASEC

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Sierpień 2012 r.

ES/H/0122/001-003/IB/028 (approved in RMS 08.2012) 4