+ iMeds.pl

Titlodine 2 mgUlotka Titlodine

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

Titlodine, 4 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

Tolterodyny octan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty> w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Titlodine i w j akim celu się go    stosuj e

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Titlodine

3.    Jak przyjmować lek TolzurinSR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Titlodine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Titlodine i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Titlodine jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy produktów leczniczych zwanych lekmi przeciwmuskarynowymi.

Lek Titlodine stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy wystepowanoiu zepsołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić:

-    brak możliwości kontrolowania oddawania moczu

-    nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania lub częste korzystanie z toalety.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Titlodine Kiedy nie przyjmować leku Titlodine:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Titlodine (wymienione w punkcie 6);

•    j eśli pacj ent nie j est w stanie oddać moczu (zatrzymanie moczu);

•    jeśli u pajcneta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (wysokie ciśnienie w oczach z utratą widzenia, które nie są poddane odpowiedniemu leczeniu);

•    j eśli u pacj enta występuj e miastenia (znaczne osłabienie mięśni);

•    jeśli u pacjenta występuje ostre wrzodziejące zapalenie okrężnicy (owrzodzenie i zapalenie okrężnicy);

•    jeśli u pacjenta występuje toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

   jeśli pacjent ma trudności w oddaniu moczu i (lub) oddaje mocz słabym strumieniem;

•    jeśli u pacjenta wystepują choroby przewodu pokarmowego, które wpływają na pasaż i (lub) trawienie pokarmu;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami (niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjeneta występują stany chorobowe wątroby;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, które wpływają na ciśnienie krwi, jelita lub funkcje seksualne (jakakolwiek neuroaptia autonomicznego układu nerwowego);

•    j eśli u pacj enta występuj e przepuklina rozworu przełyku (przepuklina narządu j amy brzusznej);

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie ruchów jelit lub ciężka postać zaparcia (obniżona motoryka przewodu pokarmowego);

•    j eśli u pacj enta występuj e j akakolwiek choroba serca z wymienionych:

-    nieprawidłowy zapis pracy serca (EKG),

-    wolny rytm bicia serca (bradykardia)

-    istotne, wcześniej zdiagnozowane choroby serca takie jak: kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego), niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony przepływ krwi przez serce), niemiarowość rytmu serca (nieregularne bicie serca);

•    jeśli u pajcenta występuje nieprawidłowe niskie stężenie potasu (hipokalemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Lek zawiera około 67,2 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Inne leki i lek Titlodine

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, także o lekach otrzymanych bez recepty.

Tolterodyna - substancja czynna leku Titlodine może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine łącznie z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierającymi np. erytromycynę, klarytromycynę);

•    lekami stosowanymi do leczenia zakażeń grzybiczych (zawierających np. ketokonazol, itrakonazol);.

•    lekami stsowanymi w leczeniu HIV

Należy zachowac ostrożność stosująć lek Titlodine łącznie z:

•    lekami, które wpływają na pasaż pokarmu (zawierającymi np. metoklopramid i cisaprid)

•    lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego bicia serca (zawierającymi np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid i innymi lekami działającymi w podobny sposób jak lek Titlodine (właściwości przeciwmuskarynowe) lub lekami działającymi w sposób przeciwny do leku Titlodine (właściwości cholinergiczne). Zmniejszenie motoryki żołądka wywoływane przez leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych może wpływać na wchłanianie innych leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Lek Titlodine z jedzeniem i piciem

Lek Titlodine może być stowany przed, po lub w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Titlodine w okresie ciąży. Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli kobieta jest lub podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tolterodyna, substancja czynna leku Titlodine jest wydzielana do mleka matki. Nie zaleca się przyjmowania leku Titlodine w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Titlodine może powodować zawroty glowy, uczucie zmęczenia i wpływać na widzenie. Nie należy prowadzic pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

3. Jak przyjmować lek Titlodine

Dawkowanie:

Lek Titlodine zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu przezaczone są do stosowania doustnego i powinny być połknięte w całości..

Nie należy rozgryzać kapsułek.

Dorośli

Zalecana zwykle dawka to jedna kapsułka twarda 4 mg o przedłużonym uwalnianiu na dobę.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lekarz może zmnijeszyć dawkę leku Titlodine do 2 mg na dobę u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Titlodine

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania obejmują: halucynacje, silne pobudzenie, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, trudności z oddawaniem moczu i oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Titlodine

W przypadku nieprzyjęcia dawki w przewidzej porze należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Titlodine

Lekarz powienien uprzedzić pacjenta jak długo trwa leczenie lekiem Titlodine. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, z powodu braku natychmiastowego efektu. Potrzebny jest czas na przystosowanie się pęcherza. Należy dokończyć stosowanie kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli do tego czasu nie wystąpił żaden efekt.

Efekty leczenia powinny być ocenione po 2-3 miesiącach. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć, jeśli wystąpią obajwy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub krtani;

•    trudności w przełykaniu;

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Należy zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia rekacji nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu). Reakcja ta występuje rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć w przypadku wystąpienia:

•    bólu w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwego męczenia się ( nawet w trakcie odpoczynku), trudności w oddychaniu nocą, obrzęku nóg). Mogą to być objawy niewydolności serca. Zdarza się to rzadko ( u mniej niż 1 pacjenta na 100).

W trakcie leczenia lekiem Titlodine zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    suchość w j amie ustnej.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    zapalenie zatok;

•    senność;

•    suchość oczu;

•    trudności z trawieniem (niestrawność);

•    bół brzucha;

•    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu;

•    nadmiar płynu w organizmie powodujący powstawanie obrzęków (np. w kostkach);

•    zawroty głowy;

•    ból głowy;

•    niewyraźne widzenie;

•    zaparcie;

•    nadmierna ilość powietrza lub gazu w żołądku lub jelitach;

•    biegunka;

•    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

•    nerwowość;

•    kołatanie serca;

•    niemożność opróżnienia pęcherza moczowego;

•    uczucie wirowania;

•    niewydolność serca;

•    nieregularne bicie serca;

•    ból w klatce piersiowej;

•    uczucie mrowienia w palcach dłoni i stóp;

•    zaburzenia pamięci.

Dodatkowe zgłoszone reakcje obejmują ciężkie rekacje alergiczne, splątanie, halucynacje, pzryspieszony rytm serca, zaczerwienienie skóry, zgagę, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, suchość skóry i, dezorientację. Zgłaszano również zaostrzenie objawów otępienia u pacjentów leczonych z jego powodu.

Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane ulegną zaostrzeniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Titlodine

Lek Titlodine należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Titlodine, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie/pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w tempretaurze poniżej 25 °C.

Butelka HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 200 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Titlodine

Substancją czynną leku Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest 2 mg winianu tolterodyny, co odpowiada 1,37 mg tolterodyny.

Substancją czynną leku Titlodine, 4 mg kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest 4 mg winianiu tolterodyny, co odpowiada 2,74 mg tolterodyny.

Pozostałe składniki to:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylu octan, powidon, krzemionka, sodu laurylosiarczan, sodu dokuzan, magnezu stearyni an, hydroksypropyl ometyl oceluloza.

Skład kapsułki: indygokarmin (E132), żółcień chinolinowa (tylko w kapsułkach 2 mg) (E104), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Skład otoczki wewnętrznej tabletki: etyloceluloza, trietylu cytrynian, kopolimer kwasu metakrylowego - akrylanu etylu, 1,2-glikol propylenowy

Jak wygląda lek Titlodine i co zawiera opakowanie

Lek Titlodine występuje w postaci kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczonych do stosowania raz na dobę.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde to kapsułki nieprzezroczyste - zielone - nieprzezroczyste - zielone.

Lek Titlodine 4 mg, kapsułki twarde to kapsułki jasno niebieskie -nieprzezroczyste- jasno niebieskie - nieprzezroczyste.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 14, 28, 30, 50, 84, 100 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Titlodine, 4 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 7, 14, 28, 49, 84, 98kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Dla wszystkich kapsułek 2 mg i 4 mg:

Butelka HPDE: 30, 100 i 200 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmathen S.A,

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Wytwórca Pharmathen S.A,

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Pharmathen International S.A,

Sapes Industrial Park Block 5, 69300 Rodopi, Grecja

Portfarma ehf.

Borgartúni 26, 105 Reykjavik, Islandia

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia BBG3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK:    Toldone XL 2mg /4mg prolonged release capsules

DE:    Tolterodin-Hormosan 2mg / 4mg Hartkapseln, retardiert

PL:    Titlodine 2mg prolonged release capsules

IT:    TOLTERODINA DOC

BE:    UROLINA 2mg prolonged release capsules

LU:    UROLINA 2mg prolonged release capsules

NL:    UROLINE 2mg prolonged release capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10

Titlodine

Charakterystyka Titlodine

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Titlodine 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu. Titlodine 4 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka twarda o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 1,37 mg tolterodyny.

Jedna kapsułka twarda o przedłużonym uwalnianiu zawiera 4 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 2,74 mg tolterodyny.

Każda kapsułka twarda o przedłużonym uwalanianiu 2 mg zawiera 32,704 - 34,496 laktozy jednowodzianu.

Każda kapsułka twarda o przedłużonym uwalanianiu 4 mg zawiera 65,408 - 68,992 laktozy jednowodzianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Kapsułka twarda o przedłużonym uwalnianiu.

Nieprzezroczyste kapsułki żelatynowe, twarde, koloru zielonego, o rozmiarze 1 zawierające dwie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

Nieprzezroczyste kapsułki żelatynowe, twarde, koloru jasno niebieskiego, o rozmiarze 1 zawierające cztery białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Titlodine wskazany jest w leczeniu objawowym nietrzymania moczu z nagłym parciem i (lub) zwiększonej częstotliwości oddawania moczu oraz nagłych parć mogących wystąpić u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zalecana dawka wynosi 4 mg raz na dobę, za wyjątkiem pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30ml/min), dla których zalecana dawka wynosi 2 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4 i 5.2). W przypadku wystąpienia uciążliwych działań niepożądanych dawka może zostać zmniejszona z 4 mg do 2 mg raz na dobę.

Kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez i muszą być połknięte w całości.

Wyniki leczenia należy poddać ocenie po 2-3 miesiącach (patrz punkt 5.1).

Pacjenci pediatryczni

Skuteczność stosowania produktu leczniczego Titlodine u dzieci nie została wykazana (patrz punkt 5.1). W związku z tym stosowanie produktu leczniczego Titlodine u dzieci nie jest wskazane.

4.3    Przeciwwskazania

Tolterodyna jest przeciwwskazana u pacjentów, u których występuje:

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;

-    zatrzymanie moczu;

-    niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania;

-    miastenia rzekomoporaźna;

-    ciężkie wrzodziejące zapalenie okrężnicy;

-    toksyczne rozszerzenie okrężnicy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów, u których występuje:

-    istotna przeszkoda podpęcherzowa z ryzykiem zatrzymania moczu;

-    choroby przebiegające z niedrożnością przewodu pokarmowego, np. zwężenie odźwiernika;

-    niewydolność nerek (patrz punkt 4.2 i 5.2);

-    choroby wątroby (patrz punkt 4.2 i 5.2);

-    neuropatia autonomiczna;

-    przepuklina rozworu przełykowego;

-    ryzyko wystąpienia osłabionej motoryki przewodu pokarmowego.

Wykazano, że wielokrotne dobowe dawki dobowe tolterodyny o natychmiastowym uwalnianiu wynoszące 4 mg (dawka terapeutyczna) i 8 mg (dawka większa od terapeutycznej) wydłużają odstęp QTc (patrz punkt 5.1). Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest jasne i zależy od indywidulanych czynników ryzyka i podatności pacjenta.

Należy zachować ostrożność stosując tolterodynę u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT obejmującymi:

-    wrodzone lub udokumentowane nabyte wydłużenie odcinka QT;

-    zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokalemia, hipomagnezemia, hipokalcemia;

-    bradykardia;

-    istotne, obecne wcześniej choroby serca (np. kardiomiopatia, niedokrwienie mięśnia sercowego, niemiarowość rytmu, zastoinowa niewydolność serca);

-    j ednoczesne stosowanie leków powodujących wydłużenie odstępu QT, w tym leki przeciwarytmiczne z klasy IA (np. chinidyna, prokainamid) i z klasy III (np. amiodaron, sotalol).

Jest to szczególnie istotne w przypadku przyjmowania silnych inhibitorów CYP3A4 (patrz punkt 5.1).

Należy unikać jednoczesnego leczenia silnymi inhibitorami CYP3A4 (patrz punkt 4.5. Interakcje).

Podobnie, jak w przypadku każdego leczenia objawów parć naglących i nietrzymania moczu, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć organiczne przyczyny występowania parcia i częstomoczu.

Ten produkt leczniczy zawiera około 67,3 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6 mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Ten produkt leczniczy zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów wymagających stosowania diety z kontrolowaną ilością sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne układowe leczenie silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak antybiotyki makrolidowe (erytromycyna i klarytromycyna), leki przeciwgrzybicze (ketokonazol i itrakonazol) i antyproteazy, nie jest zalecane ze względu na podwyższone stężenie tolterodyny w surowicy krwi u osób o obniżonej aktywności CYP2D i (wynikające stąd) ryzyko przedawkowania (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne leczenie innymi lekami o właściwościach przeciwmuskarynowych może powodować nasilenie działania terapeutycznego i działań niepożądanych. Z drugiej strony działanie terapeutyczne tolterodyny może być osłabione przy jednoczesnym przyjmowaniu agonistów cholinergicznych receptorów muskarynowych. Zmniejszenie motoryki żołądka spowodowane lekami przeciwmuskarynowymi może oddziaływać na wchłanianie innych leków.

Tolterodyna może osłabiać działanie leków prokinetycznych, takich jak metoklopramid i cisaprid.

Jednoczesne leczenie fluoksetyną (silny inhibitor CYP2D6) nie powoduje klinicznie istotnej interakcji, ponieważ tolterodyna i jej zależny od CYP2D6 metabolit - 5-hydroksymetylotolterodyna wykazują równoważną siłę działania.

Badania interakcji leku wykazały brak interakcji z warfaryną lub złożonymi, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi (etynyloestradiol/lewonorgestrel).

Badanie kliniczne wykazało, że tolterodyna nie jest inhibitorem metabolicznym CYP2D6, 2C19, 2C9, 3A4 lub 1A2. Dlatego też, nie należy spodziewać się zwiększonych stężeń w osoczu leków metabolizowanych przez te enzymy przy jednoczesnym stosowaniu z tolterodyną.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania tolterodyny przez kobiety w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Dlatego też, stosowanie tolterodyny w trakcie ciąży nie jest wskazane.

Karmienie piersią

Brak dostępnych danych dotyczących przenikania tolterodyny do mleka matki. Należy unikać stosowania tolterodyny w okresie karmienia piersią.

Płodność

Brak dostępnych danych dotyczących płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ponieważ ten produkt leczniczy może powodować zaburzenia akomodacji i wpływać na czas reakcji, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Ze względu na właściwości farmakologiczne tolterodyny, może ona powodować łagodne lub umiarkowane objawy przeciwmuskarynowe, takie jak suchość w jamie ustnej, niestrawność i suchość oczu.

Działania niepożądane zostały przedstawione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość została zdefiniowana jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 to < 1/100), rzadko (>1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (<1/10000) i nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Tabela poniżej przedstawia dane uzyskane podczas badań klinicznych tolterodyny i po wprowadzeniu produktu na rynek. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym była suchość w jamie ustnej, która wystąpiła u 23,4% pacjentów leczonych tolterodyną SR i u 7,7% pacjentów otrzymujących placebo.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

(> 1/10)

Często

(> 1/100 to <1/10)

Niezbyt często

(> 1/1000 to <1/100)

Nieznana

(częstośc nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie zatok

Zaburzenia układu immunologicznego

Bliżej

nieokreślona

nadwrażliwość

Reakcje

anafilaktoidalne

Zaburzenia

psychiczne

Nerwowość

Splątanie,

omamy,

dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, senność, ból głowy

Parestezje,

zaburzenia

pamięci

Zaburzenia oka

Suchość oczu, zaburzenia

widzenia (w tym

zaburzenia

akomodacji)

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia serca

Palpitacje, niewydolność serca, arytmia

Tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

Zaczerwienienie

skóry

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Niestrawność, zaparcie, ból brzucha, wzdęcie, biegunka

Refluks

żoładkowo-

przełykowy,

wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk

naczynioruchowy, suchość skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bezmocz

Zatrzymanie

moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

obrzęki

obwodowe

Ból w klatce piersiowej

U pacjentów leczonych inhibitorami cholinoesterazy z powodu demencji po rozpoczęciu leczenia tolterodyną odnotowano przypadki nasilenia objawów demencji (np. splątanie, dezorientacja, omamy).

Pacjenci pediatryczni

W dwóch, randomizowanych badaniach klinicznych III fazy, kontrolowanych placebo, z podwójnie ślepą próbą, prowadzonych przez ponad 12 tygodni z udziałem 710 pacjentów pediatrycznych, odsetek pacjentów z zakażeniami układu moczowego, biegunkami i zaburzeniami zachowania był wyższy u pacjentów leczonych tolterodyną w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo (zakażenia układu moczowego: tolterodyna 6,8%, placebo 3,6%; biegunka: tolterodyna 3,3%, placebo 0,9%); zaburzenia zachowania: tolterodyna 1,6%, placebo 0,4%) (patrz punkt 5.1).

4.9 Przedawkowanie

Największą dawką winianu tolterodyny podaną ochotnikom była dawka 12,8 mg podana jako dawka pojedyncza w postaci o konwencjonalnym uwalnianiu . Najcięższymi zaobserwowanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia akomodacji oraz trudności w oddawaniu moczu.

W przypadku przedawkowania tolterodyny, należy zastosować płukanie żołądka i podać węgiel aktywowany. Objawy należy leczyć następująco:

- ciężkie, ośrodkowe działania przeciwcholinergiczne (np. halucynacje, silne pobudzenie): leczenie fizostygminą;

-    drgawki i wyraźne pobudzenie: leczenie benzodiazepinami;

-    niewydolność oddechowa: leczenie poprzez sztuczne oddychanie;

-    tachykardia: leczenie beta-blokerami;

-    zatrzymanie moczu: leczenie poprzez cewnikowanie;

-    rozszerzenie źrenic: leczenie kroplami do oczu z pilokarpiną i (lub) umieszczenie pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

Wydłużenie odstępu QT zaobserwowano w wyniku podawania tolterodyny w postaci o konwencjonalnym uwalnianiu w całkowitej dawce dobowej 8 mg (dwukrotność zalecanej dawki dobowej tolterodyny o konwencjonalnym uwalnianiu oraz równowartość trzykrotnego maksymalnego stężenia po podaniu w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu) przez 4 dni. W przypadku przedawkowania tolterodyny należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące wskazane przy wydłużeniu odstępu QT.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe Podgrupa farmakoterapeutyczna: Spazmolityczne leki urologiczne Kod ATC: G04B D07

Tolterodyna jest kompetycyjnym, swoistym antagonistą receptorów muskarynowych, wykazującym bardziej selektywny wpływ in vivo na pęcherz moczowy niż na gruczoły ślinowe. Jeden z metabolitów tolterodyny (pochodna 5-hydroksymetylo) wykazuje profil farmakologiczny podobny do związku macierzystego. U pacjentów intensywnie metabolizujących metabolit ten ma znaczący udział w działaniu terapeutycznym (patrz punkt 5.2).

Efektu leczniczego można spodziewać się w ciągu 4 tygodni.

W badaniu klinicznym III fazy głównym punktem końcowym było zmniejszenie ilości epizodów nietrzymania moczu w ciągu tygodnia, a drugorzędowymi punktami końcowymi były zmniejszenie częstości mikcji w ciągu 24 godzin i zwiększenie objętości oddawanego moczu podczas mikcji. Parametry te przedstawione zostały w tabeli poniżej .

Efekt leczniczy produktu leczniczego Tolterodine SR 4 mg przyjmowanego raz na dobę po 12 tygodniach, w porównaniu z placebo. Zmiana bezwzglęna i względna zmiana procentowa w stosunku wartości wyjściowych. Różnice w leczeniu tolterodyną i placebo: Średnia zmiana wyznaczona metodą najmniejszych kwadratów oraz 95% przedział ufności.

tolterodina SR 4 mg raz na dobę (n=507)

Placebo

(n=508)

Różnice w leczeniu w porównaniu z placebo: średnia zmiana i 95% przedział ufności

Istotność statystyczna w porównaniu z placebo (wartość p)

Ilość epizodów

-11,8

-6,9

-4,8

<0,001

nietrzymania moczu w ciągu tygodnia

(-54%)

(-28%)

(-7,2; -2,5)*

Ilość mikcji w

-1,8

-1,2

-0,6

0,005

ciągu 24 godzin

(-13%)

(-8%)

(-1,0; -0,2)

Średnia ilość moczu oddawanego podczas mikcji (ml)

+34 (+27%)

+14 (+12%)

+20

(14; 26)

<0,001

*)97,5 % przedział ufności według Bonferroni

Po 12 tygodniach leczenia 23,8% (121/507) pacjentów w grupie leczonej tolterodyną SR 4 mg i 15,7% (80/508) w grupie placebo zgłosiło, że subiektywnie nie odczuwali żadnych lub odczuwali minimalne problemy z pęcherzem.

Działanie tolterodyny oceniano u pacjentów poddanych badaniu urodynamicznemu przed rozpoczęciem badania, a następnie przydzielonych w zależności od wyników do grupy urodynamicznie pozytywnej (postać ruchowa nagłego parcia na mocz) lub urodynamicznie negatywnej (postać czuciowa nagłego parcia na mocz). W obrębie każdej grupy pacjenci zostali losowo podzieleni na otrzymujących tolterodynę lub placebo. Badanie nie dostarczyło przekonujących dowodów na to, że tolterodyna działała silniej niż placebo w przypadku parcia typu czuciowego.

Kliniczne oddziaływanie tolterodyny na odstęp QT oceniano w badaniu EKG przeprowadzonym u ponad 600 leczonych pacjentów, w tym pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z uprzednio istniejącą chorobą sercowo-naczyniową. Zmiany odstępu QT nie różniły się istotnie pomiędzy grupami otrzymującymi placebo i tolterodynę.

Następnie badano wpływ tolterodyny na wydłużenie odstępu QT u 48 zdrowych ochotników, mężczyzn i kobiet, w wieku 18 - 55 lat. Pacjenci przyjmowali tolterodynę w postaci o konwencjonalnym uwalnianiu w dawce 2 mg dwa razy na dobę i 4 mg dwa razy na dobę. Wyniki badań (korekcja według formuły Friderica) w momencie osiągnięcia maksymalnego stężenia tolterodyny (po 1 godzinie) wykazały średnie wydłużenie odstępu QT o 5,0 i 11,8 msek po zastosowaniu tolterodyny w dawkach odpowiednio 2 mg dwa razy na dobę i 4 mg dwa razy na dobę oraz 19,3 msek po zastosowaniu moksyfloksacyny (400mg) stosowanej jako aktywna kontrola wewnętrzna. Na podstawie modelu farmakokinetyczno-farmakodynamicznego ustalono, iż zwiększenie odstępu QT u osób wolno metabolizujących (brak CYP2D6) stosujących 2 mg tolterodyny dwa razy na dobę było porównywalne, do obserwowanego u osób o intensywnie metabolizujących otrzymujących 4 mg dwa razy na dobę. Niezależnie od profilu metabolicznego u żadnego pacjenta przy obu dawkach tolterodyny nie stwierdzono wystąpienia bezwzględnej długości odstępu QTcF przekraczającej 500 msek ani zmiany tej długości przekraczającej 60 msek w stosunku do wartości wyjściowej, uznawanych jako wartości progowe wymagające szczególnej uwagi. Dawka 4 mg dwa razy na dobę odpowiada trzykrotnej wartości stężenia maksymalnego (Cmax) uzyskiwanego po zastosowaniu najwyższej dawki terapeutycznej produktu leczniczego Tolterodine SR 4 mg, kapsułki.

Pacjenci pediatryczni

Nie wykazano skuteczności leku u pacjentów pediatrycznych. Stosowanie tolterodyny w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu oceniano w dwóch, randomizowanych, kontrolowanych placebo, trwających 12 tygodni badaniach klinicznych III fazy z podwójną ślepą próbą przeprowadzonych z udziałem pacjentów pediatrycznych. W badaniach wzięło udział 710 pacjentów pediatrycznych (486 przyjmujących tolterodynę i 224 przyjmujących placebo), w wieku 5-10 lat z częstomoczem i nietrzymaniem moczu z nagłym parciem. W żadnym z badań nie stwierdzono znaczących różnic pomiędzy obydwoma grupami pacjentów, dotyczących zmiany w całkowitej liczbie epizodów nietrzymania moczu na tydzień (patrz punkt 4.8).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne specyficzne dla postaci leku:

Kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu zawierające toplperydynę pozwalają na wolniejsze wchłanianie tolterydyny niż tabletki o konwencjonalnym uwalnianiu. W rezultacie maksymalne stężenia w surowicy osiągane są po 4 (2-6) godzinach po przyjęciu kapsułki. Pozorny okres półtrwania tolterodyny podanej w postaci kapsułek wynosi około 6 godzin u osób intensywnie metabolizuj ących i około 10 godzin u osób wolno metabolizujące (brak CYP2D6). Stężenia występujące w stanie równowagi osiągane są w ciągu 4 dni po przyjęciu kapsułek.

Pokarm nie wpływa na biodostępność kapsułek.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym tolterodyna podlega metabolizmowi pierwszego przejścia w wątrobie, katalizowanemu przez CYP2D6, w wyniku czego powstaje 5-hydroksymetylowa pochodna, główny metabolit o równoważnym działaniu farmakologicznym.

Bezwzględna biodostępność tolterodyny wynosi 17% u osób intensywnie metabolizujących , czyli u większości pacjentów i 65% u osób wolno metabolizujących (brak CYP2D6).

Dystrybucja

Tolterodyna i jej metabolit 5-hydroksymetylowy wiążą się głównie z orosomukoidem, Frakcje niezwiązane wynoszą odpowiednio 3,7% i 36%. Objętość dystrybucji tolterodyny wynosi 113 l.

Eliminacja

Po podaniu doustnym tolterodyna jest intensywnie metabolizowana przez wątrobę. Główna droga metabolizmu, w której pośredniczy polimorficzny enzym CYP2D6 prowadzi do powstania metabolitu 5-hydroksymetylowego. Dalszy metabolizm prowadzi do powstania kwasu 5-karboksylowego i N-dealkilowanego kwasu 5-karboksylowego, które stanowią odpowiednio 51% i 29% metabolitów wykrywanych w moczu. Pewna grupa (ok 7%) populacji pozbawiona jest aktywności CYP2D6. Dla tych osób (wolno metabolizujących) zidentyfikowaną drogą metabolizmu jest dealkilacja przy udziale CYP3A4 do N-delakilowanej tolterodyny, która nie ma udziału w efekcie klinicznym. Pozostała część populacji określana jest jako intensywnie metabolizujący. Klirens całkowity tolterodyny u osób intensywnie metabolizującyh wynosi około 30 l/godzinę. U osób wolno metabolizujących zmniejszony klirens skutkuje znacząco wyższymi stężeniami tolterodyny w surowicy (około 7-krotnie) a obserwowane stężenia metabolitu 5-hydroksymetylowego są nieznaczne.

Metabolit 5-hydroksymetlowy jest farmakologicznie czynny i równoważny z tolterodyną. Ze względu na różnice we właściwościach wiązania białek między tolterodyną i jej 5-hydroksymetylowym

metabolitem, ekspozycja (AUC) niezwiązanej tolterodyny u osób wolno metabolizujących jest podobna do sumarycznej ekspozycji niezwiązanej tolterodyny i jej metabolitu 5-hydroksymetylowego u osób z zachowaną aktywnością CYP2D6 przy takim samym schemacie dawkowania. Bezpieczeństwo, tolerancja i odpowiedź kliniczna są podobne bez względu na fenotyp.

Radioaktywność po podaniu [14C]-tolterodyny wydalana jest w około 77% w moczu i 17% w kale. Mniej niż 1% dawki wykrywane jest w postaci niezmienionego leku, a około 4% jako metabolit 5-hydroksymetylowy. Metabolit karboksylowany i korespondujący z nim metabolit dealkilowany wykrywane są w moczu w odpowiednio 51% i 29%.

W terapeutycznym zakresie dawkowania farmakokinetyka ma charakter liniowy.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z marskością wątroby obserwuje się około 2-krotnie wyższą ekspozycję na niezwiązaną tolterodynę i jej metabolit 5-hydroksymetylowy (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek średnia ekspozycja na niezwiązaną tolterodynę i jej metabolit 5-hydroksymetylowy jest dwukrotnie wyższa (klirens inuliny GFR < 30ml/min). U tych pacjentów stężenie innych metabolitów w osoczu było znacząco (aż do 12-krotnie) zwiększone. Kliniczne znaczenie zwiększonej ekspozycji na te metabolity nie jest znane. Brak danych dotyczących łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (patrz punkt 4.2 i 4.4).

Pacjenci pediatryczni

Ekspozycja na ugrupowanie farmakologicznie czynne w przeliczeniu na mg dawki jest podobna u dorosłych i młodzieży. Średnia ekspozycja na ugrupowanie farmakologicznie czynne w przeliczeniu na mg dawki jest około 2-krotnie większa u dzieci w wieku 5- 10 lat niż u dorosłych (patrz punkt 4.2 i 5.1).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksyczności, genotoksyczności, rakotwórczości i farmakologii bezpieczeństwa nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań, poza działaniem farmakologicznym leku.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję przeprowadzono na myszach i królikach.

U myszy nie stwierdzono wpływu tolterodyny na płodność oraz funkcje rozrodcze. Tolterodyna powodowała śmierć zarodków i wady wrodzone przy ekspozycji w osoczu (Cmax lub AUC) 20 lub 7-krotnie większej niż obserwowana u leczonych ludzi.

U królików nie zaobserwowano występowania wad wrodzonych przy ekspozycji (Cmax lub AUC) 20- lub 3-krotnie większej niż oczekiwana u ludzi.

Tolterodyna a także jej aktywne metabolity występujące u ludzi wydłużają czas trwania potencjału czynnościowego (90% repolaryzacja) w układzie włókien Purkinjego u psów (14-75-krotność stężeń terapeutycznych) i blokują kanał potasowy kodowany przez gen hERG (human ether-a-go-go-related gene) (0,5-26,1-krotność stężeń terapeutycznych). U psów obserwowano wydłużenie odstępu QT po podaniu tolferodyny i jej metabolitów występujących u ludzi (3,1-61,0-krotność stężeń terapeutycznych). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktozy monowodzian Celuloza mikrokrystaliczna

Poliwinylu octan

Powidon

Krzemionka

Sodu laurosiarczan

Dokuzan sodowy

Magnezu stearynian (E470b)

Hydroksypropylometyloceluloza

Skład kapsułki:

-    Indygokarmin (E132)

-    Żółcień chinolinowa (tylko w 2 mg) (E104)

-    Tytanu dwutlenek (E171)

-    Żelatyna

Skład otoczki:

-    Etyloceluloza

-    Trietylu cytrynian

-    Kwas metakrylowy - akrylanu etylu kopolimer

-    1,2-glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

24 miesiące

Butelka HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 200 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko kartonowe zawierające odpowiednią liczbę przezroczystych blistrów PVC/PE/PVDC pokryte folią aluminiową i ulotka.

Wielkości opakowań kapsułek 2 mg:

Opakowania blistrów zawierające 14, 28, 30, 50, 84, 100 kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

Wielkości opakowań kapsułek 4 mg:

Opakowania blistrów zawierające 7, 14, 28, 49, 56, 84, 98 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Pudełko kartonowe zawierające białą, nieprzejrzystą butelkę HDPE zawierającą odpowiednią liczbę kapsułek z nakrętką i ulotką.

Wielkości opakowań: 30, 100 i 200 kapsułek twardych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań. Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pharmathen S.A,

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Titlodine