+ iMeds.pl

Tizaniteva 4 mgUlotka Tizaniteva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TizaniTeva, 4 mg, tabletki

(Tizanidinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek TizaniTeva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TizaniTeva

3.    Jak stosować lek TizaniTeva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek TizaniTeva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TIZANITEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

-    Lek TizaniTeva należy do grupy leków określanych jako leki zwiotczające mięśnie szkieletowe.

-    Lek ten jest stosowany w celu zmniejszenia sztywności i ograniczeń ruchowych mięśni związanych ze stwardnieniem rozsianym, uszkodzeniem lub chorobami rdzenia kręgowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TIZANITEVA Kiedy nie stosować leku TizaniTeva

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tyzanidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki takie jak fluwoksamina (w leczeniu depresji) lub cyprofloksacyna (antybiotyk) (patrz także punkt „Stosowanie leku TizaniTeva z innymi lekami”)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek TizaniTeva

Przed zastosowaniem leku TizaniTeva należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli występują:

-    problemy z nerkami,

-    problemy z sercem takie jak choroba wieńcowa,

-    problemy z wątrobą.

Stosowanie leku TizaniTeva z innymi lekami

Nie należy jednocześnie stosować leku TizaniTeva i fluwoksaminy (stosowanej do leczenia depresji) czy cyprofloksacyny (antybiotyku) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku TizaniTeva” powyżej)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje:

-    jakiekolwiek leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca, takie jak amiodaron, meksyletyna czy propafenon,

-    cymetydynę (stosowaną w niestrawności i chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy),

-    niektóre antybiotyki znane jako fluorochinolony, takie jak enoksacyna, pefloksacyna czy norfloksacyna,

-    rofekoksyb (środek przeciwbólowy),

-    tabletki antykoncepcyjne. Jeśli pacjentka przyjmuje tabletki antykoncepcyjne może być wystarczająca mniejsza dawka leku TizaniTeva.

-    tyklopidynę (lek działający przeciwzakrzepowo),

-    jakiekolwiek leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym, w tym leki moczopędne,

-    leki blokujące receptory beta-andrenergiczne, np. atenolol, propranolol,

- digoksynę (stosowaną w leczeniu zastoinowej niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca),

-    jakiekolwiek środki uspokajające (tabletki nasenne lub leki przeciwlękowe), np. temazepam,

-    jakiekolwiek inne leki, które stosowane jednocześnie z lekiem TizaniTeva mogą wpływać na rytm serca: należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku TizaniTeva z jedzeniem i piciem

Lek TizaniTeva można przyjmować niezależnie od posiłków. Alkohol może zwiększać uspokajające działanie leku TizaniTeva. Zaleca się nie spożywanie alkoholu podczas stosowania leku TizaniTeva.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku TizaniTeva w ciąży i okresie karmienia piersią. Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży i poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek TizaniTeva może powodować senność lub zawroty głowy (patrz punkt „4. Możliwe działania niepożądane”). Alkohol i środki uspokajające mogą zwiększać to działanie. W przypadku, gdy u pacjenta występują takie zaburzenia nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku TizaniTeva

Ten produkt zawiera laktozę. W przypadku, gdy pacjent został poinformowany przez lekarza, o nietolerancji niektórych cukrów, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TIZANITEVA

Lek TizaniTeva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka leku TizaniTeva to:

Dorośli:

Lekarz zwykle rozpoczyna leczenie lekiem TizaniTeva od pojedynczej dawki wynoszącej 2 mg, która jest stopniowo zwiększana. Dawka leku nie powinna być zwiększana częściej niż co trzy lub cztery dni. Wraz ze zwiększeniem dawki lekarz zaleci rozłożenie jej przyjmowania na trzy do czterech razy na dobę.

Zwykła dawka dobowa wynosi od 12 do 24 mg. Maksymalna dawka dobowa wynosi 36 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku:

Lekarz zadecyduje czy pacjent powinien przyjmować lek TizaniTeva.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):

Leku TizaniTeva nie zaleca się do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z chorobami nerek:

Przyjmowanie leku TizaniTeva należy rozpoczynać od dawki 2 mg raz na dobę. Lekarz poinformuje pacjenta jak należy zwiększyć dawkę leku.

Sposób stosowania:

Lek TizaniTeva stosuje się doustnie. Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TizaniTeva

W przypadku, gdy pacjent (lub ktoś inny) zażyje jednocześnie dużo tabletek lub, jeżeli istnieje podejrzenie, że tabletki zostały połknięte przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalem, oddziałem ratunkowym lub lekarzem.

Przedawkowanie może objawiać się nudnościami, wymiotami, niskim ciśnieniem tętniczym krwi, powolnym lub odbiegającym od normy rytmem serca, zawrotami głowy, zwężeniem źrenicy, trudnościami w oddychaniu, śpiączką, niepokojem lub sennością.

Pominięcie zastosowania leku TizaniTeva

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć jedną lub kilka tabletek, należy upewnić się aby o ustalonej porze stosowania leku, przyjąć tylko taką ilość tabletek, jaka przypada na kolejną dawkę. Nie należy stosować żadnych dodatkowych tabletek.

Przerwanie stosowania leku TizaniTeva

Nie należy przerywać stosowania leku TizaniTeva, chyba że tak zalecił lekarz. Stosowanie leku TizaniTeva należy przerywać stopniowo, szczególnie jeśli pacjent stosował duże dawki, chyba że lekarz zalecił inaczej. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować działania takie jak przyspieszony rytm serca i zwiększone ciśnienie krwi.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek TizaniTeva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaobserwowano następujące działania niepożądane o następującej uśrednionej częstości:

Często (dotyczy 1 do 10 na 100pacjentów):

   Senność, znużenie, zawroty głowy

•    Zmniejszenie ciśnienia tętniczego

•    Zwiększenie ciśnienia tętniczego po nagłym odstawieniu leku

• Suchość w ustach, nudności, rozstrój żołądka

•    Zmniejszenie lub zwiększenie tętna

Rzadko (dotyczy 1 do 10 na 10 000pacjentów):

   Omamy

•    Zaburzenia snu w tym problemy z zaśnięciem

•    Reakcje alergiczne (świąd, wysypka)

•    Zaburzenia czynności wątroby - może zaistnieć konieczność wykonywania badań krwi, w celu monitorowania tego zaburzenia

•    Osłabienie mięśni.

Bardzo rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 10 000pacjentów):

   Zapalenie wątroby lub niewydolność wątroby, która może prowadzić do zażółcenia białkówek oczu lub skóry i (lub) wydalania moczu o ciemnym zabarwieniu. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nieznana (częstość nie może zostać ustalona na podstawie dostępnych danych):

   Nieprawidłowy rytm serca

•    Ból głowy, niezborność ruchów

•    Zaburzenia akomodacji źrenicy

•    Utrata apetytu

•    Niepokój

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TIZANITEVA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku tekturowym po słowie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek TizaniTeva

•    Substancją czynną leku jest tyzanidyna. Każda tabletka zawiera 4 mg tyzanidyny (w postaci chlorowodorku).

•    Inne składniki leku to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy i krzemionka koloidalna, bezwodna.

Jak wygląda lek TizaniTeva i co zawiera opakowanie

Białe lub białawe okrągłe tabletki dwuwypukłe o średnicy 9 mm, z wytłoczonym napisem „T4” po jednej stronie oraz z dzielącymi tabletkę na cztery części liniami podziału na drugiej.

Tabletki są dostępne w opakowaniach zawierających 20, 30 i 100 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórcy

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Węgry TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

4

TizaniTeva

Charakterystyka Tizaniteva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TizaniTeva, 4 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 4 mg tyzanidyny (Tizaniciinum) (w postaci chlorowodorku). Substancje pomocnicze:

Każda tabletka zawiera I 15,82 mg laktozy, bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe lub białawe okrągłe tabletki dwuwypukłe o średnicy 9 mm z wytłoczonym napisem „T4” po jednej stronie oraz z dzielącymi tabletkę na cztery części liniami podziału na drugiej.

Linia podziału na tabletce służy tylko ułatwieniu rozkruszenia w celu łatwiejeszego jej połknięcia, a nie podzieleniu leku na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do    stosowania

Leczenie spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym lub z uszkodzeniem albo chorobami rdzenia kręgowego.

4.2    Dawkowanie i    sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Maksymalne działanie tyzanidyny na spastyczność osiąga się w ciągu 2-3 godzin od podania i jest ono relatywnie krótkie, w związku z czym należy indywidualnie dostosować czas i częstotliwość podawania, przy czym tyzanidynę należy podawać w dawkach podzielonych do 3 - 4 razy na dobę, w zależności od potrzeb pacjenta. Istnieją znaczne różnice w reakcji na produkt leczniczy poszczególnych pacjentów, dlatego wymagane jest ostrożne zwiększanie dawki. Należy uważać, aby nie podawać dawki większej niż dawka dająca pożądane działanie terapeutyczne.

Na ogół leczenie rozpoczyna się od pojedynczej dawki wynoszącej 2 mg zwiększając ją o 2 mg nie częściej, niż co pół tygodnia. Optymalne działanie terapeutyczne otrzymuje się stosując dawkę dobową pomiędzy 12 a 24 mg, podawaną w 3 - 4 równych dawkach podzielonych. Pojedyncza dawka nie powinna wynosić więcej niż 12 mg. Całkowita dawka dobowa nie powinna wynosić więcej niż 36 mg.

Po zastosowaniu dawek terapeutycznych mogą pojawiać się działania niepożądane (patrz punkt 4.8), jednakże można je zminimalizować powolnym zwiększaniem dawki, toteż u znacznej większości pacjentów nie są one czynnikiem ograniczającym.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku konieczności przerwania stosowania produktu leczniczego, szczególnie u pacjentów otrzymujących duże dawki długotrwale, należy powoli zmniejszać dawkę (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w podeszłym wieku jest ograniczone, toteż stosowanie tyzanidyny nie jest zalecane, o ile korzyści leczenia nie przewyższają znacznie ryzyka. Dane farmakokinetyczne sugerują, iż klirens nerkowy u osób w podeszłym wieku może zostać trzykrotnie zmniejszony.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące stosowania u pacjentów w wieku do 18 lat jest ograniczone. Tyzanidyna nie jest zalecana do stosowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami nerek

U pacjentów z zaburzeniami nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min) leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg podawanej raz na dobę i poprzez powolne zwiększanie należy osiągnąć dawkę skuteczną. Dawka powinna być zwiększana o nie więcej niż 2 mg w zależności od jej tolerancji i skuteczności. Zaleca się powolne zwiększanie pojedynczej dawki dobowej przed zwiększeniem częstotliwości podawania. Należy monitorować czynność nerek odpowiednio do wskazań u tych pacjentów (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami wątroby

Tyzanidyna jest przeciwwskazana do stosowania u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie tyzanidyny u pacjentów ze znacznymi zaburzeniami czynności wątroby jest przeciwwskazane, ponieważ tyzanidyna jest w znacznej mierze metabolizowana przez wątrobę.

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny i silnych inhibitorów cytochromu CYP1A2, takich jak fluwoksamina czy cyprofloksacyna jest przeciwwskazane.

Nadwrażliwość na tyzanidynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Inhibitory cytochromu P450 (CYP)

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny i inhibitorów cytochromu CYP1A2 nie jest zalecane (patrz punkt

4.3 ¡4.5).

Niedociśnienie tętnicze

W czasie stosowania tyzanidyny może wystąpić niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.8) jak również w wyniku interakcji z inhibitorami CYP1A2 i (lub) lekami przeciwnadciśnieniowymi (patrz punkt 4.5). Obserwowano ciężkie objawy niedociśnienia tętniczego takie jak utrata świadomości i zapaść naczyniowa lub sercowa.

Objawy z odstawienia

Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej długotrwale i (lub) w dużych dawkach, i (lub) jednocześnie z lekami zmniejszającymi ciśnienie krwi obserwowano nadciśnienie z odbicia i tachykardię. W skrajnych przypadkach nadciśnienie tętnicze z odbicia może prowadzić do udaru.

Nie należy nagle odstawiać tyzanidyny, lecz raczej stopniowo (patrz punkt 4.2, 4.5 i 4.8).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać mniejszych dawek, w związku z czym należy zachować ostrożność stosując tyzanidynę u tych pacjentów (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe, czynności wątroby lub nerek

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, chorobą wieńcową lub zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Podczas stosowania tyzanidyny zaleca się prowadzenie regularnych kontroli klinicznych i EKG.

Zaburzenia czynności wątroby

Zaobserwowano zaburzenia czynności wątroby w związku z podawaniem tyzanidyny. Przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów zaleca się przeprowadzenie testów czynnościowych wątroby w celu ustalenia wartości początkowych i wykluczenia nawracających chorób wątroby lub znacznej niewydolności wątroby. Zaleca się comiesięczne monitorowanie czynności wątroby przez pierwsze cztery miesiące podawania leku u wszystkich pacjentów oraz u tych, u których wystąpią niewyjaśnione objawy sugerujące zaburzenia wątroby, takie jak nudności, jadłowstręt lub znużenie. Stosowanie tyzanidyny należy przerwać, jeżeli aktywność SGPT (aminotransferazy glutaminowo-pirogronowej surowicy) w surowicy i (lub) SGOT (aminotransferazy glutaminowo-szczawianowej surowicy) utrzymuje się powyżej trzykrotnej górnej granicy normy. Należy przerwać stosowanie tyzanidyny u pacjentów, u których wystąpiły objawy zapalenia wątroby lub wystąpiła żółtaczka.

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę bezwodną. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi nietolerancjami galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub z zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Inhibitory CYP

Jednoczesne stosowanie substancji, które hamują czynność cytochromu CYPIA2 może powodować stężenie tyzanidyny w osoczu (patrz punkt 5.2). Jednoczesne stosowanie tyzanidyny i fluwoksaminy lub cyprofloksacyny, które są inhibitorami cytochromu CYP1A2 u ludzi jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3), ponieważ prowadzi to do odpowiednio 33- i 10-krotnego zwiększenia wartości AUC tyzanidyny. Znaczące klinicznie i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może prowadzić do senności, zawrotów głowy i zmniejszonej aktywności psycho-motorycznej (patrz punkt 4.4). Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tyzanidyny i innych inhibitorów cytochromu CYP1A2, takich jak leki przcciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon), cymetydyna, niektóre fluorochinolony (enoksacyna, pefloksacyna, norfloksacyna). rofekoksyb, doustne środki antykoncepcyjne i tyklopidyna (patrz punkt 4.4).

Należy zachowywać ostrożność w przypadkach podawania tyzanidyny z substancjami, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT. Zalecana jest regularna kontrola EKG.

Leki przeciwnadciśnieniowe

Ponieważ tyzanidyna może powodować niedociśnienie tętnicze, produkt leczniczy może zwiększać działanie leków zmniejszających ciśnienie krwi, w tym diuretyków, w związku z czym należy zachowywać ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących leki zmniejszające ciśnienie krwi. Należy również zachowywać ostrożność w przypadku pacjentów, u których tyzanidyna jest stosowana jednocześnie z substancjami blokującymi receptory P-adrenergiczne lub digoksyną gdyż skojarzenie to może zwiększać niedociśnienie tętnicze lub bradykardię. U niektórych pacjentów po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej jednocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi obserwowano nadciśnienie z odbicia i tachykardię. W skrajnych przypadkach nadciśnienie z odbicia może prowadzić do udaru (patrz punkt 4.4 i 4.8).

Dane farmakokinetyczne otrzymane po podaniu pojedynczych i wielokrotnych dawek tyzanidyny sugerują, iż klirens tyzanidyny zmniejszał się o około 50% u kobiet jednocześnie przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne. Pomimo że nie przeprowadzono szczegółowych badań farmakokinetycznych dotyczących możliwej interakcji pomiędzy doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, a tyzanidyną, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia reakcji klinicznej i (lub) działań niepożądanych po zastosowaniu mniejszych dawek tyzanidyny przepisywanych kobietom przyjmującym jednocześnie tabletki antykoncepcyjne. W badaniach klinicznych nie raportowano o znaczących klinicznie przypadkach interakcji.

Alkohol lub środki działające na ośrodkowy układ nerwowy mogą zwiększać uspokajające działanie tyzanidyny.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wskazują na działanie teratogenne u zwierząt. Jednakże ponieważ nie przeprowadzono kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, tyzanidyna nie powinna być podawana kobietom w ciąży, chyba że korzyści znacząco przeważają nad potencjalnym ryzykiem.

Laktacja

Chociaż tyzanidyna tylko w niewielkim stopniu przenika do mleka zwierząt, kobiety karmiące piersią nie powinny jej stosować.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Tyzanidyna ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych: pacjentom odczuwającym senność lub zawroty głowy powinno się odradzać zajęcia wymagające zachowania znaczengo stopnia czujności.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane sklasyfikowano poniżej według narządów i organów zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (>1/10)

Często (> I /100 do < 1 /10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko, w tym pojedyncze przypadki (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Często:    bradykardia, tachykardia (patrz punkt 4.4 i 4.5)

Częstość nieznana:    W badaniach postmarketingowych zanotowano wydłużenie odstępu QT (patrz

punkt 4.9)


Zaburzenia układu Często:

Rzadko:

Częstość nieznana:


nerwowego

senność**, znużenie**, zawroty głowy** zaburzenia snu, bezsenność ból głowy, ataksja

Zaburzenia oka

Częstość nieznana:    zaburzenia akomodacji

Zaburzenia żołądka Często:


i jelit


suchość błony śluzowej jamy ustnej**, nudności**, zaburzenia żołądkowo-jelitowe**


Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    reakcje alergiczne (np. świąd i wysypka)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko:    osłabienie mięśni

Zaburzenia naczyń

Często:    zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi**, nadciśnienie tętnicze z odbicia

(patrz punkt 4.4 i 4.5)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Częstość nieznana:    utrata apetytu

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:    zwiększone aktywności    aminotransferaz wątrobowych w surowicy

Bardzo rzadko:    zapalenie wątroby,    niewydolność    wątroby

Zaburzenia psychiatryczne Rzadko:    omamy*

Częstość nieznana:    zaburzenia lękowe

Halucynacje przemijają samoistnie i nie noszą znamion psychozy; pojawiały się każdorazowo u pacjentów, którzy przyjmowali jednocześnie substancje potencjalnie halucynogenne, np. leki przed wdepresyjne.

** Podczas powolnego zwiększania dawki tyzanidyny działania te nie są na ogół na tyle ciężkie, aby wymagały odstawienia produktu leczniczego.

4.9 Przedawkowanie

Dane kliniczne są ograniczone. W przypadku jednej osoby dorosłej, która przyjęła 400 mg tyzanidyny, powrót do zdrowia przebiegał bez powikłań. Pacjentowi temu podawano mannitol i furosemid.

Objawy

Nudności, wymioty, nicdociśnicnie tętnicze, bradykardia, wydłużenie odstępu QT, zawroty głowy, mioza, niewydolność oddechowa, śpiączka, niepokój, senność.

Leczenie

Wskazane są ogólne środki wspomagające oraz powinno się dążyć do usunięcia niewchłoniętej substancji z przewodu pokarmowego stosując płukanie żołądka lub wielokrotne duże dawki węgla aktywowanego. Pacjent powinien być dobrze nawodniony. Dalsze leczenie powinno być objawowe.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ mięśniowo-szkieletowy; środki zwiotczające mięśnie; leki

działające ośrodkowo, inne leki działające ośrodkowo

Kod A TC: M03B X02

Tyzanidyna jest działającą ośrodkowo substancją zwiotczającą mięśnie szkieletowe. Głównym punktem uchwytu jest rdzeń kręgowy, gdzie dowody wskazują na to, iż poprzez stymulację presynaptycznych receptorów a2 hamuje uwalnianie aminokwasów pobudzających, które pobudzają receptory N-metylo-D-asparaginianowe (NMDA). W ten sposób przekazanie sygnału polisynaptycznego na poziomie międzyneuronalnym, który odpowiada za nadmierne napięcie mięśniowe jest zahamowane a napięcie mięśni zmniejszone. Tyzanidyna nie działa bezpośrednio na mięśnie szkieletowe, złącze mięśniowo-nerwowe ani na monosynaptyczne odruchy rdzeniowe. Obok właściwości zwiotczających mięśnie tyzanidyna także wywiera umiarkowane ośrodkowe działanie przeciwbólowe.

U ludzi tyzanidyna zmniejsza patologicznie zwiększone napięcie mięśni, w tym opór wobec biernych ruchów, oraz łagodzi bolesne skurcze i skurcze kloniczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Tyzanidyna jest szybko wchłaniana osiągając szczytowe stężenie w osoczu po około jednej godzinie po podaniu.

Dystrybucja

Tyzanidyna wiąże się z białkami osocza tylko w około 30%, a w badaniach na zwierzętach wykazano, że łatwo przenika przez barierę krew-mózg. Średnia objętość w stanie stacjonarnym (Vss) po podaniu dożylnym wynosi 2,6 l/kg.

Metabolizm

Pomimo że tyzanidyna jest dobrze wchłaniana, metabolizm pierwszego przejścia ogranicza dostępność w osoczu do 34% dawki dożylnej. Tyzanidyna ulega szybkiemu i znacznemu metabolizmowi w wątrobie. W badaniach in vitro tyzanidyna jest metabolizowana głównie przez cytochrom P450 1A2.

Wydalanie

Metabolity są głownie wydalane przez nerki (około 70% podanej dawki) i wydają się być nieczynne. Wydalanie nerkowe związku macierzystego wynosi około 53% po podaniu pojedynczej dawki wynoszącej 5 mg oraz 66% po dawkowaniu 4 mg trzy razy na dobę. U pacjentów okres półtrwania w fazie eliminacji w osoczu wynosi 2 do 4 godzin.

Liniowość

W zakresie dawek od 4 do 20 mg farmakokinetyka tyzanidyny jest liniowa. Mała zmienność osobnicza parametrów farmakokinetycznych (C,nax i AUC) pozwala na prawidłowe przewidywanie stężenia w osoczu po podaniu doustnym.

Specjalne grupy pacjentów

Parametry farmakokinetyczne tyzanidyny nie są zależne od płci.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 25 ml/min) maksymalne średnie stężenie w osoczu było 2-krotnic większe niż u zdrowych ochotników, a końcowy okres półtrwania był wydłużony do około 14 godzin, co powodowało znacznie większe (średnio około 6-krotnie) wartości AUC (patrz punkt 4.4).

Wpływ pożywienia

Jednoczesne przyjmowanie pokarmów nie ma klinicznie istotnego wpływu na profil farmakokinetyczny tabletek tyzanidyny.

5.3    Przedklinicznc dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Tyzanidyna posiada mały stopień toksyczności ostrej. Oznaki przedawkowania zaobserwowano u zwierząt po podaniu pojedynczych dawek > 40 mg/kg i są one związane z działaniem farmakologicznym tej substancji.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Działania toksyczne tyzanidyny są głównie związane z jej działaniem farmakologicznym. Po podawaniu dawek 24 i 40 mg/kg na dobę w badaniach toksyczności subchronicznej i przewlekłej na gryzoniach działania a2-agon¡styczne prowadziły do pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. do pobudzenia notorycznego, agresywności, drżenia i drgawek.

Oznaki związane z ośrodkowo przekazywaną relaksacją mięśni, np. z sedacją lub ataksją, obserwowano często po podaniu niniejszych dawek w badaniach doustnej toksyczności subchronicznej i przewlekłej u psów. Oznaki te, związane z miotonicznym działaniem tej substancji, zanotowano po dawkach wynoszących od 1 do 4 mg/kg na dobę w badaniu prowadzonym przez 13 tygodni u psów oraz 1,5 mg/kg na dobę w badaniu prowadzonym przez 52 tygodnie u psów.

Wydłużenie odstępu QT i bradykardię zaobserwowano w badaniach toksyczności przewlekłej prowadzonycli na psach po podaniu dawek 1.0 mg/kg na dobę i większych.

Zanik siatkówki i zmętnienie rogówki obserwowano w badaniach toksyczności przewlekłej na szczurach. Nie obserwowano działań niepożądanych u szczurów po dawce niniejszej niż 1 mg/kg/dobę.

Nieznaczne zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych w surowicy zaobserwowano w szeregu badań toksyczności po podaniu większycli dawek produktu leczniczego. Nie prowadziły one do zmian histopatologicznych w wątrobie.

Mutagenność

Różnorodne próby in vitro oraz in vivo nic dostarczyły danych dotyczących działania mutagennego tyzanidyny.

Działanie rakotwórcze

Dwa długotrwałe badania żywieniowe na myszach (78 tygodni) i szczurach (104 tygodnie) po podaniu dawek wynoszących do 9 mg/kg na dobę u szczurów i do 16 mg/kg na dobę u myszy, nie wykazały jakiegokolwiek działania rakotwórczego. Po podaniu takich wielkości dawek, odpowiadających maksymalnej tolerowanej dawce, na podstawie zmniejszenia tempa wzrostu nie zaobserwowano jakichkolwiek zmian nowotworowych lub przednowotworowych, związanych ze stosowaniem produktu leczniczego.

Toksyczny wpływ na reprodukcją

Po podaniu dawek tyzanidyny wynoszących do 30 mg/kg na dobę nie wykazano działania toksycznego na embriony ani teratogenności w badaniach na ciężarnych szczurach i królikach. Jednakże dawki wynoszące 10-100 mg/kg na dobę u szczurów powodowały działanie toksyczne dla matki, co prowadziło do opóźnień w rozwoju płodów, czego objawem była niniejsza waga płodów i opóźnione kostnienie szkieletu.

U samic szczurów, którym podawano produkt leczniczy w okresie poprzedzającym parzenie się aż po karmienie lub od zaawansowanej ciąży do odstawienia od piersi młodych, następowało uzależnione od dawki (10 i 30 mg/kg na dobę) przedłużenie okresu ciąży oraz nieprawidłowe porody, które prowadziły do zwiększonej śmiertelności płodów oraz opóźnień w rozwoju. Działania te przypisywano działaniu farmakologicznemu tyzanidyny. Po podaniu dawki 3 mg/kg na dobę nie nastąpiło oddziaływanie na rozwój, pomimo że u samic, którym podawano produkt leczniczy wywoływało to scdację.

Nie są znane przypadki przenikania tyzanidyny i (lub) jej metabolitów do mleka gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Kwas stearynowy

ProSolv SMCC 50 o składzie: Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna ProSolv SMCC 90 o składzie: Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy    przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister (PVC/PVDC/aluminium).

Opakowania z bistrami zawierającymi 20, 30, 50, 100, 120 i 200 oraz opakowania szpitalne zawierające 500 (10x50) tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10.

TizaniTeva