Imeds.pl

Tolnexa 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta użytkownika

Tolnexa, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Docetaxelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Tolnexa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolnexa

3.    Jak stosować lek Tolnexa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Tolnexa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Tolnexa i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Tolnexa, a jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest

substancją otrzymywaną z igieł cisu.

Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych nazywanych taksoidami.

Lek Tolnexa jest przepisywany przez lekarza do leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca

(niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:

-    w leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Tolnexa może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną lub trastuzumabem, lub kapecytabiną,

-    w leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych lek Tolnexa może być podawany w połączeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem,

-    w leczeniu raka płuca lek Tolnexa może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną,

-    w leczeniu raka gruczołu krokowego lek Tolnexa podawany jest w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem,

-    w leczeniu raka żołądka z przerzutami lek Tolnexa podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5 -fluorouracylem,

-    w leczeniu raka głowy i szyi lek Tolnexa podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tolnexa

Kiedy nie stosować leku Tolnexa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na docetaksel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli liczba białych krwinek jest za mała,

-    w ciężkiej niewydolności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Tolnexa należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Przed każdym podaniem leku Tolnexa zostaną przeprowadzone badania krwi, aby sprawdzić czy liczba komórek krwi i czynność wątroby są odpowiednie do podania leku Tolnexa. W razie wystąpienia zaburzeń liczby białych krwinek, może dojść do związanej z tym gorączki lub zakażeń.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie szpitalnemu lub pielęgniarce. W razie wystąpienia zaburzeń widzenia, w szczególności nieostrego widzenia należy niezwłocznie przeprowadzić badania oczu oraz wzroku.

W razie wystąpienia ostrych objawów lub pogorszenia objawów ze strony płuc (gorączka, skrócenie oddechu lub kaszel) należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie szpitalnemu lub pielęgniarce.

Lekarz może zdecydować o natychmiastowym zaprzestaniu leczenia.

Jeden dzień przed podaniem leku Tolnexa oraz jeden do dwóch dni po jego podaniu, zostanie przeprowadzone leczenie profilaktyczne składające się z doustnych kortykosteroidów, takich jak deksametazon, w celu zmniejszenia nasilenia objawów niepożądanych. Działania niepożądane mogące wystąpić po wlewie dożylnym leku Tolnexa to w szczególności reakcje alergiczne i zatrzymanie płynów (objawiające się swędzeniem rąk, stóp, nóg lub zwiększeniem masy ciała).

Podczas leczenia może być konieczne przyjmowanie leków utrzymujących prawidłową liczbę komórek krwi.

Lek Tolnexa zawiera alkohol. W przypadku uzależnienia od alkoholu lub niewydolności wątroby należy ten fakt omówić z lekarzem. Patrz punkt “Tolnexa zawiera etanol’’ poniżej.

Tolnexa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Wynika to stąd, że lek Tolnexa lub inne leki mogą nie działać tak, jak należy się tego spodziewać albo może zwiększać się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Tolnexa NIE należy podawać w ciąży chyba, że stan kliniczny kobiety wymaga jego podawania.

Podczas leczenia kobieta nie powinna zajść w ciążę i musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji, ponieważ lek Tolnexa może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Tolnexa.

Jeśli lek Tolnexa przyjmuje mężczyzna, to zaleca się, aby nie płodził dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po okresie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia powinien także zasięgnąć porady w sprawie przechowania swojego nasienia, ponieważ docetaksel może zaburzać płodność u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Tolnexa zawiera etanol

20 mg/ml koncentrat u do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 vol. % etanolu (alkoholu) czyli do 0,395 g (0,5 ml) w jednej fiolce. Ilość alkoholu w jednej fiolce odpowiada jego zawartości w 10 ml piwa lub 4 ml wina.

80 mg/4 ml koncentrat u do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 vol. % etanolu (alkoholu) czyli do 1,58 g (2 ml) w jednej fiolce. Ilość alkoholu w jednej fiolce odpowiada jego zawartości w 40 ml piwa lub 17 ml wina.

160 mg/8 ml koncentrat u do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 50 vol. % etanolu (alkoholu) czyli do 3,16 g (8 ml) w jednej fiolce. Ilość alkoholu w jednej fiolce odpowiada jego zawartości w 80 ml piwa lub 33 ml wina.

Alkohol może wywierać niekorzystny wpływ na osoby z chorobą alkoholową.

Zawartość alkoholu należy wziąć pod uwagę w przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci ze schorzeniami wątroby i padaczką.

Ilość alkoholu obecna w leku może wpływać na działanie innych leków.

Ilość alkoholu obecna w leku może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Tolnexa

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Tolnexa jest lekiem do podawania przez personel medyczny.

Zazwyczaj stosowana dawka

Dawka zależy od masy ciała oraz od stanu ogólnego pacjenta. Lekarz dokonuje obliczenia pola powierzchni ciała w metrach kwadratowych (m2) i na tej podstawie określa wielkość dawki do podania.

Sposób stosowania i droga podania

Lek Tolnexa jest podawany we wlewie do jednej z żył pacjenta (podanie dożylne). Wlewu dożylnego, który trwa około jedną godzinę, dokonuje się w szpitalu.

Częstość stosowania

Wlewu dożylnego zwykle dokonuje się co 3 tygodnie.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania w zależności od wyników badań krwi, stanu ogólnego oraz reakcji pacjenta na lek Tolnexa. W szczególności, należy poinformować lekarza w razie wystąpienia biegunki, owrzodzeń w jamie ustnej, uczucia drętwienia, uczucia kłucia szpilkami lub igłami, gorączki oraz o wynikach badań krwi. Informacja taka pozwoli lekarzowi na podjęcie decyzji, czy potrzebne jest zmniejszenie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy zwrócić się do lekarza w celu wyjaśnienia możliwego ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu samego docetakselu są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie.

W razie przyjmowania docetakselu w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

Podczas wlewu dożylnego w szpitalu mogą wystąpić następujące reakcje uczuleniowe (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

-    zaczerwienienie, odczyny skórne, świąd,

-    ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu,

-    gorączka lub dreszcze,

-    ból pleców,

-    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Mogą wystąpić cięższe reakcje.

Z tego powodu stan pacjenta będzie ściśle monitorowany podczas leczenia. Należy natychmiast poinformować personel szpitala, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z tych objawów.

Pomiędzy wlewami dożylnymi doectakselu mogą wystąpić następujące objawy niepożądane, a częstość ich występowania może być różna, w zależności od przyjętego schematu leczenia:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

-    zakażenia, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub białych krwinek (które są konieczne do zwalczania zakażeń) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi

-    gorączka: w przypadku wzrostu temperatury należy natychmiast poinformować lekarza

-    reakcje alergiczne jak opisane powyżej

-    utrata apetytu (jadłowstręt)

-    bezsenność

-    uczucie drętwienia lub mrowienia oraz ból stawów lub mięśni

-    ból głowy

-    zmiana odczuwania smaku

-    zapalenie oka lub nasilone łzawienie oczu

-    obrzęk spowodowany przez nieprawidłowy odpływ chłonki

-    duszność

-    upośledzenie drożności nosa; zapalenie gardła i nosa; kaszel

-    krwawienie z nosa

-    owrzodzenie jamy ustnej

-    rozstrój żołądka włączając nudności, wymioty oraz biegunkę, zaparcia

-    ból brzucha

-    niestrawność

-    utrata włosów (w większości przypadków włosy odrastają po zakończeniu leczenia)

-    zaczerwienienie i obrzęk dłoni i podeszew stóp, co może powodować łuszczenie się skóry (może to także wystąpić na ramionach, twarzy lub na tułowiu)

-    zmiana koloru paznokci, które mogą następnie oddzielać się od łożyska

-    ból mięśni, ból pleców lub ból kości

-    zmiana cyklu lub brak miesiączki

-    obrzęk rąk, stóp, kończyn dolnych

-    zmęczenie lub objawy przypominające    grypę

-    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10    osób):

-    grzybica jamy ustnej

-    odwodnienie

-    zawroty głowy

-    zaburzenia słuchu

-    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, nierówne lub szybkie bicie serca

-    niewydolność serca

-    zapalenie przełyku

-    suchość w ustach

-    trudności lub ból podczas przełykania

-    krwotok

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (konieczne jest regularne wykonywanie testów krwi).

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

-    omdlenie

-    odczyny skórne, zapalenie żył lub obrzęk w miej scu podania

-    zapalenie okrężnicy, jelita cienkiego; perforacja jelita

-    skrzepy krwi.

Częstość nieznana

-    śródmiąższowa choroba płuc (stan zapalny płuc powodujący kaszel oraz utrudnienia w oddychaniu. Stan zapalny płuc może także wystąpić u pacjentów, u których terapia docetakselem jest stosowana razem z radioterapią)

-    zapalenie płuc (zakażenie płuc)

-    zwłóknienie płuc (bliznowacenie oraz pogrubienie w płucach wraz ze skróceniem oddechu)

-    niewyraźne widzenie z powodu obrzęku siatkówki w oku (torbielowaty obrzęk plamki żółtej)

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Tolnexa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i naklejce na fiolkę po skrócie: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Numer serii podany jest na pudełku i blistrze po skrócie Lot.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy zużyć natychmiast po dodaniu do worka z płynem infuzyjnym. Jeśli lek nie zostanie zużyty natychmiast, za warunki oraz czas przechowywania odpowiada użytkownik; zwykle nie powinien on przekraczać 24 godzin w temperaturze poniżej 25oC, włączając 1 godzinę przeznaczoną na podanie wlewu pacjentowi.

Wykazano stabilność fizyczną i chemiczną gotowego roztworu do infuzji przygotowanego według zaleceń, w workach infuzyjnych innych niż wykonane z PVC, przez okres do 7 dni podczas przechowywania w temperaturze od 2°C do 8°C.

Docetaksel w postaci roztworu do infuzji jest roztworem przesyconym i z czasem może krystalizować. Jeśli pojawią się kryształy, roztworu nie wolno używać i należy go usunąć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Tolnexa

-    Substancją czynną leku jest docetaksel. 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg docetakselu.

Każda fiolka z 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg docetakselu.

Każda fiolka z 4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 80 mg docetakselu.

Każda fiolka z 8 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 160 mg docetakselu.

-    Pozostałe składniki to: polisorbat 80, etanol bezwodny i kwas cytrynowy bezwodny.

Jak wygląda lek Tolnexa i co zawiera opakowanie

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest roztworem przezroczystym, jasnożółtym do brązowawo-żółtego.

Wielkość opakowania:

20 mg/ml: 1 fiolka o pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła typu I z gumowym korkiem powlekanym fluorotec, aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem typu flip-off koloru pomarańczowego, zawierająca 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w tekturowym pudełku.

80 mg/4 ml: 1 fiolka o pojemności 5 ml z bezbarwnego szkła typu I z gumowym korkiem powlekanym fluorotec, aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem typu flip-off koloru czerwonego, zawierająca 4 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w tekturowym pudełku.

160 mg/8 ml: 1 fiolka o pojemności 10 ml z bezbarwnego szkła typu I z gumowym korkiem fluorotec, aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem typu flip-off koloru czerwonego, zawierająca 8 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca:

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-StraBe 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 20.03.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA LEKU TOLNEXA, 20 mg/ml, KONCENTRAT DO SPORZĄDZANIA ROZTWORU DO INFUZJI

Przed przystąpieniem do przygotowania roztworu do infuzji leku Tolnexa należy zapoznać się z całą treścią tej instrukcji.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z lekiem

Docetaksel jest lekiem przeciwnowotworowym i podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z nim i przygotowywania jego roztworów. Zaleca się używanie rękawiczek.

W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą leku Tolnexa koncentrat lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie zmyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie roztworu do stosowania dożylnego

Przygotowanie roztworu do infuzji

Leku Tolnexa, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, zawierającego tylko 1 fiolkę (20 mg/ml, 80 mg/4 ml, 160 mg/8 ml), NIE STOSOWAĆ z innymi lekami zawierającymi docetaksel w 2 fiolkach (koncentrat i rozpuszczalnik).

Tolnexa, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji NIE wymaga wcześniejszego rozcieńczenia rozpuszczalnikiem i jest gotowy do dodania do roztworu do infuzji.

-    Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy ją zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli fiolka nie zostanie zużyta natychmiast, za czas oraz warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Do uzyskania wymaganej dawki dla pacjenta może być potrzebna więcej niż jedna fiolka koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Na przykład: aby uzyskać dawkę 140 mg docetakselu należy użyć 7 ml docetakselu w postaci koncentratu do sporządzania roztworu.

-    Należy pobrać w warunkach aseptycznych odpowiednią ilość koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, używając skalowanej strzykawki z igłą.

Stężenie docetakselu w fiolce leku Tolnexa wynosi 20 mg/ml.

-    Następnie koncentrat należy wstrzyknąć jako pojedyncze wstrzyknięcie (metoda jednego strzału) do worka lub butelki z płynem infuzyjnym zawierających 250 ml 5% roztworu glukozy lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu do infuzji. W razie konieczności podania dawki większej niż 190 mg docetakselu, należy stosować większą objętość płynu infuzyjnego tak, aby stężenie docetakselu nie było większe niż 0,74 mg/ml.

-    Worek lub butelkę z płynem infuzyjnym należy mieszać ręcznie ruchem obrotowym.

-    Z mikrobiologicznego punktu widzenia, odtworzenie i (lub) rozcieńczenie leku należy wykonywać w kontrolowanych i aseptycznych warunkach a roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast po przygotowaniu. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas oraz warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Po dodaniu jak zalecono, do worka z płynem infuzyjnym, docetaksel w postaci roztworu do infuzji, przechowywany w temperaturze poniżej 25°C, jest stabilny przez 24 godziny. Należy go zużyć w ciągu 24 godzin (włączając czas trwania wlewu dożylnego wynoszący 1 godzinę). Ponadto, wykazano stabilność fizyczną i chemiczną gotowego roztworu do infuzji przygotowanego według zaleceń, w workach infuzyjnych innych niż wykonane z PVC, przez okres do 7 dni podczas przechowywania w temperaturze od 2°C do 8°C.

Należy unikać nadmiernego wstrząsania worka infuzyjnego.

Docetaksel w postaci roztworu do infuzji jest roztworem przesyconym i z czasem może krystalizować. Jeśli pojawią się kryształy, roztworu nie wolno używać i należy go usunąć.

-    Podobnie jak w przypadku wszystkich leków przeznaczonych do podawania pozajelitowego, roztwór do infuzji należy przed zastosowaniem obejrzeć - roztwory zawierające osad należy usunąć.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie materiały medyczne używane podczas rozcieńczania i podawania leku należy usuwać zgodnie z obowiązującymi standardowymi procedurami postępowania. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

7