+ iMeds.pl

Tolcox 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt 50 mg/mlUlotka Tolcox 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

TOLCOX 50 rng/ml zawiesina doustna dla prosiąt. Toltrazuryl

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Les Corts, 23 08028 Barcelona I li szpan i a

Wytwórca odpowicdzialny za zwolnienie serii:

MEVET S.A.U

Pol. Ind. El Segrc, P.410

25191 Lleida "

Hiszpania

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

TOLCOX 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt.

Toltrazuryl

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CII) I INNYCH SUBSTANCJI

I ml zawiera:

Substancja czynna:

50 mg 2,1 mg


Toltrazuryl

Substancje pomocnicze:

Sodu benzoesan (E2I I)

Sodu propionian (E281)    2,1 mg

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie wystąpieniu klinicznych objawów kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (w wieku 3-5 dni) w gospodarstwach, w których potwierdzono wcześniejsze wystąpienie kokcydiozy wywołanej przez Isospora suis.

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Brak.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia (prosię w 3-5 dniu życia).

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Indywidualne leczenie zwierząt.

Każdemu prosięciu w wieku 3-5 dni należy podać pojedynczą dawkę 20 mg toltrazurylu / kg masy ciała (co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kg masy ciała).

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Z uwagi na małą objętość dawki przeznaczonej do leczenia pojedynczych prosiąt, zaleca się stosowanie sprzętu dozującego o dokładności rzędu 0,1 ml.

Zawiesinę należy mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Skuteczność produktu stosowanego u prosiąt, u których nastąpiło przełamanie odporności i doszło do zakażenia kokcydiami jest ograniczona, z uwagi na uszkodzenia w obrębie jelita cienkiego.

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 73 dni.

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na kartonie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zaleca się leczenie wszystkich prosiąt w miocie.

Poprawa warunków higienicznych może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się jednoczesne poprawienie warunków higienicznych w gospodarstwie, szczególnie w zakresie wilgotności i czystości.

W celu uzyskania poprawy stanu ogólnego, w przebiegu klinicznej kokcydiozy u pojedynczych zwierząt z biegunką może być konieczne zastosowanie dodatkowo terapii wspomagającej.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeciwpasożytniczych, częste i powtarzane stosowanie produktów z tej samej grupy może prowadzić do wytworzenia oporności.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na totrazuryl lub którąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z tym produktem.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu tym produktem.

Zanieczyszczoną skórę lub oczy przemyć natychmiast wodą.

Nic jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane, brak interakcji w połączeniu z dodatkami zawierającymi żelazo.

Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nic wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nic wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15.    INNE INFORMACJE

Rodzaj opakowania

Butelki z polietylenu o wysokiej gęstości, zamykane polietylenowym zakrętką z zabezpieczeniem i dyskiem uszczelniającym o pojemności 100 ml lub 250 ml.

Butelki pakowane są w pudełka tekturowe pojedynczo lub po 15 sztuk o 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie

10

Tolcox 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt

Charakterystyka Tolcox 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

TOLCOX 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt

TOLCOX 50 mg/ml Oral Suspension for pigs (CZ, DE. DK, ES, EE, FR. HU, LT, LV. PL, PT, SK. UK)

ZORABEL vet 50 mg/ml Oral Suspension for pigs (SE)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Toltrazuryl    50    mg

Substancje pomocnicze:

Sodu benzoesan (E211)    2,1    mg

Sodu propionian (E281)    2,1    mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Biała lub kremowa zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnia (prosię w 3-5 dniu życia).

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zapobieganie wystąpieniu klinicznych objawów kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (w wieku 3-5 dni) w gospodarstwach, w których potwierdzono wcześniejsze wystąpienie kokcydiozy wywołanej przez Jsospora suis.

4.3    Przeciwwskazania

Brak.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zaleca się leczenie wszystkich prosiąt w miocie.

Poprawa warunków higienicznych może zmniejszyć ryzyko wystąpienia kokcydiozy. Dlatego zaleca się jednoczesne poprawienie warunków higienicznych w gospodarstwie, szczególnie w zakresie wilgotności i czystości.

W celu uzyskania poprawy stanu ogólnego, w przebiegu klinicznej kokcydiozy u pojedynczych zwierząt z biegunką może być konieczne zastosowanie dodatkowo terapii wspomagającej.

Jak w przypadku wszystkich produktów przeć iw pasożytniczych, częste i powtarzane stosowanie produktów z tej samej grupy może prowadzić do wytworzenia oporności.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na totrazuryl lub którąkolwiek substancję pomocniczą powinny unikać kontaktu z tym produktem.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu tym produktem.

Zanieczyszczoną skórę lub oczy przemyć natychmiast wodą.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas pracy z produktem.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nic dotyczy.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane, brak interakcji w połączeniu z dodatkami zawierającymi żelazo.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Podanie doustne.

Indywidualne leczenie zwierząt.

Każdemu prosięciu w wieku 3-5 dni należy podać pojedynczą dawkę 20 mg toltrazurylu/kg masy ciała (co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kg masy ciała).

Z uwagi na małą objętość dawki przeznaczonej do leczenia pojedynczych prosiąt, zaleca się stosowanie sprzętu dozującego o dokładności rzędu 0,1 ml.

Zawiesinę należy mocno wstrząsnąć przed użyciem.

Skuteczność produktu stosowanego u prosiąt, u których nastąpiło przełamanie odporności i doszło do zakażenia kokcydiami jest ograniczona, z uwagi na uszkodzenia w obrębie jelita cienkiego.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

4.11    Okres (-y) karencji

Tkanki jadalne: 73 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: Leki przeciwpierwotniacze.

Kod ATCvet: QP5IAJ0I

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Toltrazuryl jest pochodną triazyn, wykazującą aktywność wobec kokcydiów z rodzaju Isospora. Toltrazuryl działa na wszystkie wewnątrzkomórkowe stadia rozwojowe kokcydiów, zarówno znajdujące się w fazie rozmnażania bezpłciowego (merozoity), jak i w fazie rozmnażania płciowego

(gamogonia). Wszystkie stadia rozwojowe zostają zniszczone ze względu na kokcydiobójcze działanie toltrazurylu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym toltrazuryl jest powoli wchłaniany, z biodostępnością > 70%. Głównym metabolitem jest sulfon toltrazurylu. Eliminacja toltrazurylu następuje powoli, z okresem półtrwania eliminacji wynoszącym ok. 3 dni. Wydalanie następuje głównie z kałem.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E211)

Sodu propionian (E281)

Sodu dokuzan Zawiesina simetikonu Bentonit

Kwas cytrynowy, bezwodny Guma ksantanowa Glikol propylenowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceuty czne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 18 miesięcy. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Butelki z polietylenu o wysokiej gęstości, zamykane polietylenową zakrętką z zabezpieczeniem i dyskiem uszczelniającym o pojemności IGO ml lub 250 ml.

Butelki pakowane są w pudełka tekturowe pojedynczo lub po 15 sztuk o 250 ml.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisani i.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VETPHARMA ANIMAL IIEALTII, S.L Les Corls, 23

08028 Barcelona España

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

DOSTAWY I/LUB


ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, STOSOWANIA

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

5

Tolcox 50 mg/ml zawiesina doustna dla prosiąt