+ iMeds.pl

Tizanor 2 mgUlotka Tizanor

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tizanor, 2 mg, tabletki Tizanor, 4 mg, tabletki

(Tizanidinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tizanor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tizanor

3.    Jak stosować lek Tizanor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tizanor

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tizanor i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku, tyzanidyna należy do grupy leków, nazywanych środkami zwiotczającymi mięśnie.

Tyzanidyna jest stosowana w celu rozluźnienia mięśni, które zesztywniały z powodu stwardnienia rozsianego lub innych chorób rdzenia kręgowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tizanor Kiedy nie stosować leku Tizanor:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli pacjent ma problemy z wątrobą.

-    jeśli pacj ent przyj muj e fluwoksaminę lub ciprofloksacynę.

Tyzanidyny nie jest odpowiednia do stosowania u dzieci lub osób w podeszłym wieku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tizanor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    j eśli pacj ent ma problemy z nerkami.

Lek Tizanor a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków:

-    doustne środki antykoncepcyjne;

-    antybiotyki: norfloksacynę, enoksacynę lub ryfampicynę;

-    tyklopidynę stosowaną w celu rozrzedzenia krwi;

-    cymetydynę stosowaną w leczeniu wrzodów żołądka;

-    leki, które mogą powodować senność, np. leki uspokajające (takie jak diazepam lub temazepam);

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (np.leki moczopędne, beta-blokery lub klonidyna);

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. digoksyna, amiodaron, meksyletyna lub propafenon);

-    leki, które mogą wpływać na miarowość elektryczną serca (wydłużenie odcinka QT, np. amitryptylina i azytromycyna).

Palenie tytoniu a lek Tizanor

Jeśli pacjent pali papierosy, powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ konieczne może być zastosowanie większej dawki tyzanidyny w celu osiągnięcia właściwego efektu.

Tizanor z jedzeniem, piciem i alkoholem

Alkohol może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia senności lub działań niepożądanych w trakcie leczenia tyzanidyną. Nie należy spożywać alkoholu podczas przyjmowania tyzanidyny. Należy poradzić się lekarza przed spożyciem alkoholu w trakcie leczenia tyzanidyną.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tyzanidyny w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

U niektórych osób tyzanidyna może czasem powodować nieostre widzenie, senność lub zawroty głowy. W takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Tizanor zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję, niektórych cukrów pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Tizanor

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zwykle rozpoczyna leczenie od jednej tabletki 2 mg raz na dobę, jednakże może zalecić pacjentowi stopniowe zwiększanie liczby przyjmowanych tabletek w kilku dawkach podzielonych. Dokładna dawka zależeć będzie od reakcji pacjenta na przyjmowane tabletki.

Całkowita dawka nie powinna przekroczyć 36 mg.

U pacjentów z chorobami nerek dawka może być zwiększana wolniej, konieczne może być wykonywanie badań krwi w celu kontroli czynności nerek.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Tizanor

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki tyzanidyny należy skontaktować się z lekarzem lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitalnego. Należy zabrać opakowanie i tą ulotkę, aby lekarz wiedział, jaki lek pacjent przyjął.

Pominięcie zastosowania leku Tizanor

W razie zapomnienia przyjęcia dawki leku rano, należy ją przyjąć jak najszybciej, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, chyba, że zbliża się już godzina planowanego przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Tizanor

Obserwowano następujące działania niepożądane u pacjentów, którzy nagle przerwali stosowanie tyzanidyny po długotrwałym przyjmowaniu tego leku, szczególnie u pacjentów przyjmujących duże dawki tyzanidyny lub u pacjentów przyjmujących tyzanidynę z lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi: wysokie ciśnienie tętnicze, przyspieszona częstość akcji serca (co może prowadzić do bólu głowy i niewyraźnego widzenia). Przed zaprzestaniem stosowania tyzanidyny należy skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli wystąpią oznaki uszkodzenia wątroby, np. ciemne zabarwienie moczu lub zażółcenie oczu lub skóry, lub oznaki reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg lub języka, nagła duszność, świąd albo pokrzywka.

Do innych działań niepożądanych należą:

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    senność, zmęczenie, osłabienie mięśni;

-    suchość w jamie ustnej, zaburzenia żołądkowe;

-    zawroty głowy;

Częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 100)

-    trudności w zasypianiu lub problemy w trakcie snu;

-    niskie ciśnienie tętnicze;

-    nudności;

-    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątrobowych (stwierdzane w badaniach krwi);

Niezbyt częste działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 pacjentów na 1 000)

-    zwolnienie czynności serca.

Następujące działania niepożądane zgłaszano także w przypadku stosowania tyzanidyny, jednakże częstość ich występowania jest nieznana: halucynacje, dezorientacja, zaburzenia równowagi (zawroty głowy lub uczucie wirowania), utrata świadomości, stan zapalny wątroby, uczucie osłabienia i niewyraźne widzenie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tizanor

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po (EXP): (mm/yyyy). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tizanor

-    Każda tabletka zawiera odpowiednio 2 mg lub 4 mg substancji czynnej tyzanidyny.

-    Pozostałe składniki leku to: laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna i kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Tizanor i co zawiera opakowanie

Tabletki Tizanor 2 mg są owalne, płaskie ze ściętymi brzegami, o barwie od białej do prawie białej, z wytłoczonym symbolem „R179” po jednej stronie i z linią podziału na połowy po drugiej stronie.

Tabletki Tizanor 4 mg są owalne, płaskie ze ściętymi brzegami, o barwie od białej do prawie białej, z wytłoczonym symbolem „R180” po jednej stronie i z linią podziału na ćwiartki po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki. Tizanor 2 mg i Tizanor 4 mg jest pakowany w pudełka tekturowe.

Wielkości opakowań: 30, 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Orion Corporation Orionintie 1,

FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Wielka Brytania:

Włochy:

Bułgaria:

Polska:

Austria:

Rosja:

Finlandia:

Węgry:


Tizanidine 2 mg & 4 mg Tablets NAVIZAN 2 mg & 4 mg compresse Sizolan 2 mg, 4 mg TaôneTKa Tizanor

Tizanidin betapharm 2 mg & 4 mg Tabletten Sizolan 2 mg, 4 mg comprimate Tizanidin Orion Tizanidin Orion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015

4(4)

Tizanor

Charakterystyka Tizanor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tizanor, 2 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2 mg tyzanidyny (w postaci tyzanidyny chlorowodorku).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza, w ilości odpowiadającej 47,21 mg laktozy bezwodnej na tabletkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Owalne, płaskie tabletki ze ściętymi brzegami, o barwie od białej do prawie białej, z wytłoczonym symbolem „R179” po jednej stronie i z linią podziału na połowy po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tyzanidyna wskazana jest u dorosłych w leczeniu spastyczności związanej ze stwardnieniem rozsianym lub z urazem albo chorobą rdzenia kręgowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Produkt Tizanor wywiera maksymalny wpływ na spastyczność po 2 - 3 godzinach od podania i cechuje się względnie krótkim czasem działania. Godziny i częstość dawkowania produktu należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Tizanor należy podawać w dawkach podzielonych, do 3 - 4 razy na dobę, w zależności od potrzeb pacjenta. Istnieje znaczna zmienność reakcji różnych osób na leczenie, w związku z tym niezbędne jest ostrożne, stopniowe zwiększanie dawkowania do właściwego poziomu. Należy uważać, aby nie przekroczyć dawki prowadzącej do uzyskania pożądanego skutku leczniczego. Zwykle dawkowanie rozpoczyna się od pojedynczej dawki 2 mg, którą zwiększa się o 2 mg w odstępach nie krótszych niż pół tygodnia.

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 36 mg, chociaż na ogół nie jest konieczne przekraczanie dawki 24 mg na dobę. Po podaniu dawek leczniczych mogą wystąpić wtórne działania farmakologiczne (patrz punkt 4.8), jednak, można je zminimalizować poprzez powolne dostosowywanie dawkowania, w związku z tym u znacznej większości pacjentów nie stanowią one czynnika ograniczającego leczenie.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku doświadczenia związane ze stosowaniem produktu są ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Tizanor, o ile korzyści z leczenia nie przeważają wyraźnie ryzyka związanego z leczeniem. Dane farmakokinetyczne wskazują na to, że klirens nerkowy produktu u osób w podeszłym wieku może ulec maksymalnie trzykrotnemu zmniejszeniu. Dlatego zaleca się ostrożne stosowanie tyzanidyny u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg raz na dobę, z powolnym jej zwiększaniem, tak, aby uzyskać skuteczną dawkę. Dawkowanie należy zwiększać za każdym razem o nie więcej niż 2 mg, w zależności od tolerancji i skuteczności leczenia. Zaleca się powolne zwiększanie dawki podawanej raz na dobę przed zwiększeniem częstości podawania produktu. U tych pacjentów należy odpowiednio kontrolować czynność nerek.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Stosowanie produktu Tizanor jest przeciwwskazane u pacjentów z istotnym zaburzeniem czynności wątroby. Tyzanidyny nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, o ile oczekiwane korzyści nie przewyższają potencjalnego ryzyka dla pacjenta. W każdym przypadku leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dawki, a następnie zwiększać ją ostrożnie, w zależności od tolerancji pacjenta.

Dzieci i młodzież

Istnieje ograniczone doświadczenie dotyczące stosowania tyzanidyny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat. Nie zaleca się stosowania produktu Tizanor u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stosowanie produktu Tizanor u pacjentów z istotnym zaburzeniem czynności wątroby jest przeciwwskazane, ponieważ produkt jest w znacznym stopniu metabolizowany przez ten narząd (patrz punkt 5.2).

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z silnymi inhibitorami CYP1A2 (takimi jak fluwoksamina lub cyprofloksacyna) jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Równoczesne stosowanie tyzanidyny z inhibitorami CYP1A2 nie jest zalecane (patrz punkt 4.3 oraz 4.5).

W trakcie leczenia tyzanidyną (patrz punkt 4.8), a także w wyniku interakcji z inhibitorami CYP1A2 i/ lub lekami obniżającymi ciśnienie krwi (patrz punkt 4.5) może wystąpić nadciśnienie tętnicze. Obserwowano również ostre objawy niedociśnienia tętniczego, w tym utratę przytomności i załamanie wydolności krążenia.

Po nagłym odstawieniu tyzanidyny stosowanej przewlekle i/lub w wysokich dawkach, i/lub jednocześnie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi obserwowano nadciśnienie z odbicia i tachykardię (patrz punkt 4.5). W skrajnych przypadkach nadciśnienie z odbicia może prowadzić do udaru mózgu. Leczenia tyzanidyną nie należy przerywać nagle, ale stopniowo. W trakcie zmniejszania dawki produktu leczniczego należy regularnie monitorować ciśnienie krwi.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek mogą wymagać mniejszych dawek. Dlatego też w trakcie stosowania tyzanidyny u tych pacjentów należy zachować ostrożność (patrz punkt 4.2).

Czynność wątroby

Opisywano przypadki zaburzenia czynności wątroby w związku z podawaniem tyzanidyny. Zaleca się kontrolowanie czynności wątroby co miesiąc, w okresie pierwszych czterech miesięcy leczenia u wszystkich pacjentów oraz u pacjentów, u których pojawią się objawy sugerujące zaburzenia czynności wątroby, takie jak niewyjaśnione nudności, jadłowstręt lub zmęczenie. Leczenie produktem Tizanor należy przerwać w przypadku utrzymywania się aktywności SGPT i (lub) SGOT w surowicy na poziomie przekraczającym ponad trzy razy górną granicę normy.

Dzieci i młodzież

Tizanor należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Substancje pomocnicze

Tizanor zawiera laktozę. Nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, ciężkim niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tyzanidyna jest prawie wyłącznie metabolizowana przez izoenzym CYP1A2 cytochromu p450. Jednoczesne podawanie leków hamujących lub nasilających aktywność enzymu CYP1A2 może wpływać na poziom stężenia tyzanidyny w osoczu.

Obserwowane interakcje prowadzące do przeciwwskazań

Jednoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyną, które u człowieka występują jako silne inhibitory CYP4501A2, jest przeciwwskazane. Równoczesne stosowanie tyzanidyny z fluwoksaminą lub cyprofloksacyna spowodowało odpowiednio 33-krotne i 10-krotne zwiększenie pola pod krzywą AUC. Klinicznie znaczące i przedłużające się niedociśnienie tętnicze może wywołać senność, zawroty głowy i zaburzenie czynności psychomotorycznych (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Obserwowane interakcje powodujące, że nie zaleca się jednoczesnego stosowania Równoczesne podawanie tyzanidyny z innymi inhibitorami CYP1A2, takimi jak niektóre leki przeciwarytmiczne (amiodaron, meksyletyna, propafenon) cymetydyna, niektóre fluorochinolony (enoksacyna norfloksacyna) oraz tyklopidyna nie jest zalecane (patrz punkt 4.4).

W wyniku podwyższonego stężenia tyzanidyny w osoczu mogą wystąpić objawy przedawkowania leku, między innymi wydłużenie odcinka QTc (patrz punkt 4.9).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania tyzanidyny (w dużych dawkach) z innymi produktami, które mogą powodować wydłużenie odcinka QT (c) (np. amitryptyliną i azytromycyną).

W związku z potencjalnym addycyjnym efektem hipotensyjnym nie zaleca się jednoczesnego stosowania tyzanidyny z innymi agonistami receptora alfa-2 adrenergicznego (np. klonidyną).

Doustne środki antykoncepcyjne

Dane farmakokinetyczne uzyskane po podaniu jednorazowych i wielokrotnych dawek produktu Tizanor wskazywały na to, że następuje obniżenie klirensu tyzanidyny o około 50% u kobiet, które przyjmowały jednocześnie doustne leki antykoncepcyjne. Chociaż nie przeprowadzono żadnego badania farmakokinetycznego, które miałoby na celu dokonanie oceny potencjalnej interakcji pomiędzy doustnymi lekami antykoncepcyjnymi a produktem Tizanor, należy pamiętać o wystąpienia reakcji klinicznej i (lub) działań niepożądanych po mniejszych dawkach produktu Tizanor w przypadku przepisywania go pacjentce stosującej tabletki antykoncepcyjne. W badaniach klinicznych nie obserwowano istotnych klinicznie interakcji lek-lek.

Interakcje, jakie należy uwzględnić

Ryfampicyna

Stosowanie tyzanidyny jednocześnie z ryfampicyną prowadzi do zmniejszenia stężeń tyzanidyny o ok. 50% (AUC i maksymalnego stężenia w osoczu). W związku z tym, leczenie ryfampicyną może spowodować zmniejszenie działania terapeutycznego tyzanidyny, co u niektórych pacjentów może mieć znaczenie kliniczne. Należy unikać długotrwałego, jednoczesnego podawania tyzanidyny i ryfampicy-ny lub ostrożnie dostosować (zwiększyć) dawkę produktu leczniczego, jeśli brane jest pod uwagę jednoczesne stosowanie.

Palenie papierosów

Narażenie na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, obecne w dymie tytoniowym, prowadzi do indukcji CYP1A2. W badaniu dotyczącym młodych mężczyzn, palących papierosy (>10 papierosów na dobę), podanie tyzanidyny prowadziło do zmniejszenia ekspozycji ustrojowej na tyzanidynę o ok. 30%. Długotrwałe leczenie tyzanidyną u osób palących duże ilości papierosów może wymagać podawania dawek większych, niż zwykle stosowane.

Leki przeciwnadciśnieniowe

Ponieważ tyzanidyna może powodować niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4), może ona nasilać działanie leków przeciwnadciśnieniowych, w tym diuretyków. Dlatego też, u pacjentów otrzymujących leki obniżające ciśnienie krwi należy zachować ostrożność.

Alkohol

W trakcie leczenia tyzanidyną należy ograniczyć lub unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych (np. działanie uspokajające i niedociśnienie tętnicze). Tyzanidyna może nasilać depresyjny wpływ alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Należy także zachować ostrożność w przypadku stosowania tyzanidyny jednocześnie z blokerami receptora P-adrenergicznego lub digoksyną, ponieważ takie skojarzenie leków może nasilać niedociśnienie tętnicze lub bradykardię.

Należy także zachować ostrożność, jeśli rozważane jest stosowanie tyzanidyny jednocześnie z lekami uspokajającymi, w tym nasennymi (np. benzodiazepinami), lekami przeciwhistaminowymi (np. chlorfenaminą) i baklofenem, ponieważ leki te mogą nasilać uspokajające działanie tyzanidyny.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania tyzanidyny u kobiet w okresie ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Nie zaleca się stosowania tyzanidyny w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym, nie stosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Tyzanidyna przenika do mleka samic szczurów w niewielkich ilościach. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego piersią.

Tyzanidyny nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały, że tyzanidyna w dawce 10 mg/kg/dobę i 3 mg/kg/dobę nie ma wpływu na płodność, odpowiednio, u samców i samic szczurów.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Pacjentom, u których wystąpi niewyraźne widzenie, senność, zawroty głowy lub jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe niedociśnienia tętniczego należy odradzić wykonywanie czynności wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, np. prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uporządkowane są według częstości występowania, począwszy od najczęściej obserwowanego, zgodnie z następującą konwencją:

bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), z pojedynczymi przypadkami włącznie, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane wymienione są zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje nadwrażliwości, w tym świąd i wysypka

Zaburzenia psychiczne

Często

Bezsenność, zaburzenia snu

Nieznana

Omamy1, stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Senność, zawroty głowy

Nieznana

Drgawki, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Zaburzenia oka

Nieznana

Nieostre widzenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie tętnicze

Nieznana

Omdlenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Zaburzenia żołądka i jelit, suchość w jamie ustnej

Często

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieznana

Zapalenie wątroby, niewydolność wątroby

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

Osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Zmęczenie

Nieznana

Astenia, zespół odstawienia

Badania diagnostyczne


Często


Zwiększenie stężenia transaminaz


2


Omamy są objawem samoograniczającym się, bez cech psychozy, i występowały wyłącznie u pacjentów stosujących równocześnie leki potencjalnie halucynogenne, np. leki przeciwdepresyj ne.

Wystąpiło zwiększenie stężenia transaminaz wątrobowych w surowicy krwi, przemijające po zaprzestaniu leczenia.

Po zastosowaniu małych dawek odnotowane działania niepożądane takie jak uczucie senności, zmęczenie, zawroty głowy, suchość jamy ustnej, obniżenie ciśnienia krwi, nudności, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zwiększenie aktywności transaminazy, miały zwykle przebieg łagodny i przejściowy.

Po podaniu większych dawek działania niepożądane zgłaszane po zastosowaniu małych dawek występowały częściej i były bardziej nasilone, ale rzadko miały na tyle ciężki przebieg, aby konieczne było odstawienie preparatu. Ponadto, mogą wystąpić następujące działania niepożądane: niedociśnienie tętnicze, bradykardia, osłabienie mięśni, bezsenność, zaburzenia snu, omamy i ostre zapalenie wątroby.

W skrajnych przypadkach nadciśnienie tętnicze z odbicia w trakcie odstawiania leku może prowadzić do udaru mózgu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa

Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenia kliniczne są ograniczone. U jednej osoby dorosłej, która przyjęła tyzanidynę w dawce 400 mg, nie wystąpiły powikłania. Pacjentowi temu podano mannitol i furosemid.

Objawy:

Nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, wydłużenie odstępu QTc, zawroty głowy, zwężenie źrenic, niewydolność oddechowa, śpiączka, niepokój ruchowy, senność.

Leczenie:

Wskazane jest ogólne leczenie wspomagające i należy podjąć próbę usunięcia niestrawionego leku z przewodu pokarmowego, stosując płukanie żołądka lub węgiel aktywowany. Wymuszona diureza powinna przyspieszyć eliminację tyzanidyny. Dalsze leczenie powinno mieć charakter objawowy. Pacjenta należy dobrze nawodnić.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki ośrodkowo zwiotczające mięśnie, inne leki działające ośrodkowo. Kod ATC: M03BX02

Tyzanidyna jest agonistą receptorów a2-adrenergicznych w ośrodkowym układzie nerwowym na poziomach ponadrdzeniowym i rdzeniowym. Działanie to wynika z zahamowania wielosynaptycznej aktywności odruchowej rdzenia kręgowego. Tyzanidyna nie wywiera bezpośredniego działania na mięśnie szkieletowe, płytkę nerwowo-mięśniową czy na monosynaptyczne odruchy rdzeniowe.

U ludzi tyzanidyna zmniejsza patologicznie zwiększone napięcie mięśniowe, w tym opór wobec ruchów biernych, oraz zmniejsza bolesne skurcze toniczne i kloniczne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Tyzanidyna wchłania się szybko, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po upływie około 1 godziny. Lek wiąże się z białkami osocza jedynie w około 30%, a w badaniach na zwierzętach łatwo przenikał przez barierę krew-mózg. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym po podaniu dożylnym wynosi 2,6 l/kg (CV 21%). Chociaż tyzanidyna dobrze się wchłania, metabolizm pierwszego przejścia ogranicza dostępność biologiczną w osoczu do 34% dostępności dawki dożylnej. Średnie maksymalne stężenie tyzanidyny w osoczu (Cmax) wynosi 12,3 ng/ml (współczynnik zmienności, CV 56%) i 15,6 ng/ml (CV 60%), odpowiednio po podaniu pojedynczej i wielokrotnej dawki 4 mg.

Jednoczesne przyjmowanie pokarmów nie ma wpływu na profil farmakokinetyczny tyzanidyny w tabletkach (w dawce 4 mg). Pomimo, iż wartość Cmax jest o jedną trzecią większa po podaniu tabletki po spożyciu pokarmu, faktowi temu nie przypisuje się znaczenia klinicznego. Nie wywiera to również istotnego wpływu na wchłanianie (AUC).

Metabolizm i eliminacja.

Tyzanidina ulega szybkiemu i intensywnemu (około 95%) metabolizmowi w wątrobie, przy czym szlak biotransformacji u zwierząt i ludzi jest jakościowo podobny. W warunkach in vitro tyzanidyna jest metabolizowana przede wszystkim za pośrednictwem cytochromu p450 1A2. Metabolity wydalają się głównie przez nerki (około 70% podanej dawki) i wydają się być nieaktywne. Wydalanie przez nerki (określone na podstawie procentu odzysku w moczu całkowitej ilości podanej dawki radioaktywnej) wynosi około 53% po podaniu pojedynczej dawki 5 mg i 66% po podaniu dawki 4 mg trzy razy na dobę. Okres półtrwania w fazie eliminacji tyzanidyny z osocza wynosi u pacjentów od 2 do 4 godzin.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka tyzanidyny jest liniowa w zakresie dawek od 1 do 20 mg.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min) średnie maksymalne stężenia produktu leczniczego w osoczu dwukrotnie przewyższały wartości obserwowane u zdrowych ochotników. Wartość AUC była również zwiększona (średnio około sześciokrotnie), co powodowało wydłużenie okresu półtrwania w końcowej fazie eliminacji do około 14 godzin (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie przeprowadzono specyficznych badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Ponieważ tyzanidyna w znacznym stopniu ulega metabolizmowi w wątrobie za pośrednictwem enzymu CYP1A2, zaburzenia czynności wątroby mogą prowadzić do zwiększenia ekspozycji ustrojowej.

Stosowanie tyzanidyny jest przeciwwskazane u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne u pacjentów w podeszłym wieku.

Wpływ płci i pochodzenia etnicznego

Płeć nie ma klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę tyzanidyny, a wpływ wrażliwości etnicznej i rasy na farmakokinetykę tyzanidyny nie był badany.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność

Tyzanidyna cechuje się niską toksycznością ostrą. Po podaniu zwierzętom pojedynczych dawek >40 mg/kg obserwowano objawy przedawkowania związane z działaniem farmakologicznym leku.

Toksyczność dawek wielokrotnych

Działania toksyczne tyzanidyny są głównie związane z jej działaniem farmakologicznym.

W badaniach toksyczności podostrej i przewlekłej u gryzoni działania a2-agonistyczne leku podawanego w dawkach 24 i 40 mg/kg na dobę prowadziły do występowania objawów pobudzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. pobudzenia ruchowego, agresji, drżeń i drgawek.

Po podaniu mniejszych dawek w badaniach toksyczności podostrej i przewlekłej u psów często obserwowano objawy związane ze zwiotczeniem mięśni w mechanizmie ośrodkowym, np. sedację i ataksję. Tego typu objawy, związane z miotonolityczną aktywnością leku, stwierdzano po stosowaniu dawek od 1 do 4 mg/kg na dobę w trwającym 13 tygodni badaniu na psach i po stosowaniu dawek 1,5 mg/kg na dobę w trwającym 52 tygodnie badaniu na psach.

W badaniach toksyczności przewlekłej na psach po podawaniu dawek 1,0 mg/kg na dobę i większych obserwowano wydłużenie odstępu QT i bradykardię.

W szeregu badań toksyczności po podaniu większych dawek obserwowano niewielkie zwiększenia aktywności amninotransferaz wątrobowych w surowicy. Nie zawsze towarzyszyły im histopatologiczne zmiany w wątrobie.

Mutagenność

Badania in vitro oraz in vivo nie wykazały mutagennego działania tyzanidyny.

Działanie rakotwórcze

Nie obserwowano działania rakotwórczego w dwóch długotrwałych badaniach na myszach (w okresie 78 tygodni) i szczurach (w okresie 104 tygodni), w których lek podawano z dietą w dawkach do 9 mg/ kg na dobę u szczurów i do 16 mg/kg na dobę u myszy. Po tych dawkach, które odpowiadały maksymalnym dawkom tolerowanym ustalonym na podstawie redukcji szybkości wzrastania, nie stwierdzono powstawania zmian nowotworowych lub przednowotworowych, które można by było przypisać stosowanemu leczeniu.

Toksyczny wpływ na reprodukcje

Badania zdolności rozrodczych, przeprowadzone u szczurów po podaniu dawki 3 mg/kg/dobę oraz u królików po podaniu dawki 30 mg/kg/dobę, nie wykazały działania teratogennego. Zastosowanie dawek wynoszących 10 mg do 30 mg spowodowało u samic szczurów przedłużenie ciąży i utrudnienie porodu. Zaobserwowano zwiększoną przed- i pourodzeniową utratę potomstwa oraz opóźnienie rozwoju (mniejsza masa ciała płodów i opóźnione kostnienie szkieletu. Po zastosowaniu tych dawek, samice wykazywały wyraźne oznaki rozluźnienia mięśni oraz uspokojenia.

Nie stwierdzono zaburzeń płodności u samców szczurów po zastosowaniu dawki 10 mg/kg mc. na dobę oraz u samic szczurów po zastosowaniu dawki 3 mg/kg mc. na dobę. Płodność została zmniejszona u samców szczurów, otrzymujących dawkę 30 mg/kg mc. na dobę (efekt ten ustępował całkowicie po upływie 2 tygodni od zaprzestania podawania produktu leczniczego) oraz u samic szczurów, otrzymujących dawkę 10 mg/kg mc. na dobę. Po podaniu tych dawek, zaobserwowano wpływ na zachowanie matki oraz objawy kliniczne, w tym wyraźne działanie uspokajające, utratę masy ciała oraz ataksję.

Wiadomo, że tyzanidyna i (lub) jej metabolity przenikają do mleka gryzoni.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 15, 20, 30, 100 oraz 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1,

FI-02200 Espoo Finlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 16811

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 12 maja 2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16.02.2015

10/8

Tizanor