+ iMeds.pl

Tobi 300 mg/5 mlUlotka Tobi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tobi, 300 mg/5 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora

Tobramycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tobi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobi

3.    Jak stosować lek Tobi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tobi

6.    Zawartość opakowania i inne    informacje

1.    Co to jest lek Tobi i w jakim celu się go stosuje

•    Lek nosi nazwę Tobi.

•    Substancją czynną jest tobramycyna. Jedna ampułka zawiera 300 mg tobramycyny, co stanowi jedną dawkę leku.

•    Pozostałe składniki leku to: sodu chlorek i woda do wstrzykiwań, oraz służące do ustalenia pH: sodu wodorotlenek 10 N i kwas siarkowy 10 N lub 5 N.

•    Lek nie jest przeznaczony do stosowania doustnego, lecz do podania wziewnego i znajduje się w gotowej do użycia ampułce. Opakowanie zawiera 56 ampułek. Jedno opakowanie wystarcza na 28 dni regularnego stosowania leku. Ampułki są foliowane po 14 sztuk, każdy z czterech foliowych pakietów zawiera dawkę leku wystarczającą na 7 dni.

•    Tobramycyna jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów, który zwalcza zakażenia wywoływane przez Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas aeruginosa jest to bardzo często spotykana bakteria, powodująca zakażenia płuc występujące w pewnym okresie życia u prawie wszystkich pacjentów z mukowiscydozą.

U niektórych osób zakażenie to występuje dopiero w zaawansowanym wieku, u innych pojawia się we wczesnej młodości.

Pseudomonas aeruginosa jest jedną z najgroźniejszych bakterii dla osób chorych na mukowiscydozę. Nieleczone zakażenie płuc, wywołane przez Pseudomonas, prowadzi do dalszego uszkodzenia płuc i tym samym pogarsza rokowania pacjenta.

Lek Tobi zabija bakterie Pseudomonas, wywołujące zakażenia płuc. Choroba ta może być z powodzeniem leczona, zwłaszcza, jeśli została wcześnie wykryta.

W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce informacyjnej.

Wskazania do stosowania leku Tobi

Lek ToBi stosowany jest do leczenia przewlekłego zakażenia płuc wywoływanego przez Pseudomonas aeruginosa, u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i starszych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobi

Lek jest przeciwwskazany u osób uczulonych na jakikolwiek antybiotyk z grupy aminoglikozydów.

Jeśli pacjent kiedykolwiek czuł się źle po zażyciu jakiegokolwiek antybiotyku, powinien poinformować o tym lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Tobramycyna zawarta w leku Tobi należy do grupy leków, które mogą niekiedy wywoływać zaburzenia słuchu, nudności, uszkodzenia nerek, jak również zaszkodzić nienarodzonemu dziecku (patrz także punkt 4. Możliwe działania niepożądane). Ważne jest, aby pacjent poinformował lekarza prowadzącego, jeśli występują u niego:

•    Problemy ze słuchem

Stosowanie leku Tobi należy skonsultować z lekarzem, gdy u pacjenta kiedykolwiek występowały następujące dolegliwości:

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne);

-    wszelkie inne problemy ze słuchem;

-    nudności, zawroty głowy.

W takim wypadku lekarz może przeprowadzić badanie słuchu przed rozpoczęciem leczenia lub w trakcie stosowania leku Tobi.

•    Problemy z nerkami

Stosowanie leku Tobi należy skonsultować z lekarzem, gdy u pacjenta kiedykolwiek występowały dolegliwości nerek.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Tobi lekarz może przeprowadzić badanie czynności nerek pacjenta; badania te mogą być regularnie prowadzone także w trakcie trwania leczenia.

•    Zaburzenia pracy mięśni

Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały zaburzenia pracy mięśni, należy poinformować o tym lekarza. Należy zachować dużą ostrożność stosując lek u pacjentów ze schorzeniami charakteryzującymi się osłabieniem pracy mięśni, takimi jak choroba Parkinsona czy miastenia.

•    Problemy z opornością bakterii Pseudomonas

Oporność taka może się pojawić w trakcie każdej kuracji antybiotykowej. U pacjentów stosujących lek Tobi mogą powstawać oporne szczepy Pseudomonas. W razie wszelkich związanych z tym wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

•    Uczucie duszności

Leki wziewne mogą wywołać skurcz oskrzeli. Może się to zdarzyć także po zastosowaniu leku Tobi. Lekarz powinien być obecny przy pierwszym podaniu leku pacjentowi oraz sprawdzić jego czynność płuc przed i po zażyciu leku. O ile nie jest stosowany lek rozszerzający oskrzela (np. salbutamol), lekarz może zalecić podanie tego leku przed zastosowaniem leku Tobi.

•    Krew w plwocinie

Jeśli w odkrztuszanej plwocinie występuje krew, należy powiadomić o tym lekarza. Leki wziewne mogą wywoływać odruch wykrztuśny. W takim wypadku lekarz może zalecić odstawienie leku Tobi do czasu, gdy krew w plwocinie będzie się pojawiać w niewielkiej ilości lub wcale.

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tobramycyny w postaci płynu do inhalacji u kobiet w ciąży, ale wiadomo, że tobramycyna oraz inne leki z grupy aminoglikozydów, w postaci wstrzyknięć, osiągające ze względu na drogę podania wysokie stężenia we krwi, mogą zaszkodzić nienarodzonemu dziecku (np. powodując głuchotę).

Karmienie piersią

Tobramycyna podawana ogólnoustrojowo przenika do mleka kobiecego. Pacjentka karmiąca dziecko piersią powinna poradzić się lekarza czy stosować lek Tobi, czy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Uważa się za mało prawdopodobne, aby lek niekorzystnie wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Tobi a. inne leki

Niektórych leków nie należy stosować równocześnie z lekiem Tobi.

Nie należy stosować leku Tobi jednocześnie z niektórymi lekami moczopędnymi, np. furosemidem, bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Leku Tobi nie należy także stosować jednocześnie z mocznikiem lub mannitolem (leki te stosowane są u hospitalizowanych pacjentów w ciężkim stanie). Równoczesne stosowanie leku Tobi z innymi lekami uszkadzającymi nerki i słuch może nasilić ich działania niepożądane.

Czasami równoczesnie z lekiem Tobi przeznaczonym do podawania wziewnego konieczne jest podawanie tobramycyny lub innych antybiotyków aminoglikozydowych w postaci wstrzyknięć. Leki te mogą znacznie podwyższyć ogólne stężenie aminoglikozydów we krwi (bardzo niskie po wziewnym podaniu leku ToBi) i w związku z tym nie należy ich stosować razem z następującymi lekami:

•    amfoterycyna B, cefalotyna, cyklosporyna, takrolimus, polimiksyny;

•    związki platyny (np. karboplatyna i cisplatyna);

•    inhibitory cholinoesterazy (np. neostygmina, pirydostygmina), toksyna botulinowa.

Leku Tobi nie należy rozpuszczać ani mieszać z innymi lekami w nebulizatorze.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3. Jak stosować lek Tobi

W jakiej dawce i jak często należy przyjmować lek:

•    Dawka jest jednakowa dla wszystkich osób w wieku 6 lat i starszych;

•    Przez 28 dni należy przyjmować zawartość dwóch ampułek na dobę. Płyn z jednej ampułki wdychać rano, a drugiej wieczorem. Pomiędzy dawkami należy robić 12-godzinne przerwy;

•    Następnie na 28 dni lek odstawić, a po przerwie rozpocząć kolejną 28-dniową kurację;

•    Bardzo ważne jest, aby stosować lek dwa razy na dobę przez 28 dni i trzymać się cyklu: 28 dni stosowania leku ToBi, a następnie 28 dni przerwy.

W jakiej kolejności należy stosować leki przeciw mukowiscydozie i zalecone przez fizykoterapeutę zabiegi:

W przypadku mukowiscydozy różne formy leczenia należy stosować w następującej kolejności:

•    lek rozszerzający oskrzela (np. salbutamol);

•    zabiegi fizykoterapeutyczne klatki piersiowej;

•    inne wziewne leki (np. dornaza alfa);

•    następnie lek Tobi.

W sprawie powyższej kolejności należy skonsultować się z lekarzem.

Czy należy stosować jakiś specjalny sprzęt do inhalacji leku

•    Tak! Lek należy podawać za pomocą czystego, suchego nebulizatora wielokrotnego użytku PARI LC PLUS z odpowiednim kompresorem. W sprawie kompresora należy porozumieć się ze swoim lekarzem lub fizykoterapeutą, którzy doradzą, jak prawidłowo stosować lek i z jakiego urządzenia korzystać. Dla innych wziewnych leków, takich jak dornaza alfa, może być konieczny inny rodzaj rozpylacza.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Pominięcie zastosowania leku Tobi:

Między kolejnymi dawkami leku musi upłynąć przynajmniej 6 godzin.

•    Jeśli do przyjęcia następnej dawki pozostało więcej niż 6 godzin, pominiętą dawkę leku należy przyjąć natychmiast.

•    Jeśli pora przyjęcia kolejnej dawki przypada w czasie krótszym niż 6 godzin, pominiętej dawki leku nie należy przyjmować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobi:

Zażycie większej dawki leku Tobi może spowodować silną chrypkę. Należy jak najprędzej powiadomić o tym lekarza. Wystąpienie działania toksycznego w razie przypadkowego połknięcia leku Tobi jest mało prawdopodobne, ale należy o tym powiadomić lekarza.

Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku niż należy, lub zrobił to ktoś inny, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często: zmiana barwy głosu (w tym chrypka), duszność, wzmożony kaszel, oraz zapalenie gardła.

Rzadko: niekiedy mogą występować trudności z oddychaniem, kaszel, ucisk lub bóle klatki piersiowej, ból, zapalenia krtani, szumy uszne, owrzodzenie jamy ustnej, wysypki, osłabienie, gorączka, bóle głowy, nudności, wymioty, utrata apetytu, zawroty głowy, ślinotok, krwioplucie, krwawienia z nosa, katar i zaburzenia smaku, bezgłos.

U niektórych pacjentów, którzy w przeszłości przez długi czas lub równocześnie z preparatem Tobi, przyjmowali tobramycynę lub inne antybiotyki aminoglikozydowe drogą pozajelitową, w postaci wstrzyknięć, doszło do utraty słuchu.

Podawanie tobramycyny lub innych aminoglikozydów w postaci wstrzyknięć, wiązało się z reakcjami uczuleniowymi, problemami ze słuchem i z nerkami.

Bardzo rzadko u pacjentów mogą występować bóle brzucha, bóle uszu, biegunki, bóle krzyża, zakażenia grzybicze (np. pleśniawki), powiększenie węzłów chłonnych, senność, przyspieszone oddychanie, problemy ze słuchem i zapalenie zatok, reakcje alergiczne w tym pokrzywka i świąd.

U chorych na mukowiscydozę występuje wiele objawów tej choroby. Mogą one występować jeszcze w czasie stosowania leku Tobi, nie powinna się jednak zwiększać ich częstotliwość ani nasilenie. Pacjenci często zgłaszali następujące objawy: zmiana koloru plwociny, krwioplucie, zakażenia układu oddechowego, bóle mięśni, polipy nosowe oraz zapalenie uszu.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Tobi mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, lub w razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, należy poinformować lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym <lekarzowi> <,> <lub> <farmaceucie> <lub pielęgniarce>. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tobi

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Lek należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce). Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed intensywnym światłem.

•    Lek może być przechowywany w saszetkach (nienaruszonych lub otwartych) w temperaturze nieprzekraczającej 25°, w okresie 28 dni.

Lek zwykle ma kolor jasnożółty, jednak nie jest to regułą i może się zdarzyć, że jego barwa będzie ciemniejsza. Nie ma to wpływu na działanie leku Tobi, jeżeli tylko przestrzegane są warunki przechowywania.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić termin ważności znajdujący się na opakowaniu zewnętrznym, saszetce, lub ampułce.

Nie należy stosować leku Tobi po upływie terminu ważności.

Leku nie stosować również wtedy, jeśli stanie się mętny, jeśli w roztworze znajdują się kłaczki lub jeśli był przechowywany w temperaturze do 25°, dłużej niż 28 dni.

Nigdy nie należy przechowywać otwartej ampułki. Raz otwartą ampułkę należy natychmiast zużyć.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

W razie pytań i wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Tobi

Substancją czynną leku jest tobramycyna.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań, kwas siarkowy 10 N lub 5 N (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek 10 N (do ustalenia pH).

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 56 ampułek (4 saszetki po 14 ampułek) w tekturowym pudełku.

Plastikowe ampułki jednorazowego użytku o pojemności 5 ml ułożone są na 4 plastikowych tackach, po 14 ampułek na każdej tacce. Każda tacka umieszczona jest w szczelnie zamkniętej foliowej saszetce.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy

Importer

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674Warszawa tel.: + 48 22 37 54 888

Instrukcja użycia leku

Do stosowania leku potrzebne jest następujące wyposażenie:

1.    Ampułka leku Tobi.

2.    Odpowiedni kompresor.

3.    Nebulizator PARI LC PLUS wielokrotnego użytku.

4.    Rurka do połączenia nebulizatora z kompresorem.

5.    Czyste ręczniki.

6.    Klamerki do nosa, jeśli jest taka potrzeba.

• Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić czy nebulizator i kompresor działają prawidłowo, zgodnie z instrukcjami podanymi przez wytwórcę.

Przygotowanie leku do inhalacji

1.    Umyć dokładnie ręce mydłem.

2.    Każde foliowe opakowanie zawiera tackę z 14 ampułkami. Uciąć lub oderwać róg opakowania. Wyjąć z tacki jedną ampułkę. Włożyć z powrotem tackę do folii i przechowywać ją w lodówce.

3.    Wyłożyć wszystkie części nebulizatora PARI LC PLUS na czysty ręcznik. Należy mieć następujące części:

•    górną (a) i dolną (b) część nebulizatora,

•    nasadkę wentylu wdechowego (c),

•    ustnik z wentylem (d),

•    rurkę (e).

4.    Odkręcić (w lewo) górną część nebulizatora (a) od dolnej (b). Położyć górną część na ręczniku, a dolną postawić na ręczniku pionowo.

5.    Podłączyć jeden koniec rurki do otworu wylotowego kompresora. Upewnić się, czy rurka ściśle przylega. Podłączyć kompresor do gniazdka elektrycznego.

6.    Otworzyć ampułkę jedną ręką trzymając za spód, drugą odkręcając część wierzchnią. Uważać, aby nie wycisnąć zawartości ampułki przed opróżnieniem jej do dolnej części nebulizatora.

7.    Wycisnąć całą zawartość ampułki do dolnej części nebulizatora. (b)

8.    Przykręcić (w prawo do oporu) górną część (a) nebulizatora do części dolnej (b).

9.    Dołączyć ustnik (d) do otworu wylotowego nebulizatora. Następnie szczelnie wcisnąć nasadkę wentylu wdechowego do otworu na szczycie nebulizatora. Uwaga: nasadka wentylu wdechowego powinna przylegać dokładnie (sprawdzić w ulotce nebulizatora PARI LC PLUS).

10.    Połączyć wolny koniec rurki z wlotem powietrza, znajdującym się na spodzie nebulizatora, trzymając go pionowo. Dokładnie docisnąć rurkę do wlotu powietrza.

Podanie leku

1.    Włączyć kompresor.

2.    Sprawdzić, czy z ustnika wydobywa się równomierna mgiełka. Jeśli nie ma mgiełki, sprawdzić wszystkie połączenia i czy kompresor działa poprawnie.

3.    Należy siedzieć lub stać w wyprostowanej pozycji tak, aby można było swobodnie oddychać.

4.    Umieścić ustnik między zębami, opierając go na czubku języka. Oddychać normalnie, ale tylko ustami (może w tym pomóc klamerka założona na nos). Starać się nie blokować językiem wlotu powietrza.

5.    Oddychać do momentu, gdy płyn w nebulizatorze się skończy i przestanie wydobywać się jakakolwiek mgiełka.

6.    Pamiętać, aby po użyciu wyczyścić i zdezynfekować nebulizator.

Jak długo trwają wszystkie czynności

Całość zabiegu powinna zająć około 15 minut. Całkowite opróżnienie nebulizatora może być zasygnalizowane trzaskiem.

Co zrobić, jeśli zabieg zostanie przerwany

Jeśli coś przeszkodziło w zabiegu, albo zaistnieje konieczność odkaszlnięcia lub odpoczynku, należy kompresor wyłączyć, aby nie marnować leku. Kompresor należy uruchomić ponownie w momencie, kiedy już będzie można spokojnie kontynuować inhalację.

Rysunek: części nebulizatora Nasadka wentyla wdechowego (c)

Górna część nebulizatora (a)

Ustnik (d)

Dolna część nebulizatora (b)

Rurka (e)

Postępowanie z wyposażeniem do inhalacji

Czyszczenie nebulizatora

   Nigdy nie używać nebulizatora z zatkanym wylotem (wylot jest zatkany, jeśli nie wydobywa się z niego mgiełka). W razie zatkania należy zaopatrzyć się w nowy nebulizator.

•    Jest bardzo ważne, aby po każdej inhalacji dokładnie oczyścić wszystkie części nebulizatora według zaleceń fizykoterapeuty lub lekarza. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zakażenia w wyniku przedostania się zanieczyszczeń z nebulizatora.

1.    Odłączyć wszystkie rurki od nebulizatora i rozłożyć nebulizator na części.

2.    Umyć wszystkie części (z wyjątkiem rurek) ciepłą wodą z detergentem.

3.    Przepłukać dokładnie ciepłą wodą, a następnie wytrząsnąć wodę.

Zaraz po użyciu leku Tobi należy wypłukać z nebulizatora wszelkie jego pozostałości. Jeśli resztki płynu zaschną wewnątrz rozpylacza, będą niezwykle trudne do usunięcia.

4.    Wysuszyć części na powietrzu lub wytrzeć czystą, niepylącą szmatką. Kiedy wszystkie części będą już suche, poskładać je z powrotem.

5.    Wszystkie części nebulizatora (z wyjątkiem rurek) można również umyć w zmywarce do naczyń. Ułożyć części rozpylacza w koszyku zmywarki na górnej półce. Po zakończeniu programu wyjąć i osuszyć części.

Dezynfekcja nebulizatora

Nebulizator jest przeznaczony dla danego pacjenta, nigdy nie powinien być używany przez inne osoby.

•    Bardzo ważna jest także regularna dezynfekcj a nebulizatora. Należy j ą przeprowadzać co drugi dzień. Można tego dokonać korzystając z jednej z poniższych metod.

1. Umyć rozpylacz według podanych wyżej wskazówek. Co drugi dzień zanurzyć na godzinę wszystkie części (z wyjątkiem rurek) w roztworze: 1 część octu spirytusowego na 3 części gorącej wody.

Opłukać dokładnie wszystkie części rozpylacza w ciepłej wodzie, a następnie wysuszyć za pomocą czystej, niepylącej szmatki. Wylać roztwór octu.

2. Można również dokonać dezynfekcji części rozpylacza (z wyjątkiem rurek) gotując je w wodzie przez 10 minut, a następnie osuszyć czystą, niepylącą szmatką.

Jak dbać o kompresor

Używając kompresora należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 09/2014

8

Tobi

Charakterystyka Tobi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TOBI, 300 mg/5 ml, płyn do inhalacji z nebulizatora

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml płynu (1 ampułka) zawiera 300 mg tobramycyny (Tobramycinum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn do inhalacji z nebulizatora.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Długotrwałe leczenie przewlekłego zakażenia płuc wywołanego przez Pseudomonas aeruginosa, u pacjentów z mukowiscydozą w wieku 6 lat i starszych.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego zastosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2.    _ Dawkowanie _ i _ sposób podawania

:    Produkt leczniczy Tobi jest przeznaczony do stosowania wziewnego i nie jest

przeznaczony do podawania pozajelitowego.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: 2 razy na dobę po 300 mg (płyn z 1 ampułki), przez 28 dni. Produkt leczniczy należy podawać możliwie dokładnie co 12 godzin i nie częściej niż co 6 godzin. Po 28 dniach leczenia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego TOBI na okres 28 dni. Należy zachować 28-dniowy cykl czynnego leczenia na przemian z 28 dniami przerwy w przyjmowaniu leku.

Dawka nie zależy od masy ciała pacjenta. Każdy pacjent powinien otrzymać dwa razy na dobę płyn z jednej ampułki produktu leczniczego TOBI (2 razy po 300 mg tobramycyny).

Kontrolowane badania kliniczne przeprowadzane przez okres 6 miesięcy z zastosowaniem podanego schematu dawkowania produktu leczniczego TOBI wykazały, że poprawa czynności płuc w porównaniu do wyników początkowych utrzymywała się również podczas 28-dniowego okresu przerwy w leczeniu.

Schemat dawkowania produktu leczniczego TOBI stosowany w kontrolowanych badaniach klinicznych.

Cykl 1

Cykl 2

Cykl 3

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

28 dni

TOBI 300 mg Standardowe

TOBI 300 mg Standardowe

TOBI 300 mg Standardowe

dwa razy na

leczenie

dwa razy na

leczenie

dwa razy na

leczenie

dobę plus

dobę plus

dobę plus

leczenie

leczenie

leczenie

standardowe

standardowe

standardowe

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania były ocenione w kontrolowanych, a także otwartych badaniach klinicznych, przez okres do 96 tygodni (12 cykli), jednocześnie nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów w wieku poniżej 6 lat ani u pacjentów, u których przewidywana wartość natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej płuc (ang. forced expiratory volume in 1 second, FEVi) wynosi <25% lub >75% wartości należnej, a także u pacjentów z kolonizacją bakterią Burkholderia cepacia.

Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu mukowiscydozy. Cykliczne stosowanie produktu leczniczego TOBI należy kontynuować tak długo, jak długo lekarz obserwuje jego korzystne działanie w stosowanym schemacie leczenia. Jeśli nastąpi kliniczne pogorszenie się czynności płuc, należy rozważyć zastosowanie dodatkowego leczenia skierowanego przeciw Pseudomonas. Badania kliniczne wskazują, że oporność na lek wykazana w testach mikrobiologicznych in vitro nie musi koniecznie wykluczać korzyści klinicznych możliwych do osiągnięcia przez pacjenta.

Sposób podawania

Płyn z jednej ampułki należy przelać do nebulizatora i podawać wziewnie przez około 15 minut za pomocą ręcznego nebulizatora wielokrotnego użytku PARI LC PLUS z odpowiednią sprężarką. Odpowiednie sprężarki to takie, które po dołączeniu do nebulizatora PARI LC PLUS zapewniają przepływ 4-6 l/min i (lub) ciśnienie zwrotne 110-217 kPa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi i użytkowania nebulizatora oraz sprężarki dołączonej przez producenta.

Produkt leczniczy TOBI należy wdychać w pozycji siedzącej lub stojącej, w trakcie normalnego oddychania przez ustnik nebulizatora. Klamerka zakładana na nos może pomóc pacjentowi w oddychaniu przez usta. Jednocześnie pacjent powinien kontynuować postępowanie zalecone przez fizykoterapeutę. Odpowiednie leki rozszerzające oskrzela należy stosować tak długo, jak to jest klinicznie niezbędne.

Jeżeli leczenie polega na stosowaniu wielu metod i produktów leczniczych jednocześnie, to podczas stosowania produktu leczniczego TOBI należy zachować następującą kolejność: lek rozszerzający oskrzela, zabieg zalecony przez fizykoterapeutę, inne leki podawane wziewnie i na koniec produkt leczniczy TOBI.

Maksymalna tolerowana dawka dobowa

Nie określono maksymalnej tolerowanej dawki dobowej produktu leczniczego TOBI.

4.3.    Przeciwwskazania

Podawanie produktu leczniczego TOBI jest przeciwwskazane u wszystkich pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na aminoglikozydy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia ogólne

Informacje na temat stosowania w czasie ciąży i karmienia piersią - patrz punkt 4.6.

Produkt leczniczy TOBI należy stosować z ostrożnością u pacjentów z potwierdzonymi lub podejrzewanymi zaburzeniami czynności nerek, zaburzeniami słuchu i czynności przedsionka lub zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego oraz czynnym, ciężkim krwiopluciem.

Należy monitorować stężenie tobramycyny w surowicy krwi żylnej, a nie krwi z opuszki palca.

Pomiar we krwi uzyskanej po nakłuciu opuszki nie jest w pełni wiarygodną metodą oznaczenia stężenia leku. Zaobserwowano bowiem, że osadzanie się cząsteczek tobramycyny na skórze rąk w trakcie przygotowania i nebulizacji produktu leczniczego TOBI może prowadzić do fałszywie zawyżonego stężenia leku w danym oznaczeniu. Ryzyka tego nie udaje się całkowicie uniknąć nawet poprzez dokładne umycie rąk przed pobraniem krwi z opuszki palca.

Skurcz oskrzeli

Podczas podania wziewnego leków może wystąpić skurcz oskrzeli, notowano go również podczas stosowania wziewnej postaci tobramycyny. Pierwszą dawkę produktu leczniczego TOBI należy podawać pod nadzorem doświadczonego personelu, po uprzednim zastosowaniu podawanego przed nebulizacją leku rozszerzającego oskrzela, o ile lek taki jest aktualnie zalecony.

Natężoną pierwszosekundową objętość wydechową płuc (FEV1) należy zmierzyć przed podaniem wziewnym i po nim. Jeżeli u pacjenta nieotrzymującego produktu leczniczego rozszerzającego oskrzela wystąpi skurcz oskrzeli po podaniu leku wziewnego, test należy powtórzyć po pewnym czasie z zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Wystąpienie skurczu oskrzeli mimo stosowania leków rozszerzających oskrzela może wskazywać na reakcję uczuleniową. Jeśli podejrzewa się taką reakcję, należy odstawić produkt leczniczy TOBI. W razie wystąpienie skurczu oskrzeli należy zastosować odpowiednie leczenie.

Zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Należy zachować dużą ostrożność stosując produkt leczniczy TOBI u pacjentów z zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, takimi jak choroba Parkinsona lub inne schorzenia charakteryzujące się osłabieniem mięśni, w tym myasthenia gravis, ponieważ aminoglikozydy mogą nasilić osłabienie siły mięśniowej, co jest spowodowane ich potencjalnym wpływem kuraropodobnym na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Działanie nefrotoksyczne

Chociaż pozajelitowe podawanie aminoglikozydów związane jest z działaniem nefrotoksycznym, podczas badań klinicznych produktu leczniczego TOBI nie znaleziono dowodów na takie działanie niepożądane.

Należy zachować ostrożność stosując produkt leczniczy TOBI u pacjentów z potwierdzonymi lub podejrzewanymi zaburzeniami czynności nerek. Należy w takich przypadkach kontrolować stężenie tobramycyny w surowicy. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, tj. ze stężeniem kreatyniny w surowicy przekraczającym 2 mg/dl (176,8 ąmol/l) nie zostali włączeni do badań klinicznych.

Zgodnie z obowiązującymi standardami postępowania, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić parametry początkowe czynności nerek. Stężenie kreatyniny i mocznika należy ponownie sprawdzić po zakończeniu 6 pełnych cykli leczenia produktem leczniczym TOBI (180 dni leczenia aminoglikozydem podawanym wziewnie). Jeśli pojawią się objawy działania nefrotoksycznego, wszelkie rodzaje leczenia tobramycyną należy przerwać aż do osiągnięcia stężenia leku w surowicy poniżej 2 ąg/ml. Ponowne rozpoczęcie leczenia produktem leczniczym TOBI zależy od decyzji lekarza. Pacjentów przyjmujących jednocześnie aminoglikozydy drogą pozajelitową należy kontrolować w odpowiedni sposób, biorąc pod uwagę ryzyko skumulowanego działania toksycznego.

Działanie ototoksyczne

Po podaniu aminoglikozydów drogą pozajelitową zgłaszano występowanie działań ototoksycznych (dotyczących zarówno słuchu, jak i czynności przedsionka). Objawami toksyczności dotyczącej narządu przedsionkowego mogą być zawroty głowy i ataksja. W kontrolowanych badaniach klinicznych produktu leczniczego TOBI nie stwierdzono objawów ototoksyczności ani audiometrycznie, ani na podstawie odczuwanej utraty słuchu. W danych zebranych z otwartych badań klinicznych oraz z doniesień i obserwacji zebranych po wprowadzeniu leku do lecznictwa, notowano występowanie zaburzeń słuchu u niektórych pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono długotrwałe stosowanie aminoglikozydów pozajelitowo lub jednoczesne z produktem leczniczym TOBI. Lekarz powinien wziąć pod uwagę fakt, że aminoglikozydy mogą mieć toksyczny wpływ na narząd przedsionkowy oraz narząd ślimakowy i podczas leczenia produktem leczniczym TOBI powinien przeprowadzać u pacjenta odpowiednie pomiary kontrolne słuchu. U pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka z powodu poprzedzającej, długo trwającej terapii aminoglikozydami, podawanymi ogólnie, konieczne jest rozważenie dokonania oceny audiologicznej przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym TOBI. W razie wystąpienia szumów usznych należy zachować ostrożność, gdyż mogą one świadczyć o wystąpieniu działania ototoksycznego. Jeśli pacjent podczas leczenia aminoglikozydami zgłasza pojawienie się szumów usznych lub utratę słuchu, lekarz powinien rozważyć wykonanie badania audiologicznego. Pacjentów leczonych równocześnie aminoglikozydami podawanymi pozajelitowo należy odpowiednio kontrolować, biorąc pod uwagę ryzyko skumulowanej toksyczności.

Krwioplucie

Wdychanie rozpylonych roztworów może wywoływać odruch kaszlowy. Stosowanie produktu leczniczego TOBI u pacjentów z czynnym, ciężkim krwiopluciem można rozpocząć tylko wtedy, gdy płynące z tego korzyści przeważają nad ryzykiem wywołania kolejnego krwawienia.

Oporność bakterii

W badaniach klinicznych obserwowano zwiększenie minimalnych stężeń hamujących wzrost szczepów P. aeruginosa wyizolowanych od niektórych pacjentów leczonych produktem leczniczym TOBI. Istnieje teoretyczne ryzyko, że u pacjentów leczonych tobramycyną podawaną wziewnie mogą powstawać szczepy P. aeruginosa oporne na tobramycynę podawaną dożylnie (patrz 5.1).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy TOBI równocześnie z dornazą alfa, beta-adrenomimetykami, kortykosteroidami w postaci wziewnej oraz innymi antybiotykami doustnymi i podawanymi drogą pozajelitową, działającymi na Pseudomonas, obserwowano działania niepożądane podobne do występujących w grupie kontrolnej.

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego TOBI i innych leków mających właściwości nefrotoksyczne i ototoksyczne, a także podawania tych leków w niedużym odstępie czasu. Niektóre leki moczopędne mogą nasilać toksyczność aminoglikozydów poprzez zmiany stężeń antybiotyku w surowicy i tkankach. Produktu leczniczego TOBI nie należy podawać jednocześnie z furosemidem, mocznikiem ani mannitolem.

Do innych leków, które mogą zwiększać toksyczność pozajelitowo podawanych aminoglikozydów, należą:

•    amfoterycyna B, cefalotyna, cyklosporyna, takrolimus, polimiksyny (ryzyko zwiększenia nefrotoksyczności);

•    związki platyny (ryzyko zwiększenia nefrotoksyczności i ototoksyczności);

•    inhibitory cholinoesterazy, toksyna botulinowa (oddziaływanie na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produktu leczniczego TOBI nie należy stosować u kobiet w ciąży ani karmiących piersią, chyba że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu lub dziecka.

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania tobramycyny w postaci płynu do inhalacji u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach z użyciem tobramycyny nie wskazują na właściwości teratogenne (patrz 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Jednak aminoglikozydy, jeśli osiągną w organizmie kobiety ciężarnej duże stężenia ogólnoustrojowe, mogą powodować uszkodzenia płodu (np. wrodzoną głuchotę). Należy poinformować pacjentkę

0    ewentualnych zagrożeniach dla płodu, jeśli stosuje produkt leczniczy TOBI w czasie ciąży lub jeśli zajdzie w ciążę w trakcie jego stosowania.

Karmienie piersią

Tobramycyna podawana ogólnoustrojowo przenika do mleka kobiecego. Nie wiadomo, czy podczas stosowania produktu leczniczego TOBI stężenia tobramycyny w surowicy są na tyle duże, aby była ona wykrywalna w mleku kobiecym. Ze względu na ryzyko ototoksyczności lub nefrotoksyczności u niemowląt, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zakończeniu leczenia produktem leczniczym TOBI.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie doniesień na temat działań niepożądanych uważa się, że produkt leczniczy TOBI nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z grupą kontrolną, jedynymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi u znacznej większości pacjentów leczonych produktem leczniczym TOBI były: zmiana barwy głosu (13% pacjentów leczonych produktem leczniczym TOBI w porównaniu do 7% z grupy kontrolnej)

1    szumy uszne (3% leczonych produktem leczniczym TOBI w porównaniu do 0% z grupy kontrolnej).

Szumy uszne były przemijające, ustępowały bez przerywania stosowania produktu leczniczego TOBI i nie wiązały się z trwałą utratą słuchu, potwierdzoną w badaniu audiometrycznym. Powtarzane cykle leczenia produktem leczniczym TOBI nie zwiększały ryzyka wystąpienia szumów usznych.

Innymi działaniami niepożądanymi, z których część to często występujące następstwa choroby podstawowej, ale których przyczynowego związku ze stosowaniem produktu leczniczego TOBI nie można wykluczyć, były: zmiana zabarwienia plwociny, zakażenie układu oddechowego, bóle mięśni, polipy nosa i zapalenie ucha środkowego.

W okresie po wprowadzeniu leku do lecznictwa, zgłaszano działania niepożądane, których częstość występowania była następująca:

Działania niepożądane dotyczące całego organizmu

Rzadko: ból w klatce piersiowej, osłabienie, gorączka, ból głowy, ból.

Bardzo rzadko: ból brzucha, zakażenia grzybicze, złe samopoczucie, ból w okolicy krzyżowej, reakcje alergiczne, w tym świąd i pokrzywka.

Działania niepożądane dotyczące układu_pokarmowego

Rzadko: nudności, brak apetytu, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, wymioty.

Bardzo rzadko: biegunka, kandydoza jamy ustnej.

Działania niepożądane dotyczące układu krwiotwórczego i limfatycznego Bardzo rzadko: powiększenie węzłów chłonnych.

Działania niepożądane dotyczące układu nerwowego Rzadko: zawroty głowy.

Bardzo rzadko: senność.

Działania niepożądane dotyczące układu oddechowego

Niezbyt często: zmiana barwy głosu (w tym chrypka), duszność, nasilenie kaszlu, zapalenie gardła. Rzadko: skurcz oskrzeli, uczucie ucisku w klatce piersiowej, kaszel, zadyszka, schorzenia płuc, wzmożone wydzielanie plwociny, krwioplucie, pogorszenie się czynności płuc, zapalenie krtani, krwawienie z nosa, zapalenie błony śluzowej nosa, astma.

Bardzo rzadko: hiperwentylacja, niedotlenienie, zapalenie zatok.

Działania niepożądane dotyczące narządów zmysłów Rzadko: szumy uszne, zaburzenia smaku, utrata słuchu, bezgłos.

Bardzo rzadko: schorzenia uszu, bóle uszu.

Działania niepożądane dotyczące skóry i _jej_przydatków Rzadko: wysypka skórna.

Z otwartych badań klinicznych i danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu wynika, że u niektórych pacjentów, którzy w przeszłości, przez długi czas lub równocześnie z produktem leczniczym TOBI przyjmowali aminoglikozydy drogą pozajelitową, doszło do utraty słuchu (patrz 4.4). Podawanie aminoglikozydów drogą pozajelitową wiązało się z nadwrażliwością, działaniem ototoksycznym i nefrotoksycznym (patrz 4.3, 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Wziewne podawanie tobramycyny wiąże się z jej małą biodostępnością ogólnoustrojową. Objawy przedawkowania leku mogą obejmować nasiloną chrypkę.

Działanie toksyczne po przypadkowym spożyciu produktu leczniczego TOBI jest mało prawdopodobne, ponieważ tobramycyna jest słabo wchłaniana z nieuszkodzonego przewodu pokarmowego.

W przypadku nieumyślnego dożylnego podania produktu leczniczego TOBI, mogą wystąpić przedmiotowe i podmiotowe objawy przedawkowania tobramycyny, charakterystyczne dla podawania drogą pozajelitową. Mogą obejmować: zawroty głowy, szumy uszne, zmniejszenie ostrości słyszenia, niewydolność oddechową i (lub) blokadę przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i zaburzenie czynności nerek.

Leczenie objawów ostrego zatrucia polega na natychmiastowym odstawieniu produktu leczniczego TOBI, należy też sprawdzić podstawowe parametry czynności nerek. Pomocne w monitorowaniu przedawkowania może być kontrolowanie stężenia tobramycyny w surowicy krwi. We wszystkich przypadkach przedawkowania należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami i zaburzenia eliminacji produktu leczniczego TOBI i (lub) innych produktów leczniczych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: aminoglikozydy przeciwbakteryjne Kod ATC: J01GB01

Właściwości ogólne

Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym wytwarzanym przez Streptomyces tenebrarius. Działa głównie poprzez zaburzenie syntezy białka, co prowadzi do zmian w przepuszczalności błony komórkowej, postępującego niszczenia otoczki komórkowej i w ostateczności do śmierci komórki. Działa bakteriobójczo w stężeniach równych lub nieco większych niż stężenia hamujące wzrost.

Stężenia graniczne

Stężenia graniczne określone dla tobramycyny stosowanej drogą pozajelitową nie mają zastosowania do wziewnej postaci leku. Plwocina chorych na mukowiscydozę wykazuje działanie hamujące miejscową aktywność biologiczną aminoglikozydów stosowanych wziewnie. W związku z tym w celu osiągnięcia działania bakteriostatycznego oraz bakteriobójczego, stężenia tobramycyny w plwocinie muszą być odpowiednio od 10 do 25 razy większe od najmniejszego stężenia hamującego (MIC) wzrost szczepów P. aeruginosa. W kontrolowanych badaniach klinicznych 97% pacjentów leczonych produktem leczniczym TOBI uzyskało stężenia w plwocinie 10-krotnie przekraczające najwyższe wartości MIC dla szczepu P. aeruginosa wyizolowanego od danego pacjenta, a 95% pacjentów -25-krotnie przekraczające najwyższą wartość MIC. Zanotowano postępującą poprawę kliniczną u większości pacjentów, od których wyizolowano szczepy, dla których wartości MIC przekraczają próg wrażliwości, określony dla tobramycyny podawanej pozajelitowo.

Wrażliwość

Mając na względzie brak standardowych wartości stężeń granicznych w przypadku wziewnego podawania leków, należy zachować ostrożność podczas klasyfikowania szczepów bakterii jako wrażliwych lub niewrażliwych na tobramycynę podawaną wziewnie.

W badaniach klinicznych z produktem leczniczym TOBI poprawa czynności płuc następowała u większości pacjentów, od których wyizolowano szczepy P. aeruginosa, dla których wartości początkowe MIC tobramycyny wynosiły <128 ^g/dl. Mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania poprawy klinicznej występowało u pacjentów zakażonych szczepami P. eruginosa, dla których wartości początkowe MIC wynosiły >128 ^g/ml. Jednakże u 7 z 13 (54%) pacjentów biorących udział w badaniach kontrolowanych placebo, podczas przyjmowania produktu leczniczego TOBI nastąpiła poprawa czynności płuc, mimo wyizolowania szczepów, dla których wartość MIC wynosiła >128 ^g/ml.

Na podstawie danych uzyskanych z badań in vitro i (lub) badań klinicznych stwierdzono, że następujące bakterie będące przyczyną zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą, mogą być wrażliwe na leczenie produktem leczniczym TOBI.

Wrażliwe    Pseudomonas aeruginosa

Haemophilus influenzae Staphylococcus aureus

Niewrażliwe    Burkholderia cepacia

Stenotrophomonas maltophilia Alcaligenes xylosoxidans

Schemat, według którego stosowano produkt leczniczy TOBI w badaniach klinicznych prowadził do niewielkiego, ale wyraźnego zwiększenia się minimalnych stężeń tobramycyny, amikacyny i gentamycyny hamujących wzrost badanych szczepów P. aeruginosa. Każde dodatkowe 6 miesięcy leczenia prowadziło do stopniowego zwiększenia wartości MIC, podobnego jak obserwowane w ciągu 6 miesięcy kontrolowanych badań klinicznych. Najczęściej spotykanym mechanizmem oporności na aminoglikozydy, obserwowanym u szczepów P. aeruginosa wyizolowanych od przewlekle zakażonych pacjentów z mukowiscydozą, jest nieprzepuszczalność, określana jako ogólny brak wrażliwości na wszystkie aminoglikozydy. Szczepy P. aeruginosa izolowane od pacjentów chorujących na mukowiscydozę wykazują adaptacyjną lekooporność na aminoglikozydy, charakteryzującą się powrotem wrażliwości po odstawieniu antybiotyku.

Inne informacje

Nie ma dowodów na to, że u pacjentów otrzymujących produkt leczniczy TOBI przez okres do 18 miesięcy, występuje większe ryzyko zakażenia B. cepacia, S. maltophilia i A. xylosoxidans niż w grupie pacjentów nie leczonych produktem leczniczym TOBI. Aspergillus spp. był częściej izolowany z plwociny pacjentów otrzymujących produkt leczniczy TOBI, jednocześnie rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej, przy czym występowała ona z częstością podobną jak w grupie kontrolnej.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Stężenia w plwocinie: dziesięć minut po podaniu wziewnym pierwszej dawki 300 mg produktu leczniczego TOBI, średnie stężenie tobramycyny w plwocinie wynosiło 1 237 ^g/g (zakres: od 35 do 7 414 ^g/g). Tobramycyna nie kumuluje się w plwocinie; po 20 tygodniach leczenia produktem leczniczym TOBI średnie stężenie tobramycyny w plwocinie występujące 10 minut po podaniu wziewnym wynosiło 1 154 ^g/g (zakres: od 39 do 8 085 ^g/g). Obserwowano duże zróżnicowanie stężenia tobramycyny w plwocinie. Po dwóch godzinach, stężenie obniża się do około 14% wartości, mierzonej w 10 minut po podaniu wziewnym.

Stężenia w surowicy: mediana stężenia tobramycyny w surowicy pacjentów z mukowiscydozą godzinę po podaniu wziewnym pojedynczej dawki 300 mg produktu leczniczego TOBI wynosiła 0,95 ^g/ml (zakres: stężenia niższe od progu oznaczalności ilościowej do 3,62 ^g/ml). Po 20 tygodniach leczenia produktem leczniczym TOBI, średnie stężenie tobramycyny w surowicy godzinę po zastosowaniu wynosiło 1,05 ^g/dl (zakres: od progu oznaczalności ilościowej do 3,41 ^g/ml).

Eliminacja

Nie badano sposobu eliminacji tobramycyny podawanej wziewnie.

Po podaniu dożylnym tobramycyna jest wydalana głównie w procesie przesączania kłębuszkowego. Okres półtrwania tobramycyny w fazie eliminacji z surowicy wynosi około 2 godzin. Mniej niż 10% tobramycyny wiąże się z białkami osocza.

Tobramycyna niewchłonięta po podaniu produktu leczniczego TOBI jest prawdopodobnie wydalana głównie z odkrztuszaną plwociną.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uzyskane w badaniach nad bezpieczeństwem, toksycznością przewlekłą, genotoksycznością oraz wpływem toksycznym na rozrodczość wskazują, że głównym zagrożeniem dla ludzi jest działanie nefrotoksyczne i ototoksyczne. Z badań nad działaniem toksycznym wielkokrotnych dawek wynika, że najbardziej narażonymi narządami są nerki oraz narząd przedsionkowo-ślimakowy. Ogólnie, działanie toksyczne tobramycyny jest obserwowane przy większych stężeniach ogólnoustrojowych tobramycyny, niż stężenie osiągane po podaniu wziewnym zalecanych dawek leczniczych.

Nie prowadzono żadnych badań toksykologicznych nad wpływem tobramycyny podawanej drogą wziewną na proces rozmnażania się i rozwój płodu. Podczas organogenezy podskórne podanie szczurom dawki 100 mg/kg mc./dobę, a królikom maksymalnej tolerowanej dawki 20 mg/kg mc./dobę, nie wykazywało działania teratogennego. U królików działanie teratogenne większych dawek podawanych pozajelitowo nie mogło być oceniane, ponieważ wywoływały one efekt toksyczny u matek i prowadziły do poronień. W oparciu o dane z badań na zwierzętach nie można wykluczyć ryzyka działania toksycznego (np. ototoksycznego) podczas narażenia na lek w życiu płodowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

Kwas siarkowy 10 N lub 5 N (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek 10 N (do ustalenia pH)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego TOBI nie należy rozpuszczać ani mieszać z innymi substancjami w nebulizatorze.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Zawartość całej ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu (patrz 6.6).

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed intensywnym światłem.

Produkt leczniczy może być przechowywany w saszetkach (nienaruszonych lub otwartych), w temperaturze nieprzekraczającej 25°C, w okresie 28 dni.

Roztwór produktu leczniczego TOBI ma zwykle kolor jasnożółty, ale można zauważyć pewną różnorodność w zabarwieniu produktu (kolor może być nieco ciemniejszy), co nie oznacza utraty właściwości, pod warunkiem, że produkt przechowywany był zgodnie z zaleceniami.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie

Plastikowa ampułka jednorazowego użytku o pojemności 5 ml.

Ampułki ułożone są na 4 plastikowych tackach, po 14 ampułek na każdej tacce.

Każda tacka umieszczona jest w szczelnie zamkniętej foliowej saszetce.

Opakowanie zewnętrzne

Tekturowe pudełko zawierające 56 ampułek (4 saszetki po 14 ampułek).

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt leczniczy TOBI jest jałowym, niepirogennym, wodnym roztworem do jednorazowego użytku. Ponieważ nie zawiera środków konserwujących, zawartość całej ampułki należy zużyć natychmiast po otwarciu, a niezużytą pozostałość wyrzucić. Otwartych ampułek nie należy przechowywać w celu ponownego użycia.

Instrukcja użycia produktu leczniczego

Do stosowania produktu leczniczego potrzebne jest następujące wyposażenie:

1.    Ampułka produktu leczniczego TOBI.

2.    Odpowiedni kompresor.

3.    Nebulizator PARI LC PLUS wielokrotnego użytku.

4.    Rurka do połączenia nebulizatora z kompresorem.

5.    Czyste ręczniki.

6.    Klamerki do nosa, jeśli jest taka potrzeba.

• Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić czy nebulizator i kompresor działają prawidłowo, zgodnie z instrukcjami podanymi przez wytwórcę.

Przygotowanie produktu leczniczego do inhalacji

1.    Umyć dokładnie ręce mydłem.

2.    Każde foliowe opakowanie zawiera tackę z 14 ampułkami. Uciąć lub oderwać róg opakowania. Wyjąć z tacki jedną ampułkę. Włożyć z powrotem tackę do folii i przechowywać ją w lodówce.

3.    Wyłożyć wszystkie części nebulizatora PARI LC PLUS na czysty ręcznik. Należy mieć następujące części:

•    górną (a) i dolną (b) część nebulizatora;

•    nasadkę wentylu wdechowego (c);

•    ustnik z wentylem (d);

•    rurkę (e).

4.    Odkręcić (w lewo) górną część nebulizatora (a) od dolnej (b). Położyć górną część na ręczniku, a dolną postawić na ręczniku pionowo.

5.    Podłączyć jeden koniec rurki do otworu wylotowego kompresora. Upewnić się, czy rurka ściśle przylega. Podłączyć kompresor do gniazdka elektrycznego.

6.    Otworzyć ampułkę jedną ręką trzymając za spód, drugą odkręcając część wierzchnią. Uważać, aby nie wycisnąć zawartości ampułki przed opróżnieniem jej do dolnej części nebulizatora.

7.    Wycisnąć całą zawartość ampułki do dolnej części nebulizatora. (b)

8.    Przykręcić (w prawo do oporu) górną część (a) nebulizatora do części dolnej (b).

9.    Dołączyć ustnik (d) do otworu wylotowego nebulizatora. Następnie szczelnie wcisnąć nasadkę wentylu wdechowego do otworu na szczycie nebulizatora. Uwaga: nasadka wentylu wdechowego powinna przylegać dokładnie (sprawdzić w ulotce nebulizatora PARI LC PLUS).

10.    Połączyć wolny koniec rurki z wlotem powietrza, znajdującym się na spodzie nebulizatora, trzymając go pionowo. Dokładnie docisnąć rurkę do wlotu powietrza.

Podanie leku

1.    Włączyć kompresor.

2.    Sprawdzić, czy z ustnika wydobywa się równomierna mgiełka. Jeśli nie ma mgiełki, sprawdzić wszystkie połączenia i czy kompresor działa poprawnie.

3.    Należy siedzieć lub stać w wyprostowanej pozycji tak, aby można było swobodnie oddychać.

4.    Umieścić ustnik między zębami, opierając go na czubku języka. Oddychać normalnie, ale tylko ustami (może w tym pomóc klamerka założona na nos). Starać się nie blokować językiem wlotu powietrza.

5.    Oddychać do momentu, gdy płyn w nebulizatorze się skończy i przestanie wydobywać się jakakolwiek mgiełka.

6.    Pamiętać, aby po użyciu wyczyścić i zdezynfekować nebulizator.

Jak długo trwają wszystkie czynności

Całość zabiegu powinna zająć około 15 minut. Całkowite opróżnienie nebulizatora może być zasygnalizowane trzaskiem.

Co zrobić, jeśli zabieg zostanie przerwany

Jeśli coś przeszkodziło w zabiegu, albo zaistnieje konieczność odkaszlnięcia lub odpoczynku, należy kompresor wyłączyć, aby nie marnować leku. Kompresor należy uruchomić ponownie w momencie, kiedy już będzie można spokojnie kontynuować inhalację.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Rysunek: części nebulizatora Nasadka wentyla wdechowego (c)

Górna część nebulizatora (a)

Ustnik (d)

Dolna część nebulizatora (b)

Rurka (e)

Postępowanie z wyposażeniem do inhalacji

Czyszczenie nebulizatora

   Nigdy nie używać nebulizatora z zatkanym wylotem (wylot jest zatkany, jeśli nie wydobywa się z niego mgiełka). W razie zatkania należy zaopatrzyć się w nowy nebulizator.

•    Jest bardzo ważne, aby po każdej inhalacji dokładnie oczyścić wszystkie części nebulizatora według zaleceń fizykoterapeuty lub lekarza. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zakażenia w wyniku przedostania się zanieczyszczeń z nebulizatora.

1.    Odłączyć wszystkie rurki od nebulizatora i rozłożyć nebulizator na części.

2.    Umyć wszystkie części (z wyjątkiem rurek) ciepłą wodą z detergentem.

3.    Przepłukać dokładnie ciepłą wodą, a następnie wytrząsnąć wodę.

Zaraz po użyciu produktu leczniczego TOBI należy wypłukać z nebulizatora wszelkie jego pozostałości. Jeśli resztki płynu zaschną wewnątrz rozpylacza, będą niezwykle trudne do usunięcia.

4.    Wysuszyć części na powietrzu lub wytrzeć czystą, niepylącą szmatką. Kiedy wszystkie części będą już suche, poskładać je z powrotem.

5.    Wszystkie części nebulizatora (z wyjątkiem rurek) można również umyć w zmywarce do naczyń. Ułożyć części rozpylacza w koszyku zmywarki na górnej półce. Po zakończeniu programu wyjąć i osuszyć części.

Dezynfekcja nebulizatora

Nebulizator jest przeznaczony dla danego pacjenta, nigdy nie powinien być używany przez inne osoby.

•    Bardzo ważna jest także regularna dezynfekcja nebulizatora. Należy ją przeprowadzać co drugi dzień. Można tego dokonać korzystając z jednej z poniższych metod.

1. Umyć rozpylacz według podanych wyżej wskazówek. Co drugi dzień zanurzyć na godzinę wszystkie części (z wyjątkiem rurek) w roztworze: 1 część octu spirytusowego na 3 części gorącej wody.

Opłukać dokładnie wszystkie części rozpylacza w ciepłej wodzie, a następnie wysuszyć za pomocą czystej, niepylącej szmatki. Wylać roztwór octu.

2. Można również dokonać dezynfekcji części rozpylacza (z wyjątkiem rurek) gotując je w wodzie przez 10 minut, a następnie osuszyć czystą, niepylącą szmatką.

Jak dbać o kompresor

Używając kompresora należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Nürnberg Niemcy

8. NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10562

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.05.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Tobi