+ iMeds.pl

Tlen medyczny linde -Ulotka Tlen medyczny linde

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tlen medyczny Linde Oxygenium nie mniej niż 99,5 % gaz do inhalacji

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tlen medyczny Linde i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tlen medyczny Linde

3.    Jak stosować lek Tlen medyczny Linde

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tlen medyczny Linde

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK TLEN MEDYCZNY LINDE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapia jest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TLEN MEDYCZNY LINDE

Przed zastosowaniem leku Tlen medyczny Linde należy poinformować lekarza jeśli u pacjenta występują przewlekłe choroby płuc. Patrz też punkt Możliwe działania niepożądane.

Stosowanie innych leków

Równoczesne leczenie z zastosowaniem wysokiego stężenia gazu do inhalacji Tlenu medycznego oraz leków mogących powodować działania niepożądane w płucach, jak np. bleomycyna (lek na raka), może nasilić działania niepożądane Tlenu medycznego.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY LINDE

Należy zawsze stosować Tlen medyczny zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy zmieniać dawki bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Tlen medyczny zazwyczaj wdycha się poprzez wąsy donosowe lub maskę. Należy albo wdychać lek samodzielnie - „oddychając swobodnie” lub za pomocą respiratora lub wentylatora.

Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi stosowanego urządzenia!

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tlen medycznego, gaz do inhalacji

W specyficznych sytuacjach, zbyt duża ilość Tlenu medycznego może wpłynąć na działanie układu oddechowego, a w wyjątkowych przypadkach spowodować utratę przytomności lub śpiączkę.

Stosowanie Tlenu medycznego w zbyt dużych ilościach przez długotrwale może powodować bóle, suchy kaszel, a nawet zatrzymanie oddechu.

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku, należy zawsze zwrócić się do lekarza, szpitala.

Instrukcja bezpieczeństwa

•    Tlen medyczny jest przeznaczony wyłącznie do zastosowania medycznego.

•    Butlę należy podłączać wyłącznie do urządzenia wyposażonego w połączenie przewidziane do tlenu medycznego.

•    Tlen medyczny (zbiornik i butla) może być stosowany wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

•    Butle gazowe nie mogą być narażone na działanie wysokiej temperatury.

•    W pomieszczeniach, w których stosowany jest Tlen medyczny, nie wolno palić ani używać otwartego ognia, ponieważ zwiększa to ryzyko pożaru.

•    Nie należy używać tosterów, suszarek do włosów lub podobnych urządzeń elektrycznych w trakcie przyjmowania Tlenu medycznego.

•    W trakcie przyjmowania leku nigdy nie należy kłaść maski tlenowej lub wąsów donosowych bezpośrednio na ubranie - materiały nasączone Tlenem medycznym mogą stać się bardzo łatwopalne. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, należy dokładnie wytrzepać i wywietrzyć ubranie.

•    Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć.

•    W przypadku pożaru - należy wyłączyć urządzenie.

•    W przypadku zagrożenia pożarem, butle gazowe należy przenieść w bezpieczne miejsce.

•    Nigdy nie należy stosować smaru, oleju lub podobnych substancji do smarowania zacinających się gwintów. Istnieje ryzyko samozapalenia w przypadku zetknięcia się z Tlenem medycznym pod wysokim ciśnieniem.

•    Regulator ciśnienia należy otwierać powoli i ostrożnie.

•    Należy obchodzić się z lekiem ostrożnie i zapewnić, że butla gazowa nie jest narażona na uderzenia i upuszczenie.

•    Należy zapewnić, że butla jest czysta i sucha.

•    W przypadku przechowywania i transportu należy upewnić się, że zawór jest zamknięty, a ochronna nasadka i pokrywa są na miejscu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Tlen medyczny może powodować działania niepożądane takie jak narkoza dwutlenkowo-węglowa z

utratą przytomności czy niedotlenienie (hipoksja) następowa wywołana nagłym podaniem czystego

tlenu. U noworodków (zwłaszcza wcześniaków) może wystąpić zwłóknienie zasoczewkowe - stężenie

tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40 %. Przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70 %

może wystąpić zatrucie tlenem (efekt Paula Berta), a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki.

Ponadto mogą wystąpić: niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani, kaszel, zapalenie oskrzeli, ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej, bóle zamostkowe, bóle stawów, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zmniejszenie pojemności życiowej płuc, zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma, przeczulice, zmiany psychiczne.

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych innych niż wymienione powyżej, należy niezwłocznie zawiadomić lekarza prowadzącego i ściśle stosować się do jego wskazówek.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK TLEN MEDYCZNY LINDE

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Butlę należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Powinna być ona czysta i sucha.

Należy dopilnować, aby butla gazowa nie była narażona na uderzenia i upuszczenie.

Lek należy przechowywać z dala od substancji łatwopalnych.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Tlen medyczny Linde

Tlen - nie mniej niż 99,5 %

Jak wygląda lek Tlen medyczny Linde i co zawiera opakowanie

Butle stalowe o pojemności od 0,5 dm3 do 50 dm3 oraz butle aluminiowe o pojemności od 2 do 5 dm3 do gazów sprężonych i skroplonych, butle aluminiowe wzmocnione kewlarem wraz z zaworem ‘’zintegrowanym’’ o pojemności 4,7 dm3

Wiązki dla butli stalowych - po 12 butli w wiązce (każda butla w wiązce ma swój zawór, zawory te połączone są wspólnym kolektorem zakończonym 1 zaworem poboru gazu).

Zbiorniki kriogeniczne od 50 kg do 100 ton, cysterna powyżej 2 ton.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków

Wytwórcy

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Kasprowicza 132 01-943 Warszawa

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Żwirowa 4 33-100 Tarnów

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Traktorowa 145 91-116 Łódź

Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17 64-000 Kościan

Data zatwierdzenia ulotki:

Strona 4 z 4

Tlen medyczny Linde

Charakterystyka Tlen medyczny linde

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ł. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tlen medyczny Linde nie mniej niż 99,5% gaz do inhalacji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Tlen Farm. Eur. nie mniej niż 99,5%, pod ciśnieniem 150 lub 200 barów (15°C) Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz do inhalacji

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Wskazaniem do tlenoterapii są wszystkie postacie niedotlenienia. Tlenoterapiajest szczególnie korzystna u pacjentów z prawidłowym zużyciem tlenu, u których stwierdza się zmniejszoną prężność tlenu w mieszanej krwi żylnej podczas oddychania powietrzem atmosferycznym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Sposób podawania

Tlen jest podawany do powietrza wdychanego.

Tlen może być także podawany poprzez tak zwany oksygenator bezpośrednio do krwi, między innymi w trakcie operacji kardiochirurgicznej przy użyciu sercowo-płucnego systemu omijającego lub innych warunków wymagających krążenia pozaustrojowego.

Najlepiej jest podawać tlen za pomocą specjalnego urządzenia. Za pomocą tego urządzenia tlen jest podawany do wdychanego powietrza i w czasie wydechu wydychany gaz wraz z całym nadmiarem tlenu wydostaje się z organizmu pacjenta i miesza się z otaczającym powietrzem (system bez oddychania zwrotnego, bez ponownego wdychania wydychanego powietrza).

Do znieczulenia stosowane jest często specjalne urządzenie, dzięki któremu wydychany gaz krąży i może być ponownie wdychany (system obiegu zamkniętego z oddychaniem zwrotnym z ponownym wdychaniem wydychanego powietrza).

Istnieje wiele urządzeń przeznaczonych do podawania tlenu.

Systemy niskoprzepływowe

Najprostsze systemy, które dostarczają mieszaninę tlenu do powietrza wdychanego, np. system, w którym tlen jest podawany przez prosty przepływomierz połączony z wąsami donosowymi lub maską twarzową.

Systemy wysokoprzepływowe

Systemy przeznaczone do dostarczania mieszaniny gazów stanowiącej całe powietrze wdechowe dla pacjenta. Systemy te są przeznaczone do dostarczania stałego stężenia tlenu, na które nie wpływa ~ nie rozcieńcza - otaczające powietrze, np. maska Venturiego ze stałym przepływem tlenu, w celu uzyskania stałego stężenia tlenu w powietrzu wdechowym.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) jest stosowana w specjalnie skonstruowanej komorze ciśnieniowej przeznaczonej do tlenoterapii hiperbarycznej, w ramach której można utrzymać ciśnienia maksymalnie trzykrotnie większe od ciśnienia atmosferycznego. HBO można także dostarczać przez bardzo szczelnie dopasowaną maskę twarzową, kaptur uszczelniony wokół głowy lub rurkę dotchawiczą.


Dawkowanie

Celem tlenoterapii jest zapewnienie ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej (Pa02) nie niższego niż 8,0 kPa (60 mmHg) lub saturacji hemoglobiny krwi tętniczej jest nie niższej niż 90%, przez modyfikację stężenia tlenu w mieszaninie wdechowej (FI02).

Dawkę trzeba regulować w zależności od zapotrzebowania pacjenta. Stężenie tlenu w mieszaninie wdechowej trzeba modyfikować w zależności od konkretnego zapotrzebowania danego pacjenta, biorąc pod uwagę ryzyko zatrucia tlenem (patrz punkt 4.9).

Ogólne zalecenie jest następujące: celem musi być najniższa dawka - FI02 - która umożliwia osiągnięcie pożądanego wyniku leczenia, bezpieczne Pa02. W ciężkiej hipoksji mogą być wskazane stężenia tlenu w mieszaninie wdechowej, które mogą wiązać się z ryzykiem zatrucia tlenem.

Leczenie należy ciągle monitorować i mierzyć efekt leczenia za pomocą Pa02 lub alternatywnie saturacji tlenem krwi tętniczej (Sp02).

W krótkoterminowej tlenoterapii należy utrzymywać takie stężenie tlenu w mieszaninie wdechowej (FI02) (należy unikać FI02 > 0,6 % = 60% 02 we wdychanej mieszaninie), aby z lub bez dodatniego ciśnienia końcowo-wydechowego w drogach oddechowych (PEEP) lub stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP), utrzymywać ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (Pa02) > 8 kPa.

Krótkoterminową tlenoterapię trzeba monitorować powtarzając pomiary gazów we krwi tętniczej (Pa02) lub pulsoksymetrii, która dostarcza liczbową wartość saturacji hemoglobiny tlenem (Sp02). Jednakże te wskaźniki sąjedynie pośrednimi miernikami utlenowania tkanek. Największe znaczenie ma ocena kliniczna leczenia.

W długoterminowym leczeniu zapotrzebowanie na suplementację tlenu należy określić z użyciem pomiarów gazów we krwi tętniczej. Nadmiernej retencji dwutlenku węgla zapobiega się monitorując zawartość gazów we krwi, dostosowując tlenoterapię u pacjenta z hiperkapnią.

Jeżeli tlen jest mieszany z innymi gazami, jego stężenie we wdychanej mieszaninie gazów (Fi02) trzeba utrzymywać na poziomie co najmniej 21% we wdychanym gazie. Stężenie tlenu w mieszaninie wdechowej można zwiększyć maksymalnie do 100%.

Noworodkom można podawać maksymalnie 100% tlenu, jeżeli istnieje taka konieczność. Należy jednakże prowadzić uważny monitoring w czasie leczenia. Powszechnie zaleca się unikanie stężeń tlenu przekraczających 40% w związku z ryzykiem uszkodzenia soczewki lub zapadnięciem płuc. Należy monitorować ciśnienie tlenu we krwi tętniczej (Pa02) i jeżeli Pa02 utrzymywane jest poniżej

13.3    kPa (100 mmHg) i unika się dużych wahań utlenowania krwi, ryzyko uszkodzenia oczujest mniejsze.

Hiperbarvczna tlenoterapia:

Oksygenacja hiperbaryczna (HBO) oznacza dostarczanie 100% tlenu pod ciśnieniem powyżej 1,4-krotnie wyższego od ciśnienia atmosferycznego na poziomie morza (1 atmosfera = 101,3 kPa = 760 mmHg). Dla bezpieczeństwa ciśnienie stosowane w HBO nie powinno przekraczać 3 atmosfer.

Czas trwania pojedynczego leczenia HBO przy ciśnieniu 2 do 3 atmosfer normalnie wynosi od 60 minut do 4 - 6 godzin, w zależności od wskazania. Jeżeli jest to konieczne, można powtarzać sesje 2 do 3 razy na dobę, w zależności od wskazania i stanu klinicznego pacjenta. Do leczenia zakażeń tkanek miękkich i ran hipoksycznych, które nie odpowiadają na zazwyczaj stosowane standardowe leczenie konieczne są często liczne sesje.

HBO powinna być stosowana przez personel wyszkolony do stosowania tego rodzaju leczenia. Kompresja i dekompresja powinny przebiegać powoli, zgodnie z rutynowym schematem, aby uniknąć ryzyka związanego z uszkodzeniem ciśnieniowym (barotrauma).

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów, u których prężność C02 w krwi tętniczej przekracza 9,3 kPa, gdyż może to doprowadzić do narkozy dwutlenkowęglowej z utratą przytomności, a następnie do zgonu pacjenta. Patrz też punkt 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólna zasada jest następująca: wysokie stężenia tlenu należy stosować przez jak najkrótszy czas wymagany do osiągnięcia pożądanego wyniku i należy prowadzić monitoring przy pomocy powtarzanych badań ciśnienia tlenu we krwi tętniczej (Pa02) lub saturacji tlenem hemoglobiny (Sp02) i stężenia tlenu we wdychanym powietrzu (Fi02).

istnieją dane literaturowe potwierdzające bezpieczeństwo stężenia tlenu w mieszaninie wdechowej: Tlen można bezpiecznie podawać w następującym stężeniu przez podane okresy czasu:

-    Tlen w stężeniu maksymalnie 100% (Fi02 1,0) przez krócej niż 6 godz.

-    Tlen w stężeniu 60 - 70% (Fi02 0,6 - 0,7) przez 24 godz.

-    Tlen w stężeniu 40 - 50% (Fi02 0,4 - 0,5) przez drugie 24 godz.

-    Jakiekolwiek stężenie tlenu > 40% (Fi02 > 0,4) jest potencjalnie toksyczne po 2 dobach.

Niniejsze wytyczne nie obejmują wcześniaków, gdyż zwłóknienie pozasoczewkowe występuje przy znacznie niższych Fi02.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować specjalną ostrożność przy leczeniu noworodków i wcześniaków. Należy stosować bezwzględnie najniższe stężenie, które umożliwia uzyskanie pożądanego efektu, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia uszkodzenia narządu wzroku, zwłóknienia pozasoczewkowego i innych potencjalnie niepożądanych efektów. Należy kontrolować ciśnienie tlenu w krwi tętniczej i utrzymywać poniżej 13,3 kPa (100 mmHg).

W przypadku wysokiego stężenia tlenu we wdychanym powietrzu/gazie obniżane jest stężeńie/ciśnienie azotu. W wyniku tego spada stężenie azotu w tkankach i w płucach (pęcherzykach płucnych). Jeżeli tlen jest wychwytywany z pęcherzyków do krwi szybciej niż dodatkowy tlen jest dostarczany przez wentylację pęcherzyków, może dojść do zapadania się pęcherzyków (niedodma). Powstałe obszary niedodmy w płucach mogą upośledzać utlenowanie krwi tętniczej, ponieważ w obszarach niedodmy nie będzie wymiany gazowej pomimo obecności per fuzji - dojdzie do niedopasowania wentylacji/perfuzji - wzrośnie przeciek,

U pacjentów z obniżoną wrażliwością na ciśnienie dwutlenku węgla we krwi tętniczej wysokie stężenia tlenu mogą prowadzić do retencji dwutlenku węgla, który w ekstremalnych przypadkach może prowadzić do narkozy spowodowanej kwasem węglowym.

W tlenoterapii hiperbarycznej kompresja i dekompresja powinny odbywać się powoli, aby uniknąć ryzyka wystąpienia uszkodzenia ciśnieniowego - barotraumy.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W trakcie stosowania wysokich stężeń tlenu i jednoczesnej terapii bleomycyną tlen nasila działania niepożądane tego cytostatyku (zwłóknienie tkanki płucnej).

Podczas terapii tlenowej w leczeniu zatruć parakwatem, uszkodzenia tkanki płucnej mogą się pogłębić u pacjentów z wcześniejszymi uszkodzeniami płuc powstałymi podczas leczenia tlenem. Przeciwwskazaniami do hiperbarycznej terapii tlenowej jest leczenie z użyciem adriamycyny, disulfiramu, cisplatyny, sulfamylonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ma wystarczających badań dotyczących terapii tlenowej. U kobiet w ciąży i karmiących piersią stosować tylko w zdecydowanej konieczności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Narkoza dwutlenkowowęglowa z utratą przytomności, hipoksja następowa wywołana nagłym podaniem czystego tlenu,

zwłóknienie zasoczewkowe u noworodków (zwłaszcza wcześniaków) - stężenie tlenu w inkubatorze nie powinno przekraczać 40%,

zatrucie tlenem (efekt Paula Berta) - może nastąpić przy stosowaniu tlenu o stężeniu powyżej 70%, a najbardziej charakterystycznym objawem są uogólnione drgawki, niedodma pęcherzyków płucnych, uczucie podrażnienia krtani i tchawicy, obrzęk błony śluzowej nosa, okresowy ból krtani,

kaszel, zapalenie oskrzeli,

ból ucha, zablokowanie trąbki słuchowej,

bóle zamostkowe, bóle stawów,

utrata łaknienia, nudności, wymioty,

zmniejszenie pojemności życiowej, przeczulice

zmiany psychiczne,

zmniejszenie pola widzenia, krótkowzroczność, zaćma.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie tlenu nie występuje poza warunkami intensywnej opieki medycznej, a ryzyko jego wystąpienia jest większe w czasie terapii hiperbarycznej.

W przypadku wystąpienia toksycznego działania tlenu, poza zmniejszeniem stężenia tlenu należy wdrożyć leczenie w celu podtrzymania czynności fizjologicznych organizmu (np. w przypadku niewydolności oddechowej należy zastosować wspomaganie oddychania).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Inne środki wspomagające oddychanie.

Klasa ATC: V03AN01

Tlen stanowi około 21% powietrza. Tlen jest niezbędny do życia i dla podtrzymania wytwarzania energii przez komórki musi być stale dostarczany do wszystkich tkanek. Tlen jest transportowany drogami oddechowymi do płuc wraz z wdychanym powietrzem. W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa dzięki różnicy ciśnienia parcjalnego między mieszaniną wdychanego powietrza/gazu, a krwią w naczyniach włosowatych. Tlen jest transportowany w krążeniu układowym, głównie w postaci związanej z hemoglobiną, do łożyska wło śnieżkowe go w tkankach, gdzie dostaje się do różnych komórek dzięki gradientowi ciśnień. Ostatecznym celem dla tlenu są mitochondria w poszczególnych komórkach, w których tlen jest zużywany w reakcji łańcucha enzymatycznego, gdzie tworzona jest energia. Zwiększenie stężenia tlenu w mieszaninie wdechowej we wdychanej mieszaninie gazów, wzrasta gradient ciśnienia parcjalnego determinujący transport tlenu do komórek. Gdy tlen podawany jest pacjentowi pod ciśnieniem większym niż ciśnienie atmosferyczne (HBO), znacznie zwiększa się ilość tlenu, którą krew transportuje do tkanek obwodowych. Przejściowe leczenie hiperbaryczne zapewnia transport tlenu nawet do tkanek obrzękniętych i tkanek słabo perfundowanych i w ten sposób może podtrzymać wytwarzanie energii w komórkach i czynność komórek.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) zgodnie z prawem Boyla, zmniejsza objętość pęcherzyków gazu w

tkankach proporcjonalnie do ciśnienia, pod jakim jest stosowana.----------

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) hamuje wzrost organizmów beztlenowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wdychany tlen jest wchłaniany - wychwytywany — w mechanizmie zależnym od ciśnienia wymiany gazowej między gazem pęcherzykowym, a krwią w naczyniach włosowatych, która przepływa w ścianie pęcherzyków płucnych.

Tlen jest transportowany, głównie w postaci związanej z hemoglobiną, w krążeniu układowym do wszystkich tkanek organizmu. Jedynie bardzo niewielki procent tlenu pozostaje niezwiązany, rozpuszczony w osoczu. W czasie przechodzenia przez tkanki zachodzi transport tlenu do poszczególnych komórek, zależny od ciśnienia parcjalnego tlenu. Tlen jest składnikiem komórkowego metabolizmu prowadzącym do wytwarzania energii - tlenowym wytwarzaniu ATP w mitochondriach. Tlen przyspiesza uwalnianie tlenku węgla (CO), który jest związany z hemoglobiną i innymi białkami zawierającymi żelazo, i w ten sposób przeciwdziała niekorzystnemu blokującemu działaniu powodowanemu przez wiązanie tlenku węgla z żelazem.---------------------

Tlenoterapia hiperbaryczna także prowadzi do uwalniania tlenku węgla z szybkością większą niż osiągana przy oddychaniu 100% tlenem pod normalnym ciśnieniem.------

Tlen wychwytywany przez organizm jest wydalany niemalże wyłącznie w postaci dwutlenku węgla powstającego w pośrednich reakcjach metabolizmu.

5.3 Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak odpowiednich danych przed klinicznych dotyczących bezpieczeństwa, innych niż przedstawione w omówieniu produktu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywanie butli z gazem medycznym:

Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, przeznaczonym do przechowywania gazów medycznych.

Butle należy przechowywać pod przykryciem, chronić przed złą pogodą i wiatrem, w miejscach suchych i czystych, wolnych od łatwopalnych materiałów i unikając bardzo niskich i bardzo wysokich temperatur.

Należy zachować środki ostrożności, żeby zapobiec uderzeniu i upadkowi butli.

Butle zawierające różne rodzaje i typy gazów należy przechowywać oddzielnie. Pełne i puste butle należy przechowywać oddzielnie.

Transport butli

Większe butle należy transportować przy użyciu odpowiednich wózków. Należy zwrócić szczególną uwagę na dopilnowanie, aby nie doszło do przypadkowego poluzowania połączonych urządzeń.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butle stalowe o pojemności od 0,5 dm3 do 50 dm3i aluminiowe o pojemności od 2 dm3 do 5 dm3 do gazów sprężonych i skroplonych,

Wiązki dla butli stalowych - po 12 butli w wiązce (każda butla w wiązce ma swój zawór, zawory te połączone są wspólnym kolektorem zakończonym 1 zaworem poboru gazu), oraz zbiorniki kriogeniczne od 50 kg do 100 ton, cysterna powyżej 2 ton.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Ogólne

Nigdy nie stosować oleju ani smaru, nawet jeżeli zawór butli zatnie się lub jeżeli trudno jest połączyć regulator. Zaworami i ich składnikami należy posługiwać się rękami czystymi i wolnymi od tłuszczu (kremu do rąk, itp.). Należy używać jedynie standardowych urządzeń, które są dostosowane do tlenu do podawania wziewnego.

Przed użyciem należy sprawdzić, czy butle są zaplombowane.

Przygotowanie do użycia

Przed użyciem usunąć plombę z zaworu.

Stosować regulatory przystosowane do tlenu medycznego. Sprawdzić, czy połączenie łączące i z regulatorem jest czyste i czy połączenia są w dobrym stanie.

Nigdy nie stosować kombinerek do połączenia regulatorów ciśnienia/przepływu, które są przeznaczone do połączenia ręcznego, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia połączenia.

Należy delikatnie otwierać zawór butli - co najmniej o pół obrotu.

Sprawdzić, czy nie ma wycieku, zgodnie z instrukcją dołączoną do regulatora. Nie próbować usunąć

wycieku z zaworu lub urządzenia w żaden inny sposób niż poprzez zmianę zestawu lub okrągłego pierścienia.

W przypadku wycieku zamknąć zawór i rozłączyć regulator. Oznakować uszkodzone butle, odstawić je na bok i zwrócić do dostawcy.

Stosowanie butli z gazem

Bezwzględnie zabronione jest palenie i stosowanie otwartego ognia w miejscach stosowania tlenoterapii.

Gazy medyczne należy stosować wyłącznie w celach leczniczych.

W czasie stosowania butli należy ja zabezpieczyć w odpowiednim stojaku.

Gdy w butli pozostanie niewielka ilość gazu (około 2 barów), należy zamknąć zawór butli. Ważne jest, aby pozostawić niewielkie ciśnienie resztkowe w butli, żeby chronić ją przed zanieczyszczeniem. Po użyciu należy zamknąć zawór butli, stosując normalną siłę. Obniżyć ciśnienie w regulatorze lub połączeniu.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Linde Gaz Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 41a 31-854 Kraków

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 8179

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

13 czerwca 2000, 25 maja 2005,19 lipca 2006, 22 grudnia 2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


Strona 6 z 6

Tlen medyczny Linde