Imeds.pl

Tlen Medyczny Sprężony Air Products -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Tlen medyczny sprężony AIR PRODUCTS, 100% v/v, gaz medyczny, sprężony

Oxygenium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

1    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

2    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

3    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

4    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

3.    Jak stosować TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

6.    Inne informacje

1. Co to jest TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i w jakim celu się go stosuje

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS zawiera tlen, który jest gazem niezbędnym do życia. Grupa farmakoterapeutyczna: gazy medyczne.

Wskazania do stosowania:

Produkt ten może być stosowany do wspomagania oddychania pod normalnym i wysokim ciśnieniem.

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna)

Tlenoterapię pod normalnym ciśnieniem można stosować:

o jeżeli stężenie tlenu we krwi lub w danym narządzie jest zbyt niskie bądź w celu zapobiegania spadkom stężenia tlenu;

o w leczeniu klasterowego bólu głowy. Klasterowy ból głowy jest szczególnym rodzajem bólu głowy o krótkim czasie trwania i ciężkim przebiegu, obejmującym jedną stronę głowy.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna)

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna) powinna być stosowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń spowodowanych dużymi wahaniami ciśnienia.

Tlenoterapię pod wysokim ciśnieniem można stosować:

o w leczeniu ciężkiego zatrucia tlenkiem węgla (np. u nieprzytomnego pacjenta); o w leczeniu choroby dekompresyjnej;

o w leczeniu niedrożności naczyń krwionośnych spowodowanej przez pęcherzyki gazu (zator gazowy lub powietrzny);

o w leczeniu wspomagającym w przypadku martwicy tkanki kostnej po radioterapii (martwica popromienna kości);

o w leczeniu wspomagającym w przypadku obumierania tkanek z powodu ran zakażonych bakteriami wytwarzającymi gazy (martwica mięśni spowodowana przez bakterię z rodzaju Clostridium, zgorzel gazowa).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Kiedy nie stosować leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Nie należy stosować leku TLEN MEDY CZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS pod wysokim ciśnieniem w przypadku występowania odmy opłucnowej, która nie jest leczona. W odmie opłucnowej dochodzi do gromadzenia się powietrza lub gazu pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej w klatce piersiowej. Należy poinformować lekarza o przebytej odmie opłucnowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem tlenoterapii należy mieć na uwadze poniższe informacje:

o Tlen w wysokich stężeniach może wywierać szkodliwe działanie. Może powodować

zapadanie się pęcherzyków płucnych, uniemożliwiając dostarczanie tlenu do krwi. Może do tego dojść przy stosowaniu stężenia wynoszącego 100% przez dłużej niż 6 godzin, stężenia 60-70% przez ponad 24 godziny, 40-50% przez kolejne 24 godziny i przy stężeniu powyżej 40% stosowanym przez ponad 2 dni.

o Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku noworodków lub wcześniaków, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak uszkodzenia oczu. o Ponadto należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania

podwyższonego stężenia dwutlenku węgla we krwi, ponieważ w skrajnych sytuacjach może dojść do utraty przytomności.

o Pacjenci z zaburzeniami oddychania, którzy są zależni od niskiego stężenia tlenu (hipoksji), będącego bodźcem oddechowym, powinni być ściśle monitorowani przez lekarza prowadzącego.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy podczas stosowania tlenoterapii pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapii hiperbarycznej) wystąpią poniższe stany:

o przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP);

o choroba płuc spowodowana utratą sprężystości tkanki płucnej, której towarzyszy (ciężka) duszność (rozedma płuc);

o niewystarczająco kontrolowana astma oskrzelowa; o zakażenia górnych dróg oddechowych; o niedawna operacja ucha środkowegoo niedawna operacja w obrębie klatki piersiowej; o niekontrolowana wysoka gorączka; o niewystarczająco kontrolowana padaczkao lęk przed zamkniętymi pomieszczeniami (klaustrofobia);

o przebyta odma opłucnowa (polegająca na gromadzeniu się powietrza lub gazu pomiędzy dwiema blaszkami opłucnej w klatce piersiowej).

Inne leki i TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio leków, również tych, które są wydawane bez recepty.

Podawanie tlenu może nasilać lub osłabiać korzystne bądź niekorzystne działanie niektórych rodzajów produktów leczniczych. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania dodatkowych informacji.

o Amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca): nie stwierdzono występowania interakcji.

o Bleomycyna lub aktynomycyna (leki przeciwnowotworowe): istniejące uszkodzenie płuc spowodowane przez te produkty lecznicze może ulec pogorszeniu w wyniku zastosowania tlenoterapii, może nawet prowadzić do zgonu. o Następujące produkty lecznicze mogą nasilić szkodliwe działanie tlenu:

•    adriamycyna ( lek przeciwnowotworowy);

•    menadion (lek stosowany do zmniejszenia działania leków przeciwkrzepliwych);

•    promazyna, chlorpromazyna i tiorydazyna (leki stosowane w leczeniu ciężkich zaburzeń psychicznych, powodujących utratę przez pacjentów kontroli nad zachowaniem i działaniem (psychoza));

•    chlorochina (lek przeciwmalaryczny);

•    kortykosteroidy (hormony takie jak kortyzol, hydrokortyzon, prednizolon i inne),

leki stymulujące określone części układu nerwowego (sympatykomimetyki).

Tlenoterapia może wywierać inne działania:

o Uprzednio leczone uszkodzenie płuc przez rodniki tlenowe, np. w trakcie leczenia zatrucia parakwatem. Tlenoterapia może nasilić uszkodzenie płuc. o Szkodliwe działanie tlenu może być zwiększone u chorych z niedoborem witamin C, E lub glutationu.

o Szkodliwe działanie tlenu może być nasilone przez promieniowanie rentgenowskie. o Szkodliwe działanie tlenu może być nasilone u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS z jedzeniem, piciem i alkoholem

W trakcie tlenoterapii nie wolno pić alkoholu. Alkohol może hamować oddychanie.

Ciąża i karmienie piersią

o Stosowanie tlenu pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) w ciąży jest dozwolone tylko w małych stężeniach.

o W trakcie ciąży można stosować tlen w wysokich stężeniach i pod wysokim ciśnieniem w przypadku leczenia ratującego życie.

o Nie ma przeciwwskazań do stosowania tlenu w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu leczniczego należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tlen medyczny nie wpływa na zdolność pacjentów do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS przeznaczony jest do wdychania lub sztucznego dostarczania do płuc po odparowaniu.

Aby uniknąć podrażnienia błony śluzowej, należy pamiętać aby w miarę możliwości wstępnie ogrzać i nawilżyć tlen..

TLEN MEDY CZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS należy stosować zawsze według wskazań lekarza, dotyczących w szczególności szybkości przepływu oraz czasu leczenia. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna)

• jeżeli stężenie tlenu we krwi lub w danym narządzie jest zbyt niskie, lekarz prowadzący poinformuje o czasie trwania i częstości podawania w ciągu doby leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS. Celem jest stosowanie zawsze możliwie jak najniższych stężeń tlenu, które nadal będą skuteczne. Jednak bieżące stężenie tlenu do wdychania nigdy nie powinno być niższe niż 21% i może być zwiększone maksymalnie do 100%.

•    U pacjentów z niewydolnością lub zaburzeniami oddechowymi i zależnych od niskiego stężenia tlenu (hipoksji) jako bodźca oddechowego (np. w chorobach płuc ze zwężeniem dróg oddechowych i przedłużającymi się objawami, takimi jak kaszel, przewlekła duszność i nadmierne wytwarzanie śluzu (POChP)) efektywne stężenie tlenu powinno być utrzymywane poniżej 28%, a niekiedy poniżej 24%. U noworodków należy unikać efektywnego stężenia tlenu do wdychania powyżej 40%; tylko w wyjątkowych sytuacjach może ono zostać zwiększone do 100%.

•    W przypadku klasterowego bólu głowy 100% tlen jest podawany przy szybkości przepływu wynoszącej 7 litrów na minutę przez 15 minut. Ma to na celu leczenie napadu choroby już od samego początku i i należy je rozpocząć w momencie pojawienia się pierwszych objawów..

Jak stosować tlenoterapię pod normalnym ciśnieniem:

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest gazem do wdychania, który jest podawany wziewnie z powietrzem, z użyciem specjalnego sprzętu, takiego jak cewnik nosowy lub maska twarzowa. Nadmiar wydychanego tlenu opuszcza organizm pacjenta i miesza się z powietrzem z otoczenia (system zapobiegający wdychaniu zwrotnemu „non-rebreathing”).

Jeżeli pacjent nie oddychania spontanicznie będzie wentylowany sztucznie. W trakcie znieczulenia stosowane są specjalne urządzenia z systemami wdychania zwrotnego i krążenia wtórnego gazu, w których wydychane powietrze jest wdychane ponownie (system wdychania zwrotnego „rebreathing").

Tlen może być również podawany bezpośrednio do krwiobiegu za pomocą tzw. oksygenatora. Technika ta jest stosowana w krążeniu pozaustrojowym, np. w trakcie operacji serca.

Jak stosować tlenoterapię pod wysokim ciśnieniem:

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem powinna być stosowana wyłącznie przez wykwalifikowany personel, aby uniknąć ryzyka obrażeń spowodowanych przez duże wahania ciśnienia. W zależności od stanu zdrowia pacjenta tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem jest stosowana przy ciśnieniu wynoszącym od 1,4 do 3,0 atmosfer przez okres od 45 do 300 minut na sesję leczniczą. Czasami leczenie obejmuje tylko jedną lub dwie sesje, ale długoterminowe leczenie może obejmować do 30 lub większą liczbę sesji, a także wiele sesji dziennie, jeżeli jest to konieczne.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem jest prowadzona w specjalnej komorze ciśnieniowej, zaprojektowanej do celów tlenoterapii pod wysokim ciśnieniem, pozwalającej na utrzymanie ciśnienia przekraczającego trzykrotnie ciśnienie atmosferyczne.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem może być również prowadzona przy użyciu dopasowanej maski gazowej z kapturem uszczelnionym wokół głowy lub przez rurkę intubacyjną.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Jeżeli zastosowano większą niż zalecana dawkę gazowego tlenu medycznego, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Toksyczne działanie tlenu jest zmienne w zależności od ciśnienia wdychanego tlenu i czasu ekspozycji.

Przy niskim ciśnieniu (0,5 do 2,0 barów) to działanie częściej występuje w obrębie płuc niż w ośrodkowym układzie nerwowym (mózgu i rdzeniu kręgowym). Przy wyższym ciśnieniu (tlenoterapia hiperbaryczna) obserwuje się odwrotną kolejność działania.

Działanie w obrębie płuc dotyczy występowania duszności (hipowentylacja), kaszlu i bólu w klatce piersiowej. Działanie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego obejmuje występowanie nudności, zawrotów głowy, niepokoju i splątania, kurczy mięśniowych, omdleń i napadów padaczkowych.

Pominięcie zastosowania gazowego leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Tlen należy zastosować, gdy pacjent o tym sobie przypomni. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ponieważ tlen medyczny może być szkodliwy przy wysokich stężeniach.

Przerwanie stosowania gazowego leku TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Nie należy przerywać stosowania tego produktu samodzielnie; zawsze należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy produkt leczniczy, TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane sklasyfikowano w zależności od metody leczenia.

Częstość nieznana (nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (tlenoterapia normobaryczna) może powodować:

•    nieznaczne obniżenie tętna i niewydolność serca;

•    duszność wynikającą z utrudnienia wymiany gazowej z powodu niedrożności dróg oddechowych (hipowentylacja) lub zapadania się pęcherzyków płucnych (niedodma);

•    ból w klatce piersiowej;

   zmęczenie.

U pacjentów z zaburzeniami oddychania, którzy są zależni od niskiego stężenia tlenu (hipoksji), będącego bodźcem oddechowym, podawanie tlenu może doprowadzić do dalszego zmniejszenia skuteczności oddychania i może powodować gromadzenie się dwutlenku węgla oraz nadmiaru kwasów w organizmie (kwasica).

U noworodków i wcześniaków długotrwałe podawanie tlenu może powodować uszkodzenia oczu, zniekształcenia płuc, krwotok w obrębie serca, płuc, mózgu i rdzenia kręgowego oraz zapalenie żołądka i jelit z martwicą tkanek i perforacjami. Należy powiadamiać lekarza nawet o najmniejszej zmianie stanu zdrowia dziecka.

Tlenoterapia pod wysokim ciśnieniem (tlenoterapia hiperbaryczna) może powodować:

•    przejściową utratę wzroku;

•    nudności;

•    zawroty głowy;

•    niepokój i splątanie;

•    kurcze mięśniowe;

•    omdlenia;

•    napady padaczkowe;

•    uszkodzenie ucha środkowego spowodowane zmianami ciśnienia;

•    uszkodzenie płuc spowodowane zmianami ciśnienia (uraz ciśnieniowy płuc);

•    ból, który może być związany z zapaleniem i krwawieniem w obrębie zatok przynosowych, spowodowanymi przez zmiany ciśnienia;

•    bóle mięśniowe.

Te działania niepożądane mogą ustąpić z biegiem czasu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

5.    Jak przechowywać TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować gazowego tlenu medycznego po upływie terminu ważności zamieszczonego na butli gazowej po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywanie

o Butle gazowe powinny być przechowywane w temperaturze od -20°C do +65°C. o Butle gazowe muszą być przechowywane na dobrze wentylowanej przestrzeni, która jest wykorzystywana wyłącznie do przechowywania gazów medycznych. W przestrzeni do przechowywania nie mogą znajdować się żadne substancje palne. o Butle gazowe mogą być przechowywane na zewnątrz, lecz powinny być przykryte i dobrze zabezpieczone przed trudnymi warunkami pogodowymi i kradzieżą. o Butle gazowe muszą być przechowywane w pozycji pionowej . Butle z wypukłym dnem powinny być przechowywane w pozycji poziomej lub na palecie. o Butle gazowe muszą być zabezpieczone przed upadkiem lub innymi rodzajami uderzeń, np. przez ich przymocowanie lub umieszczenie na palecie.

o Butle gazowe zawierające inne gazy lub gazy o innym składzie powinny być przechowywane oddzielnie.

o Pełne i puste butle gazowe muszą być przechowywane oddzielnie. o Butle gazowe nie mogą być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła.

o Należy zakręcać zawory butli. o Pustą butlę należy zwrócić do dostawcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS

o Substancją czynną jest tlen medyczny, 100% v/v. o Nie ma innych składników.

Jak wygląda TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS i co zawiera opakowanie

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest bezbarwnym i bezwonnym, sprężonym gazem leczniczym.

o TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS jest przechowywany pod ciśnieniem w butlach gazowych wykonanych ze stali lub aluminium. Część cylindryczna i sferyczna butli są koloru białego.. o Butle gazowe o pojemności x litrów dostarczają y (jednostka objętości) gazowego tlenu o temperaturze 15°C i pod ciśnieniem 1 bara (patrz tabela).

Dostępne butle:

TLEN MEDYCZNY SPRĘŻONY AIR PRODUCTS Ciśnienie napełniania 200 barów

Objętość (x) butli gazowych (l)

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 200 barów

107

214

429

643

857

1072

1501

2144

Pojemność (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania

3215

4287

5359

6431

8575

10718

171488

192924

200 barów

Ciśnienie napełniania 300 barów

Objętość (x) butli gazowych (l)

0.5

1

2

3

4

5

7

10

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 300 barów

154

308

617

925

1233

1542

2158

3083

Objętość (x) w litrach

15

20

25

30

40

50

Wiązka16

Wiązka18

Ilość litrów gazowego tlenu (y) przy ciśnieniu napełniania 300 barów

4625

6166

7708

9249

12332

15416

246656

277488

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

o Podmiot odpowiedzialny:

Air Products Sp. z o. o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa

o Wytwórcy:

Medidis

DE FOK 8, 9206 BD Drachten Holandia

Air Products S.A.S.

Zone Industrielle de l’Epinoy - 59175 Templemars Francja

Air Products GmbH

An der Kost 3, 45527 Hattingen

Niemcy

Air Products spol, s r.o 405 30 Decin, Ustecka 30 Republika Czeska

Gasin - Gases Industrials S.A.

At Estrada Nacional 249-3, Km 1.8 - D, S. Marcos, 2735-307 Cacem Portugalia

Gasin - Gases Industrials S.A.

At Rua do Progresso, 53-Perafita, Apartado 3051

4451-801 Leęa da Palmeira

Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Unii Europejskiej pod następującymi nazwami:

Holandia: Zuurstof medicinaal gasvormig AIR PRODUCTS, inhalatiegas 100% v/v

Niemcy: Sauerstoff AIR PRODUCTS 100% Gas zur medizinischen Anwendung, druckyerdichtet Republika Czeska: Kyslik medicinalm stlaceny AIR PRODUCTS, plyn pro inhalaci, 100% v/v Portugalia: Oxigenio Medicinal Gas, Gasin, gas para inalaęao, 99,5% v/v

Republika Słowacka: Medicinalny plynny kysHk AIR PRODUCTS, 100 % objemovych, medicinalny plyn, stlaceny

Data zatwierdzenia ulotki

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Należy stosować się do instrukcji dostawcy, szczególnie jeśli chodzi o następujące kwestie:

o Butla gazowa nie powinna być używana, jeżeli posiada widoczne oznaki uszkodzenia lub istnieje podejrzenie, że została zniszczona lub wystawiona na działanie wysokich temperatur. o Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu z ropą, smarem lub innymi węglowodorami. o Można używać wyłącznie sprzętu przeznaczonego do określonego typu butli gazowej oraz gazu. o Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia, do otwierania lub zamykania zaworu butli nie wolno używać szczypców ani innych narzędzi. o Nie wolno zmieniać kształtu pojemnika.

o W przypadku wycieku zawór butli należy natychmiast zamknąć, o ile jest to bezpieczne. Jeżeli nie można zamknąć zaworu, butlę należy zabrać w bezpieczne miejsce poza pomieszczeniem, aby tlen mógł się swobodnie ulotnić.

o Zawory pustych butli gazowych muszą być zamknięte.

o Tlen może silnie reagować z niektórymi substancjami organicznymi. Dlatego obchodzenie się z butlami gazowymi i ich przechowywanie wymaga zachowania szczególnych środków ostrożności (patrz także punkt 5, Przechowywanie).

o Tlen znacznie zwiększa ryzyko pożaru i może spowodować nagłe zapalenie się żarzących lub tlących się materiałów. Z tego powodu w pobliżu butli gazowej niedopuszczalne jest palenie papierosów lub używanie otwartego ognia.

o Połączenia do przewodów, zaworów itp. muszą być czyste i suche, a jeżeli są zabrudzone, należy je wyczyścić zgodnie z instrukcjami dostawcy. Nie należy używać żadnych rozpuszczalników. Do czyszczenia i suszenia sprzętu należy stosować suchą, niestrzępiącą się ściereczkę. o Przelewanie gazu pod ciśnieniem jest zabronione.

9