Imeds.pl

Titlodine 4 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA


Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika


Titlodine, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Titlodine, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Tolterodini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Titlodine i w jakim celu się    go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Titlodine

3.    Jak przyjmować lek Titlodine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Titlodine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Titlodine i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Titlodine jest tolterodyna. Tolterodyna należy do grupy leków zwanych lekami przeciwmuskarynowymi.

Lek Titlodine stosowany jest w leczeniu objawów zespołu pęcherza nadreaktywnego. Przy występowaniu zespołu pęcherza nadreaktywnego u pacjenta mogą wystąpić:

-    brak możliwości kontrolowania oddawania moczu

-    nagła potrzeba szybkiego skorzystania z toalety bez wcześniejszego jej odczuwania i/lub częste korzystanie z

toalety.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Titlodine Kiedy nie przyjmować leku Titlodine

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tolterodynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent nie jest w stanie oddać moczu (zatrzymanie moczu);

•    jeśli u pacjenta występuje niewyrównana jaskra z wąskim kątem przesączania (wysokie ciśnienie w oczach z utratą widzenia, które nie są poddane odpowiedniemu leczeniu);

•    jeśli u pacjenta występuje miastenia (znaczne osłabienie mięśni);

•    jeśli u pacjenta występuje ostre wrzodziejące zapalenie okrężnicy (owrzodzenie i zapalenie okrężnicy);

•    jeśli u pacjenta występuje toksyczne rozszerzenie okrężnicy (ostre rozszerzenie okrężnicy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność:

   jeśli pacjent ma trudności w oddaniu moczu i (lub) oddaje mocz słabym strumieniem;

•    jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego, które wpływają na pasaż i (lub) trawienie pokarmu;

•    jeśli pacjent ma problemy z nerkami (niewydolność nerek);

•    jeśli u pacjenta występują stany chorobowe wątroby;

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia neurologiczne, które wpływają na ciśnienie krwi, jelita lub funkcje seksualne (jakakolwiek neuropatia autonomicznego układu nerwowego);

•    jeśli u pacjenta występuje przepuklina rozworu przełyku (przepuklina narządu jamy brzusznej);

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszenie ruchów jelit lub ciężka postać zaparcia (obniżona motoryka przewodu pokarmowego);

•    jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek choroba serca z wymienionych:

-    nieprawidłowy zapis pracy serca (EKG),

-    wolny rytm bicia serca (bradykardia),

-    istotne, wcześniej zdiagnozowane choroby serca takie jak: kardiomiopatia (osłabienie mięśnia sercowego), niedokrwienie mięśnia sercowego (zmniejszony przepływ krwi przez serce), niemiarowość rytmu serca (nieregularne bicie serca) i niewydolność serca;

•    jeśli u pacjenta występuje nieprawidłowe niskie stężenie potasu (hipokaliemia), wapnia (hipokalcemia) lub magnezu (hipomagnezemia) we krwi.

Lek zawiera około 67,2 mg laktozy (33,6 mg glukozy i 33,6 mg galaktozy) w jednej dawce. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera 0,00404 mmol (lub 0,092988 mg) sodu w jednej dawce. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

Jeśli pacjent uważa, że któryś z powyższych stanów może go dotyczyć, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem leczenia lekiem Titlodine.

Inne leki i Titlodine

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Tolterodyna - substancja czynna leku Titlodine może wchodzić w interakcje z innymi lekami.

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine łącznie z:

•    niektórymi antybiotykami (zawierającymi np. erytromycynę, klarytromycynę);

•    lekami stosowanymi do leczenia zakażeń grzybiczych (zawierających np. ketokonazol, itrakonazol);.

•    lekami stosowanymi w leczeniu HIV.

Należy zachować ostrożność stosując lek Titlodine łącznie z:

•    lekami, które wpływają na pasaż pokarmu (zawierającymi np. metoklopramid i cyzapryd),

•    lekami stosowanymi w leczeniu nieregularnego bicia serca (zawierającymi np. amiodaron, sotalol, chinidynę, prokainamid i innymi lekami działającymi w podobny sposób jak lek Titlodine (właściwości przeciwmuskarynowe) lub lekami działającymi w sposób przeciwny do leku Titlodine (właściwości cholinergiczne). Zmniejszenie motoryki żołądka wywoływane przez leki z grupy antagonistów receptorów muskarynowych może wpływać na wchłanianie innych leków. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Titlodine z jedzeniem i piciem

Lek Titlodine może być stosowany przed, po lub w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie należy stosować leku Titlodine w okresie ciąży. Należy natychmiast powiadomić lekarza jeśli kobieta jest lub podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje ciążę.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy tolterodyna, substancja czynna leku Titlodine jest wydzielana do mleka matki. Nie zaleca się przyjmowania leku Titlodine w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Titlodine może powodować zawroty głowy, uczucie zmęczenia i wpływać na widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

3. Jak przyjmować lek Titlodine Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde przeznaczone są do stosowania doustnego i powinny być połknięte w całości.

Nie należy rozgryzać kapsułek.

Dorośli

Zalecana zwykle dawka to jedna kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda 4 mg na dobę.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek

Lekarz może zmniejszyć dawkę leku Titlodine do 2 mg na dobę u pacjentów z chorobami wątroby lub nerek. Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Titlodine u dzieci.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Titlodine

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości kapsułek o przedłużonym uwalnianiu należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania obejmują: halucynacje, silne pobudzenie, przyspieszone bicie serca, rozszerzenie źrenic, trudności z oddawaniem moczu i oddychaniem.

Pominięcie przyjęcia leku Titlodine

W przypadku nieprzyjęcia dawki o zwykłej porze należy przyjąć zapomnianą dawkę jak najszybciej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. W takim przypadku należy pominąć zapomnianą dawkę i kontynuować przyjmowanie leku według normalnego schematu.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Titlodine

Lekarz powinien uprzedzić pacjenta jak długo trwa leczenie lekiem Titlodine. Nie należy przerywać leczenia wcześniej, z powodu braku natychmiastowego efektu. Potrzebny jest czas na przystosowanie się pęcherza. Należy dokończyć stosowanie kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli do tego czasu nie wystąpił żaden efekt.

Efekty leczenia powinny być ocenione po 2-3 miesiącach. Należy zawsze skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent rozważa przerwanie leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka lub krtani;

•    trudności w przełykaniu;

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Należy zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości (np. wysypka, świąd, pokrzywka, trudności w oddychaniu). Reakcja ta występuje niezbyt często (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

Należy zwrócić się do lekarza lub zgłosić do izby przyjęć w przypadku wystąpienia:

•    bólu w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu, łatwego męczenia się ( nawet w trakcie odpoczynku), trudności w oddychaniu nocą, obrzęku nóg. Mogą to być objawy niewydolności serca. Zdarza się to niezbyt często (u mniej niż 1 pacjenta na 100).

W trakcie leczenia lekiem Titlodine zaobserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    suchość w j amie ustnej.

Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    zapalenie zatok;

•    senność;

•    suchość oczu;

•    trudności z trawieniem (niestrawność);

•    ból brzucha;

•    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu;

•    nadmiar płynu w organizmie powodujący powstawanie obrzęków (np. w kostkach);

•    zawroty głowy;

•    ból głowy;

•    niewyraźne widzenie;

•    zaparcie;

•    nadmierna ilość powietrza lub gazu w żołądku lub jelitach;

•    biegunka;

•    zmęczenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    reakcje nadwrażliwości (alergiczne);

•    nerwowość;

•    kołatanie serca;

•    niemożność opróżnienia pęcherza moczowego;

•    uczucie wirowania;

•    niewydolność serca;

•    nieregularne bicie serca;

•    ból w klatce piersiowej;

•    uczucie mrowienia w palcach dłoni i stóp;

•    zaburzenia pamięci.

Dodatkowe zgłoszone reakcje obejmują ciężkie reakcje alergiczne, splątanie, halucynacje, przyspieszony rytm serca, zaczerwienienie skóry, zgagę, wymioty, obrzęk naczynioruchowy, suchość skóry i dezorientację. Zgłaszano również zaostrzenie objawów otępienia u pacjentów leczonych z jego powodu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Titlodine

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie/pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Butelka HDPE: okres ważności po pierwszym otwarciu wynosi 200 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Titlodine

Substancją czynną leku Titlodine, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest 2 mg tolterodyny winianu, co odpowiada 1,370 mg tolterodyny.

Substancją czynną leku Titlodine, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest 4 mg tolterodyny winianiu, co odpowiada 2,740 mg tolterodyny.

Pozostałe składniki to:

Laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylowy octan, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, sodu dokuzynian, magnezu stearynian, hydroksypropylometyloceluloza.

Skład kapsułki: indygokarmin (E 132), żółcień chinolinowa (E 104) (tylko w kapsułkach 2 mg), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Skład otoczki wewnętrznej tabletki: etyloceluloza, trietylu cytrynian, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer dyspersja 30%, glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Titlodine i co zawiera opakowanie

Lek Titlodine występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych, przeznaczonych do stosowania raz na dobę.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki twarde to kapsułki nieprzezroczyste - zielone - nieprzezroczyste - zielone.

Lek Titlodine, 4 mg, kapsułki twarde to kapsułki jasno niebieskie -nieprzezroczyste- jasno niebieskie -nieprzezroczyste.

Lek Titlodine, 2 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 28, 56, 84 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

Lek Titlodine, 4 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

Opakowania blistrów zawierające: 7, 14, 28, 49, 84, 98 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych.

Dla wszystkich kapsułek 2 mg i 4 mg:

Butelka HPDE: 30, 100 i 200 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Wytwórca/Importer Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str., 15351 Pallini , Attiki, Grecja

Pharmathen International S.A.

Sapes Industrial Park Block 5, 69300 Rodopi, Grecja

Portfarma ehf.

Borgartuni 26, 105 Reykjavik, Islandia

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000, Malta

Pharmacare Premium Ltd.

HHF 003, Hal Far Industrial Estate,

Birzebbugia BBG3000, Malta

BioCentrum Sp. z o.o. ul. Bobrzyńskiego 14 30-348 Kraków

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania    Toldone XL 2 mg, 4mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Niemcy    Tolterodin-Hormosan 2 mg, 4 mg Hartkapseln, retardiert

Polska    Titlodine

Włochy

Belgia

Luksemburg

Holandia


TOLTERODINA DOC

UROLINA 2 mg , 4 mg prolonged release capsules UROLINA 2 mg, 4 mg prolonged release capsules UROLINE 2 mg, 4 mg prolonged release capsules

Data ostatniej aktualizacji ulotki: