Imeds.pl

Toctino 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg

Alitretinoinum

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek TOCTINO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TOCTINO

3.    Jak stosować lek TOCTINO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek TOCTINO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek TOCTINO i w jakim celu się go stosuje

Substancj ą czynną leku TOCTINO jest alitretynoina. Należy ona do grupy leków zwanych retynoidami, będących pochodnymi witaminy A. Kapsułki leku TOCTINO dostępne są w dwóch dawkach zawierają 10 mg lub 30 mg alitretynoiny.

TOCTINO stosuje się u osób dorosłych z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk, który nie uległ poprawie po zastosowaniu innych leków stosowanych miejscowo, w tym steroidów. Leczenie lekiem TOCTINO powinno być nadzorowane przez lekarza specjalizuj ącego się w leczeniu chorób skóry (dermatologa).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TOCTINO

Kiedy nie stosować leku TOCTINO:

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli może zaj ść w ciążę i nie stosuje skutecznych metod kontroli urodzin (patrz poniżej „Ciąża i karmienie piersią”),

   jeśli pacjentka karmi piersią,

   jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby,

   u pacjenta z ciężką chorobą nerek,

   u pacjenta ze zwiększonym stężeniem tłuszczów we krwi (np. zwiększone stężenie cholesterolu lub trójglicerydów),

   u pacjenta z nieleczoną chorobą tarczycy,

   jeśli w organizmie pacjenta występują bardzo duże stężenia witaminy A (nadmiar witaminy

A),

   jeśli pacjent ma uczulenie na alitretynoinę, na inne retynoidy (na przykład na izotretynoinę), orzeszki ziemne lub soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

   jeśli pacjent przyjmuje tetracyklinę (antybiotyk).

>    Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń ma zastosowanie w danym przypadku, należy

ponownie skontaktować się z lekarzem. W takim przypadku nie wolno stosować leku TOCTINO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku TOCTINO należy omówić to z lekarzem

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy związane ze zdrowiem psychicznym,

w tym depresja, zachowania samobójcze lub psychoza lub jeśli pacjent przyjmuje leki w celu leczenia takich chorób.

•    Jeśli u pacjenta jest zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, konieczne mogą być częstsze badania krwi. TOCTINO zwykle zwiększa stężenie tłuszczów we krwi, takich jak cholesterol lub trójglicerydy. Jeśli utrzymuje się duże stężenie tłuszczów we krwi, lekarz może zmniejszyć dawkę lub zaprzestać stosowania leku TOCTINO u pacjenta.

•    Jeśli pacjent ma duże stężenie cukru we krwi (cukrzycę), może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi, a lekarz może rozpocząć leczenie od podawania pacjentowi mniejszej dawki leku TOCTINO.

•    Jeśli pacjent cierpi na chorobę tarczycy. Lek TOCTINO może zmniejszyć stężenia hormonów tarczycy. Jeśli stężenie hormonów tarczycy jest małe, lekarz może przepisać leki uzupełniające ich niedobór.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując ten lek:

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Być może trzeba będzie przerwać stosowanie leku TOCTINO i skontrolować wzrok.

•    Jeśli u pacjenta utrzymuje się ból głowy, nudności lub wymioty (mdłości) lub niewyraźne widzenie, mogą to być objawy tzw. łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

W takim przypadku należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła krwawa biegunka, należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i unikać korzystania z solarium. Skóra pacjenta może stać się bardziej wrażliwa na światło słoneczne. Przed wyjściem na słońce należy nałożyć preparat ochronny z wysokim współczynnikiem ochrony przed światłem (SPF 15 lub wyższy). Jeśli w trakcie leczenia pacjent będzie miał suchą skórę i usta powinien zastosować nawilżaj ący krem lub maść oraz pomadkę ochronną.

•    Należy ograniczyć intensywne ćwiczenia fizyczne: alitretynoina może powodować ból mięśni i stawów.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi suchość oczu, pomocne może być zastosowanie maści do oczu lub kropli do oczu zastępuj ących łzy. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, podczas leczenia alitretynoiną konieczne może być zastąpienie ich okularami. Suchość oczu i problemy ze wzrokiem zazwyczaj ustępuj ą po zaprzestaniu leczenia.

•    TOCTINO może zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych. Lekarz zleci badania krwi w trakcie leczenia, aby oznaczyć aktywność enzymów wątrobowych. Jeśli jej wartości są duże, lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku lub zaprzestanie stosowania TOCTINO.

Dzieci i młodzież

Lek TOCTINO nie jest wskazany do stosowania u ludzi w wieku poniżej 18 lat. Nie jest znana

skuteczność tego leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i TOCTINO

Podczas stosowania leku TOCTINO nie wolno przyjmować innych retynoidów (np. izotretynoiny),

preparatów zawierających witaminę A ani tetracyklin (antybiotyk). Zwiększają one ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń) symwastatynę (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu). Lekarz może zmienić dawkę leku.

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszelkich innych lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty i ziołowych, takich jak dziurawiec.

Ciąża i karmienie piersią Ważne zalecenia dla kobiet

Nie stosować leku TOCTINO w okresie karmienia piersią

•    Lek prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego i może mieć szkodliwy wpływ na dziecko. Nie stosować leku TOCTINO w okresie ciąży

Lek TOCTINO najprawdopodobniej spowoduje ciężkie wady wrodzone (w terminologii medycznej zwane „teratogennymi”). Lek ten zwiększa również ryzyko poronienia.

   Nie wolno stosować leku TOCTINO w okresie ciąży.

   W trakcie stosowania leku TOCTINO i przez miesiąc po zakończeniu leczenia nie wolno dopuścić do zajścia w ciążę.

Jeśli pacjentka jest zdolna do zajścia w ciążę

Nie wolno stosować leku TOCTINO z powodu ryzyka wystąpienia wad wrodzonych (uszkodzenie nienarodzonego płodu), jeśli pacjentka nie stosuje się do następujących ŚCISŁYCH zasad:

   Lekarz musi wyjaśnić pacjentce ryzyko wad wrodzonych; pacjentka musi zrozumieć, dlaczego nie powinna zaj ść w ciążę i w jaki sposób powinna jej zapobiegać.

   Pacjentka musi porozmawiać z lekarzem o antykoncepcji (metodach kontroli urodzin). Udzieli on jej informacji na temat metod zapobiegania ciąży. Lekarz może skierować pacjentkę do specjalisty, który udzieli porad na temat antykoncepcji.

   Pacjentka musi zgodzić się na stosowanie jednej lub najlepiej dwóch skutecznych metod antykoncepcji, w tym prezerwatyw lub krążka wewnątrzmacicznego ze środkiem plemnikobójczym, przez miesiąc przed przyjęciem leku TOCTINO, w trakcie leczenia i przez miesiąc po zakończeniu przyjmowania tego leku. Miesiąc przed rozpoczęciem leczenia oraz w momencie rozpoczęcia leczenia lekarz poprosi pacjentkę o wykonanie testu ciążowego, którego wynik musi być negatywny.

   Pacjentka musi stosować antykoncepcję, nawet jeśli nie miesiączkuje lub nie jest obecnie aktywna seksualnie, chyba że lekarz stwierdzi, że nie istnieje nawet najmniejsze ryzyko zaj ścia w ciążę (na przykład z powodu usunięcia macicy pacjentki).

   Pacjentka musi wyrazić zgodę na składanie comiesięcznych wizyt u lekarza i dodatkowe testy ciążowe w trakcie leczenia i około 5 tygodni po zaprzestaniu leczenia, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego. Testy te powinny zostać przeprowadzone w ciągu 3 pierwszych dni cyklu menstruacyjnego. Pacjentce nie wolno zaj ść w ciążę w trakcie i przez miesiąc po zakończeniu leczenia.

   Lekarz prowadzący może poprosić pacjentkę (lub jej opiekuna) o podpisanie formularza

potwierdzającego, że pacjentka uzyskała informacje na temat ryzyka i że akceptuje wymagane środki zapobiegawcze.

Recepty na lek dla kobiet mogących zaj ść w ciążę są przepisywane na okres leczenia nie dłuższy niż 30 dni.

W celu dalszego leczenia konieczne jest wypisanie nowej recepty. Każda recepta jest ważna tylko przez 7 dni.

   Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub przypuszcza, że jest w ciąży podczas przyjmowania leku TOCTINO lub w ciągu miesiąca po zaprzestaniu leczenia, powinna natychmiast

przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Lekarz może skierować pacjentkę do specjalisty, który udzieli porad.

Lekarz prowadzący powinien przedstawić osobom przyjmującym lek TOCTINO pisemne informacje na temat ciąży i antykoncepcji. Jeśli pacjentka nie otrzymała jeszcze tych informacji, powinna poprosić o nie lekarza prowadzącego.

Porady dla mężczyzn

Bardzo niewielka ilość alitretynoiny znajduje się w spermie mężczyzn przyjmuj ących lek TOCTINO, ale jest ona zbyt mała, aby uszkodzić nienarodzone dziecko ich partnerki. Należy pamiętać, że nie wolno odstępować tego leku nikomu, szczególnie kobietom.

Porady dla obu płci

Nie wolno być dawcą krwi podczas przyjmowania leku TOCTINO ani w ciągu miesiąca po zaprzestaniu przyjmowania tego leku. Jeśli krew pacjenta otrzyma kobieta w ciąży, może ona urodzić dziecko z wadami wrodzonymi. Nigdy nie należy dzielić się tym lekiem z kimś innym. Nieużyty lek należy zwrócić farmaceucie po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas leczenia pacjent może nie widzieć dostatecznie dobrze w nocy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek TOCTINO zawiera olej sojowy i sorbitol.

Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego produktu leczniczego. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku TOCTINO.

3.    Jak stosować lek TOCTINO

Kiedy należy zażywać kapsułki

Kapsułki należy przyjmować razem z posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości; nie wolno ich żuć.

Jaką dawkę leku należy przyjmować

Dawka powinna wynosić od 10 mg do 30 mg raz na dobę. Jeśli organizm pacjenta nie toleruje zalecanej dawki, może mieć przepisaną przez lekarza mniejszą dawkę. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak długo należy przyjmować kapsułki

Cykl leczenia zwykle trwa od 12 do 24 tygodni, w zależności od uzyskanej poprawy. Jeśli pierwsze leczenie było skuteczne, w razie nawrotu objawów lekarz może zaordynować kolejny cykl leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent zażyje zbyt dużą liczbę kapsułek lub lek ten zostanie przypadkowo zażyty przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zażycia kapsułki leku

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć najszybciej, jak to możliwe. Jednakże jeśli zbliża się pora przyj ęcia kolejnej dawki, należy pominąć całkowicie zapomnianą dawkę i przyj ąć następną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

> W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

bardzo często:

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często:

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

4.


Bardzo częste działania niepożądane:

•    ból głowy,

•    zwiększone stężenia tłuszczów we krwi: zwiększone stężenie tłuszczów (trójglicerydów) i cholesterolu we krwi.

Częste działania niepożądane:

•    Zaburzenia dotyczące krwinek: zmniejszona krzepliwość, zmniejszona liczba krwinek czerwonych i białych obserwowana w testach krwi

•    Problemy z tarczycą: zmniejszone stężenia hormonów tarczycy

•    Problemy z oczami: zapalenie oka (zapalenie spojówek) i okolicy powieki; uczucie suchości i podrażnienia oczu

>    Należy poprosić farmaceutę o odpowiednie krople do oczu; jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, a pojawi się suchość oczu, może być konieczne zastąpienie ich okularami.

•    Krew i układ krążenia: uderzenia gorąca

•    Bóle mięśni i stawów: ból mięśni, ból stawów. W przypadku wytężonych ćwiczeń mogą się pojawić we krwi duże stężenia substancji powstałych w wyniku rozpadu mięśni.

•    Problemy ze skórą i włosami: suchość skóry, szczególnie twarzy, suche i podrażnione usta, zaczerwienienie skóry, swędząca wysypka na skórze, stan zapalny skóry, wypadanie włosów

•    Problemy z wątrobą: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych obserwowane w testach krwi

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    Problemy ze wzrokiem, w tym niewyraźne widzenie, zaburzone widzenie, zamglone pole widzenia (zmętnienie rogówki, zaćma)

>    Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia, natychmiast przerwać stosowanie leku

TOCTINO i skontaktować się z lekarzem.

•    Problemy skórne: swędzenie skóry, łuszczenie się skóry, wysypka, suchość skóry, wyprysk

•    Problemy z uszami, nosem i gardłem: krwawienie z nosa

•    Zaburzenia kości: nadmierny rozrost kości, w tym zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Rzadkie działania niepożądane:

•    Uporczywy ból głowy z towarzyszącym uczuciem nudności (mdłości), wymiotami i zaburzeniami widzenia, w tym zamglone widzenie. Mogą to być objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

>    Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie leku TOCTINO i skontaktować się z lekarzem.

•    Krew i układ krążenia: zapalenie naczyń krwionośnych Inne działania niepożądane:

Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby osób, a ich dokładna częstość nie jest znana:

Ciężkie reakcje alergiczne. Ich objawami mogą być:

•    swędząca wysypka wystająca ponad powierzchnię skóry (pokrzywka)

•    opuchnięcie, czasami dotyczące twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), które utrudnia oddychanie

• omdlenie.

>    W razie wystąpienia powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zaprzestać przyjmowania leku TOCTINO.

Depresja i inne problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, w tym uczucie smutku lub pustki, wahania nastroju, płaczliwo ść i zaburzenia emocjonalne.

U niektórych osób pojawiały się myśli dotyczące samookaleczenia lub samobójcze, próby samobójcze bądź też popełnili samobój stwo. Osoby takie mogą nie wyglądać na przygnębione.

>    Należy skontaktować się natychmiast z lekarzem w razie wystąpienia objawów takich problemów psychicznych. Lekarz może polecić zaprzestanie przyjmowania leku TOCTINO. Może to nie być wystarczające do powstrzymania działań niepożądanych. Pacjent może potrzebować pomocy w szerszym zakresie, której lekarz może udzielić.

Problemy z widzeniem w ciemności. Problemy ze wzrokiem zwykle kończą się wraz z zakończeniem leczenia.

Działania niepożądane innych leków z tej samej grupy, co TOCTINO

Jak dotąd nie zaobserwowano poniższych działań niepożądanych dla leku TOCTINO, ale nie można ich wykluczyć.

Są one bardzo rzadkie i mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób.

Zaburzenia jelit i żołądka. Silny ból brzucha (żołądka) z ciężką krwawą biegunką lub bez, nudności (mdłości) i wymioty.

> Natychmiast przerwać przyjmowanie leku TOCTINO i skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy ciężkich chorób jelit.

Cukrzyca. Nadmierne pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu, zwiększenie stężenia cukru we krwi obserwowany w testach krwi. Każdy z tych objawów może być oznaką cukrzycy.

Zaburzenia kości. Zapalenie stawów, zaburzenia kości (opóźniony wzrost, zmiany gęstości kości); wzrost kości może ulec zahamowaniu.

Zaburzenia oka i zaburzenia widzenia. Może wystąpić ślepota barw lub pogorszenie widzenia barw oraz nietolerancja soczewek kontaktowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek TOCTINO

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po symbolu terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blister w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakownia i inne informacje

Co zawiera lek TOCTINO

Substancj ą czynną jest alitretynoina.

Pozostałe składniki leku TOCTINO 10 mg to:

olej sojowy oczyszczony, olej sojowy częściowo uwodorniony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, wosk żółty, all-rac-a-tokoferol, żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły - niekrystalizujący, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Pozostałe składniki leku TOCTINO 30 mg to:

olej sojowy oczyszczony, olej sojowy częściowo uwodorniony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, wosk żółty, all-rac-a-tokoferol, żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły - niekrystalizujący, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek, żółty (E 172).

Jak wygląda lek TOCTINO i co zawiera opakowanie

Lek Toctino ma postać kapsułek miękkich.

Kapsułki TOCTINO 10 mg mają długość 11 mm i szerokość 7 mm, są owalne, barwy brązowej i oznaczone symbolem „A1”.

Kapsułki TOCTINO 30 mg mają długość 13 mm i szerokość 8 mm, są owalne, barwy czerwono -brązowej i oznaczone symbolem „A3”.

Lek jest dostępny w opakowaniach (blistrach) zawierających 30 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

Wytwórca

SwissCaps GmbH, Grassingerstr. 9, 83043 Bad Aibling, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel. 22 330 02 57 fax 22 313 01 57

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Toctino

Cypr, Grecja: Cehado

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8