Imeds.pl

Tobradex (1 Mg + 3 Mg)/Ml

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tobradex

(3 mg + 1 mg)/ml, krople do oczu, zawiesina

(Tobramycinum + Dexamethasonum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tobradex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobradex

3.    Jak stosować lek Tobradex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tobradex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tobradex i w jakim celu się go stosuje

Lek Tobradex stosuje się do leczenia chorób zapalnych oczu, którym może towarzyszyć zakażenie. Stan zapalny oka może być wynikiem zabiegu okulistycznego, zakażenia oraz może być spowodowany obecnością ciała obcego lub urazem oka.

Lek Tobradex jest preparatem skojarzonym zawierającym składnik przeciwbakteryjny i kortykosteroid. Kortykosteroidy (w tym przypadku deksametazon) są stosowane w zapobieganiu i zmniejszaniu stanów zapalnych oka. Lek przeciwbakteryjny zawarty w preparacie (tobramycyna) działa na wiele gatunków bakterii chorobotwórczych zakażających oko.

Wskazaniem do stosowania leku Tobradex jest zapobieganie i leczenie zapalenia oraz zapobieganie zakażeniom związanym z chirurgicznym leczeniem zaćmy u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i starszych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobradex Kiedy nie stosować leku Tobradex:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon, tobramycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

lub jeśli u pacjenta występuje:

•    Zapalenie rogówki wywołane przez wirusa opryszczki,

•    Zapalenie rogówki wywołane przez wirusa ospy krowiej, ospy wietrznej oraz inne choroby wirusowe rogówki lub spojówki

•    Gruźlica oka

•    Zakażenie grzybicze oka

•    Nieleczone ropne zakażenia oka

•    Jeśli pacjentowi usunięto ciało obce z rogówki i nie występują objawy powikłań

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli po zastosowaniu leku Tobradex u pacjenta występują reakcje nadwrażliwości takie jak świąd, obrzęk powiek lub zaczerwienienie oka, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem. Taka reakcja nadwrażliwości może wystąpić w przypadku stosowania innych miejscowo lub ogólnie działających antybiotyków z grupy aminoglikozydów.

•    jeśli u pacjenta nastąpi zaostrzenie objawów lub nagły nawrót objawów choroby, należy skonsultować się z lekarzem. W trakcie stosowania niniejszego leku pacjent może być bardziej podatny na występowanie zakażeń oka.

•    jeśli w trakcie stosowania leku Tobradex pacjent stosuje inne antybiotyki, w tym również przyjmowane doustnie, należy zasięgnąć porady lekarza.

•    jeśli pacjent stosuje lek Tobradex przez dłuższy okres, u pacjenta może:

•    występować zwiększona podatność na zakażenia oka,

•    występować zwiększone ciśnienie w oku (oczach),

•    dochodzić do rozwoju zaćmy.

•    W trakcie stosowania leku Tobradex należy regularnie kontrolować ciśnienie wewnątrzgałkowe; należy zasięgnąć porady lekarza. Jest to szczególnie ważne u dzieci, ponieważ ryzyko rozwoju nadciśnienia ocznego wywołanego stosowaniem kortykosteroidów może być większe u dzieci i może wystąpić szybciej niż u dorosłych. Szczególnie w przypadku dzieci

i młodzieży należy zasięgnąć porady lekarza. Ryzyko spowodowanego przyjmowaniem kortykosteroidów nadciśnienia ocznego oraz tworzenia się zaćmy jest też wyższe u pacjentów cierpiących jednocześnie na inne choroby (np. u pacjentów chorych na cukrzycę).

•    Leki steroidowe podawane do oka mogą powodować opóźnione gojenie zranień oka. Jednoczesne miejscowe stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować ryzyko wystąpienia problemów z gojeniem się oka.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba powodująca ścieńczenie tkanek oka, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli u pacjenta podczas stosowania leku Tobradex występuje uporczywe owrzodzenie rogówki powinien jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może to być objawem zakażenia grzybiczego oka.

Lek Tobradex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne miejscowe stosowanie leku steroidowego oraz niesteroidowego leku przeciwzapalnego może powodować wystąpienie problemów z gojeniem się zranień oka.

Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Produkt Tobradex krople do oczu, zawiesina nie ma wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przez pewien czas po podaniu leku Tobradex widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

Lek Tobradex krople do oczu zawiera benzalkoniowy chlorek

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe

- w trakcie leczenia stanu zapalnego oka nie zaleca się noszenia soczewek kontaktowych (twardych lub miękkich)

- jeśli jednak stosuje się soczewki kontaktowe, należy je usunąć przed zastosowaniem leku Tobradex i odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek. Środek konserwujący zawarty w leku Tobradex krople do oczu (benzalkoniowy chlorek) może powodować podrażnienie oka. Ponadto zmienia on kolor miękkich soczewek kontaktowych.

3. Jak stosować lek Tobradex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy wkraplać jedną do dwóch kropli leku do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co 4-6 godzin. Lekarz określi, jak długo należy stosować lek.

Stosowanie u dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku 2 lat i starszych w takich samych dawkach jak u dorosłych. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci w wieku poniżej 2 lat nie zostały określone i nie są dostępne żadne dane dotyczące stosowania w tej grupie wiekowej.

Lek Tobradex przeznaczony jest wyłącznie do zakraplania do oczu.


4


1.    Przygotować butelkę z lekiem Tobradex i lustro.

2.    Umyć ręce.

3.    W strząsnąć butelkę.

4.    Odkręcić zakrętkę. Jeśli po zdjęciu zakrętki kołnierz zabezpieczający jest poluzowany, należy go wyrzucić przed zastosowaniem leku.

5.    Wziąć butelkę do ręki i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym (rysunek 1).

6.    Odchylić głowę do tyłu. Powiekę dolną odchylić czystym palcem ku dołowi, tak aby utworzyła się „kieszonka” między powieką i gałką oczną; do niej powinna trafić kropla (rysunek 2).

7.    Przybliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lustrem.

8.    Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zakażenie kropli. Stosowanie zakażonych kropli może prowadzić do niebezpiecznych powikłań a nawet do utraty wzroku.

9.    Lekko nacisnąć dno butelki, aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Tobradex (rysunek 3). Jeżeli kropla nie wpadnie do oka, próbę zakroplenia należy powtórzyć.

10.    Po zakropleniu leku Tobradex puścić dolną powiekę. Delikatnie zamknąć oko i ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Ma to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

11.    Jeżeli konieczne jest podawanie leku do obu oczu, należy powtórzyć czynności wymienione powyżej w stosunku do drugiego oka.

12.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

13.    W danym czasie należy korzystać z jednej butelki z lekiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobradex

W razie przedawkowania nadmiar leku można wypłukać z oka letnią wodą. Nie należy dodatkowo

zakraplać oka. Kolejną dawkę należy zakroplić o zwykłej porze.

Pominięcie zastosowania leku Tobradex

Jeżeli pacjent zapomni o zastosowaniu leku Tobradex krople do oczu, powinien kontynuować leczenie podając kolejną dawkę leku zgodnie ze schematem dawkowania. Jeżeli do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku Tobradex krople do oczu zaobserwowano następujące działania niepożądane.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

Objawy oczne: wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe, ból oka, świąd oka, uczucie dyskomfortu w oku, podrażnienie oka, świąd powieki, punkcikowe zapalenie powierzchni oka, rumień powiek, wzmożone łzawienie, obrzęk.

Rzadkie działania niepożądane (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

Objawy oczne: alergia oka, niewyraźne widzenie, suchość oka, stan zapalny powierzchni oka, zaczerwienienie.

Objawy ogólne: zaburzenia smaku.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Objawy oczne: obrzęk powiek, rozszerzenie źrenicy,

Objawy ogólne: alergia (nadwrażliwość), zawroty głowy, ból głowy, nudności, uczucie dyskomfortu w brzuchu, wysypka, świąd, obrzęk twarzy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, email: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tobradex

Aby uniknąć zakażenia leku, butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Data pierwszego otwarcia:................

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C.

Nie zamrażać.

Przechowywać butelkę w pozycji stojącej.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tobradex

-    Substancjami czynnymi leku są tobramycyna 3 mg/ml i deksametazon 1 mg/ml.

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu chlorek, sodu siarczan bezwodny (E514), tyloksapol, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Do leku dodaje się minimalne ilości kwasu siarkowego lub sodu wodorotlenku (do ustalenia odpowiedniego pH).

Jak wygląda lek Tobradex i co zawiera opakowanie

Lek Tobradex jest płynem (zawiesina koloru od białego do białawego) dostarczanym w plastikowych butelkach typu DROPTAINER o pojemności 5 ml, z zabezpieczoną zakrętką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

Wytwórca:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Importer, u którego następuje zwolnienie serii: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6