Imeds.pl

Tlen Medyczny Linde -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tlen medyczny Linde Oxygenium nie mniej niż 99,5 % gaz do inhalacji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tlen medyczny Linde i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tlen medyczny Linde

3.    Jak stosować lek Tlen medyczny Linde

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tlen medyczny Linde

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TLEN MEDYCZNY LINDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TLEN MEDYCZNY LINDE

Przed zastosowaniem leku Tlen medyczny Linde należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują przewlekłe choroby płuc. Patrz też punkt Możliwe działania niepożądane.

Stosowanie innych leków

Równoczesne leczenie z zastosowaniem wysokiego stężenia gazu do inhalacji Tlenu medycznego oraz leków mogących powodować działania niepożądane w płucach, jak np. bleomycyna (lek na raka), może nasilić działania niepożądane Tlenu medycznego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY LINDE

Należy zawsze stosować Tlen medyczny zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Tlen medyczny zazwyczaj wdycha się poprzez wąsy donosowe lub maskę. Należy albo wdychać lek samodzielnie - „oddychając swobodnie” lub za pomocą respiratora lub wentylatora.

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi stosowanego urządzenia!

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tlen medycznego, gaz do inhalacji

W specyficznych sytuacjach, zbyt duża ilość Tlenu medycznego może wpłynąć na działanie układu oddechowego, a w wyjątkowych przypadkach spowodować utratę przytomności lub śpiączkę.

Stosowanie Tlenu medycznego w zbyt dużych ilościach przez długotrwale może powodować bóle, suchy kaszel, a nawet zatrzymanie oddechu.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, należy zawsze zwrócić się do lekarza, szpitala.

Instrukcja bezpieczeństwa

•    Tlen medyczny jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania medycznego.

•    Butlę należy podłączać wyłącznie do urządzenia wyposażonego w połączenie przewidziane do tlenu medycznego.

•    Tlen medyczny (zbiornik i butla) może być stosowany wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

•    Butle gazowe nie mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury.

•    W pomieszczeniach, w których stosowany jest Tlen medyczny, nie wolno palić ani używać otwartego ognia, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru.

•    Nie należy używać tosterów, suszarek do włosów lub podobnych urządzeń elektrycznych w trakcie przyjmowania Tlenu medycznego.

•    W trakcie przyjmowania leku nigdy nie należy kłaść maski tlenowej lub wąsów donosowych bezpośrednio na ubranie - materiały nasączone Tlenem medycznym mogą stać się bardzo łatwopalne. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy dokładnie wytrzepać i wywietrzyć ubranie.

•    Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.

•    W przypadku pożaru - należy wyłączyć urządzenie.

•    W przypadku zagrożenia pożarem, butle gazowe należy przenieść w bezpieczne miejsce.

•    Nigdy nie należy stosować smaru, oleju lub podobnych substancji do smarowania zacinających się gwintów. Istnieje ryzyko samozapalenia w przypadku zetknięcia się z Tlenem medycznym pod wysokim ciśnieniem.

•    Regulator ciśnienia należy otwierać powoli i ostrożnie.

•    Należy obchodzić się z lekiem ostrożnie i zapewnić, że butla gazowa nie jest narażona na uderzenia i upuszczenie.

•    Należy zapewnić, że butla jest czysta i sucha.

•    W przypadku przechowywania i transportu należy upewnić się, że zawór jest zamknięty, a ochronna nasadka i pokrywa są na miejscu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Tlen medyczny może powodować działania niepożądane takie jak narkoza dwutlenkowo-węglowa z

utratą przytomności czy niedotlenienie (hipoksja) następowa wywołana nagłym podaniem czystego

tlenu. U noworodków (zwłaszcza wcześniaków) może wystąpić zwłóknienie zasoczewkowe - stężenie

tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40 %. Przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70 %

może wystąpić zatrucie tlenem (efekt Paula Berta), a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki.

Ponadto mogą wystąpić: niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli, ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie pojemności życiowej płuc, zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma, przeczulice, zmiany psychiczne.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych innych niż wymienione powyżej, należy niezwłocznie zawiadomić lekarza prowadzącego i ściśle stosować się do jego wskazówek.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY LINDE

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butlę należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Powinna być ona czysta i sucha.

Należy dopilnować, aby butla gazowa nie była narażona na uderzenia i upuszczenie.

Lek należy przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tlen medyczny Linde

Tlen - nie mniej niż 99,5 %

Jak wygląda lek Tlen medyczny Linde i co zawiera opakowanie

Butle stalowe o pojemności od 0,5 dm3 do 50 dm3 oraz butle aluminiowe o pojemności od 2 do 5 dm3 do gazów sprężonych i skroplonych, butle aluminiowe wzmocnione kewlarem wraz z zaworem “zintegrowanym” o pojemności 4,7 dm3

Wiązki dla butli stalowych - po 12 butli w wiązce (każda butla w wiązce ma swój zawór, zawory te połączone są wspólnym kolektorem zakończonym 1 zaworem poboru gazu).

Zbiorniki kriogeniczne od 50 kg do 100 ton, cysterna powyżej 2 ton.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

Wytwórcy

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Traktorowa 145 91-116 Łódź

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 4 z 4