+ iMeds.pl

Tizanidine actavis 4 mgUlotka Tizanidine actavis

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Tizanidine Actavis, 4 mg, tabletki

Tizanidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tizanidine Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tizanidine Actavis

3.    Jak stosować lek Tizanidine Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tizanidine Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tizanidine Actavis i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Tizanidine Actavis należy do grupy leków zwiotczających mięśnie szkieletowe.

•    Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia sztywności mięśni i napięcia mięśniowego spowodowanego stwardnieniem rozsianym, urazem lub chorobami rdzenia kręgowego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tizanidine Actavis

Kiedy nie stosować leku Tizanidine Actavis:

•    W przypadku występowania alergii (nadwrażliwości) na tyzanidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

•    W przypadku ciężkiego zaburzenia czynności wątroby.

•    W przypadku jednoczesnego stosowania takich leków jak fluwoksamina (stosowana w depresji) lub cyprofloksyna (antybiotyk) (patrz również poniżej punkt „Tizanidine Actavis a inne leki”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tizanidine Actavis należy porozumieć się z lekarzem jeśli

u pacjenta:

•    występują problemy z nerkami. W tej sytuacji lekarz prowadzący może zalecić dostosowanie dawki.

•    występują problemy z sercem takie jak choroba wieńcowa. Regularne badania laboratoryjne oraz EKG są zalecane podczas stosowania tyzanidyny.

•    występują problemy z wątrobą. Badania czynności wątroby należy kontrolować co miesiąc przez pierwsze cztery miesiące leczenia u wszystkich pacjentów i tych, których objawy sugerują na zaburzenia czynności wątroby lub gdy pojawi się żółtaczka.

•    występuje niskie ciśnienie krwi.

Tizanidine Actavis a inne leki

Leku Tizanidine Actavis nie wolno stosować jednocześnie z fluwoksaminą (lek stosowany w leczeniu depresji) lub cyprofloksacyną (antybiotyk) (patrz również punkt powyżej „Kiedy nie stosować leku Tizanidine Actavis”). Klinicznie istotne i długotrwałe niedociśnienie tętnicze może spowodować senność, zawroty głowy i obniżenie sprawności psychomotorycznej.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli jednocześnie przyjmowane są następujące leki:

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca jak amiodaron, meksyletyna lub propafenon

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu niestrawności i chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy)

•    niektóre antybiotyki znane jako fluorochinolony jak np. enoksacyna, pefloksacyna, norfloksacyna

•    rofecoksyb (lek przeciwbólowy)

•    tabletki antykoncepcyjne; jeśli stosowane są tabletki antykoncepcyjne, może być wymagana mniejsza dawka leku Tizanidine Actavis

•    tyklopidyna (zapobiegaj ąca powstawaniu zakrzepów krwi)

•    jakiekolwiek leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, włączając leki moczopędne

•    leki beta-adrenolityczne, np. atenolol, propranolol

•    digoksyna (stosowana w leczeniu zastoinowej niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca)

•    jakiekolwiek leki uspokajające (tabletki nasenne i leki przeciwlękowe) np. temazepam

•    jakiekolwiek inne leki, które stosowane jednocześnie z lekiem Tizanidine Actavis mogą mieć wpływ na rytm serca: należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Tizanidine Actavis z jedzeniem i piciem

Lek Tizanidine Actavis może być stosowany niezależnie od posiłków. Alkohol może zwiększać uspokajające działanie tyzanidyny. Zaleca się powstrzymanie od spożywania alkoholu w czasie stosowania leku Tizanidine Actavis.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Tizanidine Actavis w okresie ciąży i karmienia piersią. Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli istnieje przypuszczenie, że pacjentka jest w ciąży oraz poradzić się lekarza przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Tizanidine Actavis może powodować senność i zawroty głowy (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Alkohol i leki uspokajające mogą nasilać to działanie. Jeśli występują takie objawy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Tizanidine Actavis zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę. Jeśli występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku.

3. Jak stosować lek Tizanidine Actavis

Lek Tizanidine Actavis należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosowana dawka znajduje się poniżej:

Dorośli:

Zazwyczaj lekarz rozpoczyna leczenie od pojedynczej dawki 2 mg, która następnie jest stopniowo zwiększana. Dawki nie należy zwiększać częściej niż co trzy do czterech dni. Wraz ze zwiększeniem dawki lekarz zaleci rozłożenie jej przyjmowania na trzy lub cztery razy na dobę.

Zalecana dawka dobowa wynosi między 12 mg a 24 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 36 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz zadecyduje czy należy stosować lek Tizanidine Actavis.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat):

Lek Tizanidine Actavis nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg raz na dobę. Lekarz zadecyduje o sposobie zwiększania dawki.

Sposób przyjmowania

Lek Tizanidine Actavis stosuje się doustnie. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tizanidine Actavis

W przypadku gdy pacjent (lub inna osoba) zażyje jednocześnie dużo tabletek lub, jeśli istnieje przypuszczenie, że dziecko połknęło tabletki, należy natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego albo skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie może powodować nudności, wymioty, obniżenie ciśnienia krwi, spowolnienie lub odbiegający od normy rytm serca, zawroty głowy, zwężenie źrenic, trudności w oddychaniu, śpiączkę, niepokój i senność.

Pominięcie przyjęcia leku Tizanidine Actavis

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć jedną lub kilka tabletek należy upewnić się aby o ustalonej porze stosowania leku, przyjąć tylko taką ilość tabletek, jaka przypada na kolejną dawkę. Nie należy stosować żadnych dodatkowych tabletek.

Przerwanie stosowania leku Tizanidine Actavis

Nie należy przerywać stosowania leku Tizanidine Actavis bez porozumienia z lekarzem. Stosowanie leku Tizanidine Actavis należy przerywać stopniowo, szczególnie w przypadku przyjmowania dużych dawek, chyba że lekarz zaleci inaczej. Nagłe przerwanie stosowania leku może spowodować przyspieszenie rytmu serca i wysokie ciśnienie tętnicze. Skoki nadciśnienia tętniczego mogą prowadzić do udaru mózgu (zdarzenie mózgowo-naczyniowe).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Tizanidine Actavis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Istnieją doniesienia o następujących działaniach niepożądanych:

Często (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10, ale więcej niż 1 pacjenta na 100)

   Senność, zmęczenie, zawroty głowy

•    Obniżenie ciśnienia krwi

•    Podwyższenie ciśnienia krwi w przypadku nagłego odstawienia leku

•    Suchość błony śluzowej jamy ustnej

•    Zmniejszenie lub zwiększenie częstości bicia serca

Rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 1 000, ale więcej niż 1 pacjenta na 10 000)

   Omamy

•    Zaburzenia snu, włączając trudności w zasypianiu

•    Reakcje alergiczne (świąd, wysypka)

•    Zaburzenia czynności wątroby - konieczne może być przeprowadzenie badań krwi w celu monitorowania czynności wątroby

•    Osłabienie mięśni

•    Nudności, niestrawność

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

   Zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby, może prowadzić do zażółcenia oczu lub skóry

i (lub) wydalania ciemnego moczu. W takich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane (częstość nieznana)

   Zaburzenia rytmu serca

•    Ból głowy, ruchy mimowolne

•    Zaburzenia akomodacji oka

•    Utrata apetytu

•    Niepokój

•    Dezorientacja

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tizanidine Actavis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku Tizanidine Actavis po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Tizanidine Actavis

•    Substancją czynną leku jest tyzanidyna. Każda tabletka zawiera 4 mg tyzanidyny (w postaci tyzanidyny chlorowodorku).

•    Pozostałe składniki to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Tizanidine Actavis i co zawiera opakowanie

•    Tizanidine Actavis to białe, okrągłe tabletki.

•    Tabletki Tizanidine Actavis 4 mg po jednej stronie mają linię podziału i są oznaczone napisem ‘N 63’ na drugiej stronie.

•    Tabletki o mocy 4 mg są dostępne w opakowaniach: 10, 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

Niche Generics Limited

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

5

Tizanidine Actavis

Charakterystyka Tizanidine actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tizanidine Arrow, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 4 mg tyzanidyny (Tizanidinum), w postaci 4,576 mg tyzanidyny chlorowodorku. Każda tabletka zawiera 200 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tizanidine Arrow to białe, okrągłe tabletki.

Tabletki Tizanidine Arrow 4 mg po jednej stronie mają linię podziału i są oznaczone napisem ‘N 63’ po drugiej stronie.

Tabletki Tizanidine Arrow 4 mg mogą być podzielone na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie spastyczności spowodowanej stwardnieniem rozsianym albo urazem lub chorobą rdzenia kręgowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Działanie tyzanidyny na spastyczność osiąga maksimum w ciągu 2 do 3 godzin od podania i jest relatywnie krótkotrwałe. Częstotliwość podawania powinna być dostosowana indywidualnie do pacjenta, a tyzanidynę należy podawać w dawkach podzielonych do 3-4 razy na dobę w zależności od potrzeb pacjenta.

Z powodu istniejących różnic w odpowiedzi na leczenie wśród pacjentów, należy dokładnie dostosować dawkę. Nie należy przekraczać dawki wywołującej pożądane działanie terapeutyczne.

Zazwyczaj dawka początkowa wynosi 2 mg w dawce pojedynczej, zwiększanej następnie o 2 mg nie częściej niż w odstępach co pól tygodnia. Optymalna odpowiedź na leczenie jest zazwyczaj osiągana z dawką dobową od 12 do 24 mg podzieloną na 3 lub 4 równe dawki. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 12 mg. Nie należy przekraczać całkowita dawki dobowej 36 mg.

Działania niepożądane (patrz punkt 4.8) mogą występować po zastosowaniu dawek terapeutycznych, ale mogą być zminimalizowane przez powolne zwiększanie dawki i dlatego u większości pacjentów nie stanowi to czynnika ograniczającego.

Przerwanie leczenia

Jeśli istnieje konieczność przerwania leczenia, szczególnie u pacjentów którzy otrzymywali długotrwale duże dawki, dawkę należy stopniowo zmniejszać (patrz punkt 4.4).

Osoby w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania tyzanidyny u osób w podeszłym wieku jest ograniczone i dlatego stosowanie tyzanidyny nie jest zalecane, chyba że korzyści wynikające z zastosowania tyzanidyny przekraczają ryzyko. Dane farmakokinetyczne sugerują, że klirens nerkowy u osób w podeszłym wieku może być zmniejszony ponad trzykrotnie.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie z zastosowaniem tyzanidyny u osób wieku poniżej 18 lat jest ograniczone. Tyzanidyna nie jest zalecana w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min), leczenie należy rozpoczynać dawką 2 mg raz na dobę, a następnie powoli zwiększać dawkę, aż do uzyskania dawki skutecznej. Dawkę należy zwiększać o nie więcej niż 2 mg zgodnie z tolerancją na produkt i skuteczność. Zaleca się powolne zwiększanie pojedynczej dawki dobowej przed zwiększeniem częstotliwości podawania produktu leczniczego. U pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.4)

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Tyzanidyna jest przeciwwskazana u pacjentów z poważnie zaburzoną czynnością wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Tyzanidyna jest metabolizowana w wątrobie, dlatego stosowanie tyzanidyny u pacjentów z poważnie zaburzoną czynnością wątroby jest przeciwwskazane.

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny oraz silnych inhibitorów CYP1A2 jak np. fluwoksamina lub cyprofloksacyna jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Znana jest nadwrażliwość na tyzanidynę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Inhibitory cytochromu P450 (CYP)

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny i inhibitorów CYP1A2 nie jest zalecane (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania i 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Niedociśnienie tętnicze

Podczas leczenia z zastosowaniem tyzanidyny może wystąpić niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.8) również jak wynik interakcji z inhibitorem CYP1A2 i (lub) lekami przeciwnadciśnieniowymi (patrz punkt 4.5). Obserwowano ciężkie objawy niedociśnienia tętniczego, jak utratę świadomości oraz zapaść naczyniową.

Objawy z odstawienia

Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej długotrwale i (lub) w dużych dawkach, i (lub) jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi, obserwowano nawracające niedociśnienie tętnicze i tachykardię. W wyjątkowych przypadkach, nawracające niedociśnienie tętnicze może prowadzić do udaru naczyniowego mózgu. Stosowanie tyzanidyny nie należy przerywać nagle, lecz stopniowo (patrz punkt 4.2, 4.5 i 4.8)

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności/niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min), zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 2 mg raz na dobę. Zwiększenie dawki powinno odbywać się stopniowo, w zależności od tolerancji i skuteczności produktu. Jeśli skuteczność nie jest wystarczająco wysoka, w pierwszej kolejności zaleca się zwiększenie dawki raz na dobę przed zwiększeniem częstotliwości podawania produktu.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe, wątroby lub nerek

Należy zachować ostrożność u pacjentów zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, z chorobą tętnicy wieńcowej lub zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Zaleca się regularne badania laboratoryjne oraz EKG podczas leczenia tyzanidyną.

Zaburzenia czynności wątroby

Rzadko obserwowano zaburzenia czynności wątroby w czasie stosowania tyzanidyny w dobowych dawkach do 12 mg. Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie testów wątrobowych w celu ustalenia stanu początkowego oraz wykluczenia istniejącej choroby wątroby lub znacznego zaburzenia czynności wątroby. Przez pierwsze cztery miesiące leczenia należy raz w miesiącu wykonywać testy wątrobowe u wszystkich pacjentów przyjmujących dawkę 12 mg lub większą, a szczególnie u pacjentów, u których występują objawy sugerujące dysfunkcje wątroby/wątrobowe, jak niewyjaśnione nudności, brak łaknienia lub zmęczenie. Leczenie tyzanidyną powinno być przerwane jeśli stężenie aminotransferazy glutaminowo-alaninowej (ang. SGPT - serum glutamic-pyruvic transaminase ) w surowicy i (lub) stężenie aminotransferazy glutaminowo-asparaginowej (ang. SGOT -serum glutamic-oxaloacetic transaminase) jest przekroczone około trzech razy ponad normę. Należy odstawić tyzanidynę u pacjentów z objawami porównywalnymi do zapalenia wątroby oraz jeśli występuje żółtaczka.

Produkt leczniczy Tizanidine Arrow zawiera laktozę bezwodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Inhibitory CYP

Jednoczesne stosowanie leków hamujących działanie CYP1A2 może zwiększyć stężenie tyzanidyny w osoczu (patrz punkt 5.2). Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną, inhibitorami CYP450 1A2 u człowieka, jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3), ponieważ powoduje odpowiednio 33-krotne i 10-krotne zwiększenie AUC tyzanidyny. Znaczące klinicznie i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może objawiać się sennością, zawrotami głowy oraz zmniejszeniem zdolności psychomotorycznych (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Jednoczesne podawanie tyzanidyny z inhibitorami CYP1A2 jak niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyną, niektórymi fluorochinolami (enoksacyna, pefloksacyna, norfloksacyna), rofekoksybem, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi oraz tyklopidyną nie jest zalecane (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zwiększone stężenie tyzanidyny w osoczu może wywołać objawy przedawkowania, w tym przedłużenie QT (c) (patrz również punkt 4.9 Przedawkowanie). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tyzanidiny (w dużych dawkach) z innymi produktami leczniczymi, które wywołują przedłużenie QT (c). Zaleca się wykonywanie EKG.

Leki przeciwnadciśnieniowe

Tyzanidyna może powodować niedociśnienie tętnicze, może jednocześnie zwiększyć działanie leków przeciwnadciśnieniowych włączając leki moczopędne, należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących leki obniżające ciśnienie. Należy zachować ostrożność, jeśli tyzanidyna stosowana jest jednocześnie z substancjami blokującymi receptory adrenergiczne lub z digoksyną, ponieważ takie skojarzenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego lub bradykardii. U niektórych pacjentów nawracające niedociśnienie tętnicze i tachykardia obserwowane były po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej jednocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi. W wyjątkowych przypadkach, nawracające niedociśnienie tętnicze może prowadzić do zdarzenia mózgowo-naczyniowego (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i 4.8 Działania niepożądane).

Dane farmakokinetyczne dotyczące pojedynczej i wielokrotnej dawki tyzanidyny sugerują, że klirens tyzanidyny zmniejszył się o około 50% u kobiet stosujących jednocześnie doustne leki antykoncepcyjne. Chociaż nie przeprowadzono specyficznych badań farmakokinetycznych w celu wyjaśnienia potencjalnych interakcji między doustnymi lekami antykoncepcyjnymi i tyzanidyną, należy uwzględnić możliwość odpowiedzi klinicznej i (lub) działań niepożądanych występujących po zastosowaniu małych dawek

tyzanidyny u pacjentek stosujących pigułkę antykoncepcyjną. W badaniach klinicznych nie ma doniesień

0    znaczących klinicznie interakcjach.

Alkohol lub leki uspokajające lub działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą zwiększyć uspokajające działanie tyzanidyny.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach wskazują na zwiększoną umieralność przed i okołoporodową przy dawkach toksycznych dla matki. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Aż dotychczas nie przeprowadzano badań kontrolowanych u kobiet w ciąży i dlatego tyzanidyny nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że korzyści z jej stosowania wyraźnie przewyższają ryzyko.

Laktacja

Mimo, że tylko niewielkie ilości tyzanidyny przenikają do mleka zwierzęcego, tyzanidyny nie należy stosować u kobiet w okresie laktacji.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tyzanidyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn: pacjentom odczuwającym senność, zawroty głowy lub jakiekolwiek objawy niedociśnienia powinno się odradzać wykonywanie zajęć wymagających zwiększonej uwagi, np. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Objawy niepożądane podzielono według następujących kategorii:

Bardzo często    > 1/10;

Często    > 1/100 do < 1/10;

Niezbyt często    > 1/1 000 do < 1/100;

Rzadko    > 1/10 000 do < 1/1000;

Bardzo rzadko, włączając pojedyncze przypadki < 1/10 000;

Częstość nieznana (nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, działania niepożądane uszeregowane są w kolejności malejącej pod względem ciężkości działania.

Zaburzenia serca

Często: bradykardia, tachykardia (patrz punkt 4.4 i 4.5)

Częstość nieznana: w badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu donoszono o wydłużeniu odstępu QT (patrz punkt 4.9)

Zaburzenia układu nerwowego Często: senność**, zawroty głowy**

Częstość nieznana: ból głowy, ataksja

Zaburzenia oka

Częstość nieznana: zaburzenia akomodacji

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: suchość błony śluzowej jamy ustnej**

Rzadko: nudności**, zaburzenia żołądkowo-jelitowe**

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: reakcje alergiczne (np. świąd i wysypka)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadkie: osłabienie mięśni

Zaburzenia naczyniowe

Częste: niedociśnienie tętnicze**, nadciśnienie z odbicia (patrz punkt 4.4 i 4.5)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: zmęczenie**

Częstość nieznana: brak apetytu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: omamy*, bezsenność, zaburzenia snu Częstość nieznana: zaburzenia lękowe

Badania diagnostyczne

Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi Rzadko: zwiększenie transaminazy **

* Omamy nie mają charakteru psychozy i występują u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki potencjalnie halucynogenne np. antydepresanty

** Po zastosowaniu powolnego zwiększania dawki tyzanidyny, objawy te zazwyczaj nie są poważne i nie wymagają przerwania leczenia.

Po większych dawkach zalecanych w celu leczenia spastyczności mięśni, działania niepożądane zgłaszane po małych dawkach występowały częściej i były bardziej nasilone, ale rzadko miały na tyle ciężki przebieg, aby konieczne było odstawienie produktu.

Może wystąpić dodatkowe działanie niepożądane: splątanie.

Zespół odstawienny

Nadciśnienie z odbicia i tachykardię obserwowano po nagłym przerwaniu stosowania tyzanidyny, którą stosowano przewlekle, i (lub) w dużych dawkach dobowych i (lub) jednocześnie z lekami hipotensyjnymi. W skrajnych przypadkach nadciśnienie z odstawienia może prowadzić do zdarzeń naczyniowo -mózgowych(patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne jest ograniczone. W jednym przypadku, powrót do zdrowia dorosłego pacjenta, który przyjął 400 mg tyzanidyny przebiegał bez powikłań. Pacjent otrzymał mannitol i frusemid.

Objawy

Nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, bradykardia, wydłużenie odstępu QT, zawroty głowy, zwężenie źrenic, zespół zaburzeń oddechowych, śpiączka, niepokój ruchowy, senność.

Leczenie

Zaleca się stosowanie leczenia podtrzymującego oraz postępowania powodującego wydalenie niestrawionej substancji z przewodu pokarmowego jak płukanie żołądka lub wielokrotne podawanie dużych dawek węgla aktywowanego. Pacjent powinien być dobrze nawodniony. Zastosowanie wymuszonej diurezy ma na celu przyspieszenie eliminacji tyzanidyny. Następnie należy stosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ mięśniowo-szkieletowy; leki zwiotczające mięśnie działające ośrodkowo; inne leki działające ośrodkowo

Kod ATC: M03BX02

Tyzanidyna jest ośrodkowo działającym produktem zwiotczającym mięśnie szkieletowe, którego głównym miejscem działania jest rdzeń kręgowy, gdzie hamuje ona uwalnianie aminokwasów pobudzających, które stymulują receptory N-metylo-D-asparaginianu (NMDA), to działanie jest przypuszczalnie wynikiem stymulacji receptorów alfa-2. Polisynaptyczne przekazywanie sygnału na poziomie interneuronu kręgowego, odpowiedzialnego za nadmierne napięcie mięśniowe zostaje zahamowane, a napięcie mięśniowe zostaje zmniejszone.

Tyzanidyna nie działa bezpośrednio na mięśnie szkieletowe, połączenia nerwowo-mięśniowe lub na monosynaptyczne odruchy rdzeniowe. Dodatkowo, oprócz właściwości rozluźniających mięśnie, tyzanidyna ma również umiarkowane ośrodkowe działanie przeciwbólowe.

U ludzi tyzanidyna obniża patologicznie zwiększone napięcie mięśniowe, włączając oporność na ruchy bierne oraz zmniejsza skurcze toniczne i kloniczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tyzanidyna wchłaniana jest szybko i osiąga maksymalne stężenie w osoczu po około 1 godzinie po podaniu.

Dystrybucja

Tyzanidyna jest wiązana z białkami osocza jedynie w około 30%, w badaniach na zwierzętach wykazano, że łatwo przenika barierę krew-mózg. Średnia objętość dystrybucji (ang. VSS - steady-state volume) po podaniu dożylnym wynosi 2,6 l/kg.

Metabolizm

Tyzanidyna dobrze się wchłania, ale ze względu na znaczący metabolizm pierwszego przejścia średnia absolutna dostępność biologiczna wynosi zaledwie 34% po podaniu dożylnym. Tyzanidyna jest szybko i w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Tyzanidyna jest metabolizowana in vitro przede wszystkim przez cytochrom P450 1A2.

Wydalanie

Metabolity wydalane są przez nerki (około 70% podanej dawki) i są nieaktywne. Wydalanie nerkowe wynosi około 53% po pojedynczej dawce 5 mg i 66% po podaniu 4 mg trzy razy na dobę. Okres półtrwania w fazie eliminacji z osocza wynosi 2 do 4 godzin.

Liniowość

Tyzanidyna wykazuje liniową farmakokinetykę w zakresie dawek 4 do 20 mg. Niewielkie różnice międzyosobnicze dla parametrów farmakokinetycznych (C max i AUC) ułatwiają wiarygodne oszacowanie stężenia w osoczu po podaniu doustnym.

Charakterystyka w szczególnych grupach pacjentów

Płeć nie wpływa na farmakokinetyczne parametry tyzanidyny.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny > 25 ml/min) maksymalne średnie stężenie w osoczu jest dwukrotnie większe niż u zdrowych ochotników. Końcowy okres półtrwania jest również wydłużony do około 14 godzin, co powoduje większe (około sześciokrotnie) wartości AUC (patrz punkt 4.4)

Przyjmowanie pokarmu

Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie ma znaczącego wpływu na profil farmakokinetyczny tyzanidyny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność

Tyzanidyna wykazuje małą ostrą toksyczność. Objawy przedawkowania obserwowano u zwierząt po przyjęciu pojedynczej dawki > 40 mg/kg i związane były z farmakologicznym działaniem substancji.

Toksyczność po dawce wielokrotnej

Działanie toksyczne tyzanidyny związane jest z działaniem farmakologicznym. Po dawkach 24 i 40 mg/kg na dobę w badaniach toksyczności subchronicznej i przewlekłej u gryzoni, działanie agonistów powodowało stymulację ośrodkowego układu nerwowego np. pobudzenie ruchowe, agresję, drżenie i drgawki.

Oznaki takie jak uspokojenie polekowe i ataksja obserwowano często po podaniu małych dawek w badaniu toksyczności podostrej i przewlekłej u psów. Oznaki te związane z działaniem miotonicznym substancji zaobserwowano przy dawkach 1 do 4 mg/kg na dobę w 13-tygodniowym badaniu u psów oraz po dawce 1,5 mg/kg na dobę w 52-tygodniowym badaniu.

Wydłużenie odstępu QT i bradykardia obserwowane były w badaniu toksyczności przewlekłej u psów po dawkach 1 mg/kg na dobę i większych.

W badaniu toksyczności przewlekłej u szczurów obserwowano zanik siatkówki oraz zmętnienie rogówki.

Nie obserwowano działań niepożądanych u szczurów po dawkach poniżej 1 mg/kg na dobę.

Nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz obserwowano w wielu badaniach toksyczności po zastosowaniu dużych dawek. Nie jest to związane z wynikami histopatologicznymi w wątrobie.

Mutagenność

W próbach in vitro i in vivo nie stwierdzono potencjału mutagenicznego tyzanidyny.

Rakotwórczość

W dwóch długotrwałych badaniach u myszy (78 tygodni) i szczurów (104 tygodnie), po dawce do 9 mg/kg na dobę u szczurów i do 16 mg/kg na dobę u myszy nie stwierdzono potencjału rakotwórczego. Po zastosowaniu dawek odpowiadających maksymalnej tolerowanej dawce, w oparciu o redukcj ę szybkości wzrastania, nie zaobserwowano patologii neoplastycznej ani pre-neoplastycznej powiązanej z leczeniem.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Nie obserwowano embritoksycznego i teratogennego działania tyzanidyny u ciężarnych samic szczurów i królików po dawkach do 30 mg/kg na dobę. Jednak dawki od 10 do 100 mg/kg na dobę u szczurów były toksyczne i powodowały opóźnienie rozwoju płodu tj. mniejszą masę ciała płodu oraz opóźnienie kostnienia szkieletu.

Zwiększona śmiertelność okołourodzeniowa w wyniku przedłużonej ciąży i wpływu na poród występuje po dawkach 10 i 30 mg/kg dobę u samic szczurów, od czasu przed kojarzeniem do oseska lub od późnej ciąży do odstawienia karmienia. Działanie to przypisywane jest farmakologicznym działaniom tyzanidyny. Po dawce 3 mg/kg na dobę nie występują takie działania, jednak zanotowano stan uspokojenia polekowego u samic.

Zaobserwowano przenikanie tyzanidyny i (lub) jej aktywnych metabolitów do mleka gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe blistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające 10, 28, 30, 34, 84, 90, 91, 98, 100, 105,

120 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16901

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.06.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Tizanidine Actavis