+ iMeds.pl

Tisseel -Ulotka Tisseel

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika TISSEEL - Roztwory do sporządzania kleju do tkanek Substancje czynne: fibrynogen ludzki, trombina ludzka, aprotynina syntetyczna, wapnia chlorek

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest TISSEEL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem TISSEEL

3.    Jak stosować TISSEEL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać TISSEEL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest TISSEEL i w jakim celu się go stosuje Co to jest TISSEEL

TISSEEL jest dwuskładnikowym klejem do tkanek, złożonym z dwóch roztworów, roztworu białek klejących i roztworu trombiny. Roztwór Tisseel zawiera fibrynogen i trombinę. Są to dwa białka krwi niezbędne w krzepnięciu krwi. Gdy te białka mieszają się podczas podawania, tworzą skrzep w miejscu, gdzie nałoży je chirurg.

Skrzep powstający z TISSEEL jest bardzo podobny do naturalnego skrzepu krwi. Ulega on rozpuszczeniu w taki sam sposób, jak skrzep endogenny (powstający naturalnie w organizmie) i nie zostawia żadnych pozostałości. Dodatek białka syntetycznego (aprotyniny syntetycznej) ma na celu zwiększenie trwałości skrzepu i zapobieżenie jego przedwczesnemu rozpuszczeniu.

W jakim celu stosuje się TISSEEL

TISSEEL stosuje się jako leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne:

-    dla poprawienia hemostazy;

-    jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie się ran lub jako materiał uszczelniający szwy w chirurgii naczyniowej i przewodu pokarmowego;

-    do sklejania tkanek, np. umocowania przeszczepów skóry.

TISSEEL jest skuteczny również u pacjentów otrzymujących leki z heparyną hamujące krzepnięcie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem TISSEEL Kiedy nie stosować TISSEEL:

- w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którąkolwiek z substancji czynnych, lub którykolwiek z innych składników TISSEEL.

-    do leczenia masywnych krwawień tętniczych lub żylnych. Stosowanie wyłącznie TISSEEL nie jest wskazane w takiej sytuacji.

-    TISSEEL nie wolno wstrzykiwać do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic). Ponieważ TISSEEL tworzy skrzepy w miejscu, gdzie jest podany, wstrzyknięcie TISSEEL może spowodować powstanie skrzepu w naczyniu. Jeżeli taki skrzep będzie niesiony przez krew, może prowadzić do powikłań zagrażających życiu.

-    TISSEEL nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany operacyjnej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania TISSEEL należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Należy zachować szczególną ostrożność stosując TISSEEL z uwagi na możliwość wystąpienia alergicznych reakcji nadwrażliwości.

Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:

-    przejściowe zaczerwienienie skóry

-    swędzenie

-    wysypka

-    nudności, wymioty

-    ogólna niedyspozycja

-    dreszcze

-    ucisk w klatce piersiowej

-    obrzęk warg i języka

-    trudności w oddychaniu/bezdech

-    spadek ciśnienia tętniczego krwi

-    wzrost lub spadek częstości tętna

Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, nakładanie należy niezwłocznie przerwać. W przypadku ciężkich objawów należy natychmiast wdrożyć leczenie jak w nagłych wypadkach.

-    ponieważ TISSEEL zawiera białko syntetyczne zwane aprotyniną. Nawet, jeśli to białko podawane jest jedynie w niewielkich ilościach i jedynie na powierzchnię rany, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji anafilaktycznej. Ryzyko to wydaje się być większe u pacjentów, u których stosowano wcześniej TISSEEL lub aprotyninę, nawet jeśli uprzednio było to dobrze tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii choroby pacjenta informacje dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę. Ponieważ syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie rozważyć zastosowanie TISSEEL u pacjentów z alergią na białka bydlęce.

-    ponieważ nieumyślne podanie do naczynia krwionośnego może prowadzić do powikłań zagrażających życiu na skutek przedostania się do krwioobiegu powstałego skrzepu.

- podanie    donaczyniowe    szczególnie wrażliwym pacjentom może zwiększyć

prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej reakcji nadwrażliwości.

Zwłaszcza podczas zabiegów kardiochirurgicznych lekarz musi zachować szczególną ostrożność, aby nie wstrzyknąć TISSEEL do naczynia krwionośnego. Równie istotne jest, aby unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powstania skrzepów krwi w tętnicach okolic oczu.

- ponieważ istnieje ryzyko miejscowego uszkodzenia tkanki w przypadku wstrzyknięcia TISSEEL do tkanki.

-    aby uniknąć sklejenia tkanek w niepożądanym miejscu. Dlatego przed zastosowaniem należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia produktu są dostatecznie osłonięte.

- ponieważ zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany. Dlatego TISSEEL należy nakładać wyłącznie w postaci cienkiej warstwy.

Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego gazu.

Podczas stosowania urządzeń rozpylających wyposażonych w regulator ciśnienia w celu nanoszenia fibrynowych klejów do tkanek odnotowano bardzo rzadkie występowanie zagrażających życiu lub powodujących zgon zatorów powietrznych i gazowych (polegających na przedostaniu się powietrza do krwiobiegu, co może prowadzić do poważnego zagrożenia zdrowia lub życia). Wydaje się, że jest to związane ze stosowaniem urządzenia rozpylającego przy ustawieniach ciśnienia większych niż zalecane i (lub) bardzo blisko powierzchni tkanki. Ryzyko wydaje się być większe, gdy fibrynowe kleje do tkanek są rozpylane z powietrzem, niż gdy są rozpylane z CO2. Z tego powodu nie można wykluczyć wystąpienia takiego zdarzenia wskutek rozpylania produktu TISSEEL na rany otwarte leczone chirurgicznie.

Do urządzenia rozpylającego i dodatkowej końcówki dołączono instrukcje użycia wraz z zaleceniami producenta dotyczącymi zakresów ciśnienia oraz odległości od powierzchni tkanki podczas rozpylania.

Produkt TISSEEL należy podawać ściśle według instrukcji oraz wyłącznie za pomocą urządzeń zalecanych do stosowania tego produktu.

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO 2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru gazowego.

W przypadku wytwarzania leków z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone działania zapobiegające przenoszeniu zakażeń na pacjentów. Zalicza się do nich:

•    dokładną selekcję dawców krwi i osocza, w celu upewnienia się, że wykluczono grupy ryzyka nosicielstwa infekcji

•    sprawdzanie pojedynczych donacji krwi i puli zebranego osocza pod kątem wirusów lub infekcji

•    włączanie etapów w procesie przetwarzania krwii lub osocza, które mogą inaktywować lub usuwać wirusy.

Pomimo tych działań, kiedy podawane są leki wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Podejmowane działania uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C oraz bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A. Podejmowane działania mogą mieć ograniczoną wartość wobec niektórych wirusów bezotoczkowych, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) i u osób z osłabionym układem odpornościowym lub u osób z niektórymi typami niedokrwistości (np. sferocytoza wrodzona lub niedokrwistość hemolityczna).

Lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi rozważenie szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, jeśli pacjent ponownie otrzymuje klej fibrynowy.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu TISSEEL udokumentować nazwę i numer serii leku za pomocą załączonej samoprzylepnej etykiety, którą należy umieścić w historii choroby pacjenta.

TISSEEL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, nawet tych dostępnych bez recepty.

Nie są znane żadne interakcje TISSEEL z innymi produktami leczniczymi.

Podobnie jak inne porównywalne preparaty lub roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod wpływem roztworów zawierających alkohol, jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające). Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

Informacje dotyczące preparatów zawierających oksydowaną celulozę znajdują się w punkcie

Przygotowanie do stosowania.

TISSEEL z jedzeniem i piciem

Należy zapytać lekarza. Lekarz zdecyduje czy wolno pacjentowi jeść i pić przed zastosowaniem TISSEEL.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować TISSEEL w czasie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

TISSEEL nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn. TISSEEL zawiera Polisorbat 80

Polisorbat 80 może wywoływać miejscowe reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

3. Jak stosować TISSEEL

Produkt TISSEEL może być stosowany wyłącznie przez doświadczonych chirurgów, którzy zostali w tym zakresie przeszkoleni.

Przed naniesieniem produktu TISSEEL powierzchnię rany należy osuszyć, stosując standardowe techniki (np. wymiana kompresów, gazików, stosowanie urządzeń odsysających).

Do osuszania powierzchni nie wolno stosować sprężonego powietrza lub gazu.

TISSEEL wolno rozpylać tylko na powierzchniach, które są widoczne.

Podczas nanoszenia produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego

należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ciśnienia oraz odległości od tkanki zgodnie

z zakresami podanymi poniżej:

Zalecane wartoś nanoszenia prod

ci ciśnienia i odległości od tkanki oraz urządzenia rozpylające służące do uktu TISSEEL

Leczenie

chirurgiczne

Zestaw

rozpylający, który ma być zastosowany

Końcówki aplikatora, które mają być zastosowane

Regulator ciśnienia, który ma być zastosowany

Zalecana odległość od tkanki docelowej

Zalecane

ciśnienie

rozpylania

Rana otwarta

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss

nd.

EasySpray

10-15 cm

1,52,0 barów (21,528,5 psi)

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss — opakowanie 10 szt.

nd.

EasySpray

Zabiegi

laparoskopowe

/małoinwazyjne

nd.

Aplikator Duplospray MIS 20 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

2-5 cm

1,21,5 bara (1822 psi)

Aplikator Duplospray MIS 30 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Aplikator Duplospray MIS 40 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Wymienna

końcówka

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO 2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru powietrznego lub gazowego (patrz punkt 2).

Dawka nakładanego kleju ustalana jest zawsze na podstawie indywidualnych potrzeb.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci.

Dawka zależy od szeregu czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego, wielkości klejonej powierzchni, wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji. Lekarz zdecyduje jaka ilość będzie potrzebna i nałoży odpowiednio cienką, równą warstwę na docelowej powierzchni. Jeżeli nałożona ilość nie wydaje się być wystarczająca, nakładanie kleju można powtórzyć.

Podczas nakładania produktu TISSEEL, szybko pojawia się skrzep. Należy unikać nakładania nowej warstwy na istniejącą już warstwę leku TISSEEL, ponieważ nowa warstwa nie połączy się z już istniejącą. Należy bezwzględnie unikać oddzielnego nakładania składnika z białkami klejącymi i składnika zawierajcącego trombinę.

W badaniach klinicznych, indywidualnie dobrane podawane dawki wynosiły od 4 do 20 ml. W niektórych zabiegach (np. w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych ran oparzeniowych), konieczne może być zastosowanie większych objętości.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL jest nakładany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia odpowiednio większych powierzchni.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju do tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu trombiny należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki TISSEEL

TISSEEL stosowany jest wyłącznie w trakcie operacji chirurgicznej. Lekarz ustala ilość potrzebną do nałożenia. Nie są znane żadne przypadki przedawkowania.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, TISSEEL może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

U pacjantów leczonych z użyciem kleju tkankowego mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne. Pomimo że są one bardzo rzadkie, mogą być bardzo poważne.

Do pierwszych oznak reakcji alergicznej należeć mogą:

-    przejściowe zaczerwienienie skóry

-    swędzenie

-    wysypka

-    nudności, wymioty

-    ból głowy

-    senność

-    niepokój

-    pieczenie i kłucie w miejscu podania

-    dzwonienie w uszach

-    dreszcze

-    ucisk w klatce piersiowej

-    obrzęk warg, języka i gardła (co może spowodować trudności w oddychaniu i/lub połykaniu)

-    trudności w oddychaniu

-    niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    wzrost lub spadek częstości tętna

-    utrata świadomości spowodowana spadkiem ciśnienia krwi

W pojedynczych przypadkach reakcje te mogą przejść w ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksję). Takie reakcje mogą wystąpić zwłaszcza, gdy preparat stosowany jest wielokrotnie lub jest podawany pacjentom, u których wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na aprotyninę lub na którykolwiek inny składnik produktu.

Nawet jeśli uprzednio wielokrotne stosowanie TISSEEL było dobrze tolerowane, kolejne podanie TISSEEL lub wstrzyknięcie aprotyniny może prowadzić do ciężkich reakcji alergicznych (anafilaktycznych).

Zespół przeprowadzający zabieg chirurgiczny jest świadomy ryzyka tego typu reakcji i jeśli wystąpią pierwsze oznaki nadwrażliwości, podawanie TISSEEL zostanie natychmiast wstrzymane. Ciężkie objawy mogą wymagać podjęcia środków ratunkowych.

Wstrzyknięcie TISSEEL do tkanek miękkich może spowodować miejscowe uszkodzenie tkanki.

Wstrzyknięcie TISSEEL do naczyń krwionośnych (żył lub tętnic) może spowodować powstanie skrzepów (zakrzepicę).

Ponieważ TISSEEL jest wytwarzany z osocza pochodzącego z krwi od dawców, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka zakażenia. Tym niemniej wytwórca podejmuje liczne środki, aby zmniejszyć to ryzyko (patrz punkt 2).

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciwko składnikom kleju tkankowego.

Poniższe działania niepożądane były obserwowane przy leczeniu z użyciem TISSEEL:

Działania niepożądane oceniano według następujących kategorii częstości:

Bardzo często: może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób

Często: może dotyczyć maksymalnie do 1 na 10 osób

Niezbyt często: może dotyczyć maksymalnie do 1 na 100 osób

Rzadko: może dotyczyć maksymalnie do 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: może dotyczy maksymalnie do 1 na 10000 osób

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Miejsce

wystąpienia

Działanie niepożądane

Częstość

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Pooperacyjne zakażenie rany

Często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Wzrost produktów degradacji fibryny

Niezbyt

często

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości

Niezbyt

często

Reakcje alergiczne (anafilaktyczne)

Niezbyt

często

Szok anafilaktyczny

Niezbyt

często

Uczucie dzwonienia w uszach, kłucia lub drętwienia skóry

Niezbyt

często

Ucisk w klatce piersiowej

Niezbyt

często

Trudności w oddychaniu

Niezbyt

często

Swędzenie

Niezbyt

często

Zaczerwienienie skóry

Niezbyt

często

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia

Często

Zaburzenia serca

Wzrost lub spadek częstości tętna

Niezbyt

często

Zaburzenia

naczyniowe

Zakrzepica żyły pachowej

Często

Niskie ciśnienie tętnicze krwi

Rzadko

Siniaki

Niezbyt

często

Pęcherzyki gazu w układzie naczyniowym1

Nieznana

Zakrzepy krwi w żyłach

Niezbyt

często

Zablokowanie tętnicy mózgowej

Niezbyt

często

Zaburzenia układu oddechowego i klatki piersiowej

Duszność

Niezbyt

często

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Niezbyt

często

Niedrożność jelit

Niezbyt

często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka skórna

Często

Pokrzywka

Niezbyt

często

Zaburzenie gojenia

Niezbyt

często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból w kończynach

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Ból

Często

Podwyższona temperatura ciała

Często

Zaczerwienienie

Nieznana

Opuchlizna spowodowana nagromadzeniem się płynu w tkance ciała (obrzęk)

Niezbyt

często

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Ból związany z zabiegiem

Niezbyt

często

Nagromadzenie limfy lub innych przejrzystych płynów ciała w okolicy rany operacyjnej (miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego)

Bardzo

często

Szybka opuchlizna skóry właściwej, tkanki podskórnej, śluzówki oraz warstwy podśluzówkowej (obrzęk naczynioruchowy)

Niezbyt

często

Al. Jerozolimskie 181C PL 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać TISSEEL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować TISSEEL po upływie terminu ważności, który jest podany na etykiecie.

Przechowywać i transportować w stanie zamrożonym (w temperaturze <-20°C). Ciąg przechowywania w warunkach chłodniczych nie może zostać przerwany aż do momentu użycia.

Przechowywać strzykawkę w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywanie po rozmrożeniu:

Produkt w nieotwartym opakowaniu i rozmrożony w temperaturze pokojowej można przechowywać w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) do 72 godzin.

Po rozmrożeniu roztworu nie wolno ponownie zamrażać ani umieszczać w lodówce!

Leków nie wolno wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekiem, gdy nie jest już potrzebny. Takie postępowanie pomaga chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera TISSEEL

TISSEEL składa się z dwóch składników:

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Substancjami czynnymi zawartymi w 1 ml roztworu białek klejących są: fibrynogen ludzki, 91 mg/ml, aprotynina syntetyczna 3000 KlU/ml.

Innymi składnikami są: albumina ludzka, L-histydyna, amid kwasu nikotynowego, sodu cytrynian dwuwodny, polisorbat 80 (Tween 80), woda do wstrzykiwań.

Składnik 2: Roztwór trombiny

Substancjami czynnymi zawartymi w 1 ml roztworu trombiny są: trombina ludzka, 500 j.m./ml, wapnia chlorek, 40 pmol/ml

Innymi składnikami są: albumina ludzka, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Po zmieszaniu

1 ml

2 ml

4 ml

10 ml

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające)

45,5 mg

91 mg

182 mg

455 mg

Aprotynina syntetyczna

1500 KIU

3000 KIU

6000 KIU

15000 KIU

Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina ludzka Wapnia chlorek

250 j.m. 20 pmol

500 j.m. 40 pmol

1000j.m. 80 pmol

2500j.m. 200 pmol

TISSEEL zawiera czynnik XIII ludzki, wspó

oczyszczany z fibrynogenem

udzkim, w ilościach 0,6 -

5 j.m./ml.


Jak wygląda TISSEEL i co zawiera opakowanie

Roztwory do sporządzania kleju do tkanek

Roztwór białek klejących i rozwór trombiny dostarczane są w plastikowej strzykawce jednorazowego użytku.

Zamrożone roztwory są bezbarwne do koloru bladożółtego, opalizujące.

Po rozmrożeniu roztwory są bezbarwne do koloru bladożółtego.

TISSEEL jest dostępny w następującym opakowaniu:

Zawartość opakowania ze strzykawką AST

1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu białek klejących i 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny w strzykawce dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników, 4 igieł aplikacyjnych i 1 podwójnego tłoka strzykawkowego.

Zawartość opakowania z Systemem Dwustrzykawkowym

1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu białek klejących i 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny w dwóch strzykawkach (polipropylenowych) zamkniętych korkiem i pakowanych w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych.

Wielkość opakowania

TISSEEL dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 1x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2 ml + 2 ml) oraz 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

Roztwory są mrożone.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Baxter Polska Sp. z o.o ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter AG, Industriestrasse 67, A-1221 Wiedeń, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Bułgaria:

Czechy:

Francja:

Niemcy:


TISSEEL, Lösungen für einen Gewebekleber THCHH, pa3TBopn 3a TtKaHHO nennno TISSEEL, roztoky pro lepidlo TISSEEL - solutions pour colle

TISSEEL 2 ml


TISSEEL 4 ml TISSEEL 10 ml

Grecja:

Malta:

Norwegia:

Polska:

Słowacja:

Hiszpania:


TISSEEL, Arakúpaxa yra axsyavonornxiKÓ TISSEEL - Solutions for sealant TISSEEL

TISSEEL, Roztwory do sporządzania kleju do tkanek

TISSEEL - fibrínové lepidlo

TISSEEL - soluciones para adhesivo tisular

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.03.2015

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia (opakowanie: Strzykawka AST):

Informacje ogólne

Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miej scach.

Aby mieć pewność, że oba składniki, białka klejące i trombina, uległy całkowitemu wymieszaniu, należy bezpośrednio przed użyciem wycisnąć pierwsze krople produktu z igły aplikacyjnej i pozbyć się ich.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi chirurgicznych, należy zwilżyć je roztworem soli fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po sobie.

Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania

Roztwór Tisseel i rozwór trombiny zawarte są w gotowej do użycia dwukomorowej strzykawce. Wyloty dwukomorowej strzykawki zamknięte są wspólnym wieczkiem ochronnym, a każda z komór zamknięta jest korkiem z gumy silikonowej. Całość umieszczona została w warunkach aseptycznych w dwóch jałowych workach aluminiowo-plastikowych. Wewnętrzny worek i jego zawartość są jałowe, chyba że została naruszona integralność zewnętrznej części opakowania.

Gotową do użycia dwukomorową strzykawkę można rozmrażać jedną z poniższych metod:

Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w temperaturze 33°C - 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować określony przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą termometru, a woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się sterylną łaźnię wodną, należy wyjąć dwukomorową strzykawkę z aluminiowo-plastikowego worka.) Wieczko ochronne usunąć ze strzykawki dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć igłę aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)

Przenieść tłok i wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotową do użycia strzykawkę z worka wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej. Upewnić się, że zawartość gotowej do użycia strzykawki jest całkowicie zanurzona w wodzie.

Tabela 1: Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt wyjęty z worków aluminiowo-plastikowych)

2 ml

5 minut

4 ml

5 minut

10 ml

12 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej

Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, gotową do użycia strzykawkę w obu workach ochronnych umieścić w łaźni poza obszarem sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w wodzie podczas całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć zewnętrzny worek i przenieść wewnętrzny worek z gotową do użycia strzykawką i tłokiem do obszaru sterylnego.

Tabela 2: Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w niesterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)

2 ml

30 minut

4 ml

40 minut

10 ml

80 minut

3) Rozmrażanie w inkubatorze

Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano poniżej w tabeli 3. Dane odnoszą się do produktu w aluminiowo-plastikowych workach.

Tabela 3: Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)

2 ml

40 minut

4 ml

85 minut

10 ml

105 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)

Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo ogrzać w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w inkubatorze został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej (= TP) i następnie dodatkowego ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania w temperaturze pokojowej (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)

Czas ogrzewania w temperaturze 33-37°C w inkubatorze po rozmrożeniu w TP (produkt w workach aluminiowo-plastikowych)

2 ml

60 minut

+

15 minut

4 ml

110 minut

+

25 minut

10 ml

160 minut

+

35 minut

Uwaga:    Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!

Nie poddawać TISSEEL działaniu mikrofal.

Po rozmrożeniu, pod żadnym warunkiem nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu

Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 12 godzin w temperaturze od 33°C do 37°C.

Dla produktu rozmrożonego w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 72 godziny w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast, chyba że metoda otwierania/rozmrażania wyklucza ryzyko zakażenia mikrobiologicznego,

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Nie wolno ponownie umieszczać w lodówce.

Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem

Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego, należy ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie wolno stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz zmiany barwy lub jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji, roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać zestalonego żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania zimnego łańcucha przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować dwukomorowej strzykawki z plastikowego worka aż do momentu użycia. Wieczko ochronne usunąć z dwukomorowej strzykawki dopiero bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL stosować tylko po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym personelem pielęgniarskim lub lekarzem.

Podawanie

W celu nałożenia kleju, połączyć dwukomorową gotową do użycia strzykawkę wypełnioną roztworem białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym zestawie przyrządów. Wspólny tłok dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki zapewnia podawanie do łącznika jednakowych objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w igle aplikacyjnej i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi


•    Połączyć wyloty dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do gotowej do użycia dwukomorowej strzykawki. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, zestaw może być w dalszym ciągu stosowany, jeśli zwróci się uwagę, żeby połączenie było trwałe i szczelne.

•    Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.

Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, przed rozpoczęciem właściwego nakładania kleju, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zatkanie igły.

•    Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub powierzchnie, które mają być sklejone.

Uwaga:    Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec

natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu. Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund - z uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne powierzchnie. Stosując tego rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą polimeryzację.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL.

Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

Podczas nanoszenia produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ciśnienia oraz odległości od tkanki zgodnie z zakresami podanymi poniżej:

Zalecane wartoś nanoszenia prot

ci ciśnienia i odległości od tkanki oraz urządzenia rozpylające służące do uktu TISSEEL

Leczenie

chirurgiczne

Zestaw

rozpylający, który ma być zastosowany

Końcówki aplikatora, które mają być zastosowane

Regulator ciśnienia, który ma być zastosowany

Zalecana odległość od tkanki docelowej

Zalecane

ciśnienie

rozpylania

Rana otwarta

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss

nd.

EasySpray

10-15 cm

1,52,0 barów (21,528,5 psi)

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss — opakowanie 10 szt.

nd.

EasySpray

Zabiegi

laparoskopowe

/małoinwazyjne

nd.

Aplikator Duplospray MIS 20 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

2-5 cm

1,21,5 bara (1822 psi)

Aplikator Duplospray MIS 30 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Aplikator Duplospray MIS 40 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Wymienna

końcówka

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO 2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru powietrznego lub gazowego (patrz punkt 2).

W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia (opakowanie: System Dwustrzykawkowy):

Informacje ogólne

Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte, tak aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miej scach.

Aby mieć pewność, że oba składniki, białka klejące i trombina, uległy całkowitemu wymieszaniu, należy bezpośrednio przed użyciem wycisnąć pierwsze krople produktu z igły aplikacyjnej i pozbyć się ich.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi chirurgicznych, należy zwilżyć je roztworem soli fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po sobie.

Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania

Roztwór Tisseel i rozwór trombiny zawarte są w dwóch osobnych gotowych do użycia strzykawkach. Każda ze strzykawek jest zaopatrzona w polipropylenowy tłok z pierścieniem uszczelniającym oraz wylotem zamkniętym wieczkiem ochronnym. W celu zastosowania wspólnego tłoka, strzykawki są przymocowane do uchwytu dwustrzykawkowego. Sprzęt jest opakowany z zastosowaniem warunków aseptycznych w dwa jałowe przezroczyste worki plastikowe. Wewnętrzny worek i jego zawartość są jałowe, chyba że została naruszona integralność worka zewnętrznego.

System Dwustrzykawkowy można rozmrażać jedną z poniższych metod:

Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w temperaturze 33°C - 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować określony przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą termometru, a woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się sterylną łaźnię wodną, należy wyjąć System Dwustrzykawkowy z plastikowego worka). Wieczka ochronne usunąć ze strzykawek dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć igłę aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)

Przenieść wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotowy do użycia System Dwustrzykawkowy z worka wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej. Upewnić się, że zawartość gotowego do użycia Systemu Dwustrzykawkowego jest całkowicie zanurzona w wodzie.

Tabela 1: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt wyjęty z worków plastikowych)

2 ml

8 minut

4 ml

9 minut

10 ml

13 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej

Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, pozostawić System Dwustrzykawkowy w obu workach ochronnych i umieścić w łaźni wodnej poza obszarem sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w wodzie podczas całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć zewnętrzny worek i przenieść wewnętrzny worek z Systemem Dwustrzykawkowym do obszaru sterylnego.

Tabela 2: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w niesterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt w workach plastikowych)

2 ml

31 minut

4 ml

46 minut

10 ml

64 minuty

3) Rozmrażanie w inkubatorze

Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano poniżej w tabeli 3. Dane odnoszą się do produktu w dwóch plastikowych workach.

Tabela 3: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania i ogrzewania (produkt w workach plastikowych)

2 ml

62 minuty

4 ml

77 minut

10 ml

114 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)

Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo ogrzać w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w inkubatorze został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: System Dwustrzykawkowy - Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej (= TP) i następnie dodatkowego ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Czas rozmrażania w

Czas ogrzewania w temperaturze

Wielkość opakowania

temperaturze pokojowej (produkt w workach

33-37°C w inkubatorze po rozmrożeniu w TP (produkt w

plastikowych)

workach plastikowych)

2 ml

82 minuty

+

28 minut

4 ml

117 minut

+

30 minut

10 ml

167 minut

+

44 minuty

Uwaga:    Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!

Nie poddawać TISSEEL dzialaniu mikrofal. Po rozmrożeniu, pod żadnym warunkiem, nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu

Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 12 godzin w temperaturze od 33°C do 37°.

Dla produktu rozmrożonego w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 72 godziny w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast, chyba że metoda otwierania/rozmrażania wyklucza ryzyko zakażenia mikrobiologicznego.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Nie wolno ponownie umieszczać w lodówce.

Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem

Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego, należy ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie wolno stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz zmiany barwy lub jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystapienia jednej z powyższych sytuacji, roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać zestalonego żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania zimnego łańcucha przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować Systemu Dwustrzykawkowego z plastikowego worka aż do momentu użycia. Wieczko ochronne usunąć ze strzykawek dopiero bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL stosować tylko po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym personelem pielęgniarskim lub lekarzem.

Podawanie

W celu nałożenia kleju, połączyć dwie strzykawki jednorazowego użycia wypełnione roztworem białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym zestawie przyrządów (DUPLOJECT COMBI). Wspólny tłok uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT zapewnia podawanie jednakowych objętości przez łącznik do igły aplikacyjnej, gdzie zostają zmieszane i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi Systemu Dwustrzykawkowego

Igła aplikacyjna


Element łączący


•    Połączyć wyloty Systemu Dwustrzykawkowego z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, system może być w dalszym ciągu stosowany, jeśli zwróci się uwagę, żeby połączenie było trwałe i szczelne.

•    Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.

Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej przed rozpoczęciem właściwego nakładania kleju, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zatkanie igły.

•    Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub powierzchnie, które mają być sklejone.

Uwaga:    Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec

natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.

Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund - z uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j .m./ml).

Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne powierzchnie. Stosując tego rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą polimeryzację.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL.

Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

Podczas nanoszenia produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ciśnienia oraz odległości od tkanki zgodnie z zakresami podanymi poniżej:

Zalecane wartoś nanoszenia prot

ci ciśnienia i odległości od tkanki oraz urządzenia rozpylające służące do uktu TISSEEL

Leczenie

chirurgiczne

Zestaw

rozpylający, który ma być zastosowany

Końcówki aplikatora, które mają być zastosowane

Regulator ciśnienia, który ma być zastosowany

Zalecana odległość od tkanki docelowej

Zalecane

ciśnienie

rozpylania

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss

nd.

EasySpray

1,52,0 barów (21,528,5 psi)

Rana otwarta

Zestaw rozpylający

10-15 cm

Tisseel/Artiss — opakowanie 10 szt.

nd.

EasySpray

Zabiegi

laparoskopowe

/małoinwazyjne

nd.

Aplikator Duplospray MIS 20 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

2-5 cm

1,21,5 bara (1822 psi)

Aplikator Duplospray MIS 30 cm

Regulator Duplospray MIS

Regulator Duplospray MIS NIST B11

Aplikator Duplospray MIS 40 cm

Regulator Duplospray MIS

Regulator Duplospray MIS NIST B11

Wymienna

końcówka

Regulator Duplospray MIS

Regulator Duplospray MIS NIST B11

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO 2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru powietrznego lub gazowego (patrz punkt 2).

W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

21

1

występowanie pęcherzyków powietrza lub gazu w układzie naczyniowym miało miejsce, gdy kleje fibrynowe są nakładane przy stosowaniu urządzeń ze sprzężonym powietrzem lub gazem; wydaje się to być powiązane z nieprawidłowym zastosowaniem urządzenia rozpylającego (np. o wyższym niż zalecane ciśnieniu oraz w bliższej niż zalecana odległości od powierzchni tkanki).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Tisseel

Charakterystyka Tisseel

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TISSEEL - Roztwory do sporządzania kleju do tkanek

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki (jako białko wykrzepiające)    91 mg7ml

Aprotynina (syntetyczna)    3000 KIU2/ml

Substancja (-e) pomocnicza (-e) o znanym działaniu:

Polisorbat 80    0,6 - 1,9 mg/ml

Składnik 2: Roztwór Trombiny

Trombina ludzka    500 j .m.3/ml

Wapnia chlorek    40 pmol/ml

1, 2 lub 5 ml roztworu białek klejących (z aprotyniną syntetyczną) i 1, 2 lub 5 ml roztworu trombiny (z wapnia chlorkiem), po połączeniu dostarcza 2, 4 lub 10 ml roztworu gotowego do użycia kleju do tkanek.

Po zmieszaniu

i ml

2 ml

4 ml

10 ml

Składnik 1: Roztwór białek klejących

Fibrynogen ludzki

45,5 mg

91 mg

182 mg

455 mg

(jako białko wykrzepiające) Aprotynina syntetyczna

1500KIU

3000 KIU

6000 KIU

15000 KIU

Składnik 2: Roztwór trombiny

Trombina ludzka

250 j.m.

500 j.m.

1000j.m.

2500j.m.

Wapnia chlorek

20 pmol

40 pmol

80 pmol

200 pmol

TISSEEL zawiera czynnik XIII ludzki, współoczyszczany z fibrynogenem ludzkim, w ilościach 0,6 - 5 j.m./ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

1

2


Zawarte w całkowitym stężeniu białka 96 - 125 mg/ml

1 EPU (European Pharmacopoeia Unit, jednostka Farmakopei Europejskiej) odpowiada 1800 KIU (Kallidinogenase Inactivator Unit, jednostka inaktywatora kalidynogenazy)

Aktywność trombiny jest obliczana przy użyciu aktualnego międzynarodowego wzorca WHO dla trombiny.

Roztwory do sporządzenia kleju do tkanek.

Zamrożone roztwory są bezbarwne do koloru bladożółtego, opalizujące. Po rozmrożeniu roztwory są bezbarwne do koloru bladożółtego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie wspomagające, gdy standardowe techniki chirurgiczne nie są wystarczająco skuteczne (patrz punkt 5.1):

•    dla poprawienia hemostazy;

•    jako klej tkankowy, ułatwiający gojenie ran lub jako materiał uszczelniający szew w chirurgii naczyniowej i zespoleniach przewodu pokarmowego;

•    jako klej tkankowy ułatwiający umocowanie oddzielonych tkanek (np. płatów tkanki, przeszczepów, przeszczepów skóry niepełnej grubości, [przeszczepów siatkowych]).

Skuteczność preparatu potwierdzono również u chorych otrzymujących heparynę.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt TISSEEL może być stosowany wyłącznie przez doświadczonych chirurgów, którzy zostali w tym zakresie przeszkoleni.

Dawkowanie

Ilość oraz częstotliwość nakładania TISSEEL należy zawsze dostosować do potrzeb wynikających ze stanu klinicznego pacjenta.

Dawka, której należy użyć, zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju zabiegu chirurgicznego, wielkości klejonej powierzchni oraz wybranego sposobu nakładania kleju i ilości aplikacji.

Nakładanie produktu musi być ustalone indywidualnie przez lekarza wykonującego zabieg. W badaniach klinicznych, indywidualnie dobrane dawki wynosiły zwykle od 4 do 20 ml. W niektórych zabiegach (np. w urazowym uszkodzeniu wątroby lub podczas zaopatrywania rozległych ran oparzeniowych) konieczne może być zastosowanie większych objętości.

Wstępna ilość produktu nałożona na wybraną okolicę ciała lub docelową powierzchnię klejoną powinna wystarczyć do całkowitego pokrycia docelowego obszaru. W razie konieczności, nakładanie produktu można powtórzyć. Należy jednak unikać powtórnej aplikacji na istniejącą już warstwę spolimeryzowanego produktu TISSEEL, ponieważ TISSEEL nie będzie łączył się ze spolimeryzowaną warstwą.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml roztworu Tisseel plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Gdy TISSEEL jest stosowany poprzez rozpylenie, ta sama ilość będzie wystarczająca do pokrycia odpowiednio większych powierzchni, zależnie od specyficznych wskazań i indywidualnego przypadku.

Aby uniknąć nadmiernego ziarninowania i aby zapewnić stopniowe wchłanianie się zestalonego kleju do tkanek, należy nakładać możliwie jak najcieńsze warstwy TISSEEL.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności TISSEEL u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Na zmianę chorobową.

W celu zapewnienia optymalnych warunków bezpieczeństwa podczas stosowania produktu TISSEEL nakładanego za pomocą urządzeń rozpylających należy przestrzegać następujących zaleceń:

W leczeniu chirurgicznym ran otwartych należy stosować urządzenie wyposażone w regulator ciśnienia, które wytwarza ciśnienie o maksymalnej wartości 2,0 bara (28,5 psi).

W zabiegach chirurgii małoinwazyjnej/laparoskopowej można stosować wyłącznie urządzenie wyposażone w regulator ciśnienia, które wytwarza ciśnienie o maksymalnej wartości 1,5 bara (22 psi) z dwutlenkiem węgla jako gazem nośnym.

Przed naniesieniem produktu TISSEEL powierzchnię rany należy osuszyć, stosując standardowe techniki (np. wymiana kompresów, gazików, stosowanie urządzeń odsysających).

Do osuszania powierzchni nie wolno stosować sprężonego powietrza lub gazu.

TISSEEL wolno rozpylać tylko na powierzchniach, które są widoczne.

Produkt TISSEEL należy rozpuszczać i podawać zgodnie z instrukcjami oraz przy użyciu urządzeń zalecanych do stosowania z tym produktem (patrz punkt 6.6).

W przypadku nanoszenia produktu przez rozpylanie należy sprawdzić specjalne zalecenia zamieszczone w punktach 4.4 i 6.6 dotyczące wymaganego ciśnienia i odległości od tkanki w różnych zabiegach chirurgicznych, jak również długości końcówek aplikatora.

W przypadku zabiegów chirurgicznych wymagających niewielkich objętości kleju do tkanek, zaleca się wypuścić i usunąć pierwsze kilka kropli produktu.

4.3    Przeciwwskazania

TISSEEL nie może być stosowany jako jedyny środek do leczenia masywnych i intensywnych krwawień tętniczych lub żylnych.

TISSEEL nie jest wskazany do zastępowania szwów na skórze służących zamknięciu rany operacyjnej.

TISSEEL nie wolno stosować donaczyniowo. Podanie donaczyniowe może prowadzić do zagrażających życiu stanów zakrzepowo-zatorowych.

Nie wolno stosować TISSEEL w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować tylko na zmianę chorobową. Nie podawać donaczyniowo.

W przypadku niezamierzonego podania preparatu do światła naczynia mogą wystąpić zagrażające życiu powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Należy zachować ostrożność podczas aplikacji kleju fibrynowego przy użyciu sprężonego gazu.

Każde zastosowanie sprężonego gazu wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatoru spowodowanego przez powietrze lub gaz, pęknięciem tkanki lub uwięźnięciem sprężonego gazu, które mogą zagrażać życiu.

Produkt TISSEEL należy nakładać w postaci cienkiej warstwy. Zbyt gruba warstwa produktu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność stosowania produktu oraz na proces gojenia rany.

Podczas stosowania urządzeń rozpylających wyposażonych w regulator ciśnienia w celu nanoszenia fibrynowych klejów do tkanek odnotowano występowanie zagrażających życiu lub powodujących zgon zatorów powietrznych i gazowych. Wydaje sie, że to zdarzenie jest związane ze stosowaniem urządzenia rozpylającego przy ustawieniach ciśnienia większych niż zalecane i (lub) bardzo blisko powierzchni tkanki. Ryzyko wydaje się być większe, gdy fibrynowe kleje do tkanek są rozpylane z powietrzem, niż gdy są rozpylane z CO 2. Z tego powodu nie można wykluczyć wystąpienia takiego zdarzenia wskutek rozpylania produktu TISSEEL na rany otwarte leczone chirurgicznie.

Podczas nanoszenia produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego koniecznie należy zastosować ciśnienie z zakresu zalecanego przez producenta urządzenia (wartości ciśnienia i odległości — patrz tabela w punkcie 6.6).

Nanoszenie produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego może być przeprowadzane tylko wtedy, gdy jest możliwa dokładna ocena odległości rozpylania zgodnie z zaleceniami producenta. Nie należy rozpylać produktu z odległości mniejszej niż zalecana.

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru powietrznego lub gazowego (patrz również punkt 4.2).

Nie wolno stosować TISSEEL z systemem Easy Spray/Spray Set w zamkniętych przestrzeniach ciała.

Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia produktu są dostatecznie zabezpieczone/osłonięte, aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miejscach.

Jeżeli kleje fibrynowe są nakładane w zamkniętych obszarach, np. mózgu lub rdzeniu kręgowym, należy uwzględnić ryzyko komplikacji związanych z kompresją.

W celu upewnienia się o właściwym zmieszaniu składników roztworu białek klejących i roztworu trombiny, należy bezpośrednio przed zastosowaniem wycisnąć pierwsze kilka kropli produktu z igły aplikacyjnej i niezwłocznie usunąć przed nałożeniem preparatu.

Tak jak w przypadku każdego produktu zawierającego białko, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości typu alergicznego.

Podanie donaczyniowe podatnym pacjentom może zwiększyć prawdopodobieństwo i nasilenie ostrej reakcji nadwrażliwości.

Nadwrażliwość oraz reakcje anafilaktyczne (również śmiertelne, w tym szok anafilaktyczny) były zgłaszane przy stosowaniu TISSEEL. Do objawów nadwrażliwości należą między innymi pokrzywka, pokrzywka uogólniona, uczucie ucisku w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i podjąć środki ratunkowe zgodne z obowiązującymi zasadami leczenia wstrząsu. Pozostały produkt należy usunąć z miejsca podania.

TISSEEL zawiera białko syntetyczne (aprotyninę). Nawet w przypadku ściśle miejscowego stosowania preparatu istnieje ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej, związane z zawartością aprotyniny. Ryzyko to wydaje się większe w przypadku, gdy u pacjenta stosowano wcześniej preparat z aprotyniną, nawet jeśli uprzednio było to dobrze tolerowane. Z tego względu należy odnotować w historii choroby pacjenta informacje dotyczące stosowania aprotyniny lub produktów zawierających aprotyninę.

Ponieważ syntetyczna aprotynina jest strukturalnie identyczna z aprotyniną bydlęcą, należy dokładnie rozważyć zastosowanie TISSEEL u pacjentów z alergią na białka bydlęce.

W dwóch retrospektywnych, nierandomizowanych badaniach w zabiegach pomostowania aortalno-wieńcowego pacjenci, u których zastosowano klej tkankowy wykazywali znamienny statystycznie wzrost ryzyka śmiertelności. Ponieważ badania te nie pozwalają na ustalenie związku przyczynowo-skutkowego, nie można wykluczyć, że to zwiększone ryzyko związane było z użyciem u pacjentów kleju TISSEEL. Dlatego też, należy zachować szczególną ostrożność, aby unikać nieumyślnego podania produktu donaczyniowo.

Należy bezwzględnie unikać wstrzyknięcia do śluzówki nosa z uwagi na ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w obszarze tętnicy ocznej .

Wstrzyknięcie TISSEEL do tkanki wiąże się z ryzykiem miejscowego uszkodzenia tkanki.

TISSEEL należy nakładać wyłącznie w postaci cienkiej warstwy. Zbyt duża grubość powstałego skrzepu może niekorzystnie wpłynąć na skuteczność produktu oraz na proces gojenia się rany.

Polisorbat 80 może wywoływać ograniczone miejscowo reakcje skórne, takie jak kontaktowe zapalenie skóry.

Standardowe środki zapobiegania zakażeniom związanym z zastosowaniem produktów leczniczych otrzymywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia i włączenie do procesu produkcji etapów skutecznej inaktywacji/usuwania wirusów. Pomimo tego, nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania produktów leczniczych otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych i nowo odkrytych oraz innych patogenów.

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) oraz wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), a także bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV).

Środki te mogą mieć jednak ograniczoną skuteczność wobec niektórych bezotoczkowych wirusów, takich jak parwowirus B19. Zakażenie parwowirusem B19 może być groźne u kobiet w ciąży (zakażenie płodu) oraz dla osób z niedoborem odporności lub zwiększoną erytropoezą (np. z niedokrwistością hemolityczną).

U pacjentów, u których powtarza się stosowanie klejów fibrynowych wytwarzanych z ludzkiego osocza, należy rozważyć przeprowadzenie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym zastosowaniu u pacjenta produktu TISSEEL odnotować nazwę i numer serii produktu w celu udokumentowania związku między pacjentem a daną serią produktu.

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL (patrz punkt 6.2 Niezgodności farmaceutyczne).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Podobnie, jak inne porównywalne preparaty lub roztwory trombiny, produkt może ulec denaturacji pod wpływem roztworów zawierających alkohol, jodynę lub metale ciężkie (np. roztwory odkażające). Przed nałożeniem produktu należy jak najdokładniej oczyścić powierzchnię z tego rodzaju substancji.

Patrz również punkt 6.2

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bezpieczeństwo stosowania klejów fibrynowych/środków hemostatycznych u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Badania na zwierzętach są niewystarczające, aby ocenić wpływ na reprodukcję, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu i rozwój około- i postnatalny.

Z tego względu produkt może być stosowany u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią wyłącznie, gdy jest to wyraźnie konieczne.

Informacje dotyczące zakażenia parwowirusem B 19, patrz punkt 4.4

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

U pacjentów leczonych klejami fibrynowymi/środkami hemostatycznymi, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub reakcje alergiczne (które mogą objawiać się: obrzękiem naczynioruchowym, pieczeniem i uczuciem kłucia w miejscu podania, bradykardią, skurczem oskrzeli, dreszczami, trudnościami w oddychaniu, przejściowym rumieniem (nagłe zaczerwienienie twarzy), uogólniona pokrzywką, bólem głowy, pokrzywką, niedociśnieniem, sennością, nudnościami, świądem, niepokojem, parestezją, tachykardią, uczuciem ucisku w klatce piersiowej, dzwonieniem w uszach, wymiotami oraz świszczącym oddechem), reakcje anafilaktyczne i szok anafilaktyczny obejmowały przypadki zakończone zgonem.

W pojedynczych przypadkach reakcje te nasiliły się prowadząc do ciężkich reakcji anafilaktycznych. Reakcje takie mogą być obserwowane, szczególnie przy powtarzanym użyciu preparatu lub przy stosowaniu go u pacjentów uczulonych na aprotyninę (patrz punkt 4.4) bądź na którykolwiek z pozostałych składników produktu.

Każde kolejne zastosowanie TISSEEL lub ogólne podanie aprotyniny może wywołać ciężkie reakcje anafilaktyczne, nawet, jeśli TISSEEL był dotąd dobrze tolerowany podczas powtarzanych podań.

W rzadkich przypadkach mogą pojawić się przeciwciała przeciw składnikom kleju fibrynowego/środków hemostatycznych.

Niezamierzone podanie do światła naczynia może prowadzić do incydentów zakrzepowo-zatorowych oraz zespołu DIC (rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe). Istnieje również ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej (patrz punkt 4.4).

Informacje dotyczące bezpieczeństwa w zakresie przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Przedstawione w tym punkcie działania niepożądane pochodzą ze zgłoszeń z badań klinicznych oceniających bezpieczeństwo i skuteczność produktu TISSEEL oraz z danych po wprowadzeniu do obrotu klejów fibrynowych firmy Baxter (oznaczone w poniższej tabeli działań niepożądanych symbolem p).

W badaniach klinicznych TISSEEL był podawany w celu poprawy hemostazy w zabiegach kardiologicznych, naczyniowych oraz całkowitej wymiany stawu biodrowego oraz w operacjach wątroby i śledziony. Pozostałe badania kliniczne dotyczyły uszczelniania naczyń limfatycznych u pacjentów poddawanych usunięciu pachowego węzła chłonnego, uszczelniania zespolenia okrężnicy i uszczelniania opony twardej dołu tylnego czaszki. Ponieważ częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie może być obliczona, o ile to możliwe, górną granicę 95% przedziału ufności obliczono stosując “regułę trzech” w następujący sposób: 3/1146 = 0,0026 lub 0,26% co stanowi “Niezbyt często” (gdzie “1146” jest całkowitą liczbą pacjentów, która otrzymała produkt TISSEEL w badaniach klinicznych, z których dane zostały zawarte w Charakterystyce Produktu Leczniczego).

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów (SOC)

Określenie wg MedDRA

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Pooperacyjne zakażenie rany

Często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Wzrost produktów degradacji fibryny

Niezbyt często

Zaburzenia układu

Reakcje nadwrażliwości* p

Niezbyt często

immunologicznego

Reakcje anafilaktyczne* p

Niezbyt często

Szok anafilaktyczny* p

Niezbyt często

Parestezje p

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli p

Niezbyt często

Świszczący oddech p

Niezbyt często

Świąd p

Niezbyt często

Rumień p

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenia czucia

Często

Zaburzenia serca

Bradykardia p

Niezbyt często

Tachykardia p

Niezbyt często

Zaburzenia naczyniowe

Zakrzepica żyły pachowej**

Często

Niedociśnienie

Rzadko

Krwiak (NOS) p

Niezbyt często

Zator tętniczy p

Niezbyt często

Zator spowodowany powietrzem*** p

Nieznana

Zator tętnicy mózgowej p

Niezbyt często

Zawał mózgu ** p

Niezbyt często

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność p

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Niezbyt często

Niedrożność jelit p

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Często

Pokrzywka p

Niezbyt często

Zaburzenie gojenia p

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból w kończynie

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból

Często

Podwyższona temperatura ciała

Często

Zaczerwienienie p

Niezbyt często

Obrzęk p

Niezbyt często

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Ból związany z zabiegiem

Niezbyt często

Miejscowe nagromadzenie płynu surowiczego

Bardzo często

Obrzęk naczynioruchowy p

Niezbyt często

* reakcje anafilaktyczne i szok anafilaktyczny obejmowały przypadki śmiertelne.

** jako wynik podania donaczyniowego do zatoki skalistej górnej.

*** jak w przypadku innych klejów fibrynowych, występowały zagrażające życiu/zakończone zgonem przypadki zatoru spowodowanego powietrzem lub gazem przy stosowaniu urządzeń ze sprężonym powietrzem lub gazem; to działanie wydaje się być powiązane z nieprawidłowym zastosowaniem urządzenia rozpylającego ( np. o wyższym niż zalecane ciśnieniu oraz w bliższej niż zalecana odległości od powierzchni tkanki).

p działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Reakcje klasy

Inne działania niepożądane związane z klejami fibrynowymi/hemostatykami obejmują: reakcje nadwrażliwości, które mogą objawiać się: podrażnieniem w miejscu podania, dyskomfortem w klatce piersiowej, dreszczami, bólem głowy, sennością, niepokojem i wymiotami.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C PL 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki hemostatyczne do stosowania miejscowego, kod ATC: B02BC; kleje tkankowe, kod ATC: V03AK

Działanie układu fibrynowego zapoczątkowuje ostatnią fazę fizjologicznego procesu krzepnięcia krwi. Przemiana fibrynogenu w fibrynę następuje w wyniku rozkładu fibrynogenu do monomerów fibryny i fibrynopeptydów. Monomery fibryny ulegają agregacji, tworząc skrzep fibrynowy. Czynnik XIIIa, który powstaje z czynnika XIII przy współudziale trombiny i jonów wapnia, stabilizuje skrzep poprzez tworzenie wiązań krzyżowych pomiędzy włóknami fibryny.

W czasie procesu gojenia się rany plazmina indukuje zwiększoną aktywność fibrynolityczną, co zapoczątkowuje rozkład fibryny do produktów degradacji fibryny. Proteolityczny rozkład fibryny hamowany jest przez substancje antyfibrynolityczne. W TISSEEL zawarta jest aprotynina, która jako substancja antyfibrynolityczna ma zapobiegać przedwczesnej degradacji skrzepu.

W celu udowodnienia skuteczności działania przeprowadzono badania in vivo w czterech zwierzęcych modelach doświadczalnych imitujących jak najdokładniej sytuacje u pacjentów. TISSEEL wykazał skuteczność w zakresie hemostazy pierwotnej i wtórnej oraz w gojeniu ran.

Badania kliniczne dotyczące hemostazy oraz wspomagania szwów chirurgicznych wykonane były na łącznej liczbie 213 pacjentów (120 z zastosowaniem TISSEEL, 93 w grupie kontrolnej) poddanych zabiegom naczyniowym z zastosowaniem protezy naczyniowej ePTFE, z całkowitą liczbą 70 pacjentów (35 z zastosowaniem TISSEEL, 35 w grupie kontrolnej) poddanych częściowej resekcji wątroby oraz z całkowitą liczbą 317 pacjentów (157 z zastosowaniem TISSEEL, 160 w grupie kontrolnej) poddanych operacjom kardiochirurgicznym z krążeniem pozaustrojowym i z dostępem pośrodkowym przez mostek.

Skuteczność produktu TISSEEL we wspomaganiu konwencjonalnych metod chirurgicznych w uszczelnianiu zespoleń okrężnicy u pacjentów z urazem, poddanych zamknięciu tymczasowej przetoki okrężniczej, wykazano w randomizowanym kontrolowanym prospektywnym badaniu jednoośrodkowym, przeprowadzonym w 1986 roku na łącznej liczbie 120 pacjentów (61 z zastosowaniem TISSEEL, 59 w grupie kontrolnej).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

TISSEEL wskazany jest wyłącznie do stosowania na zmianę chorobową. Przeciwwskazane jest podawanie preparatu donaczyniowo. Z tego powodu nie przeprowadzono u ludzi badań farmakokinetycznych preparatu po podaniu dożylnym.

Nie przeprowadzano badań farmakokinetycznych u różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych.

Kleje fibrynowe/środki hemostatyczne metabolizowane są w taki sam sposób jak endogenna fibryna - w procesie fibrynolizy i fagocytozy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z uwagi na właściwości oraz specjalny sposób aplikacji (zwykle podanie jednorazowe, w wyjątkowych przypadkach powtarzane podanie kilku mililitrów) i mechanizm działania (działanie miejscowe bez efektu ogólnoustrojowego lub dystrybucji do innych narządów i tkanek), nie ma danych przedklinicznych dotyczących ostrej, podostrej lub przewlekłej toksyczności preparatu TISSEEL oraz jego działania rakotwórczego, toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój ani działania stymulującego układ immunologiczny.

Badania toksyczności pojedynczej dawki u szczurów i królików nie wykazały toksyczności ostrej TISSEEL. Ponadto, w odpowiednich testach in vitro nie stwierdzono działania mutagennego. Roztwór białek klejących był także dobrze tolerowany w hodowlach ludzkich fibroblastów in vitro, wykazując znakomitą zgodność komórkową i brak efektu cytotoksycznego. W oparciu o szczegółowy przegląd literatury, można wykluczyć jakikolwiek wpływ resztkowej zawartości odczynników S/D na TISSEEL.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Składnik 1: Roztwór białek klejących:

Albumina ludzka L-Histydyna

Amid kwasu nikotynowego Sodu cytrynian dwuwodny Polisorbat 80 (Tween 80)

Woda do wstrzykiwań

Składnik 2: Roztwór trombiny:    Albumina ludzka

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Preparaty zawierające oksydowaną celulozę nie powinny być stosowane z produktem TISSEEL, ponieważ niskie pH wpływa na aktywność trombiny.

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, za wyjątkiem tych wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w stanie zamrożonym (w temperaturze < -20°C) bez przerwania warunków przechowywania aż do momentu użycia.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Produkt w nieotwartym opakowaniu i rozmrożony w temperaturze do 25 °C można przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 25°C do 72 godzin. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty w ciągu 72 godzin po rozmrożeniu, TISSEEL należy wyrzucić.

Po rozmrożeniu roztworu nie wolno pod żadnym względem ponownie zamrażać ani umieszczać w lodówce.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Zawartość opakowania ze strzykawką AST

1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu białek klejących i 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny w strzykawce dwukomorowej (polipropylenowej) zamkniętej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników, 4 igieł aplikacyjnych i 1 podwójnego tłoka strzykawkowego.

lub

Zawartość opakowania z Systemem Dwustrzykawkowym

1    ml, 2 ml lub 5 ml roztworu białek klejących i 1 ml, 2 ml lub 5 ml roztworu trombiny w dwóch strzykawkach (polipropylenowych) zamkniętych korkiem i pakowanych w dwa worki wraz z przyrządem składającym się z 2 łączników i 4 igieł aplikacyjnych.

Wielkość opakowania:

TISSEEL dostępny jest w następujących wielkościach opakowań 1 x 2 ml (1 ml + 1 ml), 1 x 4 ml (2 ml +

2    ml) oraz 1 x 10 ml (5 ml + 5 ml).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

BAXTER oferuje również inne akcesoria przeznaczone do aplikacji produktu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Informacje ogólne

Przed nałożeniem TISSEEL należy zwrócić uwagę, czy okolice ciała leżące poza docelowym miejscem nałożenia preparatu są odpowiednio osłonięte tak, aby uniknąć złączenia tkanek w niepożądanych miej scach.

W celu zapobieżenia przywarcia kleju do rękawiczek oraz narzędzi, należy zwilżyć je roztworem soli fizjologicznej przed kontaktem.

Jako wytyczną przy klejeniu powierzchni można przyjąć, że 1 zestaw kleju TISSEEL 2 ml (tj. 1 ml roztworu białek klejących plus 1 ml roztworu trombiny) wystarcza do pokrycia obszaru co najmniej 10 cm2.

Dawka zależy od rozmiaru klejonej powierzchni.

Należy bezwzględnie unikać podawania dwóch składników produktu TISSEEL oddzielnie, kolejno po sobie.

Nie wolno wystawiać produktu TISSEEL na działanie temperatury powyżej 37°C oraz nie wolno poddawać działaniu mikrofal.

Przygotowanie do stosowania

Roztwór białek klejących i rozwór trombiny zawarte są w gotowej do użycia strzykawce. Produkt pakowny jest w warunkach aseptycznych w dwa jałowe worki. Wewnętrzny worek i jego zawartość są jałowe, chyba że została naruszona integralność zewnętrznej części opakowania.

Gotową do użycia strzykawkę można rozmrażać jedną z poniższych metod:

Zaleca się, aby rozmrażać i ogrzewać oba składniki kleju stosując sterylną łaźnię wodną w temperaturze 33°C - 37°C. Temperatura łaźni wodnej nie może przekroczyć 37°C. (Aby kontrolować określony przedział temperatur, temperatura wody powinna być na bieżąco sprawdzana za pomocą termometru, a woda wymieniana w razie konieczności. Jeżeli do rozmrażania i ogrzewania stosuje się sterylną łaźnię wodną, należy wyjąć strzykawkę z worka.)

Wieczko ochronne usunąć ze strzykawki dopiero po całkowitym rozmrożeniu i natychmiast założyć igłę aplikacyjną. Nie stosować TISSEEL, o ile nie jest całkowicie rozmrożony.

1) Rozmrażanie szybkie (sterylna łaźnia wodna)

Przenieść wewnętrzny worek do warunków sterylnych, wyjąć gotową do użycia strzykawkę z worka wewnętrznego i umieścić bezpośrednio w sterylnej łaźni wodnej. Upewnić się, że zawartość gotowej do użycia strzykawki jest całkowicie zanurzona w wodzie.

Tabela 1: Czas rozmrażania i ogrzewania w sterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmraża 33°C do 37°C Ster Produkt wy

nia/ i ogrzewania ylna Łaźnia Wodna ęty z worków

AST

System Dwustrzykawkowy

2 ml

5 minut

8 minut

4 ml

5 minut

9 minut

10 ml

12 minut

13 minut

2) Rozmrażanie w niesterylnej łaźni wodnej

Alternatywnie, produkt można rozmrażać poza obszarem sterylnym, w niesterylnej łaźni wodnej.

W tym celu, gotową do użycia strzykawkę w obu workach ochronnych umieścić w łaźni poza obszarem sterylnym na odpowiedni czas. Należy upewnić się, że worki pozostają zanurzone w wodzie podczas całego czasu rozmrażania. Po rozmrożeniu wyjąć worki z łaźni wodnej, osuszyć zewnętrzny worek i przenieść wewnętrzny worek z gotową do użycia strzykawką do obszaru sterylnego.

Tabela 2: Czas rozmrażania i ogrzewania poza obszarem sterylnym w niesterylnej łaźni wodnej w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania/ogrzewania 33°C do 37°C Niesterylna Łaźnia Wodna Produkt w workach

AST

System Dwustrzykawkowy

2 ml

30 minut

31 minut

4 ml

40 minut

46 minut

10 ml

80 minut

64 minuty

3) Rozmrażanie w inkubatorze

Trzecim sposobem jest rozmrażanie i ogrzewanie składników kleju w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksymalnie 37°C.

Czas ogrzewania i rozmrażania w inkubatorze podano w tabeli 3. Dane odnoszą się do produktu w workach.

Tabela 3: Czas rozmrażania i ogrzewania w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość opakowania

Czas rozmrażania/ogrzewania 33°C do 37°C, Inkubator Produkt w workach

AST

System Dwustrzykawkowy

2 ml

40 minut

62 minuty

4 ml

85 minut

77 minut

10 ml

105 minut

114 minut

4) Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C)

Produkt może być rozmrażany w temperaturze pokojowej. Czas podany w tabeli 4 to minimalny czas rozmrażania w temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej i zużyć w ciągu 72 godzin.

Jeżeli produkt rozmrażany był w temperaturze pokojowej, tuż przed użyciem należy go dodatkowo ogrzać w inkubatorze do temperatury od 33°C do maksimum 37°C. Odpowiedni czas ogrzewania w inkubatorze został także podany w tabeli 4.

Tabela 4: Czas rozmrażania i ogrzewania w temperaturze pokojowej (= TP) i następnie dodatkowego ogrzewania przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze od 33°C do maksimum 37°C

Wielkość

opakowania

Czas rozmrażania produktu w temperaturze pokojowej (nieprzekraczającej 25°C) z dodatkowym ogrzewaniem przed użyciem, w inkubatorze w temperaturze 33°C

do maksimum37°C Produkt w workach

AST

System Dwustrzykawkowy

Rozmrażanie w temperaturze pokojowej (nieprzekraczaj ącej 25°C)

Ogrzewanie w inkubatorze (33-37°C)

Rozmrażanie w

temperaturze

pokojowej

(nieprzekraczającej

25°C)

Ogrzewanie w

inkubatorze

(33-37°C)

2 ml

60 minut

+15 minut

82 minuty

+28 minut

4 ml

110 minut

+25 minut

117 minut

+30 minut

10 ml

160 minut

+35 minut

167 minut

+44 minuty

Uwaga:    Nie rozmrażać poprzez trzymanie w dłoniach!

Nie poddawać TISSEEL działaniu mikrofal.

Po rozmrożeniu, pod żadnym warunkiem nie zamrażać ani nie umieszczać ponownie produktu w lodówce.

Stabilność po rozmrożeniu

Po rozmrożeniu szybkim (w temperaturze od 33°C do 37°C), wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 12 godzin w temperaturze od 33°C do 37°C.

Dla produktu rozmrożonego w temperaturze pokojowej, w nieotwartym worku, wykazano stabilność chemiczną i fizyczną przez 72 godziny w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast, chyba że metoda otwierania/rozmrażania wyklucza ryzyko zakażenia mikrobiologicznego.

Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Nie wolno ponownie umieszczać w lodówce.

Obchodzenie się z produktem po rozmrożeniu/przed podaniem

Aby uzyskać optymalne zmieszanie dwóch roztworów i optymalne zestalenie kleju fibrynowego, należy ogrzać oba składniki kleju do 33°C - 37°C bezpośrednio przed nałożeniem.

Roztwór białek klejących i roztwór trombiny powinny być przezroczyste lub lekko opalizujące. Nie wolno stosować roztworów mętnych lub zawierających osad. Rozmrożone produkty należy przed zastosowaniem poddać ocenie wzrokowej pod kątem obecności nierozpuszczalnych cząstek oraz zmiany barwy lub jakiejkolwiek zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych sytuacji, roztwór należy wyrzucić.

Rozmrożony roztwór białek klejących powinien być lekko lepkim płynem. Jeżeli roztwór ma postać zestalonego żelu, należy przypuszczać, że uległ on denaturacji (prawdopodobnie na skutek przerwania zimnego łańcucha przechowywania lub przegrzania podczas ogrzewania). W takim przypadku nie wolno pod żadnym warunkiem zastosować TISSEEL!

Nie wyjmować strzykawki z worka aż do momentu użycia. Wieczka ochronne usunąć ze strzykawek dopiero bezpośrednio przed nakładaniem. TISSEEL stosować tylko po całkowitym rozmrożeniu i ogrzaniu (płynna konsystencja).

W celu uzyskania dalszych instrukcji przygotowania, należy skontaktować się z odpowiedzialnym personelem pielęgniarskim lub lekarzem.

Podawanie przy pomocy strzykawki AST:

W celu nałożenia kleju, połączyć dwukomorową gotową do użycia strzykawkę wypełnioną roztworem białek klejących i roztworem trombiny z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym zestawie przyrządów. Wspólny tłok dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki zapewnia podawanie do łącznika jednakowych objętości obu składników, które następnie zostają zmieszane w igle aplikacyjnej i następnie nałożone.

Instrukcja obsługi AST:


•    Połączyć wyloty dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do dwukomorowej gotowej do użycia strzykawki. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, przyrząd może być w dalszym ciągu stosowany, ale należy dokładnie upewnić się, że połączenie jest trwałe i szczelne.

•    Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.

Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej, gdyż w przeciwnym razie mogłoby to spowodować zaczopowanie igły.

•    Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na powierzchnie, które mają być sklejone.

lub

Podawanie przy pomocy Systemu Dwustrzykawkowego:

W celu nałożenia kleju, połączyć dwie strzykawki jednorazowego użycia wypełnione roztworem białek klejących i z roztworem trombiny, z łącznikiem i igłą aplikacyjną, dostarczonymi w załączonym zestawie (DUPLOJECT COMBI). Wspólny tłok uchwytu dwustrzykawkowego DUPLOJECT zapewnia podawanie równych objętości obu składników przez łącznik do igły aplikacyjnej, gdzie są mieszane, a następnie nałożone.

Instrukcja obsługi Systemu Dwustrzykawkowego:

Igła aplikacyjnaElement łączący


•    Podłączyć wylot Systemu Dwustrzykawkowego z łącznikiem, upewniając się, że są odpowiednio zamocowane. Zabezpieczyć łącznik, mocując pasek zabezpieczający do łącznika dwustrzykawkowego DUPLOJECT. W razie rozerwania paska zabezpieczającego wykorzystać łącznik dodatkowy. Jeśli nie ma już dodatkowego łącznika, system może być w dalszym ciągu stosowany jeśli zwróci się uwagę, żeby połączenie było trwałe i szczelne.

•    Zamocować igłę aplikacyjną do łącznika.

Nie należy usuwać powietrza z łącznika ani z igły aplikacyjnej przed rozpoczęciem właściwego nakładania kleju, gdyż mogłoby to spowodować zatkanie igły.

•    Nałożyć zmieszany roztwór białka klejące - trombina na powierzchnię docelową lub na powierzchnie, które mają być sklejone.

Uwaga: Jeżeli nakładanie składników kleju fibrynowego zostanie przerwane, igła może ulec natychmiastowemu zatkaniu. W takim przypadku igłę aplikacyjną należy wymienić na nową dopiero bezpośrednio przed ponownym nałożeniem kleju. Jeśli niedrożne są ujścia łącznika, należy wykorzystać dodatkowy łącznik znajdujący się w opakowaniu.

Po zmieszaniu składników kleju fibrynowego jego zestalanie następuje w ciągu kilku sekund - z uwagi na wysokie stężenie trombiny (500 j.m./ml).

Klej fibrynowy można nakładać również za pomocą innych przyrządów wytwarzanych przez firmę BAXTER, które są specjalnie dostosowane do użycia np. w endoskopii, mało inwazyjnych zabiegach chirurgicznych lub do nakładania preparatu na duże bądź trudno dostępne powierzchnie. Stosując tego rodzaju przyrządy, należy ściśle przestrzegać instrukcji ich obsługi.

Po nałożeniu TISSEEL, potrzeba co najmniej 2 minut aby osiągnąć wystarczającą polimeryzację.

Do pewnych zastosowań wykorzystać można materiały biozgodne, takie jak płaty kolagenu, jako nośnik lub do mechanicznego wzmocnienia zespoleń.

Nanoszenie produktu za pomocą urządzenia rozpylającego

Podczas nanoszenia produktu TISSEEL za pomocą urządzenia rozpylającego należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących ciśnienia oraz odległości od tkanki zgodnie z zakresami podanymi poniżej:

Zalecane wartości ciśnienia i odległości od tkanki oraz urządzenia rozpylające służące do nanoszenia produktu TISSEEL

Leczenie

chirurgiczne

Zestaw rozpylający, który ma być zastosowany

Końcówki aplikatora, które mają być

zastosowane

Regulator ciśnienia, który ma być zastosowany

Zalecana odległość od tkanki docelowej

Zalecane

ciśnienie

rozpylania

Rana otwarta

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss

nd.

EasySpray

10-15 cm

1,5-2,0 barów (21,528,5 psi)

Zestaw rozpylający Tisseel/Artiss — opakowanie 10 szt.

nd.

EasySpray

Zabiegi

laparoskopowe/

małoinwazyjne

nd.

Aplikator Duplospray MIS 20 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

2-5 cm

1,2-1,5 bara (18-22 psi)

Aplikator Duplospray MIS 30 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Aplikator Duplospray MIS 40 cm

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Wymienna

końcówka

Regulator Duplospray MIS Regulator Duplospray MIS NIST B11

Podczas rozpylania produktu TISSEEL należy monitorować zmiany ciśnienia tętniczego, tętna, nasycenia krwi tętniczej tlenem i końcowo-wydechowego stężenia CO2 ze względu na możliwość wystąpienia zatoru powietrznego lub gazowego (patrz punkty 4.2 i 4.4).

W przypadku podawania produktu TISSEEL w zamkniętej przestrzeni klatki piersiowej lub brzucha, zaleca się zastosowanie aplikatora DuploSpray MIS oraz systemu regulującego. Dalsze informacje w instrukcji użycia urządzenia DuploSpray MIS.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16255

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.12.2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 08.01.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.03.2015

18

Tisseel