Imeds.pl

Titlodine 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

Titlodine, 4 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu.

Tolterodyny octan

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty> w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Titlodine i w j akim celu się go    stosuj e

2.    Informacj e ważne przed przyj ęciem leku Titlodine

3.    Jak przyjmować lek TolzurinSR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Titlodine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Titlodine i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Titlodine jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy produktów leczniczych zwanych lekmi przeciwmuskarynowymi.

Lek Titlodine stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy wystepowanoiu zepsołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić:

-    brak możliwości kontrolowania oddawania moczu

-    nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania lub częste korzystanie z toalety.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Titlodine Kiedy nie przyjmować leku Titlodine:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Titlodine (wymienione w punkcie 6);

•    j eśli pacj ent nie j est w stanie oddać moczu (zatrzymanie moczu);

•    jeśli u pajcneta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (wysokie ciśnienie w oczach z utratą widzenia, które nie są poddane odpowiedniemu leczeniu);

•    j eśli u pacj enta występuj e miastenia (znaczne osłabienie mięśni);

•    jeśli u pacjenta występuje ostre wrzodziejące zapalenie okrężnicy (owrzodzenie i zapalenie okrężnicy);

•    jeśli u pacjenta występuje toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

   jeśli pacjent ma trudności w oddaniu moczu i (lub) oddaje mocz słabym strumieniem;

•    jeśli u pacjenta wystepują choroby przewodu pokarmowego, które wpływają na pasaż i (lub) trawienie pokarmu;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami (niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjeneta występują stany chorobowe wątroby;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, które wpływają na ciśnienie krwi, jelita lub funkcje seksualne (jakakolwiek neuroaptia autonomicznego układu nerwowego);

•    j eśli u pacj enta występuj e przepuklina rozworu przełyku (przepuklina narządu j amy brzusznej);

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie ruchów jelit lub ciężka postać zaparcia (obniżona motoryka przewodu pokarmowego);

•    j eśli u pacj enta występuj e j akakolwiek choroba serca z wymienionych:

-    nieprawidłowy zapis pracy serca (EKG),

-    wolny rytm bicia serca (bradykardia)

-    istotne, wcześniej zdiagnozowane choroby serca takie jak: kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego), niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony przepływ krwi przez serce), niemiarowość rytmu serca (nieregularne bicie serca);

•    jeśli u pajcenta występuje nieprawidłowe niskie stężenie potasu (hipokalemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Lek zawiera około 67,2 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Inne leki i lek Titlodine

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, także o lekach otrzymanych bez recepty.

Tolterodyna - substancja czynna leku Titlodine może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine łącznie z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierającymi np. erytromycynę, klarytromycynę);

•    lekami stosowanymi do leczenia zakażeń grzybiczych (zawierających np. ketokonazol, itrakonazol);.

•    lekami stsowanymi w leczeniu HIV

Należy zachowac ostrożność stosująć lek Titlodine łącznie z:

•    lekami, które wpływają na pasaż pokarmu (zawierającymi np. metoklopramid i cisaprid)

•    lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego bicia serca (zawierającymi np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid i innymi lekami działającymi w podobny sposób jak lek Titlodine (właściwości przeciwmuskarynowe) lub lekami działającymi w sposób przeciwny do leku Titlodine (właściwości cholinergiczne). Zmniejszenie motoryki żołądka wywoływane przez leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych może wpływać na wchłanianie innych leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Lek Titlodine z jedzeniem i piciem

Lek Titlodine może być stowany przed, po lub w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Titlodine w okresie ciąży. Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli kobieta jest lub podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tolterodyna, substancja czynna leku Titlodine jest wydzielana do mleka matki. Nie zaleca się przyjmowania leku Titlodine w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Titlodine może powodować zawroty glowy, uczucie zmęczenia i wpływać na widzenie. Nie należy prowadzic pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

3. Jak przyjmować lek Titlodine

Dawkowanie:

Lek Titlodine zawsze należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu przezaczone są do stosowania doustnego i powinny być połknięte w całości..

Nie należy rozgryzać kapsułek.

Dorośli

Zalecana zwykle dawka to jedna kapsułka twarda 4 mg o przedłużonym uwalnianiu na dobę.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek:

Lekarz może zmnijeszyć dawkę leku Titlodine do 2 mg na dobę u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Titlodine

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania obejmują: halucynacje, silne pobudzenie, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, trudności z oddawaniem moczu i oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Titlodine

W przypadku nieprzyjęcia dawki w przewidzej porze należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Titlodine

Lekarz powienien uprzedzić pacjenta jak długo trwa leczenie lekiem Titlodine. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, z powodu braku natychmiastowego efektu. Potrzebny jest czas na przystosowanie się pęcherza. Należy dokończyć stosowanie kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli do tego czasu nie wystąpił żaden efekt.

Efekty leczenia powinny być ocenione po 2-3 miesiącach. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć, jeśli wystąpią obajwy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, j ęzyka lub krtani;

•    trudności w przełykaniu;

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Należy zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia rekacji nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu). Reakcja ta występuje rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć w przypadku wystąpienia:

•    bólu w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwego męczenia się ( nawet w trakcie odpoczynku), trudności w oddychaniu nocą, obrzęku nóg). Mogą to być objawy niewydolności serca. Zdarza się to rzadko ( u mniej niż 1 pacjenta na 100).

W trakcie leczenia lekiem Titlodine zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    suchość w j amie ustnej.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    zapalenie zatok;

•    senność;

•    suchość oczu;

•    trudności z trawieniem (niestrawność);

•    bół brzucha;

•    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu;

•    nadmiar płynu w organizmie powodujący powstawanie obrzęków (np. w kostkach);

•    zawroty głowy;

•    ból głowy;

•    niewyraźne widzenie;

•    zaparcie;

•    nadmierna ilość powietrza lub gazu w żołądku lub jelitach;

•    biegunka;

•    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

•    nerwowość;

•    kołatanie serca;

•    niemożność opróżnienia pęcherza moczowego;

•    uczucie wirowania;

•    niewydolność serca;

•    nieregularne bicie serca;

•    ból w klatce piersiowej;

•    uczucie mrowienia w palcach dłoni i stóp;

•    zaburzenia pamięci.

Dodatkowe zgłoszone reakcje obejmują ciężkie rekacje alergiczne, splątanie, halucynacje, pzryspieszony rytm serca, zaczerwienienie skóry, zgagę, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, suchość skóry i, dezorientację. Zgłaszano również zaostrzenie objawów otępienia u pacjentów leczonych z jego powodu.

Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane ulegną zaostrzeniu lub jeśli wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Titlodine

Lek Titlodine należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Titlodine, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie/pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w tempretaurze poniżej 25 °C.

Butelka HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 200 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Titlodine

Substancją czynną leku Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest 2 mg winianu tolterodyny, co odpowiada 1,37 mg tolterodyny.

Substancją czynną leku Titlodine, 4 mg kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest 4 mg winianiu tolterodyny, co odpowiada 2,74 mg tolterodyny.

Pozostałe składniki to:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylu octan, powidon, krzemionka, sodu laurylosiarczan, sodu dokuzan, magnezu stearyni an, hydroksypropyl ometyl oceluloza.

Skład kapsułki: indygokarmin (E132), żółcień chinolinowa (tylko w kapsułkach 2 mg) (E104), tytanu dwutlenek (E171), żelatyna

Skład otoczki wewnętrznej tabletki: etyloceluloza, trietylu cytrynian, kopolimer kwasu metakrylowego - akrylanu etylu, 1,2-glikol propylenowy

Jak wygląda lek Titlodine i co zawiera opakowanie

Lek Titlodine występuje w postaci kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu, przeznaczonych do stosowania raz na dobę.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde to kapsułki nieprzezroczyste - zielone - nieprzezroczyste - zielone.

Lek Titlodine 4 mg, kapsułki twarde to kapsułki jasno niebieskie -nieprzezroczyste- jasno niebieskie - nieprzezroczyste.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 14, 28, 30, 50, 84, 100 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Titlodine, 4 mg, kapsułki twarde o przedłużonym uwalnianiu jest dostępny w następujących rozmiarach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 7, 14, 28, 49, 84, 98kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Dla wszystkich kapsułek 2 mg i 4 mg:

Butelka HPDE: 30, 100 i 200 kapsułek twardych o przedłużonym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmathen S.A,

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Wytwórca Pharmathen S.A,

6, Dervenakion St., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Pharmathen International S.A,

Sapes Industrial Park Block 5, 69300 Rodopi, Grecja

Portfarma ehf.

Borgartuni 26, 105 Reykjavik, Islandia

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia BBG3000, Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK: Toldone XL 2mg /4mg prolonged release capsules

DE:    Tolterodin-Hormosan 2mg / 4mg Hartkapseln, retardiert

PL:    Titlodine 2mg prolonged release capsules

IT:    TOLTERODINA DOC

BE:    UROLINA 2mg prolonged release capsules

LU:    UROLINA 2mg prolonged release capsules

NL:    UROLINE 2mg prolonged release capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

10