Imeds.pl

Tlen Medyczny Air Products -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

—    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


TLEN MEDYCZNY AIR PRODUCTS

(Oxygenium) 99,5%, gaz do inhalacji

Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5%

Tlen medyczny sprężony butle stalowe i aluminiowe bez szwu o pojemnościach: 0,5, 1, 2, 2,7, 3, 5, 8, 10, 40, 50 litrów. Tlen medyczny skroplony zbiorniki kriogeniczne o pojemności od 0,2 do 60 ton.

Podmiot odpowiedzialny:

Air Products Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa Wytwórcy:

Air Products Sp. z o.o. ul. Kielecka 30, 42-470 Siewierz

Air Products Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 29, 56-120 Brzeg Dolny

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest tlen medyczny i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się tlen medyczny

3.    Jak stosować tlen medyczny

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku

6.    Inne informacje

1. Co to jest tlen medyczny i w jakim celu się go stosuje

Tlen medyczny jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, o bardzo silnych właściwościach utleniających.

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

2. Zanim zastosuje się tlen medyczny

Nie należy stosować tlenu medycznego u pacjentów:

u których PCO2 krwi tętniczej wynosi 9,3 kPa, gdyż może doprowadzić do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie zgonu pacjenta.

Zachować szczególną ostrożność stosując tlen medyczny:

podczas podawania leku w stężeniach ponad 60% (u noworodków ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

Stosowanie tlenoterapii powoduje silne wzbogacenie powietrza w tlen i zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru. Zabronione jest używanie w tym czasie ognia otwartego lub innych źródeł zapłonu.

Ciąża i karmienie piersią

Stosować w zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu po tlenoterapii (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Stosowanie innych leków

Stosowania wysokich stężeń tlenu podczas jednoczesnej terapii bleomycyną nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Podczas terapii tlenowej w leczeniu zatruć parakwatem, uszkodzenia tkanki płucnej mogą się pogłębić u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami płuc powstałymi podczas leczenia tlenem.

3.    Jak stosować tlen medyczny

Tlen medyczny stosowany jest wziewnie w stężeniach od 21% do 100%. Dawkowanie oraz sposób podawania określa personel medyczny.

Tlenoterapia wymaga specjalistycznych przyrządów do podawania tlenu w wysokich i niskich stężeniach. Wysokie stężenia mogą być podawane za pomocą cewników nosowych lub masek twarzowych.

Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerwanie podawania tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO2 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem.

W przypadku przyjęcia większej dawki tlenu medycznego niż zalecana:

Należy natychmiast zmniejszyć podawane stężenie tlenu lub jego prędkość przepływu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Występują niezwykle rzadko: narkoza dwutlenkowa z utratą przytomności, niedotlenienie następcze (hipoksja) wywołana nagłym podaniem czystego tlenu, zwłóknienie zasoczewkowe u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) - stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%, zatrucie tlenem (efekt Paula Berta) - może nastąpić przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70%, a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki, niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli, ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia nudności, wymioty, zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma, zmniejszenie pojemności życiowej płuc przeczulice, zaburzenia psychiczne.

5. Przechowywanie leku tlenu medycznego

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku tlenu medycznego po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Butle z tlenem należy magazynować pionowo, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych i utleniających.

Butle należy chronić przed nagrzaniem, nie przekraczać temperatury 50°C. Nie używać otwartego ognia. Chronić przed zabrudzeniami olejami i smarami.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela Podmiotu odpowiedzialnego

Air Products Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 48 02-146 Warszawa tel. +48 (22) 440 32 00

Data zatwierdzenia ulotki 01.10.2014 r.