+ iMeds.pl

Tlen medyczny air products -Ulotka Tlen medyczny air products

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

—    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

—    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


TLEN MEDYCZNY AIR PRODUCTS

(Oxygenium) 99,5%, gaz do inhalacji

Zawartość tlenu nie mniej niż 99,5%

Tlen medyczny sprężony butle stalowe i aluminiowe bez szwu o pojemnościach: 0,5, 1, 2, 2,7, 3, 5, 8, 10, 40, 50 litrów. Tlen medyczny skroplony zbiorniki kriogeniczne o pojemności od 0,2 do 60 ton.

Podmiot odpowiedzialny:

Air Products Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa Wytwórcy:

Air Products Sp. z o.o. ul. Kielecka 30, 42-470 Siewierz

Air Products Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 29, 56-120 Brzeg Dolny

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest tlen medyczny i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się tlen medyczny

3.    Jak stosować tlen medyczny

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku

6.    Inne informacje

1. Co to jest tlen medyczny i w jakim celu się go stosuje

Tlen medyczny jest bezbarwnym, bezwonnym gazem, o bardzo silnych właściwościach utleniających.

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

2. Zanim zastosuje się tlen medyczny

Nie należy stosować tlenu medycznego u pacjentów:

u których PCO2 krwi tętniczej wynosi 9,3 kPa, gdyż może doprowadzić do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie zgonu pacjenta.

Zachować szczególną ostrożność stosując tlen medyczny:

podczas podawania leku w stężeniach ponad 60% (u noworodków ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

Stosowanie tlenoterapii powoduje silne wzbogacenie powietrza w tlen i zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru. Zabronione jest używanie w tym czasie ognia otwartego lub innych źródeł zapłonu.

Ciąża i karmienie piersią

Stosować w zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu po tlenoterapii (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Stosowanie innych leków

Stosowania wysokich stężeń tlenu podczas jednoczesnej terapii bleomycyną nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Podczas terapii tlenowej w leczeniu zatruć parakwatem, uszkodzenia tkanki płucnej mogą się pogłębić u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami płuc powstałymi podczas leczenia tlenem.

3.    Jak stosować tlen medyczny

Tlen medyczny stosowany jest wziewnie w stężeniach od 21% do 100%. Dawkowanie oraz sposób podawania określa personel medyczny.

Tlenoterapia wymaga specjalistycznych przyrządów do podawania tlenu w wysokich i niskich stężeniach. Wysokie stężenia mogą być podawane za pomocą cewników nosowych lub masek twarzowych.

Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerwanie podawania tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO2 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem.

W przypadku przyjęcia większej dawki tlenu medycznego niż zalecana:

Należy natychmiast zmniejszyć podawane stężenie tlenu lub jego prędkość przepływu.

4.    Możliwe działania niepożądane

Występują niezwykle rzadko: narkoza dwutlenkowa z utratą przytomności, niedotlenienie następcze (hipoksja) wywołana nagłym podaniem czystego tlenu, zwłóknienie zasoczewkowe u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) - stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%, zatrucie tlenem (efekt Paula Berta) - może nastąpić przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70%, a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki, niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli, ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia nudności, wymioty, zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma, zmniejszenie pojemności życiowej płuc przeczulice, zaburzenia psychiczne.

5. Przechowywanie leku tlenu medycznego

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku tlenu medycznego po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu.

Butle z tlenem należy magazynować pionowo, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych i utleniających.

Butle należy chronić przed nagrzaniem, nie przekraczać temperatury 50°C. Nie używać otwartego ognia. Chronić przed zabrudzeniami olejami i smarami.

6. Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela Podmiotu odpowiedzialnego

Air Products Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 48 02-146 Warszawa tel. +48 (22) 440 32 00

Data zatwierdzenia ulotki 01.10.2014 r.

Tlen medyczny Air Products

Charakterystyka Tlen medyczny air products

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

TLEN MEDYCZNY AIR PRODUCTS 99,5%, gaz do inhalacji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Zawartość tlenu (Oxygenium) nie mniej niż 99,5% objętości.

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz skroplony Gaz sprężony

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania.

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania.

Tlen jest stosowany wziewnie w stężeniu od 21% do 100%. Dawkę i długość stosowania określa personel medyczny (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania.

Nie stosować u pacjentów, u których prężność CO2 krwi tętniczej wynosi 9,3 kPa, gdyż może to doprowadzić do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie do zgonu pacjenta. Patrz też punkt 4.5.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Niezbędne jest ścisłe kontrolowanie leczenia tlenem. Tlen musi być podawany w taki sposób, aby zmniejszyć hipoksję, ale nie doprowadzić do zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Tlenoterapia powinna być stosowana zawsze, gdy występuje ryzyko hipoksji u pacjentów z przewlekłą chorobą płuc. Przed rozpoczęciem tlenoterapii ocenia się tętniczą prężność CO2 badaniem gazometrycznym krwi lub metodą oddechu zwrotnego. Jeżeli prężność CO2 wynosi ponad 6,6 kPa podaje się 25% tlenu i stopniowo zwiększa jego stężenie, jeżeli nie występuje zahamowanie oddychania.

Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerywane podawanie tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO2 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem.

Zachować należy dużą ostrożność podczas podawania leku w stężeniach ponad 60% (u noworodków ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

W trakcie stosowania wysokich stężeń tlenu i jednoczesnej terapii bleomycyną tlen nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Podczas terapii tlenowej w leczeniu zatruć parakwatem, uszkodzenia tkanki płucnej mogą się pogłębić u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami płuc powstałymi podczas leczenia tlenem.

4.6.    Ciąża lub laktacja.

Nie ma wystarczających badań dotyczących terapii tlenowej. U kobiet w ciąży i karmiących piersią stosować tylko w zdecydowanej koniczności.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Działania niepożądane mogą wpływać na sprawność psychofizyczną pacjenta (patrz punkt 4.8). Nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu po tlenoterapii.

4.8.    Działania niepożądane.

•    Narkoza dwutlenkowa z utratą przytomności,

•    hipoksja następcza wywołana nagłym podaniem czystego tlenu,

•    zwłóknienie zasoczewkowe u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) - stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%,

•    zatrucie tlenem (efekt Paula Berta) - może nastąpić przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70%, a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki,

•    uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel,

•    ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej,

•    zapalenie oskrzeli,

•    bóle zamostkowe, bóle stawów,

•    utrata łaknienia, nudności, wymioty,

•    zmniejszenie pojemności życiowej płuc,

•    przeczulica,

•    zaburzenia psychiczne,

•    zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma.

4.9. Przedawkowanie.

Przedawkowanie prowadzi do wystąpienia działań niepożądanych głównie ze strony układu oddechowego, ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia (zmniejszenie rzutu systemowego, hemoliza erytrocytów), a u wcześniaków powoduje retinopatię i ślepotę. Przestrzeganie wszystkich podstawowych zasad, zaleceń oraz wskazań do stosowania zmniejsza ryzyko przedawkowania lub zatrucia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Kod ATC: V03A N01

5.1. Właściwości farmakodynamiczne.

Celem tlenoterapii jest przywrócenie prawidłowego ciśnienia tlenu w tkankach. Mitochondria komórkowe wymagają minimum 1,3 kPa ciśnienia parcjalnego tlenu. Zwiększenie stężenia tlenu we wdychanych gazach podwyższa stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych i prężność tlenu we krwi opuszczającej płuca. Tlenoterapia jest najbardziej skuteczna, kiedy prężność tlenu we krwi jest mała (hipoksja hipoksyczna). W hipoksji anemicznej i zastoinowej tlenoterapia nie jest tak skuteczna, ponieważ nie zwiększa w istotny sposób ilości tlenu przenoszonego przez hemoglobinę, chociaż wzrasta ilość tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. Tlenoterapia w hipoksji histotoksycznej nie jest skuteczna.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne.

Brak danych

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Brak danych

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych.

Brak substancji pomocniczych.

Tlen medyczny odpowiada wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej i jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne.

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności.

1 rok

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu.

Butle z tlenem należy magazynować pionowo, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych i utleniających.

Butle należy chronić przed nagrzaniem, nie przekraczać temperatury 50°C. Nie używać otwartego ognia. Chronić przed zabrudzeniami olejami i smarami.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania.

Opakowaniem bezpośrednim dla tlenu medycznego sprężonego są butle stalowe i aluminiowe bez szwu o pojemnościach: 0,5, 1, 2, 2,7, 3, 5, 8, 10, 40, 50 litrów.

Opakowaniem bezpośrednim dla tlenu medycznego skroplonego są zbiorniki kriogeniczne

0    pojemności od 0,2 do 60 ton.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości.

Przed użyciem butla musi być umieszczona w temperaturze 20°C przynajmniej przez 6 godzin. Otworzyć butlę z tlenem. Sprawdzić na manometrze czy w butli jest wystarczająca ilość gazu. Przepływomierz tlenowy ustawić na prędkość przepływu 4 l/min.

Tlenoterapia wymaga specjalistycznych przyrządów do podawania tlenu w wysokich

1    niskich stężeniach. Wysokie stężenia mogą być podawane za pomocą cewników

nosowych lub masek twarzowych pacjentom, u których występuje depresja oddychania.

Butle należy uznać za pustą gdy ciśnienie gazu w butli w temperaturze pokojowej spadnie do ok. 2,5-3 bary. Zawór resztkowy zamontowany w butli zablokuje możliwość dalszego poboru gazu, wymagana jest wówczas wymiana butli na pełną.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Air Products Sp. z o. o. ul. 17 Stycznia 48 02-146 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9167

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14 stycznia 2002 r. / 18 lutego 2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

1 października 2014 r.

Tlen medyczny Air Products