+ iMeds.pl

Tobrex 3 mg/mlUlotka Tobrex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tobrex, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Tobramycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex

3.    Jak stosować lek Tobrex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tobrex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje

Lek Tobrex jest antybiotykiem, działającym na wiele gatunków drobnoustrojów, które mogą zakażać oko.

Lek Tobrex jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego okolicy u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i powyżej, wywołanych przez bakterie wrażliwe na jego substancję czynną - tobramycynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex Kiedy nie stosować leku Tobrex:

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na tobramycynę lub którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-    jeśli występuje świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie spojówek należy przerwać stosowanie leku i poinformować o tym lekarza,

-    lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadkażenia (nadmierny rozwój innych mikroorganizmów).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tobrex:

W przypadku noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Nie wolno zakraplać leku przy założonych soczewkach kontaktowych. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki. Środek konserwujący zawarty w kroplach Tobrex (chlorek benzalkoniowy) może spowodować przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

W przypadku zakażeń okulistycznych nie należy nosić soczewek kontaktowych.

Inne leki i lek Tobrex:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o obecnie (lub niedawno) przyjmowanych innych lekach. Należy pamiętać także o poinformowaniu o lekach kupowanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zakropleniu leku Tobrex widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Tobrex

Lek jest przeznaczony do stosowania do oka.

Lek Tobrex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co cztery godziny.

W ciężkich przypadkach stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co godzinę, do uzyskania poprawy. Następnie należy lek stosować coraz rzadziej do zakończenia jego stosowania.

Zazwyczaj lek stosuje się od 7 do 10 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Po wkropleniu leku zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie kącika oka w okolicy nosa. Dzięki temu można zmniejszyć wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu i ich ogólnoustrojowe działanie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Tobrex krople do oczu może być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i powyżej w takich samych dawkach jak u dorosłych. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku i nie są dostępne żadne dane na temat takiego stosowania.

Sposób stosowania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

14


Sposób stosowania

1.    Przygotować butelkę z lekiem Tobrex i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym (rysunek 1).

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (rysunek 2).

6.    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia kropli.

8.    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Tobrex należy lekko nacisnąć dno butelki (rysunek 3).

9.    Po zakropleniu leku Tobrex ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

10.    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w celu zakroplenia drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie wpadnie do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobrex

W razie miejscowego przedawkowania leku Tobrex można go wypłukać z oka letnią wodą.

Pominięcie zastosowania leku Tobrex:

W razie pominięcia dawki leku należy powrócić do normalnego podawania leku niezwłocznie, gdy

będzie to możliwe. Nie należy podwajać dawki leku, aby zrównoważyć brak dawki, która została

pominięta.

Jeżeli pacjent stosuje inne leki do oczu, musi zachować 10 do 15 minut przerwy między podaniem

każdego z leków.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (jedno lub więcej wymienionych działań może wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób) Objawy oczne: miejscowe działanie toksyczne lub nadwrażliwość objawiające się świądem powiek, obrzękiem, zaczerwienieniem spojówek.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Tobrex

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej

otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): ................

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę dokładnie zamkniętą.

Nie należy stosować leku Tobrex po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tobrex

-    Substancją czynną jest tobramycyna 3 mg/ml

-    Substancje pomocnicze to: kwas borowy (E284), sodu siarczan bezwodny (E514), sodu chlorek, tyloksapol, benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas siarkowy do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Tobrex i co zawiera opakowanie

1 butelka typu DROPTAINER o pojemności 5 ml, umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

Wytwórca:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSÍ, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Importer, u którego następuje zwolnienie serii: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSÍ, S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014

4

Tobrex

Charakterystyka Tobrex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Tobrex, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 3 mg tobramycyny (Tobramycinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przeźroczysty roztwór bezbarwny do bladożółtego lub brązowego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku lub powyżej, wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Do stosowania do oka.

W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co cztery godziny.

W ciężkich przypadkach stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co godzinę, do uzyskania poprawy. Następnie należy lek stosować coraz rzadziej do zakończenia jego stosowania.

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków, należy odpowiednio monitorować skuteczność leczenia.

Zazwyczaj lek stosuje się od 7 do 10 dni.

Zaleca się delikatne zamknięcie powieki i przewodu nosowo-łzowego po wkropleniu leku. Dzięki temu można zmniejszyć wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu i ogólnoustrojowe ich działanie.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy podaniem kolejnych produktów.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Tobrex krople do oczu może być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i starszych w takich samych dawkach jak u dorosłych. Aktualnie dostępne dane przedstawiono w punkcie 5.1. Nie

określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu u dzieci poniżej 1 roku i nie są dostępne żadne dane na temat takiego stosowania produktu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Nie badano działania leku Tobrex w tych populacjach pacjentów. Niemniej, z uwagi na małe

wchłanianie ogólne substancji czynnej po miejscowym podaniu leku, nie jest konieczna zmiana

dawkowania.

Sposób podawania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tobramycynę lub którykolwiek składnik leku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na aminoglikozydy stosowane miejscowo. Występuje wówczas świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie spojówki. W razie wystąpienia nadwrażliwości należy przerwać stosowanie produktu.

Podobnie jak przy stosowaniu wszelkich antybiotyków, długotrwałe stosowanie może powodować namnażanie się drobnoustrojów opornych, w tym grzybów. W razie wystąpienia nadkażenia należy zastosować odpowiednie leczenie.

Produkt Tobrex w postaci kropli do oczu (roztwór) zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie i zmianę koloru soczewek kontaktowych. Dlatego należy wyjąć soczewki kontaktowe z oka przed zakropleniem produktu. Można je ponownie założyć po upływie 15 minut od zakroplenia.

Należy zwrócić uwagę pacjentom, że nie wolno stosować soczewek kontaktowych, jeśli występują zakażenia oka.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczególnych badań dotyczących interakcji produktu Tobrex z innymi lekami.

Opisywano interakcje po podaniu ogólnym tobramycyny. Niemniej, wchłanianie tobramycyny do krążenia ogólnego po podaniu leku do oka jest tak małe, że ryzyko interakcji jest minimalne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią. Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich badań z grupą kontrolną dotyczących stosowania produktu Tobrex u kobiet w ciąży. Badania, w których aminoglikozydy (w tym tobramycynę) podawano doustnie lub pozajelitowo kobietom w ciąży, nie wykazały ryzyka dla płodu. Niemniej jednak, aminoglikozydy przechodzą przez łożysko. Podczas podawania aminoglikozydów w okresie ciąży należy brać pod uwagę ich wpływ na płód lub noworodka. Wprawdzie brak dowodów na działanie teratogenne, ototoksyczne lub nefrotoksyczne na płód, należy jednak przypuszczać, że działanie takie może występować. Patrz punkt 5.3., gdzie opisano badania na ciężarnych samicach zwierząt.

Produkt Tobrex wolno stosować w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści uzasadniają ewentualne ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Przy stosowaniu ogólnym tobramycyna przenika do mleka kobiecego w takich ilościach, że mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na niemowlę.

Po podaniu miejscowym ekspozycja układowa jest mała. Na tej podstawie uważa się, że ryzyko dla niemowlęcia jest małe w przypadku stosowania leku Tobrex. Należy je jednak uwzględniać podczas przepisywania produktu kobietom karmiącym piersią.

Ponieważ wiele leków jest wydalanych z mlekiem kobiecym, należy rozważyć okresowe przerwanie karmienia piersią w okresie stosowania produktu Tobrex.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podobnie jak inne leki w postaci kropli do oczu, produkt może powodować przemijające zamazane widzenie lub inne zaburzenia wzroku, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Gdyby po zakropleniu leku wystąpiło zamazane widzenie, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać niebezpiecznych urządzeń do czasu, aż będzie widział wyraźnie.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych produktu Tobrex należą miejscowe działanie toksyczne na oko oraz nadwrażliwość, z takim objawami, jak świąd i obrzęk powiek oraz zaczerwienienie spojówek. Takie reakcje występują u mniej niż 3 na 100 pacjentów, stosujących lek Tobrex. Podobne działania niepożądane mogą wystąpić przy miejscowym stosowaniu innych antybiotyków aminoglikozydowych.

Objawy ze strony oczu

Częste: miejscowe działanie toksyczne lub nadwrażliwość, z takimi objawami, jak świąd i obrzęk powiek oraz zaczerwienienie spojówek.

4.9    Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania produktu Tobrex (punkcikowe zapalenie rogówki, zaczerwienienie, nasilone łzawienie, obrzęk i świąd powiek) mogą być podobne do działań niepożądanych, obserwowanych u niektórych pacjentów.

W razie miejscowego przedawkowania produktu Tobrex należy przepłukać oko (oczy) letnią wodą.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; leki stosowane w zakażeniach oczu; antybiotyki, Kod ATC: S01A A12

Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym o silnym i szybkim działaniu bakteriobójczym, o szerokim spektrum. Hamuje syntezę łańcuchów polipeptydowych na rybosomach.

Spektrum działania przeciwbakteryjnego

Sugerowano następujące wartości graniczne MIC, odróżniające drobnoustroje wrażliwe od umiarkowanie wrażliwych oraz drobnoustroje umiarkowanie wrażliwe od opornych: S < 4 mg/ml,

R > 8 mg/ml.

Oporność drobnoustrojów może być różna w poszczególnych obszarach geograficznych i w różnym czasie, w odniesieniu do poszczególnych gatunków drobnoustrojów. Wskazane jest uzyskanie informacji o oporności drobnoustrojów, szczególnie przy leczeniu ciężkich zakażeń. Informacja ta daje tylko ogólne dane na temat prawdopodobnej wrażliwości drobnoustrojów na tobramycynę, substancję czynną produktu Tobrex. Poniżej wymieniono jedynie te gatunki drobnoustrojów, które często wywołują zakażenia oka, takie jak zapalenie spojówek.

Definicje wartości granicznych, na podstawie których poszczególne izolowane szczepy określa się jako wrażliwe lub oporne, są przydatne przy przewidywaniu skuteczności klinicznej antybiotyków podawanych układowo. Kiedy antybiotyk jest podawany w bardzo dużym stężeniu miejscowo, bezpośrednio do miejsca zakażenia, definicji tych nie można stosować. Leczenie miejscowe jest skuteczne w odniesieniu do większości izolowanych szczepów, które należałoby zaklasyfikować jako oporne przy użyciu wartości granicznych przy stosowaniu układowym.

W poniższym wykazie zaznaczono gwiazdką drobnoustroje, które wyizolowano od pacjentów z objawami powierzchownych zakażeń oka, biorących udział w badaniach klinicznych. W badaniach in vitro na szczepach wyizolowanych od tych pacjentów wrażliwe na tobramycynę były niżej wymienione drobnoustroje.

Drobnoustroje wrażliwe Gram-dodatnie tlenowe

Corynebacterium *

Staphylococcus aureus * (wrażliwe na metycylinę)

Bakterie z rodzaju Staphylococcus koagulazo-ujemne* (wrażliwe na metycylinę)

Gram-ujemne tlenowe

Acinetobacter spp.*

Escherichia coli*

Haemophilus influenzae*

Klebsiella spp.*

Moraxella spp.

Morganella morganii *

Pseudomonas aeruginosa*

Drobnoustroje oporne Gram-dodatnie tlenowe

Staphylococcus* (oporne na metycylinę a)

Streptococcus pneumoniae*

Streptococcus species*

a W niektórych krajach europejskich częstość występowania oporności na metycylinę może wynosić do 50% w odniesieniu do wszystkich bakterii z rodzaju Staphylococcus.

Uwaga: Przy stosowaniu miejscowym do oka stężenia in situ są większe od stężeń w osoczu krwi. Istnieją pewne wątpliwości odnośnie zmian stężenia leku in situ oraz warunków fizykochemicznych, które mogą mieć wpływ na aktywność antybiotyku oraz stabilność produktu in situ.

Inne informacje

Oporność krzyżowa pomiędzy antybiotykami aminoglikozydowymi takimi, jak gentamycyna oraz tobramycyna jest związana z obecnością tych samych rodzajów enzymów modyfikujących adenylotransferazy (ANT) oraz acetylotransferazy (ACC). Istnieje również wiele innych rodzajów enzymów modyfikujących, które powodują oporność krzyżową na antybiotyki aminoglikozydowe.

Najczęstszy mechanizm nabytej oporności na aminoglikozydy stanowi inaktywacja antybiotyku przez plazmid i enzymy modyfikujące kodowane przez transpozony.

Dzieci i młodzież

Ponad 600 pacjentów pediatrycznych włączono do 10 badań klinicznych dotyczących stosowania tobramycyny w postaci kropli do oczu lub maści do oczu w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek, zapalenia brzegów powiek, zapalenia brzegów powiek i spojówek. Wiek pacjentów uczestniczących w badaniach wynosił od 1 do 18 lat. Ogólny profil bezpieczeństwa u pacjentów pediatrycznych był porównywalny do dorosłych. Dla dzieci w wieku poniżej 1 roku nie można określić zaleceń odnośnie dawkowania ze względu na brak danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie ogólnoustrojowe produktu Tobrex w postaci kropli do oczu po podaniu miejscowym jest niskie. U 9 spośród 12 osób, którym podawano po jednej kropli zawiesiny do oczu, zawierającej tobramycynę w stężeniu 0,3% oraz deksametazon w stężeniu 0,1% do obu oczu, cztery razy na dobę, przez dwa kolejne dni, stężenia tobramycyny w osoczu krwi nie były ilościowo oznaczalne. Największe stężenie, które można było zmierzyć, wynosiło 0,25 pg/ml. Jest ono osiem razy mniejsze od stężenia 2 pg/ml, o którym wiadomo, że jest stężeniem progowym, od którego istnieje ryzyko działania nefrotoksycznego.

Tobramycyna jest szybko i w znacznym stopniu wydalana przez nerki w wyniku filtracji kłębuszkowej, głównie w postaci niezmienionej. Okres półtrwania leku w osoczu krwi wynosi około dwóch godzin, klirens wynosi 0,04 l/godz./kg masy ciała a objętość dystrybucji 0,26 l/kg. Tobramycyna w małym stopniu wiąże się z białkami osocza - poniżej 10%. Dostępność biologiczna tobramycyny po podaniu doustnym jest mała (< 1%).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości tobramycyny pod względem układowego działania toksycznego są dobrze znane. Ogólnoustrojowa ekspozycja na tobramycynę w dawkach toksycznych, znacznie przekraczających dawki dostępne ogólnoustrojowo po miejscowym stosowaniu produktów do oczu, może wiązać się z nefrotoksycznością i ototoksycznością. Niemniej jednak stężenia leku w osoczu krwi przy stosowaniu układowym są znacznie większe od obserwowanych po podaniu miejscowo do oka.

Działanie mutagenne

Badania in vitro oraz in vivo dotyczące działania tobramycyny nie wskazywały na ewentualne działanie mutagenne.

Działanie teratogenne

Tobramycyna przenika przez łożysko do krwioobiegu płodu i do płynu owodniowego. Badania na zwierzętach, w których podawano ciężarnym samicom tobramycynę w dużych dawkach, w okresie organogenezy, wykazały występowanie działania toksycznego na nerki i działania ototoksycznego u płodów. W innych badaniach, przeprowadzonych na szczurach i królikach, którym podawano tobramycynę pozajelitowo w dawkach do 100 mg/kg masy ciała na dobę (dawka >400 razy większa od maksymalnej dawki klinicznej), nie wykazano cech upośledzenia płodności lub szkodliwego wpływu na płód.

Produkt Tobrex należy stosować w okresie ciąży jedynie wówczas, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym zagrożeniem dla płodu.

Nie przeprowadzono badań nad działaniem rakotwórczym tobramycyny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy (E284)

Sodu siarczan bezwodny (E514)

Sodu chlorek Tyloksapol

Benzalkoniowy chlorek

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas siarkowy (do ustalenia odpowiedniego pH) Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie przeprowadzono badań w zakresie niezgodności.

6.3    Okres ważności 3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać butelkę dokładnie zamkniętą.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka typu DROPTAINER z polietylenu (LDPE) z zakraplaczem (LDPE) i zabezpieczoną zakrętką z polipropylenu (PP).

Karton zawiera 1 butelkę o pojemności 5 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cert. Rej. Nr 1465/Z Świad. Rej. MZ Nr R/1894 Pozwolenie Nr R/1894

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego wpisu: 02.08.1989 r.

Data przedłużenia wpisu: 31.05.1999 r.

Data przedłużenia wpisu: 20.07.2004 r. / 14.06.2005 r. / 01.10.2012 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Tobrex