Imeds.pl

Tlen Medyczny -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tlen medyczny

Oxygenium 99,5% (V/V), gaz

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tlen medyczny i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Tlenu medycznego

3.    Jak stosować lek Tlen medyczny

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tlen medyczny

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK TLEN MEDYCZNY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tlen medyczny jest sprężonym gazem o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% objętościowych (V/V). Tlen medyczny wskazany jest we wszystkich postaciach niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM TLENU MEDYCZNEGO Kiedy nie stosować leku Tlen medyczny

-    jeśli u pacjenta prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej wynosi 9,3 kPa, ponieważ w takim przypadku podawanie tlenu może doprowadzić do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie do zgonu pacjenta;

-    w przypadku niewydolności oddechowej u pacjenta oddychającego spontanicznie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niezbędne jest ścisłe kontrolowanie leczenia tlenem. Tlen należy podawać w taki sposób, aby zmniejszyć hipoksję, ale nie doprowadzić do zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Wskazane jest stosowanie odpowiedniego stężenia tlenu cząsteczkowego (FiO2), aby uzyskać ciśnienie parcjalne co najmniej 80 mm Hg. Tlenoterapię należy stosować zawsze, gdy występuje ryzyko hipoksji u pacjentów z przewlekłą chorobą płuc. Przed rozpoczęciem tlenoterapii ocenia się tętniczą prężność CO2 badaniem gazometrycznym krwi lub metodą oddechu zwrotnego. Jeżeli prężność CO2, wynosi ponad 6,6 kPa podaje się 25% tlenu i stopniowo zwiększa jego stężenie, jeżeli nie występuje zahamowanie oddychania. Tlen należy podawać w sposób ciągły. Przerywane podawanie tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO2 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem. Należy zachować dużą ostrożność podczas podawania tlenu w stężeniach ponad 60% (u noworodków ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

Inne leki i Tlen medyczny

W trakcie stosowania wysokich stężeń tlenu i jednocześnie terapii bleomycyną, tlen nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie ma przeciwwskazań do stosowania tlenu medycznego w okresie ciąży i karmienia. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po tlenoterapii niewskazane jest prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn w ruchu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Przed użyciem butlę należy umieścić w temperaturze 200C na przynajmniej 6 godzin.

-    Przed użyciem należy sprawdzić stan zabezpieczenia zaworu folią termokurczliwą.

-    Przed podłączeniem reduktora należy koniecznie sprawdzić stan uszczelki.

-    Po podłączeniu reduktora należy koniecznie sprawdzić jego szczelność i szczelność instalacji przyłączeniowej.

-    Po użyciu pozostawić gaz o ciśnieniu min. 5 barów.

Jeżeli butla ma wbudowany regulator ciśnienia, należy używać:

-    przewodu zaciskanego na specjalnym złączu z zabezpieczeniem zamykającym, podłączonym od zaworu dozującego;

-    przepływomierza wyposażonego w zabezpieczenie zamykające

Przed podłączeniem:

-    sprawdzić tożsamość produktu leczniczego i wskaźnik napełnienia (5)

Złącza:

-    przyłącze z regulowanym przepływem do podpięcia węża elastycznego (3);

-    znormalizowane złącze 5 bar (4).

Otwieranie butli:

-    odkręcić zawór odcinający (1);

-    wyregulować przepływ: użyć pokrętła (2), jeżeli używane jest złącze (3).

Po każdym użyciu:

-    ustawić przepływ na 0 l/min za pomocą pokrętła (2);

-    odłączyć przewód lub szybkozłącze, jeśli to konieczne;

-    zamknąć butlę, zakręcając zawór odcinający (1).

Uwaga: dopływ gazu medycznego przez złącze jest odcięty, jeżeli pokrętło przepływu (2) jest ustawione pomiędzy dwoma wartościami przepływu (3)

Konserwacja zaworu:

-    zawór wymaga regularnych przeglądów, dokonywanych przez przeszkolony personel zaakceptowany przez producenta zaworu;

-    jeżeli zawór jest używany w warunkach ekstremalnych (transport morski, długotrwałe

przechowywanie w warunkach dużej wilgotności itp.), należy sprawdzać poprawność działania zaworu co 6 miesięcy.

Czyszczenie i dezynfekcja zaworu:

-    użytkownik może czyścić tylko kołnierz i manometr (szkło), które są dostępne;

-    zawór należy czyścić przy zamkniętej butli (pełnej lub pustej) lekko wilgotną szmatką; nie używać proszków ściernych, czystego alkoholu, acetonu, ani innych łatwopalnych rozpuszczalników;

-    zawór można odkażać (po wyczyszczeniu) tkaniną zwilżoną w wodnym roztworze alkoholu;

Osoby obsługujące butle z tlenem powinny być odpowiednio przeszkolone i mieć świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych produktu.

Tlen medyczny podaje się w stężeniach od 21% do 100%. Tlen należy podawać w sposób ciągły. Do podawania tlenu w dużych i małych stężeniach należy stosować oddzielne przyrządy. Tlen o dużym stężeniu można podawać za pomocą cewników donosowych lub masek twarzowych pacjentom, u których nie jest zahamowany oddech.

Zastosowanie większej dawki tlenu medycznego niż zalecana

Należy natychmiast zmniejszyć stężenie podawanego tlenu lub przerwać tlenoterapię.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tlen medyczny może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane:

-    narkoza dwutlenkowęglowa z utratą przytomności;

-    hipoksja (niedotlenienie) następcza wywołana nagłym podaniem czystego tlenu.

U noworodków może nastąpić zwłóknienie zasoczewkowe (zwłaszcza u wcześniaków) -stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%.

Podczas stosowania tlenu o stężeniu powyżej 70% może nastąpić zatrucie tlenem (efekt Paula Berta). Poza tym może wystąpić:

-    niedodma pęcherzyków płucnych;

-    zapalenie oskrzeli, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty;

-    zmniejszenie pola widzenia, zmniejszenie pojemności życiowej płuc, przeczulica, zaburzenia psychiczne.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY

Przechowywać w miejscach wentylowanych, z dala od źródeł ciepła. Nie dopuszczać do kontaktu z materiałami palnymi, tłuszczami i olejami. Chronić przed nagrzaniem.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tlenu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Tlen przechowuje się wyłącznie w butlach stalowych lub aluminiowych, wiązkach butli, pojemnikach kriogenicznych, zbiornikach kriogenicznych lub cysternach spełniających wymagania Urzędu Dozoru Technicznego.

Butle przechowywać w pozycji pionowej i zabezpieczyć przed upadkiem.

Organizacja magazynu powinna umożliwiać oddzielenie poszczególnych rodzajów gazów do celów medycznych, a także pustych i pełnych butli, wiązek butli, pojemników kriogenicznych, zbiorników kriogenicznych aby zapobiec niewłaściwemu użyciu gazów. Należy bezwzględnie chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tlen medyczny

Tlen medyczny jest bezbarwnym, bezwonnym gazem o zawartości tlenu min. 99,5% (V/V).

Jak wygląda lek Tlen medyczny i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania:

Butle stalowe o pojemności od 1 l do 50 l zaworem RPV lub zaworem zintegrowanym G2. Butle aluminiowe o pojemności od 0,1 l do 50 l z zaworem zintegrowanym Compact G2 (z lub bez funkcji TIPI).

Wiązki butli 8-16 butli o pojemności 400 l - 800 l o ciśnieniu napełnienia 200 bar z zaworem tlenowym z funkcją RPV.

Pojemniki kriogeniczne o pojemności od 1 l do 1000 l.

Cysterna o pojemności powyżej 800 kg.

Zbiorniki kriogeniczne o pojemności od 2 t do 2356 t.

Butle stalowe i aluminiowe zawierają gaz sprężony o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% (V/V) o ciśnieniu napełnienia 150 lub 200 bar.

Pojemniki i zbiorniki kriogeniczne oraz cysterny zawierają gaz skroplony o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99,5% (V/V) .

Podmiot odpowiedzialny

ALKAT Sp. z o.o.

ul. J. Conrada 63

31-357 Kraków

Tel: 12 627 93 00

airliquide.polska@airliquide.com

Wytwórca

ALKAT Sp. z o.o.

Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza Tel: 32 790 81 11 airliquide.polska@airliquide.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.08.2013

6