+ iMeds.pl

Tisderol 5 mgUlotka Tisderol

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

—    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

—    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

—    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

—    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tisderol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tisderol

3.    Jak stosować lek Tisderol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tisderol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tisderol i w jakim celu się go stosuje

Tisderol należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością.

Tisderol może być stosowany w leczeniu dławicy piersiowej (bóle w klatce piersiowej spowodowane niedrożnością tętnic zaopatrujących serce) lub nadciśnienia tętniczego (wysokie ciśnienie tętnicze krwi).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Tisderol Kiedy NIE stosować leku Tisderol

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na bisoprololu fumaran lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent ma astmę o ciężkim przebiegu lub ciężką przewlekłą chorobę płuc.

• Jeśli pacjent ma wolną czynność serca (tętno poniżej 60 uderzeń na minutę) lub nieregularną czynność serca. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie tętnicze.

• Jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia (takie, które mogą powodować uczucie mrowienia, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp).

• Jeśli pacjent ma niewydolność serca, która nagle uległa zaostrzeniu i (lub) może wymagać hospitalizacji.

•    Jeśli u pacjenta dochodzi do nagromadzenia kwasów w organizmie, rozpoznanego jako kwasica metaboliczna. Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

• Jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny nadnerczy, rzadki typ nowotworu gruczołu nadnerczy.

•    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tisderol należy poinformować lekarza o:

•    zaburzeniach czynności wątroby lub nerek.

•    cukrzycy. Lek Tisderol może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

• łuszczycy, występującej aktualnie lub jeśli występowała w przeszłości (nawracająca choroba skóry przebiegająca z łuszczeniem i suchą wysypką na skórze).

•    leczeniu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Lek Tisderol może pogarszać ten stan lub utrudniać jego leczenie.

•    leczeniu guza chromochłonnego (rzadki typ nowotworu gruczołu nadnerczy).

•    zaburzeniach czynności tarczycy. Lek może maskować objawy nadczynności tarczycy.

•    astmie oskrzelowej lub przewlekłej chorobie płuc.

•    głodówce.

•    jakichkolwiek zaburzeniach związanych z sercem.

•    zaburzeniach krążenia obwodowego (dotyczących dłoni i stóp).

• jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach.

Inne leki i Tisderol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie istotne jest poinformowanie o przyjmowaniu następujących leków, ponieważ Tisderol może wpływać na ich działanie:

•    Leki stosowane do kontroli ciśnienia tętniczego lub leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak: amlodypina, amiodaron, klonidyna, diltiazem, dizopiramid, digoksyna, dobutamina, izoprenalina, metyldopa, moksonydyna, nifedypina, chinidyna, fenytoina, rylmenidyna, werapamil oraz leki beta-adrenolityczne.

•    Leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy oraz barbiturany.

•    Leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegu chirurgicznego.

•    Leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen).

•    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy.

•    Leki stosowane w leczeniu malarii, np. meflochina.

•    Leki stosowane w leczeniu migreny, np. ergotamina.

•    Leki stosowane w leczeniu astmy.

•    Leki stosowane w leczeniu niedrożności nosa.

•    Leki stosowane w leczeniu jaskry (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej).

•    Leki stosowane do rozszerzenia źrenicy oka.

•    Kortykosteroidy stosowane w leczeniu stanów zapalnych stawów i narządów.

•    Niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu klinicznego (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina).

•    Ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń,

•    Leki stosowane w leczeniu choroby Alzheimera.

Wszystkie powyższe leki mogą wpływać na ciśnienie tętnicze krwi i (lub) czynność serca.

W przypadku stosowania wraz z insuliną oraz innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy Tisderol może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi.

Tisderol z jedzeniem, piciem i alkoholem

Tisderol można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków; tabletki należy połykać w całości, popijaj ąc wodą.

Zawroty głowy oraz uczucie oszołomienia, które mogą być wywołane przez lek Tisderol, mogą nasilić się podczas spożywania alkoholu. W takim przypadku należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Tisderol może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód. Istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia, małego stężenia cukru we krwi oraz wolnego tętna u dziecka. Lek może również wpływać na rozwój dziecka. W związku z tym leku Tisderol nie należy przyjmować w czasie ciąży.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego, w związku z tym nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może powodować uczucie zmęczenia, senność lub zawroty głowy. W przypadku występowania powyższych działań niepożądanych nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać o możliwości występowania tych działań szczególnie na początku leczenia, podczas zmiany leczenia oraz w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

3.    Jak stosować lek Tisderol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Nie należy rozgryzać tabletek.

Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie, zaczynając na ogół od najmniejszej dawki (5 mg na dobę). Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Tabletki należy przyjmować codziennie o tej samej porze.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przekraczać dawki 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Nie należy stosować leku Tisderol u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży, ze względu na brak doświadczenia w stosowaniu leku w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

U większości pacjentów w podeszłym wieku dostosowanie dawkowania nie jest konieczne. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od możliwie najmniejszej dawki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Tisderol jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tisderol

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział, jaki lek został przyjęty.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszności i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie czynności serca, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, niedostateczna siła skurczu serca oraz małe stężenie cukru we krwi (które może objawiać się uczuciem głodu, nasilonym poceniem i kołataniem serca).

Pominięcie zastosowania leku Tisderol

W przypadku pominięcia tabletki należy ją przyjąć, jeśli pacjent przypomni sobie o niej w ciągu 12 godzin od pory, w której zwykle zażywa lek. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Tisderol

Nie wolno w sposób nagły przerywać stosowania leku Tisderol, szczególnie u pacjentów z dławicą piersiową lub po zawale serca. Nagłe przerwanie stosowania leku Tisderol może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta lub ponowne zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek należy odstawiać stopniowo, przez jeden lub dwa tygodnie, zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane są istotne i ich wystąpienie wymaga podjęcia natychmiastowego działania. Należy przerwać stosowanie leku Tisderol i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następuj ących objawów:

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

• zaostrzenie niewydolności serca, powodujące nasilenie duszności i (lub) zatrzymanie płynów w organizmie.

Częstość nieokreślona:

•    nasilenie objawów zwężenia głównych naczyń doprowadzających krew do kończyn dolnych, zwłaszcza na początku leczenia.

Ponadto zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często (u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów):

•    ziębnięcie dłoni i (lub) stóp;

•    uczucie zdrętwienia dłoni i (lub) stóp;

•    małe ciśnienie tętnicze;

•    nudności, wymioty, biegunka, zaparcie;

•    uczucie zmęczenia*;

•    zawroty głowy*;

•    ból głowy*.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów):

•    zwolnienie czynności serca;

•    nasilenie nieregularnej czynności serca;

•    zaburzenia snu;

•    depresja;

•    trudności w oddychaniu u pacjentów z astmą lub przewlekłą chorobą płuc;

•    osłabienie mięśni, skurcze mięśni;

•    uczucie osłabienia.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów):

•    zmiany w wynikach badań krwi;

• zmniejszone wydzielanie łez (co może być bardzo uciążliwe u pacjentów używających soczewek kontaktowych);

•    zaburzenia słuchu;

•    niedrożny nos, wydzielina z nosa;

•    zapalenie wątroby powodujące ból brzucha, utratę apetytu oraz czasami żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry, oraz ciemne zabarwienie moczu;

•    reakcje alergiczne (takie jak świąd, zaczerwienienie, wysypka);

•    zaburzenia potencji;

•    koszmary senne;

•    omamy;

•    omdlenia.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów):

•    stan zapalny oczu (zapalenie spojówek);

•    nasilenie objawów łuszczycy lub wystąpienie łuszczycopodobnej, suchej, wysypki;

łysienie.


* Objawy te występują szczególnie na początku leczenia lub po zmianie dawki. Na ogół są łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 tygodni.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Jak przechowywać lek Tisderol

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tisderol

—    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 4,24 mg bisoprololu. Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 8,48 mg bisoprololu.

—    Ponadto lek zawiera: celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, krzemionkę koloidalną bezwodną, krospowidon (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Tisderol i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „I” i linią podziału po jednej stronie oraz „11” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „I” i linią podziału po jednej stronie oraz „13” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tisderol w postaci tabletek powlekanych jest dostępny w blistrach Poliamid/Aluminium/PVC/ Papier/Poliester/Aluminium w tekturowym pudełku oraz w pojemnikach z HDPE z zamknięciem z PP i saszetką ze środkiem pochłaniającym wilgoć w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań dostępne w Polsce:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino Del Tronto, 63100 - Ascoli Piceno (AP), Włochy

Wytwórca/Importer:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgia

Pfizer PGM

Zone Industrielle 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania

Francja

Niemcy

Włochy

Norwegia

Polska

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania


Bisoprolol Pfizer

VIVACIDOL 5 mg & 10 mg, comprimé pelliculé sécable Bisoprolol Pfizer 5 mg & 10 mg filmtabletten Bisoprololo Pfizer Bisoprolol Pfizer Tisderol

Bisoprolol Pharmacia 5 mg & 10 mg comprimidos recubiertos con película EFG Bisoprolol Pfizer

Bisoprolol 5 mg & 10 mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

07/2012

Tisderol

Charakterystyka Tisderol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 4,24 mg bisoprololu. Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 8,48 mg bisoprololu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tisderol, 5 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „I” i linią podziału po jednej stronie oraz „11” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tisderol, 10 mg, tabletki powlekane

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym „I” i linią podziału po jednej stronie oraz „13” po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Leczenie stabilnej, przewlekłej dławicy piersiowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli

Dawkę należy dostosować indywidualnie. Zalecana dawka początkowa to 5 mg bisoprololu fumaranu na dobę. Zwykle stosowana dawka to 10 mg bisoprololu fumaranu raz na dobę, natomiast maksymalna zalecana dawka dobowa to 20 mg bisoprololu fumaranu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <20 ml/min) i u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby zaleca się nie przekraczać dawki dobowej wynoszącej 10 mg bisoprololu fumaranu w jednej lub w dwóch dawkach podzielonych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawkowania nie jest zazwyczaj konieczne. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej możliwej dawki.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzież

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności bisoprololu u dzieci w wieku poniżej 12 lat i młodzieży, dlatego nie zaleca się stosowania produktu w tej grupie pacjentów.

Czas trwania leczenia we wszystkich wskazaniach Leczenie bisoprololem jest zazwyczaj długotrwałe.

Leczenia bisoprololem nie można przerywać nagle, ponieważ może to prowadzić do przejściowego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej.

Sposób stosowania

Tabletki bisoprololu należy przyjmować rano z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletki należy połknąć, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z:

• ostrą niewydolnością serca lub podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca, wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych;

•    wstrząsem kardiogennym;

•    blokiem przedsionkowo-komorowym drugiego lub trzeciego stopnia (bez stymulatora serca);

•    zespołem chorego węzła zatokowego;

•    blokiem zatokowo-przedsionkowym;

•    bradykardią objawową;

•    objawowym niedociśnieniem;

•    ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc;

•    ciężką postacią miażdżycy zarostowej tętnic obwodowych lub ciężkimi postaciami zespołu Raynauda;

•    nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.4);

•    kwasicą metaboliczną.

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na bisoprolol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Leczenia bisoprololem nie można przerywać nagle, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, chyba że zajdzie taka konieczność. Nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do przejściowego nasilenia choroby serca (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności

Należy bezwzględnie zachować ostrożność podczas leczenia bisoprololem u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową i towarzyszącą niewydolnością serca.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania bisoprololu w następuj ących przypadkach:

•    cukrzyca z dużymi wahaniami stężenia glukozy we krwi. Objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca lub nasilone pocenie) mogą być maskowane;

•    głodówka;

•    w trakcie leczenia odczulającego. Podobnie jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych bisoprolol może zarówno zwiększać wrażliwość na alergeny, jak i nasilać ciężkość reakcji anafilaktycznych. Leczenie adrenaliną nie zawsze przynosi spodziewany skutek terapeutyczny;

•    blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia;

•    dusznica bolesna Prinzmetala;

• miażdżyca zarostowa tętnic obwodowych. Nasilenie objawów może nastąpić szczególnie na początku leczenia.

U pacjentów z łuszczycą lub łuszczycą w wywiadzie można zastosować leki beta-adrenolityczne (np. bisoprolol) wyłącznie po dokładnej ocenie korzyści i ryzyka leczenia.

Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy nie można stosować bisoprololu dopóki nie zablokuje się receptorów adrenergicznych typu alfa.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu ogólnemu blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza częstość występowania arytmii oraz niedokrwienia serca podczas indukcji i intubacji, oraz w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się, aby utrzymywać blokadę receptorów beta-adrenergicznych w okresie pooperacyjnym. Należy poinformować anestezjologa o blokadzie receptorów beta-adrenergicznych ze względu na możliwe interakcje z innymi lekami, powodującymi bradyarytmię, osłabienie odruchowej tachykardii i kompensacji utraty krwi. Jeśli przerwanie leczenia lekami beta-adrenolitycznymi przed zabiegiem chirurgicznym jest konieczne, odstawienie leku powinno być stopniowe i zakończyć się około 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym.

W przypadku astmy oskrzelowej lub innych przewlekłych chorób obturacyjnych płuc powodujących objawy, zaleca się jednoczesne podawanie leków rozszerzaj ących oskrzela. U pacjentów z astmą rzadko może dojść do zwiększenia oporu oddechowego; w związku z tym konieczne może być zwiększenie dawki leków pobudzających receptory beta2-adrenergiczne.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze niezalecane do jednoczesnego stosowania

Antagoniści kanału wapniowego z grupy werapamilu oraz w mniejszym stopniu z grupy diltiazemu: negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu pacjentom leczonym beta-adrenolitykiem może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowo-komorowego.

Produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna): jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo może doprowadzić do zmniejszenia ośrodkowego napięcia współczulnego, a tym samym prowadzić do zmniejszenia częstości akcji serca i pojemności minutowej serca oraz rozszerzenia naczyń. Nagłe odstawienie tych leków, szczególnie w przypadku wcześniejszego odstawienia leku beta--adrenolitycznego, może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. „nadciśnienia z odbicia”.

Produkty lecznicze, które należy stosować z ostrożnością

Leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon): wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego może być nasilony; nasilić może się także ujemne działanie inotropowe.

Antagoniści kanału wapniowego typu dihydropirydyny (np. felodypina i amlodypina): jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego; nie można także wykluczyć ryzyka dalszego pogorszenia czynności komorowej serca u pacjentów z niewydolnością serca.

Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron): wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego może zostać nasilony.

Leki parasympatykomimetyczne: jednoczesne stosowanie może wydłużać czas przewodzenia

przedsionkowo-komorowego oraz zwiększać ryzyko bradykardii.

Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo (np. krople do oczu w leczeniu jaskry) mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe: nasilenie działania hipoglikemizującego. Blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii.

Leki znieczulające: osłabienie odruchowej tachykardii oraz zwiększone ryzyko niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Glikozydy naparstnicy: wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie częstości akcji serca.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): leki z grupy NLPZ mogą osłabiać hipotensyjne działanie bisoprololu.

Leki beta-sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina): w skojarzeniu z bisoprololem mogą osłabiać działanie obu leków.

Leki sympatykomimetyczne pobudzające zarówno receptory beta-, jak i alfa-adrenergiczne (np. noradrenalina, adrenalina): jednoczesne stosowanie z bisoprololem może ujawniać ich działanie zwężaj ące naczynia za pośrednictwem receptorów alfa-adrenergicznych, prowadząc do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi oraz zaostrzenia chromania przestankowego. Powyższe interakcje uważa się za bardziej prawdopodobne w przypadku stosowania nieselektywnych beta-adrenolityków.

Jednoczesne stosowanie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, jak również z innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, fenotiazyna), może zwiększać ryzyko niedociśnienia.

Należy rozważyć jednoczesne stosowanie z:

Meflochiną: zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii.

Kortykosteroidami: zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego na skutek retencji wody i sodu.

Inhibitorami monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B): nasilenie działania hipotensyjnego beta-adrenolityków, jak również ryzyka wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

Ryfampicyną: niewielkie zmniejszenie okresu półtrwania bisoprololu, prawdopodobnie na skutek indukcji enzymów wątrobowych metabolizujących lek. Dostosowanie dawkowania nie jest na ogół konieczne.

Pochodnymi ergotaminy: nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Działanie farmakologiczne bisoprololu może szkodliwie wpływać na ciążę i (lub) płód, bądź noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają przepływ łożyskowy, co może powodować opóźnienie wzrostu płodu, śmierć wewnątrzmaciczną, poronienie lub poród przedwczesny. U noworodka i płodu mogą wystąpić działania niepożądane (np. hipoglikemia, bradykardia). W razie konieczności leczenia lekami beta-adrenolitycznymi należy stosować selektywne ß1-adrenolityki.

Nie zaleca się stosowania bisoprololu podczas ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności leczenia bisoprololem, należy monitorować maciczno-łożyskowy przepływ krwi i wzrost płodu. W przypadku szkodliwego wpływu na ciążę lub płód należy rozważyć inne leczenie. Noworodki muszą być dokładnie obserwowane. Objawy hipoglikemii i bradykardii występują najczęściej w ciągu pierwszych 3 dni życia noworodka.

Karmienie piersią:

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka ludzkiego oraz bezpieczeństwa dziecka narażonego na bisoprolol. W związku z tym, nie zaleca się karmienia piersią podczas leczenia lekiem Tisderol.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas badania pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów. W zależności od indywidualnych reakcji pacjentów na lek nie można jednak wykluczyć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy to rozważyć szczególnie na początku leczenia, po zmianie leku oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8. Działania niepożądane

Podczas leczenia bisoprololem obserwowano wymienione poniżej działania niepożądane, uporządkowane

według następuj ącej częstości występowania:

bardzo często (>1/10),

często (>1/100 do <1/10),

niezbyt często (>1/1000 do <1/100),

rzadko (>1/10 000 do <1/1000),

bardzo rzadko (<1/10 000),

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja, zaburzenia snu.

Rzadko:    koszmary senne, omamy.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy*, bóle głowy.*

Rzadko:    omdlenia.

Zaburzenia oka

Rzadko:    zmniejszenie wydzielania łez (należy uwzględnić u pacjentów używających soczewek

kontaktowych).

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko:    zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zaostrzenie istniejącej niewydolności serca, bradykardia.

Zaburzenia naczyniowe

Często:    uczucie zimna lub drętwienia kończyn, niedociśnienie, szczególnie u pacjentów z

niewydolnością serca.

Niezbyt często: niedociśnienie ortostatyczne.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą obturacyjną płuc w wywiadzie.

Rzadko:    alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, nagłe zaczerwienienie twarzy, wysypka.

Bardzo rzadko: łysienie. Leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać lub nasilać łuszczycę lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: osłabienie mięśni, skurcze mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko:    zaburzenia potencji.

Zaburzenia ogólne

Często:    uczucie zmęczenia.*

Niezbyt często: astenia.

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie stężenia triglicerydów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

(AlAT, AspAT).

*Objawy występują szczególnie na początku leczenia. Na ogół są łagodne i ustępują w ciągu 1-2 tygodni. 4.9 Przedawkowanie

Objawy

Najczęstsze objawy w przypadku przedawkowania leku beta-adrenolitycznego to: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Doświadczenie związane z przedawkowaniem bisoprololu jest ograniczone; dotychczas zgłoszono zaledwie kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. Występowała wówczas bradykardia i (lub) niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność pod względem wrażliwości na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu; pacjenci z niewydolnością serca są prawdopodobnie bardzo wrażliwi.

Postępowanie

W przypadku przedawkowania należy przerwać podawanie bisoprololu i zastosować leczenie podtrzymujące i objawowe.

Na podstawie spodziewanego działania farmakologicznego i zaleceń dotyczących innych leków beta-adrenolitycznych w przypadkach klinicznie uzasadnionych należy rozważyć podjęcie niżej wymienionych działań.

Bradykardia: należy podać dożylnie atropinę. W przypadku niewystarczającej reakcji można podać ostrożnie izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach konieczne może być przezżylne wszczepienie stymulatora serca.

Niedociśnienie tętnicze: należy podać dożylnie płyny i leki obkurczające naczynia. Może być też celowe dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): należy dokładnie monitorować pacjenta, podać dożylnie wlew z izoprenaliny lub zastosować tymczasowo stymulator serca.

Zaostrzenie niewydolności serca: należy podać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo i rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: należy podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak: izoprenalina, p2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilina.

Hipoglikemia: należy podać dożylnie glukozę.

Ograniczone dane sugerują, że bisoprolol jest w bardzo małym stopniu usuwany za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki beta-adrenolityczne, selektywne, kod ATC: C07AB07.

Bisoprolol jest lekiem blokującym receptory ß j-adrenergiczne o dużej wybiórczości, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje małe powinowactwo do receptorów ß 2 mięśni gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych, jak również do receptorów ß 2 związanych z regulacją metaboliczną. W związku z tym zazwyczaj nie oczekuje się, aby bisoprolol wpływał na opór dróg oddechowych i procesy metaboliczne, zależne od receptorów ß2. Jego selektywność wobec receptorów ß i-adrenergicznych utrzymuje się poza zakresem dawek terapeutycznych.

Bisoprolol jest stosowany w leczeniu niedociśnienia i dławicy piersiowej. Podobnie jak w przypadku innych leków ß 1-adrenolitycznych mechanizm działania w nadciśnieniu tętniczym jest niejasny.

Wiadomo jednak, że bisoprolol znacząco zmniejsza aktywność reninową osocza.

Mechanizm działania przeciwdławicowego: poprzez hamowanie receptorów ß-adrenergicznych w sercu bisoprolol zmniejsza odpowiedź na pobudzenie układu współczulnego. Prowadzi to do zmniejszenia częstości skurczów serca i kurczliwości, zmniejszaj ąc zapotrzebowanie serca na tlen.

Bisoprolol stosowany w ostrych stanach u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca, zwalnia czynność serca i zmniejsza objętość wyrzutową i, co za tym idzie, zmniejsza pojemność minutową serca oraz zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania początkowo zwiększony opór obwodowy zmniejsza się.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bisoprolol jest wchłaniany prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, co w połączeniu z bardzo małym efektem pierwszego przejścia przez wątrobę, powoduje, że jego biodostępność jest duża i wynosi około 90%. Stopień wiązania się z białkami osocza wynosi 30%. Objętość dystrybucji wynosi 3,5 l/kg mc. Klirens całkowity wynosi około 15 l/h.

Okres półtrwania w fazie eliminacji (10-12 godzin) powoduje 24-godzinną skuteczność po podaniu raz na dobę.

Bisoprolol jest wydalany dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnych metabolitów, które są następnie wydalane przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Eliminacja leku zachodzi w takim samym stopniu w wątrobie, co w nerkach, więc u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki.

Kinetyka bisoprololu ma przebieg liniowy i nie zależy od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są

większe, okres półtrwania jest natomiast dłuższy niż u zdrowych ochotników. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym u osób otrzymujących bisoprolol w dawce dobowej 10 mg wynosi 64±21 ng/ml, okres półtrwania natomiast — 17±5 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności lub działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Podobnie jak inne beta-adrenolityki bisoprolol podawany w dużych dawkach powodował działanie toksyczne u ciężarnych samic (zmniejszenie przyjmowania pokarmu i zmniejszenie masy ciała) oraz działał toksycznie na zarodek i (lub) płód (zwiększona częstość resorpcji płodu, zmniejszona urodzeniowa masa ciała potomstwa, opóźnienie rozwoju fizycznego), nie wykazywał natomiast działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan bezwodny Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza 6 cP Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 400

Żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tisderol w postaci tabletek powlekanych jest dostępny w blistrach Poliamid/Aluminium/PVC/ Papier/Poliester/Aluminium w tekturowym pudełku oraz w pojemnikach z HDPE z zamknięciem z PP i saszetką ze środkiem pochłaniającym wilgoć w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Blistry: 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek powlekanych.

Pojemnik HDPE: 30, 500 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 5 mg: 19583 10 mg: 19584

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.12.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

31.07.2012

Tisderol