+ iMeds.pl

Tlen medyczny eurogaz 99,5% gaz do inhalacji 99,5%Ulotka Tlen medyczny eurogaz 99,5% gaz do inhalacji

ULOTKA OLA PACJENTA : INKOKMAC.JA DLA UŻYTKOWA'IKA

TLEN MEDYCZNY EUROGAZ 99,5% gaz do inhalacji

Oxygenium

99,5%, gaz do inhalacji sprężony lub skroplony

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszychtpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

Spis treści ulotki:

UJ to


1. Co to jest lek Tlen Medyczny Eurogaz i w jakim celu się go stosuje Informacje ważne przed zastosowaniem Tlenu Medycznego Eurogaz Jak stosować Tlen Medyczny Eurogaz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Tlen Medyczny    Eurogaz

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Tlen Medyczny Eurogaz i w jakim celu się go stosuje

Tlen Medyczny Eurogaz jest gazem sprężonym, o zawartości tlenu nie mniejszej niż 99.5% obj. Tlen Medyczny Eurogaz wskazany jest we wszystkich postaciach niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tlen Medyczny Eurogaz

Nie należy stosować leku Tlen Medyczny Eurogaz w przypadku:

pacjentów, u których prężność CCL krwi tętniczej wynosi 9.3 kPa, gdyż może

to doprowadzać do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie zgonem

pacjenta.

niewydolności oddechowej u pacjenta oddychającego spontanicznie.

Zachować szczególną ostrożność stosu jąc Tlen Medyczny Eurogaz podczas:

podawania leku w stężeniach ponad 60% (u noworodków ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

Stosowanie innych leków:

W trakcie stosowania wysokich stężeń leku Tlen Medyczny Eurogaz i jednocześnie terapii bleomycyną, tlen nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie jest wskazane prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie maszyn po tlenoterapii.

3. Jak stosować Tlen Medyczny Eurogaz

Stosowanie tlenu powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Tlen podaje się w stężeniach od 21% do 100%.

Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerywane podawanie tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO2 w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem.

Przed nakręceniem złączki gwintowej reduktora na butlę należy na krótko otworzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Po zamontowaniu reduktora na butli sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwintowej. Następnie odkręcić zawór na butli i wyregulować przepływomierz na prędkość przepływu 4 1/min. Tlen podawać przy pomocy specjalnych urządzeń jak cewnik nosowy lub maska twarzowa.

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana:

Należy natychmiast zmniejszyć podawane stężenie tlenu lub przerwać tlenoterapię.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek. Tlen Medyczny Eurogaz może powodować działania niepożądane takie jak: narkoza dwutlenkowowęglowa z utratą przytomności, hipoksja następcza wywołana nagłym podaniem czystego tlenu. U noworodków może nastąpić zwłóknienie zasoczewkowe (zwłaszcza u wcześniaków) - stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%. Przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70% może nastąpić zatrucie tlenem (efekt Paula Berta). Po za tym może wystąpić niedodma pęcherzyków płucnych, zapalenie oskrzeli, bóle zamostkowe. bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie pola widzenia, zmniejszenie pojemności życiowej, przeczulice, zmiany psychiczne.

5. Jak przechowywać lek Tlen Medyczny Eurogaz

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować tlenu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Tlen Medyczny Eurogaz jest przechowywany wyłącznie w butlach spełniających wymagania Urzędu Dozoru Technicznego.

Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych.

Chronić przed nagrzaniem.

Przed użyciem butlę należy umieścić w temperaturze 20°C przynajmniej przez 6 godz.

Bulle zabezpieczone przed przewróceniem się. należ) magazynować w pozycji pionowej. Organizacja magazynu powinna umożliwiać oddzielenie poszczególnych rodzajów gazów, jak też pustych i pełnych butli. Chronić zawory i reduktory przed zabrudzeniem tłuszczami lub smarami. Butlę należy uznać za pustą, gdy ciśnienie w butli w temp. pokojowej spadnie do 2 bar.

Osoby obsługujące butle z tlenem powinny być odpowiednio przeszkolone i mieć świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych produktu.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Tlen Medyczny Eurogaz

Skład:

zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% objętości.

Jak wygląda lek Tlen Medyczny Eurogaz. i co zawiera opakowanie

Tlen Medyczny Eurogaz to gaz do inhalacji sprężony lub skroplony.

Opakowania

-    Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe o pojemnościach od 0.4 litra do 50 litrów zawierające odpowiednio od 0,064 m3 do 10.8 m3 gazu sprężonego.

-    Zbiorniki kriogeniczne o pojemnościach od 150 litrów do 21 000 litrów zawierające odpowiednio od 200 m3 do 31950 m3 gazu skroplonego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

EUROGAZ - BOMBI” I-I. CHOROSZUCHA Z. CHOROSZUCHA Spółka jawna 10-381 Olsztyn. Słupy 44B

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EUROGAZ - BOMBĘ' H. CHOROSZUCHA Z. CHOROSZUCHA Spółka jawna 10-381 Olsztyn, Słupy 44B

W przypadku reklamacji należy:

-    podać numer butli/zbiornika i serię.

-    dokładnie określić przyczynę i zakres reklamacji.

-    oznaczyć butlę/zbiornik.

-    reklamacje dotyczące objętości będą uwzględniane tylko w przypadku nie naruszenia plomby-folii termokurczliwej.

Data zatwierdzenia ulotki:

201! -10- 2 6

Tlen medyczny Eurogaz 99,5% gaz do inhalacji

Charakterystyka Tlen medyczny eurogaz 99,5% gaz do inhalacji

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TLEN MEDYCZNY EUROGAZ 99.5% gaz do inhalacji 99,5%, gaz do inhalacji sprężony lub skroplony

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Zawartość tlenu (Oxygenium) nie mniej niż 99,5 % objętości.

POS I AĆ FARMACEUTYCZNA

Gazdo inhalacji sprężony lub skroplony

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania tło stosowania:

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi tylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podaw ania

Tlen jest stosowany wziewnie w stężeniu od 21% do 100%. Dawkę i długość stosowania określa personel medyczny (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów, których prężność CO? krwi tętniczej wynosi 9,3 kPa. gdyż może to doprowadzić do narkozy dwutlenkowej z utratą przytomności, a następnie zgonu pacjenta.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Niezbędne jest ścisłe kontrolowanie leczenia tlenem. Tlen musi być podawany w taki sposób, aby zmniejszyć hipoksję. ale nie doprowadzić do zahamowania czynności ośrodka oddechowego. Tlenoterapia pow inna być stosowana zawsze. gdy występuje ryzyko hipoksji u pacjentów z przewlekłą chorobą płuc. Przed rozpoczęciem tlenoterapii ocenia się tętniczą prężność CO' badaniem gazometry cznym krw i lub metodą oddechu zw rotnego. Jeżeli prężność CO> wy nosi ponad 6,6 kPa podaje się 25% tlenu i stopniowo zwiększa jego stężenie, jeżeli nie występuje zahamowanie oddychania.

Tlen musi być podawany w sposób ciągły. Przerywane podawanie tlenu jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ wzrost prężności CO: w pęcherzykach płucnych może spowodować dalsze obniżanie stężenia tlenu w momencie, kiedy pacjent oddycha powietrzem.

Zachować należy dużą ostrożność podczas podawania leku w stężeniach ponad 60%

(u noworodków' ponad 40%) i w terapii hiperbarycznej.

Podczas terapii tlenowej w leczeniu zatruć parakwatem, uszkodzenia tkanki płucnej mogą się pogłębiać u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami płuc powstałymi podczas leczenia tlenem. Przeciwwskazaniami do hiperbarycznej terapii tlenowej jest leczenie z użyciem adriamycyny. disulfiramu, cisplatyny. sulfamylonu.

4.5    Interakcje z. innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie sa znane interakcje z powszechnie stosowanymi lekami. W trakcie stosowania wysokich stężeń tlenu i jednoczesnej terapii bleomycyną tlen nasila działania niepożądane tego cytostatyki! (zwłóknienie tkanki płucnej).

4.6    Ciąża i laktacja

Nie ma wystarczających badań dotyczących terapii tlenowej. U kobiet w ciąży i karmiących piersią stosować tylko w zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Działania niepożądane mogą wpływać na sprawność psychofizyczną pacjenta (patrz punkt 4.8). Nie wskazane jest prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu po tlenoterapii.

4.8    Działania niepożądane

narkoza dwutlenkowa z utratą przytomności,

hipoksja następowa wywołana nagłym podaniem czystego tlenu,

zwłóknienie zasoczewkowe u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) - stężenie tlenu w

inkubatorze nie powinno przekraczać 40%.

zatrucie tlenem (efekt Paula Berta) - może nastąpić przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70%. a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki, niedodma pęcherzyków' płucnych.

uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa. okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli,

ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie pojemności życiowej, przeczul ice. zmiany psychiczne.

zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynaniiczne Kod ATC: V03AN01

Celem tlenoterapii jest przywrócenie praw idłowego ciśnienia tlenu w tkankach. Mitochondria komórkowe wymagają minimum 1,3 kPa ciśnienia parcjalnego tlenu. Wzrost stężenia tlenu w'e wdychanych gazach podwyższa stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych i daje w'zrost prężności tlenu w'e krwi opuszczającej płuca. Tlenoterapia jest najbardziej skuteczna, kiedy prężność tlenu we krwi jest niska (hipoksja hipoksyczna). W hipoksji anemicznej i zastoinowej tlenoterapia nie jest tak skuteczna, ponieważ nie zwiększa w istotny sposób ilości tlenu przenoszonego przez hemoglobinę, chociaż wzrasta ilość tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu. Tlenoterapia w hipoksji histotoksycznej nie jest skuteczna.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie ma substancji pomocniczych.

Tlen medyczny odpowiada wymaganiom jakościowym Farmakopei Europejskiej i Farmakopei Polskiej i jest przeznaczony wyłącznie do celów medycznych.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

12 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

I len jest przechowywany wyłącznie w butlach spełniających wymagan ia Urzędu Dozoru Technicznego.

Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i od gazów palnych oraz innych substancji palnych.

Chronić przed nagrzaniem.

Przed użyciem butlę należy umieścić w temperaturze 20°C przynajmniej przez 6 godz.

Butle zabezpieczone przed przewróceniem się. należy magazynować w pozycji pionowej. Organizacja magazynu powinna umożliwiać oddzielenie poszczególnych rodzajów gazów, jak też pustych i pełnych butli.

Bullę należy uznać za pustą gdy ciśnienie w butli w temp. pokojowej spadnie do 2 bar.

Osoby obsługujące butle z tlenem powinny być odpowiednio przeszkolone i mieć świadomość zagrożeń wynikających z właściwości fizykochemicznych produktu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butle stalowe, aluminiowe i kompozytowe o pojemnościach od 0.4 litra do 50 litrów zawierające odpowiednio od 0.064 m3 do 10.8 m3 gazu sprężonego.

Zbiorniki kriogeniczne o pojemnościach od 150 litrów do 21 000 litrów zawierające odpowiednio od 200 m3 do 31950 nr' gazu skroplonego

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Otworzyć butlę z tlenem. Sprawdzić na manometrze, czy w butli jest wystarczająca ilość gazu. Przed nakręceniem złączki gwintowej reduktora na butlę należy na krótko otwwzyć zawór w celu usunięcia ewentualnych cząstek pyłu. Po zamontowaniu reduktora na butli sprawdzić pierścień uszczelniający złączki gwdntowej. Następnie odkręcić zawór na bulli i wyregulować przepływomierz na prędkość przepływu 4 l/min.

Tlenoterapia wymaga oddzielnie skonstruowanych przyrządów do podawania tlenu w wysokich i niskich stężeniach. Wysokie stężenia tlenu mogą być podawane za pomocą cewników nosowych lub masek tw arzowych pacjentom, u których nie jest zahamowany oddech.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EUROGAZ- BOMBI” H. CHOROSZUCHA Z. CHOROSZUCHA SPÓŁKA JAWNA 10-381 Olsztyn Słupy 44B

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 10462

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA

22.04.2004/ 17.12.2008.

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2011 -10- 2 6

Tlen medyczny Eurogaz 99,5% gaz do inhalacji