+ iMeds.pl

Tobramycin b. braun 3 mg/mlUlotka Tobramycin b. braun

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji

Tobramycyna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tobramycin B. Braun roztwór do infuzji i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobramycin B. Braun

3.    Jak stosować lek Tobramycin B. Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Tobramycin B. Braun

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK TOBRAMYCIN B. BRAUN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Tobramycin B. Braun należy do grupy leków zwanych antybiotykami, tzn. jest stosowany do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami, które mogą być zabite przez substancję czynną - tobramycynę.

Pacjent może otrzymać tobramycynę do leczenia następujących chorób:

-    nabyte w szpitalu zakażenia płuc i dolnych dróg oddechowych;

-    zakażenia płuc i dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą;

-    skomplikowane i nawracające zakażenia nerek, dróg moczowych i pęcherza moczowego;

-    zakażenia wewnątrz jamy brzusznej ;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym w ciężkich oparzeniach.

W razie konieczności terapia może obejmować także inne antybiotyki.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU TOBRAMYCIN B. BRAUN Kiedy nie stosować leku Tobramycin B. Braun

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na tobramycynę, inne aminoglikozydy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Tobramycin B. Braun.

-    Jeśli pacjent choruje na miastenię.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Tobramycin B. Braun

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występuje

-    choroba nerek,

-    zaburzenia słuchu lub jakiekolwiek nieprawidłowości ucha wewnętrznego,

-    choroba Parkinsona.

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z powyższych chorób, należy poinformować o tym lekarza.

Tobramycyna może mieć szkodliwe działanie na nerki i na nerw słuchowy, więc pacjent będzie dokładnie obserwowany pod względem występowania jakichkolwiek objawów, które mogłyby wskazywać na takie uszkodzenia podczas leczenia.

Kontrola czynności nerek, słuchu i zmysłu równowagi jest szczególnie ważna, gdy u pacjenta już występuje

-    lub może występować - zaburzenie czynności nerek lub gdy czynność nerek pogarsza się podczas leczenia.

Należy unikać stosowania tobramycyny z szybko działającymi lekami, które zwiększają wytwarzanie moczu lub innymi lekami, które również mogłyby uszkodzić nerki i nerw słuchowy.

Kontrola będzie obejmować:

-    czynność nerek, szczególnie jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub ma zaburzoną czynność nerek,

-    słuch,

-    stężenie tobramycyny we krwi, tak często, jak to będzie możliwe.

Jeśli czynność nerek osłabi się lub ulegnie pogorszeniu, dawki dobowe będą zmniejszone i (lub) odstęp między dawkami będzie wydłużony. Jeśli zaburzenie czynności nerek stanie się ciężkie, terapia będzie przerwana. Leczenie tobramycyną będzie przerwane także wtedy, gdy nastąpi uszkodzenia nerwu słuchowego, objawiającego się szumami w uchu lub utratą słuchu.

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka biegunka, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Jeśli pojawi się blokada czynności mięśni, może być ona leczona solami wapnia. Podczas leczenia kontrolowany będzie poziom płynów i elektrolitów.

Jeśli pacjent ma rozległe rany oparzeniowe, stężenie tobramycyny we krwi będzie szczególnie dokładnie kontrolowane.

Jeśli pacjent jest poddawany podczas operacji procedurom płukania ran roztworami zawierającymi tobramycynę lub inne aminoglikozydy, będzie to uwzględnione podczas ustalania dawki tobramycyny. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Dzieci

U wcześniaków i donoszonych noworodków tobramycyna będzie podawana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Stosowanie leku Tobramycin B. Braun z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zwracać uwagę na leki wymienione poniżej.

Leki zwiotczające mięśnie, eter, krew konserwowana cytrynianem

Mogą one zwiększyć ryzyko blokady nerwów lub czynności mięśni. W miarę możliwości takie skojarzenie będzie unikane.

Znieczulenie metoksyfluranem

Należy poinformować lekarza anestezjologa przed przeprowadzeniem znieczulenia metoksyfluranem (gazem znieczulającym) o fakcie, że pacjent przyjmował lub przyjmuje aminoglikozydy i należy w miarę możliwości unikać użycia metoksyfluranu ze względu na podwyższone zagrożenie ciężkiego uszkodzenia nerwów.

Inne leki mogące również uszkodzić nerki lub nerw słuchowy

Szkodliwe działanie tobramycyny na nerki i nerw słuchu może być spotęgowane przez:

-    inne substancje stosowane w leczeniu zakażeń, takie jak amfoterycyna B, polimiksyna B, kolistyna, cefalotyna, aminoglikozydy;

-    cisplatynę (lek przeciwnowotworowy - w tym przypadku uszkodzenie nerek może wystąpić nawet trzy do czterech tygodni po podaniu tych leków);

-    cyklosporynę, takrolimus (substancję hamującą niepożądane reakcje odpornościowe);

-    szybko działające leki zwiększające wytwarzanie moczu: furosemid lub kwas etakrynowy.

Należy w miarę możliwości unikać podawania tych leków równocześnie z tobramycyną lub po stosowaniu tobramycyny.

Inne antybiotyki

Terapia skojarzona z odpowiednimi antybiotykami (np. beta-laktamami) może wyraźnie nasilać działanie terapeutyczne. Jednak działanie tobramycyny osłabiają antybiotyki podobne do penicyliny, jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W czasie ciąży lekarz przepisze ten lek, jeśli uzna to za bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Chociaż tobramycyna zazwyczaj nie wchłania się w jelitach karmionych piersią dzieci, lekarz dokładnie rozważy, czy należy przerwać karmienie piersią, czy leczenie tobramycyną.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Zaleca się ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tobramycin B. Braun

Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml: 80 ml roztworu do infuzji zawiera 12,3 mmol (czyli 283 mg) sodu. Tobramycin B. Braun 3 mg/ml: 80 ml roztworu do infuzji zawiera 12,3 mmol (czyli 283 mg) sodu, a 120 ml roztworu do infuzji zawiera 18,5 mmol (czyli 425 mg) sodu.

Należy uwzględnić to u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK TOBRAMYCIN B. BRAUN

Lek Tobramycin B. Braun jest podawany przez wlew kroplowy bezpośrednio do żyły (infuzja dożylna). Zalecany czas podawania wynosi 30 minut, ale może być przedłużony do 60 minut.

Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla danego pacjenta.

Poniżej podano zazwyczaj stosowane dawki.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Dorośli i młodzież Ciężkie zakażenia

3 mg tobramycyny na kg masy ciała (m.c.) na dobę w jednej dawce lub 1 mg/kg masy ciała w równo podzielonych dawkach podawanych co 8 godzin.

Zakażenia zagrażające życiu

Do 5 mg tobramycyny na kg masy ciała (m.c.) na dobę w jednej dawce lub 1,66 mg/kg masy ciała w równo podzielonych dawkach podawanych co 8 godzin (lub 1,25 mg na kg m.c. co 6 godzin). Gdy tylko stan kliniczny pacjenta poprawi się, należy zmniejszyć dawkę.

Mukowiscydoza

Do 8-10 mg tobramycyny na kg m.c. na dobę.

Noworodki i dzieci w wieku powyżej 1 tygodnia życia

Od 6 do 7,5 mg tobramycyny na kg m.c. na dobę w jednej dawce lub 2 do 2,5 mg na kg m.c. co 8 godzin, lub 1,5 do 1,9 mg na kg m.c. co 6 godzin.

Dobowa dawka tobramycyny może być podana jako dawka pojedyncza

Nie dotyczy to jednak pacjentów z osłabioną odpornością, niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodobrzuszem, rozległymi oparzeniami (ponad 20 procent powierzchni skóry) oraz kobiet w ciąży.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, stężenie tobramycyny w krwi i czynność nerek będą starannie i często kontrolowane, w celu odpowiedniego dostosowania dawki tobramycyny. Lekarz wie, w jaki sposób obliczyć i dostosować dawki, które ma otrzymywać pacjent.

Jeśli pacjent jest poddawany hemodializie lub dializie otrzewnowej, dawka jest starannie dobierana na podstawie stężenia tobramycyny we krwi.

Pacjenci z dużą nadwagą

U pacjentów z nadwagą masę ciała, stanowiącą podstawę do obliczenia dawki wyrażonej w mg/kg masy ciała, można obliczyć w następujący sposób - należna masa ciała plus 40% nadmiaru masy ciała.

Długość leczenia

Zazwyczaj leczenie tobramycyną trwa 7-10 dni. Dłuższe leczenie może być niezbędne w przypadku ciężkich i powikłanych zakażeń dłużej. Będzie kontrolowana czynność nerek, słuch i czynność błędnika.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobramycin B. Braun

Przedawkowanie może prowadzić do uszkodzenia nerek i nerwów słuchu lub blokady czynności mięśni (porażenia). W takich przypadkach należy przerwać infuzję tobramycyny. Wydalanie tobramycyny można wymusić poddając pacjenta dializie. Blokadę czynności mięśni można leczyć podając sole wapnia. Jeśli nastąpi porażenie oddychania, może być konieczne wspomaganie oddychania.

Jeśli wystąpi ostra reakcja alergiczna, należy podjąć działania ratunkowe.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Tobramycin B. Braun może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W tej ulotce częstość występowania działań niepożądanych jest określona w następujący sposób: bardzo często:    działanie niepożądane może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

często:    działanie niepożądane może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100

leczonych pacjentów;

niezbyt często:    działanie niepożądane może wystąpić rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na

1 000 leczonych pacjentów;

rzadko:    działanie niepożądane może wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000, ale częściej niż u 1 na

10 000 leczonych pacjentów;

bardzo rzadko:    działanie niepożądane może wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów lub

w pojedynczych przypadkach;

częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Tobramycyna działa szkodliwie na nerw słuchowy i nerki. Zaburzenie czynności nerek niezbyt często obserwowano u pacjentów leczonych tobramycyną. Zaburzenia te zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku. W większości przypadków szkodliwe działanie jest powiązane z nadmiernie dużą dawką lub długotrwałym leczeniem, już występującymi nieprawidłowościami nerek lub jest powiązane z innymi substancjami również mającymi szkodliwe działanie na nerki. Wystąpienie szkodliwego działania jest bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku i u pacjentów z niedoborem płynów. Możliwe jest uniknięcie w znacznym stopniu działań niepożądanych poprzez ścisłe przestrzeganie środków ostrożności i staranne dawkowanie zgodnie z instrukcjami.

Następujące działania niepożądane, które mogą wystąpić tylko rzadko, mogą być ciężkie i powodować konieczność natychmiastowego leczenia:

-    ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (uczuleniowe) ze wstrząsem,

-    osłabienie słuchu, które może rozwinąć się do głuchoty,

-    ostra niewydolność nerek.

Działania niepożądane, które mogą być wywołane leczeniem, są wymienione poniżej według narządów i częstości występowania

Częste działania niepożądane

   Zwiększona liczba pewnego rodzaju białych krwinek (eozynofili).

•    Uszkodzenia ucha wewnętrznego u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, objawiające się zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, świstem i gwizdaniem w uchu oraz osłabieniem słuchu.

•    Zakrzepica i zapalenie żył

•    Podwyższone stężenia bilirubiny i niektórych enzymów zlokalizowanych w wątrobie (aminotransferaza asparaginianowa, aminotransferaza alaninowa).

•    Uszkodzenie nerek u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

•    Ból i reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt częste działania niepożądane

   Mała ogólna liczba białych krwinek (leukopenia).

•    Ból głowy.

•    Uszkodzenie ucha wewnętrznego u pacjenta z prawidłową czynnością nerek (takie same objawy jak powyżej).

•    Nudności, wymioty.

•    Podwyższone stężenia bilirubiny i aktywności niektórych enzymów zlokalizowanych w wątrobie (fosfataza alkaliczna, dehydrogenaza mleczanowa).

•    Alergiczna wysypka skórna, swędzenie.

•    Uszkodzenie nerek u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Rzadkie działania niepożądane

   Mała liczba czerwonych krwinek, pewnego rodzaju białych krwinek (granulocytów) oraz płytek krwi; zwiększona ogólna liczba białych krwinek (leukocytoza).

•    Reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka).

•    Splątanie psychiczne, utrata orientacji.

•    Biegunka.

•    Zaczerwienienie skóry.

•    Gorączka, zobojętnienie.

•    Małe stężenie we krwi wapnia, magnezu, sodu i potasu.

Bardzo rzadkie działania niepożądane

   Ciężka ostra reakcja nadwrażliwości (uczuleniowa) aż do wstrząsu.

•    Ciężka reakcja nadwrażliwości obejmująca skórę i błony śluzowe, z powstawaniem pęcherzy i zaczerwieniem skóry (rumień wielopostaciowy), co może w bardzo ciężkich przypadkach wpływać na narządy wewnętrzne i przybierać postać reakcji zagrażającej życiu (zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka), łysienie.

•    Ostra niewydolność nerek.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

   Zapalenie jelita grubego (może być zwykle wywołane przez inne antybiotyki), zakażenie bakteriami odpornymi na działanie tobramycyny.

•    Zdrętwienie, cierpnięcie skóry, drżenia mięśni, drgawki, senność.

•    Blokada nerwowo-mięśniowa.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o tym lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TOBRAMYCIN B. BRAUN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Tobramycin B. Braun po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Skrót “EXP” odnosi się do końca terminu ważności.

Tylko przejrzyste roztwory, bez cząstek, nadają się do użycia.

Brak specjalnych warunków dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Niewykorzystaną zawartość należy usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Tobramycin B. Braun

- Substancj ą czynną jest tobramycyna.

1 ml leku Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 1 mg tobramycyny 1 butelka polietylenowa o pojemności 80 ml zawiera 80 mg tobramycyny.

1 ml leku Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 3 mg tobramycyny 1 butelka polietylenowa o pojemności 80 ml zawiera 240 mg tobramycyny.

1 butelka polietylenowa o pojemności 120 ml zawiera 360 mg tobramycyny.

Inne składniki leku to:

Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji:

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

kwas siarkowy 6N (w celu regulacji pH)

Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera:

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

kwas solny 6N (w celu regulacji pH)

Jak wygląda lek Tobramycin B. Braun i co zawiera opakowanie

Lek Tobramycin B. Braun jest podawany jako wlew kroplowy przez małą probówkę lub kaniulę umieszczoną w żyle.

Jest to przejrzysty, bezbarwny roztwór.

Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji jest dostarczany w butelkach polietylenowych Ecoflac plus o pojemności 80 ml.

Jest dostępny w opakowaniach po 10 lub 20 butelek.

Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji jest dostarczany w butelkach polietylenowych Ecoflac plus o pojemności 80 ml lub 120 ml.

Jest dostępny w opakowaniach po 10 lub 20 butelek.

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy Wytwórca

B. Braun Medical S.A.

Carretera de Terrassa, 121 08191 Rubí (Barcelona)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia


Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung

Tobramycine B. Braun 1 mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung / Oplossing voor infusie

Tobramycine B. Braun 3 mg/ml Solution pour perfusion / Infusionslösung / Oplossing voor infusie

Czechy

Niemcy

Grecja

Finlandia

Francja

Włochy

Luksemburg

Norwegia

Polska

Portugalia

Słowacja

Wielka Brytania


Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infuusioneste, liuos Tobramycin B. Braun 3 mg/ml infuusioneste, liuos Tobramycine B. Braun 1 mg/ml solution pour perfusion Tobramycine B. Braun 3 mg/ml, solution pour perfusion Tobramicina B. Braun 1 mg/ml soluzione per infusione Tobramicina B. Braun 3 mg/ml soluzione per infusione Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Infusionslösung Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Infusionslösung Tobramycin B. Braun 1 mg/ml Infusjonsv^ske, opplosning Tobramycin B. Braun 3 mg/ml Infusjonsv^ske, opplosning Tobramycin B. Braun

Tobramicina B. Braun-1 mg/ml soluęao para perfusäo Tobramicina B. Braun-3 mg/ml soluęao para perfusäo Tobramycin B. Braun 1 mg/ml infúzny roztok Tobramycin B. Braun 1 mg/ml, 3 mg/ml infúzny roztok Tobramycin B. Braun solution for infusion Tobramycin 3 mg/ml solution for infusion

Data zatwierdzenia ulotki: 21-06-2011

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

Lek Tobramycin B. Braun jest roztworem gotowym do użycia.

W żadnym razie nie wolno mieszać aminoglikozydów w roztworze do infuzji z antybiotykami beta-laktamowymi (np. penicylinami, cefalosporynami), ponieważ może to powodować inaktywację chemiczno-fizyczną leku skojarzonego. W przypadku podawania tobramycyny razem z penicyliną lub cefalosporyną

obie substancje muszą być podawane oddzielnie. Dla każdego produktu leczniczego należy zastosować zalecaną dawkę.

Tobramycyna jest niezgodna z heparyną.

Tylko do podawania dożylnego.

Do jednorazowego użycia.

Resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Tylko przejrzyste roztwory, bez cząstek, nadają się do użycia.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. W przeciwnym wypadku można go przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8oC.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z wykorzystaniem techniki aseptycznej. Sprzęt należy przygotowywać razem z roztworem w celu uniknięcia dostania się powietrza do systemu.

W zakresie informacji dot. dawkowania patrz punkt 4.2 ChPL.

1313 - PIL-dv-03-IR-2007-03-05-mtg Strona 8 z8

Tobramycin B. Braun

Charakterystyka Tobramycin b. braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 3 mg tobramycyny.

1 butelka 80 ml zawiera 240 mg tobramycyny.

1 butelka 120 ml zawiera 360 mg tobramycyny.

Substancje pomocnicze

80 ml roztworu zawiera 283 mg sodu (w postaci chlorku). 120 ml roztworu zawiera 425 mg sodu (w postaci chlorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przejrzysty, bezbarwny roztwór wodny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na tobramycynę (patrz punkt 5.1), jeśli mniej toksyczne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne. Pod tym warunkiem produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji można stosować w:

•    szpitalnych zakażeniach dolnych dróg oddechowych, w tym w ciężkim zapaleniu płuc;

•    zaostrzeniu zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą;

•    skomplikowanych i nawracających zakażeniach dróg moczowych;

•    zakażeniach wewnątrz jamy brzusznej ;

•    zakażeniach skóry i tkanek miękkich, w tym w ciężkich oparzeniach.

Produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji zwykle stosuje się w skojarzeniu z antybiotykami beta-laktamowymi lub antybiotykami działającymi na bakterie beztlenowe, szczególnie w zakażeniach zagrażających życiu wywołanych nieznanymi bakteriami, w zakażeniach mieszanych wywołanych przez bakterie tlenowe i beztlenowe, w ogólnoustrojowych zakażeniach wywołanych bakteriami Pseudomonas oraz u pacjentów z osłabioną odpornością - głównie z neutropenią.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące odpowiedniego stosowania środków przeciwbakteryj nych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji należy podawać wyłącznie w infuzji dożylnej. Zalecany czas podawania wynosi 30 minut, ale można go przedłużyć do 60 minut (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Strona 1 z 14

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek Dorośli i młodzież (od 12. do 17. roku życia)

Ciężkie zakażenia

3 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce lub w równo podzielonych dawkach wynoszących 1 mg/kg masy ciała, podawanych co 8 godzin.

Zakażenia zagrażające życiu

Do 5 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce lub w równo podzielonych dawkach wynoszących 1,66 mg/kg masy ciała, podawanych co 8 godzin (czasami dawkowanie co 6 godzin). Jeśli stan kliniczny poprawi się, należy zmniejszyć dawkę.

Mukowiscydoza

U pacjentów z mukowiscydozą farmakokinetyka tobramycyny może być zmieniona, co może się wiązać z koniecznością zwiększenia dawki do 8-10 mg/kg masy ciała na dobę, w celu osiągnięcia terapeutycznego stężenia w surowicy. Z uwagi na dużą osobniczą zmienność, należy kontrolować stężenie tobramycyny w surowicy.

Dzieci (w wieku powyżej jednego tygodnia życia)

Od 6 do 7,5 mg/kg masy ciała na dobę w jednej dawce lub od 2 do 2,5 mg/kg masy ciała co 8 godzin lub czasami od 1,5 do 1, 9 mg/kg masy ciała co 6 godzin. Produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji nie jest zalecany do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 12 kg (dawkowanie raz na dobę) i poniżej 32 kg [dawkowanie kilka (trzy) razy na dobę]. Z uwagi na większe dawki zalecane dla pacjentów z zakażeniem dróg oddechowych i mukowiscydozą (8 do 10 mg/kg mc./dobę), produkt Tobramycin B. Braun, 1 mg/ml, roztwór do infuzji można stosować u tych pacjentów, jeśli ich mas ciała wynosi co najmniej 25 kg (dawkowanie kilka razy na dobę).

Dobowa objętość roztworu podawanego w infuzji u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Dawka w kg mc./dobę

Masa ciała

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Ca

kowita dobowa objętość roztworu poc

anego w infuzji

3,0 mg

50 ml

60 ml

70 ml

80 ml

90 ml

100 ml

3,5 mg

58 ml

70 ml

82 ml

93 ml

105 ml

117 ml

4,0 mg

67 ml

80 ml

93 ml

107 ml

120 ml

133 ml

4,5 mg

75 ml

90 ml

105 ml

120 ml

135 ml

150 ml

5,0 mg

83 ml

100 ml

117 ml

133 ml

150 ml

167 ml

5,5 mg

92 ml

110 ml

128 ml

147 ml

165 ml

183 ml

6,0 mg

100 ml

120 ml

140 ml

160 ml

180 ml

200 ml

6,5 mg

108 ml

130 ml

152 ml

173 ml

195 ml

217 ml

7,0 mg

117 ml

140 ml

163 ml

187 ml

210 ml

233 ml

7,5 mg

125 ml

150 ml

175 ml

200 ml

225 ml

250 ml

8,0 mg

133 ml

160 ml

187 ml

213 ml

240 ml

267 ml

Odpowiednie dawkowanie jest zapewnione, jeśli produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji podaje się za pomocą pompy infuzyjnej.

Dawkowanie raz na dobę

Tradycyjnie tobramycynę podaje się w dawkach podzielonych, np. co 8 godzin. Jednak badania doświadczalne i kliniczne wykazały, że dawkowanie raz na dobę jest korzystniejsze, zarówno pod względem skuteczności, jak i bezpieczeństwa stosowania, od dawkowania kilka razy na dobę. Tobramycyna wykazuje długotrwały efekt poantybiotykowy (patrz punkt 5.1). Ostatnie badania in

vitro oraz in vivo wykazały, że przenikanie aminoglikozydów do kory nerek jest ograniczone i w związku z tym, jeśli maksymalne stężenie tobramycyny w surowicy krwi jest większe (po jednorazowej dawce dobowej), mniej aminoglikozydów jest magazynowanych w nerkach niż podczas tradycyjnego wielokrotnego dawkowania w ciągu doby. Również podczas leczenia skojarzonego (np. z antybiotykiem beta-laktamowym w zwykłej dawce) możliwe jest podanie całkowitej dawki dobowej w jednej dawce.

Zaleca się podawanie produktu Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji w jednorazowej dawce dobowej, z wyjątkiem pacjentów z osłabioną odpornością (np. neutropenią), ciężką niewydolnością nerek, mukowiscydozą, wodobrzuszem i u pacjentów z rozległymi oparzeniami (powyżej 20% powierzchni skóry) oraz w czasie ciąży (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Po podaniu dawki początkowej 1 mg/kg mc. konieczna jest modyfikacja dawkowania poprzez zmniejszenie dawki podawanej co 8 godzin (schemat 1.) lub zwiększenie odstępów między zwykłymi dawkami (schemat 2., patrz tabela poniżej). Jeśli nie jest możliwe bezpośrednie mierzenie stężenia tobramycyny w surowicy, dawkę należy modyfikować na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy lub klirensu kreatyniny, zakładając, że występuje dobra korelacja między tymi parametrami a okresem półtrwania tobramycyny.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę podtrzymującą należy skorygować stosownie do czynności nerek, według podanego niżej schematu.

Dawki podtrzymujące po dawce początkowej 1 mg/kg mc. (*),

w zależności od czynności nerek i

masy ciała pacjenta

Czynność nerek

Schemat 1.

Dawki zmodyfikowane, podawane co 8 godzin

Schemat 2.

Dawki stałe, podawane w zmodyfikowanych odstępach czasu

Azot

mocznikowy [mg/100 ml]

Stężenie kreatyniny w surowicy [mg/100 ml]

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Masa ciała

50 do 60 kg 60 do 80 kg

Masa ciała: dawka

50 do 60 kg: 60 mg 60 do 80 kg: 80 mg

Prawidłowy

<20

<1,3

>70

60 mg

80 mg

co 8 h

21-34

1,4-1,9

69-40

30-60 mg

50-80 mg

co 12 h

35-49

2,0-3,3

39-20

20-25 mg

30-45 mg

co 18 h

50-65

3,4-5,3

19-10

10-18 mg

15-24 mg

co 24 h

66-74

5,4-7,5

9-5

5-9 mg

7-12 mg

co 36 h

>75

>7,6

<4

2,5-4,5 mg

3,5-6 mg

co 48 h

(*) W zakażeniach zagrażających życiu można podawać dodatkowe dawki o połowę większe niż zalecane dawki. Po zaobserwowaniu poprawy stanu pacjenta dawki należy zmniejszyć do normalnych wielkości. W celu ustalenia klirensu kreatyniny konieczna jest stabilna czynność nerek, tzn. stabilne stężenie mocznika we krwi.

Alternatywnym sposobem obliczenia zmniejszonej dawki, podawanej co 8 godzin (u pacjentów ze stabilnym i znanym stężeniem kreatyniny w surowicy) jest podzielenie zwykle zalecanej dawki przez stężenie kreatyniny (mg/100 ml) u danego pacjenta. W celu obliczenia częstości podawania dawek, wyrażonej w godzinach, przeważnie wystarcza pomnożyć przez sześć stężenie kreatyniny (mg/100 ml) w surowicy danego pacjenta.

Jeśli długotrwale stosuje się duże dawki u niemowląt i małych dzieci z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka reakcji toksycznych, należy kontrolować dawkowanie oznaczając stężenie tobramycyny w surowicy i w razie konieczności korygować je.

Aby uniknąć toksycznych działań niepożądanych, maksymalne stężenie w surowicy powinno wynosić między 4 a 10 mikrogramów/ml, a minimalne stężenie przed podaniem następnej dawki powinno być mniejsze niż 2 mikrogramy/ml.

Hemodializa. Po każdej sesji dializy należy indywidualnie dostosować dawkę według stężenia tobramycyny w surowicy. Zazwyczaj zalecana dawka tobramycyny po dializie równa jest połowie dawki nasycającej.

Pacjenci w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku, w celu osiągnięcia stężenia leczniczego w surowicy, dawki podtrzymujące mogą być niższe, niż u młodszych dorosłych pacjentów.

Otyłość

U pacjentów z nadwagą masę ciała, stanowiącą podstawę do obliczenia dawki dziennej wyrażonej w mg/kg masy ciała, można obliczyć w następujący sposób - należna masa ciała plus 40% nadmiaru masy ciała.

Czas trwania leczenia

Zwykły czas trwania leczenia wynosi 7 do 10 dni. W leczeniu zakażeń opornych lub powikłanych może być konieczne długotrwałe podawanie leku. Zaleca się monitorowanie czynności nerek, słuchu i przedsionka, ponieważ występowanie nefro- i neurotoksyczności jest bardziej prawdopodobne podczas leczenia trwającego dłużej niż 10 dni.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na tobramycynę lub inne aminoglikozydy, lub jakąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Miastenia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na potencjalne działanie nefrotoksyczne i ototoksyczne aminoglikozydów, podczas leczenia należy pacjenta ściśle obserwować. U pacjentów z zaburzeniami ósmego nerwu czaszkowego (tj. niedosłuch ucha środkowego) tobramycynę należy stosować wyłącznie w leczeniu zakażeń zagrażających życiu. U pacjentów, których wiek pozwala na poddanie ich testom, szczególnie u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, zaleca się, jeśli to tylko możliwe, wykonanie serii audiogramów. Monitorowanie czynności nerek i ósmego nerwu słuchowego ma kluczowe znaczenie u pacjentów, u których stwierdzono lub podejrzewa się zaburzenie czynności nerek oraz u pacjentów, u których początkowo czynność nerek była prawidłowa, a podczas leczenia pojawiły się objawy zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.8).

Stężenie tobramycyny w surowicy należy ściśle kontrolować podczas leczenia, kiedy to tylko możliwe. Szczególnie ważne jest ścisłe kontrolowanie stężenia w surowicy u pacjentów ze stwierdzonym zaburzeniem czynności nerek. Stężenie minimalnego powyżej 2 mikrogramów/ml może wskazywać na kumulację w tkankach i należy go unikać, zmniejszając dawkę lub zwiększając przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. Utrzymywanie się przez dłuższy czas maksymalnego stężenia w surowicy powyżej 12 mikrogramów/ml (szczególnie podczas dawkowania kilka razy na dobę) może być związane z toksycznym działaniem leku i należy go unikać (patrz punkt 4.2).

Należy badać mocz w celu wykrycie zwiększonego wydalania białka, komórek i wałeczków nerkowych. Należy okresowo oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy i klirens kreatyniny. W miarę możliwości zaleca się wykonanie serii audiogramów u pacjentów, których wiek umożliwia poddanie ich testom, szczególnie pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Należy monitorować stężenie wapnia, magnezu i sodu w surowicy.

Ryzyko wystąpienia reakcji toksyczności jest większe u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w podeszłym wieku, odwodnionych i u pacjentów leczonych dużymi dawkami i długotrwale oraz leczonych po raz kolejny. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieprawidłowościami przedsionka lub ślimaka (patrz punkt 4.8). Należy unikać kojarzenia tobramycyny z bardzo silnymi diuretykami lub ogólnie z jakimikolwiek substancjami ototoksycznymi lub nefrotoksycznymi (patrz punkt 4.5). Jeśli wystąpią objawy nefrotoksyczności lub ototoksyczności, należy zmodyfikować dawkę lub przerwać podawanie leku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Notowano występowanie blokady nerwowo-mięśniowej i porażenie oddychania u zwierząt po zastosowaniu w dawkach kilkakrotnie większych niż zalecane. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia takich reakcji u ludzi, szczególnie podczas podawania leku pacjentom, którzy otrzymują leki hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, leki znieczulające lub przetaczanie dużej objętości krwi z cytrynianem jako antykoagulantem. Jeśli wystąpi blokada nerwowo-mięśniowa, można ją odwrócić poprzez podanie soli wapnia. Ze względu na działanie hamujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, aminoglikozydy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, np. parkinsonizmem (informacje dotyczące miastenii - patrz punkt 4.3).

Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyku, rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego Podczas stosowania tobramycyny notowano przypadki wywołanej działaniem antybiotyków biegunki i rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego. Rozpoznanie takie należy rozważyć u tych pacjentów, u których biegunka pojawiła się w okresie do 2 miesięcy po zakończenia leczenia. Jeśli biegunka jest ciężka i (lub) krwawa należy przerwać podawanie tobramycyny i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Nie podawać leków hamujących perystaltykę (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z rozległymi ranami oparzeniowymi farmakokinetyka aminoglikozydów może być zmieniona i może prowadzić do zmniejszenia stężenia w surowicy. Ważne jest monitorowanie stężenia w surowicy.

Ważne jest, aby podczas leczenia aminoglikozydami pacjent był dobrze nawodniony.

Aminoglikozydy mogą wchłaniać się w znacznych ilościach z powierzchni ciała podczas miej scowej irygacji lub aplikacji, co może prowadzić do neurotoksyczności i nefrotoksyczności. Należy to uwzględnić w dawce całkowitej, jeśli równocześnie podaje się lek ogólnoustrojowo.

Dzieci

Tobramycynę należy podawać ostrożnie wcześniakom i noworodkom ze względu na niedojrzałość ich nerek, która prowadzi do wydłużenia okresu półtrwania leku w surowicy.

Nadwrażliwość krzyżowa, oporność krzyżowa

Wykazano, że aminoglikozydy powodują krzyżowo reakcje alergiczne i oporność.

Substancje pomocnicze

Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera 0,15 mmol (3,45 mg) sodu w 1 ml i 12,3 mmol (283 mg) sodu w 80 ml i 18,5 mmol (425 mg) sodu w 120 ml.

Należy uwzględnić to u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Roztwór jest izotoniczny. Zawartość sodu i chlorków w produkcie Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u pacjentów, u których podawanie sodu i chlorku może być szkodliwe klinicznie.

Podczas obliczania dobowej podaży płynów, szczególnie u dzieci, należy brać pod uwagę całkowitą objętość podanego roztworu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Tobramycyna a leki zwiotczające mięśnie, eter lub krew cytrynianowa (patrzpunkt 4.4)

Działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe aminoglikozydów jest nasilane przez eter i leki zwiotczające mięśnie lub duże ilości krwi cytrynianowej. Ewentualną blokadę nerwowo-mięśniową można odwrócić podając sole wapnia.

Tobramycyna a znieczulenie metoksyfluranem

Aminoglikozydy mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie metoksyfluranu. Podczas jednoczesnego podawania mogą wystąpić ciężkie nefropatie. Przed rozpoczęciem zabiegu należy poinformować anestezjologa, że pacjent przyjmuje aminoglikozydy.

Tobramycyna a inne substancje potencjalnie nefrotoksyczne lub ototoksyczne (patrz punkt 4.4)

Z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych konieczne jest dokładne kontrolowanie pacjentów, którzy równocześnie lub po krótkiej przerwie otrzymują substancje potencjalnie ototoksyczne lub nefrotoksyczne, np. amfoterycynę B, kolistynę, cyklosporynę, takrolimus, cisplatynę, wankomycynę, polimiksynę B, aminoglikozydy, cefalotynę oraz diuretyki pętlowe, takie jak kwas etakrynowy lub furosemid.

Jeśli stosuje się produkty lecznicze zawierające cisplatynę, należy uwzględnić, że nefrotoksyczność tobramycyny może być zwiększona nawet przez okres trzech-czterech tygodni po podaniu tych leków.

Tobramycyna a inne antybiotyki

Podczas skojarzonego stosowania z odpowiednimi antybiotykami (np. beta-laktamami) może wystąpić działanie synergiczne. Tobramycyna i antybiotyki beta-laktamowe mogą, w wyniku reakcji chemicznej, łączyć się w nieaktywne amidy. W związku z tym tobramycyny nie należy podawać w tej samej infuzji, co antybiotyki beta-laktamowe. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek tobramycyna może być unieczynniana przez antybiotyki beta-laktamowe. Unieczynnienia takiego nie obserwowuje się u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, którym produkty lecznicze są podawane różnymi drogami.

Tobramycyna a diuretyki

Leki moczopędne podawane dożylnie mogą zwiększać toksyczność aminoglikozydów poprzez modyfikację stężenia antybiotyku w surowicy i w tkankach. Niektóre diuretyki wykazują właściwości ototoksyczne. Równoczesne podawanie takich diuretyków może zwiększać ryzyko reakcji niepożądanej.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących podawania tobramycyny kobietom w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania tobramycyny (patrz punkt 5.3). Aczkolwiek aminoglikozydy mogą jednak wpływać niekorzystnie na płód (np. wrodzona głuchota i nefrotoksyczność), jeśli występuje duże ich stężenie w surowicy kobiety w ciąży. Z uwagi na ryzyko dla płodu tobramycyna nie jest wskazana do podawania kobietom w ciąży, chyba że korzyść dla matki przewyższa zagrożeniem dla płodu. Jeśli występowało narażenie na tobramycynę w okresie płodowym, zaleca się badanie słuchu i czynności nerek noworodka.

Karmienie piersią

Tobramycyna przedostaje się w małych ilościach do mleka matki. Z uwagi na ryzyko wywołania ototoksyczności i nefrotoksyczności u noworodków, należy przerwać karmienie piersią lub podawanie tobramycyny. Tobramycyna może niekorzystnie wpływać na florę jelitową dziecka. Jeśli wystąpią zaburzenia żołądkowo-jelitowych u dziecka karmionego piersią (kandydoza jelit, biegunka), należy przerwać karmienie piersią lub przerwać podawanie tobramycyny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli lek podawany jest pacjentowi leczonemu ambulatoryjnie, zaleca się zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu ze względu na możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Tobramycyna wykazuje działanie ototoksyczne i (lub) nefrotoksyczne. Zaburzenie czynności nerek niezbyt często obserwuje się u pacjentów leczonych tobramycyną i zazwyczaj ustępuje ono po odstawieniu leku. Toksyczność występuje częściej u osób z niewydolnością nerek, u pacjentów otrzymujących inne substancje ototoksyczne lub nefrotoksyczne, podczas leczenia długotrwałego i ponownego i (lub) u osób przyjmujących dawkę większą niż zalecana. Ryzyko ototoksyczności może wzrastać wraz z wiekiem i odwodnieniem.

Działania niepożądane uważane przynajmniej za prawdopodobnie związane z leczeniem są wymienione poniżej według klasyfikacji układów narządowych i bezwzględnej częstości występowania.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt

często

(>1/1 000 do <1/100)

Rzadko

(>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo

rzadko

(<1/10 000)

Częstość nie znana

(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4), nadkażenie czynnikami chorobotwórczym i opornymi na tobramycynę

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

eozynofilia

leukopenia

niedokrwistoś

ć,

granulocytope

nia,

trombocytope

nia,

leukocytoza

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

reakcje nadwrażliwoś ci, w tym świąd, gorączka polekowa oraz zmiany skórne opisane poniżej w

ciężkie

reakcje

nadwrażliw

ości, w tym

zmiany

skórne

opisane

poniżej w

punkcie

punkcie “Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej ”

“Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej” , oraz reakcje ogólne aż do wstrząsu anafilaktycz nego

Zaburzenia

psychiczne

splątanie,

dezorientacja

Zaburzenia

układu

nerwowego

ból głowy

parestezje, cierpnięcie skóry, drżenia mięśni, drgawki (objawy neurotoksycznośc i), senność

Zaburzenia ucha i błędnika

uszkodzenie przedsionka i ślimaka (u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek)*

uszkodzenie przedsionka i ślimaka (u pacjentów z prawidłową czynnością nerek)*

Zaburzenia

naczyniowe

zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności,

wymioty

biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększona

aktywność

aminotransfer

azy

asparaginiano

wej (AspAT),

zwiększona

aktywność

aminotransfer

azy

alaninowej

(AlAT)

zwiększona

aktywność

fosfatazy

alkalicznej,

zwiększona

aktywność

dehydrogenaz

y

mleczanowej, zwiększone stężenie bilirubiny w surowicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

alergiczna

wysypka

skórna

zaczerwienien ie skóry

martwica

toksyczno-

rozpływna

naskórka,

zespół

Stevensa-

Johnsona,

rumień

wielopostac

iowy,

łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

blokada

nerwowo-

mięśniowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenie

czynności

nerek (u

pacjentów z

zaburzeniem

czynności

nerek)

zaburzenie

czynności

nerek (u

pacjentów z

prawidłową

czynnością

nerek)

ostra

niewydolno ść nerek (objawy mogą

obejmować

postępujące

zwiększenie

stężenia

kreatyniny

w surowicy,

zwiększenie

stężenia

azotu i

pozostałości

azotu w

moczu,

oligurię,

wałeczkom

ocz oraz

postępujący

białkomocz;

konieczna

jest

regularna kontrola patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból i reakcje miejscowe w miej scu wstrzyknięcia

gorączka,

letarg

Badania

diagnostyczne

zmniejszenie w surowicy stężenia wapnia, magnezu, sodu, potasu

Uszkodzeniu ulec mogą zarówno przedsionkowe, jak i słuchowe odgałęzienia nerwu czaszkowego VIII. Objawy obejmują zawroty głowy, zaburzenia równowagi, odgłosy świstania i gwizdania w uchu, częściową utratę słuchu. Utrata słuchu jest przeważnie nieodwracalna i objawia się początkowo utratą słuchu w zakresie dźwięków o wysokich częstotliwościach (patrz punkt 4.4).

Produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji zawiera sód. Roztwory zawierające sód należy stosować ze szczególną ostrożnością w przypadkach, kiedy istnieje ryzyko zatrzymywania sodu lub możliwych powikłań z powodu przeciążenia sodem.

4.9 Przedawkowanie

Przedział terapeutyczny tobramycyny jest wąski. W razie kumulacji (np. w wyniku zaburzenia czynności nerek) może wystąpić uszkodzenie nerek lub uszkodzenie nerwu słuchowego.

Leczenie przedawkowania

Zaprzestać podawania leku. Nie jest znane swoiste antidotum. Tobramycyna może zostać usunięta z krwi metodą hemodializy (usuwanie metodą dializy otrzewnowej jest wolniejsze i nieciągłe).

Leczenie blokady nerwowo-mięśniowej

Jeśli wystąpi blokada nerwowo-mięśniowa (zazwyczaj na skutek interakcji, patrz punkt 4.5), zaleca się podanie dożylne chlorku wapnia oraz zastosowanie oddechu wspomaganego, jeśli jest to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne aminoglikozydy, kod ATC: J01GB01 Mechanizm działania

Tobramycyna jest antybiotykiem z grupy aminoglikozydów, wytwarzanym przez Streptomyces tenebrarius. Działanie bakteriobójcze polega na hamowaniu syntezy białek, co wymaga aktywnego transportu tobramycyny przez komórkę bakteryjną i nie odbywa się w warunkach beztlenowych. Tobramycyna wiąże się z podjednostką 30S rybosomu bakteryjnego i blokuje pierwszy etap syntezy białek.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

Najbardziej istotne parametry PK/PD określające skuteczność bakteriobójczą tobramycyny to wskaźnik maksymalnego stężenia w surowicy (Cmax) i minimalne stężenie hamujące (MIC) dla określonego patogenu. Wskaźnik Cmax/MIC na poziomie 8:1 lub 10:1 przyjmowany jest za wystarczający do skutecznego działania przeciwbakteryjnego i zapobiegania namnażaniu się bakterii. Tobramycyna wykazuje efekt poantybiotykowy in vitro i in vivo. Efekt poantybiotykowy pozwala na wydłużenie odstępów między dawkami bez utraty skuteczności działania na większość bakterii Gram-ujemnych.

Mechanizm(y) oporności

Oporność może powstawać w wyniku braku przenikania, małego powinowactwa rybosomu bakterii, ekspresji wielolekowej pompy usuwającej lek z komórki lub inaktywacji tobramycyny przez enzymy bakteryjne. Rzadko podczas leczenia rozwija się oporność.

Stężenia graniczne

Wartości graniczne dla tobramycyny ustalone przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) są następujące:

Drobnoustrój

Stężenia graniczne EUCAST (M£/ml)

S <

R >

Enterobacteriaceae

2

4

Pseudomonas spp.

4

4

Acinetobacter spp

4

4

Staphylococcus spp.

1

1

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem

2

4

Występowanie oporności nabytej może różnić się u wybranych gatunków, w zależności od położenia geograficznego i czasu. Dostęp do lokalnych informacji o oporności jest konieczny, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady specjalisty, gdy lokalne występowanie oporności jest takie, że przydatność leku jest wątpliwa przynajmniej w odniesieniu do niektórych rodzajów zakażeń. Szczególnie zaleca się identyfikację patogenu(ów) i przeprowadzenie testów wrażliwości.


Gatunki ogólnie wrażliwe (według EUCAST) Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

_Corynebacterium spp._

_Listeria monocytogenes_

_Staphylococcus aureus (MSSA)_

Bakterie tlenowe drobnoustroje Gram-ujemne

_Citrobacter koseri_

_Francisella tularensis_

_Haemophilus influenzae_

_Moraxella catarrhalis_

_Proteus vulgaris_

_Providencia rettgeri_

_Salmonella spp._

_Shigella spp._

_Yersinia spp._


Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

_Staphylococcus aureus (MSSA)+_

_Staphylococcus koagulazo-ujemny+_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

_Acinetobacter baumanii_

_Citrobacter ^ freundii_

_Enterobacter aerogenes+_

_Enterobacter cloacae_

_Escherichia coli_

_Klebsiella pneumoniae_

_Morganella morganii_

_Proteus mirabilis_

_Pseudomonas aeruginosa_

Serratia marcescens


Gatunki o oporności wrodzonej_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie_

_Enterococcus spp._

_Streptococcus spp._

Bakterie tlenowe Gram-ujemne_

_Alcaligenes denitrificans_

_Burkholderia cepacia_

_Legionella pneumophila_

_Providencia stuartii_

_Stenotrophomonas maltophilia_

Bakterie beztlenowe_

_Wszystkie drobnoustroje beztlenowe

Inne bakterie_

_Chlamydia spp._

_Chlamydophila spp._


Rickettsia spp._

Ureaplasma urealyticum


Skróty:

MRSA = gronkowiec złocisty oporny na metycylinę MSSA = gronkowiec złocisty wrażliwy na metycylinę

+Wysoki stopień oporności (>50%) obserwowano w jednym lub kilku obszarach na terenie UE.

Inne informacje

Tobramycyna może również działać synergicznie w skojarzeniu z cefalosporyną na określone drobnoustroje Gram-ujemnym (Pseudomonas aeruginosa). Penicylina G i tobramycyny mają synergiczne, bakteriobójcze działanie na niektóre szczepy Enterococcus faecalis in vitro (szczepy wykazujące fenotyp niskiej oporności). Jednak to skojarzenie nie ma działania synergicznego na inne, blisko spokrewnione drobnoustroje, takie jak Enterococcus faecium i szczepy Enterococcus faecalis wykazujące fenotyp wysokiej oporności.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Produkt Tobramycin B. Braun, 3 mg/ml, roztwór do infuzji podaje się dożylnie. Po podaniu doustnym tobramycyny wchłanianie jelitowe jest nieznaczne. Średnie maksymalne stężenie w surowicy wynoszące 4 - 6 mikrogramów/ml mierzy się 30 do 60 minut po wstrzyknięciu domięśniowym w dawce 1 mg/kg masy ciała. W przypadku krótkiej infuzji dożylnej w czasie 15 do 30 minut osiąga się podobne stężenie. Po podaniu tobramycyny w infuzji dożylnej przez 30 minut przy 10 mg/kg masy ciała na dobę w trzech dawkach, najwyższe i najniższe stężenie tobramycyny zmierzone u pacjentów dorosłych z mukowiscydozą wynosiło odpowiednio 10,5 i 1,3 mikrograma/ml. Podczas podawania takiej samej dawki dobowej, ale jednorazowo, przez 60 minut, najwyższe stężenie wynosiło 19,9 mikrogramów/ml. Podczas leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami Gram-ujemnymi maksymalne stężenie w surowicy powinno wynosić między 4 a 10 mikrogramów/ml. Minimalne stężenie w surowicy między kolejnymi dawkami powinno być mniejsze niż 2 mikrogramy/ml.

Dystrybucja

Po pozajelitowym podaniu tobramycyny tylko w nieznacznym stopniu przenika ona przez nieuszkodzoną barierę krew-komora tak, że tylko minimalne stężenia tego antybiotyku były wykrywane w ciele szklistym, cieczy wodnistej oka i tkance spojówkowej.

Średnia objętość dystrybucji tobramycyny wynosi 0,22 l/kg, co odpowiada przestrzeni pozakomórkowej. Najwyższe stężenie w narządach występuje w nerkach. Selektywny wychwyt i (lub) opóźnione uwalnianie prowadzą do nagromadzenia, szczególnie w komórkach cewek i płynie limfatycznym w uchu wewnętrznym.

Najniższe stężenie w tkankach jest mierzone w ośrodkowym układzie nerwowym. Przenikanie tobramycyny do płynu mózgowo-rdzeniowego jest nieznaczne, nawet w przypadku zapalenia opon. Stężenie tobramycyny jest małe także w żółci. W przypadku istnienia procesów zapalnych wielokrotne podanie prowadzi do zaobserwowania terapeutycznie czynnych stężeń w wysięku otrzewnowym, opłucnowym i maziówkowym.

Tobramycyna nie wiąże się z białkami surowicy.

Tobramycyna przenika barierę łożyskową. Stężenie we krwi płodu może wynosić 20% stężenia w osoczu matki. Tylko małe stężenia aminoglikozydów przenikają do mleka matki.

Metabolizm

Tobramycyna nie jest metabolizowana w organizmie.

Eliminacja

Tobramycyna jest wydalana prawie wyłącznie przez nerki w wyniku przesączania kłębuszkowego w postaci niezmienionej, czynnej mikrobiologicznie. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi

średnio 2-3 godziny. Po 8-12 godzinach następuje uwolnienie z głębokich kompartmentów, np. kory nerkowej. W ciągu 24 godzin do 93% dawki tobramycyny jest eliminowane w moczu.

U pacjentów poddawanych dializie 25% do 70% podanej dawki może być usunięte, w zależności od długości i rodzaju dializy.

Szczególne grupy pacjentów

W zależności od wieku ciążowego wcześniaki i noworodki mają znacząco większą objętość dystrybucji, zmniejszającą się wraz z wiekiem. U noworodków donoszonych okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi średnio 4,6 godziny, a u noworodków z małą masą urodzeniową średnio 8,7 godzin. U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek stężenie antybiotyku w surowicy jest przeważnie większe. U tych pacjentów konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawki (patrz punkt 4.2). Okres półtrwania w surowicy może się zmniejszyć u pacjentów z ciężkimi oparzeniami, co może prowadzić do mniejszego niż oczekiwane stężenia w surowicy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu dawki pojedynczej

U myszy, szczurów i kotów wartości LD50 po podaniu dożylnym wynosiły odpowiednio 53-107 mg/kg masy ciała, 133 mg/kg masy ciała i więcej niż 50, ale mniej niż 100 mg/kg masy ciała.

Toksyczność dawek powtarzanych

W badaniach toksyczności podostrej i (lub) przewlekłej, przeprowadzonych na szczurach, psach, kotach i świnkach morskich, objawy toksyczności zależnej od dawki były obserwowane po podaniu pozajelitowym tobramycyny (zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi, białkomocz, martwica korowo-cewkowa, zmiany nabłonka cewkowego). U szczurów po podaniu dużych dawek wystąpiło nieznaczne zmniejszenie hematokrytu, hemoglobiny i liczby erytrocytów. Toksyczność ślimakową zależną od dawki wykryto u świnek morskich po dawkach tobramycyny między 25 a 150 mg/kg masy ciała, a u jednego psa otrzymującego domięśniowo dawkę tobramycyny 15 mg/kg masy ciała zaobserwowano również utratę słuchu. U kotów dawka tobramycyny 40 mg/kg masy ciała wywołała porażenie mięśni i oddychania, a dawka tobramycyny 50 mg/kg masy ciała była powiązana z ciężkim uszkodzeniem przedsionka.

Działanie genotoksyczne i rakotwórcze

Działanie mutagenne tobramycyny jest niewystarczająco zbadane, ale poprzednie badania na drobnoustrojach były negatywne. Nie są dostępne badania dotyczące działania rakotwórczego tobramycyny.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Po podaniu dużych dawek tobramycyny świnkom morskim podczas drugiej połowy ciąży wystąpiły objawy ototoksyczności u matek i noworodków. Badania przeprowadzone na innych gatunkach zwierząt nie wykazały dowodów na teratogenność, embriotoksyczność lub pourodzeniowe zaburzenia rozwoju spowodowane podawaniem tobramycyny.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

Kwas solny 6N (w celu regulacji pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niniejszego produktu leczniczego nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6. W żadnym razie nie mieszać aminoglikozydów w roztworze do infuzji z antybiotykami beta-laktamowymi (np. penicylinami, cefalosporynami), ponieważ może to powodować inaktywację chemiczno-fizyczną podawanego jednocześnie leku. Jeśli tobramycynę podaje się razem z penicyliną lub cefalosporyną, obie substancje należy podawać oddzielnie. Dla każdego produktu leczniczego należy zastosować zalecaną dawkę.

Tobramycyna jest niezgodna z heparyną.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki Ecoflac plus z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) o pojemności 80 ml i 120 ml, dostępne w opakowaniach po 10 lub 20 butelek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Tylko do podawania dożylnego.

Do j ednorazowego użycia.

Resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć.

Tylko przejrzyste roztwory, bez cząstek, nadają się do użycia.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast. W przeciwnym wypadku można go przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8oC.

Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z wykorzystaniem techniki aseptycznej. Sprzęt należy przygotowywać razem z roztworem w celu uniknięcia dostania się powietrza do systemu. Dalsze informacje patrz punkt 4.2

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17627

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.

02.03.2011 r.

Tobramycin B. Braun