+ iMeds.pl

Toctino 30 mgUlotka Toctino

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg

Alitretinoinum

Należy dokładnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa

informacja.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek TOCTINO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku TOCTINO

3.    Jak stosować lek TOCTINO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek TOCTINO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek TOCTINO i w jakim celu się go stosuje

Substancj ą czynną leku TOCTINO jest alitretynoina. Należy ona do grupy leków zwanych retynoidami, będących pochodnymi witaminy A. Kapsułki leku TOCTINO dostępne są w dwóch dawkach zawierają 10 mg lub 30 mg alitretynoiny.

TOCTINO stosuje się u osób dorosłych z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk, który nie uległ poprawie po zastosowaniu innych leków stosowanych miejscowo, w tym steroidów. Leczenie lekiem TOCTINO powinno być nadzorowane przez lekarza specjalizuj ącego się w leczeniu chorób skóry (dermatologa).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku TOCTINO Kiedy nie stosować leku TOCTINO:

•    jeśli pacjentka jest w ciąży lub jeśli może zajść w ciążę i nie stosuje skutecznych metod kontroli urodzin (patrz poniżej „Ciąża i karmienie piersią”),

   jeśli pacjentka karmi piersią,

   jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby,

   u pacjenta z ciężką chorobą nerek,

   u pacjenta ze zwiększonym stężeniem tłuszczów we krwi (np. zwiększone stężenie cholesterolu lub trójglicerydów),

   u pacjenta z nieleczoną chorobą tarczycy,

   jeśli w organizmie pacjenta występują bardzo duże stężenia witaminy A (nadmiar witaminy

A),

   jeśli pacjent ma uczulenie na alitretynoinę, na inne retynoidy (na przykład na izotretynoinę), orzeszki ziemne lub soję lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

   jeśli pacjent przyjmuje tetracyklinę (antybiotyk).

>    Jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń ma zastosowanie w danym przypadku, należy

ponownie skontaktować się z lekarzem. W takim przypadku nie wolno stosować leku TOCTINO.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem leku TOCTINO należy omówić to z lekarzem

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały problemy związane ze zdrowiem psychicznym,

w tym depresja, zachowania samobójcze lub psychoza lub jeśli pacjent przyjmuje leki w celu leczenia takich chorób.

•    Jeśli u pacjenta jest zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, konieczne mogą być częstsze badania krwi. TOCTINO zwykle zwiększa stężenie tłuszczów we krwi, takich jak cholesterol lub trójglicerydy. Jeśli utrzymuje się duże stężenie tłuszczów we krwi, lekarz może zmniejszyć dawkę lub zaprzestać stosowania leku TOCTINO u pacjenta.

•    Jeśli pacjent ma duże stężenie cukru we krwi (cukrzycę), może być konieczne częstsze kontrolowanie stężenia cukru we krwi, a lekarz może rozpocząć leczenie od podawania pacjentowi mniejszej dawki leku TOCTINO.

•    Jeśli pacjent cierpi na chorobę tarczycy. Lek TOCTINO może zmniejszyć stężenia hormonów tarczycy. Jeśli stężenie hormonów tarczycy jest małe, lekarz może przepisać leki uzupełniające ich niedobór.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując ten lek:

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy ze wzrokiem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Być może trzeba będzie przerwać stosowanie leku TOCTINO i skontrolować wzrok.

•    Jeśli u pacjenta utrzymuje się ból głowy, nudności lub wymioty (mdłości) lub niewyraźne widzenie, mogą to być objawy tzw. łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

W takim przypadku należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła krwawa biegunka, należy natychmiast przerwać przyjmowanie kapsułek i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

•    Należy ograniczyć ekspozycję na światło słoneczne i unikać korzystania z solarium. Skóra pacjenta może stać się bardziej wrażliwa na światło słoneczne. Przed wyjściem na słońce należy nałożyć preparat ochronny z wysokim współczynnikiem ochrony przed światłem (SPF 15 lub wyższy). Jeśli w trakcie leczenia pacjent będzie miał suchą skórę i usta powinien zastosować nawilżaj ący krem lub maść oraz pomadkę ochronną.

•    Należy ograniczyć intensywne ćwiczenia fizyczne: alitretynoina może powodować ból mięśni i stawów.

•    Jeśli u pacjenta wystąpi suchość oczu, pomocne może być zastosowanie maści do oczu lub kropli do oczu zastępuj ących łzy. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, podczas leczenia alitretynoiną konieczne może być zastąpienie ich okularami. Suchość oczu i problemy ze wzrokiem zazwyczaj ustępuj ą po zaprzestaniu leczenia.

•    TOCTINO może zwiększyć aktywność enzymów wątrobowych. Lekarz zleci badania krwi w trakcie leczenia, aby oznaczyć aktywność enzymów wątrobowych. Jeśli jej wartości są duże, lekarz zaleci zmniejszenie dawki leku lub zaprzestanie stosowania TOCTINO.

Dzieci i młodzież

Lek TOCTINO nie jest wskazany do stosowania u ludzi w wieku poniżej 18 lat. Nie jest znana

skuteczność tego leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i TOCTINO

Podczas stosowania leku TOCTINO nie wolno przyjmować innych retynoidów (np. izotretynoiny),

preparatów zawierających witaminę A ani tetracyklin (antybiotyk). Zwiększają one ryzyko

wystąpienia działań niepożądanych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie jeśli pacjent przyjmuje ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń) symwastatynę (lek stosowany w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu). Lekarz może zmienić dawkę leku.

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszelkich innych lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty i ziołowych, takich jak dziurawiec.

Ciąża i karmienie piersią Ważne zalecenia dla kobiet

Nie stosować leku TOCTINO w okresie karmienia piersią

•    Lek prawdopodobnie przenika do mleka kobiecego i może mieć szkodliwy wpływ na dziecko. Nie stosować leku TOCTINO w okresie ciąży

Lek TOCTINO najprawdopodobniej spowoduje ciężkie wady wrodzone (w terminologii medycznej zwane „teratogennymi”). Lek ten zwiększa również ryzyko poronienia.

   Nie wolno stosować leku TOCTINO w okresie ciąży.

   W trakcie stosowania leku TOCTINO i przez miesiąc po zakończeniu leczenia nie wolno dopuścić do zajścia w ciążę.

Jeśli pacjentka jest zdolna do zajścia w ciążę

Nie wolno stosować leku TOCTINO z powodu ryzyka wystąpienia wad wrodzonych (uszkodzenie nienarodzonego płodu), jeśli pacjentka nie stosuje się do następujących ŚCISŁYCH zasad:

   Lekarz musi wyjaśnić pacjentce ryzyko wad wrodzonych; pacjentka musi zrozumieć, dlaczego nie powinna zaj ść w ciążę i w jaki sposób powinna jej zapobiegać.

   Pacjentka musi porozmawiać z lekarzem o antykoncepcji (metodach kontroli urodzin). Udzieli on jej informacji na temat metod zapobiegania ciąży. Lekarz może skierować pacjentkę do specjalisty, który udzieli porad na temat antykoncepcji.

   Pacjentka musi zgodzić się na stosowanie jednej lub najlepiej dwóch skutecznych metod antykoncepcji, w tym prezerwatyw lub krążka wewnątrzmacicznego ze środkiem plemnikobójczym, przez miesiąc przed przyjęciem leku TOCTINO, w trakcie leczenia i przez miesiąc po zakończeniu przyjmowania tego leku. Miesiąc przed rozpoczęciem leczenia oraz w momencie rozpoczęcia leczenia lekarz poprosi pacjentkę o wykonanie testu ciążowego, którego wynik musi być negatywny.

   Pacjentka musi stosować antykoncepcję, nawet jeśli nie miesiączkuje lub nie jest obecnie aktywna seksualnie, chyba że lekarz stwierdzi, że nie istnieje nawet najmniejsze ryzyko zaj ścia w ciążę (na przykład z powodu usunięcia macicy pacjentki).

   Pacjentka musi wyrazić zgodę na składanie comiesięcznych wizyt u lekarza i dodatkowe testy ciążowe w trakcie leczenia i około 5 tygodni po zaprzestaniu leczenia, zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego. Testy te powinny zostać przeprowadzone w ciągu 3 pierwszych dni cyklu menstruacyjnego. Pacjentce nie wolno zaj ść w ciążę w trakcie i przez miesiąc po zakończeniu leczenia.

   Lekarz prowadzący może poprosić pacjentkę (lub jej opiekuna) o podpisanie formularza

potwierdzającego, że pacjentka uzyskała informacje na temat ryzyka i że akceptuje wymagane środki zapobiegawcze.

Recepty na lek dla kobiet mogących zaj ść w ciążę są przepisywane na okres leczenia nie dłuższy niż 30 dni.

W celu dalszego leczenia konieczne jest wypisanie nowej recepty. Każda recepta jest ważna tylko przez 7 dni.

   Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę lub przypuszcza, że jest w ciąży podczas przyjmowania leku TOCTINO lub w ciągu miesiąca po zaprzestaniu leczenia, powinna natychmiast

przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Lekarz może skierować pacjentkę do specjalisty, który udzieli porad.

Lekarz prowadzący powinien przedstawić osobom przyjmującym lek TOCTINO pisemne informacje na temat ciąży i antykoncepcji. Jeśli pacjentka nie otrzymała jeszcze tych informacji, powinna poprosić o nie lekarza prowadzącego.

Porady dla mężczyzn

Bardzo niewielka ilość alitretynoiny znajduje się w spermie mężczyzn przyjmuj ących lek TOCTINO, ale jest ona zbyt mała, aby uszkodzić nienarodzone dziecko ich partnerki. Należy pamiętać, że nie wolno odstępować tego leku nikomu, szczególnie kobietom.

Porady dla obu płci

Nie wolno być dawcą krwi podczas przyjmowania leku TOCTINO ani w ciągu miesiąca po zaprzestaniu przyjmowania tego leku. Jeśli krew pacjenta otrzyma kobieta w ciąży, może ona urodzić dziecko z wadami wrodzonymi. Nigdy nie należy dzielić się tym lekiem z kimś innym. Nieużyty lek należy zwrócić farmaceucie po zakończeniu leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podczas leczenia pacjent może nie widzieć dostatecznie dobrze w nocy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek TOCTINO zawiera olej sojowy i sorbitol.

Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję, nie powinien stosować tego produktu leczniczego. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku TOCTINO.

3.    Jak stosować lek TOCTINO

Kiedy należy zażywać kapsułki

Kapsułki należy przyjmować razem z posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości; nie wolno ich żuć.

Jaką dawkę leku należy przyjmować

Dawka powinna wynosić od 10 mg do 30 mg raz na dobę. Jeśli organizm pacjenta nie toleruje zalecanej dawki, może mieć przepisaną przez lekarza mniejszą dawkę. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak długo należy przyjmować kapsułki

Cykl leczenia zwykle trwa od 12 do 24 tygodni, w zależności od uzyskanej poprawy. Jeśli pierwsze leczenie było skuteczne, w razie nawrotu objawów lekarz może zaordynować kolejny cykl leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent zażyje zbyt dużą liczbę kapsułek lub lek ten zostanie przypadkowo zażyty przez inną osobę, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zażycia kapsułki leku

W razie pominięcia dawki leku należy ją przyjąć najszybciej, jak to możliwe. Jednakże jeśli zbliża się pora przyj ęcia kolejnej dawki, należy pominąć całkowicie zapomnianą dawkę i przyj ąć następną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

> W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

bardzo często:

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często:

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często:

występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko:

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

4.


Bardzo częste działania niepożądane:

•    ból głowy,

•    zwiększone stężenia tłuszczów we krwi: zwiększone stężenie tłuszczów (trójglicerydów) i cholesterolu we krwi.

Częste działania niepożądane:

•    Zaburzenia dotyczące krwinek: zmniejszona krzepliwość, zmniejszona liczba krwinek czerwonych i białych obserwowana w testach krwi

•    Problemy z tarczycą: zmniejszone stężenia hormonów tarczycy

•    Problemy z oczami: zapalenie oka (zapalenie spojówek) i okolicy powieki; uczucie suchości i podrażnienia oczu

>    Należy poprosić farmaceutę o odpowiednie krople do oczu; jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, a pojawi się suchość oczu, może być konieczne zastąpienie ich okularami.

•    Krew i układ krążenia: uderzenia gorąca

•    Bóle mięśni i stawów: ból mięśni, ból stawów. W przypadku wytężonych ćwiczeń mogą się pojawić we krwi duże stężenia substancji powstałych w wyniku rozpadu mięśni.

•    Problemy ze skórą i włosami: suchość skóry, szczególnie twarzy, suche i podrażnione usta, zaczerwienienie skóry, swędząca wysypka na skórze, stan zapalny skóry, wypadanie włosów

•    Problemy z wątrobą: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych obserwowane w testach krwi

Niezbyt częste działania niepożądane:

•    Problemy ze wzrokiem, w tym niewyraźne widzenie, zaburzone widzenie, zamglone pole widzenia (zmętnienie rogówki, zaćma)

>    Jeśli wystąpią zaburzenia widzenia, natychmiast przerwać stosowanie leku

TOCTINO i skontaktować się z lekarzem.

•    Problemy skórne: swędzenie skóry, łuszczenie się skóry, wysypka, suchość skóry, wyprysk

•    Problemy z uszami, nosem i gardłem: krwawienie z nosa

•    Zaburzenia kości: nadmierny rozrost kości, w tym zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa Rzadkie działania niepożądane:

•    Uporczywy ból głowy z towarzyszącym uczuciem nudności (mdłości), wymiotami i zaburzeniami widzenia, w tym zamglone widzenie. Mogą to być objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego.

>    Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast przerwać stosowanie leku TOCTINO i skontaktować się z lekarzem.

•    Krew i układ krążenia: zapalenie naczyń krwionośnych Inne działania niepożądane:

Inne działania niepożądane wystąpiły u niewielkiej liczby osób, a ich dokładna częstość nie jest znana:

Ciężkie reakcje alergiczne. Ich objawami mogą być:

•    swędząca wysypka wystająca ponad powierzchnię skóry (pokrzywka)

•    opuchnięcie, czasami dotyczące twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), które utrudnia oddychanie

• omdlenie.

> W razie wystapienia powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zaprzestać przyjmowania leku TOCTINO.

Depresja i inne problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, w tym uczucie smutku lub pustki, wahania nastroju, płaczliwo ść i zaburzenia emocjonalne.

U niektórych osób pojawiały się myśli dotyczące samookaleczenia lub samobójcze, próby samobójcze bądź też popełnili samobój stwo. Osoby takie mogą nie wyglądać na przygnębione.

>    Należy skontaktować się natychmiast z lekarzem w razie wystąpienia objawów takich problemów psychicznych. Lekarz może polecić zaprzestanie przyjmowania leku TOCTINO. Może to nie być wystarczające do powstrzymania działań niepożądanych. Pacjent może potrzebować pomocy w szerszym zakresie, której lekarz może udzielić.

Problemy z widzeniem w ciemności. Problemy ze wzrokiem zwykle kończą się wraz z zakończeniem leczenia.

Działania niepożądane innych leków z tej samej grupy, co TOCTINO

Jak dotąd nie zaobserwowano poniższych działań niepożądanych dla leku TOCTINO, ale nie można ich wykluczyć.

Są one bardzo rzadkie i mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób.

Zaburzenia jelit i żołądka. Silny ból brzucha (żołądka) z ciężką krwawą biegunką lub bez, nudności (mdłości) i wymioty.

> Natychmiast przerwać przyjmowanie leku TOCTINO i skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy ciężkich chorób jelit.

Cukrzyca. Nadmierne pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu, zwiększenie stężenia cukru we krwi obserwowany w testach krwi. Każdy z tych objawów może być oznaką cukrzycy.

Zaburzenia kości. Zapalenie stawów, zaburzenia kości (opóźniony wzrost, zmiany gęstości kości); wzrost kości może ulec zahamowaniu.

Zaburzenia oka i zaburzenia widzenia. Może wystąpić ślepota barw lub pogorszenie widzenia barw oraz nietolerancja soczewek kontaktowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek TOCTINO

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze po symbolu terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać blister w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakownia i inne informacje

Co zawiera lek TOCTINO

Substancją czynną jest alitretynoina.

Pozostałe składniki leku TOCTINO 10 mg to:

olej sojowy oczyszczony, olej sojowy częściowo uwodorniony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, wosk żółty, all-rac-a-tokoferol, żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły - niekrystalizujący, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172).

Pozostałe składniki leku TOCTINO 30 mg to:

olej sojowy oczyszczony, olej sojowy częściowo uwodorniony, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, wosk żółty, all-rac-a-tokoferol, żelatyna, glicerol, sorbitol ciekły - niekrystalizujący, woda oczyszczona, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek, żółty (E 172).

Jak wygląda lek TOCTINO i co zawiera opakowanie

Lek Toctino ma postać kapsułek miękkich.

Kapsułki TOCTINO 10 mg mają długość 11 mm i szerokość 7 mm, są owalne, barwy brązowej i oznaczone symbolem „A1”.

Kapsułki TOCTINO 30 mg mają długość 13 mm i szerokość 8 mm, są owalne, barwy czerwono -brązowej i oznaczone symbolem „A3”.

Lek jest dostępny w opakowaniach (blistrach) zawierających 30 kapsułek miękkich.

Podmiot odpowiedzialny

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

Wytwórca

SwissCaps GmbH, Grassingerstr. 9, 83043 Bad Aibling, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Almirall Sp. z o. o. ul. Pileckiego 63 02-781 Warszawa tel. 22 330 02 57 fax 22 313 01 57

Ten produkt leczniczy jest zarejestrowany w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) pod następującymi nazwami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Toctino

Cypr, Grecja: Cehado

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Toctino

Charakterystyka Toctino

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka miękka zawiera 10 mg lub 30 mg alitretynoiny. Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Olej sojowy

Każda kapsułka 10 mg zawiera 176,50 mg oleju sojowego. Każda kapsułka 30 mg zawiera 282,40 mg oleju sojowego.

Sorbitol

Każda kapsułka 10 mg zawiera 20,08 mg sorbitolu.

Każda kapsułka 30 mg zawiera 25,66 mg sorbitolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki miękkie.

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg:

Owalne kapsułki o długości około 11 mm i szerokości 7 mm, oznaczone symbolem „A1”o barwie brązowej.

TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg

Owalne kapsułki o długości około 13 mm i szerokości 8 mm, oznaczone symbolem „A3” o barwie czerwono-brązowej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk, który nie odpowiada na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego.

Odpowiedź na leczenie jest bardziej prawdopodobna u pacjentów, u których wyprysk ma głównie cechy hiperkeratotyczne, niż u tych, u których wyprysk występuje przeważnie w postaci potówki (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy TOCTINO powinien być przepisywany wyłącznie przez dermatologa lub lekarza mającego doświadczenie w zakresie stosowania retynoidów o działaniu ogólnym, w pełni rozumiejących ryzyko związane z leczeniem retynoidami o działaniu ogólnym i wymagania w zakresie monitorowania pacjentów. Kobietom w wieku rozrodczym produkt leczniczy TOCTINO należy wypisywać w ilości ograniczonej do 30 dni leczenia; kontynuacja leczenia wymaga wydania nowej recepty. Najlepiej, aby test ciążowy, wypisanie recepty i zrealizowanie recepty na produkt leczniczy TOCTINO nastąpiło tego samego dnia. Zrealizowanie recepty na produkt leczniczy TOCTINO powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 7 dni od daty wypisania recepty.

Zakres zalecanych dawek produktu leczniczego TOCTINO wynosi od 10 mg do 30 mg raz na dobę.

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Toctino wynosi 30 mg raz na dobę. U pacjentów z niedopuszczalnymi reakcjami niepożądanymi na większe dawki, można rozważyć zmniejszenie dawki do 10 mg raz na dobę. W badaniach dawek dobowych 10 mg i 30 mg wykazano, że obie dawki prowadziły do ustąpienia zmian chorobowych. Dawka 30 mg pozwalała uzyskać szybszą odpowiedź i wyższy wskaźnik odpowiedzi. Dawce dobowej 10 mg rzadziej towarzyszyły zdarzenia niepożądane (patrz punkty 4.4 oraz 5.1).

Można zastosować cykl leczenia produktem leczniczym TOCTINO trwający 12 do 24 tygodni w zależności od odpowiedzi na leczenie. Należy rozważyć przerwanie terapii u pacjentów, u których po pierwszych 12 tygodniach leczenia, choroba ma nadal ciężką postać. W razie nawrotu choroby pacjenci mogą odnieść korzyść z dalszych cyklów leczenia produktem leczniczym TOCTINO.

Kapsułki należy przyjmować raz na dobę razem z pokarmem.

Produkt leczniczy TOCTINO nie powinien być przepisywany, jeśli wyprysk u pacjenta można odpowiednio opanować standardowym postępowaniem, w tym poprzez ochronę skóry, unikanie alergenów i substancji drażniących oraz leczenie silnymi kortykosteroidami stosowanymi miejscowo.

Dzieci i młodzież

TOCTINO nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 4.6).

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie warunki Programu Zapobiegania Ciąży (patrz punkt 4.4).

TOCTINO zawiera olej sojowy i sorbitol. Pacjenci z uczuleniem na orzeszki ziemne, soję lub z rzadką wrodzoną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

TOCTINO jest również przeciwwskazany u pacjentów:

•    z zaburzeniami czynności wątroby,

•    z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek,

•    z nieopanowaną hipercholesterolemią,

•    z nieopanowaną hipertrójglicerydemią,

•    z nieopanowaną niedoczynnością tarczycy,

•    z nadmiarem witaminy A,

•    z nadwrażliwością na alitretynoinę, na inne retynoidy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, w szczególności w razie uczulenia na orzeszki ziemne lub soję,

•    leczonych jednocześnie tetracyklinami (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Program Zapobiegania Ciąży

Ten produkt leczniczy ma działanie TERATOGENNE.

Produkt leczniczy TOCTINO jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że spełnione zostały wszystkie poniższe warunki Programu Zapobiegania Ciąży:

•    Pacjentka rozumie ryzyko działań teratogennych.

•    Pacjentka rozumie konieczność ścisłej comiesięcznej obserwacji.

•    Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność stosowania skutecznej, nieprzerywanej antykoncepcji przez 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie trwania leczenia i przez 1 miesiąc po zakończeniu leczenia. Należy stosować co najmniej jedną, a najlepiej dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną.

•    Nawet jeśli u pacjentki nie występuje miesiączkowanie, powinna przestrzegać wszystkich zaleceń w zakresie skutecznej antykoncepcji.

•    Pacjentka powinna być w stanie stosować skuteczne środki antykoncepcji.

•    Pacjentka powinna zostać poinformowana o potencjalnym wpływie leku na ciążę i konsekwencjach zajścia w ciążę, być ich świadoma oraz rozumieć konieczność szybkiej konsultacji z lekarzem w razie ryzyka zajścia w ciążę.

•    Pacjentka rozumie i akceptuje konieczność poddania się testom ciążowym przed leczeniem, w trakcie i 5 tygodni po zakończeniu leczenia.

•    Pacjentka poświadcza, że zrozumiała zagrożenia i niezbędne środki ostrożności związane ze stosowaniem produktu leczniczego TOCTINO.

Postanowienia te dotyczą również kobiet, które nie są obecnie aktywne seksualnie, chyba że lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy uzna, iż istnieją jednoznaczne powody wskazujące, że nie ma ryzyka zajścia w ciążę. Lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy powinien upewnić się, że:

•    Pacjentka przestrzega wymagań dotyczących zapobiegania ciąży podanych powyżej i potwierdziła, że zrozumiała te zagadnienia.

•    Pacjentka potwierdziła zapoznanie się z wyżej wymienionymi wymaganiami.

•    Pacjentka stosowała co najmniej jedną, a najlepiej dwie metody skutecznej antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną przez co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem leczenia i będzie kontynuować stosowanie skutecznej antykoncepcji w trakcie całego okresu leczenia oraz co najmniej przez 1 miesiąc po zaprzestaniu leczenia.

•    Ujemny wynik testu ciążowego uzyskano przed leczeniem, w trakcie leczenia i 5 tygodni po zakończeniu leczenia. Należy udokumentować terminy i wyniki testów ciążowych.

Antykoncepcja

Pacjentkom należy przekazać kompleksowe informacje na temat zapobiegania ciąży i skierowanie w celu uzyskania porady w sprawie antykoncepcji, jeśli nie stosują one skutecznej antykoncepcji.

Jako niezbędne minimum pacjentki, które mogą zajść w ciążę powinny stosować co najmniej jedną skuteczną metodę antykoncepcji. Najlepiej byłoby, gdyby pacjentka stosowała dwie uzupełniające się metody antykoncepcji, w tym metodę mechaniczną. Antykoncepcję należy kontynuować przez co najmniej 1 miesiąc po zakończeniu leczenia produktem leczniczym TOCTINO, nawet w przypadku braku miesiączki.

Testy ciążowe

Zgodnie z miejscową praktyką, zalecane jest przeprowadzenie nadzorowanych przez personel medyczny testów ciążowych o minimalnej czułości 25 mlU/ml w ciągu pierwszych 3 dni cyklu menstruacyjnego w sposób opisany poniżej.

Miesiąc przed rozpoczęciem terapii

Aby upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży przed rozpoczęciem stosowania antykoncepcji, zalecane jest przeprowadzenie wstępnego testu ciążowego nadzorowanego przez personel medyczny oraz odnotowanie jego terminu i wyniku. U pacjentek, u których nie występują regularne miesiączki, termin takiego testu ciążowego należy ustalić uwzględniając aktywność seksualną pacjentki. Test ten powinien być przeprowadzony około 3 tygodni po ostatnim odbytym przez pacjentkę stosunku płciowym, podczas którego nie stosowano antykoncepcji. Lekarz wystawiający receptę na ten produkt leczniczy powinien zadbać o edukację pacjentki w zakresie zagadnień antykoncepcji.

Na początku leczenia

Nadzorowany przez personel medyczny test powinien być również przeprowadzony w trakcie konsultacji, gdy przepisywany jest produkt leczniczy TOCTINO, lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego receptę na ten produkt leczniczy; z testem należy poczekać do czasu, aż pacjentka będzie stosować skuteczną metodę antykoncepcji przez okres co najmniej 1 miesiąca. Test ma na celu upewnienie się, że pacjentka nie jest w ciąży w momencie rozpoczynania leczenia produktem leczniczym TOCTINO.

Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne należy przeprowadzać w 28-dniowych odstępach. Należy ustalić konieczność przeprowadzenia wielokrotnych comiesięcznych testów ciążowych nadzorowanych przez personel medyczny, biorąc pod uwagę między innymi aktywność seksualną pacjentki i ostatnie cykle miesiączkowania (zaburzenia miesiączkowania, nieregularne miesiączkowanie lub całkowity brak miesiączek). Gdy jest to wskazane, kontrolne testy ciążowe należy przeprowadzić w dniu wizyty, w celu przepisania produktu leczniczego lub w ciągu 3 dni przed wizytą u lekarza wystawiającego na niego receptę.

Zakończenie leczenia

Pięć tygodni po zakończeniu leczenia, u kobiet należy wykonać końcowy test ciążowy, aby wykluczyć ciążę.

Ograniczenia dotyczące przepisywania i wydawania produktu leczniczego

Kobietom w wieku rozrodczym alitretynoinę należy przepisywać w ilości ograniczonej do 30 dni leczenia, a kontynuacja leczenia wymaga wydania nowej recepty. Najlepiej, aby test ciążowy, wypisanie recepty i zrealizowanie recepty na alitretynoinę nastąpiło tego samego dnia. Zrealizowanie recepty na alitretynoinę powinno nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni od daty wypisania recepty.

Pacjenci płci męskiej

Niewielkie ilości alitretynoiny oznaczono w spermie zdrowych ochotników przyjmujących alitretynoinę w dawce 40 mg; nic jednak nie wskazuje na kumulację leku w spermie. Zakładając całkowite wchłanianie leku przez pochwę, takie ilości leku miałyby pomijalny wpływ na endogenne stężenia leku w osoczu partnerek pacjentów i z tego względu nie wydaje się, aby stanowiły ryzyko dla płodu, jeśli partnerka jest w ciąży. W oparciu o obserwacje pozakliniczne ustalono, że płodność u mężczyzn może zostać upośledzona wskutek leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 5.3).

Pacjenci płci męskiej powinni pamiętać, że nie wolno odstępować produktu leczniczego żadnej innej osobie, a szczególnie kobietom.

Dodatkowe środki ostrożności

Pacjentów należy pouczyć, aby nigdy nie przekazywali tego produktu leczniczego innej osobie i aby zwrócili wszelkie niezużyte kapsułki farmaceucie po zakończeniu leczenia.

Pacjenci nie powinni być dawcami krwi w trakcie terapii i przez 1 miesiąc po zaprzestaniu przyjmowania produktu leczniczego TOCTINO, z powodu potencjalnego zagrożenia dla płodu u pacjentki w ciąży otrzymującej transfuzję krwi.

Materiały edukacyjne

Aby pomóc w zapobieganiu ekspozycji płodu na działanie alitretynoiny lekarzom wypisującym receptę, farmaceutom i pacjentom, przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego udostępni materiały edukacyjne w celu zwiększenia skuteczności ostrzeżeń o teratogenności produktu leczniczego TOCTINO, udzielenia porad na temat antykoncepcji przed rozpoczęciem terapii tym produktem i poinformowania o konieczności przeprowadzania testów ciążowych. Wszyscy pacjenci, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, powinni otrzymać wyczerpujące informacje na temat ryzyka teratogennego i rygorystycznych metod zapobiegania ciąży, które podano w Programie Zapobiegania Ciąży.

Zaburzenia psychiczne

U pacjentów leczonych retynoidami o działaniu ogólnym, w tym alitretynoiną, zgłaszane były: depresja, nasilenie się depresji, stany lękowe, tendencje do agresji, wahania nastroju, objawy psychotyczne i bardzo rzadko myśli samobójcze, próby samobójcze i samobójstwo. W związku z powyższym, szczególną ostrożność należy zachować w przypadku pacjentów z depresją w wywiadzie i pacjentów leczonych alitretynoiną; należy ich obserwować pod kątem objawów depresji, a w razie konieczności skierować na odpowiednie leczenie. Jednakże przerwanie podawania alitretynoiny może nie być wystarczającym działaniem, aby złagodzić te objawy, dlatego konieczna może być dalsza ocena psychiatryczna lub psychologiczna.

Promieniowanie UV

Działanie promieniowania ultrafioletowego jest potęgowane przez terapię retynoidami, dlatego pacjenci powinni unikać nadmiernej ekspozycji na światło słoneczne i nienadzorowane korzystanie z solarium. W razie konieczności należy stosować preparat ochronny, o dużej wartości współczynnika ochrony przed światłem, co najmniej SPF 15.

Pacjentom, u których wystąpi suchość skóry i ust, należy doradzić stosowanie kremu lub mleczka nawilżającego do skóry oraz balsamu do ust.

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Leczenie przy użyciu innych retynoidów o działaniu ogólnym było związane ze zmianami kostnymi, w tym z przedwczesnym zamknięciem nasady kości, hiperostozą, zwapnieniem ścięgien i więzadeł.

U pacjentów leczonych alitretynoiną obserwowano ból mięśni, ból stawów i podwyższoną aktywność kinazy fosfokreatynowej w surowicy krwi.

Zaburzenia oka

Leczeniu alitretynoiną towarzyszyła suchość oczu. Objawy zwykle ustępowały po przerwaniu leczenia. Suchość oczu można złagodzić, stosując maść do oczu lub tzw. sztuczne łzy. Może pojawić się nietolerancja soczewek kontaktowych, wymagająca od pacjenta noszenia w trakcie leczenia okularów.

Leczenie retynoidami o działaniu ogólnym było związane ze zmętnieniem rogówki i zapaleniem rogówki. U pacjentów leczonych alitretynoiną zaobserwowano osłabienie zdolności widzenia w nocy. Objawy te zwykle ustępowały po przerwaniu leczenia.

Pacjenci, u których wystąpiły problemy ze wzrokiem, powinni zostać skierowani do okulisty. Konieczne może być odstawienie leczenia alitretynoiną.

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Leczenie retynoidami o działaniu ogólnym, w tym alitretynoiną, było związane wystąpieniem przypadków łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, przy czym część tych przypadków dotyczyła pacjentów jednocześnie przyjmujących tetracykliny (patrz punkty 4.3 i 4.5). Objawy przedmiotowe i podmiotowe łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują ból głowy, nudności i wymioty, zaburzenia widzenia i obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. Pacjenci, u których pojawią się objawy łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego, powinni natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny.

Metabolizm lipidów

Stosowaniu alitretynoiny towarzyszyło zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów w osoczu krwi. Należy monitorować stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy (na czczo).

Należy przerwać stosowanie alitretynoiny, jeśli nie można utrzymać hipertrójglicerydemii na dopuszczalnym poziomie lub jeśli wystąpią objawy zapalenia trzustki (patrz punkt 4.8). Poziomy stężenia trójglicerydów powyżej 800 mg/dl (9 mmol/l) są czasami związane z ostrym zapaleniem trzustki, które może skończyć się zgonem.

Czynność tarczycy

U pacjentów otrzymujących alitretynoinę zaobserwowano zmiany wyników testów czynnościowych tarczycy, najczęściej odwracalne zmniejszenie poziomów stężenia hormonu tyreotropowego (TSH) i wolnej tyroksyny (T4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Leczenie innymi retynoidami o działaniu ogólnym było związane z przemijającym i odwracalnym zwiększeniem aktywności transaminaz. W przypadku utrzymującego się, istotnego klinicznie zwiększenia aktywności transaminaz, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia.

Zaburzenia żołądka i jelit

Stosowanie retynoidów o działaniu ogólnym jest związane z występowaniem zapalenia jelit (w tym miejscowego zapalenia jelita krętego) u pacjentów bez zaburzeń jelitowych w wywiadzie. Jeśli zaobserwowana zostanie ciężka biegunka należy rozważyć rozpoznanie zapalenia jelit i natychmiast przerwać stosowanie alitretynoiny.

Reakcje alergiczne

Rzadko zgłaszano reakcje anafilaktyczne podczas stosowania retynoidów o działaniu ogólnym, w niektórych przypadkach po wcześniejszej ekspozycji na retynoidy stosowane miejscowo. Reakcje alergiczne skóry są zgłaszane niezbyt często. Zgłaszano poważne przypadki alergicznego zapalenia naczyń, często z plamicą (siniaki i czerwonawe wykwity) na kończynach, i pozaskórnych zmian chorobowych. Ciężkie reakcje alergiczne wymagają przerwania leczenia i ścisłego monitorowania.

Pacjenci z grupy wysokiego ryzyka

U pacjentów z cukrzycą, otyłością, czynnikami ryzyka choroby sercowo-naczyniowej lub zaburzeniami metabolizmu lipidów poddawanych leczeniu z zastosowaniem alitretynoiny konieczne mogą być częstsze kontrole stężenia lipidów w surowicy i (lub) stężenia glukozy we krwi. U tych pacjentów zalecane jest rozpoczęcie leczenia od dawki 10 mg raz na dobę i zwiększenie jej w razie konieczności do maksymalnej dawki 30 mg.

Sorbitol

Kapsułki TOCTINO zawierają sorbitol. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Alitretynoina jest metabolizowana przez cytochrom P450 3A4 (CYP3A4).

Pacjentów należy zawczasu ostrzec, aby nie leczyli się samodzielnie preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca, z uwagi na potencjalne interakcje z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, gdyż donoszono o występowaniu krwawień międzymiesiączkowych podczas przyjmowania doustnych środków antykoncepcyjnych wkrótce po rozpoczęciu stosowania ziela dziurawca. Zgłaszano przypadki zajścia w ciążę przez pacjentki stosujące złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, które jednocześnie przyjmowały jakąś postać dziurawca.

Jednoczesne podawanie inhibitorów CYP3A4, takich jak ketokonazol, zwiększa stężenie alitretynoiny w osoczu krwi, co może wymagać zmniejszenia dawki. Nie zbadano wpływu innych inhibitorów CYP3A4. Alitretynoina nie wpływa na farmakokinetykę ketokonazolu.

Zaobserwowano zmniejszenie o 16% stężenia symwastatyny w osoczu krwi podczas jednoczesnego stosowania alitretynoiny. Nie zbadano wpływu na inne podobne produkty lecznicze. Symwastatyna nie wpływa na farmakokinetykę alitretynoiny.

Nie zaobserwowano żadnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania alitretynoiny z cyklosporyną lub etynyloestradiolem i norgestimatem (składniki doustnych środków antykoncepcyjnych).

Interakcje farmakodynamiczne

Pacjenci nie powinni jednocześnie przyjmować witaminy A ani innych retynoidów z powodu ryzyka nadmiaru witaminy A.

Zgłaszano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (guza rzekomego mózgu) po jednoczesnym stosowaniu retynoidów i tetracyklin. Z tego względu należy unikać jednoczesnego leczenia tetracyklinami (patrz punkty 4.3 i 4.4).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 4.3). Jeśli pomimo zastosowania środków ostrożności w celu zapobieżenia ciąży w trakcie leczenia produktem leczniczym TOCTINO lub w miesiącu po przerwaniu takiego leczenia pacjentka zajdzie w ciążę, istnieje znaczne ryzyko bardzo ciężkich i poważnych wad rozwojowych płodu.

Alitretynoina należy do retynoidów, co oznacza, że wykazuje silne działanie teratogenne. Wady rozwojowe płodu związane z ekspozycją na retynoidy obejmują nieprawidłowości ośrodkowego układu nerwowego (wodogłowie, wady rozwojowe/nieprawidłowości móżdżku, mikrocefalia), dysmorfię twarzy, rozszczep podniebienia, nieprawidłowości ucha zewnętrznego (brak ucha zewnętrznego, małe przewody słuchowe zewnętrzne lub ich brak), nieprawidłowości oka (małoocze), nieprawidłowości sercowo-naczyniowe (wady stożka i pnia tętniczego, takie jak tetralogia Fallota, przełożenie dużych naczyń, wady przegrody), nieprawidłowości grasicy oraz nieprawidłowości przytarczyc. Stwierdzono również zwiększoną częstość występowania samoistnych poronień.

Jeśli kobieta leczona produktem leczniczym TOCTINO zajdzie w ciążę, należy przerwać leczenie i skierować pacjentkę do lekarza ze specjalizacją lub doświadczeniem w dziedzinie teratologii w celu przeprowadzenia oceny i uzyskania porady.

Laktacja

Alitretynoina jest substancją silnie lipofilną; z tego względu bardzo prawdopodobne jest jej przenikanie do mleka kobiecego. Z powodu potencjalnego ryzyka narażenia na lek dziecka, stosowanie alitretynoiny jest przeciwwskazane u matek karmiących piersią.

Płodność

Niewielkie ilości alitretynoiny oznaczono w spermie zdrowych ochotników przyjmujących alitretynoinę w dawce 40 mg; nic jednak nie wskazuje na kumulację leku w spermie. Zakładając, że lek całkowicie wchłania się przez pochwę, takie ilości leku miałyby pomijalny wpływ na endogenne stężenia leku w osoczu partnerek pacjentów. Z tego względu nie wydaje się, aby stanowiły ryzyko dla płodu, jeśli partnerka jest w ciąży. W oparciu o obserwacje pozakliniczne ustalono, że płodność u mężczyzn może zostać upośledzona wskutek leczenia produktem leczniczym TOCTINO (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

U pacjentów leczonych alitretynoiną i innymi retynoidami obserwowano silne osłabienie zdolności widzenia w nocy. Pacjentów należy poinformować o tym potencjalnym problemie i przestrzec, aby zachowali ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze reakcje niepożądane na lek (ADR) obserwowane podczas leczenia alitretynoiną to ból głowy (30 mg: 21%; 10 mg: 11%), uderzenia gorąca (30 mg: 5,9%; 10 mg: 1,6%) i zmiany wartości badań laboratoryjnych obejmujące zwiększone stężenia trójglicerydów (30 mg: 35,4%; 10 mg:

17,0%), zwiększone stężenia cholesterolu (30 mg: 27,8%; 10 mg: 16,7%), zmniejszone stężenia hormonu tyreotropowego (TSH, 30 mg: 8,4%; 10 mg: 6,0%) i zmniejszone stężenia wolnej tyroksyny - T4 (30 mg: 10,5%; 10 mg: 2,9%). Te odwracalne reakcje niepożądane na lek są zależne od wielkości dawki i można je złagodzić poprzez zmniejszenie dawki.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość, zwiększona zdolność wiązania żelaza,

zmniejszona liczba monocytów, zwiększona liczba trombocytów

Zaburzenia

układu

immunologiczn

e

Reakcje

anafilaktyczne,

nadwrażliwość

Zaburzenia

endokrynologi

czne

Zmniejszone stężenie TSH, zmniejszone stężenie wolnej T4

Zaburzenia

psychiczne

Depresja,

zmiany

nastroju, myśli samobójcze

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy

Łagodne

nadciśnienie

wewnątrzcza

szkowe

Zaburzenia

oka

Zapalenie spojówek, suchość oczu, podrażnienie oczu

Niewyraźne widzenie, zaćma

Pogorszenie się

widzenia

nocnego

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca

Zapalenie

naczyń

Zaburzenia

układu

oddechowego,

klatki

piersiowej i

śródpiersia

Krwotok z nosa

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększona

aktywność

aminotransferaz1-1

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Suchość skóry, suchość ust, zapalenie warg,

wyprysk1),

zapalenie skóry1-1, rumień, łysienie

Świąd, wysypka, łuszczenie się skóry, wyprysk z pęknięciami skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów1-,

bóle mięśni1)

Egzostoza,

(hiperstoza),

zesztywniające

zapalenie

stawów

kręgosłupa

Badania

diagnostyczne

Hipertrójglice

rydemia,

zmniej szone

stężenie

lipoprotein o

dużej

gęstości,

hipercholester

olemia

Zwiększona aktywność kinazy fosfokreatynowej we krwi

:) Częstość występowania zdarzeń niepożądanych nie była większa niż obserwowana w równoległej grupie placebo.

Stosowaniu retynoidów, w tym alitretynoiny, towarzyszyły objawy psychiatryczne, w szczególności depresja, zmiany nastroju i myśli samobójcze. W badaniach klinicznych, z których wykluczono pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi aktualnie lub w wywiadzie, pacjenci byli monitorowani pod kątem depresji za pomocą skali oceny depresji CES-D (ang. Center for Epidemiological StudiesDepression). Leczenie alitretynoiną nie wiązało się ze zmianami wyników na skali CES-D.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny nie zaobserwowano następujących zdarzeń niepożądanych, ale zostały one zaobserwowane w przypadku stosowania innych retynoidów: nieswoiste zapalenie jelit, cukrzyca, daltonizm (niedobory widzenia barw) i nietolerancja soczewek kontaktowych (patrz punkt 4.4).

Leczeniu retynoidami o działaniu ogólnym towarzyszyły zmiany mineralizacji kości i zwapnienia pozakostne. W badaniach klinicznych z zastosowaniem alitretynoiny często stwierdzano zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i zwapnienia więzadeł u pacjentów z przewlekłym wypryskiem rąk przed leczeniem (stan wyjściowy) z niewielką progresją u małej liczby pacjentów podczas leczenia. Obserwacje te odpowiadały zmianom zwyrodnieniowym zależnym od wieku. Pomiary gęstości kości (DXA) nie wskazywały zależnego od dawki wpływu na mineralizację kości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Alitretynoina jest pochodną witaminy A. Alitretynoina była podawana w onkologicznych badaniach klinicznych w dawkach ponad 10 razy większych niż dawka terapeutyczna stosowana w leczeniu przewlekłego wyprysku rąk. Obserwowane działania niepożądane odpowiadały toksyczności retynoidów i obejmowały silny ból głowy, biegunkę, uderzenia gorąca na twarzy i hipertrójglicerydemię. Działania te były odwracalne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki dermatologiczne Kod ATC: D11AH04 Mechanizm działania

Działanie farmakologiczne retynoidów można wyjaśnić jako ich wpływ na proliferację komórek, różnicowanie komórek, apoptozę, angiogenezę, rogowacenie, wydzielanie łoju i immunomodulację. Inaczej niż w przypadku innych retynoidów, które są specyficznymi agonistami receptora RAR albo receptora RXR, alitretynoina wiąże się z receptorami z obu grup. Mechanizm działania alitretynoiny w przewlekłym wyprysku rąk jest nieznany. Wykazano działanie immunomodulacyjne i przeciwzapalne alitretynoiny, które ma znaczenie w stanach zapalnych skóry. Alitretynoina ogranicza działanie ligandów CXCR3 i chemokin CCL20, których ekspresja następuje w wypryskowych zmianach skórnych, w keratynocytach stymulowanych przez cytokiny i w komórkach śródbłonka skóry. Ponadto alitretynoina hamuje rozprzestrzenianie się podgrup leukocytów aktywowanych przez cytokiny i komórek prezentujących antygen.

Zaobserwowano, że u ludzi alitretynoina tylko w minimalnym stopniu wpływa na wydzielanie łoju. Skuteczność kliniczna

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego TOCTINO u pacjentów z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk (CHE) opornym na leczenie kortykosteroidami miejscowymi ustalono w dwóch randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych fazy 3.

Pierwszorzędowym punktem końcowym w tych badaniach był odsetek pacjentów osiągających wskaźnik odpowiedzi klinicznej wg skali Physicians Global Assessment (PGA) braku obecności zmian lub nikłych zmian chorobowych na rękach na zakończenie leczenia. Okres leczenia wynosił 12 do 24 tygodni.

W badaniu korzyści leczenia alitretynoiną w przewlekłym zapaleniu skóry rąk BACH (ang. Benefit of Alitretinoin in Chronic Hand Dermatitis Study) wzięło udział 1032 pacjentów z ciężkim przewlekłym wypryskiem rąk, u których nie nastąpiła odpowiedź na silne miejscowe kortykosteroidy lub była ona przemijająca (początkowa poprawa, a następnie pogorszenie objawów chorobowych pomimo kontynuowania leczenia), lub którzy nie tolerowali stosowanych miejscowo silnych kortykosteroidów. Uwzględniono wszystkie fenotypy przewlekłego wyprysku rąk: hiperkeratozę (87%), potówkę (27%) i zapalenie skóry koniuszków palców (43%) oraz inne stany (15%). Zasadniczo u wszystkich pacjentów stwierdzono objawy zapalenia skóry, obejmujące rumień i (lub) pęcherze. Leczenie z użyciem alitretynoiny prowadziło do znacznie wyższego odsetka pacjentów z brakiem obecności zmian lub nikłymi zmianami chorobowymi na rękach w porównaniu z placebo. Odpowiedź kliniczna była zależna od dawki (patrz Tabela 2). Wskaźniki odpowiedzi dla różnych podtypów przewlekłego wyprysku rąk (CHE) były również zależne od dawki, z wyjątkiem pacjentów z potówką (patrz Tabela 3).

Tabela 2: Pierwszorzędowy parametr skuteczności - Wyniki

Pierwszorzędowy punkt końcowy

Alitretynoina

Placebo

10 mg

30 mg

Populacja ITT

N=418

N=409

N=205

Wynik na skali PGA na zakończenie badania Wskaźnik odpowiedzi ogółem Brak zmian chorobowych Nikłe zmiany chorobowe

115 (27,5%) 39 (9,3%) 76 (18,2%)

195 (47,7%) 90 (22,0%) 105 (25,7%)

34 (16,6%) 6 (2,9%) 28 (13,7%)

Porównanie z placebo

P=0,004

P=<0,001

Tabela 3: Wskaźnik odpowiedzi wg podtypu przewlekłego wyprysku rąk (CHE)

Podtyp CHE (% populacji ITT)

Hiperkeratotyczny

(64%)

Hiperkeratotyczny/Potówka

(22%)

Potówka

(5%)

Wskaźnik

30 mg: 54%

30 mg: 33%

30 mg: 33%

odpowiedzi (PGA)

10 mg: 30%

10 mg: 23%

10 mg: 22%

Placebo: 12%

Placebo: 12%

Placebo: 30%

Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek pacjentów, którzy osiągnęli co najmniej łagodny stopień choroby, czas do osiągnięcia braku obecności zmian lub nikłych zmian chorobowych rąk, spadek wskaźnika całkowitej liczby zmian chorobowych, globalną ocenę pacjenta (PaGA) nasilenia choroby, zmniejszenie stopnia choroby (patrz Tabela 4). Pacjenci bez zmian lub z nikłymi zmianami chorobowymi rąk na zakończenie leczenia zostali objęci obserwacją przez 24 tygodnie. W trakcie tego okresu niedopuszczalne było stosowanie jakiegokolwiek aktywnego leku w leczeniu przewlekłego wyprysku rąk (CHE). Nawroty choroby zostały zdefiniowane jako 75% początkowego wskaźnika całkowitej liczby zmian chorobowych.

Tabela 4: Drugorzędowe parametry skuteczności - Wyniki

Alitretynoina

Placebo

Zmienna skuteczności

10 mg

30 mg

Populacja ITT

N=418

N=409

N=205

Wskaźnik częściowej odpowiedzi (brak zmian chorobowych, nikłe zmiany chorobowe rąk lub łagodny stopień choroby)

207 (49,5%)

254 (62,1%)

74 (36,1%)

PaGA (brak zmian chorobowych lub nikłe zmiany chorobowe rąk)

101 (24,2%)

163 (39,9%)

31 (15,1%)

mTLSS (oznacza % zmianę w stosunku do stanu wyj ściowego)

-50,79

(n=411)

-60,80

(n=408)

-37,30

(n=204)

Zakres choroby (oznacza % zmianę w stosunku do stanu wyjściowego)

-40,01

(n=402)

-54,15

(n=391)

-31,93

(n=197)

Liczba pacjentów, u których nastąpiła odpowiedź, bez zaobserwowanych nawrotów na zakończenie 24-tygodniowego okresu obserwacji została podana w Tabeli 5 poniżej. W tej analizie u większości pacjentów z odpowiedzią na leczenie, którzy otrzymali alitretynoinę w dawce 10 mg i 30 mg, nie nastąpił nawrót choroby do końca okresu obserwacji.

Tabela 5: Wskaźniki nawrotów choroby* do końca okresu obserwacji

Alitretynoina

Placebo

10 mg

30 mg

N=205

N=418

N=409

Pacjenci, u których nastąpiła odpowiedź na leczenie

115 (100%)

195 (100%)

34 (100%)

Bez nawrotów

81 (70,4%)

122 (62,6%)

19 (55,9%)

* Odpowiada danym z ekstrapolacji ostatniej obserwacji (LOCF)

W badaniu obserwacyjnym (drugie badanie fazy 3) zbadano skuteczność i bezpieczeństwo drugiego cyklu leczenia zarówno u pacjentów, u których wystąpiła wcześniej odpowiedź na leczenie (kohorta A), jak i u pacjentów, u których odpowiedź nie wystąpiła (kohorta B). Pacjenci z kohorty A, u których wystąpiła odpowiedź w poprzednim badaniu, ale u których nastąpił nawrót choroby, zostali zrandomizowani do tej samej dawki, którą otrzymywali w pierwszym cyklu leczenia (10 mg lub 30 mg) lub do placebo w stosunku 2:1. 80% pacjentów z nawrotami, którzy ponownie otrzymali dawkę 30 mg, osiągnęło brak obecności zmian chorobowych lub nikłe zmiany chorobowe rąk w porównaniu do 8% pacjentów z równoległej grupy placebo (p<0,001). 48% pacjentów z nawrotami, którzy ponownie otrzymali dawkę 10 mg, osiągnęło brak obecności zmian chorobowych lub nikłe zmiany chorobowe rąk w porównaniu do 10% pacjentów z równoległej grupy placebo (p=0,1). Pacjenci, którzy odpowiedzieli na leczenie z użyciem placebo w poprzednim badaniu, otrzymali placebo również w tym badaniu obserwacyjnym. Wielu z tych pacjentów ponownie odpowiedziało na leczenie z użyciem placebo (69,2%).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie alitretynoiny z przewodu pokarmowego jest zróżnicowane i proporcjonalne do dawki w zakresie terapeutycznym od 10 mg do 30 mg. Całkowita dostępność biologiczna alitretynoiny nie została określona. W przypadku zażywania alitretynoiny razem z posiłkiem ekspozycja ogólnoustrojowa zwiększa się 4 razy, a zmienność ekspozycji zmniejsza się. Z tego względu alitretynoinę należy przyjmować razem z posiłkiem.

Dystrybucja

Alitretynoina silnie wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji alitretynoiny u człowieka nie została ustalona, ale badania na zwierzętach wskazują na objętość dystrybucji większą niż objętość pozakomórkowa.

Metabolizm

Alitretynoina jest metabolizowana w drodze utleniania w wątrobie przez izoenzymy CYP3A4 do 4-okso-alitretynoiny. Oba związki ulegają izomeryzacji do kwasu all-trans retynowego i kwasu 4-okso-all-trans retynowego. Po podaniu doustnym udział metabolitów w osoczu krwi w ekspozycji ogólnoustrojowej alitretynoiny wynosi około 35% do 80% dla 4-okso-alitretynoiny. Główny metabolit, 4-okso-alitretynoina, ulega glukuronidacji i jest wydalany z moczem. Alitretynoina ulega rozkładowi podobnie jak witamina A, w wyniku stopniowego rozpad bocznego łańcucha węglowego.

W trakcie 12- do 24-tygodniowego okresu leczenia dawką 10 mg lub 30 mg, ekspozycja na alitretynoinę pozostawała stabilna.

Eliminacja

Alitretynoina jest retynoidem endogennym. Stężenia alitretynoiny powracają do prawidłowego zakresu w ciągu 1 do 3 dni po zaprzestaniu leczenia.

Następuje całkowite wydalenie znakowanej izotopowo alitretynoiny (eliminacja około 94% dawki). Materiał znakowany izotopowo był wydalany głównie z moczem, a w mniejszym stopniu (około 30%) z kałem. Związek wydalany w największych ilościach to glukuronid 4-okso-alitretynoiny, stanowiący 6,5% dawki w moczu.

Okres półtrwania w fazie eliminacji alitretynoiny w postaci niezmienionej, wynosi od 2 do 10 godzin. Nie następuje kumulacja alitretynoiny ani jej 4-okso-metabolitu.

Farmakokinetyka w szczególnych populacjach

Płeć, masa ciała ani wiek nie wpływały na farmakokinetykę alitretynoiny w badaniu farmakokinetyki leku u pacjentów.

Farmakokinetyka alitretynoiny u pacjentów z przewlekłym wypryskiem rąk była podobna, jak u zdrowych ochotników.

Nie badano farmakokinetyki alitretynoiny u pacjentów z niewydolnością wątroby lub ciężką niewydolnością nerek ani u pacjentów w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.3).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Podobnie jak w przypadku innych retynoidów, ostre działania toksyczne alitretynoiny były niewielkie u myszy i szczurów. Wartość LD50 po podaniu dootrzewnowym wynosiła >4000 mg/kg mc. po 24 godzinach i 1400 mg/kg mc. po 10 dniach. Przybliżona wartość LD50 po podaniu doustnym u szczurów wynosiła 3000 mg/kg mc.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Alitretynoina była testowana w długookresowych badaniach trwających do 9 miesięcy u psów i 6 miesięcy u szczurów. Objawy toksyczności były zależne od dawki i pojawiały się po ekspozycji podobnej do ekspozycji terapeutycznej u ludzi w oparciu o wartość AUC. Obserwowane działania były charakterystyczne dla retynoidów (odpowiadające nadmiarowi witaminy A) i na ogół były odwracalne samoistnie.

Teratogenność

Tak jak w przypadku innych retynoidów, w testach in vitro i in vivo wykazano, że alitretynoina jest teratogennna.

Z powodu potencjalnego działania teratogennego alitretynoiny, kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować rygorystyczne środki zapobiegania ciąży w trakcie leczenia alitretynoiną i 1 miesiąc po jego zakończeniu (patrz punkt 4.3 „Przeciwwskazania”, punkt 4.4 i punkt 4.6).

Płodność

Alitretynoina była przedmiotem badania płodności i wczesnego rozwoju zarodków u szczurów. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na parametry reprodukcyjne u samców lub samic dla największych badanych dawek. Jednakże ekspozycja ogólnoustrojowa w tym badaniu nie osiągnęła poziomu obserwowanego u pacjentów.

Tak jak w przypadku innych retynoidów, zaobserwowano odwracalny wpływ na męskie narządy rozrodcze u zwierząt doświadczalnych w postaci zaburzonej spermatogenezy i towarzyszących zmian zwyrodnieniowych jąder. Margines bezpieczeństwa u psów dla granicznej dawki niepowodującej działań toksycznych w zakresie męskich narządów płciowych wynosił 1-6 dla dawki 30 mg u ludzi.

Mutagenność

W badaniach in vitro lub in vivo wykazano, że alitretynoina nie jest mutagenna.

Rakotwórczość

Alitretynoina była przedmiotem 2-letnich badań rakotwórczości na szczurach i myszach. Po zastosowaniu większych dawek zaobserwowano specyficzną dla retynoidów toksyczność, zależną od dawki, ale nie odnotowano potencjalnego działania rakotwórczego.

Fototoksyczność

W badaniach in vitro i in vivo wykazano, że alitretynoina wykazuje działanie fototoksyczne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg Substancje pomocnicze:

olej sojowy oczyszczony

olej sojowy częściowo uwodorniony

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha wosk żółty all-rac-a-tokoferol Otoczka kapsułki: żelatyna glicerol

sorbitol ciekły - niekrystalizujący woda oczyszczona żelaza tlenek czerwony (E 172) żelaza tlenek czarny (E 172)

TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg Substancje pomocnicze:

olej sojowy oczyszczony

olej sojowy częściowo uwodorniony

triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha wosk żółty all-rac-a-tokoferol Otoczka kapsułki: żelatyna glicerol

sorbitol ciekły - niekrystalizujący woda oczyszczona żelaza tlenek czerwony (E 172) żelaza tlenek żółty (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać blister w zewnętrznym tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PCV/PE/PVDC/Aluminium lub COC (kopolimer cykloolefinowy)/Aluminium.

Wielkość opakowania:

30 kapsułek miękkich (3 blistry po 10 kapsułek), w tekturowym pudełku.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TOCTINO kapsułki miękkie 10 mg: 17605 TOCTINO kapsułki miękkie 30 mg: 17606

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.12.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Toctino