Imeds.pl

Tobrex 3 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Tobrex, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Tobramycinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex

3.    Jak stosować lek Tobrex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tobrex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tobrex i w jakim celu się go stosuje

Lek Tobrex jest antybiotykiem, działającym na wiele gatunków drobnoustrojów, które mogą zakażać oko.

Lek Tobrex jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego okolicy u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i powyżej, wywołanych przez bakterie wrażliwe na jego substancję czynną - tobramycynę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrex Kiedy nie stosować leku Tobrex:

-    jeśli występuje uczulenie (nadwrażliwość) pacjenta na tobramycynę lub którykolwiek ze składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

-    jeśli występuje świąd powiek, obrzęk, zaczerwienienie spojówek należy przerwać stosowanie leku i poinformować o tym lekarza,

-    lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz. Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadkażenia (nadmierny rozwój innych mikroorganizmów).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Tobrex:

W przypadku noszenia miękkich soczewek kontaktowych. Nie wolno zakraplać leku przy założonych soczewkach kontaktowych. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut i dopiero potem założyć soczewki. Środek konserwujący zawarty w kroplach Tobrex (chlorek benzalkoniowy) może spowodować przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

W przypadku zakażeń okulistycznych nie należy nosić soczewek kontaktowych.

Inne leki i lek Tobrex:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o obecnie (lub niedawno) przyjmowanych innych lekach. Należy pamiętać także o poinformowaniu o lekach kupowanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przez pewien czas po zakropleniu leku Tobrex widzenie może być niewyraźne. Dopóki objawy te nie ustąpią, nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Tobrex

Lek jest przeznaczony do stosowania do oka.

Lek Tobrex należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W chorobach o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co cztery godziny.

W ciężkich przypadkach stosuje się jedną do dwóch kropli do worka (worków) spojówkowego (spojówkowych) zakażonego oka (oczu) co godzinę, do uzyskania poprawy. Następnie należy lek stosować coraz rzadziej do zakończenia jego stosowania.

Zazwyczaj lek stosuje się od 7 do 10 dni. Lek należy stosować tak długo, jak zaleci to lekarz.

Po wkropleniu leku zaleca się delikatne zamknięcie powieki i uciśnięcie kącika oka w okolicy nosa. Dzięki temu można zmniejszyć wchłanianie produktów leczniczych stosowanych w postaci kropli do oczu i ich ogólnoustrojowe działanie.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Tobrex krople do oczu może być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i powyżej w takich samych dawkach jak u dorosłych. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku i nie są dostępne żadne dane na temat takiego stosowania.

Sposób stosowania

Aby zapobiec zakażeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, otaczających tkanek ani żadnych powierzchni.

14


Sposób stosowania

1.    Przygotować butelkę z lekiem Tobrex i lusterko.

2.    Umyć ręce.

3.    Odkręcić zakrętkę.

4.    Wziąć butelkę w rękę i skierować ją do góry dnem, trzymając kciukiem i palcem środkowym (rysunek 1).

5.    Odchylić głowę do tyłu. Czystym palcem odciągnąć powiekę ku dołowi, tak by między gałką oczną a powieką utworzyła się „kieszonka”; do niej powinna trafić kropla (rysunek 2).

6.    Przybliżyć końcówkę butelki do oka. Dla ułatwienia można posłużyć się lusterkiem.

7.    Nie dotykać zakraplaczem oka, powieki, okolic oka lub innych powierzchni. To może doprowadzić do zakażenia kropli.

8.    Aby spowodować wypłynięcie pojedynczej kropli leku Tobrex należy lekko nacisnąć dno butelki (rysunek 3).

9.    Po zakropleniu leku Tobrex ucisnąć palcem kącik oka w okolicy nosa (rysunek 4). Pomoże to zapobiec przedostawaniu się leku do całego organizmu.

10.    W przypadku stosowania kropli do obu oczu należy powtórzyć postępowanie opisane powyżej w celu zakroplenia drugiego oka.

11.    Bezpośrednio po użyciu leku zakręcić butelkę.

12.    W tym samym czasie używać tylko jednej butelki.

Jeżeli kropla nie wpadnie do oka próbę zakroplenia należy powtórzyć.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobrex

W razie miejscowego przedawkowania leku Tobrex można go wypłukać z oka letnią wodą.

Pominięcie zastosowania leku Tobrex:

W razie pominięcia dawki leku należy powrócić do normalnego podawania leku niezwłocznie, gdy

będzie to możliwe. Nie należy podwajać dawki leku, aby zrównoważyć brak dawki, która została

pominięta.

Jeżeli pacjent stosuje inne leki do oczu, musi zachować 10 do 15 minut przerwy między podaniem

każdego z leków.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (jedno lub więcej wymienionych działań może wystąpić u 1 do 10 na każde 100 osób) Objawy oczne: miejscowe działanie toksyczne lub nadwrażliwość objawiające się świądem powiek, obrzękiem, zaczerwienieniem spojówek.

Zazwyczaj można kontynuować stosowanie kropli, chyba, że działania niepożądane są ciężkie. W razie obaw należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. Jak przechowywać lek Tobrex

Aby zapobiec zakażeniu kropli butelkę należy wyrzucić po upływie 4 tygodni od pierwszego jej

otwarcia. W miejscu zaznaczonym poniżej należy wpisać datę otwarcia butelki.

Otwarto (data): ................

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać butelkę dokładnie zamkniętą.

Nie należy stosować leku Tobrex po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tobrex

-    Substancją czynną jest tobramycyna 3 mg/ml

-    Substancje pomocnicze to: kwas borowy (E284), sodu siarczan bezwodny (E514), sodu chlorek, tyloksapol, benzalkoniowy chlorek, sodu wodorotlenek i (lub) kwas siarkowy do ustalenia odpowiedniego pH, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Tobrex i co zawiera opakowanie

1 butelka typu DROPTAINER o pojemności 5 ml, umieszczona w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

Wytwórca:

s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

Importer, u którego następuje zwolnienie serii: s.a. ALCON-COUVREUR n.v.

Rijksweg 14 B-2870 Puurs Belgia

ALCON CUSt S.A.

Camil Fabra 58

08320 El Masnou, Barcelona

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel. (22) 820 34 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014

4