+ iMeds.pl

Tobrosopt 0,3 % 3 mg/mlUlotka Tobrosopt 0,3 %

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

TOBROSOPT 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Tobramycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tobrosopt 0,3% i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrosopt 0,3%

3.    Jak stosować lek Tobrosopt 0,3%

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tobrosopt 0,3%

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Tobrosopt 0,3% i w jakim celu się go stosuje

Tobrosopt 0,3% jest lekiem przeznaczonym do oczu, zawierającym tobramycynę, która jest antybiotykiem aminoglikozydowym.

Tobrosopt 0,3% stosuje się:

• w leczeniu zewnętrznych zakażeń oka i jego przydatków (powieka, narząd łzowy oka), wywołanych przez bakterie wrażliwe na tobramycynę.

Tobrosopt 0,3% może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tobrosopt 0,3%

Kiedy nie stosować leku Tobrosopt 0,3%:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tobramycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Tobrosopt 0,3% należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub

pielęgniarką.

•    Nie należy stosować leku długotrwale, ponieważ mogą rozwinąć się bakterie oporne na tobramycynę lub grzyby. Przed rozpoczęciem stosowania leku oraz po jego zakończeniu (jeśli rezultat leczenia nie będzie zadowalający), lekarz może zalecić wykonanie posiewu.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja nadwrażliwości (uczulenia) w postaci obrzęku, kłucia, przekrwienia spojówek, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci w wieku 1 roku i starszych.

Tobrosopt 0,3% a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza, zwłaszcza jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne antybiotyki aminoglikozydowe, np. netylmycynę lub gentamycynę.

Jeśli lekarz zaleci stosowanie dwóch lub więcej leków w postaci kropli do oczu, należy odczekać 10 minut przed zakropieniem kolejnego leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek można stosować w okresie ciąży jedynie pod kontrolą lekarza i tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych przez matki stosujące tobramycynę w postaci kropli do oczu. Dlatego też lekarz zdecyduje o zaprzestaniu karmienia piersią, biorąc pod uwagę konieczność stosowania leku przez kobietę karmiącą piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Tobrosopt 0,3% zawiera benzalkoniowy chlorek

Lek Tobrosopt 0,3% zawiera benzalkoniowy chlorek, który pełni rolę środka konserwującego w leku. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie oczu i zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut od jego zakroplenia.

Nie powinno się stosować soczewek kontaktowych, gdy występuje zakażenie oka.

3. Jak stosować lek Tobrosopt 0,3%

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek zwykle stosuje się w następujący sposób:

•    zakażenia o łagodnym przebiegu: zwykle 1 lub 2 krople do oka (oczu) co 4 godziny;

•    zakażenia o ciężkim przebiegu: zwykle 2 krople do oka (oczu) co godzinę do uzyskania poprawy, po czym przed odstawieniem leku należy stopniowo zmniejszyć dawki, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

1.    Przed zakropleniem leku należy dokładnie umyć ręce.

2.    Odkręcić zakrętkę znajdującą się na butelce.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę w dół, aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym na ściankę, aż do wyciśnięcia jednej kropli leku do oka. Nie należy dotykać końcówką kroplomierza do oka, ani powiek. Jeśli kropla nie trafiła do oka, należy zakroplić następną.

5.    Po zakropieniu leku Tobrosopt 0,3% należy przez około 2 minuty delikatnie uciskać wewnętrzny kącik oka. Pomoże to zahamować wchłanianie leku do organizmu.

6.    Jeśli lekarz zalecił zakraplanie leku także do drugiego oka, należy powtórzyć czynności z punktów 3., 4. i 5.

7.    Kroplomierz jest tak zaprojektowany, aby dokładnie odmierzać krople, dlatego nie należy powiększać otworu w kroplomierzu.

8.    Po zakropleniu należy zakręcić butelkę. Nie należy jednak zakręcać jej zbyt mocno.

Zaleca się regularne zakraplanie leku przez cały okres leczenia zalecony przez lekarza, nawet jeśli

objawy zakażenia oka (oczu) ustąpią wcześniej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tobrosopt 0,3%

Nie należy stosować większych dawek, ani stosować leku częściej niż zalecił lekarz.

W przypadku zakroplenia zbyt dużej dawki leku może wystąpić zwiększone łzawienie,

zaczerwienienie spojówek, obrzęk, swędzenie.

Pominięcie zastosowania leku Tobrosopt 0,3%

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej.

Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy pominąć zapomnianą dawkę

i zakroplić następną według schematu zaleconego przez lekarza.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić: kłucie, obrzęk, przekrwienie spojówek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tobrosopt 0,3%

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tobrosopt 0,3%

-    Substancją czynną leku jest tobramycyna. 1 ml roztworu zawiera 3 mg tobramycyny.

-    Pozostałe składniki to: kwas borowy, sodu chlorek, sodu siarczan bezwodny, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Tobrosopt 0,3% i co zawiera opakowanie

Lek Tobrosopt 0,3% to sterylne krople do oczu w postaci bezbarwnego, przezroczystego płynu.

Lek dostępny jest w butelkach polietylenowych zawierających 5 ml roztworu, pakowanych w tekturowe pudełko.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

{logopodmiotu odpowiedzialnego} Polfa Warszawa S.A.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Tobrosopt 0,3 %

Charakterystyka Tobrosopt 0,3 %

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TOBROSOPT 0,3%, 3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 3 mg Tobramycinum (tobramycyny). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór Bezbarwny, przezroczysty płyn

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie zewnętrznych zakażeń oka i przydatków oka, wywołanych szczepami bakterii wrażliwych na tobramycynę, w szczególności szczepami opornymi na większość innych antybiotyków, zwłaszcza Pseudomonas aeruginosa, u dorosłych i dzieci w wieku 1 roku i starszych.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, należy przeprowadzić odpowiednie badanie wrażliwości drobnoustrojów na tobramycynę.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

•    Zakażenia o łagodnym przebiegu: zwykle po 1 lub 2 krople do oka (oczu) co 4 godziny.

•    Zakażenia o ciężkim przebiegu: zwykle po 2 krople do oka (oczu) co godzinę do uzyskania poprawy, po czym przed odstawieniem produktu należy stopniowo zmniejszyć dawki.

Dzieci i młodzież

Krople z tobramycyną mogą być stosowane u dzieci w wieku 1 roku i starszych w takich samych dawkach jak u dorosłych. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1. Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci w wieku poniżej 1 roku nie zostały określone i nie są dostępne żadne dane na ten temat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tobramycynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt nie jest przeznaczony do wstrzykiwania do oka.

Długotrwałe miej scowe stosowanie tobramycyny może powodować nadmierny rozwój niewrażliwych mikroorganizmów, w tym grzybów. Dlatego zaleca się wykonanie posiewu przed rozpoczęciem

leczenia oraz po jego zakończeniu, jeśli skuteczność nie będzie zadowalająca. W przypadku stwierdzenia nadkażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie.

U niektórych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na antybiotyki aminoglikozydowe stosowane miejscowo. Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu.

Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego w produkcie, osoby noszące miękkie (hydrofilne) soczewki kontaktowe nie powinny zakładać ich w okresie stosowania produktu. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu i założyć je ponownie po upływie co najmniej 15 minut po zakropleniu. Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku równoczesnego miejscowego stosowania tobramycyny do oczu i innych antybiotyków aminoglikozydowych o działaniu układowym, w celu zapewnienia utrzymania odpowiednich stężeń terapeutycznych, należy kontrolować ich całkowite stężenia w surowicy.

W razie jednoczesnego stosowania innych leków do oczu, należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami obu leków.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt można stosować w okresie ciąży wyłącznie w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Po zastosowaniu u zwierząt dawek tobramycyny 33-krotnie większych niż dawki stosowane układowo u ludzi, nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płodność lub na rozwój płodu.

Karmienie piersią

Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią przez matki stosujące tobramycynę w postaci kropli do oczu. Dlatego też, biorąc pod uwagę konieczność stosowania produktu przez kobietę karmiącą piersią, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

4.8.    Działania niepożądane Zaburzenia oka

Działania niepożądane są charakterystyczne dla antybiotyków z grupy aminoglikozydów i obejmują miejscowe toksyczne działanie na oko (oczy) oraz reakcje nadwrażliwości (obrzęk, kłucie, przekrwienie spojówek).

Jeżeli tobramycyna jest stosowana do oczu równocześnie z innymi antybiotykami aminoglikozydowymi o działaniu układowym, należy zachować ostrożność i kontrolować ich całkowite stężenie w surowicy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Kliniczne objawy przedawkowania produktu mogą być podobne do działań niepożądanych stwierdzanych u niektórych pacjentów. Są to: punkcikowate zapalenie rogówki, zaczerwienienie, zwiększone łzawienie, obrzęk, świąd powiek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki oftalmologiczne; antybiotyki.

Kod ATC: S01AA12

Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym, wykazującym aktywność in vitro wobec wrażliwych szczepów następujących mikroorganizmów:

Pseudomonas aeruginosa,

Escherichia coli,

Klebsiella pneumoniae,

Enterobacter aerogenes,

Proteus mirabilis (szczepy indolo-ujemne i indolo-dodatnie),

Proteus species,

Haemophilus influenzae oraz H. aegyptius,

Moraxella lacunata,

Acinetobacter calcoaceticus (Herellea vaginacola),

niektóre szczepy Neisseria, Staphylococcus - S. aureus i S. epidermidis (szczepy koagulazo-dodatnie i koagulazo-ujemne), w tym szczepy oporne na penicylinę, niektóre bakterie z rodzaju Streptococcus (mogą pojawić się gatunki oporne).

Stwierdzono, że w niektórych przypadkach mikroorganizmy oporne na gentamycynę pozostają wrażliwe na tobramycynę. Oporność bakterii na tobramycynę może rozwinąć się zwłaszcza po długotrwałym stosowaniu.

Dzieci i młodzież

Ponad 600 dzieci uczestniczyło w 10 badaniach klinicznych produktu leczniczego z tobramycyną w postaci kropli do oczu lub maści do oczu stosowanego w leczeniu bakteryjnego zapalenia spojówek, zapalenia powiek lub zapalenia powiek i spojówek. Pacjenci ci byli w wieku od 1 roku do 18 lat. Ogólnie, profile bezpieczeństwa u dzieci i dorosłych pacjentów były porównywalne. Dla dzieci w wieku poniżej 1 roku, brak zaleceń dotyczących dawkowania ze względu na brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu miejscowym do oka, tylko nieznaczna ilość tobramycyny przenika barierę rogówkową.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie ma innych danych, niż zamieszczone w poprzednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas borowy

Sodu chlorek

Sodu siarczan bezwodny

Benzalkoniowy chlorek roztwór

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki, leku nie należy stosować dłużej niż przez 4 tygodnie.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka polietylenowa z kroplomierzem i zakrętką, w tekturowym pudełku.

5 ml

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego - miejscowo do worka spojówkowego.

Nie należy dotykać końcówki kroplomierza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10883

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.06.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Tobrosopt 0,3 %