+ iMeds.pl

Tlen medyczny sprężony air products -Ulotka Tlen medyczny sprężony air products

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tlen medyczny sprężony AIR PRODUCTS, 100% v/v, gaz medyczny, sprężony

Oxygenium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

1    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

2    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

3    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

4    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

3.    Jak stosować TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

6.    Inne informacje

1. Co to jest TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i w jakim celu się go stosuje

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS zawiera tlen, który jest gazem niezbędnym do życia. Grupa farmakoterapeutyczna: gazy medyczne.

Wskazania do stosowania:

Produkt ten może być stosowany do wspomagania oddychania pod normalnym i wysokim ciśnieniem.

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna)

Tlenoterapię pod normalnym ciśnieniem można stosować:

o jeżeli stężenie tlenu we krwi lub w danym narządzie jest zbyt niskie bądź w celu zapobiegania spadkom stężenia tlenu;

o w leczeniu klasterowego bólu głowy. Klasterowy ból głowy jest szczególnym rodzajem bólu głowy o krótkim czasie trwania i ciężkim przebiegu, obejmującym jedną stronę głowy.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna)

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna) powinna być stosowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń spowodowanych dużymi wahaniami ciśnienia.

Tlenoterapię pod wysokim ciśnieniem można stosować:

o w leczeniu ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla (np. u nieprzytomnego pacjenta); o w leczeniu choroby dekompresyjnej;

o w leczeniu niedrożności naczyń krwionośnych spowodowanej przez pęcherzyki gazu (zator gazowy lub powietrzny);

o w leczeniu wspomagającym w przypadku martwicy tkanki kostnej po radioterapii (martwica popromienna kości);

o w leczeniu wspomagającym w przypadku obumierania tkanek z powodu ran zakażonych bakteriami wytwarzającymi gazy (martwica mięśni spowodowana przez bakterię z rodzaju Clostridium, zgorzel gazowa).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Kiedy nie stosować leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Nie należy stosować leku TLEN MEDY CZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS pod wysokim ciśnieniem w przypadku występowania odmy opłucnowej, która nie jest leczona. W odmie opłucnowej dochodzi do gromadzenia się powietrza lub gazu pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej w klatce piersiowej. Należy poinformować lekarza o przebytej odmie opłucnowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem tlenoterapii należy mieć na uwadze poniższe informacje:

o Tlen w wysokich stężeniach może wywierać szkodliwe działanie. Może powodować

zapadanie się pęcherzyków płucnych, uniemożliwiając dostarczanie tlenu do krwi. Może do tego dojść przy stosowaniu stężenia wynoszącego 100% przez dłużej niż 6 godzin, stężenia 60-70% przez ponad 24 godziny, 40-50% przez kolejne 24 godziny i przy stężeniu powyżej 40% stosowanym przez ponad 2 dni.

o Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku noworodków lub wcześniaków, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak uszkodzenia oczu. o Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania

podwyższonego stężenia dwutlenku węgla we krwi, ponieważ w skrajnych sytuacjach może dojść do utraty przytomności.

o Pacjenci z zaburzeniami oddychania, którzy są zależni od niskiego stężenia tlenu (hipoksji), będącego bodźcem oddechowym, powinni być ściśle monitorowani przez lekarza prowadzącego.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy podczas stosowania tlenoterapii pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapii hiperbarycznej) wystąpią poniższe stany:

o przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP);

o choroba płuc spowodowana utratą sprężystości tkanki płucnej, której towarzyszy (ciężka) duszność (rozedma płuc);

o niewystarczająco kontrolowana astma oskrzelowa; o zakażenia górnych dróg oddechowych; o niedawna operacja ucha środkowegoo niedawna operacja w obrębie klatki piersiowej; o niekontrolowana wysoka gorączka; o niewystarczająco kontrolowana padaczkao lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami (klaustrofobia);

o przebyta odma opłucnowa (polegająca na gromadzeniu się powietrza lub gazu pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej w klatce piersiowej).

Inne leki i TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio leków, również tych, które są wydawane bez recepty.

Podawanie tlenu może nasilać lub osłabiać korzystne bądź niekorzystne działanie niektórych rodzajów produktów leczniczych. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania dodatkowych informacji.

o Amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca): nie stwierdzono występowania interakcji.

o Bleomycyna lub aktynomycyna (leki przeciwnowotworowe): istniejące uszkodzenie płuc spowodowane przez te produkty lecznicze może ulec pogorszeniu w wyniku zastosowania tlenoterapii, może nawet prowadzić do zgonu. o Następujące produkty lecznicze mogą nasilić szkodliwe działanie tlenu:

•    adriamycyna ( lek przeciwnowotworowy);

•    menadion (lek stosowany do zmniejszenia działania leków przeciwkrzepliwych);

•    promazyna, chlorpromazyna i tiorydazyna (leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych, powodujących utratę przez pacjentów kontroli nad zachowaniem i działaniem (psychoza));

•    chlorochina (lek przeciwmalaryczny);

•    kortykosteroidy (hormony takie jak kortyzol, hydrokortyzon, prednizolon i inne),

leki stymulujące określone części układu nerwowego (sympatykomimetyki).

Tlenoterapia może wywierać inne działania:

o Uprzednio leczone uszkodzenie płuc przez rodniki tlenowe, np. w trakcie leczenia zatrucia parakwatem. Tlenoterapia może nasilić uszkodzenie płuc. o Szkodliwe działanie tlenu może być zwiększone u chorych z niedoborem witamin C, E lub glutationu.

o Szkodliwe działanie tlenu może być nasilone przez promieniowanie rentgenowskie. o Szkodliwe działanie tlenu może być nasilone u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS z jedzeniem, piciem i alkoholem

W trakcie tlenoterapii nie wolno pić alkoholu. Alkohol może hamować oddychanie.

Ciąża i karmienie piersią

o Stosowanie tlenu pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) w ciąży jest dozwolone tylko w małych stężeniach.

o W trakcie ciąży można stosować tlen w wysokich stężeniach i pod wysokim ciśnieniem w przypadku leczenia ratującego życie.

o Nie ma przeciwwskazań do stosowania tlenu w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tlen medyczny nie wpływa na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS przeznaczony jest do wdychania lub sztucznego dostarczania do płuc po odparowaniu.

Aby uniknąć podrażnienia błony śluzowej, należy pamiętać aby w miarę możliwości wstępnie ogrzać i nawilżyć tlen..

TLEN MEDY CZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS należy stosować zawsze według wskazań lekarza, dotyczących w szczególności szybkości przepływu oraz czasu leczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna)

• jeżeli stężenie tlenu we krwi lub w danym narządzie jest zbyt niskie, lekarz prowadzący poinformuje o czasie trwania i częstości podawania w ciągu doby leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS. Celem jest stosowanie zawsze możliwie jak najniższych stężeń tlenu, które nadal będą skuteczne. Jednak bieżące stężenie tlenu do wdychania nigdy nie powinno być niższe niż 21% i może być zwiększone maksymalnie do 100%.

•    U pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami oddechowymi i zależnych od niskiego stężenia tlenu (hipoksji) jako bodźca oddechowego (np. w chorobach płuc ze zwężeniem dróg oddechowych i przedłużającymi się objawami, takimi jak kaszel, przewlekła duszność i nadmierne wytwarzanie śluzu (POChP)) efektywne stężenie tlenu powinno być utrzymywane poniżej 28%, a niekiedy poniżej 24%. U noworodków należy unikać efektywnego stężenia tlenu do wdychania powyżej 40%; tylko w wyjątkowych sytuacjach może ono zostać zwiększone do 100%.

•    W przypadku klasterowego bólu głowy 100% tlen jest podawany przy szybkości przepływu wynoszącej 7 litrów na minutę przez 15 minut. Ma to na celu leczenie napadu choroby już od samego początku i i należy je rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych objawów..

Jak stosować tlenoterapię pod normalnym ciśnieniem:

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest gazem do wdychania, który jest podawany wziewnie z powietrzem, z użyciem specjalnego sprzętu, takiego jak cewnik nosowy lub maska twarzowa. Nadmiar wydychanego tlenu opuszcza organizm pacjenta i miesza się z powietrzem z otoczenia (system zapobiegający wdychaniu zwrotnemu „non-rebreathing”).

Jeżeli pacjent nie oddychania spontanicznie będzie wentylowany sztucznie. W trakcie znieczulenia stosowane są specjalne urządzenia z systemami wdychania zwrotnego i krążenia wtórnego gazu, w których wydychane powietrze jest wdychane ponownie (system wdychania zwrotnego „rebreathing").

Tlen może być również podawany bezpośrednio do krwiobiegu za pomocą tzw. oksygenatora. Technika ta jest stosowana w krążeniu pozaustrojowym, np. w trakcie operacji serca.

Jak stosować tlenoterapię pod wysokim ciśnieniem:

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem powinna być stosowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń spowodowanych przez duże wahania ciśnienia. W zależności od stanu zdrowia pacjenta tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem jest stosowana przy ciśnieniu wynoszącym od 1,4 do 3,0 atmosfer przez okres od 45 do 300 minut na sesję leczniczą. Czasami leczenie obejmuje tylko jedną lub dwie sesje, ale długoterminowe leczenie może obejmować do 30 lub większą liczbę sesji, a także wiele sesji dziennie, jeżeli jest to konieczne.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem jest prowadzona w specjalnej komorze ciśnieniowej, zaprojektowanej do celów tlenoterapii pod wysokim ciśnieniem, pozwalającej na utrzymanie ciśnienia przekraczającego trzykrotnie ciśnienie atmosferyczne.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem może być również prowadzona przy użyciu dopasowanej maski gazowej z kapturem uszczelnionym wokół głowy lub przez rurkę intubacyjną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Jeżeli zastosowano większą niż zalecana dawkę gazowego tlenu medycznego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Toksyczne działanie tlenu jest zmienne w zależności od ciśnienia wdychanego tlenu i czasu ekspozycji.

Przy niskim ciśnieniu (0,5 do 2,0 barów) to działanie częściej występuje w obrębie płuc niż w ośrodkowym układzie nerwowym (mózgu i rdzeniu kręgowym). Przy wyższym ciśnieniu (tlenoterapia hiperbaryczna) obserwuje się odwrotną kolejność działania.

Działanie w obrębie płuc dotyczy występowania duszności (hipowentylacja), kaszlu i bólu w klatce piersiowej. Działanie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego obejmuje występowanie nudności, zawrotów głowy, niepokoju i splątania, kurczy mięśniowych, omdleń i napadów padaczkowych.

Pominięcie zastosowania gazowego leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Tlen należy zastosować, gdy pacjent o tym sobie przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ponieważ tlen medyczny może być szkodliwy przy wysokich stężeniach.

Przerwanie stosowania gazowego leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Nie należy przerywać stosowania tego produktu samodzielnie; zawsze należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy produkt leczniczy, TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od metody leczenia.

Częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) może powodować:

•    nieznaczne obniżenie tętna i niewydolność serca;

•    duszność wynikającą z utrudnienia wymiany gazowej z powodu niedrożności dróg oddechowych (hipowentylacja) lub zapadania się pęcherzyków płucnych (niedodma);

•    ból w klatce piersiowej;

   zmęczenie.

U pacjentów z zaburzeniami oddychania, którzy są zależni od niskiego stężenia tlenu (hipoksji), będącego bodźcem oddechowym, podawanie tlenu może doprowadzić do dalszego zmniejszenia skuteczności oddychania i może powodować gromadzenie się dwutlenku węgla oraz nadmiaru kwasów w organizmie (kwasica).

U noworodków i wcześniaków długotrwałe podawanie tlenu może powodować uszkodzenia oczu, zniekształcenia płuc, krwotok w obrębie serca, płuc, mózgu i rdzenia kręgowego oraz zapalenie żołądka i jelit z martwicą tkanek i perforacjami. Należy powiadamiać lekarza nawet o najmniejszej zmianie stanu zdrowia dziecka.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna) może powodować:

•    przejściową utratę wzroku;

•    nudności;

•    zawroty głowy;

•    niepokój i splątanie;

•    kurcze mięśniowe;

•    omdlenia;

•    napady padaczkowe;

•    uszkodzenie ucha środkowego spowodowane zmianami ciśnienia;

•    uszkodzenie płuc spowodowane zmianami ciśnienia (uraz ciśnieniowy płuc);

•    ból, który może być związany z zapaleniem i krwawieniem w obrębie zatok przynosowych, spowodowanymi przez zmiany ciśnienia;

•    bóle mięśniowe.

Te działania niepożądane mogą ustąpić z biegiem czasu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować gazowego tlenu medycznego po upływie terminu ważności zamieszczonego na butli gazowej po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywanie

o Butle gazowe powinny być przechowywane w temperaturze od -20°C do +65°C. o Butle gazowe muszą być przechowywane na dobrze wentylowanej przestrzeni, która jest wykorzystywana wyłącznie do przechowywania gazów medycznych. W przestrzeni do przechowywania nie mogą znajdować się żadne substancje palne. o Butle gazowe mogą być przechowywane na zewnątrz, lecz powinny być przykryte i dobrze zabezpieczone przed trudnymi warunkami pogodowymi i kradzieżą. o Butle gazowe muszą być przechowywane w pozycji pionowej . Butle z wypukłym dnem powinny być przechowywane w pozycji poziomej lub na palecie. o Butle gazowe muszą być zabezpieczone przed upadkiem lub innymi rodzajami uderzeń, np. przez ich przymocowanie lub umieszczenie na palecie.

o Butle gazowe zawierające inne gazy lub gazy o innym składzie powinny być przechowywane oddzielnie.

o Pełne i puste butle gazowe muszą być przechowywane oddzielnie. o Butle gazowe nie mogą być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła.

o Należy zakręcać zawory butli. o Pustą butlę należy zwrócić do dostawcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

o Substancją czynną jest tlen medyczny, 100% v/v. o Nie ma innych składników.

Jak wygląda TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i co zawiera opakowanie

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest bezbarwnym i bezwonnym, sprężonym gazem leczniczym.

o TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest przechowywany pod ciśnieniem w butlach gazowych wykonanych ze stali lub aluminium. Część cylindryczna i sferyczna butli są koloru białego.. o Butle gazowe o pojemności x litrów dostarczają y (jednostka objętości) gazowego tlenu o temperaturze 15°C i pod ciśnieniem 1 bara (patrz tabela).

Dostępne butle:

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS Ciśnienie napełniania 200 barów

Objętość (x) butli gazowych (l)

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 200 barów

107

214

429

643

857

1072

1501

2144

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania

3215

4287

5359

6431

8575

10718

171488

192924

200 barów

Ciśnienie napełniania 300 barów

Objętość (x) butli gazowych (l)

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 300 barów

154

308

617

925

1233

1542

2158

3083

Objętość (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 300 barów

4625

6166

7708

9249

12332

15416

246656

277488

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

o Podmiot odpowiedzialny:

Air Products Sp. z o. o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa

o Wytwórcy:

Medidis

DE FOK 8, 9206 BD Drachten Holandia

Air Products S.A.S.

Zone Industrielle de l’Epinoy - 59175 Templemars Francja

Air Products GmbH

An der Kost 3, 45527 Hattingen

Niemcy

Air Products spol, s r.o 405 30 Décin, Ústecká 30 Republika Czeska

Gasin - Gases Industrials S.A.

At Estrada Nacional 249-3, Km 1.8 - D, S. Marcos, 2735-307 Cacém Portugalia

Gasin - Gases Industrials S.A.

At Rua do Progresso, 53-Perafita, Apartado 3051

4451-801 Leęa da Palmeira

Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Holandia: Zuurstof medicinaal gasvormig AIR PRODUCTS, inhalatiegas 100% v/v

Niemcy: Sauerstoff AIR PRODUCTS 100% Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet Republika Czeska: Kyslík medicinální stlačený AIR PRODUCTS, plyn pro inhalaci, 100% v/v Portugalia: Oxigénio Medicinal Gás, Gasin, gás para inalaęao, 99,5% v/v

Republika Słowacka: Medicinálny plynný kyslík AIR PRODUCTS, 100 % objemových, medicinálny plyn, stlačený

Data zatwierdzenia ulotki

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Należy stosować się do instrukcji dostawcy, szczególnie jeśli chodzi o następujące kwestie:

o Butla gazowa nie powinna być używana, jeżeli posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że została zniszczona lub wystawiona na działanie wysokich temperatur. o Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z ropą, smarem lub innymi węglowodorami. o Można używać wyłącznie sprzętu przeznaczonego do określonego typu butli gazowej oraz gazu. o Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia, do otwierania lub zamykania zaworu butli nie wolno używać szczypców ani innych narzędzi. o Nie wolno zmieniać kształtu pojemnika.

o W przypadku wycieku zawór butli należy natychmiast zamknąć, o ile jest to bezpieczne. Jeżeli nie można zamknąć zaworu, butlę należy zabrać w bezpieczne miejsce poza pomieszczeniem, aby tlen mógł się swobodnie ulotnić.

o Zawory pustych butli gazowych muszą być zamknięte.

o Tlen może silnie reagować z niektórymi substancjami organicznymi. Dlatego obchodzenie się z butlami gazowymi i ich przechowywanie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności (patrz także punkt 5, Przechowywanie).

o Tlen znacznie zwiększa ryzyko pożaru i może spowodować nagłe zapalenie się żarzących lub tlących się materiałów. Z tego powodu w pobliżu butli gazowej niedopuszczalne jest palenie papierosów lub używanie otwartego ognia.

o Połączenia do przewodów, zaworów itp. muszą być czyste i suche, a jeżeli są zabrudzone, należy je wyczyścić zgodnie z instrukcjami dostawcy. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników. Do czyszczenia i suszenia sprzętu należy stosować suchą, niestrzępiącą się ściereczkę. o Przelewanie gazu pod ciśnieniem jest zabronione.

9

Tlen medyczny sprężony Air Products

Charakterystyka Tlen medyczny sprężony air products

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tlen medyczny sprężony AIR PRODUCTS, 100% v/v, gaz medyczny, sprężony

2    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Oxygenium (O2) 100% v/v

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Gaz medyczny, sprężony.

Tlen jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i pozbawionym smaku

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Tlenoterapia normobaryczna:

•    Leczenie lub zapobieganie ostrej bądź przewlekłej hipoksji.

•    Leczenie klasterowego bólu głowy.

Tlenoterapia hiperbaryczna

•    Leczenie ciężkich zatruć tlenkiem węgla. W przypadku zatrucia tlenkiem węgla tlenoterapia

hiperbaryczna uważana jest za kluczową u pacjentów, u których doszło do utraty przytomności, którzy mają objawy ze strony układu nerwowego, niewydolność układu sercowo-naczyni owego lub ciężką kwasicę, bądź u pacjentek ciężarnych (wszystkie te wskazania są niezależnie od stężenia HbCO).

•    Leczenie choroby dekompresyjnej lub zatorów powietrznych/gazowych o różnym podłożu.

•    Leczenie wspomagające w przypadku martwicy popromiennej kości.

•    Leczenie wspomagające w martwicy mięśni spowodowanej przez Clostridium spp. (zgorzeli

gazowej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tlen medyczny sprężony AIR PRODUCTS przeznaczony jest do wdychania lub sztucznego dostarczania do płuc.

Aby uniknąć podrażnienia błony śluzowej, należy pamiętać o nawilżeniu i w miarę możliwości wstępnym ogrzaniu tlenu.

Dawkowanie

Podawanie tlenu musi być zgodne z zaleceniami medycznymi. Stężenie, przepływ i czas trwania leczenia zostanie określony przez lekarza, w zależności od charakterystyki każdego schorzenia.

Hipoksemia to stan, w którym ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej (PaO2) jest niższe niż 10 kPa (<70 mmHg). Ciśnienie tlenu parcjalne tlenu w wysokości 8 kPa (55/60 mmHg) powoduje niewydolność oddechową.

Hipoksemię leczy się, wzbogacając tlenem mieszaninę oddechową pacjenta dodatkowym tlenem. Decyzja o rozpoczęciu tlenoterapii zależy od stopnia hipoksemii oraz indywidualnej tolerancji pacjenta.

We wszystkich przypadkach celem tlenoterapii jest utrzymanie ciśnienia parcjalnego PaO2 >60 mmHg (7,96 kPa) lub saturacji krwi tętniczej > 90%.

Jeżeli tlen podawany jest w mieszaninie z innym gazem, stężenie tlenu w powietrzu wdychanym (FiO2) musi wynosić co najmniej 21%.

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna):

U pacjentów oddychających samodzielnie tlen może być podawany po nawilżeniu przez kaniulę lub maskę nosową. U pacjentów wentylowanych mechanicznie tlen może być podawany przez maskę, maskę krtaniową lub rurkę intubacyjną.

Podawanie tlenu powinno być wykonywane z zachowaniem ostrożności. Dawka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta, ciśnienie tlenu powinno być wyższe niż 8,0 kPa (lub 60 mmHg), a wysycenie hemoglobiny tlenem powinno wynosić >90%. Konieczne jest regularne monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej (PaO2) lub wysycenia tlenem krwi tętniczej (SpO2) pulsoksymetrem oraz śledzenie objawów klinicznych. Zawsze dąży się do stosowania możliwie najniższego efektywnego stężenia tlenu we wdychanym powietrzu, które stanowi najniższa dawka tlenu podtrzymująca ciśnienie parcjalne na poziomie 8 kPa (60 mmHg). Wyższe stężenia należy stosować możliwie jak najkrócej w połączeniu z dokładnym monitorowaniem parametrów gazometrii krwi.

Tlen może być podawany bezpiecznie w podanych niżej stężeniach przez wskazane czasy stosowania:

Do 100% krócej niż 6 godzin

60-70%    24 godziny

40-50%    przez następne 24 godziny

Tlen w stężeniach powyżej 40% jest potencjalnie toksyczny po dwóch dniach stosowania.

• Pacjenci oddychający samodzielnie:

Efektywne stężenie tlenu wynosi co najmniej 24%. Zwykle dla zapewnienia stężenia terapeutycznego z zachowaniem marginesu bezpieczeństwa podaje się tlen w stężeniu co najmniej 30%.

Leczenie tlenem o wysokim stężeniu (>60%) można stosować przez krótki czas w przypadku ciężkiego zaostrzenia astmy, zatorowości płucnej, zapalenia płuc, zwłóknienia pęcherzyków płucnych itp.

Tlen o niskim stężeniu przeznaczony jest do leczenia pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową spowodowaną zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub innymi przyczynami. Stężenie tlenu nie może być wyższe niż 28%, a u niektórych pacjentów nawet stężenie wynoszące 24% może być zbyt wysokie.

Podawanie tlenu o wyższym stężeniu (w niektórych przypadkach do 100%) jest możliwe, chociaż przy użyciu najczęściej wykorzystywanych urządzeń do podawania tlenu niezmiernie trudno jest uzyskać stężenia >60% (80% w przypadku dzieci).

Dawka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb pacjenta przy przepływie mieszczącym się w zakresie od 1 do 10 litrów gazu na minutę.

•    Pacjenci z przewlekłą niewydolnością oddechową:

Tlen musi być podawany z przepływem mieszczącym się w zakresie od 0,5 do 2 litrów/minutę, a przepływy powinny być dostosowane do parametrów gazometrii krwi. Efektywne stężenie tlenu będzie utrzymywało się poniżej 28%, a czasem nawet poniżej 24%, u pacjentów z niewydolnością oddechową,, u których napęd oddechowy zależy od hipoksji.

•    Przewlekła niewydolność oddechowa wynikająca z przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub innych schorzeń:

Leczenie jest ustalane na podstawie parametrów gazometrii krwi. Ciśnienie parcjalne tlenu w krwi tętniczej (PaO2) powinno wynosić >60 mmHg (7,96 kPa), a saturacja krwi tętniczej > 90%.

Najczęściej stosuje się przepływ od 1 do 3 litrów/minutę przez okres od 15 do 24 godzin/dobę, w tym również podczas snu paradoksalnego (najbardziej wrażliwego na hipoksemię okresu w ciągu dnia). Podczas stabilnego okresu choroby stężenia CO2 powinny być monitorowane dwukrotnie co 3-4 tygodnie lub 3 razy na miesiąc, gdyż stężenia CO2 podczas podawania tlenu mogą wzrosnąć (hiperkapnia).

•    Pacjenci z ostrą niewydolnością oddechową:

Tlen musi być podawany z przepływem mieszczącym się w zakresie od 0,5 do 15 litrów/minutę, a przepływy powinny być dostosowane do parametrów gazometrii krwi. W stanach zagrożenia życia u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową wymagane są znacznie wyższe dawki (do 60 litrów/minutę).

•    Pacjenci z naczyniowym bólem twarzy:

Pacjentom z naczyniowym bólem twarzy podaje się tlen w stężeniu 100% o przepływie 7 litrów/minutę przez 15 minut. Ma to na celu leczenie napadu choroby już od samego początku i rozpoczyna się je w momencie pojawienia się pierwszych objawów.

•    Pacjenci wentylowani mechanicznie:

Jeżeli tlen znajduje się w mieszaninie z innymi gazami, jego zawartość w mieszaninie oddechowej (FiO2) nie może być niższa niż 21%. W praktyce za dolną granicę uważa się 30%. W razie konieczności zawartość tlenu można zwiększyć do 100%.

•    Noworodki:

U noworodków tlen o stężeniu 100% może być podawany w wyjątkowych przypadkach, jednak leczenie musi być szczegółowo monitorowane. Z reguły należy unikać stężeń powyżej 40%, mając na uwadze ryzyko uszkodzenia wzroku lub zapadania się pęcherzyków płucnych. Ciśnienie tlenu w krwi tętniczej musi być dokładnie monitorowane i utrzymywane poniżej wartości 13,3 kPa (100 mmHg). Ponadto dzięki zapobieganiu wahaniom oksygenacji można zmniejszyć ryzyko uszkodzenia wzroku. (Patrz także punkt 4.4).

•    Klasterowy ból głowy:

Pacjentom z klasterowym bólem głowy podaje się tlen w stężeniu 100% o przepływie 7 litrów/minutę przez 15 minut, stosując dopasowaną maskę twarzową. Leczenie należy rozpocząć w jak najwcześniejszym stadium napadu.

Tlenoterapia hiperbaryczna:

Dawkowanie i ciśnienie powinny być zawsze dostosowane do stanu klinicznego pacjenta, a leczenie powinno być prowadzone zgodnie z zaleceniem lekarza. Jednak niektóre zalecenia oparte na aktualnej wiedzy medycznej zawarto poniżej.

Tlenoterapia hiperbaryczna wykonywana jest pod ciśnieniem wyższym niż 1 atmosfera (1,013 bara), w zakresie 1,4-3,0 atmosfer (zwykle między 2 a 3 atmosferami). Tlen hiperbaryczny podawany jest w specjalnej komorze ciśnieniowej. Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem może być również wykonywana przy użyciu dopasowanej maski gazowej z kapturem uszczelnionym wokół głowy lub przez rurkę intubacyjną.

Każda sesja leczenia trwa od 45 do 300 minut, w zależności od wskazań.

Ostra tlenoterapia hiperbaryczna może niekiedy ograniczać się do jednej lub dwóch sesji, podczas gdy terapia przewlekła może trwać aż do 30 sesji lub dłużej. W razie konieczności sesje mogą być powtarzane dwa do trzech razy dziennie.

•    Zatrucie tlenkiem węgla:

Podawanie tlenu w wysokich stężeniach (100%) należ rozpocząć możliwie jak najszybciej po ekspozycji na tlenek węgla i kontynuować do momentu spadku stężenia karboksyhemoglobiny poniżej poziomów niebezpiecznych (około 5%). Tlen hiperbaryczny (rozpoczynając od 3 atmosfer) jest szczególnie wskazany u pacjentów z ciężkim zatruciem tlenkiem węgla lub u których przerwy w ekspozycji wynosiły >24 godzin. Ponadto, tlenoterapii hiperbarycznej powinny być poddane pacjentki ciężarne, pacjenci z utratą przytomności lub wyższymi stężeniami karboksyhemoglobiny. Tlen normobaryczny nie powinien być stosowany pomiędzy kilkoma sesjami tlenem hiperbarycznym, ponieważ może to nasilać toksyczność. Wydaje się, że tlen hiperbaryczny może być również wykorzystany w opóźnionym leczeniu zatrucia tlenkiem węgla, przy użyciu kilku sesji z wykorzystaniem niskich dawek tlenu.

•    Pacjenci z chorobą dekompresyjną:

Zalecane jest natychmiastowe wykonanie leczenia pod ciśnieniem 2,8 atmosfery, powtarzanego maksymalnie dziesięć razy, jeżeli objawy będą się utrzymywać.

•    Pacjenci z zatorem powietrznym:

W tym przypadku zalecane jest natychmiastowe wdrożenie leczenia pod ciśnieniem 2,8 atmosfery, powtarzanego od pięciu do dziesięciu razy, jeżeli objawy będą się utrzymywać.

Dawka zależy od stanu klinicznego pacjenta i parametrów gazometrii krwi. Wartości docelowe: PaO2 >8 kPa lub 60 mmHg, saturacja hemoglobiny >90%.

•    Pacjenci z martwicą popromienną kości:

Tlenoterapia hiperbaryczna w przypadku uszkodzeń popromiennych składa się z codziennych sesji trwających 90-120 minut pod ciśnieniem 2,0-2,5 atmosfer wykonywanych przez około 40 dni.

• Pacjenci z martwicą mięśni spowodowaną przez Clostridium spp:

Zaleca się wykonanie w ciągu pierwszych 24 godzin trzech sesji terapii trwających 90 minut pod ciśnieniem 3,0 atmosfer, a następnie dwóch sesji dziennie przez 4-5 dni, do momentu uzyskania poprawy stanu klinicznego.

Sposób podawania

Tlenoterapia normobaryczna

Tlen podawany jest razem z wdychanym powietrzem, najlepiej przy użyciu przeznaczonego do tego celu sprzętu (np. cewnika nosowego lub maski twarzowej); tlen dodawany jest do wdychanego powietrza. Następnie gaz z nadmiarem tlenu usuwany jest z wydychanym powietrzem i miesza się z powietrzem atmosferycznym (system zapobiegający wdychaniu zwrotnemu „non-rebreathing”). W wielu przypadkach do znieczulenia stosowane są specjalne urządzenia z systemem oddychania zwrotnego lub systemem ponownego wykorzystania, dzięki którym powietrze wydychane jest ponownie wdychane (system wdychania zwrotnego „rebreathing”).

Jeżeli pacjent nie może oddychać samodzielnie, należy zastosować sztuczną wentylację.

Tlen można podać również podać bezpośrednio do krwioobiegu za pomocą tzw. oksygenatora. Zastosowanie urządzeń do pozaustrojowej wymiany gazów ułatwia oksygenację i dekarboksylację z pominięciem uszkodzeń związanych z agresywnymi metodami wentylacji mechanicznej. Oksygenator, który spełnia rolę sztucznego płuca, ułatwia przenoszenie tlenu, dlatego stężenia gazów we krwi utrzymywane są w dopuszczalnych granicach. Po przywróceniu funkcji płuc przepływ pozaustrojowy krwi oraz gazu jest zmniejszany, a w końcu zatrzymywany. Taka sytuacja ma miejsce np. podczas operacji kardiochirurgicznych z użyciem sercowo-płucnego systemu omijającego, jak również w innych przypadkach, które wymagają zastosowania krążenia pozaustrojowego, w tym w sytuacji ostrej niewydolności oddechowej.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Tlenoterapia hiperbaryczna wykonywana jest w specjalnie skonstruowanej komorze ciśnieniowej, w której ciśnienie otoczenia może być zwiększone do przekraczającego trzykrotnie ciśnienie atmosferyczne. Tlenoterapia hiperbaryczna może być również wykonana przy użyciu dopasowanej maski twarzowej z kapturem uszczelnionym wokół głowy lub przez rurkę intubacyjną.

4.3    Przeciwwskazania

Tlenoterapia normobaryczna

Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania tlenoterapii normobarycznej.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Jedynym przeciwwskazaniem bezwzględnym do tlenoterapii hiperbarycznej jest nieleczona odma opłucnowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczególne środki ostrożności należy powziąć u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego lub płuc z zaburzeniami wentylacji płuc (np. przewlekła obturacyjna choroba płuc, POChP) ze zwiększonym stężeniem CO2 w krwi tętniczej utrzymującym się przez dłuższy czas.

U pacjentów z niewydolnością oddechową, u których hipoksja stanowi napęd oddechowy należy stosować niskie stężenia tlenu. W tych przypadkach wymagane jest staranne monitorowanie leczenia z wykorzystaniem pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w krwi tętniczej (PaO2) lub pulsoksymetrii (wysycenie tlenem krwi tętniczej (SpO2) oraz oceny klinicznej.

Szczególne środki ostrożności wymagane są podczas leczenia noworodków oraz wcześniaków. W tych przypadkach należy stosować jak najniższe efektywne stężenia, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzenia wzroku, retinopatii wcześniaczej lub innych potencjalnych zdarzeń niepożądanych. Ciśnienie tlenu w krwi tętniczej musi być dokładnie monitorowane i powinno być utrzymywane poniżej wartości 13,3 kPa (100 mmHg).

Wysokie stężenia tlenu we wdychanym powietrzu lub gazie spowodują obniżenie stężenia i ciśnienia azotu. Zmniejszą również stężenie azotu w tkankach i płucach (pęcherzykach płucnych). Jeżeli tlen w pęcherzykach płucnych wchłaniany jest do krwi szybciej niż jest on dostarczany podczas wentylacji, pęcherzyki mogą się zapadać (niedodma). Może to utrudniać oksygenację krwi tętniczej, ponieważ mimo istniejącej perfuzji nie dochodzi do wymiany gazowej.

U pacjentów z obniżoną wrażliwością na ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej wysokie stężenie tlenu może powodować retencję dwutlenku węgla. W sytuacjach szczególnych może to prowadzić do utraty przytomności wywołanej dwutlenkiem węgla.

Tlenoterapia hiperbaryczna musi być prowadzona przez wykwalifikowany do tego celu personel pielęgniarski. Kompresja i dekompresja powinny następować po sobie stopniowo, aby zminimalizować ryzyko związane z urazem ciśnieniowym (barotraumą).

Tlenoterapii hiperbarycznej nie powinno się raczej stosować u pacjentów cierpiących na poniższe schorzenia:

•    POChP lub rozedma płuc;

•    zakażenia górnych dróg oddechowych;

•    niedawna operacja ucha środkowego;

•    niedawna operacja w obrębie klatki piersiowej;

•    niekontrolowana wysoka gorączka;

•    niewystarczająco kontrolowana astma oskrzelowa;

•    niewystarczająco kontrolowana padaczka.

Należy powziąć środki ostrożności u pacjentów z klaustrofobią.

Ponadto należy postępować ostrożnie z pacjentami, u których wystąpiły w przeszłości odma opłucnowa, napady padaczkowe lub wykonywany był zabieg torakochirurgiczny.

Należy stosować się do instrukcji dostawcy, szczególnie jeśli chodzi o następujące kwestie:

•    Butla gazowa nie może być używana, jeżeli posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że została zniszczona lub wystawiona na działanie wysokich temperatur.

•    Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z olejem, smarem lub innymi węglowodorami.

•    Można używać wyłącznie sprzętu przeznaczonego do określonego typu butli gazowej oraz gazu.

•    Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia, do otwierania lub zamykania zaworu butli nie należy używać szczypców ani innych narzędzi.

•    Nie wolno zmieniać kształtu pojemnika.

•    W przypadku wycieku zawór butli należy natychmiast zamknąć, o ile jest to bezpieczne. Jeżeli nie można zamknąć zaworu, butlę należy zabrać w bezpieczne miejsce poza pomieszczeniem, aby tlen mógł się swobodnie ulotnić.

•    Zawory pustych butli gazowych muszą być zamknięte.

•    Tlen ma silne działanie utleniające i może gwałtownie reagować z substancjami organicznymi. Dlatego obchodzenie się z butlami gazowymi i ich przechowywanie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności.

•    Tlen może spowodować nagłe zapalenie się żarzących lub tlących się materiałów; z tego powodu niedopuszczalne jest palenie papierosów lub używanie otwartego ognia w pobliżu butli gazowej.

• Przelewanie gazu pod ciśnieniem jest zabronione.

Informacje ogólne

Połączenia do przewodów, zaworów itp. muszą być czyste i suche, a jeżeli są zabrudzone, należy je wyczyścić zgodnie z instrukcjami dostawcy. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników.

Należy unikać stosowania oleju lub smaru w odniesieniu do zaworu butli lub towarzyszącego sprzętu.

Pojemnik należy trzymać z dala od źródeł otwartego ognia.

Podczas stosowania tlenu nie wolno palić papierosów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Istnieją doniesienia dotyczące interakcji z amiodaronem. Nawrót uszkodzenia płuc wywołanego bleomycyną lub aktynomycyną może zakończyć się zgonem.

U pacjentów leczonych wcześniej z powodu uszkodzenia płuc wywołanego przez rodniki tlenowe, leczenie tlenem może nasilić te uszkodzenia, np. w leczeniu zatrucia parakwatem.

Tlen może również zaostrzyć depresję oddechową indukowaną alkoholem.

Produkty lecznicze które mogą wywoływać działania niepożądane: adriamycyna, menadion, promazyna, chlorpromazyna, tiorydazyna i chlorochina. Działania będą szczególnie wyrażone w tkankach cechujących się wysokimi stężeniami tlenu, szczególnie w płucach.

Kortykosteroidy, sympatykomimetyki lub promieniowanie rentgenowskie mogą zwiększać toksyczność tlenu. Nadczynność tarczycy lub niedobór witaminy C, witaminy E bądź glutationu mogą wywierać podobny wpływ.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ilość udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania tlenoterapii (hiperbarycznej) u kobiet w ciąży jest ograniczona. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach obserwowano toksyczność reprodukcyjną po podaniu tlenu pod podwyższonym ciśnieniem i w wyższych stężeniach (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo w jakim stopniu te ustalenia dotyczą ludzi. Niskie stężenia tlenu normobarycznego mogą być bezpiecznie stosowane podczas ciąży, jeżeli to konieczne. Stosowanie wysokich stężeń tlenu i tlenu hiperbarycznego podczas ciąży jest dozwolone ze wskazań życiowych.

Karmienie piersią

Tlen medyczny może być stosowany podczas laktacji bez ryzyka dla noworodka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tlen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Tlenoterapia normobaryczna Zaburzenia serca

•    Nieznaczne zmniejszenie częstości tętna i pojemności minutowej serca Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

•    Hipowentylacja

•    Niedodma wywołana zmniejszonym ciśnieniem azotu.

Wentylacja tlenem o stężeniu wynoszącym 100% przez okres dłuższy niż 24 godziny może powodować zmiany w komórkach śródbłonka pęcherzyków płucnych, zagęszczeniem wydzielanego śluzu, zmniejszeniem ruchliwości rzęsek, niedodmą i w konsekwencji retencją CO2.

U pacjentów z niewydolnością oddechową, u których napędem oddechowym jest hipoksja, podawanie tlenu może powodować dalsze zmniejszenie wentylacji, nagromadzenie dwutlenku węgla i kwasicę.

Podawanie tlenu noworodkom i wcześniakom może powodować retinopatię, dysplazję oskrzelowo-płucną, krwawienie podwyściółkowe i dokomorowe, a także martwicze zapalenie jelit. (Patrz także punkt 4.4). Ponadto istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku do płuc, miejscowej niedodmy i tworzenia się błon szklistych.

Tlenoterapia hiperbaryczna

Działania niepożądane wywołane tlenoterapią hiperbaryczną zwykle są łagodne i odwracalne.

Tlenoterapia hiperbaryczna może wywoływać:

Zaburzenia układu nerwowego:

•    Przejściowa utrata wzroku

•    Toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowy z występowaniem nudności, zawrotów głowy, niepokoju i splątania, kurczów mięśniowych, omdleń i napadów padaczkowych

Zaburzenia ucha i błędnika:

•    Uraz ciśnieniowy ucha środkowego

•    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

•    Uraz ciśnieniowy płuc

•    Zapalenie zatok nosowych wywołane zmianą ciśnienia (barotrauma zatok nosowych)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

•    Bóle mięśniowe

•    Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych    Po

dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, 03-736 Warszawa; Tel.: + 48 22 49 21 301; faks: + 48 22 49 21 309; e-mail:adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Wentylacja tlenem o stężeniu 100% może już po sześciu do ośmiu godzinach powodować zmniejszenie transportu śluzu w tchawicy. Objawy podrażnienia tchawicy i oskrzeli, a także ucisk w klatce piersiowej obserwowano już po 12 godzinach terapii. Zwiększona przepuszczalność pęcherzyków płucnych i stan zapalny pojawiają się po 17 godzinach. Po 18-24 godzinach ciągłej ekspozycji dochodzi do zaburzeń czynności płuc. Dochodzi do uszkodzenia śródbłonka oraz nagromadzenia płynu wewnątrzkomórkowego i pęcherzykowego, które zmniejszają powierzchnię włośniczkowej wymiany gazowej.

W przypadku dłuższego podawania tlenu w stężeniu wyższym niż 40%, tlen staje się cytotoksyczny z powodu hamowania aktywności enzymów utleniających oraz tworzenia wysoce aktywnych rodników.

Toksyczne działanie tlenu jest zmienne w zależności od ciśnienia wdychanego tlenu i czasu ekspozycji. Niskie ciśnienie (0,5 do 2,0 barów) działa toksycznie wcześniej na układ oddechowy niż na ośrodkowy układ nerwowy. Odwrotną kolejność działania obserwuje się przy wyższym ciśnieniu (tlenoterapia hiperbaryczna).

Objawy toksycznego działania na układ oddechowy obejmują hipowentylację, kaszel i ból w klatce piersiowej.

Toksyczne działanie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego obejmuje występowanie nudności, zawrotów głowy, niepokoju i splątania, kurczy mięśniowych, omdleń i napadów padaczkowych.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

W przypadku przedawkowania konieczne jest zmniejszenie stężenia wdychanego tlenu. Ponadto leczenie musi być prowadzone tak, aby podtrzymywać prawidłowe funkcje fizjologiczne pacjenta (np. poprzez wspomaganie oddechu w przypadku depresji oddechowej).

5 WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Gazy medyczne, kod ATC V03AN01

Tlen jest gazem niezbędnym do życia, a wszystkie tkanki muszą być ciągle natleniane w celu podtrzymania produkcji energii w komórkach. Tlen zawarty w gazach oddechowych wnika do płuc, gdzie przechodzi przez ściany pęcherzyków płucnych oraz otaczających naczyń włosowatych, a następnie trafia do krwioobiegu (głównie w postaci związanej z hemoglobiną), który przenosi go do pozostałych części organizmu. Jest to proces fizjologiczny, niezbędny do życia organizmu.

Podawanie dodatkowej ilości tlenu pacjentom z hipoksją zwiększa ilość tlenu dostarczanego do tkanek organizmu.

Tlen pod zwiększonym ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna) pozwala znacząco zwiększyć ilość tlenu, która może być wchłaniania do krwi (w tym część niezwiązaną z hemoglobiną), i w efekcie zwiększa także dostawę tlenu do tkanek organizmu.

W leczeniu zatorów gazowych lub powietrznych oksygenacja hiperbaryczna pod wysokim ciśnieniem zmniejsza objętość pęcherzyków gazu. Dzięki temu gaz z pęcherzyka może być skuteczniej wchłaniany do krwi, a następnie opuszcza płuca w wydychanym powietrzu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wdychany tlen wchłaniany jest podczas zależnej od ciśnienia wymiany gazowej pomiędzy pęcherzykami płucnymi a naczyniami włosowatymi, które je otaczają.

Tlen (w większości związany z hemoglobiną) przenoszony jest do wszystkich tkanek organizmu za pośrednictwem układu krwionośnego. Tylko niewielką ilość tlenu zawartego w krwi stanowi wolna frakcja rozpuszczona w osoczu.

Tlen to niezbędny składnik do wytwarzania energii w procesie komórkowej przemiany pośredniej — tlenowej produkcji ATP w mitochondriach. Prawie cały tlen pochłaniany przez organizm jest wydychany w postaci dwutlenku węgla powstałego w tym mechanizmie pośrednim.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach stres oksydacyjny wywoływał zaburzenia rozwoju organów płodu, poronienia i zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego. Nadmiar tlenu podczas ciąży może indukować powstanie nieprawidłowości w rozwoju cewy nerwowej. Tlen wykazywał działanie mutagenne w testach in vitro prowadzonych na komórkach ssaków. Chociaż dostępne dane nie sugerują, aby tlen hiperbaryczny miał działanie rakotwórcze, to konwencjonalne badania dotyczące mutagenności nie są znane. W odniesieniu do właściwości farmakodynamicznych oraz toksyczności po powtarzanych sesjach leczenia brak danych na temat ryzyka, innego niż opisane do tej pory w innych punktach.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

•    Butle gazowe powinny być przechowywane w temperaturze od -20°C do +65°C.

•    Butle gazowe należy przechowywać w pozycji pionowej, z wyjątkiem butli z wypukłym dnem, które powinny być przechowywane w pozycji poziomej lub na palecie.

•    Butle gazowe muszą być zabezpieczone przed upadkiem lub wstrząsami, np. przez ich przymocowanie lub umieszczenie na palecie.

•    Butle gazowe muszą być przechowywane na dobrze wentylowanej przestrzeni, która jest wykorzystywana wyłącznie do przechowywania gazów medycznych. W miejscu przechowywania nie mogą znajdować się żadne substancje palne.

•    Butle gazowe zawierające inne gazy lub gazy o innym składzie powinny być przechowywane oddzielnie.

•    Pełne i puste butle gazowe muszą być przechowywane oddzielnie.

•    Butle gazowe nie mogą być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła.

•    Podczas przechowywania butle gazowe muszą być przykryte i dobrze chronione przed niepożądanymi wpływami warunków pogodowych.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tlen medyczny sprężony dostarczany jest w butlach gazowych pod ciśnieniem, wykonanych ze stali lub aluminium. Zawory butli wykonane są z mosiądzu, stali lub aluminium. Część cylindryczna i sferyczna butli są koloru białego.

Butle gazowe o pojemności x litrów dostarczają y (jednostek objętości) gazowego tlenu o temperaturze 15°C i pod ciśnieniem 1 bara.

Butle gazowe — ciśnienie napełniania 200 barów

Pojemność (x) w litrach

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y)

107

214

429

643

857

1072

1501

2144

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y)

3215

4287

5359

6431

8575

10718

171488

192924

Butle gazowe — ciśnienie napełniania 300 barów

Pojemność (x) w litrach

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y)

154

308

617

925

1233

1542

2158

3083

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y)

4625

6166

7708

9249

12332

15416

246656

277488

Butle gazowe 200 barów — (patrz przypis (1))

Pojemność (x) w litrach

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Materiał butli i rodzaj zaworu

s,a oraz p,h,i

s,a oraz p,h,i

s,a oraz p,h,i

s,a

oraz

h,i

s,a oraz h,i

s,a oraz h,i

s,a oraz h,i

s,a oraz p,h,i

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Materiał butli i rodzaj zaworu

s oraz h,i

s oraz h,i

s,a oraz h,i

s oraz h

s oraz h

s oraz h

s oraz h

s oraz h

Butle gazowe 300 barów — (patrz przypis (1))

Pojemność (x) w litrach

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Materiał butli i rodzaj zaworu

s,a oraz i

s,a oraz i

s,a oraz i

s,a

oraz i

s,a oraz i

s,a oraz i

s,a oraz i

s,a oraz i

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Materiał butli i rodzaj zaworu

s oraz i

s oraz i

s,a oraz i

s oraz i

s oraz i

s oraz i

s oraz i

s oraz i

Przypis (1): s: butla stalowa

a: butla aluminiowa lub aluminiowa pokryta plastikową powłoką

p: zawór pin-index

h: zawór z kółkiem ręcznym i: zawór zintegrowany

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Należy zakręcać zawory butli.

Pustą butlę należy zwrócić do dostawcy.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Air Products Sp. z o. o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa

8 NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Tlen medyczny sprężony Air Products